96/2016

Sopimusteksti

(Suomennos)

ETELÄMANNERTA KOSKEVAAN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUPÖYTÄKIRJAN II LIITE

ETELÄMANTEREEN ELÄIMISTÖN JA KASVISTON SUOJELU

1 artikla
Määritelmät

Tässä liitteessä

a) "alkuperäisnisäkäs" tarkoittaa nisäkkäisiin kuuluvan sellaisen lajin yksilöä, joka on kotoisin Etelämannersopimuksen soveltamis- alueelta tai jota esiintyy siellä luontaisesti vaelluksillaan;

b) "alkuperäislintu" tarkoittaa missä tahansa kehitysvaiheessa (myös munana) olevaa, lintuihin kuuluvan sellaisen lajin yksilöä, joka on kotoisin Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta tai jota esiintyy siellä luontaisesti vaelluksillaan;

c) "alkuperäiskasvi" tarkoittaa Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta kotoisin olevan, maalla tai suolattomassa vedessä kasvavan kasvillisuuden, mihin kuuluvat myös sammalet, jäkälät, sienet ja levät, missä tahansa kehitysvaiheessaan (myös siemeninä ja muina leviäiminä) olevaa yksilöä.

d) "alkuperäisselkärangaton" tarkoittaa Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta kotoisin olevaa, maalla tai suolattomassa vedessä elävää selkärangattomien missä tahansa kehitysvaiheessaan olevaa yksilöä;

e) "asianomainen viranomainen" tarkoittaa mitä tahansa henkilöä tai toimielintä, jonka sopimuspuoli on valtuuttanut antamaan lupia tämän liitteen mukaisesti;

f) "lupa" tarkoittaa muodollista kirjallista lupaa, jonka on antanut asianomainen viran- omainen;

g) "ottaa" tai "ottaminen" tarkoittaa alkuperäisnisäkkään tai -linnun tappamista, vahingoittamista, pyydystämistä, käsittelemistä tai hätyyttämistä tai alkuperäiskasvin tai -selkärangattoman siirtämistä tai vahingoittamista sellaisessa määrin, että niiden paikallinen levinneisyys tai runsaus kärsisi merkittävästi;

h) "vahingollinen häiritseminen" tarkoittaa:

i) helikopterien tai muiden ilma-alusten lentämistä tai laskeutumista siten, että se häiritsee alkuperäislintu- tai hyljeparvia;

ii) ajoneuvojen tai alusten, ilmatyynyalukset ja pienalukset mukaan lukien, käyttämistä siten, että se häiritsee alkuperäislintu- tai hyljeparvia

iii) räjähteiden tai tuliaseiden käyttämistä siten, että se häiritsee alkuperäislintu- tai hyljeparvia.

iv) jalan liikkuvien henkilöiden aiheuttamaa pesivien tai sulkasadossa olevien alkuperäis- lintujen tai alkuperäislintuparvien tai hylkeiden tahallista häiritsemistä;

v) maalla kasvavien alkuperäiskasvien esiintymien merkittävää vahingoittamista ilma-aluksella laskeutumalla, ajoneuvoja ajamalla tai niiden päälle kävelemällä tai muilla keinoilla; ja

vi) kaikkea toimintaa, joka johtaa alkuperäisnisäkkään, -linnun, -kasvin tai -selkärangattoman minkä tahansa lajin tai populaation elinympäristön merkittävään haitalliseen muutokseen.

i) "valaanpyynnin säätelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus" tarkoittaa Washingtonissa 2 päivänä joulukuuta 1946 tehtyä yleissopimusta.

j) "Albatrossien ja ulappaliitäjien suojelua koskevalla sopimuksella" tarkoitetaan Can- berrassa 19 päivänä kesäkuuta 2001 tehtyä sopimusta.

2 artikla
Hätätilanteet

1. Tätä liitettä ei sovelleta hätätilanteissa, joissa on kysymys ihmishengen tahi alusten, ilma-alusten tai arvokkaiden laitteiden ja toimintapaikkojen turvallisuudesta taikka ympäristönsuojelusta.

2. Ilmoitus hätätilanteissa toteutetuista toimista, jotka johtavat ottamiseen tai vahingolliseen häiritsemiseen, on jaettava välittömästi kaikille sopimuspuolille ja komitealle.

