15/2016

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumises-sa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella Kiirunassa 15 päivänä toukokuuta 2013 tehty sopimus on voimassa 25 päivästä maaliskuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 8 päivänä marraskuuta 2013.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2016.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2016

Sopimusteksti

(Suomennos)SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ MERELLÄ TAPAHTUVIEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAVALMIUDESSA JA TORJUMISESSA ARKTISELLA ALUEELLA

Kanadan hallitus, Tanskan kuningaskunnan hallitus, Suomen tasavallan hallitus, Islannin hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus, Venäjän federaation hallitus, Ruotsin kuningaskunnan hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus, jäljempänä "osapuolet", jotka

ottavat huomioon vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen asiaa koskevat määräykset,

ovat osapuolina vuoden 1990 kansainvälisessä yleissopimuksessa öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä,

ottavat myös huomioon vuoden 1969 kansainvälisen yleissopimuksen väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä,

ottavat lisäksi huomioon aiheuttajaperiaatteen yleisenä sovellettavana periaatteena,

palauttavat mieliin Arktisen neuvoston perustamisesta vuonna 1996 annetun Ottawan julistuksen,

korostavat, että Arktisen neuvoston seitsemännen ministerikokouksen vuonna 2011 antamassa Nuukin julistuksessa kahdeksaa arktista maata edustavat ministerit päättivät perustaa työryhmän kehittämään asiakirjaa kansainvälisestä yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella,

tunnustavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n aseman erityisesti lisäsäännösten ja standardien kehittämisessä ja käyttöönotossa arktisessa ympäristössä tapahtuvan toiminnan erityisriskien huomioon ottamiseksi,

ovat tietoisia merellä tapahtuvien öljyvahinkojen uhasta haavoittuvalle arktiselle meriympäristölle sekä paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen elinkeinoille,

ovat tietoisia siitä, että öljyvahingon tapahtuessa ripeä ja tehokas toiminta ja osapuolten välinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä, jotta kyseisestä tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat vahingot voitaisiin rajata mahdollisimman pieniksi,

ovat tietoisia haasteista, joita ankarat ja syrjäiset arktiset olosuhteet asettavat öljyvahinkojen torjuntavalmiudelle ja torjuntatoimille,

ottavat myös huomioon meriliikenteen sekä ihmisen muun toiminnan lisääntymisen arktisella alueella, mukaan lukien arktisen alueen asukkaiden ja alueelle tulevien ihmisten toiminnan,

ovat lisäksi tietoisia siitä, että alkuperäiskansat, paikallisyhteisöt, paikallis- ja aluehallinto sekä arktisen alueen yksittäiset asukkaat voivat tarjota arvokkaita voimavaroja ja tietoa arktisesta meriympäristöstä öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ja torjumisen tueksi,

tunnustavat myös eri sidosryhmien asiantuntemuksen ja roolit öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa,

ovat tietoisia osapuolten velvollisuudesta suojella arktista meriympäristöä ja ottavat huomioon varotoimien tärkeyden, jotta öljyvahingot ensisijaisesti vältettäisiin,

ovat tietoisia myös arktisen meriekosysteemin ja yhteistyön tärkeydestä meri- ja rannikkoympäristön ja niiden luonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön edistämisessä ja suosimisessa,

korostavat tietojen ja kokemusten vaihdon tärkeyttä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ja torjumisen suhteen erityisesti arktisen ympäristön ja öljyvahinkojen ympäristövaikutusten osalta, sekä säännöllisesti järjestettävien yhteisten koulutusten ja harjoitusten sekä yhteisen tutkimus- ja kehitystyön tärkeyttä,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa osapuolten välistä yhteistyötä, koordinointia ja keskinäistä avunantoa öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella meriympäristön suojaamiseksi öljyn aiheuttamalta saastumiselta.

2 artikla
Termit ja määritelmät

Tässä sopimuksessa:

1."Ouml;ljy" tarkoittaa mineraaliöljyä sen kaikissa muodoissa raakaöljy, polttoöljy, liete, jäteöljy sekä jalostetut tuotteet mukaan luettuina.

