51/2016

Annettu:

Valtioneuvoston asetus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Torniossa 4 päivänä syyskuuta 2015 tehty sopimus, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 28 päivänä huhtikuuta 2016, on voimassa 31 päivästä heinäkuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 11 päivänä elokuuta 2016

Sopimusteksti

SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RAJA-ALUEILLA

1 Artikla
Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (jäljempänä jätteensiirtoasetus) 30 artiklan mukaisesti helpottaa Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan raja-alueilla tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirtoja koskevia menettelyjä kun jätteet siirretään hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi. Sopimuksen tarkoitus on osaltaan myös helpottaa yhtenäisen ja tarkoituksenmukaisen hyödyntämis- tai loppukäsittelylaitosten verkoston aikaansaamista jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun direktiivin (2008/98/EY) 16 artiklan mukaisesti.

2 Artikla
Sopimuksen maantieteellinen soveltamisalue

Tätä sopimusta sovelletaan seuraaviin jätesiirtoihin:

1) jätesiirtoihin Ruotsin Norrbottenin läänin ja Suomen Lapin maakunnan välillä;

2) jätesiirtoihin Suomen Ahvenanmaan maakunnasta Ruotsiin.

Sopimuksen tarkoittama jäte on siirrettävä lähimpänä olevaan asianmukaiseen sopimuksen maantieteellisellä soveltamisalueella olevaan laitokseen.

3 Artikla
Sopimuksen kattamat jätteet

Sopimus koskee ainoastaan niitä jätteitä, jotka ovat syntyneet sopimuksen maantieteellisellä soveltamisalueella.

Artiklan 6 mukaista menettelyä Suomen ja Ruotsin välisissä jätesiirroissa sovelletaan:

1) kaikkiin jätteisiin, jotka eivät ole vaarallista jätettä;

2) vaarallisiin jätteisiin, joille kunta on lähtömaassa velvollinen järjestämään jätehuollon;

Jäljempänä 7 artiklassa tarkoitettua jätteen läpikuljetusta koskevaa menettelyä sovelletaan kaikkien jätelajien siirtoihin.

4 Artikla
Sopimuksen soveltamista koskevat muut edellytykset

Ilmoittajan tulee kirjallisesti pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta jätteen kansainvälistä siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelemistä tämän sopimuksen mukaisesti.

5 Artikla
Toimivaltainen viranomainen

Jätteensiirtoasetuksen mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen on myös tämän sopimuksen mukainen toimivaltainen viranomainen.

6 Artikla
Jätesiirroissa noudatettavat menettelytavat

Tämän sopimuksen mukaiset jätesiirrot on toteutettava jätteensiirtoasetuksen mukaisesti seuraavin poikkeuksin ja erityismääräyksin:

1) poiketen jätteensiirtoasetuksen 9 artiklan 4 kohdasta voidaan tämän sopimuksen mukainen kirjallinen hyväksyntä määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta;

2) jätteensiirtoasetuksen 16 artiklan b, d ja e kohdista poiketen vaatimus siirtoasiakirjan lähettämisestä toimivaltaisille viranomaisille ei koske tämän sopimuksen mukaisia jätesiirtoja;

3) vastaanottava laitos voi lähettää vuosineljänneksittäin yhteenvedon toteutuneista jätesiirroista vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhteenveto voidaan tehdä liitteen 1 mukaisella lomakkeella tai muulla tavoin edellyttäen, että tällöin toimitetaan samat tiedot kuin lomakkeessa. Yhteenveto on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille 15 vuorokauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä. Jätteestä, jota ei ole vielä käsitelty silloin kun yhteenveto on lähetettävä, voidaan tieto käsittelypäivästä ilmoittaa seuraavassa yhteenvedossa, kuitenkin jätteensiirtoasetuksen 16 artiklan e-kohdan mukaisesti enintään yhden kalenterivuoden kuluttua siitä kun jäte on otettu vastaan käsittelylaitoksella

7 Artikla
Jätteen läpikuljetus

Jätteeseen, joka syntyy ja käsitellään lähtömaan maantieteellisellä soveltamisalueella ja jolta siirto myös alkaa, mutta joka kuljetetaan käsittelylaitokseen toisen sopimuspuolen maantieteellisen soveltamisalueen kautta (läpikuljetus), sovelletaan seuraavaa menettelyä.

Lähettäjän on kirjallisesti ilmoitettava suunnitellusta läpikuljetuksesta lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitukseen tulee sisältyä liitteessä 2 olevan lomakkeen mukaiset tiedot.

Saatuaan asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tulee lähettää se läpikulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Toimivaltaisten viranomaisten tulee joko hyväksyä ilmoitus tai esittää vastalause siirrolle jätteensiirtoasetuksen mukaisesti. Hyväksyntä voidaan määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta. Siirto voidaan aloittaa sen jälkeen kun ilmoittaja on saanut hyväksynnän liitteen 2 mukaisella allekirjoitetulla lomakkeella tai vastaavalla asiakirjalla toimivaltaisilta viranomaisilta. Hyväksyntä tulee pitää jätesiirron mukana.

8 Artikla
Riidat

Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan neuvotteluin ja toimivaltaisten viranomaisten keskinäisin keskusteluin.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen tämän sopimuksen soveltamisesta yksittäisessä jätesiirrossa, sovelletaan asiassa jätteensiirtoasetuksen määräyksiä.

9 Artikla
Voimaantulo

Ruotsi huolehtii jätteensiirtoasetuksen 30 artiklan 4 kohdan mukaisen Euroopan komissiolle tehtävän ilmoituksen tekemisestä ennen sopimuksen voimaantuloa.

Sopimuspuolet ilmoittavat kirjallisesti toisilleen, kun sopimuksen voimaantulon edellytyksenä olevat kansallisen lainsäädännön vaatimukset on täytetty. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua jälkimmäisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

10 Artikla
Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa molempien sopimuspuolten kirjallisella suostumuksella. Sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia sopimukseen. Sopimuspuolet aloittavat tämän jälkeen neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat keskinäisessä neuvottelussaan päättää sellaisista muutoksista sopimuksen liitteisiin, jotka ovat luonteeltaan teknisiä tai hallinnollisia, eivätkä vaikuta sopimuksen aineelliseen sisältöön. Muutettu liite on julkistettava toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuilla sekä muilla tarvittavilla tavoilla.

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimus lakkaa tällöin olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

11 Artikla
Sopimusasiakirjat

Tässä sopimuksessa on kaksi liitettä:

Liite 1 Yhteenveto toteutetuista jätesiirroista;

Liite 2 Jätteen läpikulkuasiakirja

Tämä sopimus on laadittu kahtena alkuperäiskappaleena, suomeksi ja ruotsiksi, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaisia.

Suomen puolesta Ruotsin puolesta

Liitteet 1 ja 2

Liitteet PDF-tiedostona

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.