2/2015

Kirjeenvaihto

KIRJEENVAIHTO

1. NATOn pääsihteerin kirje Suomelle (Suomennos)

Arvoisa Suurlähettiläs,

minulla on kunnia viitata vuoden 2012 Chicagon huippukokouksessa annettuun Afganistania koskevaan yhteiseen julistukseen, jossa Pohjois-Atlantin liitto (Nato) ja Afganistanin islamilainen tasavalta (Afganistan) sopivat toimivansa yhteistyössä perustaakseen uuden, Naton johtaman taistelutoimia sisältämättömän koulutus-, neuvonta- ja tukioperaation Afganistaniin vuoden 2014 jälkeiseksi ajaksi. Kiinnitän huomiotanne Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2145(2014), jossa suhtaudutaan kyseiseen julistukseen myönteisesti ja pannaan merkille Afganistanin hallituksen ja Naton päätös, jonka mukaan Nato pyrkii jatkamaan Afganistanin kansallisten puolustus- ja turvallisuusjoukkojen kouluttamista, neuvontaa ja tukemista vuoden 2014 jälkeenkin.

Sopimuksellaan Naton joukkojen asemasta Nato ja Afganistan sopivat Naton joukkojen läsnäolosta Afganistanissa vuoden 2014 jälkeistä Naton johtamaa taistelutoimia sisältämätöntä koulutus-, neuvonta- ja tukioperaatiota varten ja ovat hyväksyneet Suomen osallistumisen operaatiokumppanina. Tämän operaation nimeksi tulee Resolute Support -operaatio.

Tässä operaatiossa annettavan koulutuksen, neuvonnan ja tuen on määrä painottua Afganistanin turvallisuusministeriön ja kansallisten instituutioiden tasolle. Afganistanin kansallisille puolustus- ja turvallisuusjoukoille annettava neuvonta käsittäisi ainoastaan armeijakuntien esikunnat ja armeijakuntaa vastaavat poliisin esikunnat. Afganistanin hallituksen pyynnöstä ja kehotuksesta Naton joukkojen antama taistelutoimia sisältämätön koulutus, neuvonta ja tuki voitaisiin ulottaa taktiselle tasolle Afganistanin erikoisoperaatiojoukkojen osalta.

Viittaan myös Pohjois-Atlantin neuvoston päätökseen hyväksyä aluksi Suomen tarjous joukkojen luovuttamisesta Resolute Support -operaatioon siihen asti, kun tämä osallistuminen/nämä rahoitusjärjestelyt on vahvistettu. Kyseisen päätöksen perusteella viittaan myös siihen, että neuvosto on päätöksen tekemisen jälkeen tunnustanut Suomen mahdolliseksi operaatiokumppaniksi Resolute Support -operaatioon.

Siten aiempien keskustelujen ja viestien perusteella ja tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä hyväksyn arvostaen Suomen hallituksen tarjouksen luovuttaa Resolute Support –operaatioon noin 80 henkilöstä koostuva joukko, johon kuuluu neuvonantajaryhmiä sekä lääkintä- ja tukihenkilöstöä . Käsitykseni on, että Suomen hallitus aikoo osallistua Resolute Support -operaatioon vähintään kuuden (6) kuukauden pituisen ajan, jota voidaan pidentää.

Resolute Support -operaation perustamista, tehtäviä, vastuita ja asemaa koskevista periaatteista määrätään Pohjois-Atlantin liiton ja Afganistanin islamilaisen tasavallan sopimuksella Naton joukkojen ja Naton henkilöstön asemasta niiden toteuttaessa keskinäisesti sovittua Naton johtamaa toimintaa Afganistanissa (jäljempänä Nato-Afganistan-SOFA) sekä Naton operaatiosuunnitelmaa koskevissa asiakirjoissa. Lopullisen osallistumista koskevan päätöksenne katsotaan riippuvan siitä, hyväksyttekö näiden asiakirjojen määräykset. Pyydän teitä ilmaisemaan hyväksyntänne sille, että Suomen joukot menettelevät näiden asiakirjojen ehtojen ja niiden mahdollisten muutosten mukaisesti koko sen ajan, jonka Suomi osallistuu Resolute Support operaatioon.

Kiinnitän huomiotanne siihen, että edellä mainitun Nato-Afganistan-SOFAn määräykset koskevat Suomen Resolute Support -operaatioon luovuttamia resursseja ainoastaan Naton johdolla suoritettavien toimintojen osalta.

Pohjois-Atlantin neuvosto on valtuuttanut Naton Euroopan joukkojen komentajan (SACEURin) johtamaan Resolute Support -operaatiota operaatiosuunnitelman, johon jäljempänä viitataan, määräysten mukaisesti. SACEUR vastaa operaation strategisesta johtamisesta sekä operatiivisesta johtamisesta sen jälkeen, kun valtiot ovat siirtäneet hänelle tarvittavat valtuudet. SACEUR delegoi joukkojen operatiivisen johdon (Operational Control) Joint Forces Command Brunssumin komentajalle, joka delegoi nämä valtuudet edelleen Resolute Support -operaation komentajalle, joka operaation komentajana johtaa operaatiota ja sovittaa sen toiminnot yhteen Afganistanin viranomaisten toimintojen kanssa.

Viitaten SACEURin operaatiosuunnitelmaan 10312 ja sen mahdollisesti myöhemmin korjattuihin, muutettuihin tai korvattuihin osiin pyydän teitä ilmaisemaan hyväksyntänne sille, että Resolute Support operaatioon luovutettavat kansalliset joukot, jotka ovat operaatioalueella ja joiden on arvioitu pystyvän suorittamaan niille annetut tehtävät, siirretään SACEURin operatiiviseen johtoon (vähintään Operational Control -taso) ja Naton hyväksyttyjen voimankäyttösääntöjen alaisuuteen. Resolute Support -operaation komentaja käskee kansallisia joukkoja omaa komentoketjuaan pitkin ja käyttää kansallisia joukkoja niiden valmiuksien mukaisesti, ottaen huomioon joukkojen komentajan antamat neuvot. Natoon kuulumattomat valtiot säilyttävät kansallisen komentosuhteensa omiin joukkoihinsa. Tältä osin korostan, että yksiköiden toiminnan jatkuvuus Resolute Support -operaatiossa on tärkeää, ja pyydän teitä ilmaisemaan yksimielisyytenne siitä, ettei Suomen joukkoja vedetä pois operaatiosta ilmoittamatta asiasta Resolute Support -operaation komentajalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen, jollei muuta sovita.

Lisäksi pyydän teitä vahvistamaan, että kansallisten joukkojenne viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen asianmukaisen kurin säilymisen Suomen henkilöstön keskuudessa sekä käyttääkseen tarvittaessa lainkäyttövaltaa mahdolliseen rikokseen tai muuhun oikeudenloukkaukseen, johon Suomen henkilöstöön kuuluva on syyllistynyt.

Vaihdettaessa Naton turvallisuusluokiteltuja tietoja Naton ja operaatiokumppanien välillä noudatetaan olemassa olevia turvallisuusjärjestelyjä siten kuin Nato ja kaikki osallistuvat valtiot keskenään sopivat.

Operaatiokumppaneina toimivat valtiot voivat saattaa operaatiota koskevia poliittisia kysy-

myksiä Naton pääsihteerin käsiteltäväksi.

Maanne osallistumisesta Resolute Support -operaatioon aiheutuu seuraavat taloudelliset velvoitteet:

a Suomi vastaa Suomen joukkojen henkilöstön sekä joukkojen aseiden ja kaluston kuljetuksesta nimetystä lähtöpaikasta nimettyyn sijaintipaikkaan operaatioalueelle ja pois sieltä ja keskinäisesti laaditun kiertosuunnitelman mukaisesti. Natolle ei aiheudu tästä kuluja.

b Suomi vastaa ruoan, majoituksen, poltto- ja voiteluaineiden ja lääkintähuollon toimittamisesta henkilöstölleen operaatioalueelle sekä perustason tuesta. Natolle ei aiheudu tästä kuluja. Vastaavasti Nato ei toimita eikä huolla kalustoa, jota Suomen joukot käyttävät operaatiota toteuttaessaan.

c Suomi maksaa henkilöstönsä palkat, erityiskorvaukset, etuudet, päivärahat ja avustukset sekä muut sellaiset maksut, jotka tällaiselle henkilöstölle tavallisesti maksettaisiin sen ollessa sijoitettuna operaatioalueelle. Natolle ei aiheudu tästä kuluja.

d Suomi toimittaa henkilöstölleen aseet ja muun kaluston, jotka se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Natolle ei aiheudu tästä kuluja.

e Nato ei suorita Suomelle maksuja eikä korvauksia joukkojen luovuttamisesta Resolute Support operaatioon.

f Suomi vastaa itse kuluista, jotka aiheutuvat sen kansallisesta edustuksesta jossakin Naton esikunnassa.

g Naton jäsenvaltiot ja operaatiokumppaneina toimivat valtiot ovat sopineet keskenään luopuvansa kaikista toisilleen ja muille operaatiokumppaneina toimiville valtioille esitettävistä vaateista, jotka koskevat niiden Resolute Support -operaatioon luovutettujen joukkojen omistamalle tai käyttämälle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja tai näiden joukkojen henkilöstölle aiheutuneita henkilövahinkoja. Hyväksymällä tämän sopimuksen Suomi sitoutuu hyväksymään vastaavan sitoumuksen.

h Operaatiokumppaneina toimivat valtiot, mukaan lukien Suomi, ja muut Resolute Support -operaation elementit vastaavat vaateista, jotka koskevat niiden teoista ja laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja ja jotka esittää vahingon tapahtumavaltiosta peräisin oleva kolmas osapuoli. Kaikki kolmansien osapuolten vaateet käsitellään Resolute Support -operaation komentajan hyväksymien menettelyjen mukaisesti ja saatetaan vahingosta vastaavan valtion ratkaistaviksi.

Asiat, joita ei ole käsitelty tässä kirjeessä, jäävät Suomen hallituksen vastuulle, eikä niistä aiheudu taloudellisia velvoitteita Natolle tai millekään muille Resolute Support -operaatioon osallistuville kansallisille elementeille.