2."Ouml;ljyvahinko"' tarkoittaa tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, joka johtaa tai saattaa johtaa öljypäästöön ja joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa uhkaa meriympäristölle taikka yhden tai useamman valtion rannikolle tai valtioiden eduille ja joka edellyttää hätätoimenpiteitä tai muita välittömiä vastatoimenpiteitä.

3."Alus" tarkoittaa mitä tahansa meriympäristössä toimivaa vesikulkuneuvoa ja käsittää kantosiipialukset, ilmatyynyalukset, veden alla käytettävät alukset ja kelluvat alukset.

3 artikla
Sopimuksen soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan öljyvahinkoihin, jotka tapahtuvat sellaisella merialueella tai jotka voivat uhata sellaista merialuetta, joka kuuluu tämän sopimuksen osapuolena olevan hallituksen edustaman valtion suvereniteetin, valtaoikeuksien tai toimivallan piiriin, mukaan lukien sen sisävedet, aluemeret, talousvyöhyke ja mannerjalusta, kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja seuraavien etelärajojen yläpuolella:

Kanada – kohdan 60 astetta pohjoista leveyttä yläpuoliset merialueet;

Tanskan kuningaskunta, mukaan lukien Grönlanti ja Färsaaret – Grönlannin talousalueen ja Färsaarten kalastusalueen etelärajan yläpuoliset merialueet;

Suomi – kohdan 63 astetta 30 minuuttia pohjoista leveyttä yläpuoliset merialueet;

Islanti – Islannin talousalueen etelärajan yläpuoliset merialueet;

Norja – napapiirin yläpuoliset merialueet;

Venäjän federaatio – Vienanmeren, Barentsinmeren, Karanmeren, Laptevinmeren, Itä-Siperian meren ja Tuktimeren rantaviivojen yläpuoliset merialueet ja näihin meriin virtaavien jokien suut, jotka sijaitsevat merelle päin niistä perusviivoista, joilta aluemeren leveys mitataan;

Ruotsi – kohdan 63 astetta 30 minuuttia pohjoista leveyttä yläpuoliset merialueet; ja

Amerikan yhdysvallat – merialueet, jotka sijaitsevat merelle päin Yhdysvaltain ja Kanadan välisen rajan rannikkoperusviivasta Beaufortinmerellä Alaskan mantereen pohjoispuolta pitkin Aleuttien saarille, yli 24 merimailia etelään Aleuttien saarista ja Beringin merellä itään Yhdysvaltain talousalueen rajoilta.

2.Kunkin osapuolen tulee myös soveltaa tämän sopimuksen 6, 7, 8, 10 ja 15 artikloita sekä soveltuvin osin muita tämän sopimuksen määräyksiä minkä tahansa valtion toimivallan ulkopuolisilla alueilla, jotka sijaitsevat tämän artiklan 1 kohdassa määritellyn etelärajan yläpuolella, kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

3.Tätä sopimusta ei sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita sillä hetkellä käytetään vain valtion ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Jokaisen osapuolen tulee kuitenkin varmistaa, että kyseiset alukset toimivat tämän yleissopimuksen edellyttämällä tavalla, siinä määrin kuin se on kohtuullista ja mahdollista, ryhtymällä asianmukaisiin toimiin, jotka eivät vaikuta osapuolen omistuksessa tai käytössä olevien alusten toimintaan tai toimintakykyyn tai huononna sitä.

4 artikla
Järjestelmät öljyvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjumista varten

1.Kunkin osapuolen tulee ylläpitää kansallista järjestelmää öljyvahinkojen ripeätä ja tehokasta torjuntaa varten. Tässä järjestelmässä tulee ottaa huomioon tietyt toiminnot ja paikat, joissa öljyvahinko todennäköisimmin voi syntyä tai jotka voivat kärsiä öljyvahingosta, ja ennakoida riskit ekologisesti erityisen merkittävillä alueilla, ja sen tulee vähimmillään sisältää kansallinen varautumissuunnitelma tai -suunnitelmat öljyvahinkoihin varautumista ja niiden torjumista varten. Tällaisen varautumissuunnitelman tai -suunnitelmien tulee sisältää tiedot torjuntaan osallistuvien eri viranomaisten ja yksityisten tahojen organisatorisista suhteista, ottaen huomioon tämän sopimuksen mukaisesti laaditut ohjeet ja muut asiaa koskevat kansainväliset sopimukset.