3 artikla
Alkuperäiseläimistön ja -kasviston suojelu

1. Ottaminen tai vahingollinen häiritseminen on kielletty, paitsi jos siihen saadaan lupa.

2. Näissä luvissa on yksilöitävä, mitä varten lupa annetaan sekä milloin ja missä toimintaa harjoitetaan ja kuka sitä harjoittaa; lupa myönnetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

a) tieteelliseen tutkimukseen tai tiedonhankintaan tarvittavien näytteiden ottamiseksi;

b) näytteiden hankkimiseksi museoita, herbaarioita ja kasvitieteellisiä puutarhoja taikka muita kasvatuslaitoksia tai -tarkoituksia varten;

c) Näytteiden hankkimiseksi eläintarhoja varten, mutta alkuperäisnisäkkäitä ja -lintuja voi ottaa ainoastaan siinä tapauksessa, että niitä ei ole saatavissa olemassa olevista tarhoista, tai jos on olemassa pakottava suojelullinen tarve; ja

d) sellaisiin tieteellisestä toiminnasta aiheutuviin väistämättömiin seurauksiin, joita ei muutoin edellä olevan a) tai b) tai c) kohdan mukaan sallittaisi, taikka tieteellisen toiminnan apulaitteiden rakentamisesta tai käytöstä aiheutuviin väistämättömiin seurauksiin varautumiseksi.

3. Näiden lupien antamista rajoitetaan sen varmistamiseksi, että

a) alkuperäisnisäkkäitä, -lintuja, -kasveja tai -selkärangattomia otetaan ainoastaan siinä määrin kuin on ehdottomasti tarpeellista edellä 2 kappaleessa määrättyjen tarkoitusten täyttämiseksi;

b) ainoastaan pieniä määriä alkuperäisnisäkkäitä tai -lintuja tapetaan eikä paikallisista yhdyskunnista missään tapauksessa tapeta enempää alkuperäisnisäkkäitä tai -lintuja kuin niitä, kun muukin sallittu ottaminen otetaan huomioon, korvautuu seuraavana luontaisena lisääntymiskautena; ja

c) lajien moninaisuus sekä niiden olemassaololle välttämättömät elinympäristöt sekä Etelämannersopimuksen soveltamisalueen ekosysteemien tasapaino säilyvät.

4. Kaikki tämän liitteen A lisäyksessä luetellut alkuperäisnisäkkäiden, -lintujen,

-kasvien ja -selkärangattomien lajit nimetään "erityisesti suojeltaviksi lajeiksi". Sopimus- puolten on turvattava, että niitä erityisesti suojellaan.

5. Laji nimetään "erityisesti suojeltavaksi lajiksi" Etelämannersopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa sovittujen menettelyjen ja kriteerien mukaisesti.

6. Komitea tarkastelee ja ohjeistaa kriteereistä, joilla alkuperäisnisäkkäitä, -lintuja,

-kasveja ja -selkärangattomia voidaan esittää nimettäväksi "erityisesti suojeltaviksi lajeiksi".

7. Kukin sopimuspuolista, komitea, Etelämantereen tutkimuksen tieteellinen komitea ja Etelämantereen meren elollisten luonnon- varojen säilyttämistoimikunta voi esittää lajin nimeämistä "erityisesti suojeltavaksi lajiksi" toimittamalla esityksen perusteluineen Etelä- mannersopimuksen konsultatiiviselle kokoukselle.

8. Lupa "erityisesti suojeltavien lajien" ottamiseen myönnetään ainoastaan, jos ottaminen

a) on välttämätöntä tieteellistä tarkoitusta varten; ja

b) ei vaaranna asianomaisen lajin tai paikallisen populaation eloonjäämistä tai elpymistä;

9. Kuoleman aiheuttavien keinojen käyttö on "erityisesti suojeltavien lajien" osalta sallittu ainoastaan, mikäli ei ole olemassa sopivaa vaihtoehtoista keinoa.

