65/2015

Annettu:

Valtioneuvoston asetus vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Lontoossa 15 päivänä maaliskuuta 2000 vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehty vuoden 2000 pöytäkirja tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 25 päivänä marraskuuta 2014 ja tasavallan presidentti 6 päivänä helmikuuta 2015. Hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön huostaan 26 päivänä kesäkuuta 2015.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (98/2015) tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Sopimusteksti

(Suomennos)

VUODEN 2000 PÖYTÄKIRJA VAARALLISISTA JA HAITALLISISTA AINEISTA AIHEUTUVIEN PILAANTUMISVAHINKOJEN TORJUNTAVALMIUDESTA, TORJUMISESTA JA TORJUNTAYHTEISTYÖSTÄ

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet, jotka

ovat sopimuspuolina Lontoossa 30 päivänä marraskuuta 1990 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä,

ottavat huomioon vuonna 1990 pidetyn kansainvälistä öljyvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjuntayhteistyötä käsitelleen konferenssin päätöslauselman 10, kansainvälisen öljyvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta vaarallisiin ja haitallisiin aineisiin,

ottaen lisäksi huomioon, että vuonna 1990 pidetyn kansainvälistä öljyvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjuntayhteistyötä käsitelleen konferenssin päätöslauselman 10 mukaisesti Kansainvälinen merenkulkujärjestö on tehostanut toimintaansa yhteistyössä muiden asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen kanssa kaikissa vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien vahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevissa asioissa,

ottavat huomioon ''pilaaja maksaa'' -periaatteen kansainvälisen ympäristöoikeuden yleisenä periaatteena,

ovat tietoisia strategian kehittämisestä varovaisuusperiaatteen liittämiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön toimintaperiaatteisiin,

ovat tietoisia myös siitä, että vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvan pilaantumisvahingon tapahtuessa toimenpiteiden ripeys ja tehokkuus ovat olennaisia, jotta sellaisesta tapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat vahingot voitaisiin rajoittaa mahdollisimman pieniksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yleiset velvoitteet

1. Sopimuspuolet sitoutuvat yksin tai yhteistoimin ryhtymään tämän pöytäkirjan ja sen liitteen määräysten mukaisesti kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimiin varautuakseen vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuviin pilaantumisvahinkoihin ja torjuakseen niitä.

2. Tämän pöytäkirjan liite muodostaa pöytäkirjan erottamattoman osan, ja viittaus pöytäkirjaan tarkoittaa samalla viittausta liitteeseen.

3. Tätä pöytäkirjaa ei sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita sillä hetkellä käytetään vain valtion ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Jokaisen sopimuspuolen tulee kuitenkin varmistaa ryhtymällä asianmukaisiin toimiin, jotka eivät vaikuta tai huononna sen edellämainittujen, omistuksessa tai käytössä olevien alusten toimintaa tai toimintakykyä, että kyseiset alukset toimivat, siinä määrin kuin on kohtuullista ja mahdollista, tämän pöytäkirjan edellyttämällä tavalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

1. Vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuva pilaantumisvahinko (jäljempänä pilaantumisvahinko) tarkoittaa tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, mukaan lukien tulipalo tai räjähdys, joka johtaa tai saattaa johtaa vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöön ja joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa uhkaa meriympäristölle taikka yhden tai useamman valtion rannikolle tai siihen liittyville eduille, ja joka vaatii hätätoimenpiteitä tai muita välittömiä vastatoimenpiteitä.

2. Vaaralliset ja haitalliset aineet tarkoittavat kaikkia muita aineita paitsi öljyä, jotka meriympäristöön joutuessaan voivat mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle, haitata elollisia luonnonvaroja ja meren elämää, vahingoittaa viihtyisyyttä tai haitata meren muuta oikeutettua käyttöä.

3. Merisatamat ja vaarallisia ja haitallisia aineita käsittelevä laitokset tarkoittavat niitä satamia ja laitoksia, joissa näitä aineita lastataan laivoihin tai puretaan niistä.

