56/2019

Annettu: Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2019

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1114/2015) nojalla:

1 §

Lentoliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä Ho Chi Minhissä 21 päivänä lokakuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 30 päivänä kesäkuuta 2015 ja tasavallan presidentti 4 päivänä syyskuuta 2015. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä kesäkuuta 2019.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1114/2015) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2019

SOPIMUS LENTOLIIKENTEESTÄ SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitus (jäljempänä "osapuolet"), jotka

ovat Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen osapuolia,

haluavat tehdä mainitun yleissopimuksen mukaisen ja sitä täydentävän sopimuksen alueittensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan säännöllisen lentoliikenteen aloittamisesta ja harjoittamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Ellei asiayhteydestä muuta johdu, tässä sopimuksessa:

a) "Chicagon yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan lukien

i) kaikki siihen tehdyt, molempien osapuolten ratifioimat muutokset, jotka ovat tulleet voimaan sen 94 artiklan a kohdan mukaisesti; ja

ii) kaikki yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet ja niiden muutokset, sikäli kuin tällaiset liitteet tai muutokset ovat kyseisenä aikana voimassa molempien osapuolten osalta;

b) ”ilmailuviranomaiset” tarkoittaa Suomen tasavallan osalta Suomen ilmailuviranomaista ja Vietnamin sosialistisen tasavallan osalta Vietnamin liikenneministeriötä (Civil Aviation Authority), tai molempien osalta muuta sellaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan yllä mainittujen viranomaisten nykyisin hoitamia tehtäviä tai samankaltaisia tehtäviä;

c) ”nimetty lentoyhtiö” tarkoittaa lentoyhtiötä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennöintilupa tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti;

d) ”lentoliikenne”, ”kansainvälinen lentoliikenne”, ”lentoyhtiö” ja ”lasku ilman kaupallista tarkoitusta” on Chicagon yleissopimuksen 96 artiklassa niille annetut merkitykset;

e) ”alue” tarkoittaa osapuolen ollessa kysymyksessä tämän osapuolen suvereniteettiin kuuluvia maa-alueita (mantere ja saaret), niihin rajoittuvia sisävesiä, aluevesiä sekä niiden yläpuolella olevaa ilmatilaa;

f) ”tariffi” tarkoittaa matkustajien, matkatavaroiden tai rahdin (postia lukuun ottamatta) kuljetuksesta veloitettavia hintoja, mukaan lukien tällaiseen kuljetukseen kuuluvat tai sen yhteydessä tarjottavat merkittävät lisäedut, sekä henkilöiden kuljetusta varten myytävien lippujen myynnistä tai vastaavista liiketoimista rahtia kuljetettaessa maksettava myyntipalkkio. Termi kattaa myös ne ehdot, joiden mukaan kuljetushintaa sovelletaan tai myyntipalkkiota maksetaan.

g) ”käyttömaksut” tarkoittaa toimivaltaisten viranomaisten lentoyhtiöille asettamia tai niiden sallimia maksuja lentoasemien ja lennonvarmistuslaitteiden sekä niihin liittyvien palvelujen, tilojen ja laitteiden tarjoamisesta ilma-alusten, niiden miehistön, matkustajien ja rahdin käyttöön.

2. Liite on erottamaton osa tätä sopimusta, ja kaikki viittaukset tähän sopimukseen sisältävät viittauksen myös sen liitteeseen, ellei toisin määrätä.

3. Tämän sopimuksen artiklat on otsikoitu vain viittaamista varten.

2 artikla
Chicagon yleissopimuksen soveltaminen

Tämän sopimuksen määräyksiin sovelletaan Chicagon yleissopimuksen määräyksiä sikäli kuin nämä määräykset ovat sovellettavissa kansainväliseen lentoliikenteeseen.

3 artikla
Liikenneoikeuksien myöntäminen

1. Osapuoli myöntää toiselle osapuolelle seuraavat viimeksi mainitun osapuolen kansainvälistä lentoliikennettä koskevat oikeudet:

a. oikeuden lentää ilman välilaskua alueensa yli;

b. oikeuden laskeutua alueelleen ilman kaupallista tarkoitusta.

2. Osapuoli myöntää toiselle osapuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen tämän sopimuksen liitteen asianomaisessa osassa määrätyillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan jäljempänä ”sovituksi liikenteeksi” ja vastaavasti ”määrätyiksi reiteiksi”. Harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä kummankin osapuolen nimeämällä lentoyhtiöllä on oikeus, niiden oikeuksiensa lisäksi, jotka on määritelty tämän artiklan 1 kohdassa, laskeutua toisen osapuolen alueelle tämän sopimuksen liitteessä asianomaista reittiä varten määrätyissä paikoissa ottaakseen ja/tai jättääkseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia joko yhdessä tai erikseen.

