33/2014

Annettu: 10.04.2014

Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta annetun lain (106/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

New Yorkissa 2 päivänä huhtikuuta 2013 tehdyn asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklaa sovelletaan väliaikaisesti 2 päivästä huhtikuuta 2014 lukien niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 16 päivänä joulukuuta 2013. Tasavallan presidentti on päättänyt sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta 31 päivänä tammikuuta 2014. Väliaikaisesta soveltamisesta on ilmoitettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 2 päivänä huhtikuuta 2014.      

2 §

Asekauppasopimuksen 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset yhteystahot ovat Suomessa ulkoasiainministeriö, puolustusministeriö ja Poliisihallitus.

3 §

Asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta annettu laki (106/2014) tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Sopimusteksti

(Käännös)

ASEKAUPPASOPIMUS

Johdanto

Tämän sopimuksen osapuolet, jotka

toimivat Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan päämäärien ja periaatteiden ohjaamina,

palauttavat mieliin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 26 artiklan, jolla pyritään edistämään kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden aikaansaamista ja ylläpitämistä käyttäen maailman ihmisvoimia ja taloudellisia voimavaroja mahdollisimman vähän aseistukseen,

korostavat tarvetta estää ja lopettaa tavanomaisten aseiden laiton kauppa sekä estää näiden aseiden tarkoituksenvastaiset siirrot laittomille markkinoille tai luvattomaan loppukäyttöön ja luvattomille loppukäyttäjille, mukaan lukien terroriteot,

tunnustavat valtioiden oikeutetut poliittiset, taloudelliset, kaupalliset ja turvallisuusedut, jotka liittyvät tavanomaisten aseiden kansainväliseen kauppaan,

vahvistavat jokaisen valtion suvereenin oikeuden säännellä ja valvoa tavanomaisia aseita yksinomaan omalla alueellaan oman oikeusjärjestelmänsä tai valtiosääntöjärjestelmänsä mukaisesti,

tiedostavat, että rauha ja turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet ovat Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän peruspilareita ja muodostavat yhteisen turvallisuuden perustan, ja ovat tietoisia siitä, että kehitys, rauha ja turvallisuus sekä ihmisoikeudet ovat sidoksissa toisiinsa ja vahvistavat toisiaan,

palauttavat mieliin Yhdistyneiden kansakuntien aseidenriisuntatoimikunnan antamat kansainvälisten asesiirtojen suuntaviivat, jotka perustuvat 6 päivänä joulukuuta 1991 annettuun yleiskokouksen päätöslauselmaan 46/36 H,

panevat merkille sen työpanoksen, joka on annettu Yhdistyneiden kansakuntien toimintaohjelmalla pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkien osa-alueiden estämisestä, torjumisesta ja poistamisesta, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävällä ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevalla lisäpöytäkirjalla sekä kansainvälisellä välineellä, jonka avulla valtiot voivat tunnistaa ja jäljittää nopeasti ja luotettavasti laittomat pienaseet ja kevyet aseet,

ovat tietoisia tavanomaisten aseiden laittoman ja sääntelemättömän kaupan vaikutuksista turvallisuuteen, talouteen sekä sosiaalisiin ja humanitaarisiin olosuhteisiin,

pitävät mielessä, että suuri enemmistö aseellisten selkkausten ja aseellisen väkivallan uhreista on siviilejä, erityisesti naisia ja lapsia,

ovat tietoisia myös aseellisten selkkausten uhrien kohtaamista haasteista ja heidän tarpeestaan saada asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta sekä päästä osallisiksi yhteiskunnasta ja taloudesta,

korostavat, ettei mikään tämän sopimuksen määräys estä valtioita ylläpitämästä ja toteuttamasta muita tehokkaita toimia, joilla edistetään tämän sopimuksen tavoitetta ja tarkoitusta,

ottavat huomioon tiettyjen tavanomaisten aseiden laillisen kaupan, laillisen omistuksen ja käytön vapaa-ajan-, kulttuuri-, historia- ja urheilutoiminnassa, jossa tällainen kauppa, omistus ja käyttö ovat lailla sallittuja tai suojattuja,

ottavat huomioon myös sen tehtävän, joka alueellisilla järjestöillä voi olla niiden avustaessa osapuolia pyydettäessä tämän sopimuksen täytäntöönpanossa,