10. Esitykset lajin nimeämisestä "erityisesti suojeltavaksi lajiksi" tulee toimittaa komitealle, Etelämantereen tutkimuksen tieteelliselle komitealle, ja, alkuperäislintujen ja -nisäkkäiden osalta, Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistoimi- kunnalle, ja, mikäli mahdollista, albatrossien ja ulappaliitäjien suojelusta tehdyn sopimuksen osapuolikokoukselle ja muille organisaatioille. Laatiessaan lausuntoaan Etelämanner- sopimuksen konsultatiiviselle kokoukselle siitä, tulisiko jokin laji nimetä "erityisesti suojeltavaksi lajiksi" komitean tulee ottaa huomioon Etelämantereen tutkimuksen tieteellisen komitean, ja, alkuperäisnisäkkäiden ja -lintujen ollessa kyseessä, Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämis- toimikunta, ja, mikäli mahdollista, albatrossien ja ulappaliitäjien suojelusta tehdyn sopimuksen osapuolikokouksen ja muiden organisaatioiden esittämät kommentit.

11. Alkuperäisnisäkkäät ja -linnut on otettava siten, että aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua ja kärsimystä.

4 artikla
Muiden kuin alkuperäisten lajien ja tautien tuominen

1. Etelämannersopimuksen soveltamisalueella ei maalle, jäätiköille tai veteen saa tuoda mitään elävää eliötä, joka ei ole kotoisin Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta, paitsi jos siihen saadaan lupa.

2. Maalle, jäätiköille tai meren jäälle ei saa tuoda koiria.

3. Edellä 1 kappaleen mukaisia lupia

a) annetaan ainoastaan kotitalouskasvien ja niiden lisääntymiskelpoisten kasvinosien valvottua käyttöä ja elävien eliölajien valvottua kokeellista käyttöä koskevan tuonnin sallimiseksi; ja

b) myönnettäessä on yksilöitävä lajit, tuotavien lajien lukumäärät ja tarvittaessa ikä, sukupuoli ja perustelu, joka oikeuttaa lajin tuonnin sekä varotoimet, joihin on ryhdyttävä karkaamisen tai sen välttämiseksi, että tuodut eläimet ja kasvit joutuvat kosketuksiin alkuperäiseläimistön ja -kasviston kanssa.

4. Jokainen laji, jota varten on annettu lupa edellä 1 ja 3 kappaleen mukaisesti, on ennen luvan päättymistä siirrettävä pois Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta tai hävitettävä polttamalla tai muulla yhtä tehokkaalla tavalla, joka poistaa alkuperäiseläimistöön tai

-kasvistoon kohdistuvan vaaran. Tämä velvoite on täsmennettävä luvassa.

5. Kaikki muut lajit, mukaan lukien jälkeläiset, jotka eivät ole siltä alueelta kotoisin, ja jotka on tuotu Etelämannersopimuksen soveltamisalueelle ilman yllä olevien kohtien 1 ja 3 mukaisesti myönnettyä lupaa, on siirrettävä pois tai hävitettävä, aina kun se on mahdollista, ellei siirto tai hävitys johtaisi suurempaan vahingolliseen ympäristövaikutukseen. Siirto tai hävitys voidaan toteuttaa polttamalla tai muulla yhtä tehokkaalla tavalla niiden steriloimiseksi, ellei todeta, että ne eivät aiheuta vaaraa alkuperäiseläimistölle ja -kasvistolle.

Lisäksi on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voidaan todentaa tuonnin seuraukset, jotta voidaan välttää haitalliset vaikutukset alkuperäiseliöstölle ja -kasvistolle.

6. Mitään tässä artiklassa ei sovelleta ruoan tuontiin Etelämannersopimuksen soveltamis- alueelle, jollei tätä tarkoitusta varten tuoda eläviä eläimiä ja jos kaikki kasvit ja eläinten osat sekä niistä valmistetut tuotteet säilytetään huolellisesti valvotuissa oloissa ja jos ne hävitetään pöytäkirjan III liitteen mukaisesti.

7. Kunkin sopimuspuolen on vaadittava, että varotoimiin ryhdytään Etelämannersopimuksen soveltamisalueella alkuperäisesti esiintymättömien mikro-organismien (kuten virusten, bakteerien, hiivojen ja sienten) tahattoman alueelle tulon estämiseksi.