3. Tämän artiklan 2 kohdan määräysten ei pidä katsoa oikeuttavan osapuolen nimettyä lentoyhtiötä ottamaan toisen osapuolen alueella matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän toisen osapuolen alueella. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön oikeudesta kuljettaa matkustajia, rahtia ja postia toisen osapuolen alueella olevien paikkojen ja kolmansien osapuolten alueilla olevien paikkojen välillä on keskusteltava ja sovittava erikseen osapuolten välillä.

4. Mikäli aseellisen selkkauksen, poliittisten häiriöiden tai tapahtumien tai erityisten ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi osapuolen nimetty lentoyhtiö ei pysty hoitamaan liikennettä normaalilla reitillään, toisen osapuolen on tehtävä parhaansa helpottaakseen tällaisen liikenteen jatkumista käyttämällä soveltuvia tilapäisiä reittien uudelleenjärjestelyjä, mukaan lukien tilapäisten vaihtoehtoisten oikeuksien myöntäminen, osapuolten keskinäisen päätöksen mukaisesti.

4 artikla
Lentoyhtiöiden nimeäminen ja liikennöintilupa

1. Kummallakin osapuolella on oikeus nimetä toiselle osapuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi tai useampi lentoyhtiö harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa tällainen nimeäminen tai muuttaa sitä.

3. Saadessaan tällaisen kirjallisen ilmoituksen toisen osapuolen ilmailuviranomaisten on seuraavien ehtojen täyttyessä viipymättä myönnettävä nimetylle lentoyhtiölle asianmukainen liikennöintilupa:

(a) Suomen tasavallan nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) yhtiö on sijoittautunut Suomen tasavallan alueelle Euroopan unionin perustamissopimuksen mukaisesti ja sillä on voimassaoleva Euroopan unionin säännösten mukainen liikennelupa;

(ii) lentotoimintaluvan myöntänyt Euroopan unionin jäsenvaltio harjoittaa ja ylläpitää lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa, ja siitä vastaava ilmailuviranomainen on selvästi määritelty nimeämisen yhteydessä; ja

(iii) lentoyhtiö on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja/tai tällaisten valtioiden kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

(b) Vietnamin sosialistisen tasavallan nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) yhtiö on sijoittautunut Vietnamin sosialistisen tasavallan alueelle ja sillä on voimassaoleva Vietnamin säännösten mukainen liikennelupa;

(ii) Vietnamin sosialistinen tasavalta harjoittaa ja ylläpitää lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa ja vastaa sen lentotoimintaluvan myöntämisestä; ja

(iii) lentoyhtiö on Vietnamin sosialistisen tasavallan ja/tai sen kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

4. Osapuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen osapuolen nimeämää lentoyhtiötä osoittamaan, että se pystyy täyttämään ne ehdot, jotka lait ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle Chicagon yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5. Kun lentoyhtiö on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennöintilupa, se voi milloin tahansa aloittaa sovitun liikenteen, edellyttäen että lentoyhtiö noudattaa kaikkia tämän sopimuksen sovellettavia määräyksiä.

5 artikla
Liikennöintiluvan peruuttaminen pysyvästi tai määräajaksi

1. Kummankin osapuolen ilmailuviranomaisilla on oikeus peruuttaa liikennöintilupa tai määräaikaisesti kieltää toisen osapuolen nimeämää lentoyhtiötä käyttämästä hyväkseen tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja, jos:

a) Suomen tasavallan nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) lentoyhtiö ei ole sijoittautunut Suomen tasavallan alueelle Euroopan unionin perustamissopimuksen mukaisesti tai sillä ei ole voimassaolevaa Euroopan unionin säännösten mukaista liikennelupaa;

(ii) lentotoimintaluvan myöntänyt Euroopan unionin jäsenvaltio ei harjoita tai ei ylläpidä lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa, tai siitä vastaavaa ilmailuviranomaista ei ole selvästi määritelty nimeämisen yhteydessä; tai

(iii) lentoyhtiö ei ole Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja/tai tällaisten valtioiden kansalaisten omistuksessa eikä tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Vietnamin sosialistisen tasavallan nimeämän lentoyhtiön osalta:

(i) lentoyhtiö ei ole sijoittautunut Vietnamin sosialistisen tasavallan alueelle tai sillä ei ole voimassaolevaa Vietnamin säännösten mukaista liikennelupaa;