Kaikki tämän sopimuksen määräysten soveltamista tai tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan asianmukaisilla neuvotteluilla Naton ja Suomen kesken. Resolute Support -operaation komentaja ja Suomen kansallisten joukkojen komentaja tai heidän nimetyt edustajansa ratkaisevat operatiiviset asiat, jotka koskevat Suomen Resolute Support -operaatioon luovuttamia resursseja.

Tätä sopimusta voidaan täydentää täytäntöönpanojärjestelyillä, joista sovitaan Naton ja Suomen nimettyjen edustajien kesken.

Minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja vastauksenne, jolla vahvistetaan, että maanne hallitus hyväksyy kirjeen ehdot, muodostavat yhdessä sopimuksen, joka tulee voimaan vastauksenne antamispäivänä.

Kunnioittavasti

Jens Stoltenberg

Pääsihteeri

Pohjois-Atlantin liitto

Bryssel

26 päivänä marraskuuta 2014

Dear Ambassador,

I have the honour to refer to the Joint Declaration on Afghanistan adopted at the 2012 Chicago Summit in which the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Islamic Republic of Afghanistan (Afghanistan) agreed to work together to establish a new NATO-led non-combat training, advising, and assistance mission in Afghanistan post-2014. I draw your attention to UNSCR2145(2014), welcoming that Declaration, and noting the decision of the Government of Afghanistan and NATO for NATO to work towards continuing to train advise and assist the Afghan National Security Forces after 2014.

Within the context of the NATO-Afghanistan Status of Forces Agreement, NATO and Afghanistan agree to the presence of NATO Forces in Afghanistan for the purpose of post-2014 NATO-led non-combat training, advising and assistance mission, and approved the participation of the Republic of Finland as an operational partner. This mission will be known as Resolute Support.

It is envisioned that the focus of the training, advising, and assistance delivered by this mission would be at the security ministry and national institutional level. Afghan National Defence and Security Force advising would be extended only to the Corps and Corps-equivalent Police headquarters. The non-combat training, advising, and assistance by NATO forces could be extended to the tactical level in the case of Afghan Special Operations Forces by the request and invitation of the Afghan Government.

I refer also to the decision by the North Atlantic Council to initially accept the Republic of Finland's offer of forces for the Resolute Support Mission pending completion of this Participation/Financial Arrangements. On the basis of that decision, I refer also to Council's subsequent recognition of the Republic of Finland as a potential operational partner in the Resolute Support Mission

Therefore, based upon previous discussions and communications, and on signature of this Agreement, I accept with appreciation the offer of the Government of the Republic of Finland to provide to the Resolute Support Mission a contingent comprising advisory teams and medical and support personnel, consisting of approximately 80 personnel. It is my understanding that it is the intention of the Government of the Republic of Finland to maintain its participation in the Resolute Support Mission for a period of at least six (6) months, which may be extended.

The principles concerning the establishment, functions, responsibilities, and status of the Resolute Support Mission are set out in the Agreement between the North Atlantic Treaty Organization and the Islamic Republic of Afghanistan on the Status of NATO Forces and NATO Personnel Conducting Mutually Agreed NATO-Led Activities in Afghanistan (hereinafter the NATO-Afghanistan SOFA) and in NATO's operational planning documents. It is understood that your ultimate decision with respect to participation will be contingent upon your acceptance of the provisions of these documents. I seek your agreement that the Finnish contingent shall conduct itself in accordance with the terms of these documents and any changes to them throughout the course of Finnish's participation in the Resolute Support Mission.

Your attention is drawn to the fact that the Republic of Finland's contribution to the Resolute Support Mission is governed by the provisions of the aforementioned NATO-Afghanistan SOFA for operations under NATO Command and Control arrangements only.

In accordance with the provisions of the OPLAN referred at hereafter, the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) has been authorised by the North Atlantic Council to conduct the Resolute Support Mission . SACEUR has overall strategic command of Resolute Support and exercises operational command and operational control following transfer of authority by Nations. SACEUR delegates operational control of forces to Commander, Joint Force Command Brunssum, (COM JFCBS), who further delegates this authority to the Commander, Resolute Support Mission (COM RSM). COM RSM, as the in-theatre operational commander, will command the Resolute Support Mission and synchronise its activities with the Afghan authorities.

With reference to SACEUR's Operation Plan 10312, and any subsequent revision, amendment or replacement of this plan, I seek your agreement that national contingents provided to Resolute Support Mission, present in the area of operations and having been assessed as capable of performing their assigned mission, are transferred at a minimum of operational control to SACEUR and subject to NATO authorised Rules of Engagement. COM RSM will issue orders to the national contingents, through the chain of command established by him, and will utilise national contingents in accordance with their capabilities taking into account the advice of the contingent Commander. Non-NATO Nations will retain national command of their own contingents. In this regard, I would like to emphasise the importance of continuity of service of units in the Resolute Support Mission and to seek your agreement that the Finnish contingent will not be withdrawn without a prior notification of at least three (3) months to the COM RSM, unless otherwise agreed.

Furthermore, I ask you to confirm that the appropriate authorities of your national contingent shall take the necessary measures to assure the maintenance of proper discipline of Finnish personnel, and to exercise jurisdiction, where and when appropriate, with respect to any crime or offence which might be committed by Finnish personnel.

The exchange of NATO classified information between NATO and operational partners will be carried out in accordance with existing security arrangements as agreed by NATO and all participating Nations.

Operational Partner Nations may address issues of a political nature concerning the operation to the NATO Secretary General.

The financial responsibilities for the participation of your country in the Resolute Support Mission will lie as follows:

a. The Republic of Finland shall be responsible for the transportation of the personnel of the Finnish contingent, their weapons and equipment, without cost to NATO, from the designated point of departure to their designated location in the area of operations and return, in accordance with the mutually established rotation schedule.

b. The Republic of Finland shall be responsible for the provision of food, lodging, petroleum, oil, lubricants and medical care to its personnel in the area of operations as well as basic support, without cost to NATO. Similarly, NATO shall neither provide nor maintain the equipment to be utilized by the Finnish contingent in the performance of its mission.

c. The Republic of Finland shall remain responsible for the payment to its personnel, without cost to NATO, of the salaries, special pay, benefits, per diem reimbursements, allowances, and other payments which would normally be paid to such personnel when stationed in the theatre area of operations.

d. The Republic of Finland shall provide its personnel, without cost to NATO, the weapons and other equipment required to perform their mission.

e. NATO shall provide no payments or reimbursements to the Republic of Finland for the provision of forces to the Resolute Support Mission.

f. National representation at any NATO Headquarters will be at the expense of the Republic of Finland.

g. NATO nations and operational partner nations have agreed among themselves to waive all claims against each other and against other operational partner nations for damage to property owned or used by, and injury to personnel belonging to, their contingents in the Resolute Support Mission. By accepting this agreement, the Republic of Finland obligates itself to accept a similar commitment.

h. Operational partner nations, including the Republic of Finland, and other constituent elements of the Resolute Support Mission shall be responsible for claims for damages arising out of their acts and omissions and made by third parties from the Nation in which the damage in question occurred. All third party claims shall be processed in accordance with the procedures to be promulgated by COM RSM and submitted for settlement by the nation responsible for the damage.

Any issues not covered in the present letter remain the responsibility of the Government of the Republic of Finland and will not entail any financial responsibility of NATO or any of the other national constituent elements of the Resolute Support Mission.

All issues related to the application or interpretation of the provisions of the present agreement will be settled through appropriate negotiations between NATO and the Republic of Finland. Operational issues related to the Finnish contribution to the Resolute Support Mission shall be settled by COM RSM and the Finnish national contingent commander or their designated representatives.

The present agreement may be supplemented by implementation arrangements concluded between the designated representatives of NATO and the Republic of Finland.

I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of your Government to the terms thereof shall constitute an Agreement which shall enter into force on the date of your reply."

Yours sincerely,

Jens Stoltenberg

Secretary General

North Atlantic Treaty Organisation

Brussels

26 November 2014

2. Luonnos Suomen hallituksen kirjeeksi NATOn pääsihteerille

(Suomennos)

Arvoisa pääsihteeri,

minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 26 päivänä marraskuuta 2014 päivätty kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

"[pääsihteerin kirje]"

Minulla on ilo ilmoittaa teille, että maani hallitus hyväksyy mainitun kirjeen, joka yhdessä tämän vastauksen kanssa muodostaa sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen antamispäivänä.

Allekirjoitus

Dear Secretary General,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 26 November 2014 which reads as follows:

"[letter of the Secretary General]"

I have the pleasure to inform you of my Government's acceptance of said letter which, together with this reply, constitutes an Agreement which shall enter into force on the date of this reply.

Yours sincerely,

Sopimusteksti

SOPIMUS

POHJOIS-ATLANTIN LIITON JA AFGANISTANIN ISLAMILAISEN TASAVALLAN VÄLILLÄ NATON JOUKKOJEN JA NATON HENKILÖSTÖN ASEMASTA NIIDEN TOTEUTTAESSA KESKINÄISESTI SOVITTUA NATON JOHTAMAA TOIMINTAA AFGANISTANISSA

