18/2015

Liitteet

Sopimusteksti

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.269(85)

(annettu 4 päivänä joulukuuta 2008)

MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHTYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

MERITURVALLISUUSKOMITEA

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen 28 artiklan b kappaleen, jossa määrätään komitean tehtävistä,

PALAUTTAA LISÄKSI MIELIIN ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS, 1974) (jäljempänä "yleissopimus") VIII artiklan b kappaleen, joka koskee yleissopimuksen liitteen muiden kuin I luvun määräysten muuttamismenettelyä,

KÄSITELTYÄÄN kahdeksannessakymmenennessäviidennessä istunnossaan yleissopimuksen muutoksia, joita on ehdotettu ja jotka on jaettu VIII artiklan b kappaleen i kohdan mukaisesti,

1. HYVÄKSYY yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen iv kohdan mukaisesti yleissopimuksen muutokset, joiden teksti on tämän päätöslauselman 1 ja 2 liitteissä;

2. PÄÄTTÄÄ yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen vi kohdan 2 alakohdan bb alakohdan mukaisesti, että:

(a) liitteessä esitetyt muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä tammikuuta 2010, ja 
(b) 2 liitteessä esitetyt muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2010, 

ellei ennen näitä päivämääriä joko enemmän kuin yksi kolmannes sopimushallituksista tai sopimushallitukset, joiden yhteinen kauppalaivasto tonnistoltaan on vähintään 50 prosenttia koko maailman kauppalaivaston tonnistosta, ole ilmoittanut järjestön pääsihteerille, että ne vastustavat muutoksia;

3. KEHOTTAA sopimushallituksia panemaan merkille, että yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen vii kohdan 2 alakohdan mukaisesti

(a) 1 liitteessä esitetyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010, ja 
(b) 2 liitteessä esitetyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, 

kun ne on hyväksytty edellä 2 kappaleen mukaisesti;

4. PYYTÄÄ pääsihteeriä yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen v kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen 1 ja 2 liitteissä olevista muutoksista kaikille yleissopimuksen sopimushallituksille;

5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimittamaan tämän päätöslauselman ja sen 1 ja 2 liitteiden jäljennökset niille järjestön jäsenille, jotka eivät ole yleissopimuksen sopimushallituksia.

LIITE 2

MUUTOKSET IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHTYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

II-2 LUKU
RAKENNE – PALOSUOJELU, PALON HAVAITSEMINEN JA PALONSAMMUTUS

A osa

Yleistä
1 sääntö
- Soveltaminen

1 Lisätään nykyisen 2.3 kappaleen perään uusi 2.4 kappale seuraavasti:

"2.4 Seuraavien alusten, joiden lastitilat on tarkoitettu pakattujen vaarallisten aineiden kuljettamiseen, on noudatettava 19.3 sääntöä paitsi silloin, kun ne kuljettavat luokkiin 6.2 ja 7 kuuluvia vaarallisia aineita sekä rajoitettuja ja poikkeusmääriä vaarallisia aineita taulukoiden 19.1 ja 19.3 mukaisesti, viimeistään päivänä, jona suoritetaan ensimmäinen uusintakatsastus 1 päivänä tammikuuta 2011 tai sen jälkeen:

.1 lastialukset, joiden bruttovetoisuus on 500 tai enemmän ja matkustaja-alukset, jotka on rakennettu 1 päivänä syyskuuta 1984 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2011; ja 
.2  lastialukset, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja jotka on rakennettu 1 päivänä helmikuuta 1992 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2011, 

näistä määräyksistä huolimatta kuitenkin:

.3 lastialusten, joiden bruttovetoisuus on 500 tai enemmän ja matkustaja-alusten, jotka on rakennettu 1 päivänä syyskuuta 1984 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 1986, ei tarvitse noudattaa 19.3.3 sääntöä edellyttäen, että ne noudattavat päätöslauselmalla MSC.1(XLV) hyväksyttyä 54.2.3 sääntöä; 
.4 lastialusten, joiden bruttovetoisuus on 500 tai enemmän ja matkustaja-alusten, jotka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 1986 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää helmikuuta 1992, ei tarvitse noudattaa 19.3.3 sääntöä edellyttäen, että ne noudattavat päätöslauselmalla MSC.6(48) hyväksyttyä 54.2.3 sääntöä; 
.5 lastialusten, joiden bruttovetoisuus on 500 tai enemmän ja matkustaja-alusten, jotka on rakennettu 1 päivänä syyskuuta 1984 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 1998, ei tarvitse noudattaa 19.3.10.1 ja 19.3.10.2 sääntöä, ja 
.6 lastialusten, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja jotka on rakennettu 1 päivänä helmikuuta 1992 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 1998, ei tarvitse noudattaa 19.3.10.1 ja 19.3.10.2 sääntöä." 
E osa
Toiminnalliset vaatimukset
16 sääntö
- Toiminta

2 Korvataan 2.1 kappaleen viittaus "irtolasteja koskevaan säännöstöön" viittauksella "kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevaan kansainväliseen säännöstöön (IMSBC)".

G osa
Erityiset vaatimukset
19 sääntö
- Vaarallisten aineiden kuljetus

3 Korvataan taulukon 19.1 huomautus 1 seuraavasti:

"1 Ei sovelleta 4 ja 5.1 luokan kiinteiden osalta suljettuihin lastikontteihin. Kun 2, 3, 6.1 ja 8 luokan aineita kuljetetaan suljetuissa lastikonteissa, ilmanvaihtokertaisuus voidaan vähentää kahteen tunnissa, mutta ei sen alle. Kun 4 ja 5.1 luokan nesteitä kuljetetaan suljetuissa lastikonteissa, ilmanvaihtokertaisuus voidaan vähentää kahteen tunnissa, mutta ei sen alle. Tätä vaatimusta sovellettaessa siirrettävä tankki katsotaan suljetuksi lastikontiksi." 

4 Korvataan taulukon 19.2 huomautuksessa 10 sanat "päätöslauselmalla A.434(XI) hyväksytyn kiinteitä irtolasteja koskevan säännöstön" sanoilla "kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC)".

5 Korvataan nykyinen taulukko 19.3 seuraavalla taulukolla:

Taulukko 19.3 PDF-tiedostona.

11 IMDG-säännöstön edellyttäessä "tiloja, joiden ilma vaihdetaan koneellisesti".

12 Ahdattava kaikissa tapauksissa vaakasuuntaan mitattuna 3 metrin etäisyydelle koneistotilan rajapinnoista.

13 Katso IMDG-säännöstö.

14 Kuljetettavien aineiden edellyttämällä tavalla.

15 FP tarkoittaa leimahduspistettä (flashpoint).

16 IMDG-säännöstön määräysten nojalla 5.2 luokan vaarallisten aineiden ahtaus kannen alle tai suljettuihin ro-ro-tiloihin on kielletty.

17 Sovelletaan ainoastaan IMDG-säännöstössä lueteltuihin syttyvää höyryä kehittäviin vaarallisiin aineisiin.

18 Sovelletaan ainoastaan IMDG-säännöstössä lueteltuihin vaarallisiin aineisiin, joiden leimahduspiste on alle 23 ºC.

19 Sovelletaan ainoastaan vaarallisiin aineisiin, joilla on 6.1 luokan lisävaara.

20 IMDG-säännöstön määräysten nojalla 2.3 luokan vaarallisten aineiden, joilla on 2.1 luokan lisävaara, ahtaus kannen alle tai suljettuihin ro-ro-tiloihin on kielletty.

21 IMDG-säännöstön määräysten nojalla 4.3 luokan nesteiden, joiden leimahduspiste on alle 23 ºC, ahtaus kannen alle tai suljettuihin ro-ro-tiloihin on kielletty."

6 Lisätään 2.1 kappaleeseen sanojen "sitä poikkeusta lukuun ottamatta, että vaarallisia aineita kuljetetaan vähäisissä määrin" jälkeen sanat

"ja poikkeusmäärin".