(ii) Vietnamin sosialistinen tasavalta ei harjoita tai ylläpidä lentoyhtiön tehokasta viranomaisvalvontaa tai Vietnamin sosialistinen tasavalta ei vastaa sen lentotoimintaluvan myöntämisestä; tai

(iii) lentoyhtiö ei ole Vietnamin sosialistisen tasavallan ja/tai sen kansalaisten omistuksessa eikä tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta; tai

b) lentoyhtiö on jättänyt noudattamatta oikeudet myöntäneen osapuolen lakeja tai määräyksiä; tai

c) lentoyhtiö muutoin ei liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei välitön tämän artiklan 1 kohdassa mainittu peruuttaminen pysyvästi tai määräajaksi tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien tai määräysten rikkomisen estämiseksi, tätä oikeutta ei saa käyttää ennen kuin toisen osapuolen ilmailuviranomaisten kanssa on neuvoteltu. Tällaiset neuvottelut on aloitettava viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin neuvottelupyyntö on esitetty.

3. Tämän sopimuksen viittauksia Suomen tasavallan kansalaisiin on pidettävä viittauksina Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaiden kansalaisiin.

6 artikla
Lakien ja määräysten soveltaminen

1. Osapuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten tuloa sen alueelle, lähtöä sieltä tai sellaisten ilma-alusten toimintaa ja lentämistä mainitun alueen sisällä, on sovellettava toisen osapuolen nimeämään lentoyhtiöön.

2. Osapuolen lakeja ja määräyksiä, jotka sääntelevät matkustajien, miehistön, matkatavaroiden, rahdin tai postin tuloa tämän osapuolen alueelle, siellä oloa tai sieltä lähtöä, kuten maahan tuloa, maasta lähtöä, maasta muuttoa, maahan muuttoa, tullia, terveyttä ja karanteenia koskevat muodollisuudet, on sovellettava toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön ilma-alusten kuljettamiin matkustajiin, miehistöön, matkatavaroihin, rahtiin ja postiin niiden ollessa mainitulla alueella.

3. Tässä artiklassa tarkoitettuja lakeja ja määräyksiä sovelletaan yhtäläisesti kummankin osapuolen nimeämien lentoyhtiöiden kansainvälisessä lentoliikenteessä käyttämiin ilma-aluksiin.

7 artikla
Vapautus veroista, tulleista ja muista maksuista

1. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävät ilma-alukset, samoin kuin niiden vakiovarusteet, varaosat, poltto- ja voiteluaineet, ilma-aluksessa olevat varastot (mukaan lukien ruoka, juoma ja tupakka) ovat vapaat kaikista veroista, tulleista, tarkastusmaksuista ja muista sen kaltaisista maksuista saapuessaan toisen osapuolen alueelle edellyttäen, että tällaiset varusteet, varaosat ja varastot jäävät ilma-alukseen siihen asti, kunnes ne jälleen viedään maasta tai käytetään tai kulutetaan kyseisessä ilma-aluksessa sen lentäessä mainitun alueen yläpuolella.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista veroista, tulleista ja maksuista, lukuun ottamatta tarjotun palvelun kustannuksiin perustuvia maksuja, ovat vapaita myös:

a) osapuolen alueella kohtuullisissa rajoissa ilma-alukseen otetut varastot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käyttämässä ilma-aluksessa tältä alueelta pois suuntautuvalla lennolla;

b) toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä liikenteessä käyttämien ilma-alusten huoltoa tai korjausta varten osapuolen alueelle tuodut varaosat, mukaan lukien moottorit;

c) osapuolen alueelle tuodut ja sieltä hankitut polttoaine, voiteluaineet ja tekniset kulutustarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä liikenteessä, siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen toisen osapuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jonka alueella ne on otettu ilma-alukseen.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tavarat voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnassa.

4. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön ilma-aluksen vakiovarusteet, kuten myös ilma-aluksessa yleensä pidettävät tarvikkeet, varastot ja varaosat, saadaan purkaa toisen osapuolen alueella ainoastaan tämän osapuolen tulliviranomaisen antaessa siihen luvan. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti, kunnes ne jälleen viedään alueelta tai niiden osalta muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

5. Tarvittavat lentoyhtiön asiakirjat, kuten aikataulut, lentoliput ja lentorahtikirjat, jotka on tarkoitettu osapuolen nimeämän lentoyhtiön käyttöön ja tuotu toisen osapuolen alueelle, on vapautettava veroista, tulleista, tarkastusmaksuista ja muista sen kaltaisista maksuista viimeksi mainitun alueella.

