71/2018

EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN

SEKÄ ISLANNIN

VÄLINEN SOPIMUS

ISLANNIN OSALLISTUMISESTA

EUROOPAN UNIONIN, SEN JÄSENVALTIOIDEN JA

ISLANNIN VELVOITTEIDEN YHTEISEEN TÄYTTÄMISEEN

ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN

PUITESOPIMUKSEN KIOTON PÖYTÄKIRJAN MUKAISELLA

TOISELLA VELVOITEKAUDELLA

EUROOPAN UNIONI (jäljempänä myös unioni),

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

KROATIAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARI,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA SEKÄ

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

sekä ISLANTI,

jäljempänä 'osapuolet',

PALAUTTAVAT MIELEEN SEURAAVAA:

Dohassa 8 päivänä joulukuuta 2012 annetussa yhteisessä lausumassa todetaan, että unionin, sen jäsenvaltioiden, Kroatian ja Islannin päästöjen määrälliset rajoitus- ja vähennysvelvoitteet Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella perustuvat yhteisymmärrykseen siitä, että nämä velvoitteet täytetään yhteisesti Kioton pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti, ja että Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 b kohtaa sovelletaan Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden, Kroatian ja Islannin välisen velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevan sopimuksen nojalla yhteiseen sallittuun päästömäärään ja että sitä ei sovelleta jäsenvaltioihin, Kroatiaan tai Islantiin erikseen;

Kyseisessä lausumassa unioni, sen jäsenvaltiot ja Islanti totesivat, että ne tallettavat hyväksymiskirjansa samanaikaisesti, kuten tehtiin Kioton pöytäkirjankin osalta, jotta voidaan varmistaa sen samanaikainen voimaantulo unionissa, sen 27 jäsenvaltiossa, Kroatiassa ja Islannissa;

Islanti osallistuu asetuksen (EU) N:o 525/2013 26 artiklan mukaisesti perustettuun Euroopan unionin ilmastonmuutoskomiteaan sekä ilmastonmuutoskomitean yhteydessä toimivaan työryhmään I,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1 ARTIKLA

Sopimuksen tavoite

Tämän sopimuksen tavoitteena on vahvistaa ehdot, joilla säännellään Islannin osallistumista Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella, sekä mahdollistaa tämän osallistumisen tehokas täytäntöönpano, mukaan lukien Islannin osallistuminen unionin raportointivelvoitteiden täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella.

2 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Kioton pöytäkirjalla ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen, jäljempänä 'puitesopimus', Kioton pöytäkirjaa, sellaisena kuin se on muutettuna kyseiseen pöytäkirjaan tehdyllä Dohan muutoksella, josta sovittiin 8 päivänä joulukuuta 2012 Dohassa;

Dohan muutoksella puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan tehtyä Dohan muutosta, josta sovittiin 8 päivänä joulukuuta 2012 Dohassa ja jolla vahvistetaan Kioton pöytäkirjan mukainen toinen velvoitekausi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2013 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020;

velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevilla ehdoilla tämän sopimuksen liitteessä 2 vahvistettuja ehtoja;

päästökauppadirektiivillä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna.

3 ARTIKLA

Velvoitteiden yhteiden täyttäminen

Osapuolet sopivat täyttävänsä Kioton pöytäkirjan liitteessä B olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa olevat päästöjen määrälliset rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteensa toisella velvoitekaudella yhteisesti velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevien ehtojen mukaisesti.

Tätä varten Islanti toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen Kioton pöytäkirjan liitteessä A olevien, Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvista mutta päästökauppadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä lähteistä peräisin olevien ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja nieluista aiheutuvien poistumien yhteenlaskettu määrä ilmaistuna vastaavana hiilidioksidimääränä ei ylitä sen sallittua päästömäärää, joka vahvistetaan velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevissa ehdoissa.

Päätöksen 1/CMP.8 ja muiden puitesopimuksen tai Kioton pöytäkirjan elinten asiaan liittyvien päätösten sekä velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevien ehtojen mukaisesti Islanti poistaa toisen velvoitekauden lopussa kansallisesta rekisteristään päästömääräyksiköitä (AAU), sertifioituja päästövähennyksiä (CER), päästövähennysyksiköitä (ERU), poistoyksiköitä (RMU), väliaikaisia sertifioituja päästövähennyksiä (tCER) tai pitkäaikaisia sertifioituja päästövähennyksiä (lCER) määrän, joka vastaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat peräisin sen sallitun päästömäärän kattamista lähteistä ja nielujen aikaansaamista poistumista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 8 artiklan soveltamista.

