66/2018

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.271(69)

(Annettu 22 päivänä huhtikuuta 2016)

MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTAMAN MEREN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, SELLAISENA KUIN SE OLI MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN

Muutokset MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 13 sääntöön

(Typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueiden noudattamista toiminnassa koskevat kirjaamisvaatimukset)

MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKOMITEA, joka

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuksen 38 artiklan a kohdan, joka koskee alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia meriympäristön suojelukomitean tehtäviä,

OTTAA HUOMIOON aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan vuoden 1973 kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvillä vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla (MARPOL-yleissopimus), 16 artiklan, jossa määritellään muuttamismenettely ja annetaan järjestön asianomaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja hyväksyä muutoksia,

ON KÄSITELLYT 69. istunnossaan MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen muutosehdotukset, jotka koskevat typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueiden noudattamista toiminnassa koskevia kirjaamisvaatimuksia,

1 HYVÄKSYY MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukaisesti MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 13 sääntöön tehtävät muutokset, joiden teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;

2 PÄÄTTÄÄ MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii alakohdan mukaisesti, että muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä maaliskuuta 2017, ellei ennen tätä päivää vähintään yksi kolmannes sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat vähintään 50:tä prosenttia koko maailman kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole ilmoittaneet järjestölle vastustavansa muutoksia;

3 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan merkille, että muutokset tulevat MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017, kun ne on hyväksytty 2 kappaleen mukaisesti;

4 PYYTÄÄ pääsihteeriä MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille MARPOL-yleissopimuksen sopimuspuolille;

5 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimittamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka eivät ole MARPOL-yleissopimuksen sopimuspuolia.

LIITE

MUUTOKSET MARPOL-YLEISSOPIMUKSEN VI LIITTEESEEN

(Typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueiden noudattamista toiminnassa koskevat kirjaamisvaatimukset)

VI LIITE

SÄÄNNÖT ALUSTEN AIHEUTTAMAN ILMAN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI

3 luku

Alusten päästöjen valvontaa koskevat vaatimukset

13 sääntö

Typen oksidit (NO X )

1 Lisätään uusi 5.3 kappale nykyisen 5.2 kappaleen jälkeen seuraavasti:

"5.3 Alukselle, johon sovelletaan tämän säännön 5.1 kappaletta, asennettujen meridieselmoottoreiden, jotka on todistettu sekä II että III tason mukaisiksi tai todistettu ainoastaan II tason mukaiseksi, taso ja päällä/pois päältä -tila samoin kuin päivämäärä, kellonaika ja aluksen sijainti kirjataan hallinnon määrittämään lokikirjaan saavuttaessa tämän säännön 6 kappaleen mukaisesti nimetylle päästöjen valvonta-alueelle ja poistuttaessa siltä tai kun päällä/pois päältä -tila muuttuu tällaisella alueella."

2 Korvataan 5.1.1. kappaleessa symboli "NOX" symbolilla "NO2".

PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC.286(71)

(annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017)

MUUTOKSET ALUSTEN AIHEUTTAMAN MEREN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ VUONNA 1973 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, SELLAISENA KUIN SE OLI MUUTETTUNA SIIHEN LIITTYVÄLLÄ VUODEN 1978 PÖYTÄKIRJALLA, MUUTTAMISESTA VUONNA 1997 TEHDYN PÖYTÄKIRJAN LIITTEESEEN

Muutokset MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen

(Itämeren ja Pohjanmeren päästöjen valvonta-alueiden nimeäminen typen oksidien III tason valvontaan)

(Polttoaineen luovutustodistukseen sisällytettävät tiedot)

MERIYMPÄRISTÖN SUOJELUKOMITEA, joka

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä tehdyn yleissopimuksen 38 artiklan a kohdan, joka koskee alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisyä ja valvontaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista johtuvia meriympäristön suojelukomitean tehtäviä,

OTTAA HUOMIOON aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan vuoden 1973 kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvillä vuosien 1978 ja 1997 pöytäkirjoilla (MARPOL-yleissopimus), 16 artiklan, jossa määritellään muuttamismenettely ja annetaan järjestön asianomaiselle elimelle tehtäväksi harkita ja hyväksyä muutoksia,

ON KÄSITELLYT 71. istunnossaan MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen ehdotetut muutokset, jotka koskevat Itämeren ja Pohjanmeren päästöjen valvonta-alueiden nimeämistä typen oksidien III tason valvontaan ja polttoaineen luovutustodistukseen sisällytettäviä tietoja,