ovat tietoisia siitä vapaaehtoisesta ja aktiivisesta panoksesta, jonka kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt mukaan lukien, ja elinkeinoelämä voivat antaa tiedottamalla tämän sopimuksen tavoitteesta ja tarkoituksesta sekä tukemalla sen täytäntöönpanoa,

tiedostavat, että tavanomaisten aseiden kansainvälisen kaupan sääntely ja niiden tarkoituksenvastaisten siirtojen estäminen eivät saisi haitata kansainvälistä yhteistyötä eivätkä varusteiden, tarvikkeiden ja teknologian laillista kauppaa rauhanomaisiin tarkoituksiin,

korostavat olevan suotavaa, että tätä sopimusta noudatetaan yleismaailmallisesti,

ovat päättäneet toimia seuraavia periaatteita noudattaen:

Periaatteet

– kaikkien valtioiden luonnollinen oikeus erilliseen ja yhteiseen puolustautumiseen, joka on tunnustettu Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa;

– kansainvälisten riitojen selvittäminen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 3 momentin mukaisesti rauhanomaisin keinoin siten, ettei kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta eikä oikeudenmukaisuutta vaaranneta;

– Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 4 momentin mukainen pidättyminen kansainvälisissä suhteissa väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai menettelemästä muulla tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien päämäärien kanssa;

– Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 7 momentin mukainen puuttumattomuus asioihin, jotka olennaisesti kuuluvat jonkin valtion sisäiseen toimivaltaan;

– kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen ja sen noudattamisen varmistaminen muun muassa vuoden 1949 Geneven sopimusten mukaisesti sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja niiden kunnioittamisen varmistaminen muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti;

– kaikkien valtioiden vastuu tavanomaisten aseiden kansainvälisen kaupan tehokkaasta sääntelemisestä kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti ja näiden aseiden tarkoituksenvastaisten siirtojen estämisestä sekä kaikkien valtioiden ensisijainen vastuu kansallisten valvontajärjestelmien perustamisesta ja toteuttamisesta;

– kunnioitus sitä kohtaan, että jokaisella valtiolla on oikeutettu etu saada hankkia tavanomaisia aseita käyttääkseen oikeuttaan puolustautumiseen ja osallistuakseen rauhanturvaoperaatioihin sekä oikeutettu etu tuottaa, viedä maasta, tuoda maahan ja siirtää tavanomaisia aseita;

– tämän sopimuksen johdonmukainen, puolueeton ja syrjimätön täytäntöönpano,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tavoite ja tarkoitus

Tämän sopimuksen tavoitteena on

- saada aikaan mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset vaatimukset, joilla säännellään tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa tai parannetaan sen sääntelyä;

- estää ja lopettaa tavanomaisten aseiden laiton kauppa ja estää näiden aseiden tarkoituksenvastaiset siirrot,

jolloin sopimuksen tarkoituksena on

- osaltaan edistää kansainvälistä ja alueellista rauhaa, turvallisuutta ja vakautta;

- vähentää ihmisten kärsimyksiä;

- edistää osapuolten yhteistyötä, avoimuutta ja vastuullista toimintaa tavanomaisten aseiden kansainvälisessä kaupassa ja siten lisätä osapuolten keskinäistä luottamusta.

2 artikla
Soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tavanomaisiin aseisiin, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

(a) taistelupanssarivaunut;

(b) panssaroidut taisteluajoneuvot;

(c) suuren kaliiperin tykistöjärjestelmät;

(d) taistelulentokoneet;

(e) rynnäkköhelikopterit;

(f) sotalaivat;

(g) ohjukset ja ohjuksen laukaisulaitteet; ja

(h) pienaseet ja kevyet aseet.

2. Tätä sopimusta sovellettaessa kansainvälisen kaupan toiminnan katsotaan sisältävän viennin, tuonnin, kauttakuljetuksen, uudelleenlastauksen ja välityksen, joita jäljempänä sanotaan "siirroksi".

3. Tätä sopimusta ei sovelleta, kun osapuoli tai joku muu sen puolesta kuljettaa tavanomaisia aseita kansainvälisesti omaa käyttöään varten, edellyttäen, että tavanomaiset aseet pysyvät kyseisen osapuolen omistuksessa.