2.Yhteistyössä öljyteollisuuden, varustamoiden, satamaviranomaisten ja muiden asianmukaisten tahojen kanssa kunkin osapuolen tulee tarvittaessa

a.hankkia vahingonvaaran edellyttämä vähimmäismäärä etukäteen sijoitettuja öljyntorjuntavälineitä ja laatia niiden käyttösuunnitelmat;

b.laatia harjoitusohjelma öljyvahinkojen torjuntaorganisaatioille ja järjestää asianomaisen torjuntahenkilöstön koulutus;

c.laatia suunnitelmat ja viestitysjärjestelmä öljyvahinkojen torjuntaa varten; ja

d.laatia menettelytavat tai järjestelyt öljyvahingon torjunnan edellyttämän yhteistoiminnan järjestämiseksi ja, mikäli tarkoituksenmukaista, mahdollistaa tarpeellisten voimavarojen käyttöönotto.

5 artikla
Viranomaiset ja yhteyspisteet

1.Kunkin osapuolen öljyvahinkojen ripeätä ja tehokasta torjuntaa koskevassa kansallisessa järjestelmässä tulee nimetä vähintään

a.toimivaltainen kansallinen viranomainen tai viranomaiset, jotka ovat vastuussa öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta ja torjumisesta;

b.kansallinen ympäri vuorokauden toimiva yhteyspiste tai -pisteet, jotka ovat vastuussa öljyvahinkoraporttien vastaanottamisesta ja välittämisestä; ja

c.viranomainen tai viranomaiset, joilla on oikeus toimia osapuolen puolesta pyydettäessä apua tai päätettäessä antaa pyydettyä apua.

2.Kunkin osapuolen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämät viranomaiset määritellään tämän sopimuksen liitteissä. Kukin osapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tai viranomaisten kautta ja diplomaattiteitse muille osapuolille nimettyjä viranomaisiaan koskevista muutoksista. Tämän sopimuksen liitteitä muutetaan sen mukaisesti.

6 artikla
Ilmoittaminen

1.Aina kun osapuoli saa tiedon öljyvahingosta tai mahdollisesta öljyvahingosta, sen tulee

a.arvioida tapahtuma määrittääkseen onko kyseessä öljyvahinko;

b.arvioida öljyvahingon luonne, laajuus ja mahdolliset seuraukset, mukaan lukien ryhtyminen asianmukaisiin toimiin käytettävissä olevin resurssein mahdollisten vahingon aiheuttajien tunnistamiseksi; ja

c.tiedottaa tämän jälkeen viipymättä kaikille valtioille, joiden etuun kyseinen öljyvahinko vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa, ja antaa myös

(i)tiedot tekemistään arvioista ja mahdollisista toimenpiteistä tai aiotuista toimenpiteistä vahingon käsittelemiseksi, mukaan lukien lieventävät toimenpiteet, ja

(ii)tarvittaessa lisätietoja,

kunnes vahingon torjumiseksi toteutetut toimet on saatu päätökseen tai kunnes kyseiset valtiot ovat päättäneet yhteisistä toimenpiteistä.

2. Mikäli kyseisen öljyvahingon vakavuus niin edellyttää, osapuolen tulee ilmoittaa asiasta kaikille muille osapuolille ilman tarpeetonta viivytystä.

7 artikla
Seuranta

1.Kunkin osapuolen tulee pyrkiä suorittamaan asianmukaisia seurantatoimia öljyvahinkojen tunnistamiseksi toimivaltaansa kuuluvilla alueilla ja mahdollisuuksiensa mukaan myös sellaisilla lähialueilla, jotka ovat kaikkien valtioiden toimivallan ulkopuolella.

