25/2017

Annettu: 00.04.2000

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Ulkoasiainministeriön ilmoitus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan liitteiden A, B ja C muuttamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan (SopS 88―89/2006) A, B ja C liitteisiin on tehty 15 päivänä joulukuuta 2016 tämän ilmoituksen liitteenä olevat muutokset.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2017

Liite

(Suomennos)

DFS/UNIFIL/FIN/02

Liite A

SUOMEN HALLITUKSEN ANTAMA HENKILÖSTÖ

UNIFIL – MEKANISOITU JALKAVÄKIKOMPPANIA

1. VAATIMUKSET

1. Hallitus sitoutuu luovuttamaan henkilöstöä seuraavasti:

1. joulukuuta 2016 alkavaksi kaudeksi

Esikuntaupseerit1)4

1) Esikuntaupseerien määrä ja tehtävät/nimitykset muuttuvat ajan myötä ja niistä sovitaan etukäteen YK:n rauhanturvaoperaatioista vastaavan osaston (DPKO) ja Suomen hallituksen välillä käydyn erillisen kirjeenvaihdon kautta.

26. toukokuuta 2015 ja 30. marraskuuta 2016 väliseksi kaudeksi

YKSIKKÖ/ALAYKSIKKÖHENKILÖSTÖN MÄÄRÄVALMIUS
Mekanisoitu jalkaväkikomppania334 Joukkovahvuuteen sisältyy 36 virolaista sotilasta (3 esikuntaupseeria ja 33-henkinen joukkue)
Esikuntaupseerit2
Yhteensä336

1. heinäkuuta 2014 ja 25. toukokuuta 2015 väliseksi kaudeksi

YKSIKKÖ/ALAYKSIKKÖHENKILÖSTÖN MÄÄRÄVALMIUS
Mekanisoitu jalkaväkikomppania 334
Esikuntaupseerit2
Yhteensä336

Muutos nro 4: Johtovaltion vaihtuminen

26. marraskuuta 2013 ja 30. kesäkuuta 2014 väliseksi kaudeksi

YKSIKKÖ/ALAYKSIKKÖHENKILÖSTÖN MÄÄRÄVALMIUS
Mekanisoitu jalkaväkikomppania334
Esikuntaupseerit2
Yhteensä 336

1. syyskuuta 2013 ja 25. marraskuuta 2013 väliseksi kaudeksi

1. kesäkuuta 2012 ja 31. elokuuta 2013 väliseksi kaudeksi

Huomautus: Hallitus voi omalla kustannuksellaan antaa käyttöön lisähenkilöstöä kansallisena johtoyksikkönä tai kansallisena tukiyksikkönä. Kansallisen tukiyksikön henkilöstön osalta ei aiheudu Yhdistyneille Kansakunnille joukkojen kustannusten, rotaation tai omavaraisuuden maksuvelvoitteita eikä muita taloudellisia vastuita.

2. KORVAUS

2. Hallitukselle suoritetaan seuraavat korvaukset:

A. Joukkokustannukset, jotka ovat USD 1 332 kuukaudessa yhtä kriisinhallintajoukon jäsentä kohti 1. heinäkuuta 2014 alkaen;

B. Joukkokustannukset, jotka ovat USD 1 365 kuukaudessa yhtä kriisinhallintajoukon jäsentä kohti 1. heinäkuuta 2016 alkaen;

C. Joukkokustannukset, jotka ovat USD 1 410 kuukaudessa yhtä kriisinhallintajoukon jäsentä kohti 1. heinäkuuta 2017 alkaen;

3. Joukoista/poliisihenkilöstöstä maksettavista korvauksista voidaan tehdä vähennyksiä yleiskokouksen päätöslauselman 67/261 luvun II, kohdan 11 mukaisesti, mikäli tässä pöytäkirjassa listatusta pääkalustosta puuttuu kalustoa tai se ei toimi.

