41/2016

Annettu:

Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (366/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin valtion hallituksen välillä Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2015 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 8 päivänä maaliskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 20 päivänä toukokuuta 2016. Hyväksymisestä on ilmoitettu Israelin ulkoministeriölle 20 päivänä toukokuuta 2016.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (366/2016) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2016

Sopimusteksti

SOPIMUS

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA ISRAELIN VALTION HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISEN TAI KONSULIEDUSTUSTON JÄSENEN PERHEENJÄSENTEN ANSIOTYÖSTÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Israelin valtion hallitus (jäljempänä "osapuolet"), jotka

ymmärtävät, että diplomaattisen tai konsu-liedustuston jäsenen talouteen kuuluvat per-heenjäsenet, erityisesti puolisot, saattavat halu-ta työskennellä siinä valtiossa, johon diplo-maattisen tai konsuliedustuston jäsen on mää-rätty virkatehtävään, haluavat helpottaa näiden perheenjäsenten ansiotyön tekemistä vastaan-ottajavaltiossa, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa

1. "diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsen" tarkoittaa vastaanottajavaltiossa toimivassa lähettäjävaltion diplomaattisessa tai konsuliedustustossa työskentelevää diplomaattisen henkilökunnan tai konsuliedustuston henkilökunnan jäsentä, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan jäsentä sekä palveluskunnan jäsentä, joka ei ole vastaanottajavaltion kansalainen tai asu siellä vakituisesti ja joka on määrätty virkatehtävään diplomaattiseen tai konsuliedustustoon;

2. diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen "perheenjäsen" tarkoittaa

a. diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen aviopuolisoa tai aviopuolisoon rinnastettavaa kumppania lähettäjäval-tion sovellettavan lainsäädännön mu-kaisesti;

b. naimatonta huollettavaa alle 18-vuotiasta lasta niin kauan kuin lapsi asuu diplomaattisen tai konsuliedus-tuston jäsenen taloudessa.

2 artikla
Lupa tehdä ansiotyötä

1. Perheenjäsenelle myönnetään lupa tehdä ansiotyötä vastaanottajavaltiossa vastaanottajavaltion sovellettavan lainsäädännön ja tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Vastaanottajavaltiolla on oikeus evätä lupa tehdä ansiotyötä tietyillä aloilla. Lupa voidaan evätä tapauksissa, joissa turvallisuussyistä ainoastaan vastaanottajavaltion kansalaisia voidaan ottaa ansiotyöhön.

3. Perheenjäsenelle myönnetty lupa tehdä ansiotyötä lakkaa olemasta voimassa,

a. kun luvanhaltija lakkaa olemasta 1 artiklan 2 kohdassa määritellyn "perheenjäsenen" asemassa; tai

b. kohtuullisen ajan kuluttua sen jälkeen, kun diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen virkatehtävä on päättynyt.

3 artikla
Menettelyt

Perheenjäsenen ansiotyön tekemiseen vastaanottajavaltiossa sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä ja edellytetään lupaa, jonka vastaanottajavaltion asianomaiset viranomaiset myöntävät etukäteen pyynnöstä, jonka lähettäjävaltion suurlähetystö lähettää perheenjäsenen puolesta vastaanottajavaltion ulkoasiainministeriön protokollaosastolle. Pyynnössä yksilöidään haettava työtehtävä ja annetaan yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesta työnantajasta sekä mahdolliset muut tiedot, joita asianomainen viranomainen edellyttää menettelyjensä ja muodollisuuksiensa mukaisesti. Tarkistettuaan, kuuluuko kyseinen henkilö tämän sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyihin ryhmiin, ja ottaen huomioon sovellettavat sisäiset menettelyt, vastaanottajavaltion asianomaiset viranomaiset ilmoittavat virallisesti lähettäjävaltion suurlähetystölle vastaanottajavaltion ulkoasiainministeriön protokollaosaston välityksellä, että kyseisellä henkilöllä on lupa toimia haettavassa työtehtävässä vastaanottajavaltion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos perheenjäsen milloin tahansa työluvan saatuaan aikoo vaihtaa työnantajaa, on lupaa tehdä ansiotyötä pyydettävä uudelleen.

Perheenjäsenelle myönnetty lupa tehdä ansiotyötä ei merkitse henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, ammattipätevyyteen tai muihin syihin perustuvaa vapautusta työsuhteeseen tavanomaisesti sovellettavista vaatimuksista, menettelyistä tai maksuista. Jos kyse on erityispätevyyttä edellyttävästä ammatista, perheenjäsentä ei vapauteta sovellettavien vaatimusten täyttämisestä. Tämä sopimus ei merkitse todistusten ja tutkintojen tai opintojen tunnustamista osapuolten valtioiden välillä.

4 artikla
Siviili- ja hallinto-oikeudellinen koskemattomuus

Jos perheenjäsenet nauttivat vastaanottajavaltiossa siviili- tai hallinto-oikeudellista koskemattomuutta vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti tai vuonna 1963 tehtyyn konsulisuhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen sisältyvien kansainvälisen tapaoikeuden sääntöjen mukaisesti, tätä koskemattomuutta ei sovelleta sellaisiin tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka on tehty kyseisen ansiotyön yhteydessä ja jotka kuuluvat vastaanottajavaltion siviili- tai hallinto-oikeudelliseen lainkäyttövaltaan. Tällaisen luopumisen siviili- tai hallinto-oikeudellisesta koskemattomuudesta ei tulkita koskevan tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvää koskemattomuutta, jonka osalta edellytetään erillistä luopumista.

5 artikla
Rikosoikeudellinen koskemattomuus

1. Jos perheenjäsenet nauttivat vastaanottajavaltiossa rikosoikeudellista koskemattomuutta vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti tai vuonna 1963 tehtyyn konsulisuhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen sisältyvien kansainvälisen tapaoikeuden sääntöjen mukaisesti, sovelletaan määräyksiä rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta vastaanottajavaltiossa myös sellaisiin tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka on tehty kyseisen ansiotyön yhteydessä.

2. Kun on kyse vakavista rikoksista, jotka perheenjäsen on tehnyt ansiotyönsä yhteydessä, lähettäjävaltio harkitsee kuitenkin vakavasti luopumista tämän perheenjäsenen rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta vastaanottajavaltiossa, jos vastaanottajavaltio sitä kirjallisesti pyytää.

3. Tällaisen rikosoikeudellisesta koskemattomuudesta luopumisen ei tulkita koskevan tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvää koskemattomuutta, jonka osalta edellytetään erillistä luopumista.

6 artikla
Verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmät

Vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti ja vuonna 1963 tehtyyn konsulisuhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen sisältyvien kansainvälisen tapaoikeuden sääntöjen mukaisesti perheenjäseniin sovelletaan vastaanottajavaltion verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmiä vastaanottajavaltiossa tehtävään ansiotyöhön liittyvissä asioissa.

7 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat eroavuudet tai erimielisyydet ratkaistaan keskinäisillä neuvotteluilla.

8 artikla
Sopimuksen muuttaminen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä sopimuksella vaihtamalla diplomaattisia nootteja. Muutos tulee voimaan 9 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

9 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on vastaanotettu.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut osapuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2015

kahtena alkuperäiskappaleena suomen, heprean ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos tämän sopimuksen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA

Jarno Syrjälä

ISRAELIN VALTION HALLITUKSEN PUOLESTA

Dan Ashbel

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.