4 ARTIKLA

Asiaa koskevan unionin lainsäädännön soveltaminen

Tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellut säädökset ovat Islantia sitovia ja niitä on sovellettava Islannissa. Kun kyseiseen liitteeseen sisältyvissä säädöksissä viitataan unionin jäsenvaltioihin, viittausten katsotaan tätä sopimusta sovellettaessa koskevan myös Islantia.

Tämän sopimuksen liitettä 1 voidaan muuttaa tämän sopimuksen 6 artiklalla perustetun velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevän komitean päätöksellä.

Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea voi päättää uusista teknisistä yksityiskohdista, jotka koskevat tämän sopimuksen liitteessä 1 lueteltujen säädösten soveltamista Islantiin.

Mikäli tämän sopimuksen liitteeseen 1 tehdään muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia Islannin primaarilainsäädäntöön, kyseisten muutosten voimaantulossa on otettava huomioon aika, joka tarvitaan muutosten hyväksymiseen Islannissa, sekä tarve varmistaa, että noudatetaan Kioton pöytäkirjan ja päätösten vaatimuksia.

On erityisen tärkeää, että komissio noudattaa tavanomaista käytäntöään ja kuulee asiantuntijoita, myös Islannin asiantuntijoita, ennen kuin se hyväksyy delegoituja säädöksiä, jotka sisältyvät tai tullaan sisällyttämään tämän sopimuksen liitteeseen 1.

5 ARTIKLA

Raportointi

Islanti toimittaa viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2015 puitesopimuksen sihteeristölle kertomuksen, jolla helpotetaan sen sallitun päästömäärän laskemista, tämän sopimuksen, Kioton pöytäkirjan vaatimusten, Dohan muutoksen ja sen nojalla hyväksyttyjen päätösten mukaisesti.

Unioni laatii kertomuksen, jolla helpotetaan unionin sallitun päästömäärän laskemista, ja kertomuksen, jolla helpotetaan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin yhteisen sallitun päästömäärän, jäljempänä yhteinen sallittu päästömäärä, laskemista, tämän sopimuksen, Kioton pöytäkirjan vaatimusten, Dohan muutoksen ja sen nojalla hyväksyttyjen päätösten mukaisesti. Unioni toimittaa nämä kertomukset puitesopimuksen sihteeristölle viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2015.

6 ARTIKLA

Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea

Perustetaan velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea, joka koostuu osapuolten edustajista.

Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea varmistaa tämän sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon ja toiminnan. Tätä varten se tekee tämän sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetut päätökset ja vaihtaa näkemyksiä ja tietoja velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevien ehtojen täytäntöönpanosta. Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea tekee päätöksensä yksimielisesti.

Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea kokoontuu yhden tai useamman osapuolen pyynnöstä taikka unionin aloitteesta. Pyyntö osoitetaan unionille.

Unionia ja sen jäsenvaltioita edustavat velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevän komitean jäsenet ovat alustavasti komission ja jäsenvaltioiden edustajia, jotka osallistuvat myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13). 26 artiklan mukaisesti perustettuun Euroopan unionin ilmastonmuutoskomiteaan. Islannin edustajan nimittää sen ympäristö- ja luonnonvaraministeriö. Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevän komitean kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan ilmastonmuutoskomitean kokousten yhteydessä.

Velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevä komitea vahvistaa työjärjestyksensä yksimielisesti.

7 ARTIKLA

Varaumat

Tähän sopimukseen ei voi tehdä varaumia.

8 ARTIKLA

Kesto ja määräysten noudattaminen

Tämä sopimus on voimassa Kioton pöytäkirjan mukaisen toisen velvoitekauden mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi myönnetyn lisäajan päättymiseen saakka tai siihen saakka, kun on ratkaistu kaikkien osapuolten osalta Kioton pöytäkirjan mukaiset, kyseiseen velvoitekauteen tai velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen liittyvät mahdolliset täytäntöönpanokysymykset, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi. Tätä sopimusta ei voida irtisanoa sitä ennen.

