34/2015

Annettu: 16.04.2015

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (902/2014) 3 §:n nojalla:

1 §

Yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 15 päivänä lokakuuta 2014 ja tasavallan presidentti 7 päivänä marraskuuta 2014. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä huhtikuuta 2015.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (902/2014) tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2015.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Sopimusteksti

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

ovat vakuuttuneita siitä, että luonnonkatastrofien tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tapahtuessa toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen tehdä yhteistyötä ihmisten, ympäristön ja omaisuuden, myös kulttuuriomaisuuden, suojelemiseksi,

haluavat kehittää edelleen yhteistyötään tällä sopimuksella; sopimusta voidaan pitää puitesopimuksena, jota täydentävät muut kansainväliset sopimukset ja järjestelyt,

ovat tietoisia sitoumuksista, joita unionin pelastuspalvelumekanismista 17 päivänä joulukuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (1313/2013/EU) asettaa jäsenvaltioille,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan yhteistyöhön pelastustoimen alalla (ehkäiseminen, varautuminen ja pelastustoiminta) ja keskinäiseen avunantoon sellaisen onnettomuuden sattuessa tai välittömästi uhatessa, joka luonteensa puolesta voi ylittää apua pyytävän osapuolen kansalliset voimavarat ja valmiudet huolehtia onnettomuuden edellyttämistä toimenpiteistä. Sopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti suojella ihmisiä ja ympäristöä sekä omaisuutta.

2 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteyspisteet

Osapuolet nimeävät yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen tämän sopimuksen soveltamista varten. Osapuolten tulee myös nimetä vuorokauden ympäri toiminnassa olevat yhteyspisteet, jotka ottavat vastaan ja lähettävät ennakkovaroituksia ja avunpyyntöjä. Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteyspisteet on todettu tämän sopimuksen liitteessä, joka ei ole erottamaton osa tätä sopimusta. Osapuolet voivat muuttaa liitteessä annettuja toimivaltaisia viranomaisia ja yhteyspisteitä koskevia tietoja ilman, että sopimusta muutetaan.

Osapuolet ilmoittavat toisilleen viivytyksettä toimivaltaisten viranomaisten ja yhteyspisteiden muuttumisesta.

3 artikla
Onnettomuuksista ilmoittaminen

Keskinäistä avunantoa mahdollisesti vaativan hätätilanteen sattuessa tai välittömästi uhatessa osapuoli voi antaa toiselle osapuolelle ennakkovaroituksen kyseisestä tilanteesta ja mahdollisesta avunpyynnöstä.

Jos osapuoli tarvitsee apua toiselta osapuolelta, se voi pyytää sitä ilmoittamalla mahdollisimman tarkasti, mihin tarkoitukseen ja millaista apua se tarvitsee. Apua antava osapuoli, jolle pyyntö on osoitettu, päättää viipymättä ja ilmoittaa toiselle osapuolelle, voiko se antaa pyydettyä apua, missä määrin ja millä ehdoilla apua annetaan ja apua pyytävän osapuolen pyynnöstä, mitkä ovat avun arvioidut kustannukset.

Kahdenvälisen ilmoituksen lisäksi apua pyytävä osapuoli tekee Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin edellyttämän ilmoituksen meneillään olevista kahdenvälisistä toimista.

4 artikla
Keskinäinen avunanto

Osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen avun pikaista antamista.

Apua pyytävä osapuoli vastaa alueellaan avustustoimien yleisestä johdosta, valvonnasta, koordinoinnista ja ohjauksesta. Apua antavan osapuolen henkilöstö toimii oman päällystönsä johdon alaisena ja tässä suhteessa omassa valtiossaan voimassaolevien palvelussuhdetta koskevien ja muiden vastaavien säännösten mukaisesti tämän kuitenkaan rajoittamatta apua pyytävän osapuolen lainsäädännön soveltamista.

Apua pyytävän osapuolen keskinäistä avunantoa koskevaa hyväksyntää pidetään virallisena menettelynä, jolla apua antava osapuoli kutsutaan ja jonka perusteella se voi tulla ja ylittää rajan apua pyytävän osapuolen alueelle ilman lupia tai erityisiä maahantulomuodollisuuksia, elleivät avustusryhmät, -yksiköt, -tarvikkeet tai -varusteet käsitä sotilashenkilöstöä, valtion aluksia ja ilma-aluksia tai sotilasajoneuvoja, joiden maahantuloon vaaditaan erityinen lupa. Tällöin apua pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on hankittava kyseinen lupa. Valtakunnan rajaa ei saa ylittää, ennen kuin tarvittava lupa on myönnetty.

