46/2015

Sopimusteksti

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN

SEKÄ BOSNIA JA HERTSEGOVINAN VÄLINEN

VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TSEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen

ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä 'jäsenvaltiot' , ja

EUROOPAN YHTEISÖ ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä 'yhteisö' ,

sekä

BOSNIA JA HERTSEGOVINA,

jäljempänä 'osapuolet', jotka

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten vahvat siteet ja yhteiset arvot, niiden halun vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuteen ja yhteisiin etuihin perustuvat tiiviit ja kestävät suhteet, joiden ansiosta Bosnia ja Hertsegovina voi vahvistaa ja laajentaa suhteita yhteisöön,

OTTAVAT HUOMIOON tämän sopimuksen merkityksen Kaakkois-Euroopan maita koskevan vakautus- ja assosiaatioprosessin kannalta, perustettaessa ja lujitettaessa yhteistyöhön perustuvaa vakaata eurooppalaista järjestystä, jossa Euroopan unioni on kantavana voimana, sekä vakaussopimuksen kannalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionin valmiuden liittää Bosnia ja Hertsegovina mahdollisimman tiiviisti Euroopan poliittiseen ja taloudelliseen valtavirtaan, ja sen, että maa on mahdollinen EU:n jäsenehdokas Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että se täyttää kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamat arviointiperusteet sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin ehdot ja panee onnistuneesti täytäntöön tämän sopimuksen ja erityisesti sen alueellista yhteistyötä koskevat määräykset,

OTTAVAT HUOMIOON Eurooppa-kumppanuuden Bosnia ja Hertsegovinan kanssa, jossa määritellään toiminnan painopisteet maan tukemiseksi sen pyrkimyksissä lähentyä Euroopan unioniin,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet edistämään kaikin keinoin Bosnia ja Hertsegovinan ja koko alueen poliittista, taloudellista ja instituutionaalista vakauttamista kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja instituutioiden kehittämisen, julkishallinnon uudistamisen, alueellisen kaupan integraation, kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön tehostamisen, eri alojen, varsinkin oikeus- ja sisäasioihin liittyvän yhteistyön lisäämisen sekä kansallisen ja alueellisen turvallisuuden vahvistamisen kautta, OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen perustana on osapuolten sitoutuminen poliittisten ja taloudellisten vapauksien lisäämiseen sekä niiden sitoutuminen ihmisoikeuksien, myös kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien, ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sekä monipuoluejärjestelmään ja vapaisiin ja rehellisiin vaaleihin nojautuvien demokraattisten periaatteiden noudattamiseen,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoumuksen panna täysimääräisesti täytäntöön kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, ETYJ:n ja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirjan, jäljempänä Helsingin päätösasiakirja , Madridin ja Wienin kokousten päätösasiakirjojen ja uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan periaatteet ja määräykset sekä Daytonin/Pariisin rauhansopimuksen sekä Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseen edistääkseen alueellista vakautta ja alueen maiden välistä yhteistyötä,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten sitoutumisen vapaan markkinatalouden periaatteisiin ja yhteisön valmiuden edistää talousuudistusten toteuttamista Bosnia ja Hertsegovinassa sekä osapuolten sitoutumisen kestävän kehityksen periaatteisiin,

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet vapaakauppaan WTO:n jäsenyyteen perustuvien oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti ja soveltamaan kyseisiä oikeuksia ja velvoitteita koskevia määräyksiä avoimesti ja syrjimättömästi, OTTAVAT HUOMIOON osapuolten toiveen kehittää edelleen säännöllistä poliittista vuoropuhelua molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä asioista, alueelliset näkökohdat mukaan luettuina, ottaen huomioon Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP),

OTTAVAT HUOMIOON, että osapuolet ovat sitoutuneet torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja lujittamaan terrorismin vastaista yhteistyötään 20 päivänä lokakuuta 2001 järjestetyssä Eurooppakonferenssissa annetun julistuksen pohjalta,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä tämä sopimus , luo uudenlaisen ilmapiirin keskinäisille taloussuhteille ja ennen kaikkea kaupan ja investointien kehitykselle, jotka kaikki ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä Bosnia ja Hertsegovinan talouden rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen kannalta,

PITÄVÄT MIELESSÄ Bosnia ja Hertsegovinan sitoumuksen lähentää keskeisten alojen lainsäädäntöään yhteisön säännöstön kanssa ja panna nämä säädökset tosiasiallisesti täytäntöön,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisö haluaa päättäväisesti tukea uudistuksen toteuttamista ja hyödyntää tätä varten kattavan monivuotisen viiteohjelman pohjalta kaikkia saatavilla olevia yhteistyötä sekä teknistä, rahoituksellista ja taloudellista apua koskevia asiakirjoja, VAHVISTAVAT, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä EY:n perustamissopimus , kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvat tämän sopimuksen määräykset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä yhteisön jäsenvaltioina, kunnes Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti (tapauksen mukaan) ilmoittaa Bosnia ja Hertsegovinalle, että määräykset sitovat sitä osana yhteisöä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Sama koskee myös Tanskaa mainittuihin sopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Zagrebin huippukokouksessa edellytettiin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden ja Euroopan unionin suhteiden lujittamista edelleen sekä alueellisen yhteistyön tehostamista,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että Thessalonikin huippukokouksessa lujitettiin vakautus- ja assosiaatioprosessin asemaa Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden välisten suhteiden poliittisena kehyksenä ja korostettiin, että näiden maiden yhdentyminen Euroopan unioniin tapahtuu niiden yksilöllisen uudistustahdin ja saavutusten perusteella,

PALAUTTAVAT MIELEEN, että 19 päivänä joulukuuta 2006 allekirjoitettiin Bukarestissa Keski-Euroopan vapaakauppasopimus, jolla parannetaan alueen houkuttelevuutta investointikohteena ja sen mahdollisuuksia yhdentyä maailmantalouteen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 ARTIKLA

1. Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välinen assosiaatio.

2. Tämän assosiaation tavoitteena on:

a) tukea Bosnia ja Hertsegovinan pyrkimyksiä lujittaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta,

b) edistää Bosnia ja Hertsegovinan poliittista, taloudellista ja institutionaalista vakauttamista sekä alueen vakauttamista,

c) luoda poliittiselle vuoropuhelulle asianmukainen kehys, joka mahdollistaa tiiviiden poliittisten suhteiden kehittämisen osapuolten välille,

d) tukea Bosnia ja Hertsegovinan pyrkimyksiä kehittää taloudellista ja kansainvälistä yhteistyötään muun muassa lainsäädäntönsä lähentämisellä yhteisön lainsäädäntöön,

e) tukea Bosnia ja Hertsegovinan pyrkimyksiä saattaa toimivaan markkinatalouteen siirtyminen päätökseen,

f) edistää sopusointuisia taloussuhteita ja kehittää asteittain yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vapaakauppa-alue,

g) edistää alueellista yhteistyötä kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

I OSASTO

YLEISET PERIAATTEET

2 ARTIKLA

Osapuolten sisä- ja ulkopolitiikan perustan ja olennaisen osan tätä sopimusta muodostavat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, Helsingin päätösasiakirjassa ja uutta Eurooppaa koskevassa Pariisin peruskirjassa määriteltyjen demokratian periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioitus, kansainvälisen oikeuden periaatteiden, mukaan lukien täysimääräinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa, ja oikeusvaltioperiaatteen sekä taloudellista yhteistyötä käsitelleen ETYK:n Bonnin kokouksen päätösasiakirjassa ilmaistujen markkinatalouden periaatteiden noudattaminen.

3 ARTIKLA

Joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estäminen on olennainen osa tätä sopimusta.

4 ARTIKLA

Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeänä kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä ja erityisesti täysipainoista yhteistyötä ICTY:n kanssa.

5 ARTIKLA

Vakautus- ja assosiaatioprosessin kannalta olennaisia ovat kansainvälinen ja alueellinen rauha ja vakaus, hyvien naapuruussuhteiden ja ihmisoikeuksien kehittäminen sekä vähemmistöjen kunnioitus ja suojelu. Tämän sopimuksen tekeminen ja täytäntöönpano edellyttää vakautus- ja assosiaatioprosessin ehtojen noudattamista ja perustuu Bosnia ja Hertsegovinan omiin saavutuksiin.

6 ARTIKLA

Bosnia ja Hertsegovina sitoutuu jatkamaan yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistämistä alueen muiden maiden kanssa, mikä tarkoittaa muun muassa asianmukaisia henkilöiden, tavaroiden, pääomien ja palvelujen liikkuvuutta koskevia keskinäisiä myönnytyksiä sekä erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, rahanpesun, laittoman maahanmuuton ja laittoman kaupan, mukaan lukien erityisesti ihmiskaupan, pien- ja kevytaseiden ja laittomien huumausaineiden kaupan, torjuntaa koskevien yhteisen edun mukaisten hankkeiden kehittämistä. Tällainen sitoumus on keskeinen tekijä yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan suhteiden ja yhteistyön kehittämisen kannalta ja lisää siten alueellista vakautta.

7 ARTIKLA

Osapuolet vahvistavat terrorismin torjunnan ja alan kansainvälisten velvoitteiden täyttämisen tärkeyden.

8 ARTIKLA

Assosiaatio toteutetaan asteittain enintään kuuden vuoden pituisen siirtymäkauden aikana.

Jäljempänä 115 ARTIKLAlla perustettava vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee säännöllisesti, yleensä vuosittain, tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja lainsäädännöllisten, hallinnollisten, institutionaalisten ja taloudellisten uudistusten hyväksymistä ja täytäntöönpanoa Bosnia ja Hertsegovinassa. Tarkastelu toteutetaan tämän sopimuksen johdanto-osan perusteella ja sen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon tämän sopimuksen kannalta olennaiset Eurooppa-kumppanuuden ensisijaiset tavoitteet ja noudatetaan vakautus- ja assosiaatioprosessissa käyttöön otettuja järjestelyjä, erityisesti vakautus- ja assosiaatioprosessin edistymistä koskevaa kertomusta.

Tarkastelun perusteella vakautus- ja assosiaationeuvosto antaa suosituksia ja voi tehdä päätöksiä. Kun tarkastelussa todetaan erityisiä ongelmia, ne käsitellään noudattaen tässä sopimuksessa käyttöönotettuja riitojenratkaisumenettelyjä.

Täydellinen assosiaatio toteutetaan asteittain. Viimeistään kolmantena vuonna tämän sopimuksen voimaantulosta vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tämän sopimuksen soveltamista perusteellisesti. Tämän tarkastelun perusteella vakautus- ja assosiaationeuvosto arvioi Bosnia ja Hertsegovinan edistymistä ja voi tehdä päätöksiä assosiaation seuraavista vaiheista.

Edellä mainittua tarkastelua ei sovelleta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, jonka osalta IV osastossa määrätään erityisjärjestelystä.

9 ARTIKLA

Tämä sopimus on täysin asiaa koskevien WTO:n sääntöjen ja erityisesti vuonna 1994 tehdyn tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994 -sopimus) XXIV ARTIKLAn ja palvelukaupan yleissopimuksen (GATS-sopimus) V ARTIKLAn mukainen, ja se pannaan täytäntöön niitä noudattaen.

II OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

10 ARTIKLA

1. Osapuolten poliittista vuoropuhelua kehitetään edelleen tämän sopimuksen puitteissa. Vuoropuhelu tukee ja lujittaa Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan lähentymistä toisiinsa ja edistää tiiviiden yhteisvastuullisuuteen perustuvien yhteyksien ja uusien yhteistyömuotojen syntymistä osapuolten välille.

2. Poliittisen vuoropuhelun tarkoituksena on edistää erityisesti:

a) Bosnia ja Hertsegovinan täysimääräistä yhdentymistä demokraattisten valtioiden yhteisöön ja asteittaista lähentymistä Euroopan unioniin,

b) osapuolten näkökantojen lähentymistä kansainvälisissä kysymyksissä, myös yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, muun muassa asianmukaisen tietojenvaihdon avulla ja erityisesti kysymyksissä, joilla todennäköisesti on merkittäviä vaikutuksia osapuoliin,

c) alueellista yhteistyötä ja hyvien naapuruussuhteiden kehittämistä,

d) Euroopan turvallisuutta ja vakautta koskevien yhteisten näkemysten syntymistä, myös niillä aloilla, jotka kuuluvat Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

3. Osapuolet katsovat, että joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen niin valtiollisille kuin valtioista riippumattomille toimijoille on yksi vakavimmista kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden uhkatekijöistä. Tästä syystä osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen panemalla kansallisella tasolla täytäntöön kansainvälisistä aseriisunta- ja asesulkusopimuksista johtuvat velvoitteensa ja noudattamalla niitä sekä muita asiaa koskevia kansainvälisiä velvoitteita täysimääräisesti. Osapuolet sopivat, että tämä määräys muodostaa olennaisen osan tätä sopimusta ja sisältyy poliittiseen vuoropuheluun, joka edistää ja lujittaa näitä tekijöitä.

Lisäksi osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen:

a) toteuttamalla toimia kaikkien muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen allekirjoittamiseksi, ratifioimiseksi tai niihin liittymiseksi tapauksesta riippuen ja niiden panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön,

b) luomalla tehokkaan kansallisen vientivalvontajärjestelmän, jolla valvotaan joukkotuhoaseisiin liittyvien tavaroiden vientiä ja kauttakulkua, mukaan luettuna kaksikäyttöteknologian loppukäytön valvonta, ja johon sisältyy tehokkaita seuraamuksia vientivalvonnan laiminlyömisestä.

Tätä asiaa koskevaa poliittista vuoropuhelua käydään aluetasolla.

11 ARTIKLA

1. Poliittista vuoropuhelua käydään pääasiassa vakautus- ja assosiaationeuvostossa, jolla on yleinen vastuu kaikissa niissä kysymyksissä, jotka osapuolet haluavat saattaa sen käsiteltäviksi.

2. Osapuolten pyynnöstä poliittinen vuoropuhelu voidaan toteuttaa myös seuraavissa muodoissa:

a) kokoukset, joita järjestetään tarvittaessa Bosnia ja Hertsegovinaa ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiota, pääsihteeriä/yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja Euroopan yhteisöjen komissiota, jäljempänä Euroopan komissio , edustavien johtavien virkamiesten välillä,

b) osapuolten välisten diplomaattisten yhteyksien täysimääräinen hyödyntäminen, mukaan luettuina asianmukaiset yhteydet kolmansissa maissa, Yhdistyneissä Kansakunnissa, ETYJ:ssä, Euroopan neuvostossa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla,

c) kaikki muut keinot, joilla voidaan edistää poliittisen vuoropuhelun lujittamista, kehittämistä ja lisäämistä, myös Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppaneuvoston päätelmiin sisältyvässä Thessalonikin toimintasuunnitelmassa täsmennetyt keinot.

12 ARTIKLA

Parlamentaarisella tasolla poliittista vuoropuhelua käydään 121 ARTIKLAn nojalla perustetussa parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa.

13 ARTIKLA

Poliittista vuoropuhelua voidaan käydä monenvälisellä tasolla ja aluetasolla, jolloin siihen osallistuu myös muita alueen maita, sekä EU:n ja Länsi-Balkanin foorumin puitteissa.

III OSASTO

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

14 ARTIKLA

Osana sitoutumistaan kansainväliseen ja alueelliseen rauhaan ja vakauteen sekä hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseen Bosnia ja Hertsegovina edistää aktiivisesti alueellista yhteistyötä. Yhteisön avustusohjelmilla voidaan tukea hankkeita, joilla on alueellinen tai rajat ylittävä ulottuvuus.

Aikoessaan lisätä yhteistyötään jäljempänä 15 17 ARTIKLAssa mainittujen maiden kanssa Bosnia ja Hertsegovinan on ilmoitettava asiasta yhteisölle ja sen jäsenvaltioille ja neuvoteltava niiden kanssa X osaston määräysten mukaisesti.

Bosnia ja Hertsegovina panee täysimääräisesti täytäntöön voimassa olevat kahdenväliset vapaakauppasopimukset, jotka neuvoteltiin Bosnia ja Hertsegovinan 27 päivänä kesäkuuta 2001 Brysselissä allekirjoittaman kaupan helpottamista ja vapauttamista koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti, ja 19 päivänä joulukuuta 2006 Bukarestissa allekirjoitetun Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen.

15 ARTIKLA
Yhteistyö maiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet vakautus- ja assosiaatiosopimuksen

Tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Bosnia ja Hertsegovinan on aloitettava neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksen jo allekirjoittaneen yhden tai useamman maan kanssa tehdäkseen alueellista yhteistyötä koskevat kahdenväliset sopimukset, joiden tavoitteena on laajentaa asianomaisten maiden välistä yhteistyötä.

Näiden sopimusten keskeiset osat ovat seuraavat:

a) poliittinen vuoropuhelu,

b) vapaakauppa-alueen perustaminen asiaa koskevien WTO:n sääntöjen mukaisesti,

c) työntekijöiden liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta, palvelujen tarjoamista, maksuliikennettä ja pääomanliikkeitä sekä muita henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä käytäntöjä koskevat vastavuoroiset myönnytykset, joiden taso vastaa tässä sopimuksessa vahvistettua tasoa,

d) määräykset yhteistyöstä muilla aloilla ja erityisesti oikeus- ja sisäasioissa riippumatta siitä, kuuluvatko ne tämän sopimuksen soveltamisalaan.

Sopimuksissa annetaan tarpeen mukaan määräyksiä tarvittavien institutionaalisten mekanismien luomisesta.

Sopimukset tehdään kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Bosnia ja Hertsegovinan halukkuutta kyseisten sopimusten tekemiseen pidetään edellytyksenä Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välisten suhteiden jatkokehittämiselle.

Bosnia ja Hertsegovinan on aloitettava vastaavanlaiset neuvottelut myös muiden alueen maiden kanssa heti, kun ne ovat allekirjoittaneet vakautus- ja assosiaatiosopimukset.

16 ARTIKLA
Yhteistyö muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden kanssa

Bosnia ja Hertsegovinan on tehtävä alueellista yhteistyötä muiden maiden kanssa, joita vakautus- ja assosiaatioprosessi koskee, joillakin tai kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja erityisesti yhteistä etua koskevissa asioissa. Tällaisen yhteistyön olisi oltava aina sopusoinnussa tämän sopimuksen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa.

17 ARTIKLA
Yhteistyö muiden EU:n jäsenehdokasmaiden kanssa, jotka eivät kuulu vakautus- ja assosiaatioprosessiin

1. Bosnia ja Hertsegovinan olisi lisättävä yhteistyötään ja tehtävä alueellista yhteistyötä koskeva yleissopimus minkä tahansa EU:n ehdokasmaan kanssa, joka ei kuulu vakautus- ja assosiaatioprosessiin, kaikilla tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla yhteistyöaloilla. Tällaisen yleissopimuksen tavoitteena olisi oltava Bosnia ja Hertsegovinan ja kyseisen maan kahdenvälisten suhteiden asteittainen yhdenmukaistaminen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kyseisen maan suhteiden vastaavien osien kanssa.

2. Bosnia ja Hertsegovinan on tehtävä ennen 18 ARTIKLAn 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättymistä molemminpuolisen edun mukainen sopimus Turkin kanssa, joka on muodostanut tulliliiton yhteisön kanssa, vapaakauppa-alueen perustamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXIV ARTIKLAn mukaisesti ja sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauttamisesta niiden välillä siten, että niiden taso vastaa tässä sopimuksessa vahvistettua tasoa GATS-sopimuksen V ARTIKLAn mukaisesti.

IV OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

18 ARTIKLA

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina perustavat tämän sopimuksen, GATT 1994-sopimuksen ja WTO:n määräysten mukaisesti asteittain vapaakauppa-alueen enintään viiden vuoden pituisen, tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan ajanjakson kuluessa. Tässä yhteydessä ne ottavat huomioon jäljempänä vahvistetut erityisvaatimukset.

2. Osapuolten välisessä kaupassa käytetään tavaroiden luokitteluun yhdistettyä nimikkeistöä.

3. Tässä sopimuksessa tulleihin ja vaikutukseltaan vastaaviin maksuihin kuuluvat kaikki tullit ja maksut, joita peritään tavaroita tuotaessa tai vietäessä mukaan lukien kaikentyyppiset kyseiseen tuontiin tai vientiin liittyvät lisäverot tai lisämaksut, mutta niihin eivät kuulu

a) sisäiseen veroon verrattavissa olevat maksut, jotka peritään johdonmukaises)994 -sopimuksen III ARTIKLAn 2 kohdan määräysten mukaisesti,

b) polkumyynti- tai tasoitustullit,

c) maksut, jotka vastaavat suoritettujen palveluiden kustannuksia.

4. Kunkin tuotteen osalta perustulli, josta tässä sopimuksessa määrätyt peräkkäiset tullinalennukset lasketaan, on seuraava:

a) sopimuksen allekirjoittamispäivänä tosiasiallisesti sovellettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/8711 mukainen yhteisön yhteisen tullitariffin kaikkia koskeva tulli,

b) Bosnia ja Hertsegovinan vuonna 2005 soveltama tullitariffi2.

5. Tämän sopimuksen mukaisesti lasketut alennetut tullit, joita Bosnia ja Hertsegovinan on sovellettava, pyöristetään lähimpään desimaalilukuun yleisten aritmeettisen periaatteiden mukaisesti. Tästä syystä kaikki luvut, joissa toinen desimaalipilkun jälkeinen luku on alle 5, on pyöristettävä alaspäin lähimpään desimaalilukuun, ja kaikki luvut, joissa toinen desimaalipilkun jälkeinen luku on yli 5 (5 mukaan luettuna), on pyöristettävä ylöspäin lähimpään desimaalilukuun.

6. Jos tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sovelletaan mitä tahansa kaikkia koskevaa tullinalennusta, joka johtuu erityisesti

a) WTO:ssa käydyistä tariffineuvotteluista,

b) Bosnia ja Hertsegovinan liittymisestä WTO:hon tai

c) Bosnia ja Hertsegovinan WTO:hon liittymisen jälkeisistä alennuksista,

kyseiset alennetut tullit korvaavat niiden soveltamispäivästä lähtien 4 kohdassa tarkoitetun perustullin.

7. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina ilmoittavat toisilleen perustullinsa ja niihin tehdyt muutokset.

1Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

2Bosnia ja Hertsegovinan virallinen lehti N:o 58/04, 22.12.2004.

I LUKU
TEOLLISUUSTUOTTEET
19 ARTIKLA
Määritelmä

1. Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön 25 97 ryhmässä lueteltuihin yhteisöstä ja Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin tuotteisiin, lukuun ottamatta maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteessä I olevan 1 kohdan ii alakohdassa lueteltuja tuotteita.

2. Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kauppaa käydään osapuolten välillä mainitun sopimuksen määräysten mukaisesti.

20 ARTIKLA
Teollisuustuotteita koskevat yhteisön myönnytykset

1. Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin teollisuustuotteisiin yhteisössä sovellettavat tuontitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

2. Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin teollisuustuotteisiin yhteisössä sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

21 ARTIKLA
Teollisuustuotteita koskevat Bosnia ja Hertsegovinan myönnytykset

1. Muihin kuin liitteissä I lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa sovellettavat tuontitullit poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

2. Yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa sovellettavat vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat maksut poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

3. Liitteissä I a, I b ja I c lueteltuihin yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa sovellettavia tuontitulleja alennetaan asteittain näissä liitteissä esitetyn aikataulun mukaisesti.

4. Yhteisöstä peräisin oleviin teollisuustuotteisiin Bosnia ja Hertsegovinassa sovellettavat tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan heti tämän sopimuksen tultua voimaan.

22 ARTIKLA
Tullit ja vientirajoitukset

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki vientitullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut niiden välisessä kaupassa.

2. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan keskinäiset viennin määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

23 ARTIKLA
Nopeammat tullinalennukset

Bosnia ja Hertsegovina ilmoittaa olevansa valmis alentamaan yhteisön kanssa käymässään kaupassa sovellettavia tulleja 21 ARTIKLAssa määrättyä nopeammin, jos sen yleinen taloudellinen tilanne ja asianomaisen toimialan tilanne tämän sallivat.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tätä tilannetta ja antaa asiaa koskevat suositukset.

