33/2017

Annettu:

Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (140/2017) 2 §:n nojalla:

1 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä Arvidsjaurissa 10 päivänä maaliskuuta 2015 tehty sopimus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 20 päivänä joulukuuta 2016 ja tasavallan presidentti 24 päivänä helmikuuta 2017. Hyväksymisasiakirja on talletettu Norjan ulkoasiainministeriön huostaan 28 päivänä helmikuuta 2017.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (140/2017) tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2017.

4 §

Sopimuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen (SopS 13/2003) NAMMO AS -yritystä koskeva liite 1 on asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 16 maaliskuuta 2017

Sopimusteksti

Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla

SISÄLLYSLUETTELO

Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla

1 artikla Määritelmät
2 artikla Tavoitteet
3 artikla Yhteistyön ala
4 artikla Liitteet
5 artikla Hallinnointi
6 artikla Tiedonvaihto
7 artikla Vaatimukset ja vastuut
8 artikla Muutokset
9 artikla Riidat
10 artikla Sopimuksen voimassaolon päättyminen ja irtisanominen
11 artikla Loppumääräykset

Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla

Johdanto-osa

Tanskan kuningaskunnan hallitus,

Suomen tasavallan hallitus,

Norjan kuningaskunnan hallitus ja

Ruotsin kuningaskunnan hallitus

(jäljempänä 'osapuolet'), jotka

palauttavat mieliin pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä Tanskan kuningaskunnan puolustusministeriön, Suomen tasavallan puolustusministeriön, Islannin ulkoasiainministeriön, Norjan kuningaskunnan puolustusministeriön ja Ruotsin kuningaskunnan puolustusministeriön välillä 5 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan (NORDEFCO MoU),

ovat tietoisia puolustus- ja turvallisuusalan hankintoja koskevasta direktiivistä (2009/81/EY), yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevasta direktiivistä (2009/43/EY) sekä julkisia hankintoja ja vientivalvontaa koskevasta osapuolten lainsäädännöstä,

palauttavat mieliin osapuolten puolustusministerien 15 päivänä marraskuuta 2011 esittämän toivomuksen siitä, että puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä 9 päivänä kesäkuuta 2001 tehty sopimus tarkistettaisiin,

palauttavat mieliin osapuolten puolustusministerien 14 päivänä maaliskuuta 2013 tekemän päätöksen sopimuksen rakenteen mallin uudistamisesta,

ovat tietoisia tahdosta kehittää pohjoismaista teollisuusyhteistyötä edelleen ja jatkaa kilpailukykyisen pohjoismaisen puolustusalan teollisuuden kehittämistä tulevaisuudessa, ottaen erityisesti huomioon puolustus- ja turvallisuusalan hankintoja koskevan direktiivin (2009/81/EY) ja yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevan direktiivin (2009/43/EY),

ovat tietoisia siitä, että kaiken tämän sopimuksen mukaisen toiminnan tulee olla sopusoinnussa Tanskan, Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyyden, Norjan ETA-jäsenyyden ja Tanskan ja Norjan «Nato»-jäsenyyden kanssa sekä näistä jäsenyyksistä johtuvien velvoitteiden ja sitoumuksien kanssa,

tiedostavat vahvan pohjoismaisen puolustusteollisuuden ylläpitämisen hyödyt huoltovarmuuden näkökulmasta,

ovat tietoisia turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Oslossa 7 päivänä toukokuuta 2010 tehdystä yleisestä turvallisuussopimuksesta, jonka tarkoituksena on helpottaa teollista yhteistyötä, heikentämättä turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuutta,

palauttavat mieliin osapuolten tarpeen turvata puolustusmateriaalin toimitus kansallisille puolustusvoimille rauhan, kriisien ja sodan aikana ja ottavat huomioon kunkin osapuolen muut kansainväliset sitoumukset,

ottavat huomioon sovellettavat osapuolten välillä tehdyt huoltovarmuutta koskevat sopimukset,

ovat sopineet seuraavasta:

1 ARTIKLA

MÄÄRITELMÄT

Tässä sopimuksessa

"liiteosapuoli" tarkoittaa niitä osapuolia, jotka ovat sopineet liitteestä,

"turvallisuusluokiteltu tieto" tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa tietoa, joka jonkin osapuolen lainsäädännön mukaan on suojattava menettämiseltä, luvattomalta ilmaisemiselta tai muulta vaarantumiselta ja joka on merkitty turvallisuusluokitelluksi,