3 artikla
Ampumatarvikkeet

Osapuolet perustavat kansallisen valvontajärjestelmän ja ylläpitävät sitä säännelläkseen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvilla tavanomaisilla aseilla ammuttavien, laukaistavien tai muutoin liikkeelle saatettavien ampumatarvikkeiden vientiä, ja osapuolet soveltavat 6 ja 7 artiklan määräyksiä ennen kuin myöntävät luvan tällaisten ampumatarvikkeiden vientiin.

4 artikla
Osat ja komponentit

Osapuolet perustavat kansallisen valvontajärjestelmän ja ylläpitävät sitä säännelläkseen osien ja komponenttien vientiä, jos vienti tapahtuu muodossa, joka mahdollistaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden kokoamisen, ja osapuolet soveltavat 6 ja 7 artiklan määräyksiä ennen kuin myöntävät luvan tällaisten osien ja komponenttien vientiin.

5 artikla
Yleinen täytäntöönpano

1. Osapuolet panevat tämän sopimuksen täytäntöön johdonmukaisesti, puolueettomasti ja syrjimättömästi, pitäen mielessä sopimuksessa tarkoitetut periaatteet.

2. Osapuolet perustavat kansallisen valvontajärjestelmän, mukaan lukien kansallinen valvonnanalaisten tuotteiden luettelo, ja ylläpitävät sitä pannakseen tämän sopimuksen määräykset täytäntöön.

3. Osapuolia kehotetaan soveltamaan tämän sopimuksen määräyksiä mahdollisimman monenlaisiin tavanomaisiin aseisiin. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan a–g alakohdan soveltamisalaan kuuluvien luokkien kansallisten määritelmien on sisällettävä vähintään ne kuvaukset, joita Yhdistyneiden kansakuntien tavanomaisten aseiden rekisterissä käytetään sopimuksen voimaantulon ajankohtana. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan soveltamisalaan kuuluvan luokan kansallisten määritelmien on sisällettävä vähintään ne kuvaukset, joita asianomaisissa Yhdistyneiden kansakuntien asiakirjoissa käytetään tämän sopimuksen voimaantulon ajankohtana.

4. Osapuolet toimittavat kansallisen lakinsa mukaisesti kansallisen valvonnanalaisten tuotteiden luettelonsa sihteeristölle, joka saattaa sen muiden osapuolten saataville. Osapuolia kehotetaan saattamaan valvonnanalaisten tuotteiden luettelonsa julkisesti saataville.

5. Osapuolet toteuttavat tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanon edellyttämät toimet ja nimeävät toimivaltaiset kansalliset viranomaiset luodakseen tehokkaan ja avoimen kansallisen valvontajärjestelmän, jolla säännellään sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden sekä 3 ja 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden siirtoa.

6. Kukin osapuoli nimeää yhden tai useamman kansallisen yhteystahon vaihtamaan tietoja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Kukin osapuoli ilmoittaa 18 artiklan mukaisesti perustetulle sihteeristölle kansallisen tai kansalliset yhteystahonsa ja pitää tämän tiedon ajan tasalla.

6 artikla
Kiellot

1. Osapuoli ei myönnä lupaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tai 3 tai 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden siirtoon, jos siirto rikkoisi osapuolen velvoitteita, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti toimivan Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksymiin toimenpiteisiin, erityisesti aseidenvientikieltoihin.

2. Osapuoli ei myönnä lupaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tai 3 tai 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden siirtoon, jos siirto rikkoisi osapuolen kansainvälisiä velvoitteita, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, joissa se on osapuolena, erityisesti tavanomaisten aseiden siirtoon tai laittomaan kauppaan liittyviä velvoitteita.

3. Osapuoli ei myönnä lupaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tai 3 tai 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden siirtoon, jos sillä on luvasta päättämisen ajankohtana tietoa, jonka mukaan kyseisiä aseita tai tarvikkeita voitaisiin käyttää joukkotuhontaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan, vuoden 1949 Geneven sopimusten törkeään rikkomiseen, suojeltuihin siviilikohteisiin tai suojeltuihin siviileihin kohdistuviin hyökkäyksiin tai muihin sotarikoksiin, jotka määritellään kansainvälisissä sopimuksissa, joissa kyseinen osapuoli on osapuolena.