7 Korvataan 3.4 kappaleen nykyinen otsikko seuraavasti:

"3.4 Ilmanvaihtojärjestelyt".

8 Lisätään seuraava teksti 3.6.1 kappaleen ensimmäiseen virkkeen loppuun:

 "ja joka valitaan ottaen huomioon kuljetettaviin kemikaaleihin liittyvät vaarat sekä järjestön laatimat standardit kunkin luokan ja fyysisen olomuodon mukaan." 

9 Lisätään 4 kappaleen loppuun sanat "ja poikkeusmäärin".

VI LUKU
LASTIEN KULJETTAMINEN
A osa
Yleiset määräykset

10 Lisätään nykyisen 1 säännön perään uudet 1-1 ja 1-2 säännöt seuraavasti:

"1-1 sääntö
Määritelmät

Ellei nimenomaan toisin määrätä, tässä luvussa tarkoitetaan:

1 IMSBC-säännöstöllä kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevaa kansainvälistä säännöstöä (IMSBC), jonka järjestön Meriturvallisuuskomitea on hyväksynyt päätöslauselmalla MSC.268(85), sellaisena kuin järjestö on sitä mahdollisesti muuttanut edellyttäen, että kyseiset muutokset on hyväksytty, saatettu voimaan ja ne ovat tulleet sovellettaviksi tämän yleissopimuksen VIII artiklan niiden määräysten mukaisesti, jotka koskevat muutosmenettelyjä, joita sovelletaan liitteeseen sen I lukua lukuun ottamatta.

2 Kiinteällä irtolastilla mitä hyvänsä lastia, paitsi nestettä tai kaasua, joka koostuu hiukkasista, rakeista tai mistä hyvänsä suuremmista kappaleista, jotka ovat yleisesti koostumukseltaan yhdenmukaisia, joka lastataan suoraan aluksen lastitiloihin ilman mitään aluksen ja lastin väliin tulevaa pakkausta.

1-2 sääntö
Muiden kiinteiden irtolastien paitsi viljan kuljettamista koskevat vaatimukset

Muiden kiinteiden irtolastien paitsi viljan kuljettamisessa tulee noudattaa IMSBC-säännöstön asiaankuuluvia määräyksiä."

2 sääntö
- Lastin tiedot

11 Korvataan 2 kohdan nykyinen .2 alakohta seuraavasti:

".2 kiinteistä irtolasteista IMSBC-säännöstön 4 säännössä vaaditut tiedot." 

12 Poistetaan nykyinen 2.3 kohta.

3 sääntö
- Happianalyysi- ja kaasunilmaisinlaitteet

13 Lisätään 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen sana "kiinteä" sanojen "Jos kuljetettava" jälkeen.

B osa
Muiden irtolastien paitsi viljan kuljettamista koskevat erityismääräykset

14 Korvataan B osan otsikko seuraavasti:

"Kiinteiden irtolastien erityismääräykset"

6 sääntö
- Soveltuvuus kuljetettavaksi

15 Lisätään nykyisen 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen sana "kiinteän" sanojen "Päälliköllä tulee ennen" jälkeen.

16 Poistetaan nykyinen 2 ja 3 kohta.

7 sääntö
- Irtolastien lastaaminen, purkaminen ja ahtaaminen

17 Lisätään säännön otsikkoon sana "Kiinteiden" sanojen "irtolastien lastaaminen" eteen.

18 Poistetaan nykyinen 4 ja 5 kohta ja numeroidaan tämän mukaisesti niitä seuraavat kohdat uudelleen.

VII LUKU
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMINEN
A-1 osa
Kiinteiden vaarallisten aineiden kuljettaminen irtolastina
7-1 sääntö
- Soveltaminen

19 Poistetaan säännön 3 kohdasta sanat "yksityiskohtaiset ohjeet vaarallisten kiinteiden irtolastien turvallisesta kuljettamisesta, mukaan lukien".