8 artikla
Välitön läpikulkuliikenne

1. Osapuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla oleville matkustajille, matkatavaroille, rahdille ja postille, jotka eivät poistu lentoaseman tähän tarkoitukseen varatulta alueelta, ei saa tehdä muuta kuin yksinkertaisen tarkastuksen. Tämä ei kuitenkaan koske turvatoimia, jotka on suunnattu väkivallantekoja, lentokonekaappauksia ja huumeiden salakuljetusta vastaan.

2. Osapuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla olevat matkatavarat, rahti ja posti ovat vapaat tulleista ja muista sen kaltaisista maksuista, jotka eivät perustu niiden saapuessa tai lähtiessä annetun palvelun kustannuksiin.

9 artikla
Sovitun liikenteen harjoittamista koskevat periaatteet

1. Kummankin osapuolen nimetyillä lentoyhtiöillä on oltava oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet sekä yhtäläiset kapasiteettioikeudet sovitun liikenteen harjoittamiseen määrätyillä reiteillä alueidensa välillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin osapuolen nimetyn lentoyhtiön on otettava huomioon toisen osapuolen nimetyn lentoyhtiön edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samoilla reiteillä tai niiden osilla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Osapuolten nimeämien lentoyhtiöiden tarjoaman sovitun liikenteen on läheisesti vastattava yleisön määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle asettamia vaatimuksia, ja kunkin nimetyn lentoyhtiön päätarkoituksena on oltava sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kohtuullisella kuormausasteella, joka täyttää nykyiset ja kohtuudella ennakoitavissa olevat matkustajien ja rahdin, mukaan lukien posti, kuljetustarpeet osapuolten alueiden välisessä liikenteessä.

10 artikla
Liikenneohjelmien hyväksyminen

1. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön on toimitettava liikenneohjelmansa (kesä- ja talviliikennekausiksi) toisen osapuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen liikenteen aloittamista. Ohjelman on sisällettävä erityisesti aikataulut, lentovuorojen lukumäärä ja käytettävät ilma-alustyypit. Ilmailuviranomaisten on ilmoitettava päätöksensä tällaisista liikenneohjelmista kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asianomainen lentoyhtiö on toimittanut ohjelmansa hyväksyttäväksi.

2. Osapuolen nimeämän lentoyhtiön on toimitettava liikenneohjelmansa jokainen muutos samoin kuin lupapyynnöt lisälentojen suorittamisesta toisen osapuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi. Ilmailuviranomaisten on käsiteltävä tällaiset muutos- tai lisälentopyynnöt nopeasti.

11 artikla
Vuokratun ilma-aluksen käyttö

Osapuolen nimetty lentoyhtiö voi käyttää sovitussa liikenteessä muuta kuin omistamaansa ilma-alusta kyseisen osapuolen lakeja ja määräyksiä noudattaen. Ilma-aluksen vuokraamisen, tilaamisen ja molemminpuolisen vaihdon on täytettävä seuraavat ehdot:

i) vuokrausjärjestelyt eivät saa johtaa siihen, että vuokraava kolmannen valtion lentoyhtiö saa sellaisia liikenneoikeuksia, jotka eivät muutoin olisi kyseisen lentoyhtiön käytettävissä;

ii) vuokraavan lentoyhtiön saama taloudellinen hyöty ei saa riippua kyseisen nimetyn lentoyhtiön toiminnan tuotosta tai tappiosta; ja

iii) vastuu vuokratun ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta ja lentotoiminta- ja huoltonormien asianmukaisuudesta on vahvistettava Chicagon yleissopimuksen sovellettavien määräysten mukaisesti, mukaan lukien liitteen 6 osan 1 luvun 3 huomautukset 1 ja 2.

12 artikla
Tiedot ja tilastot

Osapuolen ilmailuviranomaisten on toimitettava toisen osapuolen ilmailuviranomaisille näiden pyynnöstä sellaisia kausittaisia tai muita tilastotietoja, joita voidaan kohtuudella katsoa vaadittavan ensin mainitun osapuolen nimetyn lentoyhtiön sovitussa liikenteessä tarjoaman kapasiteetintarkastelemiseksi. Näiden tilastojen on sisällettävä tiedot tällaisen lentoyhtiön kuljettaman liikenteen määrästä sovitussa liikenteessä kokonaisuutena tai missä tahansa sen osassa.

13 artikla
Tariffit

1. Sovittua liikennettä koskevat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, mukaan lukien liikennöimiskustannukset, kohtuullinen tuotto, liikenteen erikoispiirteet (kuten nopeus ja matkustustilojen taso), käyttäjien edut ja muiden lentoyhtiöiden soveltamat tariffit millä tahansa määrätyn reitin osalla. Nämä tariffit on asetettava tämän artiklan seuraavien määräysten mukaisesti.