7 artikla
Vienti ja vientilupahakemusten arviointi

1. Jollei vientiä kielletä 6 artiklan mukaisesti, viejänä oleva sopimuksen osapuoli arvioi ennen vientiluvan myöntämistä 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluville tavanomaisille aseille tai 3 tai 4 artiklan soveltamisalaan kuuluville tarvikkeille, lainkäyttövaltansa ja kansallisen valvontajärjestelmänsä mukaisesti, puolueettomasti ja syrjimättömästi sekä ottaen huomioon asianmukaiset tekijät, myös tuojavaltion 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti antaman tiedon, sitä mahdollisuutta, että kyseisillä tavanomaisilla aseilla tai tarvikkeilla

a) vahvistettaisiin tai heikennettäisiin rauhaa ja turvallisuutta;

b) saatettaisiin

i) loukata vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta tai helpottaa tällaista loukkaamista;

ii) loukata vakavasti ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta tai helpottaa tällaista loukkaamista;

iii) syyllistyä tekoon tai helpottaa tekoa, joka on rikos sellaisten terrorismia koskevien kansainvälisten sopimusten tai pöytäkirjojen mukaan, joissa viejävaltio on osapuolena; tai

iv) syyllistyä tekoon tai helpottaa tekoa, joka on rikos sellaisten kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien kansainvälisten sopimusten tai pöytäkirjojen mukaan, joissa viejävaltio on osapuolena.

2. Viejänä oleva sopimuksen osapuoli harkitsee myös, voitaisiinko 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen riskien vähentämiseksi toteuttaa joitakin toimia, kuten luottamusta lisääviä toimia tai viejä- ja tuojavaltioiden yhdessä kehittämiä ja sopimia ohjelmia.

3. Jos viejänä oleva sopimuksen osapuoli päättää asiaa arvioituaan ja käytettävissä olevia riskiä vähentäviä toimia harkittuaan, että on olemassa jonkin 1 kohdassa tarkoitetun kielteisen seurauksen huomattava riski, se ei saa myöntää vientilupaa.

4. Asiaa arvioidessaan viejänä oleva sopimuksen osapuoli ottaa huomioon sen riskin, että 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvia tavanomaisia aseita tai 3 tai 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvia tarvikkeita saatetaan käyttää törkeään sukupuolittuneeseen väkivaltaan tai törkeään naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan tai tällaisen väkivallan helpottamiseen.

5. Viejänä oleva sopimuksen osapuoli toteuttaa toimet, joilla se varmistaa, että kaikki 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tai 3 tai 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tarvikkeiden vientiluvat ovat yksityiskohtaisia ja että ne annetaan ennen vientiä.

6. Viejänä oleva sopimuksen osapuoli saattaa pyydettäessä asianmukaiset tiedot kyseisestä luvasta tuojana olevan sopimuksen osapuolen sekä kauttakuljetus- tai uudelleenlastausvaltioina olevien osapuolten saataville kansallisten säädöstensä, käytäntöjensä ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

7. Viejänä oleva sopimuksen osapuolta, joka saa luvan myöntämisen jälkeen uutta asiaan liittyvää tietoa, kehotetaan arvioimaan lupa uudelleen neuvoteltuaan tarvittaessa tuojavaltion kanssa.

8 artikla
Tuonti

1. Tuojana oleva sopimuksen osapuoli toteuttaa toimet, joilla se varmistaa, että asiaa koskevaa ja asianmukaista tietoa annetaan pyydettäessä sen kansallisten säädösten mukaisesti viejänä olevalle sopimuksen osapuolelle, jotta tämä voi tiedon avulla arvioida viennin kansallisesti 7 artiklan mukaisesti. Nämä toimet voivat sisältää loppukäyttöä tai loppukäyttäjää koskevaa dokumentointia.

2. Tuojana oleva sopimuksen osapuoli toteuttaa toimet, joiden avulla se voi säännellä tarvittaessa lainkäyttövaltaansa kuuluvaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tuontia. Nämä toimet voivat sisältää tuontijärjestelmiä.

3. Tuojana oleva sopimuksen osapuoli voi pyytää viejänä olevalta sopimuksen osapuolelta tietoja vientilupahakemuksista tai myönnetyistä vientiluvista, joissa tuojana oleva sopimuksen osapuoli on lopullisena määrämaana.