4. IMO tarkoittaa Kansainvälistä merenkulkujärjestöä.

5. Pääsihteeri tarkoittaa IMO:n pääsihteeriä.

6. OPRC-yleissopimus tarkoittaa vuoden 1990 kansainvälistä yleissopimusta öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä.

3 artikla

Torjuntasuunnitelmat ja vahingoista ilmoittaminen

1. Sopimuspuolen tulee edellyttää, että sen lippua käyttämään oikeutetulla aluksella on mukanaan pilaantumisvahinkojen torjuntasuunnitelma ja että sellaisten alusten päällikkö tai muut aluksista vastaavat henkilöt noudattavat vaadittavia onnettomuuksista ilmoitusmenettelyjä. Sekä torjuntasuunnitelmavaatimusten että ilmoitusmenettelyjen tulee olla IMO:ssa kehitettyjen ja asianomaisten sopimuspuolten osalta voimaantulleiden sopimusten asianomaisten määräysten mukaisia. Tämä artikla ei koske rannikon ulkopuolella toimivien tuotantoyksiköiden, mukaan lukien kelluvat tuotanto-, varasto- ja lastausyksiköt, pilaantumisvahinkoja koskevia valmiussuunnitelmia, jotka tulisi käsitellä kansallisen lainsäädännön ja/tai yhtiön ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti.

2. Jokaisen sopimuspuolen tulee edellyttää, että sen lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvien merisatamien ja muiden vaarallisia ja haitallisia aineita käsittelevien laitosten toiminnasta vastaavilla viranomaisilla tai käyttäjillä on, sen tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla, vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntasuunnitelma tai muut vastaavat järjestelyt, jotka on sovitettu yhteen 4 artiklan mukaisesti toteutetun kansallisen järjestelmän kanssa ja jotka on hyväksytty toimivaltaisen kansallisen viranomaisen antamien määräysten mukaisesti.

3. Kun sopimuspuolen asianomainen viranomainen on saanut tiedot pilaantumisvahingosta, se ilmoittaa siitä niille valtioille, joiden etuihin kyseinen vahinko voi mahdollisesti vaikuttaa.

4 artikla

Kansalliset ja alueelliset torjuntavalmius- ja torjuntajärjestelyt

1. Sopimuspuolen tulee luoda kansallinen järjestelmä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen ripeätä ja tehokasta torjuntaa varten. Tähän järjestelmään tulee kuulua vähintään

a) nimettynä

i) pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta ja torjunnasta vastaava toimivaltainen kansallinen viranomainen tai viranomaiset,

ii) kansallinen operatiivinen yhteyskeskus tai -keskukset,

iii) viranomainen, joka on oikeutettu kyseisen valtion puolesta pyytämään torjunta-apua tai päättämään torjunta-avun antamisesta,

b) kansallinen pilaantumisvahinkojen torjuntasuunnitelma, joka sisältää tiedot torjuntaan osallistuvien eri viranomaisten ja yksityisten tahojen organisatorisista suhteista ja joka on laadittu IMO:n laatimat ohjeet huomioon ottaen.

2. Lisäksi sopimuspuolen tulee, kykyjensä mukaan, joko yksin tai kahden- tai monenvälisen yhteistyön puitteissa taikka harkintansa mukaan yhteistyössä varustamoiden, vaarallisia ja haitallisia aineita käsittelevän teollisuuden, satamaviranomaisten tai muiden asianmukaisten tahojen kanssa

a) hankkia vahingonvaaran edellyttämä vähimmäismäärä etukäteen sijoitettuja pilaantumisvahinkojen torjuntavälineitä, ja laatia niiden käyttösuunnitelmat,

b) laatia harjoitusohjelma pilaantumisvahinkojen torjuntaorganisaatioille ja järjestää asianomaisen torjuntahenkilöstön koulutus,

c) laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat ja viestitysjärjestelmä pilaantumisvahinkojen torjuntaa varten. Viestitysjärjestelmän tulisi olla jatkuvasti käytettävissä; sekä

d) laatia menettelytavat tai järjestelyt pilaantumisvahingon torjumisen edellyttämän yhteistoiminnan järjestämiseksi, mukaan lukien, mikäli tarkoituksenmukaista, tarpeellisten voimavarojen käyttöönotto.