2. Tariffi on jätettävä kummankin osapuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään kolmekymmentä (30) päivää (tai molempien osapuolten ilmailuviranomaisten sopimaa lyhyempää määräaikaa) ennen sen suunniteltua käyttöönottoa.

3. Kummankin osapuolen ilmailuviranomaiset voivat hyväksyä ehdotetun tariffin milloin tahansa. Jos tällaista hyväksyntää ei saada, tariffia pidetään osapuolen ilmailuviranomaisten hyväksymänä, mikäli tämän osapuolen ilmailuviranomaiset eivät kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa tariffin jättämispäivästä ole kirjallisesti ilmoittaneet toisen osapuolen ilmailuviranomaisille vastustavansa ehdotettua tariffia. Mikäli kuitenkin jommankumman osapuolen ilmailuviranomaiset kirjallisesti ilmoittavat vastustavansa tariffia, ilmailuviranomaiset voivat jommankumman pyynnöstä yrittää määrittää tariffin sopimalla.

4. Jolleivät ilmailuviranomaiset kykene määrittämään tariffia tämän artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti, voidaan erimielisyys jommankumman pyynnöstä ratkaista tämän sopimuksen 21 artiklan määräysten mukaisesti.

5. Tämän artiklan määräysten mukaisesti vahvistettu tariffi jää voimaan, kunnes se korvataan uudella tämän artiklan määräysten mukaisesti määritetyllä tariffilla. Mikäli molempien osapuolten ilmailuviranomaiset eivät ole muuta sopineet, tariffin voimassaoloaikaa ei saa jatkaa tämän kohdan perusteella kahtatoista (12) kuukautta pidemmäksi ajaksi siitä päivästä, jolloin se muuten olisi lakannut olemasta voimassa.

6. Sen estämättä mitä tässä artiklassa määrätään, Vietnamin sosialistisen tasavallan nimetyn lentoyhtiön perimiin tariffeihin kokonaan Euroopan unionin sisällä tapahtuvasta kuljetuksesta sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä.

14 artikla
Reilu kilpailu

1. Kummankin osapuolen nimetyillä lentoyhtiöillä on oltava oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tässä sopimuksessa tarkoitettuun kansainväliseen lentokuljetukseen.

2. Osapuolen on tarvittaessa ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin, oikeudenkäyttövallassaan oleviin toimenpiteisiin poistaakseen kaikki syrjinnän tai epäreilun kilpailun muodot, jotka vaikuttavat haitallisesti toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön kilpailuasemaan.

14 b artikla
Kilpailusäännöt

1. Osapuolet suostuvat siihen, että seuraavia lentoyhtiöiden käytäntöjä voidaan pitää mahdollisina lisätarkastelua vaativina kilpailunvastaisina käytäntöinä:

a) maksujen ja hintojen veloittaminen reiteillä sellaisella tasolla, joka kokonaisuutena ei riitä kattamaan palvelujen tarjoamiseen liittyviä kustannuksia;

b) liiallinen kapasiteetin tai vuorotiheyden lisääminen;

c) kyseiset käytännöt eivät ole tilapäisiä vaan jatkuvia;

d) kyseisillä käytännöillä on vakava taloudellisesti haitallinen vaikutus toiseen lentoyhtiöön tai ne aiheuttavat huomattavaa vahinkoa toiselle lentoyhtiölle;

e) kyseisten käytäntöjen ilmeinen tarkoitus tai todennäköinen vaikutus on tehdä toinen lentoyhtiö toimintakyvyttömäksi tai sulkea tai ajaa se markkinoilta; ja

f) määräävän aseman väärinkäyttöön viittaava toiminta reitillä.

2. Valtion tuen ja/tai avustuksen myöntämisen on oltava läpinäkyvää osapuolten välillä, eikä se saa vääristää osapuolten nimettyjen lentoyhtiöiden välistä kilpailua. Osapuolen on pyydettäessä toimitettava toiselle osapuolelle täydelliset tiedot tällaisesta avustuksesta sekä siihen tehdyistä tarkistuksista tai sen pidentämisestä. Tällaista tietoa on käsiteltävä äärimmäisen varovaisesti ja luottamuksellisesti.

3. Jos osapuolen ilmailuviranomaiset katsovat, että toisen osapuolen nimetyn lentoyhtiön aikomassa tai harjoittamassa toiminnassa saattaa olla kohdassa 1 lueteltuja epäreilun kilpailun piirteitä tai viitteitä toisen osapuolen harjoittamasta syrjinnästä kohtuuttoman valtion tuen ja/tai avustuksen muodossa, ne voivat ongelman selvittämiseksi pyytää neuvotteluja 20 artiklan (Neuvottelut) mukaisesti. Tällaisen pyynnön mukana on toimitettava ilmoitus pyynnön syistä, ja neuvottelujen on alettava 15 päivän kuluessa pyynnöstä.