Pohjois-Atlantin liitto, jäljempänä Nato,

jota edustaa Maurits R. Jochems,

Naton johtava Afganistanin-siviiliedustaja,

ja

Afganistanin islamilainen tasavalta, jäljempänä Afganistan,

jota edustaa Mohammed Haneef Atmar,

kansallinen turvallisuusneuvonantaja,

jäljempänä "osapuolet", jotka

katsovat, että vuoden 2012 Chicagon huippukokouksessa annetussa Afganistania koskevassa julistuksessa Afganistanin islamilaisen tasavallan valtion- ja hallituksen päämiehet sekä kansainväliseen turvallisuusjoukkoon (ISAF) joukkoja luovuttaneet kansakunnat toistivat sitoutuneensa lujasti ja yhteisesti suvereenin, turvallisen ja kansanvaltaisen Afganistanin aikaansaamiseen,

vahvistavat osapuolten olevan yksimielisiä siitä uhasta, jonka terrorismi aiheuttaa kansainväliselle yhteisölle, sekä sitoutuneen yhdessä toimimaan tehokkaasti tämän uhan torjumiseksi ja varmistamaan, ettei Afganistanista enää milloinkaan tule terroristien turvasatamaa,

ovat tietoisia siitä, että ISAF-operaatio päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä,

palauttavat mieliin, että Nato ja muut kansainvälisen yhteisön jäsenet ovat sitoutuneet pysymään Afganistanin tukena ja että Naton Lissabonin-huippukokouksessa osapuolet sopivat uudistavansa ja rakentavansa vahvan kestävän kumppanuuden, joka täydentää niiden aiempaa turvallisuusyhteistyötä ja jatkuu sen jälkeenkin,

vahvistavat osapuolten pyrkivän siihen, että tämä kestävä kumppanuus sisältää turvallisuusministeriöiden ja muiden kansallisten instituutioiden kanssa toteutettavan erillisen yhteistoimintaohjelman, jolla vahvistetaan Afganistanin turvallisuusjoukkojen suorituskykyä ja osaamistasoa, mukaan lukien niiden valmius käsitellä terrorismin uhkaa, kouluttamalla ja tukemalla erikoistuneita afganistanilaisia yksiköitä ja tarjoamalla asianmukaisesti käytettäväksi Naton kursseja, instituutioita sekä sotilas- ja siviiliasiantuntemusta, ja

vahvistavat lisäksi uudelleen osapuolten pitävän yksimielisesti tärkeänä, että Nato johtaa taistelutoimia sisältämätöntä koulutus-, neuvonta- ja tukioperaatiota, joka käynnistetään Afganistanissa vuoden 2014 jälkeen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. "Nato" tarkoittaa Pohjois-Atlantin liittoa, sen toimielimiä ja sotilaallista esikuntaa sekä kaikkia sen toimintaan osallistuvia kansallisia elementtejä/yksiköitä ja sen toimintaan osallistuvia operaatiokumppanien kansallisia elementtejä/yksiköitä.

2. "Naton jäsenvaltiot" ovat tätä sopimusta tehtäessä Alankomaat, Albania, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Kanada, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

3."Operaatiokumppanit" tarkoittaa muita sellaisia valtioita kuin Naton jäsenvaltioita, jotka on perusteellisten neuvottelujen jälkeen

3.1.Afganistanin hallituksen suostumuksella hyväksytty osallistumaan Naton johtamaan toimintaan Afganistanissa ja

3.2.Pohjois-Atlantin neuvoston suostumuksella hyväksytty osallistumaan Naton johtamaan toimintaan Afganistanissa.

4."Naton joukot" tarkoittaa joukkojen jäseniä, siviilikomponentin jäseniä, Naton henkilöstöön kuuluvia sekä kaikkea Afganistanin alueella olevaa Naton, Naton jäsenvaltioiden ja operaatiokumppanien omaisuutta, kalustoa ja materiaalia.

5."Joukkojen jäsen" tarkoittaa sellaisten Naton jäsenvaltioiden ja operaatiokumppanien maa-, meri- tai ilmavoimiin kuuluvaa henkilöä, jotka toimivat Naton komento- ja johtojärjestelyjen mukaisesti Naton johtaman keskinäisesti sovitun toiminnan tukemiseksi tai sen yhteydessä.

6."Siviilikomponentin jäsen" tarkoittaa henkilöä, joka on sellaisten Naton jäsenvaltioiden tai operaatiokumppanien palveluksessa tai käytettävissä, jotka toimivat Naton komento- ja johtamisjärjestelyjen mukaisesti Naton johtaman keskinäisesti sovitun toiminnan tukemiseksi tai sen yhteydessä, ja joka ei ole joukkojen jäsen. "Siviilikomponentin jäsen" ei kuitenkaan tarkoita Afganistanissa pysyvästi asuvia henkilöitä eikä Afganistanissa tavallisesti asuvia Afganistanin kansalaisia.

7."Naton henkilöstöön kuuluvat" tarkoittaa Naton tehtäviin määrättyjä tai palkattuja tai Naton palveluksessa olevia sotilas- ja siviilihenkilöitä.

8."Naton sopimustoimittajat" tarkoittaa luonnollisia ja oikeushenkilöitä, jotka toimittavat tavaroita ja palveluja Afganistanissa Naton joukoille tai niiden puolesta sellaisen sopimuksen tai alihankintasopimuksen perusteella, joka on tehty Naton, Naton jäsenvaltioiden tai operaatiokumppanien kanssa tai niiden tueksi.

9."Naton sopimustoimittajien työntekijät" tarkoittaa Naton sopimustoimittajien palveluksessa olevia.

10."Sovitut paikat ja alueet" tarkoittaa Afganistanin alueella sijaitsevia paikkoja ja alueita, jotka Afganistan on antanut käytettäväksi liitteessä A luetelluissa sijaintipaikoissa, sekä sellaisia muita Afganistanin alueella olevia paikkoja ja alueita, joita Afganistan voi antaa käytettäväksi tulevaisuudessa ja joille Natolla, Naton jäsenvaltioilla, operaatiokumppaneilla, Naton joukoilla, Naton sopimustoimittajilla, Naton sopimustoimittajien työntekijöillä ja muilla keskinäisen sopimuksen mukaan on oikeus päästä ja joita niillä on oikeus käyttää tämän sopimuksen mukaisesti.

11."Afganistanin kansalliset puolustus- ja turvallisuusjoukot" tai "ANDSF" tarkoittaa kokonaisuutta, joka koostuu Afganistanin sisäministeriön ja puolustusministeriön sekä tapauksen mukaan kansallisen turvallisuusviraston alaisten turvallisuusjoukkojen jäsenistä, ja keskinäisen sopimuksen mukaan muita yksiköitä.

12."Verot" tarkoittaa kaikkia veroja, tulleja ja maksuja sekä kaikkia niitä vastaavia tai niihin liittyviä suorituksia, jotka määrää joko Afganistanin valtio, jolla tässä sopimuksessa tarkoitetaan Afganistanin valtion kaikkien tasojen viranomaisia, maakunta- ja aluetaso mukaan lukien, tai jokin tällaisen valtion viranomaisen virasto.

13."Naton joukkojen viranomaiset" tarkoittaa tapauksen mukaan Naton, Naton jäsenvaltioiden tai operaatiokumppanien toimivaltaisia viranomaisia.

2 artikla
Toiminta

1.Osapuolet tahtovat kehittää yhdessä kestävän kumppanuuden, joka täydentää niiden aiempaa ja nykyistä turvallisuusyhteistyötä, ja katsovat yksimielisesti olevan tärkeää, että Nato on edelleen sitoutunut tukemaan Afganistanin turvallisuutta.

2.Osapuolet suostuvat Naton joukkojen läsnäoloon Afganistanissa Naton vuoden 2014 jälkeistä taistelutoimia sisältämätöntä koulutus-, neuvonta- ja tukioperaatiota varten sekä kaikkia muita keskinäisesti sovittavia Naton johtamia toimintoja varten. Tässä operaatiossa annettavan koulutuksen, neuvonnan ja tuen on määrä painottua turvallisuusministeriön ja kansallisten instituutioiden tasolle. Afganistanin kansallisille puolustus- ja turvallisuusjoukoille (ANDSF) annettava neuvonta käsittäisi ainoastaan armeijakuntienesikunnat ja armeijakuntaa vastaavat poliisin esikunnat. Afganistanin hallituksen pyynnöstä ja kehotuksesta Naton joukkojen antama taistelutoimia sisältämätön koulutus, neuvonta ja tuki voidaan ulottaa taktiselle tasolle Afganistanin erikoisoperaatiojoukkojen osalta.

3.Seuraavat määräykset sääntelevät tämän sopimuksen mukaista toimintaa suorittavien Naton joukkojen läsnäoloa Afganistanissa. Osapuolet sopivat, että näitä määräyksiä sovelletaan myös sellaisiin Naton joukkoihin, joita jostakin syystä vaaditaan siirtymään pois Afganistanista, sekä sellaiseen aiemmin ISAF-operaatioon osallistuneeseen henkilöstöön ja kalustoon, joka mahdollisesti jää Afganistaniin 31 päivän joulukuuta 2014 jälkeen, niin kauan kuin on tarpeen niiden siirtämiseksi kokonaan pois Afganistanista.

3 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

1.Edistääkseen taistelutoimia sisältämätöntä koulutus-, neuvonta- ja tukioperaatiota sekä muita keskinäisesti sovittavia toimintoja, jotka ovat tällä sopimuksella annettujen oikeuksien mukaisia, Naton joukot voivat suorittaa kauttakulku- ja tukitoimintoja sekä näihin liittyviä toimintoja, tarpeen mukaan myös joukkojen tukemiseksi niiden Afganistanissa olon aikana, sekä keskinäisesti sovittavia muita toimintoja.

2.Tällä sopimuksella, mukaan lukien mahdolliset liitteet ja täytäntöönpanosopimukset tai -järjestelyt, annetaan tarvittavat oikeudet Naton joukkojen läsnäoloon ja toimintaan Afganistanissa ja määritellään ehdot, jotka koskevat tätä läsnäoloa sekä sopimuksessa mainituissa erityistilanteissa Naton sopimustoimittajien ja Naton sopimustoimittajien työntekijöiden läsnäoloa ja toimintaa Afganistanissa.

4 artikla
Lait

1.Joukkojen jäsenten ja siviilikomponentin jäsenten sekä Naton henkilöstöön kuuluvien on kunnioitettava Afganistanin perustuslakia ja muita lakeja sekä pidätyttävä kaikesta toiminnasta, joka on tämän sopimuksen hengen vastaista, ja erityisesti poliittisesta toiminnasta Afganistanin alueella. Naton joukkojen viranomaisten on toteutettava tämän päämäärän edellyttämät toimet.

2.Tähän sopimukseen ja mahdollisiin myöhempiin järjestelyihin perustuvat osapuolten velvoitteet eivät vaikuta Afganistanin suvereniteettiin alueeseensa nähden eivätkä sen kansainvälisen oikeuden mukaiseen oikeuteen puolustautua. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvässä yhteistyössä ja toiminnassa noudatetaan sovellettavia kansainvälisen oikeuden mukaisia sitoumuksia ja velvoitteita.

3.Naton joukot eivät pidätä eivätkä vangitse Afganistanin kansalaisia eivätkä ylläpidä tai operoi Afganistanissa pidätystiloja.

