39/2015

Annettu: 23.04.2015

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (206/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kroatian tasavallan hallituksen välillä Zagrebissa 11 päivänä helmikuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 27 päivänä tammikuuta 2015 ja tasavallan presidentti 6 päivänä huhtikuuta 2015. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 25 päivänä maaliskuuta 2015.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (206/2015) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Sopimusteksti

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

JA

KROATIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN

VÄLILLÄ

TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON VASTAVUOROISESTA

SUOJAAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Kroatian tasavallan hallitus (jäljempänä "osapuolet"), jotka

ottavat huomioon, että osapuolet toimivat yhteistyössä muun muassa, mutta eivät yksinomaan, ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioissa,

ymmärtävät, että hyvä yhteistyö saattaa edellyttää turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamista osapuolten kesken,

haluavat luoda säännöstön, jolla säännellään sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista, jota tuotetaan tai vaihdetaan osapuolten kesken tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tavoite

Tämän sopimuksen tavoitteena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota tuotetaan tai vaihdetaan yleisesti osapuolten kesken.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa

(1) "turvallisuusluokiteltu tieto" tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa tietoa, joka on suojattava tietoturvaloukkaukselta ja on luokiteltu luovuttavan osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti;

(2) "tiedonsaantitarve" tarkoittaa tarvetta päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon tietyssä virallisessa asemassa toimittaessa ja tietyn tehtävän suorittamiseksi;

(3) "tietoturvaloukkaus" tarkoittaa missä tahansa muodossa tapahtuvaa turvallisuusluokitellun tiedon luvatonta ilmaisemista tai muuttamista, väärinkäyttöä, vahingoittamista tai hävittämistä taikka muuta sellaista tekoa tai laiminlyöntiä, jonka johdosta tieto voi menettää salassapitonsa, eheytensä tai käytettävyytensä;

(4) "turvallisuusluokka" tarkoittaa luokkaa, joka kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti ilmaisee niiden rajoitusten tason, joilla osapuolet rajoittavat pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon, sekä osapuolten tälle tiedolle antaman suojan vähimmäistason;

(5) "luovuttava osapuoli" tarkoittaa osapuolta, joka luovuttaa turvallisuusluokitellun tiedon tai jonka alaisuudessa turvallisuusluokiteltu tieto tuotetaan;

(6) "vastaanottava osapuoli" tarkoittaa osapuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jolle luovuttavan osapuolen turvallisuusluokiteltu tieto välitetään;

(7) "kansallinen turvallisuusviranomainen" tarkoittaa kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja sen valvonnasta;

(8) "toimivaltainen turvallisuusviranomainen" tarkoittaa kansallista turvallisuusviranomaista, määrättyä turvallisuusviranomaista tai kansallista tietoturvaviranomaista tai muuta sellaista kansallista viranomaista, joka panee täytäntöön tätä sopimusta kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti;

(9) "hankeosapuoli" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on oikeudellinen kelpoisuus tehdä sopimuksia;

(10) "turvallisuusluokiteltu sopimus" tarkoittaa kahden tai useamman hankeosapuolen välistä sopimusta, johon sisältyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai jonka täytäntöönpano edellyttää tätä;

(11) "henkilöturvallisuusselvitys" tarkoittaa toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti tekemää arviota, jonka mukaan luonnolliselle henkilölle voidaan sallia pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon;

(12) "yhteisöturvallisuusselvitys" tarkoittaa toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen tekemää arviota, jolla vahvistetaan kyseisen osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti, että oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö täyttää edellytykset turvallisuusluokiteltuun tietoon pääsemiseksi ja sen käsittelemiseksi;

(13) "kolmas osapuoli" tarkoittaa valtiota, järjestöä, oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli.

3 artikla
Turvallisuusluokat

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään asianomainen turvallisuusluokka osapuolten kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Osapuolet sopivat, että seuraavat turvallisuusluokat vastaavat toisiaan:

Suomen tasavaltaEnglanninkielinen vastineKroatian tasavalta
ERITTÄIN SALAINEN tai YTTERST HEMLIGTOP SECRETVRLO TAJNO
SALAINEN tai HEMLIGSECRETTAJNO
LUOTTAMUKSELLINEN tai KONFIDENTIELLCONFIDENTIALPOVJERLJIVO
KÄYTTÖ RAJOITETTU tai BEGRÄNSAD TILLGÅNGRESTRICTED OGRANICENO

3. Vastaanottava osapuoli varmistaa, ettei tiedon turvallisuusluokituksia muuteta eikä kumota, ellei luovuttava osapuoli anna siihen kirjallista lupaa.

4 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Osapuolten kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat

Suomen tasavallassa

- ulkoasiainministeriö;

Kroatian tasavallassa

- Office of the National Security Council.

2. Osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse kansallisten turvallisuusviranomaisten mahdollisista muutoksista. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen mahdollisista muista toimivaltaisista turvallisuusviranomaisista ja näiden myöhemmistä muutoksista.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen voimassa olevista kansallisista säädöksistä ja määräyksistä, joilla säännellään turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista, sekä vaihtavat pyynnöstä keskenään tietoja turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista turvallisuusstandardeista, -menettelyistä ja -käytännöistä.

5 artikla
Suojaustoimet ja pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon

1. Osapuolet toteuttavat kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimet tämän sopimuksen mukaisesti tuotettavan tai vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi. Tällaiselle turvallisuusluokitellulle tiedolle varmistetaan samantasoinen suoja kuin vastaavaan tämän sopimuksen 3 artiklassa määriteltyyn turvallisuusluokkaan kuuluvalle kansalliselle turvallisuusluokitellulle tiedolle.

2. Luovuttava osapuoli ilmoittaa vastaanottavalle osapuolelle kirjallisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuusluokan muutoksista, jotta vastaanottava osapuoli soveltaa asianmukaisia turvallisuustoimia.

3. Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan sellaisille luonnollisille henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve ja joille on annettu asianmukainen henkilöturvallisuusselvitys kyseisen osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti sekä selvitetty heidän vastuunsa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta.

4. Henkilöturvallisuusselvitystä ei edellytetä turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU tai BEGRÄNSAD TILLGÅNG / OGRANICENO kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon pääsemiseksi.

5. Tätä sopimusta sovellettaessa kumpikin osapuoli tunnustaa toisen osapuolen antamat henkilö- ja yhteisöturvallisuusselvitykset.

6. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat toisiaan pyynnöstä, kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti, tämän sopimuksen soveltamiseksi tarvittavien selvitysmenettelyjen suorittamisessa.

7. Tätä sopimusta sovellettaessa kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen viipymättä henkilö- ja yhteisöturvallisuusselvityksiin liittyvistä muutoksista, erityisesti turvallisuusluokkien kumoamisesta tai muuttamisesta.

8. Luovuttavan osapuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä vastaanottavan osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen antaa kirjallisen vahvistuksen siitä, että luonnollisella henkilöllä on oikeus päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon tai että oikeushenkilölle on annettu yhteisöturvallisuusselvitys.

9. Vastaanottava osapuoli

a) välittää turvallisuusluokiteltua tietoa kolmannelle osapuolelle ainoastaan luovuttavan osapuolen kirjallisella ennakkosuostumuksella;

b) merkitsee vastaanottamansa turvallisuusluokitellun tiedon noudattaen 3 artiklan mukaista turvallisuusluokkien vastaavuutta;

c) käyttää turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten se on luovutettu.

10. Jos muussa osapuolten välisessä sopimuksessa on ankarampia määräyksiä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta tai suojaamisesta, sovelletaan näitä ankarampia määräyksiä.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokiteltu tieto välitetään käyttäen toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään hyväksymiä kanavia. Vastaanottava osapuoli vahvistaa turvallisuusluokkaan SALAINEN tai HEMLIG / TAJNO ja sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvan tiedon vastaanottamisen. Muun turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottaminen vahvistetaan pyynnöstä.

2. Turvallisuusluokiteltua tietoa välitetään sähköisesti ainoastaan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään sopimilla turvallisilla keinoilla.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kopiointi ja kääntäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN tai YTTERST HEMLIG / VRLO TAJNO kuuluvaa tietoa käännetään tai kopioidaan ainoastaan poikkeustapauksissa, luovuttavan osapuolen kirjallisella ennakkosuostumuksella.

2. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin merkitään alkuperäinen luokitusmerkintä. Tällainen kopioitu tieto suojataan samalla tavoin kuin alkuperäinen tieto. Kopioita otetaan enintään virallisiin tarkoituksiin tarvittava määrä.

3. Turvallisuusluokitellun tiedon käännökseen tehdään alkuperäinen luokitusmerkintä sekä lisäksi käännöskielinen huomautus siitä, että käännös sisältää luovuttavan osapuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon hävittäminen

1. Jotta turvallisuusluokitellun tiedon tuottaminen uudelleen kokonaan tai osittain saadaan estetyksi, tieto hävitetään.

2. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN tai YTTERST HEMLIG / VRLO TAJNO kuuluvaa tietoa ei hävitetä. Se palautetaan luovuttavalle osapuolelle.

3. Luovuttava osapuoli voi lisämerkinnän avulla tai myöhemmällä kirjallisella ilmoituksella nimenomaisesti kieltää turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisen. Jos turvallisuusluokitellun tiedon hävittäminen kielletään, tieto palautetaan luovuttavalle osapuolelle.

4. Kriisitilanteessa, joka estää tämän sopimuksen mukaisesti tuotetun tai vaihdetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen tai palauttamisen, tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottava osapuoli ilmoittaa tiedon hävittämisestä luovuttavan osapuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian.