3. Sopimuspuolen tulee varmistaa, että IMO:lle toimitetaan suoraan tai asianomaisten alueellisten järjestöjen tai järjestelyjen välityksellä ajan tasalla olevat tiedot

a) edellä 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettujen viranomaisten tai tahojen sijainnista, yhteystiedoista ja soveltuvin osin vastuualueesta,

b) niistä pilaantumisvahinkojen torjuntavälineistä sekä torjunnan ja meripelastustoiminnan asiantuntijoista, jotka muut maat voisivat pyynnöstä saada käyttöönsä, sekä

c) kansallisesta torjuntasuunnitelmasta.

5 artikla

Kansainvälinen torjuntayhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että ne vahingon kohteeksi joutuneen tai mahdollisesti joutuvan sopimuspuolen pyynnöstä, mahdollisuuksiensa ja käytettävissä olevien voimavarojensa mukaisesti, toimivat yhteistyössä ja tarjoavat asiantuntija-apua, teknistä apua ja torjuntavälineitä pilaantumisvahingon torjumiseksi vahingon vakavuuden niin edellyttäessä. Tällaisen avun kustannusten rahoittamiseen sovelletaan tämän pöytäkirjan liitteen määräyksiä.

2. Torjunta apua pyytänyt sopimuspuoli voi pyytää IMO:n apua väliaikaisten rahoituslähteiden löytämiseksi edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen kustannusten kattamiseksi.

3. Kyseeseen tulevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti sopimuspuolen tulee ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin tai hallinnollisiin toimiin helpottaakseen

a) pilaantumisvahinkojen torjumiseen osallistuvien tai vahinkojen torjumisessa tarvittavan henkilöstön, rahdin, materiaalin ja laitteiden kuljetukseen käytettävien alusten, ilma-alusten ja muiden kuljetusvälineiden saapumista sen alueelle sekä niiden käyttöä siellä ja poistumista sieltä, ja

b) edellä a kohdassa tarkoitetun henkilöstön, rahdin, materiaalin ja laitteiden joutuisaa kulkua sen alueelle, sen alueen kautta ja pois sen alueelta.

6 artikla

Tutkimus- ja kehitystoiminta

1. Sopimuspuolet sitoutuvat työskentelemään yhteistyössä suoraan, tai mikäli se on tarkoituksenmukaista, IMO:n tai asiaan liittyvien alueellisten järjestöjen tai järjestelmien välityksellä, edistääkseen sellaisia tutkimus- ja kehitysohjelmia ja vaihtaakseen tietoja sellaisten tutkimus- ja kehitysohjelmien tuloksista, jotka lisäävät tietämystä pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta ja torjunnasta mukaan lukien pilaantumisen havaitsemiseen, leviämisen estämiseen, keräämiseen, dispergointiin, puhdistukseen ja muuhun pilaantumisvahingon rajoittamiseen sekä saastuneiden alueiden ennalleen palauttamiseen käytettävän teknologian ja menetelmät.

2. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet sitoutuvat suoraan, tai mikäli se on tarkoituksenmukaista, IMO:n tai asiaan liittyvien alueellisten järjestöjen ja järjestelyiden välityksellä, luomaan tarpeelliset yhteydet tutkimuslaitostensa välille.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat yhteistoimintaan suoraan taikka IMO:n tai alueellisten järjestöjen ja järjestelyiden välityksellä edistääkseen, jos se on tarkoituksenmukaista, sellaisten säännöllisesti pidettävien kansainvälisten symposiumien järjestämistä, joissa käsitellään asiaan liittyviä aiheita, kuten pilaantumisvahinkojen torjuntamenetelmien ja -välineiden uusinta teknistä kehitystä.

