72/2014

Annettu: 17.07.2014

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (483/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä Tukholmassa 19 päivänä helmikuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 27 päivänä toukokuuta 2014 ja tasavallan presidentti 27 päivänä kesäkuuta 2014. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä kesäkuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (483/2014) tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 2014.      

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2014

Sopimusteksti

SOPIMUS

Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla

Suomen ja Ruotsin välillä 16. kesäkuuta1996 allekirjoitettu sopimus yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla ja siihen liittyvä pöytäkirja on voimassa kunnes jompikumpi sopimusvaltion irtisanoo sen.

Ruotsin hallitus on irtisanonut yllä mainitun sopimuksen 23 päivänä toukokuuta 2013 ja se lakkaa olemasta voimassa lukuvuoden 2013 - 2014 päättyessä. Suomen ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat tehdä sopimuksen yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Yhteistyö käsittää peruskoulun vuosikurssit 1-9 sellaisissa sopimusvaltioiden ulkopuolelle perustetuissa ulkomaankouluissa, jotka on hyväksytty oikeutetuiksi saamaan valtionapua, ja merkitsee:

että Suomen valtio maksaa suomalaisista oppilaista ruotsalaisessa ulkomaankoulussa valtionapua sen määrän, joka maksetaan valtionapuna suomalaisista oppilaista suomalaisessa ulkomaankoulussa ja joka määräytyy valtiovarainministeriön vahvistaman perushinnan mukaan oppilasta kohti, kuitenkin enintään sen määrän oppilasta kohden, jonka Ruotsin valtio maksaa ulkomaankoululle,

että Ruotsin valtio maksaa ruotsalaisista oppilaista suomalaisessa ulkomaankoulussa valtionapuna sen määrän, joka maksetaan valtionapuna ruotsalaisista oppilaista ruotsalaisessa ulkomaankoulussa, kuitenkin enintään sen määrän oppilasta kohti, jonka Suomen valtio maksaa ulkomaankoululle.

Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että naapurimaan oppilas täyttää kotimaassaan voimassa olevat valtion tukemaa ulkomaanopetusta koskevat ehdot ja että hänellä on ulkomaankoulussa annettavan opetuksen omaksumiseen vaadittava kielitaito, ja sillä edellytyksellä että samalla paikkakunnalla ei ole valtion tukemaa ulkomaankoulua, jossa opetus tapahtuu oppilaan äidinkielellä.

Suomalaisten oppilaiden osalta on voimassa perusopetuslaki (628/1998), jossa 7 §.n mukaan valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan antaa lain mukaista opetusta. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten.

Ruotsalaisten oppilaiden osalta on voimassa asetus (1994:519) valtionavusta ulkomailla olevien lasten ja nuorten koulutuksessa.

Tarkempia ohjeita oppilasvalinnasta antavat Suomen opetushallitus ja Ruotsin valtion koululaitos, joita jäljempänä nimitetään valvontaviranomaisiksi.

Tämä sopimus ei merkitse sitä, että naapurimaan oppilaalla olisi ehdoton oikeus päästä oppilaaksi toisen maan ulkomaankouluun. Yksityinen ulkomaankoulu päättää asiasta.

2 artikla

Naapurimaan oppilaalle äidinkielessä annettavaa täydennysopetusta varten myönnettävä valtionapu suoritetaan oppilaan kotimaassa olevan valvontaviranomaisen antamien tarkempien ohjeiden mukaan.

3 artikla

Asianomainen ulkomaankoulu jättää 1 ja 2 artiklan mukaisen valtionapuanomuksen oppilaan kotimaan valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen päättää avustuksen suuruudesta. Avustus maksetaan suoraan ulkomaankoulun ylläpitäjälle.

Kouluun lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi otetusta oppilaasta lasketaan puolet kustannusavustuksesta aloitettua lukukautta kohti.

Valvontaviranomaisella on oikeus pyytää ja saada tietoa koulun olosuhteista.

4 artikla

Turvatakseen sen, että oppilaat saavat mahdollisimman pitkälle opetusta äidinkielellään, täytyy yhden opettajista opettaa naapurimaan oppilaita heidän äidinkielellään, mikäli saman naapurimaan oppilaiden lukumäärä on vähintään kolmannes valtionavun laskemisen perustana olevasta oppilasluvusta ja mikäli opettajanvirkoja on enemmän kuin kaksi. Tällaista virkaa haettavaksi julistettaessa on mainittava, että naapurimaassa hankittuun opettajankoulutukseen voidaan panna erityistä painoa.

Tässä artiklassa tarkoitetut opettajanvirat täytetään kyseessä olevaa ulkomaankoulua koskevien sääntöjen ja ehtojen mukaisesti

5 artikla

Ulkomaankoulun johtokunta saa naapurimaan oppilaiden osalta sovittaa tuntijaon mahdollisimman tarkasti vastaamaan oppilaiden kotimaassa vallitsevaa käytäntöä.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin molemmat sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet, että sopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu. Sopimusta sovelletaan lukuvuodesta 2014/15 alkaen.

Sopimuksen (sopimus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla) 1 artiklan mukainen kustannusavustus lukuvuodelle 2013/14 vastaa suuruudeltaan valtiovarainministeriön vahvistamaa perushintaa oppilasta kohden Suomessa. Kuitenkin oppilasta kohden maksetaan enintään se määrä, jonka Ruotsin valtio maksaa ulkomaankoululle.

7 artikla

Kumpikin sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Irtisanomisen jälkeen sopimus on voimassa sitä lukuvuotta lähinnä seuraavan lukuvuoden loppuun.

Tehty Tukholmassa 19 päivänä helmikuuta 2014 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Ruotsin hallituksen puolesta

Bertil Östberg

Suomen hallituksen puolesta

Harry Helenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.