64/2018

Annettu: Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta annetun lain (248/2018) nojalla:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Unkarin hallituksen välillä Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2017 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 23 päivänä helmikuuta 2018 ja tasavallan presidentti 20 päivänä huhtikuuta 2018. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä elokuuta 2018.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta annettu laki (248/2018) tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2018

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

JA

UNKARIN HALLITUKSEN

VÄLILLÄ

TURVALLISUUSLUOKITELLUN

TIEDON VASTAVUOROISESTA

SUOJAAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Unkarin hallitus, jäljempänä "osapuolet",

suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa, joka liittyy erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioihin ja jota vaihdetaan suoraan osapuolten välillä tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevien oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa

a) turvallisuusluokiteltu tieto tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa, minkä tahansa luonteista ja millä tavalla tahansa välitettävää tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, jonka osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle ja joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty luokitusmerkintä kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä;

b) turvallisuusluokiteltu sopimus tarkoittaa sopimusta tai alihankintasopimusta, joka sisältää tai johon liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

c) hankeosapuoli tarkoittaa oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolla on oikeudellinen kelpoisuus tehdä turvallisuusluokiteltuja sopimuksia kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti;

d) luovuttava osapuoli tarkoittaa osapuolta, joka luovuttaa turvallisuusluokitellun tiedon tai jonka alaisuudessa turvallisuusluokiteltu tieto tuotetaan;

e) vastaanottaja tarkoittaa sitä osapuolta ja sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolle luovuttava osapuoli luovuttaa turvallisuusluokitellun tiedon;

f) toimivaltainen turvallisuusviranomainen tarkoittaa kansallista turvallisuusviranomaista, määrättyä turvallisuusviranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, joka on osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti valtuutettu vastaamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta;

g) tietoturvaloukkaus tarkoittaa kansallisten säädösten ja määräysten vastaista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka johdosta turvallisuusluokiteltu tieto saatetaan menettää tai se saattaa vaarantua;

h) turvallisuusselvitys tarkoittaa selvitysmenettelyyn perustuvaa myönteistä arviota siitä, voidaanko oikeushenkilölle (yritysturvallisuusselvitys) tai luonnolliselle henkilölle (henkilöturvallisuusselvitys) sallia pääsy tiettyyn turvallisuusluokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon ja tämän tiedon käsittely kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti;

i) kolmas osapuoli tarkoittaa sellaista valtiota, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt, tai kansainvälistä järjestöä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Osapuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset (National Security Authority, NSA) vastaamaan yleisesti tämän sopimuksen täytäntöönpanosta:

Suomen tasavalta

Ministry for Foreign Affairs

Ulkoasiainministeriö

National Security Authority (NSA)

Kansallinen turvallisuusviranomainen

In the Republic of Finland:

Ministry for Foreign Affairs

Ulkoasiainministeriö

National Security Authority (NSA)

Kansallinen turvallisuusviranomainen

2. Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta eri osin.

3. Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset myöhemmät toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten muutokset.

4 artikla
Turvallisuusluokitukset

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään asianomainen turvallisuusluokka osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavallassa

Unkarissa

Englanninkielinen vastine

ERITTÄIN SALAINEN tai YTTERST HEMLIG

„Szigorúan titkos!”

TOP SECRET

SALAINEN tai HEMLIG

„Titkos!”

SECRET

LUOTTAMUKSELLINEN tai KONFIDENTIELL

„Bizalmas!”

CONFIDENTIAL

KÄYTTÖ RAJOITETTU tai BEGRÄNSAD TILLGÅNG

„Korlátozott terjesztésű!”

RESTRICTED

In the Republic of Finland

In Hungary

English translation

ERITTÄIN SALAINEN or YTTERST HEMLIG

„Szigorúan titkos!”

TOP SECRET

SALAINEN or HEMLIG

„Titkos!”

SECRET

LUOTTAMUKSELLINEN or KONFIDENTIELL

„Bizalmas!”

CONFIDENTIAL

KÄYTTÖ RAJOITETTU or BEGRÄNSAD TILLGÅNG

„Korlátozott terjesztésű!”

RESTRICTED

3. Vastaanottaja varmistaa, ettei turvallisuusluokituksia muuteta eikä kumota, ellei luovuttava osapuoli anna siihen kirjallista lupaa.

5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset kansallisten säädösten ja määräysten mukaiset toimet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle samantasoisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Osapuolet eivät salli kolmansille osapuolille pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

3. Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty turvallisuusselvitys kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti ja joille on sallittu pääsy tällaiseen tietoon sekä selvitetty heidän vastuunsa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta.