II LUKU
MAATALOUS JA KALASTUS
24 ARTIKLA
Määritelmä

1. Tämän luvun määräyksiä sovelletaan yhteisöstä tai Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien maatalous- ja kalastustuotteiden kauppaan.

2. Maatalous- ja kalastustuotteilla tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön 1 24 ryhmään kuuluvia tuotteita ja maataloutta koskevan WTO-sopimuksen liitteessä I olevan I kohdan ii alakohdassa lueteltuja tuotteita.

3. Tämä määritelmä sisältää 3 ryhmään, nimikkeisiin 1604 ja 1605 sekä alanimikkeisiin 0511 91, 1902 20 10 ja 2301 20 00 kuuluvat kalat ja kalastustuotteet.

25 ARTIKLA
Jalostetut maataloustuotteet

Pöytäkirjassa N:o 1 vahvistetaan siinä lueteltuihin jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavat kauppajärjestelyt.

26 ARTIKLA
Maatalous- ja kalastustuotteiden määrällisten rajoitusten poistaminen

1. Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien maatalous- ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

2. Bosnia ja Hertsegovina poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kaikki yhteisöstä peräisin olevien maatalous- ja kalastustuotteiden tuontiin sovellettavat määrälliset rajoitukset ja vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet.

27 ARTIKLA
Maataloustuotteet

1. Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien tullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut, joita sovelletaan Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin maataloustuotteisiin, lukuun ottamatta yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ja 2204 kuuluvia tuotteita.

Kun kyse on yhdistetyn nimikkeistön 7 ja 8 ryhmään kuuluvista tuotteista, joista yhteisen tullitariffin mukaan kannetaan arvotulleja ja paljoustulli, tullien poistaminen koskee ainoastaan arvotulliosuutta.

2. Yhteisö vahvistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien liitteessä II määriteltyjen, Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien "baby beef" -naudanlihatuotteiden tulliksi 20 prosenttia yhteisessä tullitariffissa ilmoitetusta arvotullista ja 20 prosenttia siinä ilmoitetusta paljoustullista teuraspainona ilmaistun 1 500 tonnin vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

3. Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien yhteisö soveltaa tullittomuutta yhteisöön suuntautuvaan tuontiin Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 1701 ja 1702 kuuluvien tuotteiden osalta 12 000 tonnin (nettopaino) vuotuisen tariffikiintiön rajoissa.

4. Tämän sopimuksen voimaantulopäivästä Bosnia ja Hertsegovina

a) poistaa liitteessä III a lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tullit,

b) alentaa asteittain liitteissä III b, III c ja III d lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tulleja kyseisissä liitteessä kunkin tuotteen osalta esitetyn aikataulun mukaisesti.

c) poistaa liitteessä III e lueteltujen tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien maataloustuotteiden tullit kyseisten tuotteiden osalta esitetyn tariffikiintiön rajoissa.

5. Pöytäkirjassa N:o 7 määrätään kyseisessä pöytäkirjassa tarkoitettuihin viineihin ja väkeviin alkoholijuomiin sovellettavista järjestelyistä.

28 ARTIKLA
Kalat ja kalastustuotteet

1. Yhteisö poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien kaikki Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat tullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut lukuun ottamatta liitteessä IV lueteltuja tuotteita. Liitteessä IV lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä olevia määräyksiä.

2. Bosnia ja Hertsegovina poistaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien kaikki yhteisöstä peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavat tullit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut liitteessä V esitettyjen määräysten mukaisesti.

29 ARTIKLA
Uudelleentarkastelua koskeva lauseke

Osapuolten välisen maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan määrän, tuotteiden poikkeuksellinen arkuuden, yhteisön yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan säännöt, Bosnia ja Hertsegovinan maatalous- ja kalastuspolitiikan säännöt, maatalouden ja kalastuksen merkityksen Bosnia ja Hertsegovinan taloudessa, WTO:n yhteydessä käytävien monenvälisten kauppaneuvottelujen vaikutukset ja Bosnia ja Hertsegovinan mahdollisen liittymisen WTO:hon huomioon ottaen yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina tarkastelevat vakautus- ja assosiaationeuvostossa kolmen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tuotekohtaisesti, järjestelmällisesti ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisää myönnytyksiä, jotta maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamista voidaan jatkaa.

30 ARTIKLA

Sen estämättä, mitä muualla tässä sopimuksessa ja erityisesti sen 39 ARTIKLAssa määrätään, jos toisen osapuolen alueelta peräisin olevien tuotteiden tuonti, johon sovelletaan 25, 26, 27 ja 28 ARTIKLAn mukaisesti myönnettyjä myönnytyksiä, aiheuttaa maatalous- ja kalastustuotteiden markkinoiden erityisen herkkyyden vuoksi vakavia häiriöitä toisen osapuolen markkinoilla tai sen sisäisen sääntelyjärjestelmän toiminnalle, osapuolet aloittavat välittömästi neuvottelut asianmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Tätä ratkaisua odotettaessa asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeellisina pitämiään toimenpiteitä.

31 ARTIKLA
Maatalous- ja kalastustuotteiden ja muiden elintarvikkeiden kuin viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suoja

1. Bosnia ja Hertsegovina suojaa yhteisössä rekisteröidyt yhteisön maantieteelliset merkinnät maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/200611 nojalla ja tämän ARTIKLAn mukaisesti. Bosnia ja Hertsegovinan maatalous- ja kalastustuotteita koskevat maantieteelliset merkinnät voidaan rekisteröidä yhteisössä kyseisessä asetuksessa olevien ehtojen mukaisesti.

2. Bosnia ja Hertsegovina kieltää yhteisössä suojattujen nimitysten käytön alueellaan sellaisiin vastaaviin tuotteisiin, jotka eivät ole maantieteellisen merkinnän määritelmän mukaisia. Kieltoa sovelletaan vaikka oikea maantieteellinen alkuperä on mainittu, maantieteellistä merkintää on käytetty käännöksessä ja nimitykseen on liitetty ilmauksia kuten laji, tyyppi, tapa, jäljitelmä, menetelmä tai jokin muu vastaava ilmaisu.

3. Bosnia ja Hertsegovina kieltäytyy rekisteröimästä tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita.

1 EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

4. Tavaramerkit, joiden käyttö vastaa 2 kohdassa tarkoitettuja tilanteita ja jotka on rekisteröity tai vakiinnutettu Bosnia ja Hertsegovinassa, eivät ole enää käytössä kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta kolmansien maiden kansalaisten omistamiin, Bosnia ja Hertsegovinassa rekisteröityihin tai vakiinnutettuihin tavaramerkkeihin edellyttäen, että ne eivät millään tavoin johda kuluttajia harhaan tuotteiden laadun, määritelmän ja maantieteellisen alkuperän osalta.

5. Edellä 1 kohdan mukaisesti suojattujen maantieteellisten merkintöjen käyttö Bosnia ja Hertsegovinassa yleiskielessä yleisnimityksenä kyseisille tuotteille päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2013.

6. Bosnia ja Hertsegovina varmistaa 1 5 kohdassa tarkoitetun suojan omasta aloitteestaan tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

III LUKU
YHTEISET MÄÄRÄYKSET
32 ARTIKLA
Soveltamisala

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan kaikkien tuotteiden kauppaan osapuolten välillä, ellei tässä luvussa tai pöytäkirjassa N:o 1 toisin määrätä.

33 ARTIKLA
Parannetut myönnytykset

Tämän luvun määräykset eivät millään tavoin estä kumpaakaan osapuolta soveltamasta yksipuolisesti tätä edullisempia toimenpiteitä.

34 ARTIKLA
Vallitsevan tilan säilyttäminen

1. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen oteta käyttöön uusia tuonti- tai vientitulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia maksuja eikä jo käytössä olevia koroteta.

2. Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisessä kaupassa ei tämän sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen oteta käyttöön uusia tuonnin tai viennin määrällisiä rajoituksia tai vaikutuksiltaan vastaavia toimenpiteitä eikä jo käytössä olevista tehdä entistä rajoittavampia.

3. Tämän ARTIKLAn 1 ja 2 kohdan määräykset eivät millään tavoin rajoita Bosnia ja Hertsegovinan ja yhteisön maatalous- ja kalastuspolitiikan harjoittamista eivätkä toimenpiteiden toteuttamista tämän politiikan osana, sikäli kuin tämä ei vaikuta liitteissä III V ja pöytäkirjassa N:o 1 esitettyyn tuontijärjestelmään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25, 26, 27 ja 28 ARTIKLAn mukaisesti myönnettyjen myönnytysten soveltamista.

35 ARTIKLA
Verosyrjinnän kieltäminen

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina pidättyvät kaikista sisäistä verotusta koskevista toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka suoraan tai välillisesti saattavat osapuolen tuotteet ja vastaavat toisen osapuolen alueelta peräisin olevat tuotteet keskenään eriarvoiseen asemaan, ja poistavat tällaiset toimenpiteet tai käytännöt, jos sellaisia nykyisin sovelletaan.

2. Toisen osapuolen alueelle vietyjen tuotteiden sisäisten välillisten verojen palautuksen määrä ei saa olla suurempi kuin niistä kannettujen välillisten verojen määrä.

36 ARTIKLA
Fiskaaliset tullit

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

37 ARTIKLA
Tulliliitot, vapaakauppa-alueet ja raja-aluejärjestelyt

1. Tämä sopimus ei ole este tulliliittojen, vapaakauppa-alueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämiselle tai perustamiselle, sikäli kuin ne eivät muuta tässä sopimuksessa määrättyjä kauppajärjestelyjä.

2. Tämä sopimus ei 18 ARTIKLAssa yksilöidyn siirtymäkauden aikana vaikuta sellaisten tavaroiden liikkuvuutta koskevien erityisten etuuskohtelujärjestelyjen täytäntöönpanoon, joista joko määrätään yhden tai useamman jäsenvaltion sekä Bosnia ja Hertsegovinan aiemmin tekemissä rajasopimuksissa tai jotka ovat seurausta kahdenvälisistä sopimuksista, jotka Bosnia ja Hertsegovina on tehnyt III osaston määräysten mukaisesti alueellisen kaupan edistämiseksi.

3. Osapuolet neuvottelevat vakautus- ja assosiaationeuvostossa tämän ARTIKLAn 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista ja pyydettäessä muista osapuolten kolmansiin maihin soveltamaan kauppapolitiikkaan liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Erityisesti tapauksissa, joissa jokin kolmas maa liittyy unioniin, näitä neuvotteluja järjestetään sen varmistamiseksi, että tässä sopimuksessa ilmaistut yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan yhteiset edut otetaan huomioon.

38 ARTIKLA
Polkumyynti ja tuet

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia toteuttamasta toimia kaupan suojaamiseksi tämän ARTIKLAn 2 kohdan ja 39 ARTIKLAn mukaisesti.

2. Jos osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan polkumyyntiä ja/tai myönnetään tasoittavia tukia, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän käytännön torjumiseksi GATT 1994 -sopimuksen VI ARTIKLAn soveltamista koskevan WTO-sopimuksen, tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen ja asiaa koskevan sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

39 ARTIKLA
Yleinen suojalauseke

1. Osapuolten välillä sovelletaan GATT 1994 -sopimuksen XIX ARTIKLAn määräyksiä ja suojalausekkeista tehtyä WTO-sopimusta.

2. Sen estämättä, mitä tämän ARTIKLAn 1 kohdassa määrätään, jos tietyn toisen osapuolen tuotteen tuonti toisen osapuolen alueelle lisääntyy niin paljon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa:

a) vakavaa vahinkoa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen kotimaisille tuottajille tuovan osapuolen alueella, tai

b) vakavia häiriöitä jollakin talouden osa-alueella tai vaikeuksia, jotka saattavat heikentää merkittävästi taloudellista tilannetta jollakin tuovan osapuolen alueella,

tuova osapuoli voi toteuttaa tarvittavat kahdenväliset suojatoimenpiteet tässä ARTIKLAssa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

3. Toisen osapuolen tuontiin suunnatut kahdenväliset suojatoimenpiteet eivät saa olla ankarampia kuin on tarpeen 2 kohdassa määriteltyjen, tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuneiden ongelmien korjaamiseksi. Suojatoimenpiteellä olisi keskeytettävä tässä sopimuksessa määrättyjen etuusmarginaalien kasvu tai niiden supistuminen asianomaisen tuotteen osalta enimmäismäärään saakka, joka vastaa saman tuotteen 18 ARTIKLAn 4 kohdan a ja b alakohdassa ja 6 kohdassa tarkoitettua perustullia. Näihin toimenpiteisiin on liitettävä selkeät määräykset niiden asteittaisesta poistamisesta tietyn ennalta määrätyn ajan kuluessa ja toimenpiteiden kesto ei saa ylittää kahta vuotta.

Erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa voidaan toimenpiteitä jatkaa vielä enintään kahden vuoden ajan. Tuotteeseen, jonka tuonnissa on aiemmin sovellettu kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, ei saa kohdistaa suojatoimenpiteitä vähintään neljään vuoteen aiemman toimenpiteen voimassaolon päättymisestä.

4. Tässä ARTIKLAssa tarkoitetuissa tapauksissa ennen siinä määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan tämän ARTIKLAn 5 kohdan b alakohtaa, yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan on toimitettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perinpohjaista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

5. 1–4 kohtien täytäntöön panemiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) Tässä ARTIKLAssa tarkoitetusta tilanteesta aiheutuvat ongelmat on saatettava vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäviksi, joka asiaa tarkasteltuaan voi tehdä niiden ratkaisemiseksi tarvittavat päätökset.

Jos vakautus- ja assosiaationeuvosto tai vievä osapuoli ei ole tehnyt ongelman ratkaisevaa päätöstä tai mitään muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole saavutettu 30 päivän kuluessa siitä, kun asia saatettiin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi, tuova osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi tämän ARTIKLAn määräysten mukaisesti. Suojatoimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. GATT 1994 -sopimuksen XIX ARTIKLAn ja suojalausekkeista tehdyn WTO-sopimuksen mukaisissa suojatoimenpiteissä on säilytettävä tämän sopimuksen nojalla myönnetty etuuskohtelun taso tai marginaali.

b) Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, asianomainen osapuoli voi tässä ARTIKLAssa yksilöidyissä tilanteissa soveltaa viipymättä väliaikaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

Suojatoimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti aikataulun laatimiseksi niiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

6. Jos yhteisö tai Bosnia ja Hertsegovina soveltaa sellaisten tuotteiden tuontiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan tässä ARTIKLAssa tarkoitettuja ongelmia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kaupankäynnin kehityksestä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.

40 ARTIKLA
Riittämätöntä tarjontaa koskeva lauseke

1. Jos tämän osaston määräysten noudattamisesta seuraa

a) elintarvikkeiden tai muiden vievälle osapuolelle välttämättömien tuotteiden vakava puute, tai

b) sellaisen tuotteen jälleenvienti kolmanteen maahan, johon vievä osapuoli soveltaa viennin määrällisiä rajoituksia, vientitulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia toimenpiteitä tai maksuja, ja jos edellä esitetyt tilanteet aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia vievälle osapuolelle,

kyseinen osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tässä ARTIKLAssa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2. Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tässä sopimuksessa vahvistettujen järjestelyjen toiminnalle. Näitä toimenpiteitä ei saa soveltaa tavalla, joka johtaisi mielivaltaiseen tai perusteettomaan syrjintään samojen edellytysten vallitessa, tai kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, ja ne on poistettava, kun niiden ylläpitämisen edellytykset eivät enää täyty.

3. Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista tai mahdollisimman pian tapauksissa, joihin sovelletaan 4 kohtaa, yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan on toimitettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi. Osapuolet voivat vakautus- ja assosiaationeuvostossa sopia mistä tahansa tarvittavista keinoista ongelmien ratkaisemiseksi. Jos sopimukseen ei päästä 30 päivän kuluessa siitä, kun asia saatettiin vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi, vievä osapuoli voi soveltaa tämän ARTIKLAn mukaisia toimenpiteitä asianomaisen tuotteen vientiin.

4. Kun välitöntä toimintaa edellyttävien poikkeuksellisten ja kriittisten olosuhteiden vuoksi ennakkoon tapahtuva tietojen antaminen tai tarkastelu ei ole mahdollista, yhteisö tai Bosnia ja Hertsegovina voi soveltaa viipymättä varotoimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

5. Tämän ARTIKLAn mukaisesti käyttöön otettavista toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti tarkoituksena erityisesti aikataulun laatiminen niiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

41 ARTIKLA
Valtion monopolit

Bosnia ja Hertsegovinan on mukautettava kaikki valtion kaupalliset monopolit sen varmistamiseksi, että tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten välillä.

42 ARTIKLA
Alkuperäsäännöt

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, pöytäkirjassa N:o 2 vahvistetaan alkuperäsäännöt tämän sopimuksen määräysten soveltamista varten.

43 ARTIKLA
Sallitut rajoitukset

Tämä sopimus ei estä sellaisten tuontia, vientiä tai tavaroiden kauttakuljetusta koskevien kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja yleisen moraalin, oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, tai kultaa ja hopeaa koskevien sääntöjen perusteella. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai osapuolten välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

44 ARTIKLA
Hallinnollisen yhteistyön laiminlyöminen

1. Osapuolet sopivat, että hallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä tämän osaston nojalla myönnetyn etuuskohtelun täytäntöönpanemiseksi ja valvomiseksi ja vahvistavat sitoutuvansa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjuntaan tullialalla ja siihen liittyvissä asioissa.

2. Jos osapuoli puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että tämän osaston mukaista hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia ilmenee, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän ARTIKLAn mukaisesti myönnetyn etuuskohtelun yhdeltä tai useammalta tuotteelta.

3. Tässä ARTIKLAssa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa:

a) toistuvaa velvoitteiden noudattamatta jättämistä tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamiseksi;

b) toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksia;

c) toistuvaa kieltäytymistä tai viivyttelyä luvan hankkimisessa hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseen asiakirjojen aitouden tai kyseisen etuuskohtelun myöntämisen kannalta merkityksellisten tietojen tarkastamiseksi.

Tässä ARTIKLAssa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus tai petos voidaan havaita muun muassa silloin, kun osapuolen tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä tavaroiden tuonnin nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu voidaan yhdistää sääntöjenvastaisuutta tai petosta koskevaan puolueettomaan tietoon.

4. Väliaikaisen keskeyttämisen soveltamisedellytykset ovat seuraavat:

a) Osapuolen, joka on puolueettomien tietojen perusteella havainnut hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnin ja/tai sääntöjenvastaisuuden tai petoksen, on viipymättä ilmoitettava vakautus- ja assosiaatiokomitealle havainnostaan ja sitä koskevista puolueettomista tiedoistaan ja aloitettava vakautus- ja assosiaatiokomiteassa kaikkeen asiaankuuluvaan tietoon ja puolueettomiin tuloksiin perustuvat neuvottelut, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävissä oleva ratkaisu.

b) Kun osapuolet ovat aloittaneet edellä mainitut neuvottelut vakautus- ja assosiaatiokomiteassa eivätkä ole löytäneet hyväksyttävissä olevaa ratkaisua kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä, asianomainen osapuoli voi keskeyttää väliaikaisesti kyseisen tuotteen (kyseisten tuotteiden) etuuskohtelun. Väliaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaatiokomitealle.

c) Tässä ARTIKLAssa tarkoitettu väliaikainen keskeytys ei saa kestää pidempään kuin asianomaisen osapuolen taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta, ja se voidaan uusia. Etuuskohtelun väliaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava vakautus- ja assosiaatiokomitealle välittömästi sen voimaantulon jälkeen. Keskeytyksestä neuvotellaan vakautus- ja assosiaatiokomiteassa säännöllisin väliajoin, ja ensisijaisena tavoitteena on lopettaa se heti, kun sen soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

5. Tehdessään vakautus- ja assosiaatiokomitealle tämän ARTIKLAn 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisen osapuolen on julkaistava virallisessa lehdessään ilmoitus maahantuojille. Ilmoituksessa on täsmennettävä, että asianomaisen tuotteen osalta on havaittu puolueettomiin tietoihin perustuva hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti ja/tai sääntöjenvastaisuus tai petos.

45 ARTIKLA
Taloudellinen vastuu

Jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät virheen viennissä sovellettavan etuuskohtelujärjestelmän hallinnoinnissa ja varsinkin pöytäkirjan N:o 2 määräysten soveltamisessa ja virhe aiheuttaa tuontitulleihin kohdistuvia seurauksia, seurauksista kärsivä osapuoli voi pyytää vakautus- ja assosiaationeuvostoa tarkastelemaan mahdollisuuksia toteuttaa tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

46 ARTIKLA
Tämän sopimuksen soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamista Kanariansaariin.

V OSASTO

TYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS, SIJOITTAUTUMINEN, PALVELUJEN TARJOAMINEN JA PÄÄOMANLIIKKEET

I LUKU
TYÖNTEKIJÖIDEN LIIKKUVUUS
47 ARTIKLA

1. Jollei yksittäisissä jäsenvaltioissa sovellettavista ehdoista ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu:

a) kansalaisuudeltaan bosniahertsegovinalaisia työntekijöitä, jotka laillisesti työskentelevät jonkin jäsenvaltion alueella, ei saa heidän kansalaisuutensa perusteella syrjiä työehtojen, palkkauksen tai irtisanomisen osalta kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin verrattuna;

b) laillisesti jossakin jäsenvaltiossa työskentelevän työntekijän aviopuolisolla ja lapsilla, jotka asuvat siellä laillisesti, on pääsy tämän jäsenvaltion työmarkkinoille mainitun työntekijän työluvan voimassaolon ajan; poikkeuksen muodostavat kausityöntekijät ja 48 ARTIKLAssa tarkoitettujen kahdenvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvat työntekijät, jollei mainituissa sopimuksissa toisin määrätä.

2. Bosnia ja Hertsegovinan on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu kohtelu alueellaan laillisesti työskenteleville työntekijöille, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä näiden aviopuolisoille ja lapsille, jotka asuvat Bosnia ja Hertsegovinassa laillisesti, jollei Bosnia ja Hertsegovinassa sovellettavista ehdoista ja yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu.

48 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden työmarkkinatilanne huomioon ottaen ja jollei jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja voimassa olevista työntekijöiden liikkuvuutta koskevista säännöistä muuta johdu:

a) jäsenvaltioiden kahdenvälisten sopimusten mukaisesti bosniahertsegovinalaisille työntekijöille myöntämät työnsaantimahdollisuudet olisi säilytettävä, ja niitä olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava;

b) muut jäsenvaltiot tutkivat mahdollisuuksia vastaavien sopimusten tekemiseen.

2. Kolmen vuoden kuluttua vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee muita mahdollisia parannuksia, mukaan luettuina mahdollisuudet päästä ammattikoulutukseen, jäsenvaltioissa voimassa olevien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden ja yhteisön työmarkkinatilanteen.

49 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden alueella laillisesti työskenteleviin Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisiin ja heidän siellä laillisesti asuviin perheenjäseniinsä sovellettavien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista varten vahvistetaan säännöt. Vakautus- ja assosiaationeuvoston päätöksellä, joka ei saa vaikuttaa kahdenvälisistä sopimuksista johtuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jos kyseisissä sopimuksissa määrätään edullisemmasta kohtelusta, vahvistetaan tätä varten seuraavat määräykset:

a) kyseisten työntekijöiden kaikki eri jäsenvaltioissa täyttyneet vakuutus-, työskentely- tai asumiskaudet lasketaan yhteen vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen perusteella maksettavia eläkkeitä tai elinkorkoja varten sekä kyseisten työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä terveydenhoitoa varten;

b)vanhuuden tai kuolemantapauksen taikka työtapaturman, ammattitaudin tai niistä johtuvan työkyvyttömyyden perusteella maksettavat eläkkeet tai elinkorot ovat maksuihin perustumattomia etuuksia lukuun ottamatta vapaasti siirrettävissä sen suuruisina kuin velallisjäsenvaltion tai -valtioiden lainsäädäntö määrää;

c) asianomaiset työntekijät saavat perheavustuksia edellä tarkoitetuille perheenjäsenilleen.

2. Bosnia ja Hertsegovina myöntää 1 kohdan b ja c alakohdassa täsmennetyn kohtelun kaltaisen kohtelun alueellaan laillisesti työskenteleville työntekijöille, jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä heidän maassa laillisesti asuville perheenjäsenilleen.