1 HYVÄKSYY MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen d kohdan mukaisesti MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehtävät muutokset, joiden teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;

2 PÄÄTTÄÄ MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen f kohdan iii alakohdan mukaisesti, että muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2018, ellei ennen tätä päivää vähintään yksi kolmannes sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden kauppalaivastot yhdessä edustavat vähintään 50:tä prosenttia koko maailman kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, ole ilmoittaneet järjestölle vastustavansa muutoksia;

3 KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan merkille, että muutokset tulevat MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen g kohdan ii alakohdan mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019, kun ne on hyväksytty 2 kappaleen mukaisesti;

4 PYYTÄÄ pääsihteeriä MARPOL-yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleen e kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille MARPOL-yleissopimuksen sopimuspuolille;

5 PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimittamaan jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen liitteestä niille järjestön jäsenille, jotka eivät ole MARPOL-yleissopimuksen sopimuspuolia.

LIITE

MUUTOKSET MARPOL-YLEISSOPIMUKSEN VI LIITTEESEEN

(Itämeren ja Pohjanmeren päästöjen valvonta-alueiden nimeäminen typen oksidien III tason valvontaan)

(Polttoaineen luovutustodistukseen sisällytettävät tiedot)

VI LIITE

SÄÄNNÖT ALUSTEN AIHEUTTAMAN ILMAN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI

13 sääntö

Typen oksidit (NOx)

1 Lisätään 5.1 kappaleeseen ilmauksen "III tason typen oksidien valvontaan tämän säännön 6 kappaleen mukaisesti nimetty päästöjen valvonta-alue" jälkeen ilmaus "(typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alue)".

2 Korvataan nykyinen 5.1.2 kappale seuraavasti:

.2 että alus on rakennettu

.1 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen ja toimii Pohjois-Amerikan päästöjen valvonta-alueella tai Yhdysvaltain Karibianmeren päästöjen valvonta-alueella;

.2 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen ja toimii Itämeren päästöjen valvonta-alueella tai Pohjanmeren päästöjen valvonta-alueella;

3 Poistetaan 5.1.2 kappaleen ja 5.1.3 kappaleen välistä sana "kun".

4 Korvataan 5.1.3 kappaleessa ilmaus "III tason typen oksidien valvontaan tämän säännön 6 kappaleen mukaisesti nimetty päästöjen valvonta-alue" ilmauksella "typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alue".

5 Korvataan 5.2.3 kappaleessa sana "convention" sanalla "Convention" ja ilmaus "24 m" ilmauksella "24 metriä".

6 Lisätään uusi 5.4 ja 5.5 kappale seuraavasti:

"5.4 Meridieselmoottorista, johon sovelletaan tämän säännön 5.1 kappaletta, tulevat typen oksidien päästöt, jotka tapahtuvat välittömästi vastarakennetun aluksen rakentamisen ja merikokeilujen jälkeen tai ennen ja jälkeen aluksen muuttamisen, korjaamisen ja/tai huollon tai II tason moottorin tai kaksoispolttoainemoottorin huollon tai korjaamisen, kun aluksella ei turvallisuusvaatimusten vuoksi saa olla lastina kaasupolttoainetta tai kaasua, ja alukselle suoritetaan toimintoja telakalla tai muussa korjauslaitoksessa, joka sijaitsee typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueella, vapautetaan tilapäisesti, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

.1 moottori täyttää II tason typen oksidien rajat; ja

.2 alus kulkee välittömästi telakalle tai telakalta tai muuhun korjauslaitokseen tai muusta korjauslaitoksesta, ei lastaa tai pura lastia vapautuksen voimassaoloaikana ja noudattaa tarvittaessa reititystä koskevia erityisiä lisävaatimuksia, jotka satamavaltio, jonka alueella telakka tai muu korjauslaitos sijaitsee, on esittänyt.