5 artikla
Sovittujen paikkojen ja alueiden käyttö

1.Afganistan sallii pääsyn 1 artiklan 10 kohdassa määritellyille sovituille paikoille ja alueille sekä niiden käyttämisen yksinomaan tämän sopimuksen tarkoituksen ja soveltamisalan mukaisesti, ottaen huomioon ANDSF:n ja Afganistanin paikallisen väestön sijainnin. Osapuolet sopivat keskenään tällaisten sovittujen paikkojen ja alueiden käyttämisestä muihin tarkoituksiin.

2.Tällä sopimuksella Afganistan oikeuttaa Naton joukot käyttämään sovituilla paikoilla ja alueilla kaikkia oikeuksia ja valtuuksia, jotka ovat tarpeen näiden paikkojen ja alueiden käytön, toiminnan, puolustamisen tai valvonnan kannalta, mukaan lukien oikeus tehdä uusia rakennustöitä. Naton joukot voivat tehdä tällaisia rakennustöitä joukkojen jäsenten ja siviilikomponentin jäsenten kanssa tai hankintasopimuksen perusteella.

3.Turvallisuuden varmistamiseksi Afganistan oikeuttaa Naton joukot valvomaan pääsyä niille sovituille paikoille ja alueille, jotka on annettu Naton joukkojen yksinomaiseen käyttöön, sekä koordinoimaan Afganistanin viranomaisten kanssa pääsyä yhteiskäytössä oleville sovituille paikoille ja alueille. Naton joukkojen viranomaiset sallivat pyynnöstä asianomaisille Afganistanin viranomaisille pääsyn sellaiselle sovitulle paikalle tai alueelle, joka on annettu Naton joukkojen yksinomaiseen käyttöön. Osapuolet päättävät keskinäisesti sovittavista menettelyistä, jotka liittyvät Afganistanin viranomaisten pääsyyn Naton joukkojen yksinomaiseen käyttöön annetulle sovitulle paikalle tai alueelle. Tällaisista menettelyistä ja pääsystä päätettäessä kunnioitetaan asianmukaisesti Naton joukkojen toiminta- ja turvallisuusvaatimuksia. Tunnustaen, että Naton joukot voivat suorittaa joukkojen suojausta sovituilla paikoilla ja alueilla sekä niiden läheisyydessä tarpeen mukaan, osapuolet sopivat koordinoivansa ja yhdistävänsä joukkojen suojausta koskevat suunnitelmansa varmistaakseen Naton joukkojen turvallisuuden, kunnioittaen kaikilta osin Afganistanin suvereniteettia ja ottaen kaikilta osin huomioon Afganistanin kansan turvallisuuden. Tätä tavoitetta edistäessään Naton joukot pidättyvät, Afganistanin lakia ja Naton joukkojen voimankäyttösääntöjä noudattaen, kohdistamasta toimiaan Afganistanin siviileihin tai näiden koteihin.

4.Afganistan antaa kaikki sovitut paikat ja alueet Naton joukkojen käyttöön maksutta.

5.Naton joukot vastaavat niiden yksinomaiseen käyttöön annettujen sovittujen paikkojen ja alueiden rakennus-, kehittämis-, toiminta- ja ylläpitokuluista, jolleivät osapuolet muuta sovi. Yhteiskäyttöön annettujen tai Naton joukkojen ja ANDSF:n tai muiden yksiköiden muutoin yhdessä käyttämien sovittujen paikkojen ja alueiden rakennus-, kehittämis-, toiminta- ja ylläpitokulut jaetaan käytön mukaisessa suhteessa, jollei muuta sovita.

6.Nato vahvistaa sitoutuneensa kunnioittamaan asianomaisia Afganistanin ympäristön- ja terveydensuojelua sekä turvallisuutta koskevia säädöksiä, määräyksiä ja vaatimuksia toteuttaessaan toimintaperiaatteitaan. Naton joukkojen operaatioissa ja toiminnassa sovituilla paikoilla ja alueilla otetaan asianmukaisesti huomioon luonnonympäristön sekä ihmisten terveyden suojelu ja turvallisuus ja kunnioitetaan asianmukaisesti soveltuvia Afganistanin säädöksiä ja määräyksiä, sovellettavia Naton toimintaperiaatteita ja käytäntöjä sekä sovellettavia kansainvälisiä sopimuksia.

7.Naton joukkojen operaatioissa ja toiminnassa sovituilla paikoilla ja alueilla kunnioitetaan kaikilta osin Afganistanin säädöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat historiallisten ja kulttuuriperintöön kuuluvien paikkojen tai artefaktien suojelua. Jos sovitulta paikalta tai alueelta löydetään historiallisia ja kulttuuriperintöön kuuluvia paikkoja tai artefakteja, Naton joukkojen viranomaiset viipymättä ilmoittavat tästä asianomaisille Afganistanin viranomaisille ja neuvottelevat asiasta näiden kanssa Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa.

6 artikla
Omaisuuden omistus

1.Naton joukot palauttavat Afganistanille sovitun paikan tai alueen tai sen osan, mukaan lukien rakennukset, kiinteät rakenteet ja maaperään tehdyt asennukset – myös Naton joukkojen rakentamat, muuntamat tai korjaamat – sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvita Naton joukkojen käyttöön. Naton joukot arvioivat sovittujen paikkojen ja alueiden tarvetta määräajoin uudelleen mahdollisen palauttamisen kannalta. Osapuolet neuvottelevat keskenään sovitun paikan tai alueen palauttamisen ehdoista. Osapuolet sopivat noudattavansa pikemminkin ennalta ehkäisevää kuin reaktiivista lähestymistapaa ympäristönsuojeluun sekä ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. Osapuolet ovat tietoisia siitä, että Naton joukkojen toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen tarkoituksena on välttää ympäristölle sekä ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvia vahinkoja ja vaaroja ja soveltaa joko Naton tai Afganistanin vaatimuksia, sen mukaan, kummat antavat vahvemman suojan. Naton joukkojen toimintaperiaatteiden mukaisesti Naton joukkojen viranomaiset ryhtyvät välittömiin toimiin käsitelläkseen sellaisen ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvan merkittävän vaikutuksen, joka aiheutuu sovitulla paikalla tai alueella Naton joukkojen toiminnasta johtuvasta ympäristön saastumisesta.

2.Kaikki sovituilla paikoilla ja alueilla sijaitsevat – myös Naton joukkojen rakentamat, käyttämät, muuntamat tai korjaamat – rakennukset, kiinteät rakennelmat ja maaperään tehdyt asennukset annetaan Naton joukkojen, Naton sopimustoimittajien ja Naton sopimustoimittajien työntekijöiden yksinomaiseen käyttöön sekä muiden käyttöön keskinäisen sopimuksen mukaan. Naton joukot voivat muuntaa kaikkia tällaisia Naton joukkojen rakentamia tai niiden saataville ja käyttöön annettavia rakennuksia, kiinteitä rakennelmia ja maaperään tehtyjä asennuksia, ja Naton joukot voivat käyttää niitä yksinomaisesti, kunnes eivät enää tarvitse niitä.

3.Naton joukoilla ja Naton sopimustoimittajilla säilyy omistusoikeus kaikkiin kalustoon, materiaaliin, tarvikkeisiin, irrallisiin rakenteisiin ja muuhun irtaimeen omaisuuteen, jotka ne ovat asentaneet tai tuoneet Afganistanin alueelle tai hankkineet siellä tarkoituksiin, jotka liittyvät Naton joukkojen ja Naton sopimustoimittajien läsnäoloon Afganistanissa. Naton joukkojen viranomaiset ja Afganistan neuvottelevat keskenään siitä mahdollisuudesta, että ylimääräiseksi katsottavaa kalustoa luovutetaan Afganistanille tai että Afganistan ostaa sitä, siten kuin Naton toimintaperiaatteet ja käytännöt tämän mahdollisesti sallivat.

7 artikla
Kaluston ja materiaalin sijoittaminen ja varastointi

1.Afganistan oikeuttaa Naton joukot sijoittamaan Naton joukkojen kalustoa, materiaalia ja tarvikkeita sovituille paikoille ja alueille sekä muualle keskinäisen sopimuksen mukaan. Naton joukoilla säilyy omistusoikeus tällaisiin Afganistanin alueelle varastoituihin kalustoon, materiaaliin ja tarvikkeisiin sekä määräysvalta niiden käyttöön ja luovuttamiseen nähden, ja Naton joukoilla on oikeus poistaa nämä tavarat Afganistanin alueelta.

2.Nato vahvistaa sitoutuneensa kunnioittamaan sovellettavia Afganistanin turvallisuussäädöksiä, -määräyksiä ja -vaatimuksia. Naton joukot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet suojatakseen ja varastoidakseen Naton joukkojen vaaralliset kaluston, materiaalin ja tarvikkeet turvallisesti, noudattaen sovellettavia Naton toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. Naton joukkojen toimintaperiaatteiden mukaisesti Naton joukkojen viranomaiset ryhtyvät pikaisiin toimiin (1) puhdistaakseen päästöt sovitulta paikalta tai alueelta ja (2) käsitelläkseen sellaisen ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvan merkittävän vaikutuksen, joka aiheutuu sovitulla paikalla tai alueella Naton joukkojen toiminnasta johtuvasta ympäristön saastumisesta.

3.Ottaen huomioon Naton jäsenvaltioiden ja operaatiokumppanien velvoitteet, jotka perustuvat Pariisissa 13 päivänä tammikuuta 1993 tehtyyn kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaan yleissopimukseen sekä Washingtonissa, Lontoossa ja Moskovassa 10 päivänä huhtikuuta 1972 tehtyyn yleissopimukseen bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi, Nato suostuu siihen, ettei kemiallisia ja biologisia aseita varastoida Afganistanin alueelle. Osapuolet vahvistavat, ettei Nato sijoita eikä varastoi ydinaseita Afganistanin alueelle.

8 artikla
Ajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten liikkuminen

1.Afganistanilla on täysi suvereniteetti ilmatilaansa, alueeseensa ja aluevesiinsä nähden. Afganistanin ilmatilaa hallitaan ja kuljetukset toteutetaan asianomaisten Afganistanin viranomaisten välityksellä.