5 artikla
Menettelyt ja suunnitelmat

Osapuolet toteuttavat yhdessä toimenpiteitä, kuten rajat ylittäviä pelastusoperaatioita koskevia yksityiskohtaisia yhteisiä menettelytapoja ja suunnitelmia, joiden tarkoituksena on helpottaa avun antamista ja yhteistyötä operaation aikana.

6 artikla
Muut yhteistoimet

Yhteistyö käsittää sellaisten tietojen vaihtamista, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämisohjelmien tuloksia ja kokemusta vakavista onnettomuuksista. Yhteistyöhön voi kuulua muun muassa yhteistä koulutusta, harjoituksia, asiantuntijoiden vaihtoa, seminaareja tai työpajoja ja hankkeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi.

7 artikla
Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Toimivaltaiset viranomaiset kokoontuvat vähintään kerran vuodessa seuratakseen sopimuksen täytäntöönpanoa, pohtiakseen jatkotoimenpiteitä ja laatiakseen suunnitelmia yhteistyön kehittämiseksi 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

Toimivaltaiset viranomaiset antavat yksityiskohtaiset ohjeet menettelyistä, jotka koskevat onnettomuuksista ilmoittamista (3 artikla) ja keskinäistä avunantoa (4 artikla).

8 artikla
Kustannusten korvaaminen

Apua pyytävä osapuoli vastaa avustustoimien kustannuksista. Jos apua pyytävä osapuoli peruuttaa avunpyyntönsä, apua antavalla osapuolella on tällöin oikeus saada korvaus sille jo aiheutuneista kustannuksista. Kustannuslaskelman on perustuttava välittömiin kustannuksiin. Erityisesti onnettomuuden luonne ja vahinkojen suuruus huomioon ottaen apua antava osapuoli voi tarjota apua joko kokonaan tai osittain ilman korvausta. Osapuoli voi myös milloin tahansa luopua kaikista kulujensa korvaamista koskevista vaatimuksista tai osasta niitä. Nämä määräykset eivät estä osapuolia vaatimasta korvausta kolmannelta osapuolelta kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

9 artikla
Vastuut ja vahinkojen korvaaminen

Osapuolet noudattavat apua pyytävän maan lakeja ja sääntöjä avustustoimista aiheutuvissa vahingonkorvausta ja muuta vastuuta koskevissa kysymyksissä. Tämä määräys ei estä osapuolia soveltamasta kansainvälistä oikeutta vastuukysymyksissä, jos osapuolet niin sopivat.

Apua pyytävä osapuoli vastaa alueellaan avustustoimista kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Apua pyytävällä osapuolella on kuitenkin oikeus vaatia apua antavalta osapuolelta korvausta kustannuksista, jotka se on maksanut tämän artiklan mukaan, jos apua antavan osapuolen avustusryhmän jäsen on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Kumpikin osapuoli luopuu kaikista vahingonkorvausvaatimuksista toista osapuolta kohtaan avustusryhmän jäsenten kuoleman, ruumiinvamman tai näiden terveydelle tai henkilökohtaisille tavaroille aiheutuneen muun vahingon johdosta, jos tapaukset ovat sattuneet tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvien tehtävien yhteydessä. Apua antava osapuoli vakuuttaa avustusryhmänsä maassaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Vakuutuskulut sisällytetään avunannon yleisiin kustannuksiin, ja avunpyytäjä korvaa ne siten kuin tässä sopimuksessa on määrätty.

10 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta aiheutuvat riidat ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin.

11 artikla
Loppumääräykset

Tämä sopimus korvaa Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välisen yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa 26 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn sopimuksen, joka on voimassa siihen asti, kunnes tämä sopimus tulee voimaan.

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset perustuslailliset menettelyt.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toinen osapuoli on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

Tehty Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2014 kahtena alkuperäiskappaleena suomen ja viron kielellä molempien tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan Viron tasavallan

hallituksen puolesta hallituksen puolesta

Päivi Räsänen Ken-Marti Vaher

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.