II LUKU
SIJOITTAUTUMINEN
50 ARTIKLA
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) 'yhteisön yrityksellä' tai Bosnia ja Hertsegovinan yrityksellä yritystä, joka on perustettu jäsenvaltion tai Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädännön mukaisesti ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan alueella. Jos jäsenvaltion tai Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädännön mukaisesti perustetulla yrityksellä kuitenkin on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan alueella, yritystä pidetään yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan yrityksenä, jos sen toiminta liittyy tosiasiallisesti ja jatkuvasti jäsenvaltion tai Bosnia ja Hertsegovinan talouteen;

b) 'tytäryhtiöllä' toisen yrityksen tosiasiallisessa määräysvallassa olevaa yritystä;

c) yrityksen 'sivuliikkeellä' toimipaikkaa, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esimerkiksi emoyhtiön laajentuessa perustettu toimipaikka, jolla on oma johto ja aineelliset edellytykset käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa siten, että näiden kolmansien osapuolten ei tarvitse ottaa yhteyttä emoyhtiöön, vaikka ne ovatkin tietoisia tarvittaessa syntyvästä oikeussuhteesta emoyhtiöön, jonka pääkonttori on ulkomailla, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa tämän haarakonttorin muodostavan toimipaikan kanssa;

d) 'sijoittautumisella' :

i) kansalaisten osalta oikeutta ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja perustaa yhtiöitä, erityisesti yrityksiä, jotka ovat heidän tosiasiallisessa määräysvallassaan. Kansalaisten itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ei sisälly oikeutta hakea tai vastaanottaa palkkatyötä toisen osapuolen työmarkkinoilla tai päästä toisen osapuolen työmarkkinoille. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta henkilöihin, jotka eivät ole täysin itsenäisiä ammatinharjoittajia;

ii) yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan yritysten osalta oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista toimintaa perustamalla tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä Bosnia ja Hertsegovinaan tai yhteisöön;

e) toiminnalla taloudellisen toiminnan harjoittamista;

f) 'taloudellisella toiminnalla' periaatteessa teollista, kaupallista ja ammatillista toimintaa sekä pienyrittäjyyttä;

g) 'yhteisön kansalaisella' ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisella luonnollista henkilöä, joka on jäsenvaltion tai Bosnia ja Hertsegovinan kansalainen.

Tämän luvun ja III luvun määräyksiä sovelletaan kansainvälisessä meriliikenteessä, mukaan luettuina intermodaalikuljetukset, joihin sisältyy meriosuus, myös niihin yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisiin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan ulkopuolelle, sekä meriliikenneyhtiöihin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan ulkopuolelle ja jotka ovat yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten määräysvallassa, jos niille kuuluvat alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai Bosnia ja Hertsegovinassa niiden lainsäädännön mukaisesti;

h) 'rahoituspalveluilla' liitteessä VI täsmennettyjä toimintoja. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi laajentaa tai muuttaa kyseisen liitteen soveltamisalaa.

51 ARTIKLA

1. Bosnia ja Hertsegovina helpottaa alueellaan yhteisön yritysten ja kansalaisten harjoittaman liiketoiminnan aloittamista. Tätä tarkoitusta varten Bosnia ja Hertsegovina takaa tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen:

a) yhteisön yrityksille Bosnia ja Hertsegovinan alueelle sijoittautumisen osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin sen omille yrityksilleen tai kolmansien maiden yrityksille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi näistä on edullisempi;

b) yhteisön yritysten tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden, jotka ovat jo sijoittautuneet Bosnia ja Hertsegovinaan, toiminnan osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin Bosnia ja Hertsegovinan omille yrityksilleen ja sivuliikkeilleen tai kolmansien maiden yritysten Bosnia ja Hertsegovinaan sijoittautuneille tytäryhtiöille ja sivuliikkeille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi.

2. Tämän sopimuksen voimaan tullessa yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät:

a) Bosnia ja Hertsegovinan yrityksille niiden sijoittautuessa kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin jäsenvaltioiden omille yrityksilleen tai kolmansien maiden yrityksille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi;

b) jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden Bosnia ja Hertsegovinan yritysten tytäryhtiöiden ja sivuliikkeiden toiminnan osalta kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin jäsenvaltioiden omille yrityksilleen ja sivuliikkeilleen tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden kolmansien maiden yritysten tytäryhtiöille ja sivuliikkeille myöntämä kohtelu, sen mukaan kumpi on edullisempi.

3. Osapuolet eivät anna mitään uusia säännöksiä tai toteuta mitään uusia toimenpiteitä, joilla olisi syrjivä vaikutus osapuolten yritysten sijoittautumiseen niiden alueelle tai yritysten sijoittautumisen jälkeen niiden toimintaan osapuolten omiin yrityksiin verrattuna.

4. Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta yksityiskohtaiset järjestelyt edellä annettujen määräysten ulottamisesta koskemaan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten oikeutta ryhtyä taloudelliseen toimintaan itsenäisinä ammatinharjoittajina.

5. Sen estämättä, mitä tässä ARTIKLAssa määrätään:

a) yhteisön yritysten tytäryhtiöillä ja sivuliikkeillä on tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen oikeus käyttää ja vuokrata kiinteää omaisuutta Bosnia ja Hertsegovinassa;

b) yhteisön yritysten tytäryhtiöillä on sopimuksen voimaantulosta alkaen samat oikeudet kuin Bosnia ja Hertsegovinan yrityksillä hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä julkishyödykkeiden/yhteishyödykkeiden osalta samat oikeudet kuin Bosnia ja Hertsegovinan yrityksillä, jos nämä oikeudet ovat tarpeen harjoitettaessa sitä taloudellista toimintaa, jonka vuoksi sijoittautuminen on tapahtunut. Tämä alakohta ei rajoita 63 ARTIKLAn soveltamista;

c) vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta mahdollisuuksia ulottaa b alakohdan mukaiset oikeudet koskemaan yhteisön yritysten sivuliikkeitä.

52 ARTIKLA

1. Jollei 51 ARTIKLAn määräyksistä muuta johdu ja lukuun ottamatta liitteessä VI esitettyjä rahoituspalveluja, osapuolet voivat säännellä yritysten ja kansalaisten sijoittautumista ja toimintaa alueellaan, jos tämä sääntely ei johda toisen osapuolen yritysten ja kansalaisten syrjintään verrattuna osapuolen omiin yrityksiin ja kansalaisiin.

2. Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin määrätään, tämä sopimus ei rahoituspalvelujen osalta estä osapuolia toteuttamasta vakautta ja luotettavuutta turvaavia toimenpiteitä, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla suojellaan sijoittajia, tallettajia, vakuutuksenottajia tai henkilöitä, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja, tai toimenpiteitä, joilla varmistetaan rahoitusjärjestelmän yhtenäisyys ja vakaus. Osapuolet eivät saa käyttää näitä toimenpiteitä keinona sopimuksen mukaisten velvoitteidensa välttämiseen.

3. Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että osapuoli olisi velvoitettu paljastamaan yksittäisten asiakkaiden liiketoimiin ja tileihin liittyviä tietoja tai julkisten elinten hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

53 ARTIKLA

1. Tämän luvun määräyksiä ei sovelleta lento-, sisävesi- ja merikabotaasiliikenteen palveluihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta minkään Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA)1 perustamisesta tehdyn monenvälisen sopimuksen päinvastaisen määräyksen soveltamista.

2. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi antaa sijoittautumis- ja toimintaedellytysten parantamiseen tähtääviä suosituksia 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

54 ARTIKLA

1. Mitä 51 ja 52 ARTIKLAssa määrätään, ei estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen yritysten sivuliikkeiden sijoittautumiseen ja toimintaan sen alueella, joita ei ole perustettu ensiksi mainitun osapuolen alueella, jos nämä erityiset säännöt ovat perusteltuja sen vuoksi, että näissä sivuliikkeissä on oikeudellisia tai teknisiä eroja verrattuna ensiksi mainitun osapuolen alueella perustettujen yritysten sivuliikkeisiin; rahoituspalveluihin voidaan soveltaa erityisiä sääntöjä vakauden ja luotettavuuden turvaamiseen liittyvistä syistä.

1Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta (EUVL L 285, 16.10.2006, s. 3).

2. Kohtelun ero ei saa olla suurempi kuin mikä on ehdottomasti tarpeen tällaisten oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta toiminnan vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

55 ARTIKLA

Helpottaakseen yhteisön kansalaisten ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten pääsyä säänneltyihin ammatteihin sekä helpottaakseen näiden ammattien harjoittamista Bosnia ja Hertsegovinassa ja yhteisössä vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen tutkintotodistusten vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tätä varten.

56 ARTIKLA

1. Bosnia ja Hertsegovinan alueelle sijoittautuneella yhteisön yrityksellä ja yhteisön alueelle sijoittautuneella Bosnia ja Hertsegovinan yrityksellä on sijoittautumisalueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus Bosnia ja Hertsegovinan tai yhteisön alueella työllistää tai antaa tytäryhtiöidensä tai sivuliikkeidensä työllistää henkilöitä, jotka ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisia, jos nämä henkilöt ovat tämän ARTIKLAn 2 kohdassa määriteltyjä keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä ja ovat yksinomaan näiden yritysten, tytäryhtiöiden tai sivuliikkeiden palveluksessa. Näiden työntekijöiden oleskelu- ja työlupa on voimassa ainoastaan työsuhteen keston ajan.

2. Edellä mainittujen yritysten, jäljempänä organisaatiot , keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä ovat seuraaviin ryhmiin kuuluvat, tämän kohdan c alakohdassa määritellyt sisäisen siirron saaneet työntekijät , jos organisaatio on oikeushenkilö ja jos asianomaiset henkilöt ovat olleet sen palveluksessa tai sen osakkaita (muita kuin pääosakkaita) vähintään mainittua siirtoa välittömästi edeltävän vuoden ajan:

a) organisaatiossa johtavassa asemassa olevat henkilöt, jotka ensisijaisesti vastaavat yksikön johtamisesta ja joita valvoo tai neuvoo pääasiassa yrityksen johtokunta tai osakkeenomistajat taikka näitä vastaavat tahot ja joiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

i. yksikön tai sen osaston taikka alaosaston johtaminen;

ii. muun valvonta-, asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön työskentelyn ohjaus ja valvonta;

iii. henkilökohtainen toimivalta palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka antaa heidän palkkaamistaan tai irtisanomistaan koskevia suosituksia sekä toteuttaa muita henkilöstöä koskevia toimenpiteitä;

b) organisaatiossa työskentelevät henkilöt, joilla on yksikön toiminnalle, tutkimusvälineistön käytölle, teknologialle tai johtamiselle välttämätöntä erityisosaamista. Tällaisen osaamisen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksikölle ominaisen osaamisen lisäksi erityistä teknistä tietämystä vaativaan työhön tai ammattiin liittyvän pätevyyden korkea taso, mukaan luettuna luvanvaraisten ammattien harjoittajiin kuuluminen;

c) sisäisen siirron saanut työntekijä on luonnollinen henkilö, joka työskentelee organisaatiossa osapuolen alueella ja joka siirretään väliaikaisesti taloudellista toimintaa harjoitettaessa toisen osapuolen alueelle; organisaation päätoimipaikan on oltava osapuolen alueella ja siirron on tapahduttava kyseisen organisaation yksikköön (sivuliike, tytäryhtiö), joka tosiasiallisesti harjoittaa vastaavaa taloudellista toimintaa toisen osapuolen alueella.

3. Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten pääsy yhteisön alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä ja yhteisön kansalaisten pääsy Bosnia ja Hertsegovinan alueelle ja väliaikainen oleskelu siellä sallitaan, jos nämä yritysten edustajat ovat 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä johtavassa asemassa olevia henkilöitä, jotka ovat vastuussa Bosnia ja Hertsegovinan yrityksen tytäryhtiön tai sivuliikkeen perustamisesta johonkin yhteisön jäsenvaltioon tai yhteisön yrityksen tytäryhtiön tai sivuliikkeen perustamisesta Bosnia ja Hertsegovinaan, kun:

a) kyseiset edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä tai tarjoa palveluja eivätkä saa palkkaa sijoittautumisalueella sijaitsevalta toimijalta, ja

b) yrityksen päätoimipaikka on yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan ulkopuolella, eikä sillä ole muita edustajia, toimistoja, sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä yhteisön kyseisessä jäsenvaltiossa tai Bosnia ja Hertsegovinassa.

III LUKU
PALVELUJEN TARJOAMINEN
57 ARTIKLA

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina sitoutuvat seuraavien määräysten mukaisesti toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet salliakseen asteittain palvelut, joita tarjoavat sellaiset yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan yritykset tai kansalaiset, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin palveluiden vastaanottaja.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vapauttamisen yhteydessä osapuolet sallivat sellaisten luonnollisten henkilöiden tilapäisen liikkuvuuden, jotka tarjoavat palveluja tai jotka ovat palvelujen tarjoajan palveluksessa 56 ARTIKLAn 2 kohdassa määritellyissä keskeisissä tehtävissä, mukaan luettuina luonnolliset henkilöt, jotka edustavat yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan yrityksiä tai kansalaisia ja jotka haluavat saapua tilapäisesti maahan neuvotellakseen palvelujen myymisestä tai tehdäkseen palvelujen myyntiä koskevia sopimuksia palvelujen tarjoajan puolesta, kunhan nämä edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä suurelle yleisölle eivätkä itse henkilökohtaisesti tarjoa palveluja.

3. Vakautus- ja assosiaationeuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 1 kohdan määräysten panemiseksi täytäntöön asteittain neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta. Huomiota kiinnitetään osapuolten edistymiseen lainsäädäntönsä lähentämisessä.

58 ARTIKLA

1. Osapuolet eivät toteuta mitään sellaisia toimenpiteitä tai toimia, joiden vuoksi sellaisten yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten tai yritysten, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin palveluiden vastaanottaja, palvelujen tarjoamisen edellytykset muuttuvat merkittävästi rajoittavammiksi kuin ne olivat tämän sopimuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä.

2. Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen tämän sopimuksen voimaan tultua toteuttamilla toimenpiteillä aiheutetaan tilanne, joka on merkittävästi rajoittavampi palvelujen tarjonnan osalta kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivän tilanne, kyseinen ensin mainittu osapuoli voi esittää toiselle osapuolelle neuvottelujen aloittamista asiasta.

59 ARTIKLA

Liikennepalvelujen tarjoamiseen yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä sovelletaan seuraavia määräyksiä:

1. Pöytäkirjassa N:o 3 säännellään osapuolten välistä suhdetta maakuljetusten osalta, ja tarkoituksena on varmistaa maanteiden rajoittamaton kauttakulkuliikenne Bosnia ja Hertsegovinassa ja yhteisössä, soveltaa tosiasiallisesti syrjimättömyyden periaatetta ja yhdenmukaistaa Bosnia ja Hertsegovinan liikennealan lainsäädäntö asteittain yhteisön lainsäädännön kanssa.

2. Kansainvälisen meriliikenteen osalta osapuolet sitoutuvat noudattamaan tosiasiallisesti periaatetta kaupallisin edellytyksin tapahtuvasta vapaasta pääsystä kansainvälisille markkinoille ja kansainväliseen kauppaan sekä noudattamaan turvallisuus- ja ympäristönormeja koskevia kansainvälisiä ja eurooppalaisia velvoitteita.

Osapuolet vahvistavat sitoutuneensa vapaaseen kilpailuun, joka on kansainvälisen meriliikenteen keskeinen ominaisuus.

3. Soveltaessaan 2 kohdan periaatteita osapuolet:

a) eivät jatkossa sisällytä kolmansien maiden kanssa tekemiinsä kahdenvälisiin sopimuksiin lastinjakoa koskevia lausekkeita;

b) poistavat heti tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki yksipuoliset toimenpiteet sekä hallinnolliset, tekniset ja muut esteet, joilla voisi olla rajoittava tai syrjivä vaikutus palvelujen vapaaseen tarjontaan kansainvälisessä meriliikenteessä;

c) kumpikin osapuoli myöntää toisen osapuolen kansalaisten tai yritysten liikennöimille laivoille vähintään samat etuudet kuin omille laivoilleen kansainvälisiin kauppasatamiin pääsyn, satamien infrastruktuurin ja muiden meriliikenteen oheispalvelujen käytön, niihin liittyvien maksujen ja tullipalvelujen sekä lastaukseen ja purkuun tarkoitettujen ankkuripaikkojen ja muiden tilojen osoittamisen osalta.

4. Jotta voitaisiin varmistaa osapuolten välisten kuljetusten yhteensovitettu kehitys ja asteittainen vapauttaminen osapuolten kaupallisten tarpeiden mukaisesti, vastavuoroista markkinoillepääsyä koskevista edellytyksistä lentoliikenteen alalla sovitaan Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdyssä monenvälisessä sopimuksessa (ECAA).

5. Ennen Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamisesta tehdyn monenvälisen sopimuksen (ECAA) tekemistä osapuolet eivät toteuta mitään toimenpiteitä eivätkä ryhdy mihinkään toimiin, jotka ovat rajoittavampia tai syrjivämpiä kuin ennen tämän sopimuksen voimaantuloa käytössä olleet toimenpiteet tai toimet.

6. Bosnia ja Hertsegovina mukauttaa lainsäädäntönsä, mukaan luettuina hallinnolliset, tekniset ja muut säännöt, yhteisössä sovellettavaan lento-, meri-, sisävesi- ja maaliikennettä koskevaan lainsäädäntöön siinä määrin kuin se on tarpeen edistettäessä vapauttamista ja osapuolten vastavuoroista pääsyä markkinoille sekä helpotettaessa matkustajien ja tavaroiden liikkuvuutta.

7. Vakautus- ja assosiaationeuvosto tarkastelee tämän luvun tavoitteiden toteuttamisessa saavutetun yleisen edistymisen perusteella keinoja, joilla voidaan luoda tarvittavat edellytykset palvelujen vapaan tarjonnan parantamiseksi lento- ja maaliikenteessä.

IV LUKU
MAKSULIIKENNE JA PÄÄOMANLIIKKEET
60 ARTIKLA

Osapuolet sitoutuvat Kansainvälisen valuuttarahaston perustamissopimuksen VIII ARTIKLAn mukaisesti hyväksymään kaikki vapaasti vaihdettavassa valuutassa suoritettavat vaihtotaseeseen liittyvät maksut ja siirrot yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä.

61 ARTIKLA

1. Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden sellaisiin yrityksiin kohdistuvissa suorissa sijoituksissa, jotka on perustettu vastaanottajamaan lainsäädännön mukaisesti, ja sijoituksissa, jotka on tehty V osaston II luvun määräysten mukaisesti, sekä näiden sijoitusten ja niistä saatujen voittojen rahaksi muuttamisen ja kotiuttamisen.

2. Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen maksutaseen pääoma- ja rahoitustasetta koskevien suoritusten osalta pääomien vapaan liikkuvuuden, kun kyse on luotoista, jotka liittyvät liiketoimiin tai palveluihin, joissa jommankumman osapuolen alueella asuva on osallisena, sekä rahoituslainoista ja -luotoista, joiden kesto on pidempi kuin yksi vuosi.

3. Tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen Bosnia ja Hertsegovina antaa voimassa olevia sääntöjä ja menettelyjään täysimääräisesti ja tarkoituksenmukaisesti käyttäen jäsenvaltioiden kansalaisille luvan hankkia kiinteistöjä Bosnia ja Hertsegovinasta.

Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeisten kuuden vuoden kuluessa Bosnia ja Hertsegovina mukauttaa lainsäädäntönsä asteittaisesti sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden kansalaiset saavat kiinteistöjä Bosnia ja Hertsegovinasta hankkiessaan saman kohtelun kuin Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset.

Lisäksi osapuolet varmistavat tämän sopimuksen voimaantulon jälkeisestä viidennestä vuodesta alkaen pääomien vapaan liikkuvuuden portfoliosijoitusten sekä maturiteetiltaan vuotta lyhyempien rahoituslainojen ja -luottojen yhteydessä.

4. Osapuolet eivät ota käyttöön yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan asukkaiden välisiin pääomanliikkeisiin ja maksuliikenteeseen liittyviä uusia rajoituksia, eivätkä tiukenna olemassa olevia määräyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

5. Jos pääomien liikkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia valuuttakurssipolitiikan tai rahapolitiikan toteuttamiselle yhteisössä tai Bosnia ja Hertsegovinassa, yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen pääomaliikenteen osalta enintään kuuden kuukauden aikana, jos mainitut toimenpiteet ovat ehdottomasti tarpeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 60 ARTIKLAn ja tämän ARTIKLAn määräyksiä.

6. Edellä olevilla määräyksillä ei rajoiteta osapuolten elinkeinonharjoittajien oikeuksia hyötyä edullisemmasta kohtelusta, josta osapuolia koskevissa voimassa olevissa kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa saatetaan määrätä.

7. Osapuolet neuvottelevat keskenään helpottaakseen pääomien liikkuvuutta yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tämän sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi.

62 ARTIKLA

1. Osapuolet toteuttavat tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavien viiden vuoden aikana toimenpiteitä, joilla luodaan tarvittavat edellytykset pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön sääntöjen asteittaisen soveltamisen jatkamiselle.

2. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittää tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan viidennen vuoden loppuun mennessä yksityiskohtaiset järjestelyt pääomanliikkeitä koskevien yhteisön sääntöjen täysimääräiseksi soveltamiseksi.

V LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET
63 ARTIKLA

1. Tämän osaston määräyksiä sovelletaan, jollei yleisen järjestyksen, yleisen turvallisuuden tai kansanterveyden perusteella käyttöön otetuista rajoituksista muuta johdu.

2. Niitä ei sovelleta toimintaan, joka osapuolten alueella liittyy edes tilapäisesti viranomaisten toimivallan käyttämiseen.

64 ARTIKLA

Tämän osaston määräyksiä sovellettaessa mitkään tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja oleskelua, työskentelyä, työehtoja ja sijoittautumista sekä palvelujen tarjoamista koskevia lakejaan ja määräyksiään, erityisesti oleskeluluvan myöntämisen, uusimisen tai kieltämisen osalta, jos niitä ei sovelleta tavalla, joka mitätöisi osapuolelle tämän sopimuksen tietyn määräyksen perusteella kuuluvat edut tai heikentäisi niitä. Tämä määräys ei rajoita 63 ARTIKLAn soveltamista.

65 ARTIKLA

Tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös Bosnia ja Hertsegovinan yritysten tai kansalaisten ja yhteisön yritysten tai kansalaisten yhteiseen määräysvaltaan kuuluviin ja niiden yhdessä kokonaan omistamiin yrityksiin.

66 ARTIKLA

1. Tämän osaston määräysten mukaisesti myönnettyä suosituimmuuskohtelua ei sovelleta veroetuuksiin, joita osapuolet antavat tai aikovat antaa tulevaisuudessa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten tai muiden verojärjestelyjen perusteella.

2. Tämän osaston määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä estettäisiin osapuolia hyväksymästä tai panemasta täytäntöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää verojen välttäminen tai kiertäminen kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehtyjen sopimusten ja muiden verojärjestelyjen määräysten tai kansallisen verolainsäädännön säännösten mukaisesti.

3. Tämän osaston määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä estettäisiin jäsenvaltioita tai Bosnia ja Hertsegovinaa erottelemasta verolainsäädäntönsä asiaa koskevia määräyksiä soveltaessaan toisistaan verovelvollisia, jotka ovat keskenään eri tilanteessa erityisesti asuinpaikkansa suhteen.

67 ARTIKLA

1. Osapuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan välttämään rajoittavien toimenpiteiden, myös tuontia rajoittavien toimenpiteiden, käyttöönottoa maksutasesyistä. Osapuolen, joka ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä, on mahdollisimman pian esitettävä toiselle osapuolelle aikataulu niiden poistamiseksi.

2. Jos yhdellä tai useammalla jäsenvaltiolla tai Bosnia ja Hertsegovinalla on maksutaseeseen liittyviä vakavia vaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä välittömästi, yhteisö tai Bosnia ja Hertsegovina voi ottaa WTO-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti käyttöön määräaikaisia rajoittavia toimenpiteitä, mukaan luettuina tuontia rajoittavat toimenpiteet, jotka eivät saa olla laajempia kuin on ehdottomasti tarpeen maksutasetilanteen korjaamiseksi. Yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle.