4. Jos osapuolet eivät saa ongelmaa ratkaistua neuvotteluteitse, kumpi tahansa osapuoli voi turvautua erimielisyyksien sovittelumenettelyyn 21 artiklan (Erimielisyyksien sovittelu) mukaisesti erimielisyyden ratkaisemiseksi.

5. Kummallakin osapuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä toisen osapuolen nimeämälle lentoyhtiölle liikennöintilupaa tai peruuttaa tällaiset luvat kokonaan tai määräajaksi, asettaa niiden käytölle ehtoja tai rajoittaa niitä, mikäli on perusteltu syy uskoa, että toisen osapuolen tai sen nimeämän lentoyhtiön harjoittamalla kohtiin 1 ja 2 liittyvällä epäreilulla tai kilpailunvastaisella toiminnalla on vakava vaikutus osapuolen nimetyn lentoyhtiön liikenteeseen.

15 artikla
Kaupallinen toiminta

1. Osapuolen nimetyllä lentoyhtiöllä on oikeus ylläpitää toisen osapuolen alueella siellä voimassa olevien lakien ja määräysten rajoissa asianomaisen nimetyn lentoyhtiön toiminnan kannalta tarpeellisia toimistoja sekä hallinnollista, kaupallista ja teknistä henkilökuntaa.

2. Osapuolten nimetyillä lentoyhtiöillä on oltava oikeus vapaasti myydä ilmakuljetuspalveluja omilla kuljetusasiakirjoillaan kummankin osapuolen alueilla, joko suoraan tai asiamiehen välityksellä, missä tahansa valuutassa paikallisten säännösten mukaisesti. Osapuoli ei saa rajoittaa toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön oikeutta markkinoida ja myydä eikä kenenkään oikeutta ostaa tällaisia kuljetuksia.

3. Jokaisella nimetyllä lentoyhtiöllä on oikeus tarjota omia maahuolintapalvelujaan toisen osapuolen alueella tai muutoin ulkoistaa nämä palvelut valintansa mukaan joko kokonaan tai osin mille tahansa näiden palvelujen valtuutetulle tarjoajalle. Jos lait ja määräykset, joita sovelletaan maahuolintaan osapuolen alueella, estävät näiden palvelujen ulkoistamista tai rajoittavat sitä tai omahuolintaa, jokaista nimettyä lentoyhtiötä on kohdeltava tasapuolisesti omahuolinnassa ja toimittajan tai toimittajien tarjoamissa maahuolintapalveluissa.

16 artikla
Käyttömaksut

1. Osapuoli ei saa määrätä toisen osapuolen nimeämälle lentoyhtiölle käyttömaksuja, jotka ovat korkeampia kuin sen samanlaista kansainvälistä liikennettä harjoittaville kansallisille lentoyhtiöille asetetut maksut.

2. Kummankin osapuolen on edistettävä käyttömaksuja koskevia neuvotteluja toimivaltaisten laskutusviranomaistensa ja niiden tarjoamia palveluja ja laitteita käyttävien lentoyhtiöiden välillä, mikäli mahdollista, näitä lentoyhtiöitä edustavien järjestöjen kautta. Tällaisille käyttäjille olisi annettava kohtuullinen etukäteisilmoitus kaikista muutosehdotuksista, jotta niillä on mahdollisuus ilmaista kantansa ennen muutosten toteuttamista. Kummankin osapuolen on lisäksi kannustettava toimivaltaisia laskutusviranomaisiaan ja mainittuja käyttäjiä vaihtamaan asiaan kuuluvia maksuja koskevia tietoja.

17 artikla
Varojen siirtäminen

1. Osapuolten nimetyt lentoyhtiöt voivat vapaasti siirtää tuloylijäämät myyntialueella. Tulot suoraan tai asiamiesten välityksellä tarjottavien ilmakuljetuspalveluiden myynnistä, mukaan lukien tällaiseen myyntiin liittyvät lisäpalvelut tai täydentävät palvelut, sekä talletusaikana siirtoa odottaessa kertynyt kaupallinen korko sisällytetään tällaiseen nettomääräiseen siirtoon.

2. Siirrot on suoritettava vapaasti vaihdettavassa valuutassa voimassaolevalla valuuttakurssilla, eikä niille normaaleja pankkikuluja ja -toimenpiteitä lukuun ottamatta saa asettaa maksuja, rajoituksia, määräyksiä tai viivytyksiä sen jälkeen, kun kyseinen lentoyhtiö on täyttänyt kaikki riidattomat paikalliset maksuvelvoitteensa.

