69/2018

Annettu: Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta annetun lain (250/2018) nojalla:

1 §

Yhteistyöstä kilpailuasioissa Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2017 tehty sopimus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 13 päivänä maaliskuuta 2018 ja tasavallan presidentti 20 päivänä huhtikuuta 2018. Hyväksymiskirja on talletettu Tanskan hallituksen huostaan 29 päivänä lokakuuta 2018.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta annettu laki (250/2018) tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2018.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Sopimusteksti

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KILPAILUASIOISSA

Tanskan kuningaskunnan hallitus, Suomen tasavallan hallitus, Islannin tasavallan hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus (jäljempänä ”osapuolet”), jotka

ottavat huomioon voimassa olevan Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä 16 päivänä maaliskuuta 2001 ja 9 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen yhteistyöstä kilpailuasioissa,

ottavat huomioon OECD:n neuvoston 16 päivänä syyskuuta 2014 antaman suosituksen kansainvälisestä yhteistyöstä kilpailuasioita koskevissa tutkimuksissa ja menettelyissä,

sekä katsovat seuraavaa:

Kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyön vahvistamiseksi ja virallistamiseksi sekä kansallisten kilpailulakien tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi osapuolet noudattavat seuraavaa:

Osapuolet sitoutuvat tehokkaaseen yhteistyöhön ja asianmukaisten toimien toteuttamiseen osapuolten kilpailuviranomaisten välistä tehokasta täytäntöönpanoyhteistyötä haittaavien suorien tai epäsuorien esteiden minimoimiseksi.

Osapuolen tulisi yleensä ilmoittaa toiselle osapuolelle, jos sen toteuttaman tutkimuksen tai menettelyn voidaan odottaa vaikuttavan toisen osapuolen tärkeisiin etuihin.

Jos kahden tai useamman osapuolen tutkimukset tai menettelyt kohdistuvat samaan kilpailunvastaiseen käytäntöön tai yrityskauppaan tai toisiinsa liittyviin käytäntöihin tai yrityskauppoihin, tulisi osapuolten pyrkiä sovittamaan yhteen tutkimuksensa tai menettelynsä, jos osapuolten kilpailuviranomaiset ovat samaa mieltä siitä, että niin toimiminen olisi osapuolten etujen mukaista.

Osapuolten tulisi muiden osapuolten kanssa tehtävässä yhteistyössä, jos se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, toimittaa toisilleen oleellista tietoa, joka mahdollistaa osapuolten kilpailuviranomaisia tutkimaan kilpailunvastaisia käytäntöjä ja yrityskauppoja sekä toteuttamaan asianmukaisia ja tehokkaita toimia niiden suhteen.

Riippumatta siitä, ryhtyykö kaksi osapuolta tai useampi osapuoli toimiin samaa kilpailunvastaista käytäntöä tai yrityskauppaa tai toisiinsa liittyviä käytäntöjä tai yrityskauppoja vastaan, tulisi osapuolten kilpailuviranomaisten harkintansa mukaan tukea toisiaan täytäntöönpanotoimissa avustamalla toisiaan tutkimisessa, jos se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja asetetut tavoitteet.

ovat hyväksyneet tämän sopimuksen:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

”kilpailuviranomaisella” osapuolen elintä, joka vastaa osapuolen kilpailusääntöjen ja yrityskauppojen valvontaa koskevien sääntöjen valvonnasta;

”kilpailusäännöillä” Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklaa ja/tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 tai 54 artiklaa ja/tai vastaavia kansallisia kilpailusääntöjä, jotka kukin osapuoli ilmoittaa tämän sopimuksen liitteenä olevassa osapuolten kilpailuviranomaisten perustamassa ja määräajoin päivittämässä listassa.

”luottamuksellisilla tiedoilla” tietoja, joiden paljastaminen on joko kielletty tai rajoitettu osapuolen säädösten, määräysten tai toimintaperiaatteiden perusteella, kuten yrityksen ei-julkisia tietoja, joiden paljastaminen voisi vahingoittaa yrityksen laillisia kaupallisia etuja;

”yrityskauppojen valvontaa koskevilla säännöillä” osapuolen kilpailulakien sääntöjä, jotka koskevat yrityskauppoja, yritysostoja, yhteisyrityksiä tai muita liiketoiminnan sulautumisen muotoja, joihin sovelletaan osapuolen kilpailulakeja ja niiden määritelmiä. Kunkin osapuolen on perustettava määräajoin päivitettävä, tämän sopimuksen liitteenä oleva lista niistä osapuolen kilpailulain säännöistä, jotka koskevat yrityskauppoja.