"kriisi" tarkoittaa tilannetta, jossa vahinkoa aiheuttavat tapahtumat ovat mittasuhteiltaan selvästi arkielämän vahinkoa aiheuttavia tapahtumia laajempia ja jossa ihmisten elämä ja terveys tai huomattava määrä arvokasta omaisuutta taikka väestön elinmahdollisuuksien kannalta välttämättömät huoltotoimet ovat merkittävästi vaarantuneet tai rajoittuneet; kriisin katsotaan olevan kyseessä myös, kun mainitunkaltaisen vahinkoa aiheuttavan tapahtuman uhkaa on pidettävä välittömänä; aseellisia selkkauksia pidetään kriiseinä,

"puolustusteollisuus" tarkoittaa kaikkia yritys-, teollisuus- tai muun alan oikeushenkilöitä, joilla on omaisuutta osapuolten alueella ja jotka tuottavat tai toimittavat materiaalia ja siihen liittyviä palveluita puolustustarkoituksiin,

"puolustustarkoitukset" tarkoittaa asevoimien tai jonkun muun niiden puolesta suorittamaa käyttöä jossakin osassa maailmaa, ja siihen sisältyy, ei kuitenkaan yksinomaan, selvityksiä, arviointia, määrityksiä, tutkimusta, suunnittelua, kehittämistä, valmistamista, parantamista, muuntamista, ylläpitoa, korjausta tai muita suunnittelun jälkeisiä palveluita ja tuotteen käyttämistä. Tähän ei sisälly myyntiä tai siirtämistä kolmansille osapuolille,

"luovuttava osapuoli" tarkoittaa sitä osapuolta ja muita sen lainkäyttövaltaan kuuluvia valtion elimiä tai julkisia tai yksityisiä oikeushenkilöitä, jotka luovuttavat tietoa, mukaan luettuna turvallisuusluokiteltu tieto,

"tieto" tarkoittaa tämän sopimuksen yhteistyöaloilla käytettävää tietoa riippumatta sen muodosta tai lajista,

"materiaali" tarkoittaa puolustustarkoituksiin tarkoitettua varustusta,

"henkilöstö" tarkoittaa osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstöä,

"vastaanottava osapuoli" tarkoittaa sitä osapuolta ja muita sen lainkäyttövaltaan kuuluvia valtion elimiä tai julkisia tai yksityisiä oikeushenkilöitä, joille luovuttava osapuoli luovuttaa tietoa, mukaan luettuna turvallisuusluokiteltu tieto,

"palvelut" tarkoittaa sellaista työtä, testiä, tarkastusta, ylläpitoa ja korjausta sekä muuta suunnittelun jälkeistä palvelua, koulutusta ja teknistä tai muuta tukea, mukaan luettuna teknisen tiedon antaminen, joka liittyy suoraan johonkin puolustustarkoituksiin tarkoitettuun materiaaliin tai palveluun,

"kolmas osapuoli" tarkoittaa laitosta, kansainvälistä tai kansallista järjestöä, oikeushenkilöä tai valtiota, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli.

2 ARTIKLA

TAVOITTEET

1. Tämä sopimus muodostaa kehyksen osapuolien yhteistyölle, jonka tarkoituksena on edelleen helpottaa puolustusmateriaalialan kehittämistä.

2. Osapuolet pyrkivät minimoimaan sääntelyesteet ja edistämään Pohjoismaiden puolustusteollisuuksien välistä vuoropuhelua.

3 ARTIKLA

YHTEISTYÖN ALA

1. Tätä sopimusta sovelletaan puolustustarkoituksiin tarkoitettuja palveluja ja materiaalia koskevaan pohjoismaiseen yhteistyöhön kahden tai useamman osapuolen välillä rauhan tai kriisin aikana.

2. Tämän sopimuksen mukainen yhteistyö sisältää seuraavat alat, mutta ei rajoitu niihin:

- selvitykset, analyysit sekä tutkimus ja teknologia/kehittäminen

- suorituskyvyn kehittäminen

- hankinnat

- vientivalvonta

- teollisuuden osallistuminen

- huoltovarmuus ja

- materiaalin hävittäminen.

4 ARTIKLA

LIITTEET

1. Kaksi tai useampia osapuolia voi sopia tämän sopimuksen liitteistä tiettyjen yhteistyöalojen sääntelemiseksi liiteosapuolien välillä. Liitteessä määritetään kyseistä yhteistyöalaa koskevat määräykset ja yksityiskohdat, mukaan luettuna vastuu liitteen mukaisen yhteistyön toteuttamisesta ja valvonnasta.

2. Liitteessä vähintään nimetään liiteosapuolet sekä määritetään liitteen soveltamisala ja hallinnointi ja sen voimassaolon päättäminen.