2.Öljyvahingon sattuessa osapuoli tai osapuolet, joihin vahinko kohdistuu, ovat mahdollisuuksiensa mukaan velvollisia seuraamaan vahinkotapahtumaa edistääkseen tehokkaita ja oikea-aikaisia torjuntatoimia ja pitääkseen mahdolliset ympäristölle haitalliset vaikutukset mahdollisimman pieninä.

3.Osapuolten tulee pyrkiä toimimaan yhteistyössä seurannan järjestämisessä ja toteuttamisessa erityisesti, kun on kyse rajat ylittävästä öljyvahingosta, muun muassa toteuttamalla kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyitä.

8 artikla
Avunpyynnöt ja torjuntatoimien koordinointi ja yhteistyö

1.Osapuolet voivat pyytää apua miltä tahansa toiselta osapuolelta tai osapuolilta öljyvahingon torjunnassa.

2.Apua pyytävien osapuolten tulee pyrkiä yksilöimään pyydetyn avun tyyppi ja laajuus.

3.Osapuolten tulee tehdä yhteistyötä ja tarjota apua, kuten neuvontapalveluita, teknistä tukea, laitteistoa tai henkilöstöä öljyvahingon torjuntaa varten aina, kun vahingon kohteeksi joutunut tai todennäköisesti joutuva osapuoli sitä pyytää.

9 artikla
Resurssien liikkuminen ja poistuminen yli rajojen

Sovellettavan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti kunkin osapuolen tulee ryhtyä tarvittaviin oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimiin, joilla mahdollistetaan

a.öljyvahinkojen torjuntaan käytettävän tai torjunnassa tarvittavan henkilöstön, lastin, materiaalin ja laitteiden kuljettamiseen käytettävien laivojen, lentokoneiden ja muiden kuljetusvälineiden saapuminen sen alueelle, käyttäminen alueella ja poistuminen sieltä;

b.henkilöstön, lastin, materiaalin, torjuntatarvikkeiden ja muun a alakohdassa mainitun laitteiston joutuisa pääsy sen alueelle, alueen läpi ja pois alueelta.

10 artikla
Avunantokustannusten korvaaminen

1.Ellei osapuolten välillä ole ennen öljyvahinkoa tehty kahden- tai monenvälistä sopimusta öljyvahinkojen torjunnassa tarvittavien toimien rahoitusjärjestelyistä, kunkin osapuolen tulee itse vastata öljyvahinkojen torjuntatoimista koituvista kuluistaan a alakohdan tai b alakohdan mukaisesti. Tässä kohdassa vahvistetut periaatteet ovat voimassa elleivät osapuolet yksittäistapauksissa toisin sovi.

a.Mikäli osapuoli ryhtyy toimiin toisen osapuolen nimenomaisesta pyynnöstä, pyytävä osapuoli korvaa avustavalle osapuolelle tämän toiminnasta koituneet kulut. Pyytävä osapuoli voi peruuttaa pyyntönsä milloin tahansa, mutta siinä tapauksessa se vastaa avustavalle osapuolelle jo aiheutuneista kuluista.

b.Jos osapuoli ryhtyy toimiin omasta aloitteestaan, se vastaa toimintansa kuluista itse.

2.Ellei toisin ole sovittu, osapuolen toisen osapuolen pyynnöstä toteuttamien toimien kustannukset tulee laskea oikeudenmukaisesti avustavan osapuolen lakien ja kyseisten kustannusten korvausta koskevien voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

3.Avustavan osapuolen tulee olla valmis toimittamaan pyynnöstä pyytävälle osapuolelle asiakirjat ja tiedot avustavalle osapuolelle avun antamisesta koituneista arvioiduista kustannuksista ja todellisista kustannuksista, jotka ovat syntyneet mistä tahansa avunannosta. Apua pyytävän ja avustavan osapuolen tulee mahdollisuuksiensa mukaan tehdä yhteistyötä korvausvaatimuksesta aiheutuneiden toimenpiteiden loppuun saattamiseksi.