9 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Turvallisuusluokitellut sopimukset tehdään ja pannaan täytäntöön kummankin osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

2. Vastaanottavan osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen vahvistaa pyynnöstä, että ehdotetulle hankeosapuolelle on annettu asianmukainen henkilö- tai yhteisöturvallisuusselvitys. Jos ehdotetulla hankeosapuolella ei ole asianmukaista turvallisuusselvitystä, luovuttavan osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen voi pyytää vastaanottavan osapuolen kansallista turvallisuusviranomaista antamaan asianmukaisen turvallisuusselvityksen.

3. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU tai BEGRÄNSAD TILLGÅNG / OGRANICENO kuuluvia turvallisuusluokiteltuja sopimuksia varten ei edellytetä yhteisöturvallisuusselvitystä.

4. Kuhunkin turvallisuusluokiteltuun sopimukseen ja alihankintasopimukseen on sisällytettävä turvallisuusmääräykset, joissa luovuttava osapuoli määrittää vastaanottavalle osapuolelle luovutettavan turvallisuusluokitellun tiedon, tälle annetun turvallisuusluokan sekä hankeosapuolen velvoitteet turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

5. Hankeosapuolella on turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi vähintään seuraavat velvoitteet:

a) sallia pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon kyseisen osapuolen kansallisten säädösten ja määräysten sekä tämän sopimuksen mukaisesti;

b) välittää turvallisuusluokiteltu tieto tässä sopimuksessa määritettyjä keinoja käyttäen;

c) ilmoittaa mahdollisista turvallisuusluokiteltuun tietoon liittyvistä muutoksista;

d) käyttää turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvää turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan sopimuksen aiheeseen liittyviin tarkoituksiin;

e) noudattaa tarkasti tämän sopimuksen määräyksiä, jotka liittyvät turvallisuusluokitellun tiedon käsittelymenettelyihin:

f) ilmoittaa hankeosapuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle mahdollisesta turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvästä tietoturvaloukkauksesta;

g) luovuttaa turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvää turvallisuusluokiteltua tietoa kolmannelle osapuolelle ainoastaan luovuttavan osapuolen kirjallisella ennakkosuostumuksella.

6. Turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanoon osallistuvien alihankkijoiden on tapauksen mukaan noudatettava hankeosapuoliin sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.

10 artikla
Vierailut

1. Vierailut, joihin liittyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon, edellyttävät isäntäosapuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen ennakolta antamaa lupaa. Lupa myönnetään vierailevan osapuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen esittämän vierailupyynnön perusteella.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön on sisällettävä

a) vierailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus;

b) vierailijan passin tai muun henkilötodistuksen numero;

c) vierailijan asema ja hänen edustamansa organisaation nimi;

d) vierailijan henkilöturvallisuusselvityksen taso;

e) vierailun tarkoitus ja ehdotettu työohjelma, mukaan lukien vierailuun liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkein turvallisuusluokka, sekä suunniteltu vierailuajankohta;

f) vierailupyynnössä tarkoitettujen organisaatioiden ja toimipaikkojen nimet;

g) vierailujen määrä ja kesto;

h) mahdolliset muut tiedot, joista kansalliset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään.

3. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö esitetään vähintään kolme viikkoa etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta.

4. Kumpikin osapuoli takaa vierailijoiden henkilötietojen suojaamisen kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti.

11 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Tietoturvaloukkauksen tapahduttua sen osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen, jonka alueella loukkaus on tehty, ilmoittaa loukkauksesta viipymättä luovuttavan osapuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle ja käynnistää kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti asianmukaisen menettelyn määrittääkseen loukkaukseen liittyvät tosiseikat. Menettelyn tulokset toimitetaan luovuttavan osapuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle.

2. Kun tietoturvaloukkaus on tehty kolmannessa valtiossa, turvallisuusluokitellut tiedot lähettäneen osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen toteuttaa viipymättä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimet.

12 artikla
Kustannukset

Osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tätä sopimusta täytäntöön pantaessa ja sen täytäntöönpanoa valvottaessa.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan osapuolten välisillä keskusteluilla ja neuvotteluilla, eikä niitä saateta kansainvälisten tuomioistuinten tai kolmansien osapuolten ratkaistaviksi.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on otettu vastaan jälkimmäinen kirjallinen ilmoitus, jolla osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, että niiden kansalliset sopimuksen voimaantulon edellyttämät oikeudelliset vaatimukset on täytetty.

2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Muutokset tulevat voimaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Tämä sopimus tehdään toistaiseksi. Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse. Tällöin tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona toinen osapuoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

4. Jos tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kaikkea sopimuksen mukaisesti vaihdettua turvallisuusluokiteltua tietoa suojataan edelleen sopimuksen määräyksiä noudattaen, ja pyynnöstä tämä tieto palautetaan luovuttavalle osapuolelle.

Tehty Zagrebissa 11 päivänä helmikuuta 2014 kahtena suomen-, kroatian- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Timo Rajakangas

suurlähettiläs

Kroatian tasavallan hallituksen puolesta

Ivica Panenic

Kansallisen turvallisuusneuvoston toimiston päällikkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.