3. Rajoittavia toimenpiteitä ei saa soveltaa sijoituksiin liittyviin siirtoihin eikä etenkään sijoitettujen tai uudelleen sijoitettujen varojen eikä niistä saatujen tulojen kotiuttamiseen.

68 ARTIKLA

Tämän osaston määräyksiä mukautetaan asteittain ottaen erityisesti huomioon GATS-sopimuksen V ARTIKLAn vaatimukset.

69 ARTIKLA

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä kumpaakaan osapuolta soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen estettäessä sellaisten toimenpiteiden kiertäminen tämän sopimuksen määräyksillä, jotka koskevat kolmannen maan pääsyä kyseisen osapuolen markkinoille.

VI OSASTO

LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN, LAINVALVONTA JA KILPAILUSÄÄNNÖT

70 ARTIKLA

1. Osapuolet tunnustavat, että on tärkeää lähentää Bosnia ja Hertsegovinan voimassa olevaa lainsäädäntöä yhteisön lainsäädäntöön ja panna se täytäntöön tehokkaasti. Bosnia ja Hertsegovina pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että sen voimassa olevat lait ja tuleva lainsäädäntö saatetaan asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Bosnia ja Hertsegovina varmistaa, että sen voimassa oleva ja tuleva lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että sen noudattamista valvotaan.

2. Lainsäädännön lähentäminen alkaa sopimuksen allekirjoituspäivästä, ja tämän sopimuksen 8 ARTIKLAssa tarkoitetun siirtymäkauden loppuun mennessä se ulotetaan asteittain koskemaan kaikkia tässä sopimuksessa tarkoitettuja yhteisön säännöstön osia.

3. Alkuvaiheessa lähentämisessä keskitytään yhteisön sisämarkkinasäännöstön perusosiin ja muihin kauppaan liittyviin aloihin. Seuraavan vaiheen aikana Bosnia ja Hertsegovina keskittyy yhteisön säännöstön jäljellä oleviin osiin.

Lähentäminen toteutetaan Euroopan komission ja Bosnia ja Hertsegovinan keskenään sopiman ohjelman perusteella.

4. Bosnia ja Hertsegovina määrittelee lisäksi yhteistyössä Euroopan komission kanssa yksityiskohtaiset järjestelyt lainsäädännön lähentämisen täytäntöönpanon ja toteutettavien lainvalvontatoimien seurantaa varten.

71 ARTIKLA
Kilpailusäännöt ja muut taloutta koskevat määräykset

1. Seuraavat toimenpiteet ovat yhteensopimattomia tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan väliseen kauppaan:

a) yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten väliset yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

b) yhden tai useamman yrityksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan alueilla kokonaisuudessaan taikka niiden merkittävällä osalla;

c) valtiontuet, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää kilpailua suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.

2. Tämän ARTIKLAn vastaisia käytäntöjä arvioidaan yhteisössä sovellettavien kilpailusääntöjen, erityisesti EY:n perustamissopimuksen 81, 82, 86 ja 87 ARTIKLAn, soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden sekä yhteisön toimielinten käyttöön ottamien tulkintavälineiden perusteella.

3. Osapuolet varmistavat, että 1 kohdan a ja b alakohdan täysimääräiseen soveltamiseen tarvittava toimivalta annetaan toiminnaltaan riippumattomalle julkiselle viranomaiselle yksityisten ja julkisten yritysten sekä sellaisten yritysten osalta, joille on myönnetty erityisiä oikeuksia.

4. Bosnia ja Hertsegovina perustaa kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta toiminnaltaan riippumattoman julkisen viranomaisen, jolla on 1 kohdan c alakohdan täysimääräiseen soveltamiseen tarvittava toimivalta. Kyseisellä viranomaisella on oltava muun muassa toimivalta hyväksyä valtiontukijärjestelmiä ja yksittäisiä tukia 2 kohdan mukaisesti sekä määrätä sääntöjenvastaisesti myönnetty valtiontuki perittäväksi takaisin.

5. Kumpikin osapuoli varmistaa avoimuuden valtiontukien alalla muun muassa antamalla toiselle osapuolelle vuosittain kertomuksen tai vastaavan selvityksen, jossa noudatetaan valtiontukia koskevan yhteisön katsauksen menetelmiä ja esitystapaa. Osapuoli antaa toisen osapuolen pyynnöstä tietoja yksittäisistä valtiontukitapauksista.

6. Bosnia ja Hertsegovina toteuttaa ennen 4 kohdassa tarkoitetun viranomaisen perustamista käyttöön otettujen tukijärjestelmien kattavan määrityksen ja mukauttaa kyseiset tukijärjestelmät 2 kohdassa tarkoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti viimeistään neljän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

7. a) Sovellettaessa 1 kohdan c alakohdan määräyksiä osapuolet sopivat, että tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavien kuuden vuoden aikana Bosnia ja Hertsegovinan myöntämien valtiontukien arvioinnissa otetaan huomioon, että Bosnia ja Hertsegovinaa pidetään samanlaisena alueena kuin EY:n perustamissopimuksen 87 ARTIKLAn 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut yhteisön alueet.

b) Viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä Bosnia ja Hertsegovina esittää Euroopan komissiolle BKT:tä henkeä kohti koskevat lukunsa NUTS II -tasolle yhdenmukaistettuina. Tämän jälkeen 4 kohdassa tarkoitettu viranomainen ja Euroopan komissio arvioivat yhdessä Bosnia ja Hertsegovinan alueiden tukikelpoisuuden ja niitä koskevat enimmäistuki-intensiteetit laatiakseen aluetukikartan asiaa koskevien yhteisön suuntaviivojen perusteella.

8. Pöytäkirjassa N:o 4 määrätään terästeollisuuden uudelleenjärjestelyihin sovellettavan valtiontuen erityisistä säännöistä.

9. Kun kyse on edellä IV osaston II luvussa tarkoitetuista tuotteista:

a) 1 kohdan c alakohdan määräyksiä ei sovelleta;

b) 1 kohdan a alakohdan vastaisia käytäntöjä arvioidaan niiden arviointiperusteiden mukaisesti, jotka yhteisö on vahvistanut EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 ARTIKLAn ja niiden perusteella annettujen yhteisön erityissäädösten nojalla.

10. Jos toinen osapuolista katsoo, että tietty käytäntö on yhteensopimaton 1 kohdan kanssa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta vakautus- ja assosiaationeuvostossa tai 30 työpäivän kuluttua siitä, kun se on pyytänyt näitä neuvotteluja.

Tämän ARTIKLAn määräykset eivät estä kumpaakaan osapuolta toteuttamasta GATT 1994 -sopimuksen ja tukia ja tasoitustoimenpiteitä koskevan WTO-sopimuksen sekä asiaa koskevan sisäisen lainsäädännön asianomaisten artiklojen mukaisia polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä, eivätkä ne millään tavoin vaikuta tällaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

72 ARTIKLA
Julkiset yritykset

Bosnia ja Hertsegovina soveltaa tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä julkisiin yrityksiin ja yrityksiin, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 86 ARTIKLAn periaatteita.

Julkisiin yrityksiin siirtymäkauden aikana sovellettaviin erioikeuksiin ei sisälly mahdollisuutta ottaa käyttöön määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, jotka koskevat tuontia yhteisöstä Bosnia ja Hertsegovinaan.

73 ARTIKLA
Teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet

1. Osapuolet vahvistavat tämän ARTIKLAn ja liitteen VII määräysten mukaisesti pitävänsä tärkeänä teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien riittävää ja tehokasta suojaa sekä niiden noudattamisen varmistamista.

2. Tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osapuolet myöntävät toistensa yrityksille ja kansalaisille teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien tunnustamisen ja suojelun suhteen yhtä suotuisan kohtelun kuin minkä ne suovat mille tahansa kahdenvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvalle kolmannelle maalle.

3. Bosnia ja Hertsegovina toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta sen teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien suoja on yhteisössä vallitsevaa tasoa vastaavalla tasolla ja sillä on käytössään tehokkaat keinot näiden oikeuksien noudattamisen varmistamiseksi.

4. Bosnia ja Hertsegovina sitoutuu liittymään edellä mainitussa määräajassa liitteessä VII lueteltuihin teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kaupallisia oikeuksia koskeviin monenvälisiin sopimuksiin. Osapuolet korostavat tekijän- ja teollisoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen periaatteiden merkitystä. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää Bosnia ja Hertsegovinan velvoittamisesta liittymään kyseistä alaa koskeviin erityisiin monenvälisiin yleissopimuksiin.

5. Jos teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien alalla ilmenee kaupankäynnin edellytyksiin vaikuttavia ongelmia, ne saatetaan kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäviksi molempia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

74 ARTIKLA
Julkiset hankinnat

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina katsovat, että erityisesti WTO:n sääntöjä noudattaen olisi suotavaa mahdollistaa pääsy julkisten hankintojen markkinoille vastavuoroisesti ja ketään syrjimättä.

2. Bosnia ja Hertsegovinan yritykset, riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet yhteisöön, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin yhteisössä yhteisön hankintasäännösten mukaisesti ja yhtä edullisin ehdoin kuin yhteisön yritykset.

Edellä olevia määräyksiä sovelletaan myös yleishyödyllisten palvelujen alalla tehtäviin hankintasopimuksiin heti, kun Bosnia ja Hertsegovina on antanut säädökset, joilla otetaan käyttöön alaa koskevat yhteisön säännöt. Yhteisö tutkii määräajoin, onko Bosnia ja Hertsegovina ottanut tällaiset säädökset tosiasiallisesti käyttöön.

3. Yhteisön yritykset, jotka ovat sijoittautuneet Bosnia ja Hertsegovinaan V osaston II luvun määräysten mukaisesti, voivat tämän sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Bosnia ja Hertsegovinassa yhtä edullisin ehdoin kuin Bosnia ja Hertsegovinan yritykset.

4. Yhteisön yritykset, jotka eivät ole sijoittautuneet Bosnia ja Hertsegovinaan, voivat viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Bosnia ja Hertsegovinassa yhtä edullisin ehdoin kuin Bosnia ja Hertsegovinan yritykset. Bosnia ja Hertsegovina varmistaa viiden vuoden siirtymäajan kuluessa, että voimassa olevia etuuksia supistetaan vähitellen siten, että etuustulli on tämän sopimuksen tullessa voimaan enintään 15 prosenttia ensimmäisenä ja toisena vuonna, enintään 10 prosenttia kolmantena ja neljäntenä vuonna ja enintään 5 prosenttia viidentenä vuonna.

5. Vakautus- ja assosiaationeuvosto tutkii määräajoin, voisiko Bosnia ja Hertsegovina myöntää kaikille yhteisön yrityksille mahdollisuuden osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Bosnia ja Hertsegovinassa. Bosnia ja Hertsegovina raportoi vuosittain vakautus- ja assosiaationeuvostolle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut lisätäkseen avoimuutta ja varmistaakseen julkisiin hankintoihin liittyvien päätösten tehokkaan oikeudellisen valvonnan.

6. Julkisten hankintasopimusten toteuttamiseen liittyvään sijoittautumiseen, toimintaan ja palvelujen tarjoamiseen yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä sekä työskentelyyn ja työntekijöiden liikkuvuuteen tässä yhteydessä sovelletaan 47 69 ARTIKLAn määräyksiä.

75 ARTIKLA
Standardointi, metrologia, akkreditointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

1. Bosnia ja Hertsegovina toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen lainsäädäntönsä asteittain yhdenmukaiseksi yhteisön teknisten määräysten ja standardointia, metrologiaa, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien eurooppalaisten menettelyjen kanssa.

2. Tätä tarkoitusta varten osapuolet pyrkivät:

a) edistämään yhteisön teknisten määräysten, eurooppalaisten standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen käyttöä;

b) edistämään laadunvarmistuksen infrastruktuurin eli standardoinnin, metrologian, akkreditoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kehittämistä;

c) edistämään Bosnia ja Hertsegovinan osallistumista standardoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, metrologian ja muiden vastaavien alojen erityisjärjestöjen (esim. CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)1toimintaan;

d) tekemään tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden arviointia ja teollisuustuotteiden hyväksymistä koskevan sopimuksen, kun Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädäntökehys ja menettelyt ovat riittävän yhdenmukaisia yhteisön lainsäädännön ja menettelyjen kanssa ja kun tarvittavaa asiantuntemusta on saatavilla.

76 ARTIKLA
Kuluttajansuoja

Osapuolet tekevät yhteistyötä saattaakseen Bosnia ja Hertsegovinan kuluttajansuojan yhteisön vaatimuksia vastaavaksi. Tehokas kuluttajansuoja, jota tarvitaan markkinatalouden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, edellyttää tarvittavien hallinnollisten perusrakenteiden kehittämistä markkinoiden valvontaa ja alan lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten.

Tässä tarkoituksessa ja yhteiset etunsa huomioon ottaen osapuolet edistävät ja varmistavat:

a) aktiivista kuluttajansuojapolitiikkaa yhteisön lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tiedotuksen lisääminen ja riippumattomien organisaatioiden kehittäminen;

b) Bosnia ja Hertsegovinan kuluttajansuojalainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön lainsäädännön kanssa;

1 Euroopan standardointikomitea, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea, Euroopan telealan standardointilaitos, Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (Europan Co-operation for Accreditation), mittaustoiminnan eurooppalainen yhteistyöverkosto (European Cooperation in Legal Metrology), Euroopan metrologiajärjestö.

c) kuluttajien tehokasta oikeusturvaa kulutushyödykkeiden laadun parantamiseksi ja asianmukaisten turvallisuusstandardien ylläpitämiseksi;

d) sääntöjen noudattamisen valvontaa toimivaltaisten viranomaisten toimesta ja valitusoikeuden takaaminen kuluttajille riitatapauksissa.

77 ARTIKLA
Työolot ja yhtäläiset mahdollisuudet

Bosnia ja Hertsegovina yhdenmukaistaa asteittain työoloja ja erityisesti työterveyttä ja -turvallisuutta sekä naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön kanssa.

VII OSASTO

OIKEUS, VAPAUS JA TURVALLISUUS

78 ARTIKLA
Instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen

Osapuolet kiinnittävät oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyössä erityistä huomiota oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen ja instituutioiden vahvistamiseen kaikilla tasoilla sekä hallinnossa yleensä että erityisesti lainvalvonnan ja oikeudenkäytön piirissä. Yhteistyöllä pyritään erityisesti lisäämään oikeuslaitoksen riippumattomuutta sekä kehittämään sen tehokkuutta ja institutionaalisia valmiuksia, parantamaan oikeussuojan saatavuutta, kehittämään sopivia toimintarakenteita poliisille, tullille ja muille lainvalvontaelimille, tarjoamaan asianmukaista koulutusta ja torjumaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

79 ARTIKLA
Henkilötietojen suoja

Bosnia ja Hertsegovina yhdenmukaistaa henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön sekä muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten yksityisyydensuojaa koskevien säännösten kanssa. Bosnia ja Hertsegovina perustaa riippumattomia valvontaelimiä, joilla on riittävästi määrärahoja ja henkilöstöä, jotta ne pystyvät valvomaan tehokkaasti henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön noudattamista ja takaamaan sen noudattamisen. Osapuolet tekevät yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

80 ARTIKLA
Viisumi-, rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset

Osapuolet tekevät yhteistyötä viisumi-, rajavalvonta-, turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä ja luovat toimintakehyksen näiden alojen yhteistyötä varten myös aluetasolla; tässä yhteydessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita tätä alaa koskevia aloitteita.

Edellä tarkoitettuja aloja koskeva yhteistyö perustuu osapuolten keskinäisiin neuvotteluihin ja tiiviiseen koordinointiin, ja sen puitteissa olisi annettava teknistä ja hallinnollista apua seuraavissa asioissa:

a) lainsäädäntöä ja käytäntöjä koskeva tietojenvaihto;

b) lainsäädäntöehdotusten laatiminen;

c) instituutioiden toiminnan tehostaminen;

d) henkilöstön koulutus;

e) matkustusasiakirjojen luotettavuuden turvaaminen ja väärien asiakirjojen tunnistaminen;

f) rajavalvonta.

Erityisiä yhteistyöaloja ovat:

a) turvapaikkaoikeuden alalla sellaisen kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano, joka täyttää 28 päivänä heinäkuuta 1951 Genevessä tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 1967 New Yorkissa tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan vaatimukset, palauttamiskieltoa koskevan periaatteen noudattamisen sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten muiden oikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi;

b) laillisen maahanmuuton alalla maahanpääsyä koskevat säännöt ja maahan päästetyn henkilön oikeudet ja asema. Maahanmuuton osalta osapuolet sopivat myöntävänsä oikeudenmukaisen kohtelun alueellaan laillisesti asuville muiden maiden kansalaisille ja harjoittavansa kotouttamispolitiikkaa, jonka tavoitteena on turvata kyseisille henkilöille samanveroiset oikeudet ja velvollisuudet kuin niiden omilla kansalaisilla on.

81 ARTIKLA
Laittoman maahanmuuton estäminen ja valvonta; takaisinotto

1. Osapuolet tekevät yhteistyötä laittoman maahanmuuton estämiseksi ja valvomiseksi. Bosnia ja Hertsegovina ja jäsenvaltiot ottavat takaisin alueillaan laittomasti oleskelevat kansalaisensa, ja osapuolet sitoutuvat lisäksi tekemään ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön takaisinottoa koskevan sopimuksen, joka sisältää myös velvollisuuden ottaa takaisin kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä.

Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Bosnia ja Hertsegovina myöntävät kansalaisilleen asianmukaiset henkilöllisyystodistukset ja tarjoavat heille näihin tarkoituksiin tarvittavat hallinnolliset palvelut.

Kansalaisten sekä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoa koskevat erityiset menettelyt vahvistetaan takaisinottosopimuksessa.

2. Bosnia ja Hertsegovina sitoutuu tekemään takaisinottosopimuksia muiden vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden kanssa ja ryhtymään tarvittaviin toimiin tässä ARTIKLAssa tarkoitettujen kaikkien takaisinottosopimusten joustavan ja nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi.

3. Vakautus- ja assosiaationeuvosto selvittää, mitä muita toimenpiteitä osapuolet voivat yhdessä toteuttaa estääkseen ja valvoakseen laitonta maahanmuuttoa, ihmiskauppa ja laittomat maahanmuuttoverkostot mukaan luettuina.

82 ARTIKLA
Rahanpesu ja terrorismin rahoitus

1. Osapuolet tekevät yhteistyötä estääkseen rahoitusjärjestelmiensä käytön rikollisesta toiminnasta yleensä ja erityisesti huumausainerikoksista saadun rahallisen hyödyn pesuun sekä terrorismin rahoittamiseen.

2. Tämän alan yhteistyöhön voi kuulua hallinnollinen ja tekninen apu, jonka tarkoituksena on edistää säännösten täytäntöönpanoa ja varmistaa sellaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevien asianmukaisten normien ja toimintatapojen tehokas soveltaminen, jotka vastaavat yhteisön ja tämän alan kansainvälisten elinten, erityisesti rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), hyväksymiä normeja ja toimintatapoja.

83 ARTIKLA
Laittomia huumausaineita koskeva yhteistyö

1. Osapuolet tekevät toimivaltansa rajoissa yhteistyötä varmistaakseen, että niiden huumausaineita koskeva lähestymistapa on tasapainoinen ja yhtenäistetty. Alan politiikalla ja toimilla pyritään lujittamaan laittomien huumausaineiden torjuntaan liittyviä rakenteita, vähentämään laittomien huumausaineiden tarjontaa, kauppaa ja kysyntää ja puuttumaan huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuviin terveydellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin sekä varmistamaan huumausaineiden kemiallisten esiasteiden tehokkaampi valvonta.

2. Osapuolet sopivat näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista yhteistyömenetelmistä. Toteutettavat toimet perustuvat yhdessä sovittuihin, EU:n huumausaineiden valvontastrategiaa noudatteleviin periaatteisiin.

84 ARTIKLA
Järjestäytyneen rikollisuuden ja muun laittoman toiminnan estäminen

Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä muun muassa seuraavien rikollisten ja laittomien toimien torjumiseksi ja estämiseksi, riippumatta siitä, liittyvätkö ne järjestäytyneeseen rikollisuuteen:

a) ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa;

b) laiton taloudellinen toiminta, erityisesti rahan väärentäminen ja laittomat liiketoimet, jotka liittyvät esimerkiksi teollisuusjätteisiin tai radioaktiivisiin aineisiin, sekä liiketoimet, jotka liittyvät laittomiin, väärennettyihin tai piraattituotteisiin;

c) sekä yksityisen että julkisen sektorin korruptio, erityisesti jos se liittyy vaikeaselkoisiin hallintokäytäntöihin;

d) veropetokset;

e) laittomien huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tuotanto ja kauppa;

f) salakuljetus;

g) laiton asekauppa;

h) asiakirjaväärennökset;

i) laiton autokauppa;

j) tietoverkkorikollisuus.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi pyritään edistämään alueellista yhteistyötä ja tunnustettujen kansainvälisten standardien noudattamista.

85 ARTIKLA
Terrorismin torjunta

Osapuolet sopivat lakiensa ja määräystensä sekä niiden kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, joiden osapuolia ne ovat, tekevänsä yhteistyötä terroritekojen ja niiden rahoituksen ehkäisemiseksi ja estämiseksi:

a) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (vuodelta 2001) sekä muiden asiaa koskevien YK:n päätöslauselmien, kansainvälisten sopimusten ja oikeudellisten asiakirjojen täysimääräisen täytäntöönpanon yhteydessä;

b) vaihtamalla tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

c) vaihtamalla kokemuksia terrorismin torjunnan keinoista ja menetelmistä, teknisistä näkökohdista ja koulutuksesta sekä terrorismin ehkäisemisestä.

VIII OSASTO

YHTEISTYÖPOLITIIKAT

86 ARTIKLA

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina aloittavat läheisen yhteistyön, jonka tarkoituksena on edistää Bosnia ja Hertsegovinan kehitys- ja kasvumahdollisuuksia. Yhteistyöllä vahvistetaan olemassa olevia taloussuhteita mahdollisimman laajalla pohjalla molempien osapuolten etujen mukaisesti.

2. Politiikat ja muut toimenpiteet suunnitellaan siten, että niillä edistetään Bosnia ja Hertsegovinan kestävää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Näiden politiikkojen yhteydessä olisi varmistettava, että myös ympäristöasiat otetaan alusta alkaen täysin huomioon ja että ne vastaavat sopusointuisen yhteiskunnallisen kehityksen vaatimuksia.

3. Yhteistyöpolitiikat liitetään osaksi alueellista yhteistyökehystä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toimenpiteisiin, joilla voidaan kannustaa Bosnia ja Hertsegovinan ja sen naapurimaiden, myös jäsenvaltioiden, yhteistyötä ja siten edistää alueen vakautta. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi määritellä, mitkä jäljempänä kuvatuista yhteistyöpolitiikoista tai niiden osana toteutettavista toimista ovat ensisijaisia Eurooppa-kumppanuuden mukaisesti.

87 ARTIKLA
Talous- ja kauppapolitiikka

Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina helpottavat talousuudistuksia yhteistyöllä, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä niiden talouksien perusteista sekä talouspolitiikan laatimisesta ja toteuttamisesta markkinataloudessa.

Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten pyynnöstä yhteisö voi tukea Bosnia ja Hertsegovinaa sen pyrkiessä luomaan toimivaa markkinataloutta ja lähentämään asteittain politiikkoja taloudelliseen vakauteen pyrkiviin Euroopan talous- ja rahaliiton politiikkoihin.

Yhteistyöllä pyritään myös parantamaan oikeusturvaa liiketoiminnassa vakaan ja syrjimättömän kauppaan sovellettavan oikeudellisen kehyksen avulla.

Tämän alan yhteistyöhön kuuluu Euroopan talous- ja rahaliiton periaatteita ja toimintaa koskeva epävirallinen tietojenvaihto.

