35/2015

Annettu: 16.04.2015

Valtioneuvoston asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 1 ja 2/2000) VII liitteeseen Kööpenhaminassa 3 päivänä lokakuuta 2013 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 27 päivänä kesäkuuta 2014, ovat voimassa 1 päivästä heinäkuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2015.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt asetuksen voimaantulon maakunnassa.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Sopimusteksti

Liite VII

Pilaantumistapahtumien

torjunta

1 Sääntö; Yleiset määräykset

1. Sopimuspuolet sitoutuvat ylläpitämään valmiutta torjua Itämeren merellistä ympäristöä uhkaavat pilaantumistapahtumat. Tähän valmiuteen kuuluu riittävä kalusto, alukset ja henkilöstö torjuntaoperaatioihin merellä ja rannoilla.

2. a) Sopimuspuolen tulee ilmoittaa viipymättä 13 artiklassa tarkoitettujen tapahtumien lisäksi myös sellaisista sen vastuualueella sattuneista pilaantumistapahtumista, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa toisen sopimuspuolen etuihin.

b) Merkittävistä pilaantumistapahtumista on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti muille sopimuspuolille ja komissiolle.

3. Sopimuspuolet sopivat, että ne valmiutensa ja käytössään olevien voimavarojen puitteissa toimivat yhteistyössä torjuttaessa pilaantumistapahtumia, kun tapahtumien vakavuus sitä edellyttää.

4. Sopimuspuolet ryhtyvät lisäksi toimiin:

a) suorittaakseen säännöllistä valvontaa oman rannikkonsa edustalla; ja

b) toimiakseen muutoin yhteistyössä ja vaihtaakseen tietoja muiden sopimuspuolien kanssa parantaakseen siten valmiutta torjua pilaantumistapahtumia.

2 Sääntö; Valmiussuunnittelu

Kullakin sopimuspuolella on kansallinen valmiussuunnitelma merellä tapahtuvaa pilaantumistapahtuman torjuntaa varten. Kullakin sopimuspuolella on myös tarvittavat valmiussuunnitelmat rannoilla tapahtuvaa torjuntaa varten. Suunnitelmat voidaan myös yhdistää.

Sopijapuolilla tulee tarpeen mukaan olla kahdenväliset tai monenväliset suunnitelmat yhteisiä pilaantumistapahtumien torjuntoja varten.

3 Sääntö; Valvonta

1. Estääkseen voimassa olevien, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien määräysten rikkomisen sopimuspuolet kehittävät ja toteuttavat yksin tai yhteistoimin Itämeren alueen kattavaa valvontatoimintaa öljyn ja muiden mereen päässeiden aineiden havaitsemiseksi ja seurannan toteuttamiseksi.

2. Sopimuspuolet ryhtyvät tarvittaviin toimiin toteuttaakseen 1 kappaleessa tarkoitettua valvontaa muun muassa suorittamalla lentovalvontaa, jossa käytetään kaukohavaintolaitteita.

4 Sääntö; Vastuualueet

Sopimuspuolet sopivat mahdollisimman nopeasti kahden- tai monenkeskisesti niistä Itämeren alueista, joilla ne suorittavat valvontaa ja joilla ne ryhtyvät torjuntatoimiin aina, kun merkityksellinen pilaantumistapahtuma on tapahtunut tai tulee todennäköisesti tapahtumaan. Tällaiset sopimukset eivät vaikuta mihinkään muihin sopimuspuolten keskenään tekemiin, samaa asiaa koskeviin sopimuksiin. Naapurivaltioiden tulee varmistaa eri sopimusten yhteensovittaminen. Sopimuspuolet tiedottavat näistä sopimuksista muille sopimuspuolille ja komissiolle.