20 Lisätään nykyisen 7-4 säännön perään uusi 7-5 sääntö seuraavasti:

"7-5 sääntö
Kiinteiden vaarallisten aineiden irtolastina kuljettamista koskevat vaatimukset

Vaarallisien kiinteiden irtolastien kuljettamisessa tulee noudattaa IMSBC-säännöstön asiaankuuluvia määräyksiä, kuten ne on VI/1-1.1. säännössä määritelty

Sopimusteksti

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.268(85)

(annettu 4 päivänä joulukuuta 2008)

KIINTEIDEN IRTOLASTIEN ALUSKULJETUKSIA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN SÄÄNNÖSTÖN (IMSBC) HYVÄKSYMINEN

MERITURVALLISUUSKOMITEA

PALAUTTAA mieliin Kansainvälisen Merenkulkujärjestön yleissopimuksen artiklan 28(b), joka koskee komitean tehtäviä,

PANEE MERKILLE, että komitea on hyväksynyt päätöslauselman MSC.193(79) Kiinteästä irtolastisäännöstöstä, 2004,

TUNNUSTAA, että on tarpeen määrätä kiinteiden irtolastien merellä kuljettamisesta sovittujen kansainvälisten standardien pakollisesta soveltamisesta,

PANEE MYÖS MERKILLE päätöslauselman MSC.269, jolla se hyväksyi muutokset Kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) 1974, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä "yleissopimus"), lukuihin VI ja VII ja teki näin kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC) määräykset pakollisiksi yleissopimuksen nojalla,

KÄSITELTYÄÄN kahdeksannessakymmenennessäviidennessä istunnossaan ehdotetun kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC) tekstiä

1. HYVÄKSYY kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC), jonka teksti on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

2. PANEE MERKILLE, että, edellä mainittujen yleissopimuksen VI luvun muutosten mukaisesti, tulevat muutokset IMSBC-säännöstöön hyväksytään, saatetaan voimaan ja tulevat voimaan yleissopimuksen VIII artiklan yleissopimuksen liitteen, pois lukien sen I luvun, muutosmenettelyjä koskevien määräysten mukaisesti;

3. PYYTÄÄ yleissopimuksen sopimushallituksia panemaan merkille, että IMSBC-säännöstö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, kun yleissopimuksen VI ja VII lukujen muutokset tulevat voimaan;

4. HYVÄKSYY, että yleissopimuksen sopimushallitukset voivat vapaaehtoisesti soveltaa IMSBC-säännöstöä kokonaisuudessaan tai osittain alkaen 1 päivänä tammikuuta 2009;

5. PYYTÄÄ pääsihteeriä välittämään todennetut kopiot tästä päätöslauselmasta ja sen liitteestä kaikille yleissopimuksen sopimushallituksille;

6. PYYTÄÄ EDELLEEN pääsihteeriä välittämään todennetut kopiot tästä päätöslauselmasta ja sen liitteestä kaikille järjestön jäsenille, jotka eivät ole yleissopimuksen sopimushallituksia;

7. PÄÄTTÄÄ, että IMSBC-säännöstö liitteineen syrjäyttää Kiinteän irtolastisäännöstön, 2004, joka hyväksyttiin päätöslauselmalla MSC.193(79).

KIINTEIDEN IRTOLASTIEN ALUSKULJETUKSIA KOSKEVA KANSAINVÄLINEN SÄÄNNÖSTÖ (IMSBC)