9 artikla
Kauttakuljetus tai uudelleenlastaus

Osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla ne sääntelevät tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan lainkäyttövaltaansa kuuluvaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden kauttakuljetusta tai uudelleenlastausta alueensa kautta asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

10 artikla
Välitys

Osapuolet toteuttavat kansallisen lakinsa mukaisesti tarvittavat toimet, joilla ne sääntelevät lainkäyttövaltaansa kuuluvaa 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden välitystä. Näissä toimissa aseiden välittäjiä voidaan vaatia rekisteröitymään tai hankkimaan kirjallinen lupa ennen välitystoiminnan aloittamista.

11 artikla
Tarkoituksenvastaiset siirrot

1. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden siirtoon osallistuva osapuoli toteuttaa toimet, joilla estetään aseiden tarkoituksenvastaiset siirrot.

2. Viejänä oleva sopimuksen osapuoli pyrkii estämään 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaiset siirrot 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustetun kansallisen valvontajärjestelmänsä avulla, arvioimalla vietävien aseiden tarkoituksenvastaisten siirtojen riskin sekä harkitsemalla riskejä vähentävien toimien käyttöönottoa, kuten luottamusta lisääviä toimia tai viejä- ja tuojavaltioiden yhdessä kehittämiä ja sopimia ohjelmia. Muita estämistoimia voivat tarvittaessa olla vientiin osallistuvien toimijoiden selvittäminen, täydentävien asiakirjojen, todistusten ja vakuutusten vaatiminen, viennin kieltäminen tai muut asianmukaiset toimet.

3. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tuoja- ja viejävaltioina olevat osapuolet sekä kauttakuljetus- ja uudelleenlastausvaltioina olevat osapuolet toimivat yhteistyössä ja vaihtavat keskenään tietoja kansallisen lakinsa mukaisesti vähentääkseen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaisen siirron riskiä.

4. Jos osapuoli havaitsee siirrettyjä 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvia tavanomaisia aseita siirretyn tarkoituksenvastaisesti, se toteuttaa kansallisen lakinsa ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti asianmukaiset toimet tämän tarkoituksenvastaisen siirron käsittelemiseksi. Nämä toimet voivat sisältää varoituksen antamisen niille osapuolille, joita asia mahdollisesti koskee, kyseisten 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaisten kuljetusten tutkimisen sekä seurantatoimet tutkinnan ja lainvalvonnan avulla.

5. Jotta osapuolet pystyisivät paremmin ymmärtämään ja estämään siirrettävien 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaisia siirtoja, niitä kehotetaan jakamaan keskenään asianmukaisia tietoja tehokkaista toimista tarkoituksenvastaisten siirtojen käsittelemiseksi. Näitä tietoja voivat olla tiedot laittomasta toiminnasta, mukaan lukien korruptio, kansainväliset laittoman kaupan reitit, laittomat välittäjät, laittomat toimituslähteet, salaamismenetelmät, tavanomaiset lähetyspaikat ja tarkoituksenvastaisiin siirtoihin osallistuvien järjestäytyneiden ryhmien käyttämät määräpaikat.

6. Osapuolia kehotetaan ilmoittamaan muille osapuolille sihteeristön kautta niistä toimista, jotka ne ovat toteuttaneet käsitelläkseen siirrettyjen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaisia siirtoja.

12 artikla
Tiedostojen pito

1. Osapuolet pitävät kansallisten säädöstensä ja määräystensä mukaisesti kansallisia tiedostoja vientiluvista, jotka ne ovat myöntäneet 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvia tavanomaisia aseita varten, tai tällaisten aseiden toteutuneesta viennistä.

2. Osapuolia kehotetaan pitämään tiedostoja 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista tavanomaisista aseista, jotka siirretään lopulliseen määräpaikkaansa niiden alueelle tai joiden kauttakuljetus osapuolten lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen kautta tai uudelleenlastaus tällä alueella sallitaan.

3. Osapuolia kehotetaan merkitsemään kyseisiin tiedostoihin tarpeen mukaan 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden määrä, arvo, malli/tyyppi, sallitut kansainväliset siirrot, tosiasiallisesti siirretyt tavanomaiset aseet sekä yksityiskohtaiset tiedot viejävaltiosta tai -valtioista, tuojavaltiosta tai -valtioista, kauttakuljetus- ja uudelleenlastausvaltiosta tai -valtioista ja loppukäyttäjistä.