4. Henkilöturvallisuusselvitystä ei edellytetä turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄNSAD TILLGÅNG tai “Korlátozott terjesztésű!” kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon pääsemiseksi.

5. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Vastaanottajan toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa pyynnöstä luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, onko ehdotetulle hankeosapuolelle, joka osallistuu turvallisuusluokiteltua sopimusta edeltäviin neuvotteluihin tai tällaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, annettu vaadittua turvallisuusluokkaa vastaava asianmukainen todistus turvallisuusselvityksestä. Jollei hankeosapuolella ole tällaista todistusta, luovuttavan osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää vastaanottajan toimivaltaista turvallisuusviranomaista tekemään hankeosapuolta koskevan turvallisuusselvityksen.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottajan toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asianmukaiset todistukset turvallisuusselvityksestä ilman virallista pyyntöä.

3. Yritysturvallisuusselvitystä ei edellytetä turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄNSAD TILLGÅNG tai “Korlátozott terjesztésű!” kuuluvaa turvallisuusluokiteltua sopimusta varten.

4. Jotta turvallisuutta voidaan valvoa ja ohjata riittävästi, turvallisuusluokitellussa sopimuksessa on oltava asianmukaiset tämän sopimuksen liitteessä 1 tarkoitetut turvallisuusmääräykset, mukaan lukien turvallisuusluokitusohjeet. Kopio turvallisuusmääräyksistä toimitetaan sen osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, jonka lainkäyttöalueella turvallisuusluokiteltu sopimus pannaan täytäntöön.

5. Osapuolten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten edustajat voivat vierailla toistensa luona arvioimassa niiden toimien tehokkuutta, jotka hankeosapuoli on toteuttanut suojatakseen turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvää turvallisuusluokiteltua tietoa.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Osapuolet välittävät turvallisuusluokitellun tiedon toisilleen käyttäen suojattuja hallitusten välisiä kanavia tai muutoin siten kuin niiden toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset keskenään sopivat.

2. Turvallisuusluokiteltua tietoa välitetään osapuolten välillä sähköisesti ainoastaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään sopimilla turvallisilla keinoilla.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kopiointi, kääntäminen ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin, mukaan lukien otteet ja käännökset, tehdään asianmukaiset turvallisuusluokitusmerkinnät, ja ne suojataan kuten alkuperäinen turvallisuusluokiteltu tieto. Kopioita otetaan ja käännöksiä tehdään ainoastaan viralliseen tarkoitukseen tarvittava vähimmäismäärä.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät luovuttavan osapuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / YTTERST HEMLIG tai “Szigorúan titkos!” tai vastaavaan 4 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan merkittyä tietoa saa kopioida tai kääntää ainoastaan luovuttavan osapuolen kirjallisella suostumuksella.

4. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / YTTERST HEMLIG tai “Szigorúan titkos!” tai vastaavaan 4 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan merkittyä tietoa ei saa hävittää ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta. Tieto palautetaan luovuttavalle osapuolelle sen jälkeen, kun osapuolet katsovat, ettei sitä enää tarvita.

5. Turvallisuusluokkaan SALAINEN/HEMLIG tai “Titkos!” tai vastaavaan tai alempaan 4 artiklan mukaiseen turvallisuusluokkaan merkitty turvallisuusluokiteltu tieto hävitetään sen jälkeen, kun vastaanottaja katsoo, ettei sitä enää tarvita, vastaanottajan kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

6. Jos kriisitilanne estää tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottaja ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä luovuttavan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailuihin, joihin liittyy pääsy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTIELL tai “Bizalmas!” tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaan tietoon, vaaditaan isäntäosapuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kirjallinen ennakkolupa. Vierailijoille sallitaan pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon ainoastaan, jos

a) vieraat lähettävän osapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut heille luvan pyydettyyn yhteen tai useampaan vierailuun,

b) heille on annettu asianmukainen todistus henkilöturvallisuusselvityksestä, ja

c) heille on annettu lupa ottaa vastaan turvallisuusluokiteltua tietoa isäntäosapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Vierailupyynnön esittävän osapuolen asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta isäntäosapuolen asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle tämän artiklan määräysten mukaisesti sekä varmistaa, että isäntäosapuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen saa vierailupyynnön vähintään 14 päivää ennen vierailun ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta. Vierailupyynnön on sisällettävä tämän sopimuksen liitteessä 2 tarkoitetut tiedot.