Sisällysluettelo  
Alkusanat  
1 sääntö Yleiset määräykset 
2 sääntö Yleiset lastauksen, kuljetuksen ja lastin purkamisen varotoimet 
3 sääntö Henkilöstön ja aluksen turvallisuus  
4 sääntö Lähetysten turvalliseen kuljetukseen hyväksyttävyyden arvioiminen 
5 sääntö Trimmausmenetelmät  
6 sääntö Sortumiskulman määrittelemisen menetelmät  
7 sääntö Mahdollisesti nesteytyvät lastit 
8 sääntö Mahdollisesti nesteytyvien lastien koemenetelmät  
9 sääntö Kemiallisesti vaaralliset aineet 
10 sääntö Kiinteiden jätteiden kuljettaminen irtolastina 
11 sääntö Turvamääräykset 
12 sääntö Ahtauskertoimien muuntotaulukot  
13 sääntö Lisätietoja ja suosituksia 
Liite 1 Yksittäisten kiinteiden irtolastien ohjekortit 
Liite 2 Laboratoriotestimenetelmät ja niihin liittyvä laitteisto sekä standardit 
Liite 3 Kiinteiden irtolastien ominaisuudet 
Liite 4 Hakemisto 

ALKUSANAT

Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä, 1974 (SOLAS-yleissopimus), sellaisena kuin se on muutettuna, käsittelee lukuisia meriturvallisuusnäkökohtia ja sisältää VI luvun A ja B osissa sekä VII luvun A-1 osassa pakolliset kiinteiden irtolastien kuljettamista ja kiinteiden vaarallisten aineiden irtolastina kuljettamista koskevat määräykset. Näitä määräyksiä laajennetaan kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevassa kansainvälisessä säännöstössä (IMSBC-säännöstö).

SOLAS-yleissopimuksen II-2 luvun 10 ja 19 säännöt sisältävät tarkat palosuojelujärjestelyt aluksille, jotka kuljettavat kiinteitä irtolasteja. Huomiota kiinnitetään SOLAS-yleissopimuksen II-2/19.4 sääntöön, sellaisena kuin se on muutettuna. Siinä määrätään asiakirjasta, joka todistaa rakenteiden ja varusteiden noudattavan II-2/19 säännön vaatimuksia ja joka jaetaan aluksille, jotka on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 2002 tai sen jälkeen ja jotka kuljettavat kiinteitä vaarallisia aineita irtolastina, kuten yleissopimuksen VII/7 säännössä on määritelty, pois lukien luokat 6.2 ja 7.

SOLAS-yleissopimuksen, 1974, II-2/54 säännön, sellaisena kuin se on päätöslauselmien MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) ja MSC.57(67) muuttamana, vaatimukset koskevat (ks. SOLAS-yleissopimuksen II-2/1.2 sääntö):

- lastialuksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500 ja jotka on rakennettu 1 päivänä syyskuuta 1984 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 2002; ja

- lastialuksia, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja jotka on rakennettu 1 päivänä helmikuuta 1992 tai myöhemmin, mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 2002.

On suositeltavaa, että osapuolet soveltaisivat kyseistä sääntöä mahdollisimman pitkälti myös lastialuksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja jotka on rakennettu 1 päivänä syyskuuta 1984 tai myöhemmin ja ennen 1 päivää helmikuuta 1992.

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1960 pidetyn kansainvälisen konferenssin valtuutetut tunnustivat irtolastien kuljettamiseen liittyvät ongelmat, mutta tuolloin ei ollut mahdollista muotoilla tarkkoja vaatimuksia, paitsi viljan kuljettamiselle. Konferenssi kuitenkin suositteli yleissopimuksen liitteen D kappaleessa 55, että irtolastien kuljettamiselle tulisi laatia kansainvälisesti hyväksyttävä turvallisten käytäntöjen säännöstö Kansainvälisen merenkulkujärjestön alaisuudessa. Järjestön Konttien ja lastien kuljetusta käsittelevä alakomitea ryhtyi tähän työhön, jonka seurauksena on julkaistu useita laitoksia Kiinteiden irtolastien säännöstöstä (BC-säännöstö), jonka ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 1965. Alakomiteaa laajennettiin käsittämään myös vaaralliset aineet ja sen nimi on nykyään Pakattujen vaarallisten aineiden, kiinteiden lastien ja konttien kuljetusta käsittelevä alakomitea (DSC-alakomitea).