4. Sopimuspuolet lupautuvat IMO:n tai muiden soveltuvien kansainvälisten järjestöjen puitteissa edistämään vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntamenetelmiä ja -välineitä koskevien standardien kehittämistä.

7 artikla

Tekninen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat tarvittaessa tarjoamaan suoraan taikka IMO:n tai muiden soveltuvien kansainvälisten elinten välityksellä apua niille sopimuspuolille, jotka pyytävät pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiuteen ja torjuntaan liittyvää teknistä apua

a) henkilöstön kouluttamiseen,

b) asiaankuuluvien menetelmien, laitteiden ja laitosten saatavuuden varmistamiseen,

c) muiden pilaantumisvahinkoihin varautumista ja niiden torjuntaa koskevien toimien ja järjestelyjen edistämiseen, sekä

d) yhteisten tutkimus- ja kehitysohjelmien aloittamiseen.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat kansallisen lainsäädäntönsä, määräystensä ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti aktiiviseen yhteistoimintaan pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjumista koskevan teknologian siirrossa.

8 artikla

Kahden- ja monenvälisen torjuntavalmiuden ja -yhteistyön edistäminen

Sopimuspuolet pyrkivät tekemään kahden- tai monenvälisiä pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjumista koskevia sopimuksia. Jäljennös tällaisesta sopimuksesta tulee lähettää IMO:lle, joka pyydettäessä antaa ne muiden sopimuspuolten käyttöön.

9 artikla

Suhde muihin yleissopimuksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin

Minkään tässä pöytäkirjassa ei ole tulkittava muuttavan minkään sopimuspuolen toisista kansainvälisistä yleissopimuksista tai sopimuksista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia.

10 artikla

Institutionaaliset järjestelyt

1. Sopimuspuolet nimeävät IMO:n tämän suostumuksen mukaisesti ja riittävien toimintaan käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa hoitamaan seuraavia tehtäviä ja toimintoja:

a) tietopalvelut:

i) sopimuspuolten toimittamien tietojen sekä muista lähteistä saatavien asianmukaisten tietojen vastaanottaminen, kerääminen ja välittäminen pyydettäessä ja

ii) avun tarjoaminen väliaikaisten rahoituslähteiden löytämiseksi,

b) koulutus ja harjoitus:

i) pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta ja torjumista koskevan koulutuksen edistäminen, sekä

ii) kansainvälisten symposiumien järjestämisen edistäminen

c) tekniset palvelut:

i) yhteistyön helpottaminen tutkimuksessa ja kehitystyössä,

ii) avun tarjoaminen valtioille, jotka ovat luomassa kansallista tai alueellista torjuntavalmiutta, sekä

iii) sopimuspuolten antamien tietojen sekä muista lähteistä saatavien asianmukaisten tietojen arvioiminen ja neuvojen tai tietojen antaminen valtioille,

d) tekninen apu:

i) teknisen avun antamisen helpottaminen niille maille, jotka ovat luomassa kansallista tai alueellista torjuntavalmiutta, sekä

ii) teknisen avun ja neuvojen antamisen helpottaminen niiden maiden pyynnöstä, joita on kohdannut huomattava pilaantumisvahinko.

2. Suorittaessaan edellä tässä artiklassa tarkoitettuja tehtäviään IMO:n tulee pyrkiä lisäämään maiden kykyä yksin tai alueellisten järjestelyjen avulla varautua pilaantumisvahinkoihin ja torjua niitä sekä tässä tarkoituksessa hyödyntää eri valtioiden, alueellisten sopimusten ja teollisuuden järjestelyiden puitteissa saatuja kokemuksia sekä kiinnittää erityistä huomiota kehitysmaiden tarpeisiin.

3. Tämän artiklan määräykset pannaan täytäntöön IMO:n laatiman ja ylläpitämän ohjelman mukaisesti.

11 artikla

Pöytäkirjan arvioiminen

Sopimuspuolten tulee IMO:n puitteissa arvioida pöytäkirjan toimivuus sen tarkoitukseen, erityisesti yhteistyötä ja avunantoa koskeviin periaatteisiin nähden.