3. Toistuvia vierailuja koskevat luvat ovat voimassa enintään 12 kuukautta.

10 artikla
Turvallisuusyhteistyö

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asianomaiset turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevat kansalliset säädöksensä ja määräyksensä sekä niiden mahdolliset myöhemmät muutokset.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään. Ne antavat pyynnöstä toisilleen tietoa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista turvallisuusnormeistaan, menettelyistään ja käytännöistään. Tätä tarkoitusta varten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat tehdä keskinäisiä vierailuja.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti turvallisuusselvitysten tekemisessä.

4. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen asianomaisten turvallisuusselvityksistä annettujen todistusten muutoksista.

11 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Kumpikin osapuoli ilmoittaa viipymättä toiselle osapuolelle epäillystä tai todetusta turvallisuusluokiteltuun tietoon kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta.

2. Se osapuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, tutkii tapauksen viipymättä. Toinen osapuoli tekee tarvittaessa tutkintayhteistyötä.

3. Se osapuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, toteuttaa kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti kaikki mahdolliset asianmukaiset toimet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoturvaloukkausten seurauksia ja estääkseen tietoturvaloukkausten jatkumisen. Toiselle osapuolelle ilmoitetaan tutkinnan ja toteutettujen toimien tuloksista.

12 artikla
Kustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka niille aiheutuvat tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki osapuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan osapuolten välisin neuvotteluin.

14 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Tämä sopimus ei vaikuta niihin velvoitteisiin, joita osapuolilla on muun kahden- tai monenvälisen valtiosopimuksen perusteella, mukaan lukien sopimukset turvallisuusluokitellun tiedon vaihdosta ja vastavuoroisesta suojaamisesta.

15 artikla
Loppumääräykset

1. Osapuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Osapuoli voi milloin tahansa ehdottaa tämän sopimuksen muuttamista. Jos jompikumpi osapuoli sitä ehdottaa, osapuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle diplomaattiteitse kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuksen perusteella jo luovutettua ja sen perusteella syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tiedon suojaamiseksi.

4. Tämän sopimuksen tultua voimaan se osapuoli, jonka alueella sopimus on tehty, toteuttaa viipymättä toimet sopimuksen kirjaamiseksi Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristöön Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Kirjaaminen ja Yhdistyneiden kansakuntien sopimussarjan kirjaamisnumero annetaan tiedoksi toiselle osapuolelle heti, kun sihteeristö on antanut numeron.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2017

kahtena suomen-, unkarin-, ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA

Anu Laamanen

UNKARIN HALLITUKSEN

PUOLESTA

Vince Szalay-Bobrovniczky

Liite 1

Turvallisuusluokitellut sopimukset

Tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettujen turvallisuusluokiteltujen sopimusten on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. menettely, jolla käyttäjälle annetaan oikeus käsitellä turvallisuusluokiteltua tietoa;

2. säädökset ja määräykset, jotka muodostavat perustan turvallisuusluokitellun tiedon käytölle;

3. vaadittava turvallisuusluokka;

4. turvallisuusluokitellun tiedon käyttöä koskevat rajoitukset;

5. turvallisuusluokitellun tiedon välittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

6. turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

7. turvallisuusluokitellun tiedon merkitseminen ja sen käytännön vaikutukset;

8. tiedot henkilöistä, mukaan lukien alihankkijat, joilla on oikeus saada turvallisuusluokiteltua tietoa, ja tiedon saannin edellytykset;

9. turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisaikaa koskevat vaatimukset;

10. menettely turvallisuusluokitellun tiedon hävittämiseksi tai palauttamiseksi.

Liite 2

Vierailupyyntö

Tämän sopimuksen 9 artiklassa tarkoitettujen vierailupyyntöjen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1. vierailijan suku- ja etunimi, syntymäpaikka ja -aika ja kansalaisuus; vierailijan asema ja tiedot hänen edustamastaan työnantajasta; tiedot hankkeesta, johon vierailija osallistuu, ja vierailijan passin tai muun henkilöllisyystodistuksen numero;

2. vahvistus vierailun tarkoitusta vastaavasta vierailijan henkilöturvallisuusselvityksestä;

3. vierailun tai vierailujen tarkoitus sekä maininta vierailuun liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkeimmasta tasosta;

4. pyydetyn yhden tai useamman vierailun oletettu ajankohta ja kesto; toistuvien vierailujen osalta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat;

5. vierailun kohteena olevan toimipaikan tai laitoksen nimi, osoite, muut yhteystiedot ja yhteyshenkilö sekä muut vierailun tai vierailujen perusteltavuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot;

6. päiväys sekä vierailupyynnön lähettävän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen allekirjoitus ja leima/sinetti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.