4.Tämän sopimuksen määräysten ei tule tulkita millään tavoin vaikuttavan osapuolten oikeuksiin periä kolmansilta osapuolilta saastumisesta tai saastumisen uhasta aiheutuneiden torjuntatoimien kustannuksia muun sovellettavan kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön määräysten mukaisesti. Huomioon tulee ottaa erityisesti kansainvälisten sopimusten määräykset ja kansallisten lakien säännökset vastuusta ja korvauksista öljyvahinkojen torjunnassa.

11 artikla
Öljyonnettomuuden torjuntaoperaation yhteinen arviointi

Yhteisen torjuntaoperaation jälkeen osapuolten tulee pyrkiä parhaansa mukaan laatimaan yhteinen arviointi operaatiosta sitä koordinoineen osapuolen tai osapuolten johdolla. Mahdollisuuksien mukaan ja asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhteiseen arviointiin osallistuneiden osapuolten tulisi dokumentoida havaintonsa ja johtopäätöksensä ja saattaa kyseisen yhteisen arvioinnin tulokset julkisesti saataville.

12 artikla
Yhteistyö ja tietojen vaihto

1.Osapuolten tulee edistää yhteistyötä ja tietojen vaihtoa, joiden avulla öljyvahinkojen torjuntavalmiuden ja torjuntatoimien tehokkuutta voidaan parantaa. Yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon voivat sisältyä muun muassa tämän sopimuksen liitteissä mainitut aiheet.

2.Kunkin osapuolen tulisi kansallisen lainsäädäntönsä ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti pyrkiä saattamaan muille osapuolille tämän artiklan 1 kohdan nojalla toimitettu tieto julkisesti saataville.

13 artikla
Yhteiset harjoitukset ja koulutus

1.Osapuolten tulee edistää yhteistyötä ja koordinointia pyrkimällä toteuttamaan yhteisiä harjoituksia ja koulutuksia, kuten hälytys- tai kutsuharjoituksia, johtamisharjoituksia, laitteiston käyttöönottoharjoituksia ja muuta asiaankuuluvaa toimintaa.

2.Yhteisharjoitukset ja koulutukset tulisi suunnitella siten, että opitut asiat otetaan huomioon.

3.Osapuolten tulisi mahdollisuuksiensa mukaan ottaa sidosryhmät mukaan yhteisharjoitusten ja koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

4.Yhteisten harjoitusten ja koulutusten toteuttamisessa osapuolten tulisi mahdollisuuksiensa mukaan soveltaa tämän sopimuksen asiaankuuluvia määräyksiä

14 artikla
Osapuolten kokoukset

1.Osapuolten tulee kokoontua viimeistään vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta tallettajan kutsun mukaisesti ja sen jälkeen osapuolten päätösten mukaisesti. Näissä kokouksissa osapuolten tulee käsitellä tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyviä seikkoja, tarvittaessa hyväksyä liitteitä tähän sopimukseen tai muutoksia liitteisiin tämän sopimuksen artiklan 20 määräysten mukaisesti ja käsitellä osapuolten päätösten mukaisia muita asioita. Osapuolet voivat päättää kutsua näitä kokouksia koolle Arktisen neuvoston kokousten yhteydessä.

2.Osapuolten tulee säännöllisesti keskustella toimivaltaisten kansallisten viranomaistensa välityksellä ja tarkastella tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyviä toiminnallisia seikkoja tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien tahojen kanssa, Arktinen neuvosto mukaan lukien, mutta siihen kuitenkaan rajoittumatta. Toiminnallisia seikkoja ovat esimerkiksi yhteistyö ja käytettävissä olevan tiedon vaihto, niihin kuitenkaan rajoittumatta.

15 artikla
Resurssit

1.Ellei tämän sopimuksen 10 artiklassa toisin määrätä tai muutoin toisin sovita, kukin osapuoli vastaa itse tämän sopimuksen toteuttamisesta koituneista kustannuksista.

2.Tämän sopimuksen toteuttaminen tapahtuu osapuolten mahdollisuuksien ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti lukuun ottamatta 10 artiklaa.