2 artikla

Ilmoitukset kilpailuasioita koskevista tutkimuksista, menettelyistä ja yrityskaupoista

Osapuolen kilpailuviranomaisella on toimivalta ilmoittaa toisen osapuolen kilpailuviranomaiselle, kun sen tutkimusten tai menettelyjen voidaan olettaa vaikuttavan toisen osapuolen tärkeisiin etuihin. Ilmoitukseen oikeuttavia olosuhteita ovat, kuitenkaan niihin rajoittumatta:

a) Toisen osapuolen alueella sijaitsevan ei-julkisen tiedon hakeminen virallisesti;

b) Toisen osapuolen alueella sijaitsevan tai sen lainsäädännön mukaisesti perustetun tai järjestäytyneen yrityksen tutkiminen;

c) Toisen osapuolen alueella joko kokonaan tai osittain tapahtuvan tai toisen osapuolen hallituksen edellyttämän, kannustaman tai hyväksymän käytännön tutkiminen;

d) Toisen osapuolen alueella tapahtuvan toiminnan edellyttämistä tai kieltämistä koskevien korjaustoimenpiteiden harkitseminen;

e) Toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluva yrityskauppa; tai

f) Yrityskauppa, jossa yhtenä tai useampana osapuolena on toisen osapuolen alueella sijaitsevia tai sen lainsäädännön mukaisesti perustettuja tai järjestäytyneitä yrityksiä.

Ilmoittavan kilpailuviranomaisen tulisi, säilyttäen vapauden tehdä asiassa lopullinen päätös, ottaa huomioon toisen osapuolen kilpailuviranomaisen mahdollisesti ilmaisemat näkemykset.

3 artikla

Tietojenvaihto

Kilpailusääntöjen ja yrityskauppojen valvontaa koskevien sääntöjen soveltamiseksi osapuolten kilpailuviranomaisilla on toimivalta välittää toisilleen tietoa kaikista tosiseikoista tai oikeudellisista seikoista, luottamukselliset tiedot mukaan lukien, ja käyttää niitä todisteina.

Vaihdettuja tietoja tulee käyttää ainoastaan todisteena ja vain siinä asiassa, jota varten tiedot toimittanut viranomainen on ne hankkinut.

4 artikla

Tietopyynnöt

Osapuolen kilpailuviranomainen voi toteuttaa alueellaan tietopyyntöjä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toisen osapuolen kilpailuviranomaisen puolesta ja sen lukuun, jotta tietopyynnön esittänyt viranomainen voi soveltaa kilpailusääntöjä ja yrityskauppojen valvontaa koskevia sääntöjä. Kerättyjen tietojen vaihto ja käyttö on suoritettava 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Tarkastukset

Osapuolen kilpailuviranomainen voi toteuttaa alueellaan tarkastuksia tai muita tutkintatoimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toisen osapuolen kilpailuviranomaisen puolesta ja sen lukuun sen toteamiseksi, onko tarkastusta pyytäneen osapuolen kilpailusääntöjä rikottu. Kerättyjen tietojen vaihto ja käyttö on suoritettava 3 artiklan mukaisesti.

Tarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevan kilpailuviranomaisen virkamiehet sekä heidän valtuuttamansa tai nimeämänsä virkamiehet käyttävät valtuuksiaan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Tarkastusta pyytäneen kilpailuviranomaisen valtuuttamat virkamiehet ja muut mukana olevat henkilöt voivat sen kilpailuviranomaisen, jonka alueella tarkastus on määrä suorittaa, pyynnöstä avustaa asianomaisen viranomaisen virkamiehiä.

6 artikla

Muodolliset edellytykset

Osapuolten tulee ilmoittaa toisilleen kirjallisesti tämän sopimuksen tekemisen jälkeen sellaisista kilpailulakeihinsa tehdyistä muutoksista tai muista hyväksytyistä säännöksistä, jotka voivat vaikuttaa tähän sopimukseen.

7 artikla

Voimaantulo

Osapuolten on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä sopimus perustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuolet ovat tallettaneet kaksi ratifioimis- tai hyväksymiskirjaa. Jos osapuoli ratifioi tai hyväksyy sopimuksen toisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen, tulee sopimus osapuolen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuoli on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

Sopimuksen 5 artikla tulee voimaan Islannin osalta kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun Islannin hallitus on ilmoittanut asiasta Tanskan ulkoministeriölle. Tanskan ulkoministeriö ilmoittaa osapuolille tämän viestin vastaanottamisesta ja päivämäärästä, jona 5 artikla tulee voimaan Islannin osalta.

Sopimus tulee voimaan Färsaarten osalta kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun Tanskan hallitus on ilmoittanut asiasta Tanskan ulkoministeriölle. Tanskan ulkoministeriö ilmoittaa osapuolille tämän viestin vastaanottamisesta ja päivämäärästä, jona sopimus tulee voimaan Färsaarten osalta.

Sopimuksen 4—5 artikla tulee voimaan Grönlannin osalta kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun Tanskan hallitus on ilmoittanut asiasta Tanskan ulkoministeriölle. Tanskan ulkoministeriö ilmoittaa osapuolille tämän viestin vastaanottamisesta ja päivämäärästä, jona 4—5 artiklat tulevat voimaan Grönlannin osalta.