Islanti ilmoittaa velvoitteiden yhteistä täyttämistä käsittelevälle komitealle kaikista tapauksista, joissa tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta tai niiden soveltamatta jättäminen on todennäköistä. Jokainen määräysten soveltamatta jättäminen on perusteltava komitean jäsenten riittäväksi katsomalla tavalla 30 päivän kuluessa siitä ilmoittamisesta. Muussa tapauksessa tämän sopimuksen määräysten soveltamatta jättäminen katsotaan tämän sopimuksen rikkomiseksi.

Mikäli Islanti rikkoo tätä sopimusta tai vastustaa sen liitteen 1 muuttamista 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, Islannin on vastattava Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvista lähteistä olevien, ihmisen toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja nieluista aiheutuvien poistojen yhteenlasketusta määrästä Islannissa toisella velvoitekaudella, mukaan lukien Euroopan unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän soveltamisalaan kuuluvat lähteet, Kioton pöytäkirjan liitteessä B olevan taulukon kolmannessa sarakkeessa olevien, päästöjen määrällisten rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteidensa mukaisesti ja poistettava toisen velvoitekauden lopussa kansallisesta rekisteristään päästöjään vastaava määrä päästömääräyksiköitä (AAU), sertifioituja päästövähennyksiä (CER), päästövähennysyksiköitä (ERU), poistoyksiköitä (RMU), väliaikaisia sertifioituja päästövähennyksiä (tCER) tai pitkäaikaisia sertifioituja päästövähennyksiä (lCER).

9 ARTIKLA

Tallettaja

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja islannin kielellä kunkin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan.

10 ARTIKLA

Ratifioimiskirjojen tallettaminen

Osapuolet ratifioivat tämän sopimuksen kansallisten vaatimustensa mukaisesti. Kukin osapuoli tallettaa ratifioimiskirjansa Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan joko ennen kuin se tallettaa Dohan muutoksen hyväksymiskirjansa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan tai tämän kanssa samanaikaisesti.

Islanti tallettaa Dohan muutosta koskevan hyväksymiskirjansa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan Kioton pöytäkirjan 20 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan 7 kohdan mukaisesti viimeistään sinä päivänä, jona unioni tai sen jäsenvaltiot tallettavat viimeisen hyväksymiskirjansa.

Tallettaessaan Dohan muutosta koskevan hyväksymiskirjansa Islanti myös ilmoittaa velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehdot omasta puolestaan ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle Kioton pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

11 ARTIKLA

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaikki osapuolet ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta vuonna 2015.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

EUROOPAN UNIONIN PUOLESTA

BELGIAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

BULGARIAN TASAVALLAN PUOLESTA

TŠEKIN TASAVALLAN PUOLESTA

TANSKAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLESTA

VIRON TASAVALLAN PUOLESTA

IRLANNIN PUOLESTA

HELLEENIEN TASAVALLAN PUOLESTA

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

RANSKAN TASAVALLAN PUOLESTA

KROATIAN TASAVALLAN PUOLESTA

ITALIAN TASAVALLAN PUOLESTA

KYPROKSEN TASAVALLAN PUOLESTA

LATVIAN TASAVALLAN PUOLESTA

LIETTUAN TASAVALLAN PUOLESTA

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN PUOLESTA

UNKARIN PUOLESTA

MALTAN TASAVALLAN PUOLESTA

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

ITÄVALLAN TASAVALLAN PUOLESTA

PUOLAN TASAVALLAN PUOLESTA

PORTUGALIN TASAVALLAN PUOLESTA

ROMANIAN PUOLESTA

SLOVENIAN TASAVALLAN PUOLESTA

SLOVAKIAN TASAVALLAN PUOLESTA

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLESTA

ISLANNIN PUOLESTA

LIITE 1

(4 artiklassa tarkoitettu luettelo)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta ("asetus 525/2013"), lukuun ottamatta sen 4 artiklaa, 7 artiklan f alakohtaa, 15—20 artiklaa ja 22 artiklaa. Kyseisen asetuksen 21 artiklaa sovelletaan tapauksen mukaan.