18 artikla
Todistusten ja lupien tunnustaminen

Osapuolen on tunnustettava toisen osapuolen myöntämät tai vahvistamat voimassaolevat lentokelpoisuustodistukset, pätevyystodistukset ja luvat päteviksi sovitun liikenteen harjoittamiseen määrätyllä reitillä edellyttäen, että vaatimukset, joiden perusteella nämä todistukset tai luvat on myönnetty tai kelpuutettu, ovat yhtenevät Chicagon yleissopimuksen mukaisesti kulloinkin vahvistettujen vähimmäisnormien kanssa tai niitä vaativammat. Kumpikin osapuoli varaa kuitenkin oikeuden kieltäytyä tunnustamasta oman alueensa ylittävillä lennoilla pätevyystodistuksia tai lupia, jotka toinen osapuoli on myöntänyt osapuolen omille kansalaisille.

19 artikla
Ilmailun turvaaminen

1. Kansainväliseen oikeuteen sisältyvien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti osapuolet vahvistavat, että niiden velvollisuus toisiaan kohtaan suojella siviili-ilmailun turvallisuutta siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta on olennainen osa tätä sopimusta. Rajoittamatta kansainvälisoikeudellisia yleisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan osapuolten on erityisesti toimittava Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitetun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevan yleissopimuksen, Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitetun ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen sekä Montrealissa 23 päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitetun siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Osapuolten on pyydettäessä annettava toisilleen kaikki tarpeellinen apu siviili-ilma-aluksen laittoman haltuunoton ja tällaisten ilma-alusten turvallisuuteen, niiden matkustajiin ja miehistöön, lentoasemiin ja lennonvarmistuslaitteisiin kohdistuvien laittomien tekojen sekä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvan muun uhantorjumiseksi.

3. Osapuolten on toimittava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön antamien ilmailun turvaamista koskevien määräysten mukaisesti, jotka on otettu Chicagon yleissopimuksen liitteiksi, siinä laajuudessa kuin tällaiset turvamääräykset ja vaatimukset ovat osapuoliin sovellettavissa; niiden on vaadittava, että niiden rekisterissä olevien ilma-alusten käyttäjät sekä sellaiset ilma-alusten käyttäjät, joiden päätoimipaikka tai vakituinen kotipaikka on osapuolten alueella, sekä niiden alueella olevien lentoasemien pitäjät toimivat näiden ilmailun turvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

4. Kumpikin osapuoli suostuu siihen, että tällaisia ilma-alusten käyttäjiä voidaan vaatia noudattamaan edellä 3 kohdassa tarkoitettuja ilmailun turvaamista koskevia määräyksiä ja ehtoja, joita toinen osapuoli vaatii noudatettavan ilma-aluksen saapuessa tämän toisen osapuolen alueelle, lähtiessä sieltä tai ollessa siellä. Kummankin osapuolen on varmistettava, että sen alueella sovelletaan tehokkaasti asianmukaisia toimenpiteitä ilma-alusten suojelemiseksi ja matkustajien, miehistön, käsimatkatavaroiden, matkatavaroiden, rahdin ja ilma-aluksen varastojen tarkastamiseksi ennen ilma-alukseen nousemista tai sen lastaamista sekä näiden tapahtumien aikana. Kummankin osapuolen on myös harkittava myönteisesti toisen osapuolen pyyntöä kohtuullisista erityisturvatoimista tiettyä uhkaa vastaan.

5. Kun siviili-ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai ilma-aluksen turvallisuutta, sen matkustajia ja miehistöä, lentoasemia tai lennonvarmistuslaitteita kohtaan tapahtuu muu laiton teko, tai kun tällainen uhka on olemassa, osapuolten on avustettava toisiaan helpottamalla yhteyksiä ja muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai sen uhka.

20 artikla
Neuvottelut

Osapuolten ilmailuviranomaisten on läheisen yhteistyön hengessä neuvoteltava ajoittain keskenään varmistaakseen tämän sopimuksen määräysten toimeenpanon ja niiden

21 artikla
Erimielisyyksien sovittelu

1. Jos osapuolten välillä syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, osapuolten on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan se neuvotteluteitse.