12 artikla

Muutokset

1. Tätä pöytäkirjaa voidaan muuttaa jollakin seuraavissa kappaleissa määritellyistä menettelytavoista.

2. Muuttaminen IMO:n harkinnan perusteella:

a) Jokainen sopimuspuolen ehdottama muutos pöytäkirjaan lähetetään IMO:lle, minkä jälkeen pääsihteeri välittää sen kaikille IMO:n jäsenille ja sopimuspuolille viimeistään kuusi kuukautta ennen esityksen käsittelyä.

b) Jokainen edellä selostetulla tavalla tehty ja välitetty muutosehdotus toimitetaan IMO:n meriympäristön suojelukomitean käsiteltäväksi.

c) Sopimuspuolilla on, olivatpa ne IMO:n jäseniä tai eivät, oikeus osallistua meriympäristön suojelukomitean työskentelyyn.

d) Muutokset hyväksytään kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä läsnäolevista ja äänestävistä sopimuspuolista.

e) Mikäli muutos tulee hyväksytyksi d kohdan mukaisesti, pääsihteerin on tiedotettava siitä kaikille sopimuspuolille näiden hyväksymistä varten.

f) i) Pöytäkirjan artiklaa tai liitettä koskeva muutos katsotaan tulleen hyväksytyksi sinä päivänä, jona kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on ilmoittanut pääsihteerille hyväksyneensä muutoksen.

ii) Lisäystä koskeva muutos katsotaan tulleen hyväksytyksi meriympäristön suojelukomitean d kohdan mukaisesti tekemän muutoksen hyväksymisen yhteydessä määräämän, vähintään kymmenen kuukauden pituisen ajan kuluttua, jollei vähintään kolmasosa sopimuspuolista esitä tähän määräaikaan mennessä pääsihteerille tiedoksi vastalausetta.

g) i) Edellä f kohdan i alakohdan mukaisesti hyväksytty muutos pöytäkirjan artiklaan tai liitteeseen tulee voimaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä sen, kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se on katsottu tulleen hyväksytyksi,

ii) Edellä f kohdan ii alakohdan mukaisesti hyväksytty muutos pöytäkirjan lisäykseen tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun sen on katsottu tulleen hyväksytyksi, paitsi niiden, jotka ovat ennen kyseistä päivää ilmoittaneet vastustavansa muutosta. Sopimuspuoli voi milloin tahansa peruuttaa aikaisemman vastustuksensa ilmoittamalla siitä pääsihteerille.

3. Muuttaminen konferenssin toimesta:

a) Pääsihteerin tulee sopimuspuolen pyynnöstä kutsua koolle sopimuspuolten konferenssi käsittelemään tämän pöytäkirjan muuttamista, jos vähintään kolmasosa sopimuspuolista kannattaa pyyntöä.

b) Pääsihteerin tulee tiedottaa kaikille sopimuspuolille hyväksymistä varten jokainen muutos, jonka tällainen konferenssi on hyväksynyt kahden kolmasosan äänten enemmistöllä läsnäolleista ja äänestäneistä sopimuspuolista.

c) Jollei konferenssi toisin päätä, muutoksen katsotaan tulleen hyväksytyksi ja tulevan voimaan edellä 2 kappaleen f ja g kohdissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

4. Uuden liitteen tai lisäyksen lisäämistä tarkoittavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo tapahtuu samaa menettelyä noudattaen kuin liitteen muuttaminen.

5. Sopimuspuolta, joka

a) ei ole hyväksynyt 2 kappaleen f kohdan i alakohdan mukaisesti artiklan tai liitteen muutosta tai

b) ei ole hyväksynyt 4 kappaleessa tarkoitettua liitteen tai lisäyksen lisäämistä taikka

c) on 2 kappaleen f kohdan ii alakohdan mukaisesti ilmoittanut vastustavansa lisäyksen muutosta, ei pidetä sopimuspuolena vain kyseisten muutosten soveltamisen osalta. Tällainen kohtelu päättyy sen jälkeen, kun sopimuspuoli on ilmoittanut hyväksymisestä 2 kappaleen f kohdan i alakohdan mukaisesti tai vastustuksensa peruuttamisesta 2 kappaleen g kohdan ii alakohdan mukaisesti.