2.Kunnioittaen kaikilta osin Afganistanin suvereniteettia sekä noudattaen tämän sopimuksen tarkoitusta ja soveltamisalaa Afganistan oikeuttaa Naton joukkojen käyttämät tai yksinomaan niiden puolesta käytettävät ilma-alukset saapumaan ja laskeutumaan Afganistanin alueelle, liikkumaan ja ottamaan polttoainetta alueella, lentämään alueen yli sekä nousemaan ilmaan ja poistumaan alueelta. Naton joukkojen käyttämistä tai yksinomaan niiden puolesta käytettävistä ilma-aluksista ei kanneta ylilento- tai lennonjohtomaksuja eikä laskeutumis- tai pysäköintimaksuja valtion omistamilla lentokentillä eikä muita maksuja. Naton joukkojen käyttämiä tai yksinomaan niiden puolesta käytettäviä Naton jäsenvaltioille tai operaatiokumppaneille kuuluvia valtion ilma-aluksia käytetään kunnioittaen kaikilta osin Afganistanin sovellettavia turvallisuus- ja liikkumismääräyksiä, mukaan lukien ilmoittamisvaatimukset. Naton joukkojen käyttämiin tai yksinomaan niiden puolesta käytettäviin siviili-ilma-aluksiin sovelletaan Afganistanin siviili-ilmailuviranomaisten määräämiä ilmoittamisvaatimuksia, jotka koskevat näiden ilma-alusten saapumista Afganistanin alueelle ja poistumista sieltä.

3.Kunnioittaen kaikilta osin Afganistanin suvereniteettia ja noudattaen tämän sopimuksen tarkoitusta ja soveltamisalaa Afganistan oikeuttaa Naton joukkojen käyttämät tai yksinomaan niiden puolesta käytettävät alukset ja ajoneuvot saapumaan Afganistanin alueelle, liikkumaan alueella ja poistumaan alueelta. Kaikkia tällaisia aluksia ja ajoneuvoja käytetään kunnioittaen kaikilta osin Afganistanin sovellettavia turvallisuus- ja liikkumismääräyksiä. Joukkojen jäsenten, siviilikomponentin jäsenten ja Naton henkilöstöön kuuluvien on kunnioitettava Afganistanin moottoriajoneuvosäännöksiä käyttäessään ajoneuvoja Afganistanissa.

4.Naton joukkojen käyttämät tai yksinomaan niiden puolesta käytettävät Naton jäsenvaltioille tai operaatiokumppaneille kuuluviin valtion ilma-aluksiin sekä Naton joukkojen käyttämiin tai yksinomaan niiden puolesta käytettäviin aluksiin ja ajoneuvoihin ei saa nousta ilman Naton joukkojen viranomaisten suostumusta. Naton joukkojen käyttämät tai yksinomaan niiden puolesta käytettävät Naton jäsenvaltioille tai operaatiokumppaneille kuuluvat valtion ilma-alukset sekä Naton joukkojen käyttämät tai yksinomaan niiden puolesta käytettävät alukset ja ajoneuvot vapautetaan Afganistanissa tarkastuksista, sääntelystä ja rekisteröintivaatimuksista, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä tai jollei Afganistanin ja Naton välinen täytäntöönpanokomitea muuta sovi.

5.Naton joukot maksavat kohtuulliset korvaukset, ilman veroja tai vastaavia maksuja, niistä palveluista, joita ne ovat pyytäneet ja saaneet Naton joukkojen käyttämiä tai yksinomaan niiden puolesta käytettäviä Naton jäsenvaltioille tai operaatiokumppaneille kuuluvia valtion ilma-aluksia varten sekä Naton joukkojen käyttämiä tai yksinomaan niiden puolesta käytettäviä aluksia ja ajoneuvoja varten.

6.Osapuolet sopivat päättävänsä menettelyistä tämän artiklan täytäntöön panemiseksi. Osapuolet arvioivat uudelleen ja ajantasaistavat tarvittaessa näitä menettelyjä sekä käsittelevät viipymättä Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa mahdolliset kysymykset, jotka koskevat näitä menettelyjä.

9 artikla
Hankintasopimusmenettelyt

1.Naton joukot voivat tapauksen mukaan Naton, Naton jäsenvaltioiden tai operaatiokumppanien säädösten ja/tai määräysten mukaisesti tehdä sopimuksia tavaroiden ja palvelujen, mukaan lukien rakentaminen, hankinnasta Afganistanin alueella. Afganistan on tietoinen siitä, että Naton joukkojen hankkiessa, tehdessä ja hallinnoidessa tällaisia hankintasopimuksia Naton joukkoja velvoittavat tapauksen mukaan Naton, Naton jäsenvaltioiden tai operaatiokumppanien säädökset ja/tai määräykset. Naton joukot pyrkivät käyttämään mahdollisimman paljon afganistanilaisia tavaroiden, tuotteiden ja palvelujen toimittajia Naton toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti.

2.Naton sopimustoimittajien on rekisteröidyttävä Afganistanissa noudattaen nopeutettua menettelyä, johon sisältyy kolme vuotta voimassa olevan yritysrekisteritodistuksen antaminen sekä kohtuullisen vakiomääräisen, kertaluonteisen palvelumaksun maksaminen Afganistanin investointitukivirastolle Afganistanin säädösten ja määräysten mukaisesti. Muilta osin Naton sopimustoimittajat vapautetaan kaikista muista Afganistanin lupavaatimuksista ja vastaavista vaatimuksista, jotka liittyvät Naton sopimustoimittajien hankinta- ja alihankintasopimusten tekemiseen Naton joukkojen kanssa tai niiden puolesta sekä tällaisten sopimusten täytäntöönpanoon.

3.Tietoisina avoimuuden merkityksestä, mukaan lukien avoimuus, joka perustuu tietojen jakamiseen ja neuvotteluihin mahdollisen keskinäisen sopimuksen mukaan, Naton joukot ottavat asianmukaisesti huomioon Afganistanin viranomaisten ilmaisemat huolenaiheet ja erimielisyydet, jotka liittyvät Naton sopimustoimittajiin. Osapuolet toimivat yhdessä parantaakseen hankintasopimusmenettelyjen avoimuutta, vastuullisuutta ja tehokkuutta Afganistanissa tarkoituksena estää väärinkäyttö ja epäsuotavat hankintasopimuskäytännöt.

4.Jommankumman osapuolen pyynnöstä osapuolet neuvottelevat viipymättä keskenään Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa mahdollisista tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä, mukaan lukien Naton sopimustoimittajien ja Naton sopimustoimittajien työntekijöiden toimintaa koskevat kysymykset.

10 artikla
Peruspalvelut ja viestintä

1.Naton joukot voivat tuottaa ja suorittaa palveluja, muun muassa muttei yksinomaan veden- ja sähkönjakelua ja muita peruspalveluja, sovituille paikoille ja alueille sekä muihin kohteisiin keskinäisen sopimuksen mukaan. Tällaisten palvelujen tuottamisesta ja suorittamisesta ilmoitetaan Afganistanin ja Naton väliselle täytäntöönpanokomitealle, ja nämä toiminnat koordinoidaan komitean kanssa määräajoin. Naton joukot ja Naton sopimustoimittajat voivat käyttää Afganistanin julkista veden- ja sähkönjakelua sekä muita Afganistanin julkisia peruspalveluja sellaisilla ehdoilla, mukaan lukien taksat tai maksut, jotka ovat vähintään yhtä edulliset kuin ANDSF:iin sovellettavat ehdot, vähennettyinä veroilla tai niitä vastaavilla tai niihin liittyvillä maksuilla, jollei keskinäisesti muuta sovita. Naton joukkojen tai Naton sopimustoimittajien kustannukset ovat yhtä suuret kuin niiden suhteellinen osuus tällaisten julkisten peruspalvelujen käytöstä.

2.Afganistan on tietoinen siitä, että Naton joukot käyttävät radiospektriä. Afganistan antaa Afganistanin omistamat taajuudet käytettäväksi sovellettavien Afganistanin määräysten mukaisesti. Naton joukot saavat käyttää omia televiestintäjärjestelmiään (vuoden 1992 Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjassa olevan televiestinnän määritelmän mukaisesti), mukaan lukien sellaisten välineiden ja palvelujen käyttö, jotka tarvitaan varmistamaan kaikilta osin valmius käyttää televiestintäjärjestelmiä, sekä asianomaisten Afganistanin viranomaisten tähän tarkoitukseen antaman radiospektrin käyttö. Radiospektrin käyttö on maksutonta.

3.Tietoisina siitä, että Afganistan omistaa ja antaa käytettäväksi Afganistanissa käytettävät taajuudet, sekä välttääkseen keskinäisesti haittaavia häiriöitä Naton joukot koordinoivat toimintansa asianomaisten Afganistanin viranomaisten kanssa, kun taajuuksia annetaan näiden joukkojen käytettäväksi niiden ollessa Afganistanissa. Naton joukot kunnioittavat paikallisten operaattorien käyttämiä tai niille varattuja taajuuksia.

4.Käyttäessään televiestintäyhteyksiä Naton joukot välttävät häiritsemästä radiospektrilaitteiston tai muun sellaisen televiestintälaitteiston käyttöä, joita käyttävät Afganistanin valtio ja muut organisaatiot, joille Afganistanin valtio on antanut luvan radiospektrilaitteiston ja/tai televiestintälaitteiston käyttämiseen.

11 artikla
Henkilöstön asema

1.Suvereniteettinsa säilyttäen Afganistan tunnustaa erityisen tärkeäksi sen kurinpidollisen valvonnan, mukaan lukien oikeudelliset toimet ja muut toimet, jonka Naton joukkojen viranomaiset kohdistavat joukkojen jäseniin, siviilikomponentin jäseniin ja Naton henkilöstöön kuuluviin. Siksi Afganistan suostuu siihen, että tapauksen mukaan sillä valtiolla, johon kyseinen joukkojen jäsen tai siviilikomponentin jäsen kuuluu, tai sillä valtiolla, jonka kansalainen kyseinen henkilö on, on yksinomainen oikeus käyttää lainkäyttövaltaa tähän henkilöön nähden Afganistanin alueella tehtyjen rikosten tai siviilioikeudellisten oikeudenloukkausten yhteydessä. Afganistan oikeuttaa nämä valtiot tällaisissa tapauksissa tapauksen mukaan panemaan vireille oikeudenkäynnin tai ryhtymään muihin kurinpitotoimiin Afganistanin alueella.