88 ARTIKLA
Tilastoalan yhteistyö

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa tilastoja koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Tavoitteena on kehittää tehokkaat ja kestävät tilastojärjestelmät, joiden avulla voidaan toimittaa vertailukelpoisia, luotettavia, objektiivisia ja tarkkoja tilastotietoja Bosnia ja Hertsegovinan siirtymäprosessin ja uudistusten suunnittelua ja seurantaa varten. Yhteistyön pitäisi myös antaa valtion ja entiteettien tilastotoimistoille valmiudet vastata paremmin kansallisten ja kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin (sekä julkishallinnossa että yksityissektorilla). Tilastointijärjestelmän on oltava YK:n tilastointia koskevien perusperiaatteiden, eurooppalaisia tilastoja koskevien käytännesääntöjen ja eurooppalaisen tilastointilainsäädännön mukainen, ja sitä on kehitettävä vastaamaan tilastointia koskevan yhteisön säännöstön vaatimuksia.

89 ARTIKLA
Pankki-, vakuutus- ja muut rahoituspalvelut

Bosnia ja Hertsegovinan ja yhteisön välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa pankki-, vakuutus- ja muita rahoituspalveluja koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Osapuolet toimivat yhteistyössä tarkoituksenaan luoda ja kehittää asianmukaiset puitteet Bosnia ja Hertsegovinan pankki-, vakuutus- ja muiden rahoituspalvelujen edistämiselle.

90 ARTIKLA
Yhteistyö tilintarkastuksen ja varainhoidon valvonnan alalla

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään pääasiassa julkisen varainhoidon sisäistä valvontaa ja ulkoista tilintarkastusta koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Yhteistyöllä pyritään erityisesti kehittämään asiaa koskevaa lainsäädäntöä laatimalla ja antamalla Bosnia ja Hertsegovinaan järjestelmät julkisen varainhoidon sisäistä valvontaa (mukaan lukien varainhoito ja sen valvonta sekä toiminnallisesti itsenäinen sisäinen tarkastus) sekä riippumatonta ulkoista tilintarkastusta varten kansainvälisesti hyväksyttyjen valvonta- ja tilintarkastusstandardien ja -menetelmien sekä EU:n parhaiden käytänteiden mukaisesti. Yhteistyössä keskitytään myös instituutioiden toimintakyvyn ja koulutuksen parantamiseen julkisen varainhoidon sisäisen valvontajärjestelmän sekä ulkoisen tilintarkastuksen (ylin tilintarkastusviranomainen) kehittämiseksi Bosnia ja Hertsegovinassa; yhteistyö kattaa myös varainhoidon ja sen valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen järjestelmien keskitettyjen yhdenmukaistamisyksiköiden perustamisen ja vahvistamisen.

91 ARTIKLA
Sijoitusten edistäminen ja suoja

Sijoitusten edistämistä ja suojaa koskevan yhteistyön tavoitteena on luoda osapuolten toimivallan rajoissa suotuisat edellytykset sekä kotimaisille että ulkomaisille yksityisille sijoituksille, mikä on keskeisessä asemassa Bosnia ja Hertsegovinan talouden ja teollisuuden elvyttämisen kannalta.

92 ARTIKLA
Teollisuusyhteistyö

Yhteistyöllä pyritään edistämään Bosnia ja Hertsegovinan teollisuuden ja yksittäisten tuotannonalojen nykyaikaistamista ja rakenneuudistusta. Se kattaa myös talouden toimijoiden välisen teollisuusyhteistyön, jonka tavoitteena on yksityissektorin vahvistaminen siten, että ympäristön suojelu voidaan varmistaa.

Teollisuusyhteistyötä koskevissa aloitteissa otetaan huomioon molempien osapuolten määrittämät painopistealueet. Niissä huomioidaan teollisuuden kehitykseen liittyvät alueelliset näkökohdat ja edistetään tarvittaessa valtioiden välisiä kumppanuussuhteita. Aloitteilla olisi erityisesti pyrittävä luomaan yrityksille sopiva toimintakehys, parantamaan liikkeenjohdollista osaamista ja taitotietoa sekä edistämään markkinoita, niiden avoimuutta ja yritysten toimintaolosuhteita.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon yhteisön säännöstö teollisuuspolitiikan alalla.

93 ARTIKLA
Pienet ja keskisuuret yritykset

Tämän alan yhteistyöllä pyritään kehittämään ja vahvistamaan yksityisen sektorin pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), ja siinä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon pk-yrityksiä koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat sekä pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa vahvistetut kymmenen toimintalinjaa.

94 ARTIKLA
Matkailu

Matkailualan yhteistyöllä pyritään pääasiassa vahvistamaan matkailua koskevaa tiedonkulkua (kansainvälisten verkkojen, tietopankkien jne. avulla), lujittamaan matkailualan yritysten ja asiantuntijoiden sekä hallitusten ja niiden matkailualalla toimivaltaisten elinten välistä yhteistyötä ja siirtämään taitotietoa (koulutuksen, henkilövaihdon ja seminaarien avulla). Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tätä alaa koskeva yhteisön säännöstö.

Yhteistyö liitetään osaksi alueellista yhteistyökehystä.

95 ARTIKLA
Maatalous ja maatalouden raaka-aineita jalostava teollisuus

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään maataloutta sekä eläinlääkintää ja kasvinsuojelua koskeviin yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Yhteistyön tarkoituksena on erityisesti Bosnia ja Hertsegovinan maatalouden ja maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden nykyaikaistaminen ja rakennemuutos, varsinkin yhteisössä asetettujen eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluvaatimusten saavuttamiseksi, sekä maan lainsäädännön ja käytäntöjen asteittainen lähentäminen yhteisön sääntöihin ja normeihin.

96 ARTIKLA
Kalastus

Osapuolet selvittävät mahdollisuuksia yksilöidä yhteisen edun mukaisia kalatalouden aloja. Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön kalastusalalla, mukaan luettuna kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä koskevien kansainvälisten ja alueellisten kalastusjärjestöjen sääntöjä koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen.

97 ARTIKLA
Tulli

Osapuolet aloittavat tämän alan yhteistyön taatakseen kaupan alalla vahvistettavien määräysten noudattamisen ja lähentääkseen Bosnia ja Hertsegovinan tullijärjestelmää yhteisön järjestelmään helpottaen siten tässä sopimuksessa suunniteltuja vapauttamistoimenpiteitä ja Bosnia ja Hertsegovinan tullilainsäädännön asteittaista lähentämistä yhteisön säännöstöön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tulliasioita koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat.

Osapuolten keskinäistä hallinnollista avunantoa koskevat säännöt tullialalla vahvistetaan pöytäkirjassa N:o 5.

98 ARTIKLA
Verotus

Osapuolet aloittavat veroalan yhteistyön ja toteuttavat sen yhteydessä muun muassa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on Bosnia ja Hertsegovinan verojärjestelmän uudistaminen, verohallinnon nykyaikaistaminen veronkannon tehostamiseksi ja veropetosten torjuntatoimien vahvistamiseksi.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon verotusta ja haitallisen verokilpailun torjumista koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat. Haitallinen verokilpailu olisi poistettava neuvoston 1 päivänä joulukuuta 1997 hyväksymien yritysverotukseen sovellettavien menettelysääntöjen periaatteita noudattaen.

Yhteistyötä suunnataan myös avoimuuden lisäämiseen ja korruption torjuntaan, ja sen piiriin kuuluu tietojenvaihto Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin helpottaa veropetosten ja veronkierron estämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Bosnia ja Hertsegovinan on saatettava päätökseen tuloa ja varallisuutta koskevan OECD:n malliverosopimuksen viimeisimpään toisintoon ja verotietojen vaihtoa koskevaan OECD:n mallisopimukseen perustuvien kahdenvälisten sopimusten verkosto niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka osallistuvat näihin sopimuksiin.

99 ARTIKLA
Sosiaalialan yhteistyö

Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen Bosnia ja Hertsegovinan työllisyyspolitiikan kehittämistä osana talousuudistusten ja taloudellisen yhdentymisen tehostamista. Yhteistyöllä pyritään myös tukemaan Bosnia ja Hertsegovinan sosiaaliturvajärjestelmän mukauttamista uusiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin, jotta voidaan varmistaa muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden yhtäläinen pääsy järjestelmään ja tehokas tukeminen; yhteistyö voi käsittää Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädännön mukauttamisen työolojen sekä naisten ja miesten, vammaisten ja kaikkien muita heikommassa asemassa olevien myös vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden yhtäläisten mahdollisuuksien osalta sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun tason parantamisen lähtökohtana yhteisössä vallitseva suojelutaso.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

100 ARTIKLA
Koulutus

Osapuolet tekevät yhteistyötä tavoitteenaan parantaa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä nuorisopolitiikan ja -työn tasoa Bosnia ja Hertsegovinassa, mukaan lukien vapaamuotoinen koulutus. Korkea-asteen koulutusjärjestelmien osalta painotetaan Bolognan julistuksen tavoitteiden saavuttamista hallitusten välisen Bolognan prosessin yhteydessä.

Osapuolten yhteistyöllä pyritään myös varmistamaan, että kaikentasoiseen koulutukseen on Bosnia ja Hertsegovinassa mahdollista päästä sukupuolesta, ihonväristä, etnisestä alkuperästä tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Bosnia ja Hertsegovinan ensisijaisena tavoitteena on noudattaa asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten yhteydessä annettuja sitoumuksia.

Yhteisön koulutusalan ohjelmilla ja välineillä pyritään kehittämään Bosnia ja Hertsegovinan koulutusrakenteita ja -toimia.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon tietyt ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

101 ARTIKLA
Kulttuurialan yhteistyö

Osapuolet sitoutuvat edistämään kulttuurialan yhteistyötä. Yhteistyön tarkoituksena on muun muassa lisätä yksilöiden, yhteisöjen ja kansojen keskinäistä ymmärtämystä ja arvostusta. Osapuolet sitoutuvat myös tekemään yhteistyötä edistääkseen kulttuurista monimuotoisuutta erityisesti kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen puitteissa.

102 ARTIKLA
Audiovisuaalialan yhteistyö

Osapuolet tekevät yhteistyötä Euroopan audiovisuaaliteollisuuden edistämiseksi ja yhteistuotannon lisäämiseksi elokuva- ja televisioalalla.

Yhteistyö voi käsittää muun muassa toimittajien ja muiden viestintäalan ammattilaisten koulutusohjelmat ja -palvelut sekä teknisen avun julkisille ja yksityisille tiedotusvälineille niiden riippumattomuuden ja ammattimaisuuden kehittämiseksi sekä yhteyksien edistämiseksi eurooppalaisiin tiedotusvälineisiin.

Bosnia ja Hertsegovina mukauttaa rajat ylittävän lähetystoiminnan sisältöä säätelevät politiikkansa yhteisön vastaaviin politiikkoihin ja yhdenmukaistaa lainsäädäntönsä asiaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa. Bosnia ja Hertsegovina kiinnittää erityistä huomiota satelliittiteitse, maanpäällisen verkon tai kaapelin kautta lähetettävien ohjelmien tekijänoikeuksien hankintaan liittyviin kysymyksiin.

103 ARTIKLA
Tietoyhteiskunta

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa tietoyhteiskuntaa koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin. Sillä tuetaan lähinnä Bosnia ja Hertsegovinan tätä alaa koskevan politiikan ja lainsäädännön asteittaista yhdenmukaistamista yhteisön politiikan ja lainsäädännön kanssa.

Osapuolet tekevät yhteistyötä myös tietoyhteiskunnan kehittämiseksi edelleen Bosnia ja Hertsegovinassa. Yleisenä tavoitteena on muun muassa valmistella yhteiskuntaa kokonaisuudessaan digitaaliaikaan, houkutella sijoituksia ja varmistaa verkkojen ja palvelujen yhteentoimivuus.

104 ARTIKLA
Sähköisen viestinnän verkot ja palvelut

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa tiettyihin ensisijaisiin aloihin, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tällä alalla.

Osapuolet lujittavat yhteistyötä erityisesti sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen alalla pitäen lopullisena tavoitteenaan sitä, että Bosnia ja Hertsegovina ottaa käyttöön tätä alaa koskevan yhteisön säännöstön vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

105 ARTIKLA
Tiedottaminen ja viestintä

Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina toteuttavat keskinäisen tietojenvaihdon edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Etusijalla ovat ohjelmat, joiden tarkoituksena on tarjota Bosnia ja Hertsegovinan suurelle yleisölle perustietoja ja eri ammattiryhmille kohdennetumpaa tietoa yhteisöstä.

106 ARTIKLA
Liikenne

Osapuolten välisessä yhteistyössä keskitytään liikennettä koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin.

Yhteistyöllä voidaan erityisesti pyrkiä edistämään Bosnia ja Hertsegovinan liikenteen rakenneuudistusta ja nykyaikaistamista, parantamaan matkustajien ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta sekä pääsyä liikennemarkkinoille ja -palveluihin, mukaan luettuina satamat ja lentoasemat, tukemaan multimodaali-infrastruktuurien kehittämistä tärkeimpien Euroopan laajuisten verkkojen yhteydessä erityisesti alueellisten yhteyksien lujittamiseksi Kaakkois-Euroopassa keskeisen alueellisen liikenneverkon kehittämisestä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti, toteuttamaan yhteisön toimintastandardeihin verrattavissa olevat toimintastandardit, kehittämään Bosnia ja Hertsegovinaan liikennejärjestelmä, joka on yhteensopiva ja yhdenmukainen yhteisön järjestelmän kanssa, sekä parantamaan ympäristönsuojelunäkökohtien huomioon ottamista liikennealalla.

107 ARTIKLA
Energia

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa energia-alaa koskevan yhteisön säännöstön ensisijaisiin aloihin, tarvittaessa myös ydinturvallisuuteen liittyviin näkökohtiin. Se perustuu energiayhteisön perustamissopimukseen, ja sen tavoitteena on Bosnia ja Hertsegovinan asteittainen yhdentäminen Euroopan energiamarkkinoihin.

108 ARTIKLA
Ympäristö

Osapuolet kehittävät ja vahvistavat ympäristöalan yhteistyötään tärkeissä ympäristön pilaantumisen estämiseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttavat toimenpiteitä ympäristön tilan parantamiseksi tavoitteenaan tukea kestävää ympäristökehitystä.

Osapuolet tekevät yhteistyötä erityisesti hallintorakenteiden ja -menettelyjen lujittamiseksi varmistaakseen ympäristönäkökohtien strategisen suunnittelun ja asianomaisten toimijoiden välisen koordinoinnin ja korostavat Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädännön mukauttamista yhteisön säännöstöön. Yhteistyössä voitaisiin myös keskittyä kehittämään strategioita paikallisen, alueellisen ja rajat ylittävän ilman ja veden saastumisen, myös jätteiden ja kemikaalien, vähentämiseksi merkittävästi, luomaan järjestelmä tehokasta, puhdasta, kestävää ja uusiutuvaa energiantuotantoa ja -kulutusta varten sekä toteuttamaan ympäristövaikutustenarviointi ja strateginen ympäristöarviointi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Kioton pöytäkirjan ratifiointiin ja täytäntöönpanoon.

109 ARTIKLA
Tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskeva yhteistyö

Osapuolet edistävät yhteistyötään siviilitarkoituksiin suunnatun tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla yhteisen edun mukaisesti ja varmistavat käytettävissä olevien voimavarojen perusteella riittävät mahdollisuudet osallistua toistensa ohjelmiin, jollei teollis- ja tekijänoikeuksien sekä kaupallisten oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta muuta johdu.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon ensisijaiset alat, jotka liittyvät yhteisön säännöstöön tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla.

110 ARTIKLA
Alueellinen ja paikallinen kehitys

Osapuolet pyrkivät vahvistamaan alueellista ja paikallista kehitystä koskevaa yhteistyötään tavoitteenaan talouskehityksen edistäminen ja alueellisen epätasapainon vähentäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään rajat ylittävään sekä valtioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteistyössä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon aluekehitystä koskevan yhteisön säännöstön ensisijaiset alat.

111 ARTIKLA
Julkishallinnon uudistaminen

Yhteistyön tavoitteena on jatkaa tehokkaan ja vastuuvelvollisen julkishallinnon kehittämistä Bosnia ja Hertsegovinassa alalla tähän mennessä toteutettujen uudistusten perusteella.

Yhteistyössä keskitytään pääasiassa instituutioiden kehittämiseen Eurooppa-kumppanuuden vaatimusten mukaisesti, ja se käsittää myös avoimien ja puolueettomien työhönottomenettelyjen kehittämisen ja täytäntöönpanon, henkilöstöhallinnon, virkamiesten urakehityksen, jatkokoulutuksen ja julkishallinnon eettisten normien edistämisen. Uudistuksissa otetaan asianmukaisesti huomioon julkisen talouden kestävyyteen liittyvät tavoitteet, myös julkisen talouden rakenne. Yhteistyö käsittää kaikki julkishallinnon tasot Bosnia ja Hertsegovinassa.

IX OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

112 ARTIKLA

Bosnia ja Hertsegovina voi tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi saada yhteisöltä rahoitustukea avustuksina ja lainoina, Euroopan investointipankin lainat mukaan luettuina, sopimuksen 5, 113 ja 115 ARTIKLAn mukaisesti. Yhteisön tuen edellytyksenä on edistyminen Kööpenhaminan poliittisten arviointiperusteiden saavuttamisessa ja erityisesti Eurooppakumppanuuden erityistavoitteiden saavuttamisessa. Huomioon otetaan niin ikään Bosnia ja Hertsegovinan edistymistä koskevassa vuotuisessa kertomuksessa esitetty arvio. Yhteisön tuen saaminen edellyttää myös vakautus- ja assosiaatioprosessin ehtojen noudattamista ja varsinkin tuensaajien sitoutumista demokraattisiin, taloudellisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin. Bosnia ja Hertsegovinalle myönnettävä tuki on mukautettava vastaamaan havaittuja tarpeita ja sovittuja painopisteitä, sen on heijastettava tuen hyödyntämiskykyä ja tarvittaessa valmiuksia takaisinmaksuun ja sitä on käytettävä talousuudistus- ja talouden rakenneuudistustoimenpiteiden toteuttamiseen.

113 ARTIKLA

Avustuksina annettava rahoitustuki myönnetään asiaa koskevan neuvoston asetuksen mukaisesti monivuotisesta viiteohjelmasta vuotuisten toimintaohjelmien perusteella, jotka yhteisö vahvistaa Bosnia ja Hertsegovinan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Rahoitustuki voi kattaa kaikki yhteistyöalat siten, että erityistä huomiota kiinnitetään oikeus- ja sisäasioihin, lainsäädännön yhdenmukaistamiseen ja talouskehitykseen.

114 ARTIKLA

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että yhteisön tuki yhteensovitetaan tarkoin muista lähteistä kuten jäsenvaltioista, muista maista ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta tulevan tuen kanssa.

Tätä varten osapuolet vaihtavat säännöllisesti tietoja kaikista tuen lähteistä.

X OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET, YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

115 ARTIKLA

Perustetaan vakautus- ja assosiaationeuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista. Se kokoontuu tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa säännöllisin väliajoin ja olosuhteiden sitä edellyttäessä. Se tarkastelee tähän sopimukseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä sekä kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä osapuolten yhteisen edun mukaisia kysymyksiä.

116 ARTIKLA

1. Vakautus- ja assosiaationeuvosto koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission jäsenistä sekä Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvoston jäsenistä.

2. Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Vakautus- ja assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa sen työjärjestyksessä vahvistettavin edellytyksin.

4. Vakautus- ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen yhteisön edustaja ja Bosnia ja Hertsegovinan edustaja.

5. Euroopan investointipankki osallistuu sitä koskevissa asioissa tarkkailijana vakautus- ja assosiaationeuvoston työhön.

117 ARTIKLA

Vakautus- ja assosiaationeuvosto käyttää päätösvaltaa tämän sopimuksen soveltamisalalla ja siinä määrätyissä tapauksissa tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi tarvittaessa myös antaa suosituksia. Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

118 ARTIKLA

1. Vakautus- ja assosiaationeuvostoa avustaa sen tehtävissä vakautus- ja assosiaatiokomitea, joka koostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission edustajista sekä Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvoston edustajista.

2. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrää työjärjestyksessään vakautus- ja assosiaatiokomitean tehtävät, joihin kuuluu vakautus- ja assosiaationeuvoston kokousten valmistelu, ja päättää kyseisen komitean toimintatavoista.

3. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi siirtää toimivaltaansa vakautus- ja assosiaatiokomitealle. Tällöin vakautus- ja assosiaatiokomitea tekee päätöksensä 117 ARTIKLAssa määrätyin edellytyksin.

119 ARTIKLA

Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi perustaa alakomiteoita.

Tämän sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan ensimmäisen vuoden loppuun mennessä vakautus- ja assosiaationeuvosto perustaa tämän sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät alakomiteat.

Perustetaan maahanmuuttokysymyksiä käsittelevä alakomitea.

120 ARTIKLA

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää perustaa muita erityiskomiteoita tai -elimiä avustamaan sitä sen tehtävien hoitamisessa. Vakautus- ja assosiaationeuvosto määrittelee työjärjestyksessään tällaisten komiteoiden tai elinten kokoonpanon, tehtävät ja toimintatavat.

121 ARTIKLA

Perustetaan parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta. Siinä kokoontuvat Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsenet mielipiteiden vaihtoa varten. Se kokoontuu itse määrääminsä väliajoin.

Parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta muodostuu Euroopan parlamentin sekä Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin jäsenistä.

Parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

Parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan puheenjohtajana toimii sen työjärjestyksen määräysten mukaisesti vuorotellen Euroopan parlamentin jäsen ja Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin jäsen.

122 ARTIKLA

Kumpikin osapuoli sitoutuu varmistamaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, että toisen osapuolen luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat, ilman syrjintää sen omiin kansalaisiin verrattuna, saattaa asiansa osapuolten toimivaltaisten tuomioistuinten ja hallintoelinten käsiteltäväksi puolustaessaan yksilönoikeuksiaan ja omistusoikeuksiaan.

123 ARTIKLA

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) joita se pitää tarpeellisina keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen luovutuksen estämiseksi;

b) jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotilastarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen kannalta välttämättömään tutkimukseen, kehitystyöhön tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) jotka se arvioi tärkeiksi oman turvallisuutensa kannalta yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodan aikana tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa taikka täyttääkseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

124 ARTIKLA

1. Tämän sopimuksen soveltamisaloilla ja rajoittamatta siihen sisältyviä erityismääräyksiä:

a) Bosnia ja Hertsegovinan yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten tai niiden yritysten välillä;

b) yhteisön Bosnia ja Hertsegovinaan soveltamat järjestelyt eivät saa johtaa syrjintään Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten tai sen yritysten välillä.

2. Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät rajoita osapuolten oikeutta soveltaa verolainsäädännön asiaan liittyviä säännöksiä verovelvollisiin, jotka ovat keskenään erilaisessa tilanteessa asuinpaikkansa suhteen.

125 ARTIKLA

1. Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen. Ne varmistavat, että tässä sopimuksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

2. Osapuolet sopivat aloittavansa kumman tahansa osapuolen pyynnöstä viipymättä neuvottelut sopivia kanavia käyttäen keskustellakseen tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevista tai muista osapuolten suhteita koskevista kysymyksistä.

3. Kumpikin osapuoli voi saattaa vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi kaikki tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat riidat. Tällöin sovelletaan 126 ARTIKLAa ja tarvittaessa pöytäkirjaa N:o 6.

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan sitovalla päätöksellä.

4. Jos osapuoli katsoo, että toinen osapuoli on jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaisen velvoitteensa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, sen on annettava vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tarvittavat tiedot tilanteen perusteellista käsittelyä varten molempien osapuolten hyväksyttävissä olevan ratkaisun löytämiseksi.

Toimenpiteitä valittaessa on etusijalle asetettava ne, joista on vähiten haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä vakautus- ja assosiaationeuvostolle, ja toisen osapuolen sitä pyytäessä niistä neuvotellaan vakautus- ja assosiaationeuvostossa, vakautus- ja assosiaatiokomiteassa tai muussa 119 tai 120 ARTIKLAn nojalla perustetussa elimessä.

5. Edellä olevien 2, 3 ja 4 kohdan määräykset eivät vaikuta millään tavoin 30, 38, 39, 40 ja 44 ARTIKLAan sekä pöytäkirjaan N:o 2 eivätkä rajoita niiden soveltamista.

126 ARTIKLA

1. Jos osapuolten välillä syntyy tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, toinen osapuoli esittää toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaationeuvostolle riidanalaisen asian ratkaisemista koskevan virallisen pyynnön.