6. Pääsihteerin on ilmoitettava kaikille sopimuspuolille jokainen muutos, joka tulee voimaan tämän artiklan mukaisesti sekä muutoksen voimaantulopäivämäärä.

7. Jokainen tämän artiklan mukaisesti tehtyä muutosta koskeva ilmoitus muutoksen hyväksymisestä, sen vastustamisesta tai vastustuksen peruuttamisesta on tehtävä kirjallisesti pääsihteerille, jonka on tiedotettava ilmoituksesta ja sen saapumispäivämäärästä sopimuspuolille.

8. Tämän pöytäkirjan lisäys voi sisältää vain teknisluonteisia määräyksiä.

13 artikla

Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten IMO:n päämajassa 15 päivästä maaliskuuta 2000 alkaen 14 päivään maaliskuuta 2001, jonka jälkeen se on avoinna liittymistä varten. Jokainen valtio, joka on OPRC-yleissopimuksen sopimuspuoli, voi tulla tämän pöytäkirjan sopimuspuoleksi

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- ja hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen, tai

c) liittymällä siihen.

2. Ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja pääsihteerin huostaan.

14 artikla

Valtiot joissa on useampi kuin yksi oikeusjärjestelmä

1. Jos OPRC-yleissopimuksen sopimuspuoli koostuu kahdesta tai useammasta sellaisesta alueesta, joilla sovelletaan pöytäkirjassa tarkoitetuissa asioissa erilaista oikeusjärjestelmää, se voi ratifioinnin, hyväksymisen tai liittymisen yhteydessä selittää, että tämä pöytäkirja koskee kaikkia sen alueita taikka ainoastaan yhtä tai useampaa sen alueista, joita OPRC-yleissopimus koskee. Sopimuspuoli voi milloin tahansa muuttaa tätä selitystään uudella selityksellä.

2. Jokainen tällainen selitys toimitetaan tallettajalle kirjallisesti ja siinä on nimenomaisesti mainittava se alue tai ne alueet, joissa pöytäkirjaa sovelletaan. Muutosilmoituksessa pitää todeta yksiselitteisesti se alue tai ne alueet, joille pöytäkirjan soveltaminen laajennetaan ja päivämäärä, jona laajentaminen tulee voimaan.

15 artikla

Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin vähintään 15 valtiota on joko allekirjoittanut sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai tallettanut vaadittavan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan 13 artiklan mukaisesti.

2. Niiden valtioiden osalta, jotka tallettavat tämän pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa sen jälkeen kun voimaantulon edellytykset on täytetty, mutta ennen voimaantuloa, ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tulee voimaan tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä tai kolmen kuukauden kuluttua mainittujen asiakirjojen tallettamisesta sen mukaan, kumpi näistä on myöhempi päivämäärä.

3. Niiden valtioiden osalta, jotka tallettavat ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin mainittu asiakirja on talletettu.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat, jotka talletetaan sen jälkeen, kun tähän pöytäkirjaan tehty muutos katsotaan 12 artiklan mukaisesti hyväksytyksi, koskevat pöytäkirjaa sen muutetussa muodossa.

16 artikla

Irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan milloin tahansa viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin pöytäkirja on kyseisen sopimuspuolen osalta tullut voimaan.

2. Irtisanominen tapahtuu pääsihteerille tehdyllä kirjallisella ilmoituksella.

3. Irtisanominen tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen, tai ilmoituksessa mainitun tätä pidemmän ajanjakson kuluttua.