2.Afganistanin pyynnöstä Nato ilmoittaa Afganistanille sellaisia rikoksia koskevien oikeudenkäyntien tilanteen, joita joukkojen jäsenten tai siviilikomponentin jäsenten tai Naton henkilöstöön kuuluvien väitetään tehneen Afganistanissa ja joihin liittyy Afganistanin kansalaisia, mukaan lukien esitutkinnan tai syytetoimien lopputulos. Pyydettäessä Nato pyrkii myös mahdollistamaan Afganistanin edustajille osallistumisen näihin oikeudenkäynteihin ja näiden oikeudenkäyntien tarkkailun sekä helpottamaan näitä toimia.

3.Oikeuden toteutumiseksi osapuolet avustavat toisiaan tapahtumien tutkinnassa, mukaan lukien todisteiden kokoaminen. Rikoksia tutkittaessa Naton joukkojen viranomaiset ottavat huomioon kertomukset Afganistanin viranomaisten suorittamasta tutkinnasta.

4.Nato on tietoinen siitä, että Afganistanin lainvalvontaviranomaisilla on ratkaiseva merkitys Afganistanin lain ja järjestyksen täytäntöönpanossa sekä Afganistanin kansan suojelemisessa. Jos asianomaiset Afganistanin viranomaiset epäilevät joukkojen jäsenen, siviilikomponentin jäsenen tai Naton henkilöstöön kuuluvan osallistuneen rikoksen tekemiseen, ne ilmoittavat asiasta viipymättä Naton joukkojen viranomaisille, jotta nämä voivat ryhtyä välittömiin toimiin. Afganistanin viranomaiset eivät pidätä eivätkä vangitse joukkojen jäseniä, siviilikomponentin jäseniä eivätkä Naton henkilöstöön kuuluvia. Afganistanin viranomaisten, myös lainvalvontaviranomaisten, jostakin syystä pidättämät tai vangitsemat joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet ja Naton henkilöstöön kuuluvat luovutetaan viipymättä asianomaisille Naton joukkojen viranomaisille.

5.Afganistanilla säilyy oikeus käyttää lainkäyttövaltaa Naton sopimustoimittajiin ja Naton sopimustoimittajien työntekijöihin nähden.

12 artikla
Aseiden hallussapito ja virkapukujen käyttö

1.Oleskellessaan Afganistanissa tämän sopimuksen mukaisesti joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet ja Naton henkilöstöön kuuluvat voivat pitää hallussaan ja kantaa aseita Afganistanissa sen mukaan kuin heidän tehtäviensä suorittaminen sitä edellyttää ja heitä koskevat määräykset sen mahdollistavat. Tällaisia määräyksiä antaessaan Naton joukot ja Naton joukkojen viranomaiset ottavat huomioon asiaan liittyvät Afganistanin viranomaisten näkemykset asianmukaisista paikoista, joilla aseita voidaan pitää hallussa, mukaan lukien yleistä turvallisuutta koskevat näkökohdat. Näiden näkemysten huomioon ottamiseksi Naton joukot eivät sotilastoimissaan mene sisään moskeijoihin tai muihin uskonnollisesti merkittäviin paikkoihin, joita käytetään uskonnollisiin tarkoituksiin. Joukkojen jäsenet voivat käyttää virkapukuja oleskellessaan Afganistanissa. Naton joukkojen viranomaiset toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen, että joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet ja Naton henkilöstöön kuuluvat kiinnittävät huomiota oleskeluunsa julkisilla paikoilla, aseiden kantaminen mukaan lukien.

2.Osapuolet sopivat, että Naton sopimustoimittajat ja Naton sopimustoimittajien työntekijät eivät saa käyttää sotilasvirkapukuja ja että he saavat kantaa aseita ainoastaan Afganistanin säädösten ja määräysten mukaisesti.

3.Turvallisuuspalveluja Afganistanissa tuottaviin Naton sopimustoimittajiin sovelletaan kaikkia asiaa koskevia Afganistanin säädösten ja määräysten vaatimuksia.

4.Jommankumman osapuolen pyynnöstä osapuolet neuvottelevat viipymättä keskenään Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa mahdollisista kysymyksistä, jotka koskevat tämän artiklan täytäntöönpanoa.

13 artikla
Maahantulo ja maasta poistuminen

1.Joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet ja Naton henkilöstöön kuuluvat voivat saapua Afganistaniin ja poistua sieltä niiden sovittujen paikkojen ja alueiden kautta, joiden sijainnit luetellaan liitteessä A, sekä liitteessä B lueteltujen virallisten maahantulo- ja maastapoistumispaikkojen kautta ja muiden keskinäisesti sovittavien alueiden kautta esittämällä Naton tai Naton joukkojen viranomaisten antaman henkilökortin ja joko yhteisen tai yksilöllisen siirtymismääräyksen. Passeja ja viisumeja ei vaadita. Näihin henkilöihin ei sovelleta Afganistanin säädöksiä ja määräyksiä ulkomaiden kansalaisten rekisteröinnistä ja valvonnasta.

2.Naton sopimustoimittajat ja Naton sopimustoimittajien työntekijät voivat saapua Afganistaniin ja poistua sieltä tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen maahantulo- ja maastapoistumispaikkojen kautta. Passit ja viisumit vaaditaan Afganistanin lain mukaisesti. Jos viisumi vaaditaan ja Naton sopimustoimittaja tai Naton sopimustoimittajan työntekijä hakee sitä, viisumin on oltava vähintään yhden vuoden monikertaviisumi. Asianomaiset Afganistanin viranomaiset voivat myöntää haetun viisumin kiireellisesti tai evätä kiireellisen myöntämisen. Jos Afganistan epää tällaisen viisumin myöntämisen, asianomaiset Afganistanin viranomaiset ilmoittavat asiasta kyseiselle henkilölle ja Naton joukkojen viranomaisille. Sellaisia poikkeustilanteita varten, joista voidaan sopia Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa, Afganistan pyrkii ottamaan käyttöön ja saattamaan Naton sopimustoimittajien työntekijöiden käytettäväksi menettelyn, jossa heille myönnetään viisumit heidän saavuttuaan Afganistaniin.

3.Nato tunnustaa Afganistanin suvereenin oikeuden pyytää joukkojen jäsenten, siviilikomponentin jäsenten tai Naton henkilöstöön kuuluvien poistamista Afganistanista. Asianomaisten Afganistanin viranomaisten pyynnöstä Naton joukkojen viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet poistaakseen tällaiset henkilöt Afganistanista kiireellisesti.

4.Osapuolet sopivat päättävänsä menettelyistä tämän artiklan täytäntöön panemiseksi. Afganistanin ja Naton välinen täytäntöönpanokomitea tarkastelee määräajoin uudelleen ja ajantasaistaa niitä menettelyjä, mukaan lukien asiakirjojen koordinointi ja tarkastus, joilla asianomaiset Afganistanin viranomaiset käsittelevät joukkojen jäseniä, siviilikomponentin jäseniä ja Naton henkilöstöön kuuluvia, jotka saapuvat Afganistanin alueelle tai poistuvat sieltä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maahantulo- ja maastapoistumispaikkojen kautta. Afganistanin viranomaiset voivat tarvittaessa laatia luetteloita sovittujen paikkojen ja alueiden kautta Afganistanin alueelle saapuvista ja sieltä poistuvista joukkojen jäsenistä, siviilikomponentin jäsenistä ja Naton henkilöstöön kuuluvista.

14 artikla
Maahantuonti ja maasta vienti

1.Naton joukot ja Naton sopimustoimittajat voivat tuoda Afganistaniin, viedä ja jälleenviedä sieltä sekä kuljettaa ja käyttää siellä kalustoa, materiaalia, tarvikkeita, teknologiaa, koulutusta tai palveluja. Tässä kohdassa annetut oikeudet eivät koske sellaista Naton sopimustoimittajien toimintaa, joka ei liity Naton joukkojen läsnäoloon Afganistanissa. Tunnistusasiakirjoilla osoitetaan, että kyseiset Naton sopimustoimittajien maahan tuomat kalusto, materiaali, tarvikkeet, teknologia, koulutus tai palvelut on tarkoitettu Naton joukkojen tarkoituksiin eikä yksityisiin, kaupallisiin tarkoituksiin.

2.Joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet, Naton henkilöstöön kuuluvat, Naton sopimustoimittajat ja ne Naton sopimustoimittajien työntekijät, jotka eivät ole Afganistanin kansalaisia, voivat tuoda Afganistaniin, viedä ja jälleenviedä sieltä sekä kuljettaa ja käyttää siellä henkilökohtaista omaisuuttaan. Maahan tuotavan omaisuuden määrän on oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa henkilökohtaiseen käyttöön. Tässä kohdassa tarkoitettua omaisuutta ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa Afganistanissa henkilöille, joilla ei ole oikeutta tuoda maahan tällaisia tavaroita tullitta, jollei luovutus ole Afganistanin ja Naton välisen täytäntöönpanokomitean laatimien sovittujen menettelyjen mukainen, mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat verojen tai maksujen maksamista tällaisista toimista.

3.Asianomaiset Naton joukkojen viranomaiset, jotka toimivat Afganistanin viranomaisten kanssa, toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen, ettei Afganistanista viedä tavaroita tai aineistoja, joilla on Afganistanille kulttuurista tai historiallista merkitystä. Naton joukkojen viranomaiset toteuttavat Naton joukkojen ohjeiden mukaisesti asianmukaiset toimet varmistaakseen, ettei Afganistaniin tuoda tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa annettujen oikeuksien perusteella alkoholia, pornografista aineistoa, laittomia huumausaineita, yksityisten omistamia ampuma-aseita tai muuta sotakieltotavaraa tai mahdollisesti keskinäisesti sovittavaa muuta tavaraa.

4.Afganistaniin tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tuotavien tavaroiden maahantuontia, maasta vientiä, jälleenvientiä, kuljetusta ja käyttöä ei rajoiteta esimerkiksi luvilla, tarkastuksilla tai tarkistuksilla, jollei tästä artiklasta muuta johdu, eikä veroilla, tulleilla tai muilla maksuilla, joita Afganistanin valtion viranomaiset määräävät Afganistanin alueella. Jos Afganistanin viranomaiset epäilevät Naton sopimustoimittajille ja Naton sopimustoimittajien työntekijöille tämän artiklan 2 kohdassa annettujen erioikeuksien väärinkäyttöä, asianomaiset Afganistanin viranomaiset pidättävät itsellään oikeuden tarkastaa tällaisen henkilökohtaisen omaisuuden, kun se tuodaan Afganistaniin tai viedään Afganistanista maan siviililentokenttien kautta tai yksityisissä ajoneuvoissa rajanylityspaikkojen kautta.