2. Mikäli osapuolet eivät saa aikaan sovintoa neuvottelemalla, ne voivat sopia erimielisyyden antamisesta jonkin henkilön tai toimielimen ratkaistavaksi. Jos ne eivät sovi näin, erimielisyys on jommankumman osapuolen pyynnöstä alistettava kolmijäsenisen välitysoikeuden ratkaistavaksi, johon kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä kaksi tällä tavalla nimettyä nimeävät kolmannen. Kummankin osapuolen on nimettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun se on diplomaattiteitse vastaanottanut toiselta osapuolelta pyynnön erimielisyyden ratkaisemiseksi välitysoikeuden avulla, ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. Ellei jompikumpi osapuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtaja voi jommankumman osapuolen pyynnöstä nimetä välimiehen tai välimiehet. Kolmannen välimiehen on oltava kolmannen valtion kansalainen ja toimittava välitysoikeuden puheenjohtajana.

3. Osapuolten on noudatettava tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyä ratkaisua.

4. Kumpikin osapuoli vastaa nimeämänsä välimiehen kuluista. Välitysoikeuden kaikki muut kulut, mukaan lukien kolmannen välimiehen maksut ja kulut, on jaettava tasan osapuolten kesken.

5. Välitysoikeus päättää itse omista menettelytavoistaan.

22 artikla
Muutokset

1. Mikäli jompikumpi osapuoli pitää tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista toivottavana, se voi pyytää neuvotteluja toisen osapuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut on aloitettava kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät osapuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä. Näissä neuvotteluissa sovitut muutokset on hyväksyttävä kummankin osapuolen oikeudellisia menettelytapoja noudattaen, ja ne tulevat voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että näitä menettelytapoja on noudatettu.

2. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, ainoastaan liitettä koskevista muutoksista voidaan päättää osapuolten ilmailuviranomaisten välisellä sopimuksella, ja ne tulevat voimaan siten kuin niiden välillä sovitaan.

23 artikla
Sopimuksen irtisanominen

1. Osapuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle osapuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus. Tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle.

2. Tällaisessa tapauksessa tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen osapuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen. Ellei toinen osapuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

24 artikla
Monenväliset yleissopimukset

Jos monenvälinen ilmailua koskeva yleissopimus tulee voimaan kummankin osapuolen osalta, sellaisen yleissopimuksen määräykset ovat ensisijaisia tähän sopimukseen nähden. Tämän sopimuksen 20 artiklan mukaiset neuvottelut voidaan järjestää, jotta saadaan selvitettyä, missä määrin mainitun monenvälisen yleissopimuksen määräykset vaikuttavat tähän sopimukseen.

25 artikla
Rekisteröinti Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä

Tämä sopimus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

26 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen kahtena kappaleena suomen, ruotsin, vietnamin ja englannin kielellä, jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen. Mikäli syntyy erilaisia tulkintoja, englanninkielinen teksti on määräävä.

Tehty Ho Chi Minhissä 21 päivänä lokakuuta 2014.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Vietnamin sosialistisen

tasavallan hallituksen puolesta

Liite

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLISEEN LENTOLIIKENNESOPIMUKSEEN

Osa 1

Reitit, joita Suomen tasavallan nimeämä lentoyhtiö voi liikennöidä molempiin suuntiin:

Lähtöpaikat

Välillä olevat paikat

Paikat Vietnamissa

Paikat edelleen

Paikat

Suomessa

Kaksi paikkaa

Hanoi ja

Ho Chi Minh

Yksi paikka

Osa 2

Reitit, joita Vietnamin sosialistisen tasavallan nimeämä lentoyhtiö voi liikennöidä molempiin suuntiin:

Lähtöpaikat

Väillä olevat paikat

Paikat Suomessa

Paikat edelleen

Paikat

Vietnamissa

Kaksi paikkaa

Helsinki ja yksi

lisäpaikka Suomessa

Yksi paikka

Huomautuksia:

1. Osapuolen nimetyn lentoyhtiön niin halutessa voidaan mikä tahansa paikka tämän liitteen osassa 1 ja 2 määrätyillä reiteillä jättää pois millä tahansa tai kaikilla lennoilla edellyttäen, että nämä lennot lähtevät kyseisen lentoyhtiön nimeämän osapuolen alueelta.

2. Suomen on nimettävä välillä olevat paikat ja paikat edelleen osan 1 määrätyillä reiteillä ja ilmoitettava ne Vietnamille. Suomen niin halutessa valittu paikka (valitut paikat) voidaan muuttaa, jolloin uusi paikka (uudet paikat) on ilmoitettava Vietnamille.

3. Vietnamin on nimettävä välillä olevat paikat ja paikat edelleen osan 2 määrätyillä reiteillä ja ilmoitettava ne Suomelle. Vietnamin niin halutessa valittu paikka (valitut paikat) voidaan muuttaa, jolloin uusi paikka (uudet paikat) on ilmoitettava Suomelle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.