4. Sopimuspuoli, joka irtisanoo OPRC-yleissopimuksen, irtisanoo myös tämän pöytäkirjan.

17 artikla

Tallettaja

1. Tämä pöytäkirja talletetaan pääsihteerin huostaan.

2. Pääsihteeri

a) ilmoittaa kaikille tämän pöytäkirjan allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille

i) jokaisesta uudesta allekirjoittamisesta ja ratifioimis-, hyväksymis-, tai liittymiskirjan tallettamisesta sekä niiden päivämääristä,

ii) jokaisesta 14 artiklan mukaisesta selityksestä,

iii) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivän, sekä

iv) tämän pöytäkirjan irtisanomisilmoituksista, niiden vastaanottopäivistä ja irtisanomisen voimaantulopäivistä,

b) toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tästä pöytäkirjasta allekirjoittaja- ja liittyjävaltioiden hallituksille.

3. Heti tämän pöytäkirjan tultua voimaan tallettaja toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille rekisteröimistä ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

18 artikla

Kielet

Tämä pöytäkirja on laadittu yhtenä arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lontoossa 15 päivänä maaliskuuta 2000.

Liite

Torjunta avun antamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

1. a) Ellei sopimuspuolten välillä ole jo ennen pilaantumisvahinkoa tehtyä kahden- tai monenvälistä sopimusta sopimuspuolten torjuntatoimenpiteitä koskevista kustannusjärjestelyistä, sopimuspuolet vastaavat torjuntatoimenpiteiden kustannuksista i ja ii alakohtien mukaisesti:

i) Jos sopimuspuoli on suorittanut toimenpiteet toisen sopimuspuolen esittämän nimenomaisen pyynnön perusteella, apua pyytävä sopimuspuoli hyvittää apua antavalle sopimuspuolelle avun antamisesta aiheutuvat kustannukset. Apua pyytävä sopimuspuoli voi milloin tahansa peruuttaa esittämänsä avunpyynnön, mutta siinä tapauksessa sen tulee hyvittää apua antavalle sopimuspuolelle ne kustannukset, jotka tälle ovat jo aiheutuneet tai joihin se on sitoutunut.

ii) Jos sopimuspuoli on ryhtynyt torjuntatoimiin omasta aloitteestaan, vastaa se tällöin toimenpiteiden kustannuksista.

b) Edellä a kohdassa olevia periaatteita sovelletaan, elleivät sopimuspuolet yksittäisessä tapauksessa muuta sovi.

2. Ellei muusta ole sovittu, sopimuspuolelle toisen sopimuspuolen esittämän pyynnön perusteella annetusta torjunta-avusta aiheutuvat kustannukset tulee laskea oikeudenmukaisesti ja apua antavan maan torjunta-avun antamisesta perittäviä korvauksia koskevan lainsäädännön ja senhetkisen käytännön mukaisesti.

3. Apua pyytävän ja apua antavan sopimuspuolen tulee tarpeen mukaan toimia yhteistyössä vastatakseen korvausvaatimuksiin. Tässä tarkoituksessa niiden on otettava tarkoin huomioon olemassaolevat oikeudelliset korvausjärjestelmät. Milloin näin sovitut järjestelyt eivät kuitenkaan mahdollista avustustoimista aiheutuneiden kustannusten täyttä korvaamista, apua pyytänyt sopimuspuoli voi pyytää apua antanutta sopimuspuolta luopumaan korvausvaatimuksestaan siltä osin kuin se ylittää maksetun korvauksen tai alentamaan 2 kappaleen mukaisesti laskettuja kustannuksia. Se voi myös pyytää hyvityksen maksamisen lykkäämistä. Tällaista pyyntöä harkitessaan apua antaneiden sopimuspuolten on riittävästi otettava huomioon kehitysmaiden tarpeet.

4. Tämän pöytäkirjan määräysten ei voida tulkita millään tavoin vaikuttavan sopimuspuolten oikeuksiin periä kolmannelta osapuolelta torjuntatoimenpiteistä tai niihin varautumisesta aiheutuneet kustannukset kysymykseen tulevan kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden säännösten ja määräysten mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.