16 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta millään tavoin osapuolten oikeuksiin tai velvoitteisiin, jotka johtuvat muista asiaankuuluvista kansainvälisistä sopimuksista tai kansainvälisestä tapaoikeudesta, kuten se määritellään vuoden 1982 Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa.

17 artikla
Sopimuksen ulkopuoliset valtiot

Tämän sopimuksen osapuolet voivat tarvittaessa pyrkiä tekemään yhteistyötä sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia mutta jotka voivat mahdollisesti avustaa tässä sopimuksessa kuvattujen kansainvälisen oikeuden mukaisten toimien toteuttamisessa.

18 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Osapuolet ratkaisevat tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat riidat suorin neuvotteluin.

19 artikla
Sopimuksen muuttaminen

1.Tätä sopimusta voidaan muuttaa kaikkien osapuolten kirjallisella suostumuksella.

2.Muutos astuu voimaan 120 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut diplomaattiteitse viimeisen kirjallisen ilmoituksen siitä, että osapuolet ovat saattaneet päätökseen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

20 artikla
Liitteet

1.Tämän sopimuksen liitteet eivät ole erottamaton osa sopimusta eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia.

2.Tämän sopimuksen 14 artiklassa mainituissa osapuolten kokouksissa osapuolet voivat hyväksyä lisäliitteitä tai muutoksia olemassa oleviin liitteisiin, lukuun ottamatta tämän sopimuksen 5 artiklassa mainittuja liitteitä, joita voidaan muuttaa kyseisessä artiklassa määrätyllä tavalla.

21 artikla
Toimintaohjeet

1.Osapuolten tulee laatia toimintaohjeet tämän sopimuksen toteuttamisen tueksi ja ylläpitää niitä. Toimintaohjeet sisällytetään tämän sopimuksen liitteisiin ja niitä muutetaan tarvittaessa.

2.Toimintaohjeissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

a.järjestelmä ja esitysmuoto ilmoituksia, avunpyyntöjä ja muuta asiaan kuuluvaa tietoa varten;

b.avun antaminen sekä koordinointi ja yhteistyö torjuntaoperaatioissa, joissa on mukana useampi kuin yksi osapuoli, myös silloin, kun ne tapahtuvat minkä tahansa valtion toimivallan ulkopuolisilla alueilla;

c.resurssien liikkuminen ja poistuminen yli rajojen;

d.öljyvahinkojen torjuntaoperaatioiden yhteisten arviointien toteuttamismenettely;

e.yhteisten harjoitusten ja koulutusten toteuttamismenettely; ja

f.avunantokustannusten korvaaminen.

3.Tarpeen mukaan osapuolten tulee pyytää sidosryhmiä mukaan toimintaohjeiden laadintaan ja muuttamiseen.

22 artikla
Väliaikainen soveltaminen, voimaantulo ja irtisanominen

1.Kukin allekirjoittaja voi soveltaa tätä sopimusta väliaikaisesti, jos se ilmoittaa tallettajalle aikeestaan kirjallisesti. Kukin tällainen allekirjoittaja soveltaa sopimusta väliaikaisesti ilmoituspäivästä tai ilmoituksessa tarkoitetusta muusta ajankohdasta lukien.

2.Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut diplomaattiteitse viimeisen kirjallisen ilmoituksen siitä, että osapuolet ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

3.Kukin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä tallettajalle kirjallisesti diplomaattiteitse vähintään kuusi kuukautta etukäteen, mainiten irtisanomisen voimaantulopäivän. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta siihen, miten muut osapuolet soveltavat sopimusta.

4.Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta irtisanoutuneen osapuolen velvollisuuksiin niiden toimien osalta, jotka on toteutettu sopimuksen nojalla, mikäli kyseiset velvollisuudet ovat syntyneet ennen irtisanomisen voimaantulopäivää.

23 artikla
Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettaja on Norjan hallitus.

Tehty 15 päivänä toukokuuta 2013 englannin, ranskan ja venäjän kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tämän sopimuksen työkieli eli kieli, jolla sopimus neuvoteltiin, on englanti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.