8. Etelämannersopimuksen soveltamisalueelle ei saa tuoda elävää siipikarjaa eikä muita eläviä lintuja. Kaikkiin soveltuviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, ettei siipikarja tai lintutuotteet ole saaneet sellaista tartuntaa (kuten Newcastlen tautia, tuberkuloosia tai hiivatartuntaa) mikä voisi olla haitallinen alkuperäiseläimistölle tai -kasvistolle. Käyttämätön siipikarja ja lintutuotteet on siirrettävä pois Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta tai hävitettävä polttamalla tai muulla yhtä tehokkaalla tavalla, joka poistaa riskin mikro-organismien (esim. virukset, bakteerit, hiivat ja sienet) siirtymisen alkuperäiseläimistöön tai -kasvistoon.

9. Tahallinen steriloimattoman maa-aineksen tuonti Etelämannersopimuksen soveltamisalueelle on kielletty. Sopimuspuolten tulisi varmistaa, niin suuressa määrin kuin mahdollista, että sterilisoimatonta maa-ainesta ei tuoda myöskään tahattomasti Etelämannersopimuksen soveltamisalueelle.

5 artikla
Tiedottaminen

Kukin sopimuspuoli antaa julkisesti käytettäväksi tietoja kielletyistä toimista ja erityisesti suojeltavista lajeista kaikille henkilöille, jotka ovat Etelämannersopimuksen soveltamisalueella tai aikovat mennä sinne, varmistaakseen, että he ymmärtävät tämän liitteen määräykset ja noudattavat niitä.

6 artikla
Tietojenvaihto

1. Sopimuspuolet tekevät järjestelyjä

a) kerätäkseen ja vuosittain vaihtaakseen keskenään aineistoja (luparekisterit mukaan lukien) ja tilastoja Etelämannersopimuksen soveltamisalueelta otettujen alkuperäisnisäkkäiden, -lintujen, -kasvien tai -selkärangattomien kunkin lajin lukumääristä; ja

b) hankkiakseen ja vaihtaakseen keskenään tietoja Etelämannersopimuksen soveltamis- alueella olevien alkuperäisnisäkkäiden, -lintujen, -kasvien ja -selkärangattomien tilanteesta sekä siitä, missä määrin laji tai populaatio tarvitsee suojelua;

2. Niin pian kuin mahdollista Australian kesän jälkeen, mutta kaikissa tapauksessa ennen kunkin vuoden 1 päivää lokakuuta kukin sopimuspuoli ilmoittaa toisille sopimuspuolille sekä komitealle kaikista edellä 1 kappaleen mukaisista toimista ja tämän liitteen mukaisesti edeltävällä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän maaliskuuta välisellä jaksolla annettujen lupien määrästä ja luonteesta.

7 artikla
Suhde muihin Etelämannerta koskevan sopimusjärjestelmän ulkopuolisiin sopimuksiin

Mikään tässä liitteessä ei rajoita sopimus- puolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka aiheutuvat valaanpyynnin säätelyä koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta.

8 artikla
Tarkistaminen

Sopimuspuolet tarkistavat jatkuvasti Etelä- mantereen eläimistön ja kasviston säilyttämiseksi toteutettavia toimia ottaen huomioon mahdolliset komitean suositukset.

9 artikla
Muuttaminen

1. Tätä liitettä voidaan muuttaa Etelämannersopimuksen IX artiklan 1 kappaleen mukaisesti hyväksytyllä toimenpiteellä. Ellei siinä toisin määrätä, muutos katsotaan hyväksytyksi ja se tulee voimaan vuoden kuluttua sen Etelämannersopimuksen konsultatiivisen kokouksen päättymisestä, jossa muutos hyväksyttiin, jollei vähintään yksi Etelämannersopimuksen konsultatiivinen osapuoli edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoita tallettajalle, että se haluaa pitemmän määräajan tai että se ei voi hyväksyä toimenpidettä.

2. Edellä 1 kappaleen mukaan voimaan tuleva tämän liitteen muutos tulee sen jälkeen voimaan muiden sopimuspuolten osalta, kun tallettaja on vastaanottanut hyväksymisilmoituksen asianomaiselta sopimuspuolelta.

LIITTEEN LISÄYKSET

A LISÄYS:

Erityisesti suojeltavat lajit

Ommatophoca rossii eli rossinhylje.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.