5 Sääntö; Ilmoitusmenettely

1. a) Kunkin sopimuspuolen tulee vaatia, että sen lipun alla liikennöivien alusten päälliköt tai muut aluksista vastaavat henkilöt raportoivat viipymättä kaikista aluksillaan sattuneista tapahtumista, joiden yhteydessä öljyä tai muuta haitallista ainetta on päässyt tai tulee mahdollisesti pääsemään mereen.

b) Ilmoitus on tehtävä lähimmälle rantavaltiolle ja se on annettava siten, kuin siitä määrätään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän vuonna 1978 tehdyn pöytäkirjan (MARPOL 73/78) 8 artiklassa ja I lisäpöytäkirjassa.

c) Sopimuspuolten tulee vaatia, että aluksen päällikkö tai muu aluksesta vastaava henkilö sekä ilma-aluksen ohjaaja ilmoittaa viipymättä tämän menettelyn mukaisesti jokaisesta merellä havaitusta merkittävästä öljyn tai muun haitallisen aineen päästöstä. Tällaisen ilmoituksen tulisi mahdollisuuksien mukaan sisältää seuraavat tiedot: aika, paikka, tuuli ja merenkäynti sekä havaitun päästön luonne, laajuus ja mahdollinen lähde.

2. Tämän säännön 1 kappaleen b) kohdan määräyksiä sovelletaan myös ilmoitettaessa tämän yleissopimuksen 11 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetusta jätteen tai muun aineen mereen laskemisesta.

6 Sääntö; Hätätilanteen edellyttämät toimet aluksella

1. Kunkin sopimuspuolen tulee vaatia, että sen lippua käyttävällä aluksella on mukanaan MARPOL 73/78 -yleissopimuksen edellyttämä aluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta.

2. Kunkin sopimuspuolen tulee vaatia, että sen lipun alla liikennöivien alusten päälliköt taikka, sen lainkäyttövallan alueella toimivien kiinteiden tai kelluvien lauttojen ollessa kyseessä, lauttojen toiminnasta vastaavat henkilöt antavat pilaantumistapahtumien yhteydessä asianomaisten viranomaisten pyynnöstä sellaiset yksityiskohtaiset tiedot aluksista ja niiden lastista taikka, lautan ollessa kyseessä, sen tuotannosta, joilla on merkitystä meren pilaantumisen estämisessä ja torjumisessa, ja että he toimivat yhteistyössä näiden viranomaisten kanssa.

7 Sääntö; Torjuntatoimet

1. Kun pilaantumistapahtuma sattuu sopimuspuolen vastuualueella, se tekee tarpeellisen tilannearvion ja ryhtyy riittäviin torjuntatoimiin estääkseen seurausvaikutukset tai vähentääkseen niitä.

2. a) Sopimuspuolet käyttävät pilaantumistapahtumien torjunnassa mekaanisia menetelmiä, ellei b) kohdasta muuta johdu.

b) Kemikaaleja voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa ja vasta sen jälkeen, kun asianomainen kansallinen viranomainen on kussakin yksittäisessä tapauksessa hyväksynyt niiden käytön.

3. Jos tällainen päästö ajelehtii tai todennäköisesti tulee ajelehtimaan toisen sopimuspuolen vastuualueelle, tälle sopimuspuolelle tulee viipymättä ilmoittaa tilanteesta ja toimista, joihin on ryhdytty.

8 Sääntö; Torjunta-apu

1. Tämän liitteen 1 säännön 3 kappaleen mukaisesti:

a) sopimuspuolella on oikeus pyytää muilta sopimuspuolilta apua torjuessaan pilaantumistapahtumaa merellä tai rannalla; ja

b) sopimuspuolet pyrkivät parhaan kykynsä mukaan antamaan pyydetyn torjunta-avun.

2. Sopimuspuolet ryhtyvät tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin toimiin helpottaakseen:

a) pilaantumistapahtuman torjuntaan osallistuvien tai henkilöitä, rahtia, materiaalia tai laitteita kuljettavien alusten, ilma-alusten tai muiden kuljetusvälineiden saapumista alueelleen, niiden käyttöä siellä ja niiden poistumista sieltä; ja

b) edellä a) kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, rahdin, materiaalin ja laitteiden pikaista siirtymistä sen alueelle, sen alueen kautta ja pois sen alueelta.