Kiinteiden irtolastien kuljettamiseen liittyvät pääasialliset vaarat ovat väärästä lastin jakaumasta johtuvat rakennevauriot, vakavuuden vähentyminen tai menetys merimatkan aikana sekä lastien kemialliset reaktiot. Tämän säännöstön pääasiallinen tavoite on näin ollen helpottaa kiinteiden irtolastien turvallista ahtausta ja kuljettamista tarjoamalla tietoa tietynlaisten kiinteiden irtolastien kuljettamiseen liittyvistä vaaroista ja ohjeita toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, kun harkitaan kiinteiden irtolastien kuljettamista. Kansainvälinen säännöstö viljan turvallisesta kuljettamisesta irtolastina (Kansainvälinen viljasäännöstö, 1991) kattaa viljan kuljettamista koskevat vaatimukset.

Hallituksille suositeltiin päätöslauselmalla MSC.268(85) hyväksytyn IMSBC-säännöstön hyväksymistä tai sen käyttöä sellaisten kansallisten säännösten pohjana, jotka säädettäisiin SOLAS-yleissopimuksen sääntöjen vaatimusten noudattamiseksi sellaisina kuin ne ovat muutettuina. Säännöstö on määrätty SOLAS-yleissopimuksessa pakolliseksi alkaen 1 päivästä tammikuuta 2011. Jotkin säännöstön osat ovat kuitenkin edelleen suosituksia tai vain tiedoksi annettuja. On tarpeen painottaa, että säännöstön kielenkäytössä sanat "tulee", "tulisi" ja "voi" tarkoittavat, säännöstössä käytettyinä, että niihin liittyvät määräykset ovat "pakollisia", "suosituksia" tai "valinnaisia". Säännöstön noudattaminen yhtenäistää noudatettavat käytännöt ja menettelytavat sekä kiinteiden, merellä kuljetettavien irtolastien lastaamisessa, trimmauksessa, kuljetuksessa ja purkamisessa noudatettavat varotoimet ja varmistaa täten SOLAS-yleissopimuksen pakollisten määräysten noudattamisen.

Säännöstö on käynyt läpi monia muutoksia sekä asultaan että sisällöltään, jotta se pysyisi teollisuuden kasvun ja edistyksen vauhdissa. Järjestön yleiskokous on valtuuttanut Meriturvallisuuskomitean (MSC) hyväksymään säännöstön muutokset, jotta IMO kykenisi vastaamaan ripeästi kuljetusalan muutoksiin.

MSC sopi 85. istunnossaan, että kiinteiden irtolastien turvallisen kuljettamisen helpottamiseksi säännöstön määräyksiä voidaan soveltaa vapaaehtoisesti alkaen 1 päivästä tammikuuta 2009, odotettaessa niiden virallista voimaantuloa 1 päivänä tammikuuta 2011 ilman siirtymävaihetta. Tämä kerrotaan päätöslauselmassa MSC.268(85).

1 sääntö
Yleiset määräykset

1.1 Alkuhuomautus

1.1.1 Tulisi huomioida, että on olemassa muitakin kansainvälisiä ja kansallisia säännöksiä ja että nuo säännökset voivat tunnustaa kaikki tai osan tämän säännöstön määräyksistä. Edelleen satamaviranomaisten ja muiden tahojen sekä järjestöjen tulisi tunnustaa tämä säännöstö, ja he voivat käyttää sitä omien lastaus- ja purkualueilla käytettävien varastointi- ja käsittelysääntöjensä pohjana.

1.2 Tässä säännöstössä luetellut lastit

1.2.1 Yksittäisten lastien ohjekortit sisältävät yleisimmät tällä hetkellä irtolastina kuljetettavat lastit ja ohjeita niiden ominaisuuksista ja käsittelytavoista. Kaikille kiinteille irtolasteille ei kuitenkaan ole ohjekorttia, ja lastien ominaisuudet on ilmoitettu vain ohjeistukseksi. Tämän seurauksena on välttämätöntä hankkia laivaajalta ajankohtaiset, paikkansapitävät tiedot kuljetettavaksi tarjottujen lastien fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista ennen lastaamista. Laivaajan tulee toimittaa asiaankuuluvat tiedot lähetettävästä lastista (ks. 4.2 sääntö).