5.5. Tämän säännön 5.4 kappaleessa kuvattu vapautus koskee ainoastaan seuraavaa ajanjaksoa:

.1 vastarakennetun aluksen osalta ajanjakso, joka alkaa, kun alus toimitetaan telakalta, mukaan lukien merikokeilut, ja päättyy, kun alus poistuu välittömästi typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueelta/alueilta tai kaksoispolttoainemoottorilla varustetun aluksen osalta kun alus poistuu välittömästi typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueelta/alueilta tai jatkaa välittömästi lähimpään kaasupolttoaineen luovutuslaitokseen, joka soveltuu typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueella/alueilla sijaitsevalle alukselle;

.2 muutettavana, huollettavana tai korjattavana olevan II tason moottorilla varustetun aluksen osalta ajanjakso, joka alkaa, kun alus saapuu typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueelle/alueille ja jatkaa välittömästi telakalle tai muuhun korjauslaitokseen, ja päättyy, kun alus päästetään lähtemään telakalta tai muusta korjauslaitoksesta ja poistuu välittömästi typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueelta/alueilta suoritettuaan tarvittaessa merikokeiluja; tai

.3 muutettavana, huollettavana tai korjattavana olevan kaksoispolttoainemoottorilla varustetun aluksen, jolla ei turvallisuusvaatimusten vuoksi saa olla lastina kaasupolttoainetta tai kaasua, osalta ajanjakso, joka alkaa, kun alus saapuu typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueelle/alueille tai kun sille suoritetaan kaasunpoisto typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueella/alueilla ja se jatkaa välittömästi telakalle tai muuhun korjauslaitokseen, ja päättyy, kun alus päästetään lähtemään telakalta tai muusta korjauslaitoksesta ja poistuu välittömästi lähimpään kaasupolttoaineen luovutuslaitokseen, joka soveltuu typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueella/alueilla sijaitsevalle alukselle.

7 Korvataan nykyinen 6 kappale seuraavasti:

"6 Tässä säännössä typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alue tarkoittaa merialuetta, myös satama-aluetta, jonka järjestö on nimennyt tämän liitteen III lisäyksessä esitettyjen perusteiden ja menettelyjen mukaisesti. Typen oksidien III tason päästöjen valvonta-alueita ovat

.1 Pohjois-Amerikan päästöjen valvonta-alue, joka tarkoittaa tämän liitteen VII lisäyksessä ilmoitettujen koordinaattien kuvaamaa aluetta;

.2 Yhdysvaltain Karibianmeren päästöjen valvonta-alue, joka tarkoittaa tämän liitteen VII lisäyksessä ilmoitettujen koordinaattien kuvaamaa aluetta, ja

.3 Itämeren päästöjen valvonta-alue, kuten se määritellään tämän yleissopimuksen I liitteessä olevan 1 säännön 11 kappaleen 2 kohdassa; ja

.4 Pohjanmeren päästöjen valvonta-alue, kuten se määritellään tämän yleissopimuksen V liitteessä olevan 1 säännön 14 kappaleen 6 kohdassa."

V lisäys

Polttoaineen luovutustodistukseen sisällytettävät tiedot (18 säännön 5 kappale)

8 Lisäyksessä luetellut kohdat numeroidaan numeroin 1‒9.

9 Poistetaan 7 kohdasta pilkku ilmauksen ”15 °C" jälkeen ja korvataan ilmaus "kg/m3" ilmauksella "(kg/m3)".

10 Korvataan 9 kohta seuraavalla:

"Polttoöljyn toimittajan edustajan allekirjoittama ja varmentama ilmoitus, jonka mukaan toimitettu polttoöljy on tämän liitteen 18 säännön 3 kappaleen vaatimusten mukainen ja toimitetun polttoöljyn rikkipitoisuus ei ylitä:

□ tämän liitteen 14 säännön 1 kappaleessa esitettyä raja-arvoa;

□ tämän liitteen 14 säännön 4 kappaleessa esitettyä raja-arvoa; tai

□ ostajan määrittelemää raja-arvoa _____(% m/m), jonka polttoöljyn toimittajan edustaja on täyttänyt ostajan antaman ilmoituksen perusteella, jonka mukaan polttoöljy on tarkoitettu käytettäväksi

.1 yhdessä samanarvoisen noudattamismenetelmän kanssa tämän liitteen 4 säännön mukaisesti; tai

.2 siihen sovelletaan asianmukaista vapautusta, joka sallii aluksen suorittaa kokeiluja rikin oksidien aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi ja päästöjen valvontateknologian tutkimusta tämän liitteen 3 säännön 2 kappaleen mukaisesti.

Polttoöljyn toimittajan edustajan on täytettävä ilmoitus merkitsemällä rasti (x) soveltuvaan kohtaan/soveltuviin kohtiin."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.