4. Tiedostojen tietoja säilytetään vähintään kymmenen vuotta.

13 artikla
Raportointi

1. Kukin osapuoli antaa ensimmäisen vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta kyseisen osapuolen osalta 22 artiklan mukaisesti sihteeristölle ensimmäisen raportin toimista, jotka se on toteuttanut tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, mukaan lukien kansalliset säädökset, kansalliset valvonnanalaisten tuotteiden luettelot sekä muut määräykset ja hallinnolliset toimet. Osapuolet raportoivat tarvittaessa sihteeristölle uusista toimista, jotka ne ovat toteuttaneet tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Sihteeristö saattaa raportit osapuolten saataville ja jakaa ne näille.

2. Osapuolia kehotetaan raportoimaan sihteeristön välityksellä muille osapuolille tiedot sellaisista toteutetuista toimista, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi käsiteltäessä siirrettyjen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaisia siirtoja.

3. Osapuolet antavat sihteeristölle vuosittain viimeistään 31 päivänä toukokuuta raportin edelliseltä kalenterivuodelta 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden viennistä ja tuonnista, johon on annettu lupa tai joka on toteutunut. Sihteeristö saattaa raportit osapuolten saataville ja jakaa ne näille. Sihteeristölle annettu raportti voi sisältää samat tiedot, jotka osapuoli on antanut muiden asiaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmien yhteydessä, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien tavanomaisten aseiden rekisteri. Raporteista voidaan jättää pois kaupallisesti arkaluontoiset ja kansallista turvallisuutta koskevat tiedot.

14 artikla
Täytäntöönpano

Osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimet saattaakseen voimaan kansalliset säädökset ja määräykset, joilla tämän sopimuksen määräykset pannaan täytäntöön.

15 artikla
Kansainvälinen yhteistyö

1. Osapuolet toimivat yhteistyössä keskenään turvallisuusetujensa ja kansallisen lakinsa mukaisesti pannakseen tämän sopimuksen tehokkaasti täytäntöön.

2. Osapuolia kehotetaan helpottamaan kansainvälistä yhteistyötä, mukaan lukien tietojen vaihto sellaisista yhteistä etua koskevista asioista, jotka liittyvät tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen, turvallisuusetujensa ja kansallisen lakinsa mukaisesti.

3. Osapuolia kehotetaan neuvottelemaan keskenään yhteistä etua koskevista asioista sekä jakamaan tarvittaessa keskenään tietoja tämän sopimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi.

4. Osapuolia kehotetaan toimimaan yhteistyössä kansallisen lakinsa mukaisesti edistääkseen tämän sopimuksen määräysten kansallista täytäntöönpanoa, myös vaihtamalla keskenään tietoja laittomista toiminnoista ja toimijoista, sekä estääkseen ja lopettaakseen 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden tarkoituksenvastaiset siirrot.

5. Osapuolet avustavat toisiaan yhteisestä sopimuksesta ja kansallisen lakinsa mukaisesti mahdollisimman laajasti tutkinnassa, syytetoimissa ja oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tämän sopimuksen mukaisesti toteutettujen kansallisten toimien rikkomiseen.

6. Osapuolia kehotetaan toteuttamaan kansallisia toimia ja toimimaan yhteistyössä keskenään estääkseen korruptiomenettelyt 2 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavanomaisten aseiden siirrossa.

7. Osapuolia kehotetaan vaihtamaan keskenään kokemuksia ja tietoja kaikista tähän sopimukseen liittyvistä näkökohdista.

16 artikla
Kansainvälinen apu

1. Tätä sopimusta täytäntöön pannessaan osapuolet voivat pyytää apua, mukaan lukien oikeusapu ja lainsäädäntöapu, instituutioiden valmiuksien kehittäminen sekä tekninen, aineellinen ja rahallinen apu. Tätä apua voidaan antaa varastojen hallinnassa, aseidenriisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista koskevien ohjelmien toteuttamisessa, mallilainsäädännön laadinnassa sekä tehokkaiden täytäntöönpanomenettelyjen käyttöönotossa. Kaikki osapuolet, jotka siihen pystyvät, antavat tällaista apua pyydettäessä.