1.2.2 Jos kiinteä irtolasti on nimenomaisesti mainittu tämän säännöstön liitteessä 1 (yksittäisten kiinteiden irtolastien ohjekortit), sen kuljettamisessa tulee noudattaa sen ohjekortin määräyksiä tämän säännöstön 1–10 ja 11.1.1 sääntöjen lisäksi. Päällikön tulee harkintansa mukaan konsultoida lastaus- ja purkusatamien viranomaisia kuljetusta mahdollisesti koskevista, voimassaolevista vaatimuksista.

1.3 Lastit, joita ei ole lueteltu tässä säännöstössä

1.3.1 Jos kiinteää lastia, jota ei ole lueteltu tämän säännöstön liitteessä 1, tarjotaan kuljetettavaksi irtolastina, tulee laivaajan ennen lastausta toimittaa lastaussataman toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot lastin ominaisuuksista tämän säännöstön 4 säännön mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen arvioi saamiensa tietojen perusteella, soveltuuko lasti kuljetettavaksi turvallisesti.

1.3.1.1 Jos arvioidaan, että kuljetettavaksi ehdotettu kiinteä irtolasti voi aiheuttaa vaaroja, kuten tämän säännöstön 1.7 säännössä määritellyt ryhmät A ja B, on pyydettävä neuvoja satamavaltiolta, jossa lastia puretaan ja lippuvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta. Nämä kolme toimivaltaista viranomaista määräävät alustavat sopivat ehdot tämän lastin kuljettamiseen.

1.3.1.2 Jos arvioidaan, että kuljetettavaksi esitetty kiinteä irtolasti ei aiheuta nimenomaisia vaaroja kuljetuksessa, tämän lastin kuljettamiselle tulee antaa lupa. Satamavaltiolle, jossa lastia puretaan ja lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille tulee ilmoittaa tästä luvasta.

1.3.2 Lastaussataman toimivaltaisen viranomaisen tulee toimittaa päällikölle todistus, josta ilmenee lastin ominaisuudet sekä vaaditut kuljetus- ja käsittelyolosuhteet. Lastaussataman toimivaltaisen viranomaisen tulee myös lähettää järjestölle vuoden kuluessa luvan antamisesta hakemus tämän kiinteän irtolastin sisällyttämisestä tämän säännöstön liitteeseen 1. Tämän hakemuksen tulee olla muotoiltu 1.3.3 säännössä kuvaillulla tavalla.

1.3.3 Malli sellaisten lastien ominaisuuksille ja kuljetusehdoille, joita ei ole lueteltu tässä säännöstössä

Alustava irtolastin lähetysnimi (isoin kirjaimin)

KUVAUS (Kuvailkaa lasti)

OMINAISUUDET (Täyttäkää seuraava taulukko)

SORTUMISKULMA IRTOLASTIN TIHEYS (kg/m3) AHTAUSKERROIN (m3/t)
KOKO LUOKKA RYHMÄ

VAARA (Selventäkää lastin kuljettamisesta aiheutuva vaara.)

(Määritelkää seuraavanlaiset vaatimukset. Jos vaatimuksille ei ole tarvetta, kirjoittakaa "Ei erityisiä vaatimuksia".)

AHTAUS & EROTTELU

RUUMAN PUHTAUS

VAROTOIMET SÄÄN VARALTA

LASTAUS

VAROTOIMENPITEET

TUULETUS

KULJETUS

PURKU

SIIVOUS

(Määritelkää tarpeen vaatiessa menetteleminen hätätilanteessa lastin suhteen.)

TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

HÄTÄTILANTEEN VARALTA VAADITTAVAT ERIKOISLAITTEET
TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA
TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA
ENSIAPU

1.4 Tämän säännöstön soveltaminen ja täytäntöönpano

1.4.1 Tämän säännöstön määräykset koskevat kaikkia aluksia, joita koskee SOLAS-yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna ja jotka kuljettavat kiinteitä irtolasteja, kuten ne on yleissopimuksen VI luvun osan A 1-1 säännössä määritelty

1.4.2 Vaikka tämä säännöstö on laillisesti SOLAS-yleissopimuksen alainen pakollinen asiakirja, ovat tämän säännöstön seuraavat määräykset suosituksia tai annettu vain tiedoksi:

11 sääntö Turvamääräykset (paitsi 11.1.1 alasääntö) 
12 sääntö Ahtauskertoimien muuntotaulukot; 
13 sääntö  Viittauksia asiaan kuuluvaan tietoon ja suosituksia; 

Liitteet, paitsi liite 1 Yksittäisten kiinteiden irtolastien ohjekortit;

ja liitteen 1 yksittäisten kiinteiden irtolastien ohjekorttien kohtien "KUVAUS", "OMINAISUUDET", "VAARA" ja "TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA" tekstit.

1.4.3 Joissain tämän säännöstön osissa määrätään tietty toiminta, mutta vastuuta toiminnan toteuttamisesta ei ole nimenomaisesti määrätty kenellekään tietylle henkilölle. Tällainen vastuu voi vaihdella eri maiden lakien ja tapojen sekä kansainvälisten yleissopimusten, joiden osapuolina nämä maat ovat, mukaan. Tämän säännöstön tarkoituksiin ei ole tarpeen määrätä tätä vastuuta, vaan toiminnan itsensä määritteleminen riittää. Tämän vastuun määrääminen jää jokaisen hallituksen valtaoikeudeksi.

1.5. Vapautukset ja vastaavat toimenpiteet

1.5.1 Jos tämä säännöstö vaatii, että tiettyä määräystä kiinteiden irtolastien kuljettamisesta on noudatettava, voi yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen (lähtösataman ja tulosataman satamavaltiot tai lippuvaltio) vapautuksella valtuuttaa minkä hyvänsä muun määräyksen käyttämisen, jos viranomainen on vakuuttunut, että kyseinen määräys on vähintäänkin yhtä tehokas ja turvallinen kuin tämän säännöstön edellyttämä määräys. On sellaisen toimivaltaisen viranomaisen, joka ei ole tämän säännöstön osapuoli, harkinnassa, hyväksyykö se tämän säännön nojalla myönnetyn vapautuksen. Vastaavasti vapautuksen saajan tulee ilmoittaa muille toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee, vapautuksesta ennen sen kattaman lähetyksen kuljettamista.

1.5.2 Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat aloitteentekijöinä vapautusasiassa:

.1  tulee lähettää kopio kyseisestä vapautuksesta järjestölle, jonka tulee saattaa se kaikkien SOLAS-yleissopimuksen osapuolien tietoon; ja  
.2 tulee ryhtyä toimiin tämän säännöstön muuttamiseksi sisältämään vapautuksen kattamat määräykset, mikäli se on tarkoituksenmukaista 

1.5.3. Vapautuksen voimassaoloajan ei tule olla enempää kuin viisi vuotta sen hyväksymispäivästä. Vapautuksen, joka ei ole 1.5.2.2 säännön mukainen, voi uudistaa tämän säännön määräysten mukaisesti.

1.5.4 Kopiota tai sähköistä kopiota vapautuksesta tulee säilyttää jokaisella vapautuksen mukaisesti kiinteitä irtolasteja kuljettavalla aluksella, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

1.5.5 Tärkeimpien nimettyjen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, joita asia koskee, yhteystiedot on annettu järjestön julkaisemassa erillisessä asiakirjassa.

1.6 Yleissopimukset

SOLAS-yleissopimuksen VI luvun osat A ja B sekä VII luvun osa A-1, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, käsittelevät kiinteiden irtolastien kuljettamista ja vaarallisten kiinteiden aineiden kuljettamista irtolastina, ja ne toistetaan tässä kokonaisuudessaan:

Luku VI-VII PDF-tiedostona

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.