Jos osapuoli katsoo, että toisen osapuolen toteuttama toimenpide tai laiminlyömä toiminta on vastoin sille tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteita, riidan ratkaisemista koskevassa virallisessa pyynnössä on perusteltava tämä kanta ja tarvittaessa mainittava, että kyseinen osapuoli voi toteuttaa 125 ARTIKLAn 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan aloittamalla neuvottelut vakautus- ja assosiaationeuvostossa ja muissa 3 kohdassa tarkoitetuissa elimissä, jotta kummankin osapuolen hyväksyttävissä oleva ratkaisu saavutetaan mahdollisimman pian.

3. Osapuolet antavat vakautus- ja assosiaationeuvostolle kaikki tilanteen perusteellista käsittelyä varten tarvittavat tiedot.

Riidasta neuvotellaan jokaisessa vakautus- ja assosiaationeuvoston kokouksessa, kunnes se saadaan ratkaistua, jollei pöytäkirjan N:o 6 mukaista välimiesmenettelyä ole aloitettu. Riita katsotaan ratkaistuksi, kun vakautus- ja assosiaationeuvosto on tehnyt sitovan päätöksen asian ratkaisemiseksi 125 ARTIKLAn 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai kun se on vahvistanut, että riitaa ei enää ole.

Riidasta voidaan neuvotella missä tahansa vakautus- ja assosiaatiokomitean tai muun 119 tai 120 ARTIKLAn nojalla perustetun komitean tai elimen kokouksessa osapuolten yhteisestä sopimuksesta tai toisen osapuolen pyynnöstä. Neuvotteluja voidaan käydä myös kirjallisesti.

Kaikki neuvottelujen aikana annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

4. Pöytäkirjan N:o 6 soveltamisalaan kuuluvissa asioissa kumpi osapuoli tahansa voi saattaa riidan ratkaistavaksi pöytäkirjan mukaisessa välimiesmenettelyssä, jos osapuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan sitä kahden kuukauden kuluttua 1 kohdan mukaisen riitojenratkaisumenettelyn aloittamisesta.

127 ARTIKLA

Tämä sopimus ei vaikuta niihin oikeuksiin, jotka yksilöille ja talouden toimijoille varmistetaan voimassa olevissa yhtä tai useampaa jäsenvaltiota ja Bosnia ja Hertsegovinaa sitovissa sopimuksissa, ennen kuin samanarvoiset yksilöitä ja talouden toimijoita koskevat oikeudet on saavutettu tämän sopimuksen nojalla.

128 ARTIKLA

Liitteet I–VII sekä pöytäkirjat N:o 1–7 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Marraskuun 22 päivänä 2004 allekirjoitettu Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen puitesopimus Bosnia ja Hertsegovinan osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevista yleisperiaatteista11 ja sen liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Puitesopimuksen soveltamista tarkastellaan sen 8 ARTIKLAssa määrätyllä tavalla vakautus- ja assosiaationeuvostossa, joka voi tarvittaessa muuttaa puitesopimusta.

129 ARTIKLA

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

1EUVL L 192, 22.7.2005, s. 9.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

Kumpikin osapuoli voi keskeyttää välittömästi tämän sopimuksen soveltamisen, jos toinen osapuoli ei noudata jotakin tämän sopimuksen keskeistä osaa.

130 ARTIKLA

Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolilla tarkoitetaan yhteisöä tai sen jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja sen jäsenvaltioita, kutakin toimivaltansa mukaisesti, sekä Bosnia ja Hertsegovinaa.

131 ARTIKLA

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta, näissä sopimuksissa olevien ehtojen mukaisesti, sekä Bosnia ja Hertsegovinan alueeseen.

132 ARTIKLA

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

133 ARTIKLA

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tsekin, unkarin, viron, bosnian, kroatian ja serbian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

134 ARTIKLA

Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

Ratifiointi- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

Tämä sopimus tulee voimaan viimeisen ratifiointi- tai hyväksymiskirjan talletuspäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

135 ARTIKLA
Väliaikainen sopimus

Jos ennen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamista tämän sopimuksen joidenkin osien määräykset, erityisesti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät määräykset sekä liikennettä koskevat määräykset, saatetaan voimaan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisillä väliaikaisilla sopimuksilla, osapuolet sopivat, että näissä olosuhteissa tämän sopimuksen IV osaston ja 71 ja 73 ARTIKLAn sekä pöytäkirjojen N:o 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 ja pöytäkirjan N:o 3 asianomaisten määräysten soveltamiseksi -sopimuksen voimaantulopäivällä -tarkoitetaan väliaikaisen sopimuksen voimaantulopäivää, kun viitataan kyseisissä määräyksissä määrättyihin velvoitteisiin.

LIITTEIDEN JA PÖYTÄKIRJOJEN LUETTELO

LIITTEET

Liite I (21 ARTIKLA) – Bosnia ja Hertsegovinan tariffimyönnytykset yhteisön teollisuustuotteille

Liite II (27 ARTIKLn 2 kohta) – Pikkuvasikanlihatuotteiden ("baby beef") määritelmä

Liite III (27 ARTIKLA) – Bosnia ja Hertsegovinan tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille

Liite IV (28 ARTIKLA) – Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullit

Liite V (28 ARTIKLA) – Yhteisön peräisin olevien tavaroiden tuonnissa Bosnia ja Hertsegovinaan sovellettavat tullit

Liite VI (50 ARTIKLA) – Sijoittautuminen: rahoituspalvelut

Liite VII (73 ARTIKLA) – Teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet

PÖYTÄKIRJAT

Pöytäkirja N:o 1 (25 ARTIKLA) – Yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen jalostettujen maataloustuotteiden kauppa

Pöytäkirja N:o 2 (42 ARTIKLA) – Käsitteen "alkuperätuotteet" määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät tätä yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välistä sopimusta sovellettaessa

Pöytäkirja N:o 3 (59 ARTIKLA) – Maakuljetukset

Pöytäkirja N:o 4 (71 ARTIKLA) – Terästeollisuuden valtiontuki

Pöytäkirja N:o 5 (97 ARTIKLA) – Keskinäinen hallinnollinen avunanto tulliasioissa

Pöytäkirja N:o 6 (126 ARTIKLA) – Riitojen ratkaiseminen

Pöytäkirja N:o 7 (27 ARTIKLA) – Viinien vastavuoroiset etuusmyönnytykset, viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen viinien nimitysten vastavuoroinen tunnustaminen, suoja ja valvonta

LIITE VI

SIJOITTAUTUMINEN: RAHOITUSPALVELUT

(V osaston II luku)

RAHOITUSPALVELUT:

MÄÄRITELMÄT

Rahoituspalveluilla tarkoitetaan toisen osapuolen rahoituspalvelujen tarjoajan tarjoamaa rahoitusluonteista palvelua.

Rahoituspalveluihin kuuluvat seuraavat toiminnot:

A. Kaikki vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut:

1. ensivakuutus (mukaan luettuna rinnakkaisvakuutus):

i) henkivakuutus;

ii) vahinkovakuutus;

2. jälleenvakuutus ja edelleenvakuutus;

3. vakuutusten välittäminen kuten vakuutusmeklarien ja -asiamiesten toiminta;

4. vakuutusten liitännäispalvelut, kuten neuvonta-, aktuaari-, riskinarviointi- ja vahingonkäsittelypalvelut.

B. Pankkipalvelut ja muut rahoituspalvelut (lukuun ottamatta vakuutuspalveluja):

1. talletusten ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanotto yleisöltä;

2. kaikenlainen antolainaustoiminta, muun muassa kulutusluotot, kiinnitysluotot, factoring-rahoitus ja liiketoiminnan rahoitus;

3. rahoitusleasing;

4. kaikki maksu- ja rahansiirtopalvelut, mukaan luettuina luotto- ja maksukortit, matkasekit ja pankkivekselit;

5. takaukset ja sitoumukset;

6. kauppa omaan tai asiakkaiden lukuun pörssissä, OTC-markkinoilla tai muulla tavalla, erityisesti seuraavilla välineillä:

a) rahamarkkinavälineet (sekit, vekselit, talletustodistukset jne.);

b) ulkomaanvaluutta;

c) johdannaistuotteet, mukaan luettuina, muttei yksinomaan, futuurit ja optiot;

d) valuuttakurssit ja korkovälineet, mukaan luettuina sellaiset tuotteet kuin swapsopimukset, korkotermiinit jne.;

e) siirtokelpoiset arvopaperit;

f) muut markkinakelpoiset välineet ja rahoitusomaisuus, mukaan luettuina jalometalliharkot;

7. osallistuminen asiamiehenä (julkisesti tai yksityisesti) kaikentyyppisten arvopapereiden liikkeeseenlaskuun, myös merkintävastuuseen ja sijoitukseen, ja liikkeeseenlaskuun liittyvien palvelujen tarjoaminen;

8. välitystoiminta rahamarkkinoilla;

9. omaisuuden hoito, erityisesti käteisvarojen tai arvopaperisalkun hoito, yhteissijoitusten hoidon kaikki muodot, eläkerahastojen hoito sekä arvopapereiden talletus- ja notariaattipalvelut;

10. rahoitusvaroihin kuten arvopapereihin, johdannaistuotteisiin ja muihin siirtokelpoisiin välineisiin liittyvät maksu- ja selvityspalvelut;

11. rahoitustietojen antaminen ja siirto, rahoitukseen liittyvä tietojenkäsittely ja siihen liittyvien ohjelmistojen toimittaminen muiden rahoituspalvelujen tarjoajien toimesta;

12. neuvonta, välitys ja muut edellä 1–11 alakohdassa lueteltuihin erilaisiin toimintoihin liittyvät rahoituspalvelut, mukaan luettuina luottotiedot ja luottoarviot, sijoituksiin ja salkunhoitoon liittyvä tutkimus ja neuvonta sekä yritysostoihin ja yritysten uudelleenjärjestelyihin ja toimintaperiaatteisiin liittyvä neuvonta.

Seuraavat toimet eivät kuulu rahoituspalvelujen määritelmään:

a) keskuspankkien tai muiden julkisten laitosten toteuttamat toimet raha- ja valuuttakurssipolitiikkaa harjoitettaessa;

b) keskuspankkien sekä julkisten toimielinten, viranomaisten tai laitosten harjoittama toiminta valtion lukuun tai valtion takuulla lukuun ottamatta tapauksia, joissa näiden julkisten yhteisöjen kanssa kilpailevat rahoituspalvelujen tarjoajat voivat harjoittaa tätä toimintaa;

c) lakisääteiseen sosiaaliturva- tai eläkejärjestelmään kuuluva toiminta lukuun ottamatta tapauksia, joissa julkisten yhteisöjen tai yksityisten laitosten kanssa kilpailevat rahoituspalvelujen tarjoajat voivat harjoittaa tätä toimintaa.

LIITE VII

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET SEKÄ KAUPALLISET OIKEUDET

(73 ARTIKLA)

1. Tämän sopimuksen 73 ARTIKLAn 4 kohta koskee seuraavia monenvälisiä sopimuksia, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat tai joita jäsenvaltiot tosiasiallisesti soveltavat:

– Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (Budapest 1977, muutettu vuonna 1980);

– Haagin sopimus teollismallien kansainvälisestä tallettamisesta (Geneven sopimus, 1999);

– tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Madridin sopimuksen pöytäkirja (Madridin pöytäkirja 1989);

– tavaramerkkilainsäädäntöä koskeva yleissopimus (Geneve 2000);

– äänitteiden valmistajien suojaamiseksi heidän äänitteidensä luvattomalta jäljentämiseltä tehty yleissopimus (ääniteyleissopimus, Geneve 1971);

- kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooman yleissopimus 1961);

- Strasbourgin sopimus kansainvälisestä patenttiluokituksesta (Strasbourg 1971, muutettu 1979);

-- Wienin sopimus tavaramerkkien kuvallisia elementtejä sisältävien osuuksien kansainvälisen luokituksen perustamisesta (Wien 1973, muutettu 1985);

-- WIPO:n tekijänoikeussopimus (Geneve, 1996);

- WIPO:n esitys- ja äänitesopimus (Geneve, 1996);

- uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (UPOVyleissopimus, Pariisi 1961, tarkistettu vuosina 1972, 1978 ja 1991);

- yleissopimus Eurooppapatenttien myöntämisestä (Euroopan patenttisopimus – München, 1973, muutettu, vuoden 2000 tarkistus mukaan luettuna);

- tavaramerkkioikeutta koskeva sopimus (Geneve 1994).

2. Osapuolet vahvistavat pitävänsä tärkeinä seuraaviin monenvälisiin sopimuksiin perustuvia velvoitteita:

- maailman henkisen omaisuuden järjestön perustava yleissopimus (WIPO-yleissopimus, Tukholma 1967, muutettu vuonna 1979);

- Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin asiakirja 1971);

- Brysselin yleissopimus satelliitin välittämien ohjelmasignaalien jakamisesta (Bryssel 1974);

- Locarnon sopimus teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamisesta (Locarno 1968, muutettu 1979);

- Madridin sopimus tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä (Tukholman asiakirja 1967, muutettu 1979);

- Nizzan sopimus tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröintiä varten (Geneve 1977, muutettu 1979);

- Pariisin yleissopimus teollisuusoikeuden suojelemisesta (Tukholman asiakirja 1967, muutettu 1979);

- patenttiyhteistyösopimus (Washington 1970, muutettu 1979 ja 1984).

PÖYTÄKIRJA N:O 3

MAAKULJETUKSET

1 ARTIKLA
Tarkoitus

Tämän pöytäkirjan tavoitteena on edistää osapuolten välistä maakuljetusalan yhteistyötä erityisesti kauttakulkuliikenteen osalta ja varmistaa tätä varten osapuolten alueiden välisen ja niiden kautta kulkevan liikenteen yhteensovitettu kehitys soveltamalla tämän pöytäkirjan määräyksiä täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti.

2 ARTIKLA
Soveltamisala

1. Yhteistyö kattaa maakuljetukset, erityisesti maantie- ja rautatiekuljetukset sekä yhdistetyt kuljetukset ja niihin liittyvät infrastruktuurit.

2. Tältä osin tämän pöytäkirjan soveltamisalaan sisältyvät erityisesti:

– liikenteen infrastruktuurit kummankin osapuolen alueella siltä osin kuin se on tarpeen tämän pöytäkirjan tavoitteen saavuttamiseksi,

– vastavuoroinen pääsy maantiekuljetusten markkinoille,

– välttämättömät oikeudelliset ja hallinnolliset tukitoimenpiteet, mukaan lukien kaupalliset, verotukselliset, sosiaaliset ja tekniset toimenpiteet,

– yhteistyö ympäristön tarpeita vastaavan kuljetusjärjestelmän kehittämisessä,

– osapuolten liikennepolitiikkojen ja erityisesti liikenteen infrastruktuurien kehittämistä koskeva säännöllinen tietojenvaihto.

3 ARTIKLA
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a) – yhteisön kauttakulkuliikenteellä – sellaista Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta tapahtuvaa tavaraliikennettä yhteisön jäsenvaltiosta tai yhteisön jäsenvaltioon, jonka suorittaa yhteisöön sijoittautunut liikenteenharjoittaja,

b) – Bosnia ja Hertsegovinan kauttakulkuliikenteellä – sellaista yhteisön alueen kautta tapahtuvaa tavaraliikennettä Bosnia ja Hertsegovinasta kolmanteen maahan tai jostakin kolmannesta maasta Bosnia ja Hertsegovinaan, jonka suorittaa Bosnia ja Hertsegovinaan sijoittautunut liikenteenharjoittaja,

c) – yhdistetyllä kuljetuksella – tavaroiden kuljetusta, jossa kuorma-auton, perävaunun, vetoautollisen tai vetoautottoman puoliperävaunun, vaihtokuormatilan tai vähintään 20 jalan kontin kuljettamiseen käytetään maantietä matkan alku- tai loppuosuudella ja toisella osuudella rautatie-, sisävesi- tai merikuljetusta, silloin kun tämän osuuden pituus on yli 100 km linnuntietä ja se muodostaa maantiekuljetuksen alku- tai loppuosuuden:

– joko tavaroiden kuormauspaikan ja lähimmän sopivan rautatien kuormausaseman välillä, kun on kyse alkuosuudesta, ja lähimmän sopivan rautatien purkausaseman ja tavaroiden purkauspaikan välillä, kun on kyse loppuosuudesta, tai

– enintään 150 km säteellä linnuntietä sisävesisatamasta tai merisatamasta, missä tavarat laivataan tai puretaan.

INFRASTRUKTUURIT

4 ARTIKLA
Yleinen määräys

Osapuolet sopivat toteuttavansa vastavuoroisesti yhteensovitetut toimenpiteet multimodaaliliikenteen infrastruktuurien kehittämiseksi olennaisena keinona ratkaista ongelmat, jotka liittyvät Bosnia ja Hertsegovinan kautta kulkevaan tavaraliikenteeseen, erityisesti yleiseurooppalaisella liikennekäytävällä V sekä liikennekäytävään VII yhteydessä olevalla Savan sisävesiväylällä, jotka ovat osa 5 ARTIKLAssa tarkoitetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa määriteltyä keskeistä alueellista liikenneverkkoa.

5 ARTIKLA
Suunnittelu

Bosnia ja Hertsegovinan ja Kaakkois-Euroopan alueen tarpeita palvelevan, tärkeimmät maantie- ja rautatieväylät, sisävesiväylät ja -satamat, meriliikennesatamat, lentoasemat ja muut liikenneverkon tärkeät osat kattavan alueellisen multimodaaliliikenneverkon kehittäminen Bosnia ja Hertsegovinan alueella on yhteisölle ja Bosnia ja Hertsegovinalle erityisen tärkeää. Tämä verkko määriteltiin alueen ministerien ja Euroopan komission kesäkuussa 2004 allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjassa keskeisen alueellisen liikenneinfrastruktuuriverkon kehittämisestä Kaakkois-Euroopassa. Allekirjoittajien edustajista koostuva ohjauskomitea huolehtii verkon kehittämisestä ja ensisijaisten alojen valinnasta.

6 ARTIKLA
Rahoitus

1. Yhteisö voi osallistua tämän pöytäkirjan 5 ARTIKLAssa tarkoitettujen infrastruktuuritöiden rahoitukseen tämän sopimuksen 112 ARTIKLAn mukaisesti. Rahoitukseen osallistuminen voidaan toteuttaa Euroopan investointipankin myöntäminä luottoina sekä käyttäen muita rahoitusmuotoja, joilla voidaan antaa käyttöön lisävaroja.

2. Töiden nopeuttamiseksi Euroopan komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan edistämään muiden täydentävien rahoituslähteiden käyttöä, kuten tiettyjen yhteisön jäsenvaltioiden kahdenvälisiä sijoituksia tai sijoituksia julkisista ja yksityisistä rahastoista.

RAUTATIEKULJETUKSET JA YHDISTETYT KULJETUKSET

7 ARTIKLA
Yleinen määräys

Osapuolet toteuttavat vastavuoroisesti yhteensovitetut toimenpiteet rautatiekuljetusten ja yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi ja edistämiseksi, jotta näiden kuljetusmuotojen avulla voidaan tulevaisuudessa hoitaa merkittävä osa osapuolten välisistä kuljetuksista ja kauttakulkuliikenteestä Bosnia ja Hertsegovinan kautta entistä ympäristöystävällisemmällä tavalla.

8 ARTIKLA
Infrastruktuureihin liittyvät erityisnäkökohdat

Bosnia ja Hertsegovinan rautateiden nykyaikaistamisen yhteydessä toteutetaan tarvittavat toimet niiden mukauttamiseksi yhdistettyjen kuljetusten järjestelmää varten kiinnittäen erityisesti huomiota pääteasemien kehittämiseen ja rakentamiseen, tunnelien kokoon sekä kapasiteettiin, mikä edellyttää huomattavia sijoituksia.

9 ARTIKLA
Tukitoimenpiteet

Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on:

– kannustaa kuljetuspalvelujen käyttäjiä ja tavarantoimittajia käyttämään yhdistettyjä kuljetuksia,

– saattaa yhdistetyt kuljetukset kilpailukykyisiksi maantiekuljetuksiin verrattuna erityisesti yhteisön tai Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämän taloudellisen tuen avulla,

– kannustaa yhdistettyjen kuljetusten käyttöä pitkillä matkoilla ja edistää erityisesti vaihtokorien, konttien ja yleensä miehittämättömien kuljetusten käyttöä,

– nopeuttaa yhdistettyjä kuljetuksia ja parantaa niiden luotettavuutta sekä erityisesti:

– lisätä junavuoroja ja mukauttaa ne tavarantoimittajien ja kuljetuspalvelujen tarpeisiin, lyhentää odotusaikoja pääteasemilla ja lisätä asemien tuottavuutta,

– poistaa soveltuvin keinoin esteet lähestymisväyliltä yhdistettyjen kuljetusten käytön helpottamiseksi,

– yhdenmukaistaa tarvittaessa erityiskaluston painoja, mittoja ja tiettyjä muita teknisiä ominaisuuksia koskevia määräyksiä, erityisesti mittojen riittävän yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja toteuttaa yhteensovitettuja toimenpiteitä liikennemäärien vaatiman kaluston tilaamiseksi ja käyttöön ottamiseksi, ja

– yleisesti ottaen toteuttaa muut asiaa koskevat toimenpiteet.

10 ARTIKLA
Rautateiden osuus

Osapuolet suosittelevat sen mukaisesti, kuuluuko asia valtion vai rautateiden toimivaltaan, sekä matkustaja- että tavaraliikenteen osalta seuraavia toimia:

– kahden- ja monenvälisen sekä rautatiealan kansainvälisissä järjestöissä tehtävän yhteistyön lujittaminen kaikilla aloilla erityisesti liikennepalvelujen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi,

– sellaisen yhteisen rautatiejärjestelmän käyttöön ottaminen, jonka avulla tavarantoimittajia kannustetaan lähettämään lasti erityisesti kauttakulkuliikenteessä mieluummin rautatie- kuin maantiekuljetuksena noudattaen terveen kilpailun ja käyttäjän vapaan valinnan periaatteita,

– Bosnia ja Hertsegovinan valmistautuminen osallistumaan rautateiden kehittämistä koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanoon ja tulevaan kehitykseen.

MAANTIELIIKENNE

11 ARTIKLA
Yleiset määräykset

1. Vastavuoroisen kuljetusmarkkinoille pääsyn osalta osapuolet sopivat säilyttävänsä alkuvaiheessa järjestelmän, joka perustuu kunkin yhteisön jäsenvaltion ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin tai muihin kahdenvälisiin kansainvälisiin asiakirjoihin, tai jos tällaisia sopimuksia tai asiakirjoja ei ole, vuonna 1991 vallinneeseen tosiasialliseen tilanteeseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Kunnes 12 ARTIKLAssa tarkoitettu yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen maantiekuljetusten markkinoille pääsyä koskeva sopimus ja 13 ARTIKLAn 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan tieliikenteen verotusta koskeva sopimus tehdään, Bosnia ja Hertsegovina toimii yhteistyössä yhteisön jäsenvaltioiden kanssa tarvittavien muutosten tekemiseksi voimassa oleviin kahdenvälisiin sopimuksiin niiden mukauttamiseksi tähän pöytäkirjaan.

2. Osapuolet sopivat vapauttavansa kokonaan yhteisön kauttakulkuliikenteen pääsyn Bosnia ja Hertsegovinan kautta ja Bosnia ja Hertsegovinan kauttakulkuliikenteen pääsyn yhteisön kautta tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.

3. Jos yhteisön tieliikenteen harjoittajien kauttakulkuliikenne lisääntyy 2 kohdan nojalla myönnettyjen oikeuksien seurauksena siten, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa teiden infrastruktuurille ja/tai liikenteen sujuvuudelle 5 ARTIKLAssa mainituilla väylillä, tai jos Bosnia ja Hertsegovinan rajojen lähellä olevalla yhteisön alueella ilmenee ongelmia samoissa olosuhteissa, asia toimitetaan vakautus- ja assosiaationeuvoston käsiteltäväksi tämän sopimuksen 117 ARTIKLAn mukaisesti. Osapuolet voivat ehdottaa kyseisen vahingon rajoittamiseksi tai lieventämiseksi tarvittavia poikkeuksellisia väliaikaisia syrjimättömiä toimenpiteitä.