2. Osapuolet voivat pyytää, tarjota tai ottaa vastaan apua muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien, kansainvälisten, alueellisten, alialueellisten tai kansallisten organisaatioiden tai kansalaisjärjestöjen kautta tai kahdenvälisesti.

3. Osapuolet perustavat vapaaehtoisen rahaston auttaakseen kansainvälistä apua tarvitsevia ja sitä pyytäviä osapuolia tämän sopimuksen täytäntöön panemisessa. Kaikkia osapuolia kehotetaan luovuttamaan rahastoon varoja.

17 artikla
Osapuolten konferenssi

1. Tämän sopimuksen 18 artiklan mukaisesti perustettu väliaikainen sihteeristö kutsuu koolle osapuolten konferenssin viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta ja sen jälkeen ajankohtina, joista osapuolten konferenssi päättää.

2. Osapuolten konferenssi hyväksyy työjärjestyksensä yksimielisesti ensimmäisessä istunnossaan.

3. Osapuolten konferenssi hyväksyy toimintaansa koskevat varainhoitosäännöt, mahdollisesti perustamiensa avustavien toimielinten rahoitussäännöt sekä sihteeristön toimintaa sääntelevät varainhoitomääräykset. Kussakin varsinaisessa istunnossaan osapuolten konferenssi hyväksyy talousarvion seuraavaan varsinaiseen istuntoon saakka kestäväksi varainhoitokaudeksi.

4. Osapuolten konferenssi

a) tarkastelee tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, mukaan lukien tavanomaisten aseiden alalla tapahtuva kehitys;

b) käsittelee ja antaa suosituksia, jotka koskevat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja toimintaa, erityisesti sen yleismaailmallisuuden edistämistä;

c) käsittelee ehdotuksia tämän sopimuksen muuttamiseksi 20 artiklan mukaisesti;

d) käsittelee tämän sopimuksen tulkinnasta syntyviä kysymyksiä;

e) käsittelee sihteeristön tehtäviä ja talousarviota ja päättää niistä;

f) käsittelee sellaisten avustavien toimielinten perustamista, joita saatetaan tarvita tämän sopimuksen toimivuuden parantamiseksi; ja

g) suorittaa muita tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä.

5. Osapuolten konferenssi pitää ylimääräisiä kokouksia katsoessaan sen tarpeelliseksi tai osapuolen pyydettyä kirjallisesti ylimääräistä kokousta, edellyttäen, että vähintään kaksi kolmasosaa osapuolista kannattaa tätä pyyntöä.

18 artikla
Sihteeristö

1. Tällä sopimuksella perustetaan sihteeristö, jonka tehtävänä on auttaa osapuolia panemaan tämä sopimus tehokkaasti täytäntöön. Osapuolten konferenssin ensimmäiseen kokoukseen saakka tämän sopimuksen mukaisista hallintotehtävistä vastaa väliaikainen sihteeristö.

2. Sihteeristöllä on riittävä henkilöstö. Henkilöstöllä on tarvittava asiantuntemus sen varmistamiseksi, että sihteeristö pystyy suorittamaan 3 kohdassa tarkoitetut tehtävät tehokkaasti.

3. Sihteeristö on vastuussa osapuolille. Sihteeristö toimii mahdollisimman kevyellä organisaatiolla ja suorittaa seuraavia tehtäviä:

a) vastaanottaa, saattaa saataville ja jakaa tässä sopimuksessa määrättyjä raportteja;

b) pitää luetteloa kansallisista yhteystahoista ja saattaa sen osapuolten saataville;

c) auttaa sovittamaan yhteen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä avunpyyntöjä ja -tarjouksia sekä edistää pyydettäessä kansainvälistä yhteistyötä;

d) avustaa osapuolten konferenssia sen työssä, myös tekemällä järjestelyjä ja suorittamalla tarvittavia palveluja tämän sopimuksen mukaisia kokouksia varten; ja

e) suorittaa muita tehtäviä osapuolten konferenssin päätösten mukaan.