9 Sääntö; Torjunta-avun kustannusten korvaaminen

1. Sopimuspuolet vastaavat 8 säännössä tarkoitetun torjunta-avun kustannuksista tämän säännön mukaisesti.

2. a) Jos sopimuspuoli on suorittanut toimet toisen sopimuspuolen esittämän nimenomaisen pyynnön perusteella, apua pyytäneen osapuolen tulee korvata apua antaneelle osapuolelle tämän toimien kustannukset. Jos avunpyyntö perutaan, apua pyytänyt osapuoli vastaa niistä kustannuksista, jotka apua antaneelle osapuolelle ovat jo aiheutuneet tai joihin tämä on sitoutunut.

b) Jos sopimuspuoli ryhtyy torjuntatoimiin omasta aloitteestaan, se vastaa tällöin itse toimiensa kustannuksista.

c) Edellä a) ja b) kohdassa mainittuja periaatteita sovelletaan, elleivät asianomaiset osapuolet yksittäisessä tapauksessa toisin sovi.

3. Ellei muusta ole sovittu, toisen osapuolen pyytämän torjunta-avun kustannukset on laskettava oikeudenmukaisesti sen mukaan, kuin apua antavan osapuolen laki ja yleinen käytäntö tällaisten kustannusten korvaamisesta määrää.

4. Tämän säännön määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne millään tavoin vaikuttaisivat sopimuspuolten oikeuksiin saada kolmannelta osapuolelta korvaus pilaantumistapahtuman torjunnasta aiheutuneista kustannuksista muiden soveltuvien kansainvälisen oikeuden ja kansallisten tai ylikansallisten säännösten tai määräysten nojalla.

10 Sääntö; Säännöllinen yhteistyö

1. Kukin sopimuspuoli antaa tietoja toisille sopimuspuolille ja komissiolle:

a) organisaatiostaan öljyn ja muiden haitallisten aineiden torjunnassa merellä ja rannalla;

b) säännöksistään ja muista seikoista, joilla on suoranaista merkitystä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren tai rantojen pilaantumisen torjumiseen ja torjuntavalmiuteen;

c) toimivaltaisesta viranomaisesta, jonka tehtävänä on lähettää ja vastaanottaa ilmoituksia öljyn tai muiden haitallisten aineiden merellä ja rannalla aiheuttamista pilaantumistapahtumista;

d) niistä toimivaltaisista viranomaisista, jotka käsittelevät tämän liitteen mukaista sopimuspuolten keskinäistä avunantoa, ilmoitusmenettelyä ja yhteistoimintaa koskevia asioita; sekä

e) tämän liitteen 7 ja 8 säännön nojalla suoritetuista toimista.

2. Sopimuspuolet vaihtavat tietoja öljyn ja muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren tai rannan pilaantumisen torjuntaa koskevien tutkimus- ja kehitysohjelmiensa tuloksista sekä valvontatoiminnasta ja torjuntatoimista saaduista kokemuksista.

3. Sopimuspuolet järjestävät säännöllisin väliajoin yhteisiä torjunta- ja hälytysharjoituksia. Sopijapuolet järjestävät säännöllisin väliajoin harjoituksia myös rannalla.

4. Sopimuspuolet toimivat keskenään yhteistyössä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä asioissa, jotka koskevat öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja edelleen kehittämistä.

11 Sääntö; HELCOM:n torjuntakäsikirja

Sopimuspuolet sopivat noudattavansa siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista, niitä periaatteita ja ohjeita, jotka sisältyvät meren pilaantumisen torjunnan yhteistyötä koskevaan käsikirjaan, joka täsmentää tämän liitteen määräyksiä ja jonka komissio tai sen valtuuttama komitea on hyväksynyt.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.