5.Asianomaiset Afganistanin viranomaiset pidättävät itsellään oikeuden tarkastaa kaikki säiliöt, jotka Naton sopimustoimittajat ja Naton sopimustoimittajien työntekijät tuovat Afganistaniin tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa annettujen oikeuksien perusteella ja jotka sisältävät Naton joukkojen tarkoituksiin Afganistanissa tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita. Asianomaisten Afganistanin viranomaisten esitettyä Naton joukkojen viranomaisille tietoja, joiden mukaan Naton sopimustoimittaja käyttää väärin tämän artiklan 1 tai 2 kohdan mukaista oikeutta, Naton joukkojen viranomaiset avaavat ja tarkastavat, tarpeetonta viivästystä aiheuttamatta, epäillyt maahan tuotaviksi tarkoitetut lähetykset tai säiliöt Afganistanin viranomaisten läsnä ollessa. Afganistanin viranomaiset suostuvat Naton joukkojen turvallisuusvaatimuksiin ja sallivat Naton joukkojen viranomaisten pyynnöstä tällaisten tarkastusten tekemisen sovituilla paikoilla ja alueilla tai muilla keskinäisesti sovittavilla alueilla.

6.Naton joukkojen viranomaiset pyrkivät yhdessä Afganistanin kanssa estämään Afganistaniin tämän sopimuksen mukaisesti tuotujen tavaroiden määräysten vastaisen pääsyn Afganistanin markkinoille, toteuttavat toimet estääkseen tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisten oikeuksien väärinkäytön sekä suorittavat tutkintaa ja auttavat asianomaisia Afganistanin viranomaisia tutkimaan epäilyjä, joiden mukaan joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet, Naton henkilöstöön kuuluvat, Naton sopimustoimittajat tai Naton sopimustoimittajien työntekijät ovat määräysten vastaisesti tuoneet tavaroita maahan, vieneet tai jälleenvieneet niitä maasta tai kuljettaneet tai luovuttaneet niitä, sekä keräämään näihin epäilyihin liittyviä todisteita.

7.Tavaroita, jotka on tuotu Afganistaniin tai hankittu Afganistanissa tämän artiklan mukaisesti, voidaan luovuttaa Afganistanissa kunnioittaen asianmukaisesti Afganistanin säädöksiä ja määräyksiä.

8.Jommankumman osapuolen pyynnöstä osapuolet arvioivat uudelleen mahdollisia kysymyksiä, jotka koskevat tämän artiklan täytäntöönpanoa, ja neuvottelevat niistä viipymättä Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa.

15 artikla
Verotus

1.Naton joukkojen suorittamasta tai niiden puolesta suoritettavasta tavaroiden ja palvelujen hankinnasta Afganistanissa ei kanneta veroja eikä niitä vastaavia tai niihin liittyviä maksuja, jotka määrätään Afganistanin alueella.

2.Nato, Naton jäsenvaltiot, operaatiokumppanit ja Naton joukot, mukaan lukien joukkojen jäsenet, siviilikomponentin jäsenet ja Naton henkilöstöön kuuluvat, eivät ole velvollisia maksamaan veroja tai niitä vastaavia tai niihin liittyviä maksuja, jotka Afganistanin valtio määrää Afganistanin alueella.

3.Naton sopimustoimittajat eivät ole velvollisia maksamaan veroja tai niitä vastaavia tai niihin liittyviä maksuja, jotka Afganistanin valtio määrää Afganistanin alueella sellaisesta Naton sopimustoimittajien toiminnasta, joka liittyy Naton joukkoihin tai jota harjoitetaan Naton joukkojen puolesta Naton joukkojen kanssa tehdyn tai niiden tukemiseksi tehdyn hankinta- tai alihankintasopimuksen perusteella, ja tästä toiminnasta saatavista tuloista. Naton sopimustoimittajina toimivia afganistanilaisia oikeushenkilöitä ei kuitenkaan vapauteta liikevoiton verosta, jonka Afganistanin hallitus voi määrätä Afganistanin alueella tuloista, jotka ne saavat Naton sopimustoimittajina.

4.Naton sopimustoimittajiin sovelletaan Afganistanin vaatimuksia, joiden mukaan työnantaja pidättää henkilökohtaisen tuloveron Afganistanissa tavanomaisesti asuvilta Naton sopimustoimittajien työntekijöiltä ja Naton sopimustoimittajien työntekijöinä toimivilta Afganistanin kansalaisilta maksettavaksi Afganistaniin Afganistanin säädösten ja määräysten mukaisesti.

5.Naton sopimustoimittajien työntekijät, jotka eivät tavanomaisesti asu Afganistanissa tai ole Afganistanin kansalaisia, eivät ole velvollisia maksamaan Naton joukkojen kanssa tehtyyn tai niiden tukemiseksi tehtyyn hankinta- tai alihankintasopimukseen liittyvästä toiminnastaan ja siitä saatavista tuloistaan veroja tai niitä vastaavia tai niihin liittyviä maksuja, jotka Afganistanin valtio määrää Afganistanin alueella.

6.Tällä sopimuksella ei vapauteta Naton sopimustoimittajia ja Naton sopimustoimittajien työntekijöitä maksamasta veroja, jotka Afganistanin valtio määrää Afganistanin alueella niiden sellaisesta toiminnasta Afganistanissa, joka ei liity tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen Afganistanissa Naton joukoille tai niiden puolesta sellaisen hankinta- tai alihankintasopimuksen perusteella, joka on tehty Naton joukkojen kanssa tai niiden tukemiseksi.

16 artikla
Ajoluvat ja ammatinharjoittamisluvat

1.Afganistan hyväksyy voimassa oleviksi ilman ajokoetta tai maksua sellaiset ajoluvat ja muut luvat, jotka kyseisen Naton jäsenvaltion tai operaatiokumppanin viranomainen on antanut joukkojen jäsenille, siviilikomponentin jäsenille, Naton henkilöstöön kuuluville, Naton sopimustoimittajille tai Naton sopimustoimittajien työntekijöille ajoneuvojen, alusten, ilma-alusten tai muun kaluston käyttämistä varten Naton joukkojen toimesta tai niiden puolesta Afganistanin alueella.

2.Afganistan hyväksyy voimassa oleviksi kaikki ammatinharjoittamisluvat, jotka kyseisen Naton jäsenvaltion tai operaatiokumppanin viranomainen on antanut joukkojen jäsenille, siviilikomponentin jäsenille, Naton henkilöstöön kuuluville, Naton sopimustoimittajille tai Naton sopimustoimittajien työntekijöille palvelujen suorittamista varten osana näiden työtehtäviä tai sopimukseen perustuvia tehtäviä.

3.Nato ja Naton joukkojen viranomaiset pyrkivät varmistamaan, että joukkojen jäsenillä ja siviilikomponentin jäsenillä sekä Naton henkilöstöön kuuluvilla, Naton sopimustoimittajilla ja Naton sopimustoimittajien työntekijöillä on ajantasaiset, voimassa olevat ajoluvat ja muut luvat ajoneuvojen, alusten, ilma-alusten tai muun kaluston käyttämistä varten Naton joukkojen toimesta tai niiden puolesta Afganistanin alueella. Afganistanin ja Naton välinen täytäntöönpanokomitea päättää järjestelmistä näitä lupia koskevien tietojen vaihtamiseksi. Afganistanin viranomaisten pyynnöstä Naton joukkojen viranomaiset pyrkivät todentamaan näiden lupien voimassaolon.

17 artikla
Moottoriajoneuvot

Afganistan hyväksyy voimassa oleviksi Naton joukkojen viranomaisten myöntämät Naton joukkojen virka-ajoneuvojen rekisteröinnit ja luvat. Naton joukkojen viranomaisten pyynnöstä Afganistanin viranomaiset myöntävät maksutta rekisterikilvet Naton joukkojen muille kuin taktisille virka-ajoneuvoille. Naton joukkojen muihin kuin taktisiin virka-ajoneuvoihin kiinnitetään näkyville viralliset, muista Afganistanin rekisterikilvistä erottumattomat Afganistanin rekisterikilvet heti, kun Afganistan on myöntänyt kilvet.

18 artikla
Joukkojen tuki

1.Naton joukot voivat suoraan tai sopimuksen perusteella perustaa ja tarjota sovituilla paikoilla ja alueilla joukkojen tukipalveluja, mukaan lukien sotilaspostitoimistot, pankkipalvelut, sotilaskaupat, ravintolat, virkistyspalvelualueet ja televiestintäpalvelut, mukaan lukien radio- ja televisiolähetyspalvelut. Naton tarkoituksena ei ole tarjota radio- ja televisiolähetyksiä, joukkoviestintää ja viihdepalveluja sovittujen paikkojen ja alueiden rajat ylittäen. Naton joukot voivat Afganistanin lainsäädännön, perinteet ja tavat huomioon ottaen jatkaa radio- ja televisiolähetyspalvelujen, kuten joukkoviestinnän ja viihdeohjelmien, tarjoamista Naton joukkojen ja muiden sovituilla paikoilla ja alueilla oikeutetusti oleskelevien vastaanottajien moraalin, hyvinvoinnin ja virkistyksen tukemiseksi.

2.Naton joukot toteuttavat asianmukaiset toimet rajatakseen radio- ja televisiolähetysten, joukkoviestinnän ja viihdepalvelujen tarjoamisen niihin oikeutetuille vastaanottajille sekä sovituille paikoille ja alueille.

3.Oikeus käyttää tukipalveluja on Naton toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukainen. Naton joukkojen viranomaiset toteuttavat asianmukaiset toimet estääkseen näiden tukipalvelujen väärinkäytön sekä tavaroiden tai palvelujen myynnin tai jälleenmyynnin henkilöille, joilla ei ole oikeutta käyttää näitä tukipalveluja tai niiden toimittajia.

4.Afganistan ei vaadi lupia tai tarkastuksia, jotka koskevat näihin tukipalveluihin liittyviä toimintoja.