4. Kriisinhallintajoukon henkilöstö saa suoraan rauhanturvaoperaatiolta USD 1,28 suuruisen päivärahan ja sen lisäksi lomarahaa USD 10,50 päivää kohti enintään 15 lomapäivän ajalta kutakin kuuden kuukauden jaksoa kohden.

3. HENKILÖSTÖN YLEISET EHDOT

5. Hallituksen tulee varmistaa, että sen luovuttama henkilöstö vastaa YK:n UNIFIL-palvelusta varten asettamia vaatimuksia muun muassa sotilasarvon, kokemuksen, fyysisen kunnon, erikoisosaamisen ja kielitaidon osalta. Henkilöstön tulee olla saanut koulutusta kriisinhallintajoukon käytössä olevan kaluston käyttämiseen ja sen tulee noudattaa kaikkia YK:n määräämiä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, jotka koskevat terveys- tai muita selvityksiä, rokotuksia, matkustamista, tavaroiden lähettämistä, lomia ja muita oikeuksia.

6. UNIFIL-palveluksen aikana hallitus vastaa kaikkien niiden korvausten, lisien, päivärahojen ja muiden etuuksien maksamisesta, joihin sen henkilöstöllä on oikeus kansallisten järjestelyjen perusteella.

7. YK:n tulee toimittaa hallitukselle kaikki henkilöstön luovuttamiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien tiedot vastuukysymyksistä, jotka koskevat YK:n omaisuudelle aiheutuneita menetyksiä tai vahinkoja sekä korvausvaatimuksista, jotka koskevat YK:n palveluksesta aiheutunutta kuolemaa, vammaa tai sairautta ja/tai henkilökohtaisen omaisuuden menetystä. Kuoleman- ja vammautumistapauksia koskevat korvausvaatimukset käsitellään yleiskokouksen 18. päivänä joulukuuta 1997 antaman päätöslauselman 52/177 mukaisesti. 17. syyskuuta annetussa YK-asiakirjassa A/52/369 annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka kuoleman- ja vammautumistapauksiin liittyvät korvausvaatimukset jätetään.

8. Muu kuin tässä pöytäkirjassa määrätty henkilöstö on kansallisella vastuulla, eivätkä sitä koske YK:n korvaukset tai tuki. Tällaista henkilöstöä voidaan lähettää UNIFIL-operaatioon YK:n hyväksyttyä lähettämisen etukäteen, jos joukkojen/poliisihenkilöstön luovuttaja ja YK katsovat henkilöstöä tarvittavan kansallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi hoitamaan viestivälineitä kansallista viestiyhteyttä varten. Tämän henkilöstön tulee olla osa kriisinhallintajoukkoa, ja sillä on siten sama oikeudellinen asema kuin UNIFIL-operaation jäsenillä. Joukkojen luovuttaja ei kuitenkaan saa tästä henkilöstöstä korvausta YK:lta, eikä YK hyväksy minkäänlaisia taloudellisia velvoitteita tai vastuita tästä henkilöstöstä. Mahdolliset tuen tai palvelujen kustannukset peritään takaisin joukkojen/poliisihenkilöstön luovuttajalle maksettavasta korvauksesta.

9. Henkilöstö, joka on lähetetty YK:n pyynnöstä erityistehtäviä varten rajoitetuksi ajaksi, voidaan tarvittaessa suojata tätä pöytäkirjaa täydentävillä järjestelyillä.

10. Hallituksen luovuttama siviilihenkilöstö, joka palvelee osana muodostettua kokonaisjoukkoa/ poliisihenkilöstöä, rinnastetaan muodostetun kokonaisjoukon/poliisihenkilöstön sotilasjäseniin tätä pöytäkirjaa sovellettaessa.

11. Sotilashenkilöiden ja muun henkilöstön luovuttamiseen sovelletaan niitä yleisiä hallinnollisia ja taloudellisia järjestelyjä, jotka on mainittu joukkojen luovuttajille annetuissa ohjeissa liitteessä G.

Liitteen A lisäys 1, Liite B ja C

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.