Asetukseen (EU) N:o 525/2013 perustuvat voimassa olevat ja tulevat delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset.

________________________

LIITE 2

ILMOITUS SEN SOPIMUKSEN EHDOISTA, JOKA

KOSKEE EUROOPAN UNIONIN, SEN JÄSENVALTIOIDEN JA ISLANNIN

KIOTON PÖYTÄKIRJAN 3 ARTIKLAAN PERUSTUVIEN

VELVOITTEIDEN YHTEISTÄ TÄYTTÄMISTÄ

KIOTON PÖYTÄKIRJAN 4 ARTIKLAN MUKAISESTI

KIOTON PÖYTÄKIRJAN MUKAISELLA TOISELLA VELVOITEKAUDELLA

SELLAISENA KUIN SEN HYVÄKSYI KIOTON PÖYTÄKIRJAN OSAPUOLTEN

KOKOUKSENA TOIMIVA ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAN

YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN PUITESOPIMUKSEN

OSAPUOLTEN KONFERENSSI DOHASSA PÄÄTÖKSELLÄ 1/CMP.8

Sopimuksen jäsenet

Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Islannin tasavalta, jotka kaikki ovat Kioton pöytäkirjan osapuolia, ovat tämän sopimuksen jäseniä, jäljempänä 'jäsenet'. Euroopan unionin jäsenvaltioita ovat tällä hetkellä seuraavat:

Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Kroatian tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkari, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta, Romania, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

Islanti on tämän sopimuksen jäsen Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välisen sopimuksen nojalla.

Kioton pöytäkirjan 3 artiklaan perustuvien velvoitteiden yhteinen täyttäminen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella

Kioton pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenet täyttävät sen 3 artiklaan perustuvat velvoitteensa seuraavasti:

jäsenet varmistavat Kioton pöytäkirjan 4 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti, että jäsenvaltioiden ja Islannin Kioton pöytäkirjan liitteessä A mainittujen kasvihuonekaasujen ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen kokonaismäärä ilmaistuna vastaavana hiilidioksidimääränä ei ylitä niiden yhteistä sallittua päästömäärää;

Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan soveltaminen jäsenvaltioiden ja Islannin ilmailun ja meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöihin perustuu yleissopimuksen lähestymistapaan, jonka mukaan osapuolten tavoitteisiin sisällytetään ainoastaan kansallisen ilmailun ja kansallisen meriliikenteen päästöt. Koska näiden päästöjen sisällyttämisessä osapuolten tavoitteisiin ei ole edistytty päätöksen 2/CP.3 antamisen jälkeen, Euroopan unionin lähestymistapa Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella on sama kuin ensimmäisellä velvoitekaudella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta niiden velvoitteiden sitovuuteen, jotka Euroopan unioni on tehnyt ilmasto- ja energiapaketin nojalla; kyseiset velvoitteet säilyvät muuttumattomina. Se ei myöskään vaikuta tarpeeseen toteuttaa toimenpiteitä ilmailusta ja meriliikenteestä peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen suhteen;

kukin jäsen voi nostaa tavoitetasoaan siirtämällä sallittuja päästömääräyksiköitä, päästövähennysyksiköitä tai sertifioituja päästövähennyksiä kansallisessa rekisterissä luodulle mitätöintitilille. Jäsenet toimittavat yhteisesti päätöksen 1/CMP.8 9 kohdassa vaaditut tiedot ja laativat yhteisesti ehdotukset Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 1 b ja 1 c kohdan soveltamiseksi;

jäsenet soveltavat edelleen Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 3 ja 4 kohtaa ja sen nojalla erikseen hyväksyttyjä päätöksiä;

jäsenten perusvuoden kokonaispäästöt ovat yhtä suuret kuin päästöjen kokonaismäärä kunakin perusvuonna kussakin jäsenvaltiossa ja Islannissa;

jos maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous olivat jossakin jäsenvaltiossa tai Islannissa kasvihuonekaasupäästöjen nettolähde vuonna 1990, kyseinen jäsen sisällyttää Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 a kohdan nojalla perusvuoteen tai -kauteen maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta peräisin olevien, ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen kokonaismäärän, joka on ilmaistu vastaavana hiilidioksidimääränä ja josta on poistettu nielujen aikaansaamat poistumat, perusvuonna tai -jaksona, jotta voidaan laskea Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 a, 8 ja 8 a kohdan mukaisesti määritetty jäsenten yhteinen sallittu päästömäärä;

Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 b kohdan nojalla tehtävää laskentaa sovelletaan yhteiseen sallittuun päästömäärään, joka on määritetty jäsenille toista velvoitekautta varten Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 a, 8 ja 8 a kohdan mukaisesti, ja jäsenten ensimmäisen velvoitekauden ensimmäisten kolmen vuoden vuosittaisten päästöjen kahdeksalla kerrottujen keskiarvojen kokonaismäärään;

päätöksen 1/CMP.8 mukaisesti jäsenen aiemman velvoitekauden ylijäämävarannossa pidettyjä yksikköjä voidaan käyttää poistoon lisäkauden aikana toisen velvoitekauden sitoumusten täyttämiseksi enintään sen määrän osalta, jolla jäsenen päästöt toisen velvoitekauden aikana ylittävät sen sallitut päästömäärät kyseisenä sitoumuskautena siten kuin tämä on määritelty tässä ilmoituksessa.

Kunkin sopimuksen jäsenen sallitut päästötasot

Kioton pöytäkirjan liitteen B kolmannessa sarakkeessa mainitut jäsenten määrälliset päästöjen rajoitus- ja vähennysvelvoitteet ovat 80 prosenttia. Jäsenten yhteinen sallittu päästömäärä toisena velvoitekautena määritetään Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 a, 8 ja 8 a kohdan nojalla, ja sen laskemista helpotetaan kertomuksella, jonka Euroopan unioni toimittaa päätöksessä 2/CMP.8 olevan 2 kohdan nojalla.

Kunkin jäsenen päästötasot ovat seuraavat:

Euroopan unionin sallittu päästömäärä on jäsenten yhteisen sallitun päästömäärän sekä jäsenvaltioiden ja Islannin päästötasojen kokonaismäärän välinen erotus. Sen laskemista helpotetaan päätöksessä 2/CMP.8 olevan 2 kohdan nojalla toimitettavalla kertomuksella.

Jäsenvaltioiden ja Islannin päästötasot ovat Kioton pöytäkirjan 4 artiklan 1 ja 5 kohdan mukaisesti kokonaismäärä, joka koostuu niiden jäljempänä taulukossa 1 luetelluista päästömääristä ja kaikista tuloksista, jotka saadaan Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 7 a kohdan toisen virkkeen soveltamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa tai Islannissa.

Kunkin jäsenen sallittu päästömäärä on yhtä suuri kuin sen päästötaso.

Euroopan unionin sallittu päästömäärä luetaan osaksi lähteistä peräisin olevien kasvihuonekaasujen päästöjä Euroopan unionin päästökauppajärjestelmässä, johon sen jäsenvaltiot ja Islanti osallistuvat, siinä määrin kuin nämä päästöt kuuluvat Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden ja Islannin sallitut päästömäärät kattavat kussakin jäsenvaltiossa tai Islannissa sellaiset kasvihuonekaasujen lähteiden aiheuttamat päästöt ja nielujen aikaansaamat poistumat, jotka ovat peräisin lähteistä ja nieluista, jotka eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY soveltamisalaan. Tämä koskee kaikkia Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 3 ja 4 kohdan kattamia lähteiden aiheuttamia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia sekä kaikkia Kioton pöytäkirjaan perustuvia typpitrifluoridin (NF3) päästöjä.

Tämän sopimuksen jäsenet ilmoittavat erikseen lähteiden aiheuttamat päästöt ja nielujen aikaansaamat poistumat, jotka niiden sallitut päästömäärät kattavat.

Taulukko 1:

Jäsenvaltioiden ja Islannin päästötasot (ennen 3 artiklan 7 a kohdan soveltamista)

hiilidioksidiekvivalenttitonneina Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella

Belgia

Bulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

Viro

Irlanti

Kreikka

Espanja

Ranska

Kroatia

Italia

Kypros

Latvia

Liettua

Luxemburg

Unkari

Malta

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Slovenia

Slovakia

Suomi

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

Islanti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.