4. Jos yhteisö vahvistaa sääntöjä, joiden tavoitteena on vähentää Euroopan unionissa rekisteröityjen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista ja parantaa liikenneturvallisuutta, samanlaista järjestelmää sovelletaan Bosnia ja Hertsegovinassa rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin, jotka haluavat liikkua yhteisön alueella. Vakautus- ja assosiaationeuvosto päättää tarvittavista yksityiskohtaisista säännöistä.

5. Osapuolet pidättäytyvät yksipuolisista toimista, jotka voivat johtaa syrjintään yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan liikenteenharjoittajien tai ajoneuvojen välillä. Kumpikin osapuoli toteuttaa tarvittavat toimet toisen osapuolen alueelle suuntautuvan tai sen kautta kulkevan maantieliikenteen helpottamiseksi.

12 ARTIKLA
Pääsy markkinoille

Osapuolet sitoutuvat ensisijaisesti toimimaan yhdessä sisäisten sääntöjensä mukaisesti löytääkseen:

– toimintatapoja, joilla voidaan edistää sellaisen kuljetusjärjestelmän kehittämistä, joka vastaa osapuolten tarpeita ja joka on yhteensopiva yhteisön sisämarkkinoiden täytäntöönpanon ja yhteisen kuljetuspolitiikan toteuttamisen sekä Bosnia ja Hertsegovinan talous- ja liikennepolitiikan kanssa,

– lopullisen järjestelmän, jolla säännellään osapuolten pääsyä tulevaisuudessa toistensa maantiekuljetusmarkkinoille vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

13 ARTIKLA
Verotus, tiemaksut ja muut maksut

1. Osapuolet hyväksyvät, että kummankin osapuolen tieliikenteen ajoneuvojen verotus, tiemaksut ja muut maksut eivät saa olla syrjiviä.

2. Osapuolet aloittavat neuvottelut päästäkseen sopimukseen tieliikenteen verotuksesta mahdollisimman pian yhteisön hyväksymien asiaa koskevien sääntöjen perusteella. Tämän sopimuksen tarkoituksena on erityisesti rajat ylittävän liikenteen vapaan kulun varmistaminen, osapuolten soveltamien tieliikennettä koskevien verotusjärjestelmien välisten erojen asteittainen poistaminen ja kyseisistä eroista johtuvien kilpailun vääristymien poistaminen.

3. Siihen saakka, kun 2 kohdassa mainitut neuvottelut saatetaan päätökseen, osapuolet poistavat yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan tieliikenteen harjoittajien välisen eriarvoisen kohtelun raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen liikennöimistä ja/tai omistamista koskevien verojen ja maksujen määräämisessä sekä osapuolten alueella tapahtuvaa kuljetustoimintaa koskevien verojen tai maksujen määräämisessä. Bosnia ja Hertsegovina sitoutuu pyydettäessä ilmoittamaan Euroopan komissiolle soveltamiensa verojen, tiemaksujen ja muiden maksujen määrät sekä niiden laskentamenetelmät.

4. Edellä 2 kohdassa ja 12 ARTIKLAssa tarkoitettujen sopimusten tekemiseen saakka tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen esitetyistä Bosnia ja Hertsegovinan kautta kulkevaan yhteisön kauttakulkuliikenteeseen sovellettavien verojen, tiemaksujen tai muiden maksujen sekä niiden kantamisjärjestelyjen muutoksista on järjestettävä ennakolta kuulemismenettely.

14 ARTIKLA
Painot ja mitat

1. Bosnia ja Hertsegovina hyväksyy yhteisön paino- ja mittastandardien mukaisten tieliikenteen ajoneuvojen vapaan ja esteettömän liikkumisen 5 ARTIKLAssa mainituilla väylillä. Kuuden kuukauden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta Bosnia ja Hertsegovinan standardeista poikkeavista tieliikenteen ajoneuvoista peritään erityinen ketään syrjimätön maksu, joka on suhteessa ylimääräisestä akselipainosta aiheutuvaan vahinkoon.

2. Bosnia ja Hertsegovina pyrkii yhdenmukaistamaan lainsäädäntönsä ja standardinsa tienrakentamisen alalla yhteisössä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viidennen tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan vuoden loppuun mennessä ja tekee kaiken voitavansa 5 ARTIKLAssa tarkoitettujen olemassa olevien väylien parantamiseksi ehdotetussa ajassa uuden lainsäädännön ja uusien standardien mukaisiksi taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaisesti.

15 ARTIKLA
Ympäristö

1. Osapuolet pyrkivät ympäristön suojelemiseksi ottamaan käyttöön raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kaasu- ja hiukkaspäästöjä sekä melutasoa koskevia standardeja, joiden avulla varmistetaan suojelun korkea taso.

2. Jotta alan teollisuudelle voidaan antaa selkeää tietoa ja jotta kannustettaisiin tutkimus- ja ohjelmointitoiminnan sekä tuotannon yhteensovittamista, vältetään poikkeuksellisten kansallisten standardien antamista.

3. Myös ympäristöä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettujen standardien mukaiset ajoneuvot voivat liikennöidä osapuolten alueella ilman muita rajoituksia.

4. Osapuolet toimivat yhdessä uusien standardien käyttöön ottamiseksi ja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

16 ARTIKLA
Sosiaaliset näkökohdat

1. Bosnia ja Hertsegovina yhdenmukaistaa maantiekuljetusalan henkilöstön koulutusta koskevan lainsäädäntönsä yhteisön standardien mukaiseksi erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksen osalta.

2. Kansainvälisessä tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn Euroopan sopimuksen (AETR) osapuolena Bosnia ja Hertsegovina ja yhteisö pyrkivät yhdenmukaistamaan mahdollisimman hyvin ajoaikaa ja kuljettajien taukoja ja lepoaikoja sekä miehistöjen kokoonpanoa koskevat politiikkansa tieliikennealan sosiaalilainsäädännön tulevan kehityksen mukaisesti.

3. Osapuolet toimivat yhteistyössä tieliikennealan sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanossa ja soveltamisessa.

4. Osapuolet varmistavat tieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevien lainsäädäntöjensä vastaavuuden, jotta ne voitaisiin vastavuoroisesti tunnustaa.

17 ARTIKLA
Liikennettä koskevat määräykset

1. Osapuolet asettavat kokemuksensa yhteiseen käyttöön ja pyrkivät yhdenmukaistamaan lainsäädäntönsä liikennevirran sujuvuuden parantamiseksi ruuhka-aikoina (viikonloput, juhlapyhät, matkailukausi).

2. Osapuolet edistävät yleisesti tieliikenteen tietojärjestelmän käyttöönottoa, kehittämistä ja yhteensovittamista.

3. Ne pyrkivät yhdenmukaistamaan lainsäädäntönsä pilaantuvien tavaroiden, elävien eläinten ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osalta.

4. Osapuolet pyrkivät myös yhdenmukaistamaan kuljettajille annettavan teknisen avun, liikennettä ja muita keskeisiä kysymyksiä koskevien olennaisten tietojen jakamisen matkailijoille sekä pelastuspalvelut, mukaan lukien sairaankuljetukset.

18 ARTIKLA
Liikenneturvallisuus

1. Bosnia ja Hertsegovina yhdenmukaistaa erityisesti vaarallisten aineiden kuljetuksen osalta liikenneturvallisuutta koskevan lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön kanssa tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä.

2. Vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) sopimuspuolena Bosnia ja Hertsegovina ja yhteisö pyrkivät yhdenmukaistamaan mahdollisimman hyvin vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat politiikkansa.

3. Osapuolet toimivat yhteistyössä liikenneturvallisuutta koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa ja soveltamisessa erityisesti ajokorttien ja liikenneonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

MUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMINEN

19 ARTIKLA
Muodollisuuksien yksinkertaistaminen

1. Osapuolet sopivat yksinkertaistavansa tavaravirtojen kulkua sekä niiden välisessä että niiden kautta kulkevassa rautatie- ja maantieliikenteessä.

2. Osapuolet sopivat aloittavansa neuvottelut tavaraliikenteeseen liittyvien tarkastusten ja muodollisuuksien helpottamista koskevan sopimuksen tekemiseksi.

3. Osapuolet sopivat tarpeen mukaan toimivansa yhdessä muiden yksinkertaistamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa ja toteutuksen edistämisessä.

LOPPUMÄÄRÄYKSET

20 ARTIKLA
Soveltamisalan laajentaminen

Jos toinen osapuoli päättelee tämän pöytäkirjan soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella, että muiden tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuulumattomien toimenpiteiden toteuttaminen on yhteensovitetun eurooppalaisen kuljetuspolitiikan edun mukaista ja että niiden avulla voidaan erityisesti edistää kauttakulkuliikenteen ongelman ratkaisemista, se tekee toiselle osapuolelle asiaa koskevat ehdotukset.

21 ARTIKLA
Täytäntöönpano

1. Osapuolet tekevät yhteistyötä tämän sopimuksen 119 ARTIKLAn mukaisesti perustettavassa erityisessä alakomiteassa.

2. Kyseinen alakomitea:

a) laatii yhteistyösuunnitelmia rautatiekuljetusten, yhdistettyjen kuljetusten, liikenteen tutkimuksen sekä ympäristön alalla;

b) tutkii tässä pöytäkirjassa olevien määräysten soveltamista ja suosittaa vakautus- ja assosiaatiokomitealle tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi;

c) arvioi tilannetta kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta infrastruktuurien parantamisen ja vapaasta kauttakulusta aiheutuneiden seurausten osalta;

d) yhteensovittaa kansainvälisten kuljetusten ja erityisesti kauttakulkuliikenteen seurantaa, ennusteita ja muuta tilastointia koskevia toimia.

YHTEINEN JULISTUS

1. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina ottavat huomioon, että raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen tyyppihyväksyntää varten yhteisössä tällä hetkellä hyväksytyt kaasupäästö- ja kohinarajat ovat 9 päivästä marraskuuta 20061seuraavat2:

ESC- ja ELR-testeissä mitatut raja-arvot:

Hiilimonoksidin massa Hiilivetyjen massa Typen oksidien massa Hiukkasten massa Savu
(CO) g/kWh (HC) g/kWh (NOx) g/kWh (PT) g/kWh m-1
Rivi B1 Euro IV 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5

1Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY, annettu 28 päivänä syyskuuta 2005, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- ja nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 275, 20.10.2005, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/51/EY (EUVL L 152, 7.6.2006, s. 11).

2Raja-arvoja päivitetään asianomaisten direktiivien sekä niihin mahdollisten myöhemmin tehtävien tarkistusten mukaisesti.

ETC-testissä mitatut raja-arvot:

Hiilimonoksidin massa Metaanittomien hiilivetyjen massa Metaanin massa Typen oksidien massa Hiukkasten massa
(CO) g/kWh (NMHC) g/kWh (CH4) (a) g/kWh (NOx) g/kWh (PT) (b) g/kWh
Rivi B1 Euro IV 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03

a) Ainoastaan maakaasumoottoreille.

b)Ei sovelleta kaasukäyttöisiin moottoreihin.

2. Yhteisö ja Bosnia ja Hertsegovina pyrkivät tulevaisuudessa vähentämään moottoriajoneuvojen päästöjä käyttämällä edistynyttä ajoneuvopäästöjen valvontatekniikkaa ja laadukkaampia moottoripolttoaineita.

PÖYTÄKIRJA N:O 4

TERÄSTEOLLISUUDEN VALTIONTUKI

1. Osapuolet toteavat, että Bosnia ja Hertsegovinan on pyrittävä ratkaisemaan viipymättä teräsalansa mahdolliset rakenteelliset heikkoudet maailmanlaajuisen kilpailukykynsä varmistamiseksi teollisuudessa.

2. Tämän sopimuksen 71 ARTIKLAn 1 kohdan c alakohdan mukaisten sääntöjen lisäksi alueellisista valtiontuista vuosiksi 2007–2013 annettujen suuntaviivojen liitteessä I määritellyn terästeollisuuden valtiontuen soveltuvuutta arvioidaan EY:n perustamissopimuksen 87 ARTIKLAn ja johdetun oikeuden perusteella.

3. Sovellettaessa tämän sopimuksen 71 ARTIKLAn 1 kohdan c alakohdan määräyksiä terästeollisuuteen yhteisö tunnustaa, että viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta Bosnia ja Hertsegovina voi poikkeuksellisesti myöntää valtiontukea vaikeuksissa olevien terästeollisuusyritysten rakenneuudistuksiin, kunhan

(a) tuki johtaa siihen, että tuensaajayritykset ovat pitkällä aikavälillä kannattavia tavanomaisissa markkinaolosuhteissa rakenneuudistuskauden lopussa;

(b) tuen määrä ja tuki-intensiteetti rajoitetaan tiukasti tasolle, joka on ehdottomasti välttämätön kannattavuuden palauttamiseksi, ja tukea vähennetään tarvittaessa asteittain;

(c) maa laatii rakenneuudistusohjelmat, jotka liittyvät yleiseen tuotantokyvyn järkeistämiseen myös sulkemalla tehotonta tuotantokapasiteettia. Jokainen rakenneuudistustukea saava terästeollisuusyritys tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vastasuoritteita tuen aiheuttaman kilpailun vääristymisen tasapainottamiseksi.

4. Bosnia ja Hertsegovinan on toimitettava Euroopan komission arvioitavaksi kansallinen rakenneuudistusohjelma ja jokaisen rakenneuudistustukea saavan yrityksen osalta erillinen liiketoimintasuunnitelma, joka osoittaa, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Erillisten liiketoimintasuunnitelmien on oltava tämän sopimuksen 71 ARTIKLAn 4 kohdan nojalla perustetun viranomaisen arvioimia ja hyväksymiä tämän pöytäkirjan 3 kohdan noudattamisen osalta.

Euroopan komissio varmistaa, että kansallinen rakenneuudistusohjelma noudattaa 3 kohdan vaatimuksia.

5. Euroopan komissio valvoo suunnitelmien täytäntöönpanoa läheisessä yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa ja erityisesti tämän sopimuksen 71 ARTIKLAn 4 kohdan nojalla perustetun viranomaisen kanssa.

Jos valvonta osoittaa, että tämän sopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen on myönnetty sellaista tukea tuensaajille, jota ei ole hyväksytty kansallisessa rakenneuudistusohjelmassa, tai rakenneuudistustukea on myönnetty terästeollisuusyrityksille, joita ei ole mainittu kansallisessa rakenneuudistusohjelmassa, Bosnia ja Hertsegovinan valtiontuen valvontaviranomaisen on varmistettava, että tällainen tuki maksetaan takaisin.

6. Yhteisö antaa Bosnia ja Hertsegovinalle pyydettäessä teknistä tukea kansallisen rakenneuudistussuunnitelman ja erillisten liiketoimintasuunnitelmien valmisteluun.

7. Osapuolet varmistavat valtiontukien täydellisen läpinäkyvyyden. Erityisesti terästuotantoon Bosnia ja Hertsegovinassa myönnetystä valtiontuesta sekä rakenneuudistusohjelman ja liiketoimintasuunnitelmien täytäntöönpanosta vaihdetaan jatkuvasti kattavia tietoja.

8. Vakautus- ja assosiaationeuvosto valvoo 1–4 kohdassa määrättyjen vaatimusten täytäntöönpanoa. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi laatia täytäntöönpanosääntöjä tässä tarkoituksessa.

9. Jos toinen osapuolista katsoo, että toisen osapuolen tietty käytäntö on ristiriidassa tämän pöytäkirjan määräysten kanssa, ja jos tämä käytäntö aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa haittaa ensiksi mainitun osapuolen eduille tai merkittävää vahinkoa sen omalle tuotannonalalle, kyseinen osapuoli voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet neuvoteltuaan tilanteesta kilpailuasioiden alakomiteassa tai kolmenkymmenen työpäivän kuluttua neuvottelupyynnön esittämisestä.

PÖYTÄKIRJA N:O 5

KESKINÄINEN HALLINNOLLINEN AVUNANTO TULLIASIOISSA

1 ARTIKLA
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a) – tullilainsäädännöllä – osapuolten alueilla sovellettavia säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat tavaroiden tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja asettamista mihin tahansa tullimenettelyyn mukaan luettuina kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet;

b) – pyynnön esittävällä / esittäneellä viranomaisella – toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka pyytää avunantoa tämän pöytäkirjan mukaisesti;

c) – pyynnön vastaanottavalla / vastaanottaneella viranomaisella – toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka osapuoli on nimennyt tähän tarkoitukseen ja joka vastaanottaa pyynnön avunannosta tämän pöytäkirjan mukaisesti;

d) – henkilötiedoilla – kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksilöä koskevia tietoja;

e) – tullilainsäädännön vastaisella toimella – mitä tahansa tullilainsäädännön rikkomista tai yritystä rikkoa kyseistä lainsäädäntöä.

2 ARTIKLA
Soveltamisala

1. Osapuolet antavat toisilleen apua toimivaltaansa kuuluvilla aloilla tässä pöytäkirjassa määrätyin tavoin ja edellytyksin varmistaakseen erityisesti tullilainsäädäntöä rikkovia toimia ehkäisemällä, tutkimalla ja torjumalla, että tätä lainsäädäntöä sovelletaan oikein.

2. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu avunanto tulliasioissa koskee niitä osapuolten hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia soveltamaan tätä pöytäkirjaa. Avunanto ei rajoita rikosasioissa annettavaa keskinäistä avunantoa koskevien sääntöjen soveltamista. Avunannon piiriin eivät myöskään kuulu tiedot, jotka on saatu oikeusviranomaisten pyynnöstä käytettyjen valtuuksien perusteella, jolleivät nämä viranomaiset ole ennakolta hyväksyneet kyseisten tietojen luovuttamista.

3. Tämän pöytäkirjan soveltamisalaan ei kuulu tullien, verojen ja sakkojen kantamisessa annettava apu.

3 ARTIKLA
Pyynnöstä annettava apu

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot, jotta tämä voi varmistaa, että tullilainsäädäntöä sovelletaan oikein, mukaan luettuina tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai saattaisivat olla tullilainsäädännön vastaisia.

2. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä:

a) onko toisen osapuolen alueelta viedyt tavarat tuotu asianmukaisesti toisen osapuolen alueelle, ja yksilöi tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn;

b) onko toisen osapuolen alueelle tuodut tavarat viety asianmukaisesti toisen osapuolen alueelta, ja yksilöi tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.

3. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä tarvittavat säännösten mukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että erityinen valvonta kohdistetaan:

a) luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin;

b) paikkoihin, joihin tavaroita on koottu tai voidaan koota varastoitaviksi siten, että on perusteltua uskoa, että tavarat on tarkoitettu käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa;

c) tavaroihin, joita kuljetetaan tai voidaan kuljettaa siten, että on perusteltua uskoa, että ne on tarkoitettu käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa;

d) kuljetusvälineisiin, joita käytetään tai voidaan käyttää siten, että on perusteltua uskoa, että ne on tarkoitettu käytettäviksi tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.

4 ARTIKLA
Oma-aloitteinen avunanto

Osapuolet antavat omasta aloitteestaan toisilleen apua säännöstensä ja määräystensä mukaisesti, jos ne pitävät sitä tullilainsäädännön oikean soveltamisen kannalta tarpeellisena, erityisesti välittämällä seuraavia seikkoja koskevia saamiaan tietoja:

a) toimet, jotka ovat tai näyttävät olevan tullilainsäädännön vastaisia ja joilla saattaa olla merkitystä toiselle osapuolelle,

b) tullilainsäädännön vastaisissa toimissa käytettävät uudet keinot ja menetelmät,

c) tavarat, joiden tiedetään olevan tullilainsäädännön vastaisten toimien kohteena,

d) luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden perustellusti uskotaan osallistuvan tai osallistuneen tullilainsäädännön vastaisiin toimiin;

e) kulkuvälineet, joita perustellusti uskotaan käytetyn tai käytettävän tai voitavan käyttää tullilainsäädännön vastaisissa toimissa.

5 ARTIKLA
Asiakirjojen toimittaminen ja päätöksistä ilmoittaminen

Pyynnön vastaanottanut viranomainen toteuttaa pyynnön esittäneen viranomaisen pyynnöstä säännöstensä ja määräystensä mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet:

a) kaikkien sellaisten asiakirjojen toimittamiseksi tai

b) sellaisista päätöksistä ilmoittamiseksi, jotka tulevat pyynnön esittävältä viranomaiselta ja

jotka kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan, pyynnön vastaanottaneen viranomaisen alueella asuvalle tai sinne sijoittautuneelle vastaanottajalle.

Asiakirjojen toimittamista tai päätöksistä ilmoittamista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti pyynnön vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä.

6 ARTIKLA
Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja sisältö

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti esitetyt pyynnöt on tehtävä kirjallisesti. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka katsotaan tarpeellisiksi sen täyttämiseksi. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä asian kiireellisyyden perusteella, mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on oltava seuraavat tiedot:

a) pyynnön esittänyt viranomainen,

b) pyydetty toimenpide,

c) pyynnön tarkoitus ja syy,

d) asiaan liittyvä lainsäädäntö ja muu oikeudellinen aineisto,

e) mahdollisimman tarkat ja laajat tiedot tutkimuksen kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä,

f) yhteenveto asiaa koskevista merkityksellisistä seikoista ja jo tehdyistä tutkimuksista.

3. Pyynnöt on tehtävä pyynnön vastaanottavan viranomaisen virallisella kielellä tai jollakin sen hyväksymällä kielellä. Tämä vaatimus ei koske 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön liitettyjä asiakirjoja.

4. Jos pyyntö ei täytä edellä määrättyjä muotovaatimuksia, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia; sitä ennen voidaan kuitenkin määrätä toteutettaviksi varotoimenpiteitä.

7 ARTIKLA
Pyyntöjen täyttäminen

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimii avunpyynnön täyttämiseksi toimivaltansa ja käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan samalla tavoin kuin se toimisi omaan lukuunsa tai saman osapuolen muiden viranomaisten pyynnöstä ja toimittaa sillä jo olevia tietoja sekä tekee tai teettää tarkoituksenmukaisia tutkimuksia. Tämä määräys koskee myös kaikkia muita viranomaisia, joille pyynnön vastaanottanut viranomainen on välittänyt pyyntönsä, kun se ei voi toimia itse.

2. Avunantopyynnöt täytetään pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

3. Osapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat toisen osapuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin saada pyynnön vastaanottaneelta tai 1 kohdan mukaisesti valtuutetulta muulta viranomaiselta näiden toimipaikassa tietoja, jotka koskevat tullilainsäädäntöä tosiasiallisesti tai mahdollisesti rikkovia toimia ja joita pyynnön esittänyt viranomainen tarvitsee tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.

4. Osapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat toisen osapuolen suostumuksella ja sen määräämin edellytyksin olla läsnä tämän alueella suoritettavissa tutkimuksissa.

8 ARTIKLA
Ilmoitettavien tietojen muoto

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa tiedustelujen tulokset pyynnön esittäneelle viranomaiselle kirjallisesti ja liittää mukaan tarvittavat asiakirjat, oikeaksi todistetut asiakirjajäljennökset tai muun aineiston.

2. Tiedot voivat olla sähköisessä muodossa.

3. Asiakirjojen alkuperäiskappaleita voidaan toimittaa pyynnöstä ainoastaan tapauksissa, joissa oikeiksi todistetut jäljennökset eivät riitä. Alkuperäiset asiakirjat on palautettava mahdollisimman pian.

9 ARTIKLA
Poikkeukset avunantovelvollisuudesta

1. Avunannosta voidaan kieltäytyä tai sen antamiselle voidaan asettaa edellytyksiä tai vaatimuksia, jos osapuoli katsoo, että tämän pöytäkirjan mukainen avunanto:

a) todennäköisesti vaarantaisi Bosnia ja Hertsegovinan tai yhteisön sellaisen jäsenvaltion täysivaltaisuuden, jolta on tämän pöytäkirjan mukaisesti pyydetty apua; tai

b) todennäköisesti uhkaisi yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja erityisesti 10 ARTIKLAn 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa; tai

c) loukkaa teollisia salaisuuksia taikka liike- tai ammattisalaisuuksia.

2. Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi lykätä avun antamista, jos se katsoo avunannon häiritsevän vireillä olevia tutkimuksia, syytetoimia tai oikeuskäsittelyjä. Tällöin pyynnön vastaanottanut viranomainen neuvottelee pyynnön esittäneen viranomaisen kanssa sen selvittämiseksi, voidaanko apua antaa sen tarpeellisina pitämiä edellytyksiä tai vaatimuksia noudattaen.

3. Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Pyynnön vastaanottanut viranomainen saa päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa pyynnön vastaanottaneen viranomaisen päätöksestä ja sen perusteluista on ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle viipymättä.

10 ARTIKLA
Tietojenvaihto ja salassapito

1. Kaikki tiedot, jotka annetaan missä tahansa muodossa tämän pöytäkirjan mukaisesti, ovat luonteeltaan salassa pidettäviä tai rajoitettuun käyttöön tarkoitettuja riippuen kunkin osapuolen alueella sovellettavista säännöistä. Tiedot kuuluvat virka-asioita koskevan salassapitovelvollisuuden piiriin, ja niille on taattava tiedot vastaanottaneen osapuolen asiaa koskevassa lainsäädännössä sekä yhteisön toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä samanlaisille tiedoille säädetty suoja.

2. Henkilötietoja saa toimittaa ainoastaan, jos ne vastaanottava osapuoli sitoutuu suojelemaan niitä vähintään samalla tavalla kuin tiedot toimittava osapuoli suojelisi niitä kyseisessä tapauksessa. Tätä varten osapuolet antavat toisilleen tietoja, joista ilmenevät osapuolten soveltamat säännöt, tarvittaessa myös yhteisön jäsenvaltioiden voimassa olevat säännökset.

3. Tämän pöytäkirjan mukaisesti saatujen tietojen käytön tullilainsäädännön vastaisia toimia koskevissa oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyissä katsotaan olevan tämän pöytäkirjan mukaista. Näin ollen osapuolet voivat käyttää tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja näyttönä todistusasiakirjoissa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä oikeudessa esitetyissä kanteissa ja syytteissä. Tällaisesta käytöstä ilmoitetaan tiedot toimittaneelle tai asiakirjat käyttöön antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

4. Saatuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan tämän pöytäkirjan soveltamiseksi. Jos toinen osapuoli haluaa käyttää kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin, sen on hankittava tiedot toimittaneelta viranomaiselta kirjallinen ennakkosuostumus. Tietojen käytössä on noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

11 ARTIKLA
Asiantuntijat ja todistajat

Pyynnön vastaanottaneen viranomaisen edustaja voidaan valtuuttaa esiintymään hänelle annetun valtuutuksen rajoissa asiantuntijana tai todistajana oikeudenkäynti- tai hallintomenettelyissä, jotka koskevat tässä pöytäkirjassa tarkoitettuja aloja, ja esittämään esineitä, asiakirjoja tai niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä, jotka voivat olla menettelyn kannalta tarpeellisia. Todistamis- tai kuulemispyynnössä on ilmoitettava selkeästi, minkä oikeus- tai hallintoviranomaisen edessä, missä asiassa ja missä asemassa tai ominaisuudessa edustajaa kuullaan.

12 ARTIKLA
Avunannosta aiheutuvat kustannukset

Osapuolet eivät vaadi toisiltaan korvausta tämän pöytäkirjan soveltamisesta aiheutuvista kustannuksista, lukuun ottamatta tapauksen mukaan asiantuntijoita ja todistajia sekä tulkkeja ja kääntäjiä koskevia kustannuksia silloin, kun nämä eivät ole julkishallinnon palveluksessa.

13 ARTIKLA
Täytäntöönpano

1. Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano annetaan Bosnia ja Hertsegovinan tulliviranomaisten ja Euroopan komission toimivaltaisten yksikköjen sekä soveltuvin osin jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tehtäväksi. Ne päättävät kaikista pöytäkirjan soveltamisessa tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja järjestelyistä, ja ne ottavat huomioon erityisesti tietosuojaa koskevat voimassa olevat säännöt. Ne voivat suositella toimivaltaisille elimille muutoksia, jotka niiden käsityksen mukaan pitäisi tehdä tähän pöytäkirjaan.

2. Osapuolet neuvottelevat keskenään ja ilmoittavat sen jälkeen toisilleen yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä, jotka vahvistetaan tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

14 ARTIKLA
Muut sopimukset

1. Ottaen huomioon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivallan tämän pöytäkirjan määräykset

a) eivät vaikuta kansainvälisistä yleissopimuksista tai muista sopimuksista johtuviin osapuolten velvollisuuksiin,

b) katsotaan yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehtyjä tai mahdollisesti tehtäviä keskinäistä avunantoa koskevia sopimuksia täydentäviksi, ja

c) eivät vaikuta niihin yhteisön säännöksiin ja määräyksiin, jotka koskevat tämän pöytäkirjan perusteella saatujen, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisten tietojen toimittamista Euroopan komission toimivaltaisten yksikköjen ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan tapauksissa, joissa yhteisön yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan mahdollisten kahdenvälisten keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten määräykset ovat ristiriidassa tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

3. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tämän pöytäkirjan soveltamista koskevat kysymykset vakautus- ja assosiaationeuvoston perustamassa vakautus- ja assosiaatiokomiteassa.

PÖYTÄKIRJA N:O 6

RIITOJENRATKAISU

I LUKU
KOHDE JA SOVELTAMISALA
1 ARTIKLA
Kohde

Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on välttää ja ratkaista osapuolten väliset riidat molempien osapuolten hyväksyttävissä olevien ratkaisujen saavuttamiseksi.

2 ARTIKLA
Soveltamisala

Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan ainoastaan seuraavien määräysten tulkintaa ja soveltamista koskeviin riitoihin, myös silloin kun osapuoli katsoo, että toisen osapuolen toteuttama toimenpide tai toiminnan laiminlyönti on vastoin sille näistä määräyksistä johtuvia velvollisuuksia:

a) IV osasto "Tavaroiden vapaa liikkuvuus", lukuun ottamatta 31 ja 38 ARTIKLAa sekä 39 ARTIKLAn 1, 4 ja 5 kohtaa (siltä osin kuin ne koskevat 39 ARTIKLAn 1 nojalla toteutettuja toimenpiteitä) sekä 45 ARTIKLAa;

b) V osasto "Työntekijät, sijoittautuminen, palvelujen tarjoaminen ja pääomanliikkeet"

– II luku "Sijoittautuminen" (50–54 ja 56 ARTIKLA)

– III luku "Palvelujen tarjoaminen" (57 ja 58 ARTIKLA ja 59 ARTIKLAn 2 ja 3 kohta)

– IV luku "Maksuliikenne ja pääomanliikkeet" (60 ja 61 ARTIKLA)

–V luku "Yleiset määräykset" (63–69 ARTIKLA);

c) VI osasto "Lainsäädännön lähentäminen, lainvalvonta ja kilpailusäännöt":

– 73 ARTIKLAn 2 kohta (teollis- ja tekijänoikeudet sekä kaupalliset oikeudet) ja 74 ARTIKLAn 1 kohta, 2 kohdan ensimmäinen alakohta ja 3–6 kohta (julkiset hankinnat).

II LUKU
RIITOJENRATKAISUMENETTELYT
I JAKSO
VÄLIMIESMENETTELY
3 ARTIKLA
Välimiesmenettelyn aloittaminen

1. Jos osapuolet eivät ole saavuttaneet riitaan ratkaisua, kantajaosapuoli voi toimittaa tämän sopimuksen 126 ARTIKLAn mukaisten ehtojen täyttyessä kirjallisen pyynnön välimiespaneelin perustamisesta vastaajaosapuolelle ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle.

2. Kantajaosapuolen on pyynnössään ilmoitettava riidan aihe ja vastaajaosapuolen toteuttama toimenpide tai laiminlyönti, jonka kantajaosapuoli katsoo rikkovan tämän pöytäkirjan 2 ARTIKLAssa mainittuja määräyksiä.

4 ARTIKLA
Välimiespaneelin kokoonpano

1. Välimiespaneeli koostuu kolmesta välimiehestä.

2. Osapuolet kuulevat toisiaan sopiakseen välimiespaneelin kokoonpanosta 10 päivän kuluessa siitä, kun vakautus- ja assosiaatiokomitealle on toimitettu pyyntö välimiespaneelin perustamisesta.

3. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen kokoonpanosta 2 kohdan mukaisessa määräajassa, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtajaa tai tämän valtuuttamaa henkilöä valitsemaan arvalla kaikki kolme jäsentä 15 ARTIKLAn mukaisesti laaditusta luettelosta siten, että yksi valitaan kantajaosapuolen ehdokkaista, yksi vastaajaosapuolen ehdokkaista ja yksi osapuolten puheenjohtajiksi valitsemista välimiehistä.

Jos osapuolet pääsevät sopimukseen yhdestä tai useammasta välimiespaneelin jäsenestä, vielä nimittämättä olevat jäsenet nimitetään samaa menettelyä noudattaen.

4. Vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtaja tai tämän valtuuttama henkilö valitsee välimiehet kummankin osapuolen edustajan läsnäollessa.

5. Välimiespaneelin perustamispäiväksi katsotaan päivä, jolloin osapuolten yhteisellä sopimuksella nimittämistä kolmesta välimiehestä ilmoitetaan paneelin puheenjohtajalle, tai tarvittaessa päivä, jolloin välimiehet valitaan 3 kohdan mukaisesti.

6. Jos osapuoli katsoo, että välimies ei noudata 18 ARTIKLAssa tarkoitettujen menettelysääntöjen mukaisia vaatimuksia, osapuolet kuulevat toisiaan ja voivat sopia välimiehen korvaamisesta ja valita korvaavan välimiehen tämän ARTIKLAn 7 kohdan mukaisesti. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehen korvaamisen tarpeesta, asia siirretään välimiespaneelin puheenjohtajalle, jonka päätös asiassa on lopullinen.

Jos osapuoli katsoo, että välimiespaneelin puheenjohtaja ei noudata 18 ARTIKLAssa tarkoitettujen menettelysääntöjen mukaisia vaatimuksia, asia siirretään jollekin toiselle niiden välimiesten joukosta, jotka on valittu toimimaan puheenjohtajana, siten, että vakautus- ja assosiaatiokomitean puheenjohtaja tai tämän valtuuttama henkilö valitsee kyseisen henkilön arvalla kummankin osapuolen edustajan läsnäollessa, jollei osapuolten kesken toisin sovita.

7. Jos välimies ei pysty osallistumaan menettelyyn, vetäytyy tai korvataan 6 kohdan mukaisesti, korvaava välimies valitaan viiden päivän kuluessa alkuperäisen välimiehen valinnassa sovellettua valintamenettelyä noudattaen. Paneelimenettelyt keskeytetään valintaprosessin edellyttämäksi ajaksi.

5 ARTIKLA
Välitystuomiot

1. Välimiespaneeli ilmoittaa tuomiostaan osapuolille ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle 90 päivän kuluessa välimiespaneelin perustamispäivästä. Jos paneeli katsoo, että määräaikaa ei pystytä noudattamaan, paneelin puheenjohtajan on ilmoitettava asiasta kirjallisesti osapuolille ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle ja mainittava syyt viivästykseen. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava viimeistään 120 päivän kuluttua paneelin perustamispäivästä.

2. Kiireellisissä tapauksissa, mukaan lukien pilaantuvia tavaroita koskevat tapaukset, välimiespaneelin olisi kaikin keinoin pyrittävä antamaan tuomionsa 45 päivän kuluessa paneelin perustamispäivästä. Välitystuomio olisi joka tapauksessa annettava viimeistään 100 päivän kuluttua paneelin perustamispäivästä. Välimiespaneeli voi tehdä 10 päivän kuluessa perustamispäivästään alustavan päätöksen siitä, katsotaanko asia kiireelliseksi.

3. Välitystuomiossa esitetään selvitetyt tosiseikat, tämän sopimuksen asiaa koskevien määräysten sovellettavuus sekä selvitettyjen seikkojen ja niihin pohjautuvien päätelmien perustelut. Välitystuomio voi sisältää suosituksia sen noudattamiseksi toteuttavista toimenpiteistä.

4. Kantajaosapuoli voi peruuttaa valituksensa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti välimiespaneelin puheenjohtajalle, vastaajaosapuolelle ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle milloin tahansa ennen välitystuomion tiedoksiantoa osapuolille ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle. Valituksen peruuttaminen ei rajoita kantajaosapuolen oikeutta esittää myöhemmin uusi samaa asiaa koskeva valitus.

5. Molempien osapuolten sitä pyytäessä välimiespaneelin on keskeytettävä työnsä milloin tahansa enintään 12 kuukaudeksi. Näiden 12 kuukauden kuluttua paneelin perustamisvaltuutus raukeaa, mutta tämä ei kuitenkaan vaikuta kantajaosapuolen oikeuteen pyytää myöhemmin paneelin perustamista saman toimenpiteen osalta.

II JAKSO
VÄLITYSTUOMIOIDEN NOUDATTAMINEN
6 ARTIKLA
Välitystuomioiden noudattaminen

Kumpikin osapuoli toteuttaa tarvittavat toimenpiteet välitystuomion noudattamiseksi, ja osapuolet pyrkivät sopimukseen välitystuomioiden noudattamista koskevasta kohtuullisesta määräajasta.

7 ARTIKLA
Välitystuomioiden noudattamista koskeva kohtuullinen määräaika

1. Vastaajaosapuolen on ilmoitettava kantajaosapuolelle viimeistään 30 päivän kuluttua välitystuomion tiedoksiannosta määräaika, jonka kuluessa se edellyttää välitystuomion noudattamista, jäljempänä 'kohtuullinen määräaika'. Osapuolet pyrkivät sopimaan yhdessä kohtuullisesta määräajasta.

2. Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä välitystuomion noudattamisen edellyttämästä kohtuullisesta määräajasta, kantajaosapuoli voi pyytää 20 päivän kuluessa 1 kohdan mukaisesta tiedoksiannosta vakautus- ja assiosiaatiokomiteaa kutsumaan alkuperäisen välimiespaneelin uudelleen koolle määrittämään kohtuullisen määräajan pituus. Välimiespaneeli antaa tuomionsa tiedoksi 20 päivän kuluessa tämän pyynnön esittämisestä.

3. Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 4 ARTIKLAn mukaisia menettelyjä. Välitystuomion tiedoksiannon määräaika on 20 päivää paneelin perustamispäivästä.

8 ARTIKLA
Välitystuomion noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu

1. Vastaajaosapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle ennen kohtuullisen määräajan päättymistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi.

2. Jos osapuolten välillä on erimielisyyttä tämän ARTIKLAn 1 kohdan nojalla ilmoitettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta 2 ARTIKLAssa mainittujen määräysten kanssa, kantajaosapuoli voi pyytää alkuperäistä välimiespaneelia ratkaisemaan asian. Tällaisessa pyynnössä on selitettävä, miksi toimenpide ei ole yhteensopiva tämän sopimuksen kanssa. Kun välimiespaneeli on kutsuttu uudelleen koolle, se antaa tuomionsa 45 päivän kuluessa päivästä, jona se perustettiin uudelleen.

3. Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 4 ARTIKLAn mukaisia menettelyjä. Välitystuomion tiedoksiannon määräaika on 45 päivää paneelin perustamispäivästä.

9 ARTIKLA
Välitystuomioiden noudattamatta jättämisestä seuraavat väliaikaiset korjaavat toimenpiteet

1. Jos vastaajaosapuoli ei ilmoita välitystuomioiden noudattamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä ennen kohtuullisen määräajan päättymistä tai jos välimiespaneeli päättää, että 8 ARTIKLAn 1 kohdan mukaisesti ilmoitettu toimenpide ei ole tästä sopimuksesta johtuvien osapuolten velvollisuuksien mukainen, vastaajaosapuolen on kantajaosapuolen tätä vaatiessa tarjottava väliaikaista korvausta.

2. Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen 30 päivän kuluessa kohtuullisen määräajan päättymisestä tai 8 ARTIKLAn nojalla annetusta välitystuomiosta, jonka mukaan toimenpide ei ole tämän sopimuksen mukainen, kantajaosapuolella on oikeus keskeyttää 2 ARTIKLAssa tarkoitettujen määräysten nojalla myönnettyjen etuuksien soveltaminen tuomion rikkomisesta johtuvia taloudellisia haittavaikutuksia vastaavassa määrin ilmoitettuaan tästä toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle. Kantajaosapuoli voi aloittaa keskeytyksen 10 päivän kuluttua ilmoituksesta, jollei vastaajaosapuoli ole pyytänyt välimiesmenettelyä tämän ARTIKLAn 3 kohdan mukaisesti.

3. Jos vastaajaosapuoli katsoo, että etuuksien keskeyttämisen taso ei vastaa rikkomisen aiheuttamia taloudellisia haittavaikutuksia, se voi pyytää kirjallisesti alkuperäisen välimiespaneelin puheenjohtajalta ennen 2 kohdassa tarkoitetun 10 päivän määräajan päättymistä alkuperäisen välimiespaneelin kutsumista uudelleen koolle. Välimiespaneelin on annettava etuuksien keskeyttämisen tasoa koskeva tuomionsa tiedoksi osapuolille ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Etuuksia ei saa keskeyttää ennen kuin välimiespaneeli on antanut tuomionsa, ja keskeytys on toteutettava välitystuomiota noudattaen.

4. Etuuksien keskeyttämisen on oltava tilapäistä, ja sitä voidaan jatkaa ainoastaan siihen asti kun sopimuksen vastaiseksi katsottu toimenpide peruutetaan tai sitä muutetaan sen saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi tai kun osapuolet ovat sopineet riidan ratkaisemisesta.

10 ARTIKLA
Välitystuomioiden noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tarkastelu etuuksien keskeyttämisen jälkeen

1. Vastaajaosapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut välitystuomion noudattamiseksi, ja pyynnöstään kantajaosapuolen soveltaman etuuksien keskeyttämisen lopettamiseksi.

2. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ilmoitetun toimenpiteen yhteensopivuudesta sopimuksen kanssa 30 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä, kantajaosapuoli voi pyytää kirjallisesti alkuperäisen välimiespaneelin puheenjohtajalta, että paneeli ratkaisee asian. Tällaisesta pyynnöstä on ilmoitettava samanaikaisesti toiselle osapuolelle ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle. Välimiespaneeli antaa tuomionsa tiedoksi 45 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide ei ole sopimuksen mukainen, välimiespaneeli määrittää, voiko kantajaosapuoli jatkaa etuuksien keskeyttämistä alkuperäisessä tai muussa määrin. Jos välimiespaneeli päättää, että välitystuomion noudattamiseksi toteutettu toimenpide on sopimuksen mukainen, etuuksien keskeyttäminen lopetetaan.

3. Jos alkuperäinen välimiespaneeli tai jotkut sen jäsenistä eivät pysty kokoontumaan uudelleen, sovelletaan 4 ARTIKLAn mukaisia menettelyjä. Välitystuomion tiedoksiannon määräaika on 45 päivää paneelin perustamispäivästä.

III JAKSO
YHTEISET MÄÄRÄYKSET
11 ARTIKLA
Käsittelyjen julkisuus

Välimiespaneelin kokoukset ovat yleisölle avoimia 18 ARTIKLAssa tarkoitetun työjärjestyksen mukaisin ehdoin, jollei välimiespaneeli toisin päätä omasta aloitteestaan tai osapuolten pyynnöstä.

12 ARTIKLA
Tiedot ja tekniset neuvot

Paneeli voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan hankkia tietoja kaikista lähteistä, joita se pitää asianmukaisina paneelimenettelyn kannalta. Paneelilla on myös oikeus hankkia asianmukaisiksi katsomansa asiantuntijalausunnot. Kaikki tällä tavoin saadut tiedot on ilmoitettava molemmille osapuolille ja niiden johdosta on voitava esittää huomautuksia. Muut asiaan liittyvät tahot saavat toimittaa amicus curiae -lausumia välimiespaneelille 18 ARTIKLAssa tarkoitetun työjärjestyksen mukaisin edellytyksin.

13 ARTIKLA
Tulkintaperiaatteet

Välimiespaneelien on sovellettava ja tulkittava tämän sopimuksen määräyksiä yleisen kansainvälisen oikeuden tavanomaisten tulkintasääntöjen ja myös valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti. Paneelit eivät saa tulkinta yhteisön säännöstöä. Vaikka määräys vastaisi asiasisällöltään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräystä, sitä ei pidetä kyseisen määräyksen tulkinnan kannalta ratkaisevana.

14 ARTIKLA
Välimiespaneelin päätökset ja välitystuomiot

1. Kaikki välimiespaneelin päätökset, myös välitystuomiot, tehdään enemmistöpäätöksellä.

2. Välitystuomiot ovat osapuolia velvoittavia. Ne annetaan tiedoksi osapuolille ja vakautus- ja assosiaatiokomitealle, joka asettaa ne yleisön saataville, jollei komitea yksimielisesti toisin päätä.

III LUKU
YLEISET MÄÄRÄYKSET
15 ARTIKLA
Välimiesten luettelo

1. Vakautus- ja assosiaatiokomitea laatii viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta luettelon 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä. Kumpikin osapuoli valitsee viisi henkilöä toimimaan välimiehinä. Osapuolet sopivat viidestä henkilöstä, jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajina. Vakautus- ja assosiatiokomitea varmistaa, että luettelossa on aina 15 henkilöä.

2. Välimiehillä pitäisi olla erityistietoja ja -kokemusta lainsäädännön, kansainvälisen oikeuden, yhteisön oikeuden ja/tai kansainvälisen kaupan alalta. Välimiesten on oltava riippumattomia ja toimittava henkilökohtaisessa ominaisuudessaan, heillä ei saa olla sidoksia mihinkään organisaatioon tai hallitukseen, he eivät saa ottaa näiltä ohjeita, ja heidän on noudatettava 18 ARTIKLAssa tarkoitettuja menettelysääntöjä.

16 ARTIKLA
Suhde Maailman kauppajärjestön jäsenyysvelvoitteisiin

Jos Bosnia ja Hertsegovina liittyy Maailman kauppajärjestöön, jäljempänä WTO , sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) Tämän pöytäkirjan nojalla perustetut välimiespaneelit eivät käsittele riitoja, jotka koskevat Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdystä sopimuksesta johtuvia kummankin osapuolen oikeuksia ja velvoitteita.

b) Osapuolten oikeus soveltaa tämän pöytäkirjan riitojenratkaisua koskevia määräyksiä ei vaikuta WTO:n puitteissa toteutettuihin toimiin, riitojenratkaisumenettelyt mukaan lukien. Jos osapuoli kuitenkin on aloittanut tiettyä toimenpidettä koskevan riitojenratkaisumenettelyn joko tämän pöytäkirjan 3 ARTIKLAn 1 kohdan tai WTO-sopimuksen mukaisesti, se ei voi aloittaa samaa toimenpidettä koskevaa riitojenratkaisumenettelyä toisella foorumilla ennen ensimmäisen menettelyn päättymistä. Osapuolen katsotaan aloittaneen tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla WTO-sopimuksen mukaisen riitojenratkaisumenettelyn, jos se pyytää paneelin perustamista WTO:n riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen 6 ARTIKLAn mukaisesti.

c) Tämän pöytäkirjan määräykset eivät estä osapuolta soveltamasta WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymää velvoitteiden keskeyttämistä.

17 ARTIKLA
Määräajat

1. Tässä pöytäkirjassa vahvistetut määräajat lasketaan kalenteripäivinä alkaen sitä toimea tai tosiseikkaa seuraavasta päivästä, johon ne viittaavat.

2. Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella pidentää mitä tahansa tässä pöytäkirjassa mainittua määräaikaa.

3. Välimiespaneelin puheenjohtaja voi jatkaa tässä pöytäkirjassa mainittua määräaikaa jommankumman osapuolen perustellusta pyynnöstä tai omasta asianmukaisesti perustellusta aloitteestaan.

18 ARTIKLA
Työjärjestys, menettelysäännöt ja tämän pöytäkirjan muuttaminen

1. Vakautus- ja assosiaationeuvosto vahvistaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä välimiespaneelimenettelyissä noudatettavan työjärjestyksen.

2. Vakautus- ja assosiaationeuvosto täydentää työjärjestystä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä antamalla menettelysäännöt, joilla varmistetaan välimiesten riippumattomuus ja puolueettomuus.

3. Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää muutoksista tämän pöytäkirjan muutoksista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.