5.Tässä artiklassa tarkoitetut palvelut ja niitä harjoittavat organisaatiot ovat Naton joukkojen erottamaton osa, ja niille myönnetään samat vapautukset veroista ja tulleista, myös tämän sopimuksen 14 ja 15 artiklan mukaisista veroista ja tulleista, kuin Naton joukoille. Näitä organisaatioita ja palveluja ylläpidetään ja tarjotaan sovellettavien Naton toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Näissä palveluissa ei vaadita kannettavaksi tai maksettavaksi veroja tai maksettavaksi muita maksuja, jotka liittyvät niiden tarjoamiseen. Oikeus käyttää näitä tukipalveluja rajoitetaan joukon jäseniin, siviilikomponentin jäseniin, Naton henkilöstöön kuuluviin, Naton sopimustoimittajiin ja Naton sopimustoimittajien työntekijöihin sekä mahdollisesti muihin, joille tämä oikeus voidaan antaa.

6.Afganistanin viranomaiset vapauttavat kansallisilla sotilaspostin kuljetusjärjestelmillä kuljetettavan postin tarkastuksista ja takavarikoinnista.

7.Afganistanin ja Naton välinen täytäntöönpanokomitea arvioi määräajoin uudelleen tukipalveluja ja ratkaisee keskenään sopien kysymykset, joita esiintyy tätä artiklaa täytäntöön pantaessa.

19 artikla
Valuutta ja valuutanvaihto

Osapuolet sopivat päättävänsä valuuttaa ja valuutanvaihtoa koskevista menettelyistä. Osapuolet arvioivat uudelleen näitä menettelyjä ja ajantasaistavat niitä tarvittaessa sekä käsittelevät viipymättä Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa mahdolliset kysymykset, jotka koskevat näitä menettelyjä.

20 artikla
Vaateet

1.Kumpikin osapuoli luopuu kaikista toiseen osapuoleen kohdistuvista vaateista (lukuun ottamatta sopimuksiin perustuvia vaateita), jotka koskevat sen omaisuuden vahingoittumista, menettämistä tai tuhoutumista tai Naton joukkojen tai ANDSF:n jäsenten tai niiden siviilikomponentin jäsenten vammautumista tai kuolemaa ja jotka johtuvat niiden virallisten tehtävien suorittamisesta Afganistanissa. Tätä määräystä sovelletaan operaatiokumppaneihin kaikilta osin.

2.Sellaisten vaateiden perusteella, joita ei tämän artiklan 1 kohdan mukaan jätetä lukuun ottamatta, Naton joukkojen viranomaiset maksavat oikeudenmukaisen ja kohtuullisen korvauksen kolmansien osapuolten oikeudellisesti perusteltujen vaateiden johdosta, jos nämä vaateet perustuvat sellaisiin joukkojen jäsenten ja siviilikomponentin jäsenten sekä Naton henkilöstöön kuuluvien tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka he ovat tehneet suorittaessaan virallisia tehtäviään ja jotka liittyvät Naton joukkojen taistelutoimia sisältämättömään toimintaan. Naton joukkojen viranomaiset käsittelevät ja ratkaisevat nämä vaateet kiireellisesti, noudattaen sovellettavia Naton toimintaperiaatteita ja käytäntöjä sekä ottaen vakavasti huomioon Afganistanin lain, tavat ja perinteet. Vahingonkorvausvaateet ja vahingonkorvaukset käsitellään Naton, Naton jäsenvaltioiden tai operaatiokumppanien oikeudellisten määräysten mukaisesti.

3.Käsitellessään kolmannen osapuolen vaateita Naton joukkojen viranomaiset ottavat huomioon Afganistanin viranomaisten niille antamat tutkintakertomukset tai lausunnot, jotka koskevat vahingonkorvausvastuuta tai vahingonkorvauksen määrää.

4.Sopimuksiin perustuvat vaateet käsitellään tai ratkaistaan kyseisten sopimusten ehtojen mukaisesti.

5.Jommankumman osapuolen pyynnöstä osapuolet neuvottelevat keskenään viipymättä Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa mahdollisista kysymyksistä, jotka koskevat tämän artiklan täytäntöönpanoa.

21 artikla
Liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat tämän sopimuksen erottamaton osa, ja niitä voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella.

22 artikla
Riidat ja täytäntöönpano

1.Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva erimielisyys tai riita ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla, eikä sitä saateta minkään kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen tai vastaavan elimen eikä kolmannen osapuolen ratkaistavaksi.

2.Osapuolet voivat, myös Afganistanin ja Naton välisessä täytäntöönpanokomiteassa, sopia täytäntöönpanojärjestelyistä ja menettelyistä tämän sopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi.

3.Naton joukkojen viranomaiset maksavat tämän sopimuksen mukaisesti pyytämistään ja saamistaan tavaroista tai palveluista kohtuulliset, oikeudenmukaiset markkinahintaiset maksut, joista on vähennetty mahdolliset verot.

23 artikla
Afganistanin ja Naton välinen täytäntöönpanokomitea

1.Osapuolet perustavat Afganistanin ja Naton välisen täytäntöönpanokomitean valvomaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Afganistanin ja Naton välisen täytäntöönpanokomitean puheenjohtajina toimivat osapuolten edustajat yhdessä. Afganistanin ja Naton väliseen täytäntöönpanokomiteaan voi osapuolten pyynnöstä ja nimeäminä kuulua myös muita Naton tai hallitusten edustajia.

2.Afganistanin ja Naton välinen täytäntöönpanokomitea päättää työjärjestyksestään itse ja järjestää asianmukaisiksi katsomansa aputoimielinten perustamisen, mukaan lukien työryhmät ja hallintopalvelut. Kumpikin osapuoli päättää, miten se vastaa kuluista, jotka aiheutuvat sen osallistumisesta Afganistanin ja Naton väliseen täytäntöönpanokomiteaan.

24 artikla
Kahdenväliset sopimukset ja järjestelyt

Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita Afganistanin ja Naton jäsenvaltion tai operaatiokumppanin välillä voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen täytäntöönpanoa eivätkä vaikuta siihen, jolleivät Afganistan ja kyseinen Naton jäsenvaltio tai operaatiokumppani nimenomaisesti muuta sovi. Osapuolet sopivat erityisesti, ettei tämä sopimus rajoita tällaisten kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen täytäntöönpanoa eikä vaikuta siihen, kun on kyse niiden soveltamisesta kyseisen Naton jäsenvaltion tai operaatiokumppanin luovuttamiin Naton joukkoihin – mukaan lukien Naton henkilöstöön kuuluvat ja Natoa tukeva kansallinen henkilöstö – tai muihin tällaisten kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamisalaan kuuluviin joukkoihin, henkilöstöön ja hankeosapuoliin, jolleivät Afganistan ja Naton jäsenvaltio tai operaatiokumppani nimenomaisesti muuta sovi.

25 artikla
Voimaantulo, muuttaminen ja voimassaolon päättyminen

1.Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015, sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse, että niiden sisäiset oikeudelliset vaatimukset sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka ja sen jälkeen, jollei sitä irtisanota tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.Tullessaan voimaan tämä sopimus syrjäyttää 5 päivänä syyskuuta ja 22 päivänä marraskuuta 2004 päivätyn Afganistanin ja Naton välisen kirjeenvaihdon. Tämä sopimus syrjäyttää voimaantuloaan edeltävät sopimukset ja yhteisymmärrykset, jotka osapuolet myöhemmällä diplomaattisten noottien vaihdolla katsovat tämän sopimuksen määräysten vastaisiksi.

3.Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella vaihtamalla diplomaattisia nootteja.

4.Tämän sopimuksen voimassaolo voidaan päättää osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella, tai osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle diplomaattiteitse kaksi vuotta aiemmin. Tämän sopimuksen liitteen tai sopimuksen mukaisen täytäntöönpanojärjestelyn voimassaolon päättyminen ei aiheuta tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä. Tämän sopimuksen voimassaolon päättyminen tämän kohdan mukaisesti aiheuttaa ilman eri toimenpiteitä kaikkien sopimuksen liitteiden ja sen mukaisten täytäntöönpanojärjestelyjen voimassaolon päättymisen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kabulissa 30 päivänä syyskuuta 2014 kahtena kappaleena englannin, ranskan, pashtun ja darin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

POHJOIS-ATLANTIN LIITON PUOLESTA

Maurits R. Jochems

Naton johtava Afganistanin-siviiliedustaja

AFGANISTANIN ISLAMILAISEN

TASAVALLAN PUOLESTA

Mohammed Haneef Atmar

Kansallinen turvallisuusneuvonantaja

LIITE A

Luettelo niiden paikkojen ja alueiden sijainneista Afganistanissa, jotka Afganistan on antanut Naton joukkojen saataville ja käyttöön koulutettaessa, neuvottaessa ja tuettaessa ANDSF:ia tai muussa keskinäisesti sovittavassa Naton johtamassa toiminnassa

Kabul

Bagram

Mazar-e-Sharif

Herat

Kandahar

Shorab (Helmand)

Gardez

Jalalabad

Shindand

Sovitut paikat ja alueet sisältävät myös muut mahdolliset paikat ja alueet, joita Naton joukot käyttävät tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien, sekä muut paikat ja alueet muualla Afganistanissa Afganistanin puolustusministerin mahdollisen suostumuksen ja luvan perusteella.

LIITE B

Viralliset maahantulo- ja maastapoistumispaikat

Bagramin lentotukikohta

Kabulin kansainvälinen lentokenttä

Kandaharin lentotukikohta

Shendandin lentotukikohta

Heratin kansainvälinen lentokenttä

Mazar-e-Sharifin lentokenttä

Shorab (Helmand)

Raja-asemat:

Toorkham Nangarharin maakunnassa

Spinboldak Kandaharin maakunnassa

Toorghundi Heratin maakunnassa

Hairatan Balkhin maakunnassa

Sherkhan Bandar Kunduzin maakunnassa

Muut viralliset maahantulo- ja maastapoistumispaikat, joista osapuolet mahdollisesti sopivat keskenään.

1 Täytäntöönpano edellyttää Pohjois-Atlantin neuvoston toteuttamisohjeen hyväksymistä.

2 Implementation remains subject to the approval of the NAC Execution Directive

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.