Tämä sopimus korvaa 16 päivänä maaliskuuta 2001 ja 9 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen yhteistyöstä kilpailuasioissa.

8 artikla

Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen

Sopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa.

Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen lähettämällä tallettajalle diplomaattiteitse kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta vähintään kuusi kuukautta etukäteen ja ilmoittamalla tällöin irtisanomisensa voimaantulopäivän. Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta sen soveltamiseen muiden osapuolten kesken.

9 artikla

Tallettaja

Tanskan hallitus tallettaa ratifioimis- ja hyväksymiskirjat. Tanskan hallitus toimii sopimuksen tallettajana ja toimittaa osapuolille sopimustekstin oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2017 yhtenä englannin-, tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka tallettaja tallettaa ja toimittaa osapuolille sopimustekstien oikeaksi todistetut jäljennökset. Jos ristiriitaa syntyy sopimuksen englanninkielisen ja tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- tai ruotsinkielisen tekstin/tekstien välillä, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Liite sopimukseen yhteistyöstä kilpailuasioissa

Kansalliset kilpailusäännöt

Tanska:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: Konkurrencelovens §§ 6-10

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: Konkurrencelovens § 11

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: Konkurrencelovens §§ 12-12h

Färsaaret:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum

broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), §§ 6-10

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), § 11

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: Løgtingslóg nr. 35 frá 3. mai 2007 um

kapping, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 27. apríl 2012 (Kappingarlógin), §§ 13 - 18b

Grönlanti:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) §§ 6-10 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) §§ 6-10

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermutinatsit) § 11 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) § 11

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq (unammilleqatigiinnermut inatsit) §§ 15-23 | Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) §§ 15-23

Suomi:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: Kilpailulain 5 §, 12.8.2011/948

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: Kilpailulain 7 §, 12.8.2011/948

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: Kilpailulain 4 luku, 12.8.2011/948

Islanti:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: 10. gr. samkeppnislaga nr.44/2005.

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: 11. gr. samkeppnislaga nr.44/2005.

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: 17. gr. og 17. gr. a - 17. gr. e samkeppnislaga nr. 44/2005

Norja:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 § 10

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 § 11

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: Konkurranseloven av 5. mars 2004 nr. 12 §§ 16 og 16a

Ruotsi:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artikla: 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla/ Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 54 artikla: 2 kap. 7 § konkurrenslagen (2008:579)

- Yrityskauppojen valvontaa koskevat säännöt: 4 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579)

Rinnakkaisteksti

2.

Laki

kilpailulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaankilpailulain (948/2011) 36 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 662/2012,

lisätään35 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 662/2012, uusi 3 momentti ja 40 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 662/2012, uusi 2 momentti, seuraavasti:

Voimassa oleva laki

35 §

Tarkastukset elinkeinonharjoittajan liiketiloissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintoviraston asianomaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi sekä 4 luvussa tarkoitettujen yrityskauppojen arvioimiseksi toimittaa tarkastus elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevissa liike- ja varastotiloissa, maa-alueilla ja kulkuneuvoissa. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on velvollisuus Euroopan komission pyynnöstä toimittaa tarkastus siten kuin Euroopan unionin säädöksissä säädetään.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto avustaa komissiota tarkastusten suorittamisessa siten kuin niistä säädetään Euroopan unionin säädöksissä.

36 §

Tarkastukset muissa tiloissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintoviraston virkamiehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus myös muissa kuin 35 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa, jos voidaan perustellusti epäillä, että niissä säilytetään kirjanpitoa tai muita liiketoimintaan ja tarkastuksen kohteeseen liittyviä asiakirjoja, joilla voi olla merkitystä todistettaessa 5 tai 7 §:n taikka Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 tai 102 artiklan vakavaa rikkomista.

Euroopan komissio voi EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 21 artiklan mukaisesti määrätä tarkastuksen tehtäväksi myös muissa kuin 35 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston on haettava 1 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen ja Euroopan komission 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen lupa markkinaoikeudelta etukäteen. Markkinaoikeus voi kieltää tarkastuksen, jos tarkastus olisi mielivaltainen tai liiallinen. Tutkiessaan, onko tarkastus mielivaltainen tai liiallinen, markkinaoikeus ottaa huomioon erityisesti epäillyn kilpailunrajoituksen vakavuuden, etsittyjen todisteiden tärkeyden, asianomaisen elinkeinonharjoittajan osallisuuden sekä sen, onko kohtuullisen todennäköistä, että tarkastuksen kohdetta koskevia kirjanpito- tai liikeasiakirjoja säilytetään tiloissa, joihin lupaa pyydetään.

40 §

Asiakirjan luovuttaminen toisen maan kilpailuviranomaiselle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallussa olevan salassa pidettävän asiakirjan luovuttamisesta ulkomaiselle kilpailu viranomaiselle säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 30 §:ssä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.