3. Uusia liiteosapuolia hyväksytään ehdoilla, joista olemassa olevat liiteosapuolet päättävät yksimielisesti.

4. Liite katsotaan sopimuksen erottamattomaksi osaksi liiteosapuoliin nähden.

5. Jos sopimuksen määräysten ja liitteiden tulkinnat eroavat toisistaan, sovelletaan ensisijaisesti sopimusta.

5 ARTIKLA

HALLINNOINTI

1. Osapuolten nimittämä pohjoismainen konsultaatioryhmä (Nordic Consultation Group, NCG) on kokonaisvastuussa tämän sopimuksen mukaisen toiminnan ohjauksesta, toteuttamisesta ja valvonnasta. Pohjoismainen konsultaatioryhmä perustetaan pohjoismaisen puolustusalan yhteistyön olemassa oleviin rakenteisiin.

2. Asianomaiset liiteosapuolet vastaavat yksittäisen liitteen mukaisen yhteistyön ohjauksesta, toteuttamisesta ja valvonnasta, ellei liitteessä toisin määrätä.

3. Kukin osapuoli nimeää yhden edustajan pohjoismaiseen konsultaatioryhmään. Edustajia voivat avustaa kansalliset asiantuntijat.

4. Pohjoismaisen konsultaatioryhmän päätöksien tulee olla yksimielisiä. Jos se ei pysty tekemään jostakin asiasta päätöstä oikea-aikaisesti, kukin edustaja saattaa kysymyksen edustamansa viranomaisen ratkaistavaksi.

5. Asianomaiset liiteosapuolet tekevät yksittäisiä liitteitä koskevat päätökset yksimielisesti.

6. Pohjoismainen konsultaatioryhmä laatii ja hyväksyy oman työjärjestyksensä.

6 ARTIKLA

TIEDONVAIHTO

1. Osapuolet tekevät järjestelyjä, joilla helpotetaan tiedonvaihtoa, mukaan luettuna turvallisuusluokiteltu tieto, tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä varten, jollei yleisen turvallisuussopimuksen määräyksistä muuta johdu.

2. Vastaanottava osapuoli suojaa kansallisia säädöksiään ja määräyksiään noudattaen luvattomalta luovuttamiselta kaiken tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan materiaalin ja siihen liittyvän tekniikan, joiden luovuttava osapuoli katsoo edellyttävän tällaista käsittelyä.

3. Tämän sopimuksen osapuolet, jotka eivät ole yksittäisen liitteen liiteosapuolia (liitteen ulkopuoliset osapuolet), katsotaan kolmansiksi osapuoliksi sellaisen tiedon luovuttamiseen ja käyttöön nähden, joka tuotetaan yksittäisen liitteen mukaisessa yhteistyössä.

7 ARTIKLA

VAATIMUKSET JA VASTUUT

1. Tästä sopimuksesta johtuviin tai siihen liittyviin vastuisiin sovelletaan seuraavia määräyksiä.

2. Jokainen osapuoli luopuu kaikista toiseen osapuoleen kohdistuvista vaatimuksista, jotka koskevat tämän toisen osapuolen henkilöstön ensin mainitun osapuolen henkilöstölle tai omaisuudelle aiheuttamaa vahinkoa. Jos kuitenkin tällainen vahinko aiheutuu osapuolen tai sen henkilöstön tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, tämä osapuoli vastaa vastuun kustannuksista yksin.

3. Kukin osapuoli käsittelee ja selvittää kaikkien kolmansien osapuolten vaatimusten kustannukset ja vastaa niistä täysimääräisesti, kun nämä vaatimukset perustuvat tähän sopimukseen liittyvään kyseisen osapuolen tai sen henkilöstön tekoon tai laiminlyöntiin, joka on aiheuttanut vamman, kuoleman, menetyksen tai vahingon. Jos kolmannen osapuolen vaatimus perustuu kahden tai useamman osapuolen yhteistyössä tekemään tekoon tai laiminlyöntiin, joka liittyy tähän sopimukseen, kaikkien asianomaisten osapuolten sopivimmaksi määrittämä osapuoli käsittelee ja selvittää vaatimuksen; asianomaiset osapuolet vastaavat tällaisen vaatimuksen kustannuksista suhteessa, josta osapuolet sopivat keskenään kussakin tapauksessa. Jos vaatimus perustuu osapuolen tai sen henkilöstön tahalliseen rikkomukseen tai törkeään huolimattomuuteen, tämä osapuoli vastaa vaatimuksen kustannuksista yksin, sanotun rajoittamatta edellä tässä kohdassa mainittua periaatetta.

4. Edellä 1–3 kohdan määräyksiä sovelletaan vastaavasti kuhunkin liiteosapuoleen sellaisen vastuun osalta, joka johtuu jostakin tämän sopimuksen liitteestä tai liittyy siihen.

5. Edellä sanotun estämättä asianomaiset liiteosapuolet voivat tapauksen mukaan ja edellä olevan 2 ja 3 kohdan huomioon ottaen sopia liitteessä erillisistä täytäntöönpanojärjestelyistä, jotka koskevat liitteestä johtuvien tai siihen liittyvien vaatimusten ja vastuiden käsittelyä.

8 ARTIKLA

MUUTOKSET

1. Osapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta yhteisellä suostumuksella. Muutokset tulee toimittaa kaikille osapuolille hyväksyttäväksi.

2. Liitteitä voidaan muuttaa liiteosapuolten yhteisellä suostumuksella.

9 ARTIKLA

RIIDAT

1. Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat riidat ratkaistaan neuvottelemalla pohjoismaisessa konsultaatioryhmässä, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen tai kolmannen osapuolen ratkaistavaksi.

2. Kaikki tämän sopimuksen liitteiden tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat riidat ratkaistaan liiteosapuolten välisellä neuvottelulla, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen tai kolmannen osapuolen ratkaistavaksi.

10 ARTIKLA

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN JA IRTISANOMINEN

1. Jos osapuolet päättävät yksimielisesti päättää tämän sopimuksen voimassaolon, ne neuvottelevat keskenään varmistaakseen voimassaolon pikaisen päättymisen mahdollisimman oikeudenmukaisilla ehdoilla. Ne päättävät keskenään tarvittavasta ratkaisusta, jonka avulla sopimuksen voimassaolon päättymisen seuraukset pystytään hallitsemaan hyväksyttävällä tavalla. Sopimuksen voimassaolo päättyy osapuolten kirjallisesti hyväksymänä päivänä.

2. Jos osapuoli katsoo tarpeelliseksi irtisanoa tämän sopimuksen, irtisanoutuva osapuoli neuvottelee toisten osapuolten kanssa irtisanomisen seurauksista. Jos neuvottelujen päätyttyä kyseinen osapuoli edelleen tahtoo irtisanoa tämän sopimuksen, se ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on ottanut ilmoituksen vastaan tai irtisanomisilmoituksessa mahdollisesti määritettynä myöhempänä ajankohtana. Irtisanoutuva osapuoli jatkaa osallistumistaan sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön irtisanomisen voimaantulopäivään saakka.

3. Samoja menettelyjä sovelletaan liiteosapuoliin liitteen voimassaolon päättämisen tai sen irtisanomisen osalta.

11 ARTIKLA

LOPPUMÄÄRÄYKSET

1. Tämä sopimus ja sen mahdolliset myöhemmät liitteet sekä niiden muutokset ratifioidaan tai hyväksytään kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan sopimuksen ja sen liitteiden tallettajana toimivan Norjan hallituksen huostaan.

3. Tämä sopimus ja sen mahdolliset myöhemmät liitteet sekä niiden muutokset tulevat voimaan osapuolen tai liiteosapuolen osalta kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on ottanut vastaan viimeisen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan.

4. Tämä sopimus korvaa voimaantulopäivästään lukien puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä 9 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn sopimuksen.

5. Tämän korvaamisen estämättä 9 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn sopimuksen 2 artiklan (Toimitusvarmuus) määräykset ja sen NAMMO AS -yritystä koskeva liite I ovat edelleen voimassa liiteosapuolten välillä, kunnes nämä sopivat keskenään toisin.

6. Tallettaja lähettää kullekin osapuolelle oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä sopimuksesta ja mahdollisista myöhemmistä liitteistä.

7. Tallettaja ilmoittaa kullekin osapuolelle erityisesti

a) kunkin 2 kohdassa tarkoitetun ratifioimis- tai hyväksymiskirjan vastaanottamispäivän;

b) ilmoitukset 10 artiklan kohdassa 2 tarkoitetuista sopimuksen irtisanomisista;

c) tämän sopimuksen ja mahdollisten myöhempien liitteiden sekä niiden muutosten voimaantulopäivän.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Arvidsjaurissa 10 päivänä maaliskuuta 2016 yhtenä englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Tanskan kuningaskunnan hallituksen puolesta

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta

Liite

Rinnakkaisteksti

2.

Laki

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-maansaattamisesta annetun lain (384/2002) 2 § sekä

muutetaan 1 ja 3 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki

1 §

Turussa 9 päivänä kesäkuuta 2001 Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tasavallan presidentin asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.