19 artikla
Riitojen ratkaiseminen

1. Osapuolet kuulevat toisiaan ja tekevät keskinäisellä suostumuksella yhteistyötä, myös neuvottelujen, välityksen, sovittelun tai oikeudenkäynnin avulla tai muilla rauhanomaisilla keinoilla, ratkaistakseen riidat, joita niiden välille voi syntyä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta.

2. Osapuolet voivat keskinäisellä suostumuksella käyttää välimiesmenettelyä ratkaistakseen keskinäiset riitansa tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevista asioista.

20 artikla
Sopimuksen muuttaminen

1. Kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta mikä tahansa osapuoli voi ehdottaa sopimuksen muuttamista. Sen jälkeen osapuolten konferenssi voi käsitellä muutosehdotuksia ainoastaan joka kolmas vuosi.

2. Ehdotus tämän sopimuksen muuttamiseksi toimitetaan kirjallisena sihteeristölle, joka lähettää ehdotuksen kaikille osapuolille vähintään 180 päivää ennen seuraavaa sellaista osapuolten konferenssin kokousta, jossa muutoksia voidaan käsitellä 1 kohdan mukaisesti. Muutosta käsitellään seuraavassa sellaisessa osapuolten konferenssin kokouksessa, jossa muutoksia voidaan käsitellä 1 kohdan mukaisesti, jos osapuolten enemmistö viimeistään 120 päivän kuluttua siitä, kun sihteeristö on lähettänyt muutosehdotuksen, ilmoittaa sihteeristölle kannattavansa ehdotuksen käsittelyä.

3. Osapuolet pyrkivät kaikin keinoin yksimielisyyteen kaikista muutoksista. Jollei kaikista pyrkimyksistä huolimatta yksimielisyyteen ole päästy, muutos hyväksytään viime kädessä osapuolten konferenssin kokouksessa läsnä olevien ja äänestävien osapuolten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Tässä artiklassa tarkoitetaan läsnä olevilla ja äänestävillä osapuolilla niitä läsnä olevia osapuolia, jotka äänestävät muutoksen puolesta tai sitä vastaan. Tallettaja ilmoittaa näin hyväksytyn muutoksen kaikille osapuolille.

4. Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytty muutos tulee voimaan kunkin muutosta koskevan hyväksymiskirjansa tallettaneen osapuolen osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun enemmistö sopimuksen osapuolista muutoksen hyväksymisen ajankohtana on tallettanut hyväksymiskirjansa tallettajan huostaan. Sen jälkeen muutos tulee voimaan kunkin muun osapuolen osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kyseinen osapuoli on tallettanut muutosta koskevan hyväksymiskirjansa.

21 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa 3 päivästä kesäkuuta 2013 sopimuksen voimaantuloon saakka.

2. Allekirjoittajavaltiot ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen.

3. Tultuaan voimaan tämä sopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille, jotka eivät ole allekirjoittaneet sitä.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

22 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viideskymmenes ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu tallettajan huostaan.

2. Sellaisen valtion osalta, joka tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tämä valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

23 artikla
Väliaikainen soveltaminen

Valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan antaa selityksen, jonka mukaan se soveltaa sopimuksen 6 ja 7 artiklaa väliaikaisesti ennen sopimuksen voimaantuloa kyseisen valtion osalta.

24 artikla
Voimassaolo ja irtisanominen

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2. Osapuolella on oikeus kansallista suvereniteettiaan käyttäen irtisanoa tämä sopimus. Osapuoli ilmoittaa irtisanomisesta tallettajalle, joka ilmoittaa asiasta kaikille muille osapuolille. Irtisanomisilmoituksessa voidaan antaa selitys irtisanomisen perusteista. Irtisanominen tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen, jollei irtisanomisilmoituksessa mainita myöhempää ajankohtaa.

3. Valtiota ei irtisanomisensa perusteella vapauteta niistä velvoitteista, jotka sille ovat syntyneet tästä sopimuksesta sen ollessa sopimuksen osapuolena, mukaan lukien mahdolliset rahalliset velvoitteet, joita sille on voinut syntyä.

25 artikla
Varaumat

1. Osapuoli voi tehdä varaumia tähän sopimukseen allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään sopimuksen tai liittyessään siihen, jolleivät varaumat ole sopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen vastaisia.

2. Osapuoli voi milloin tahansa peruuttaa varaumansa ilmoittamalla asiasta tallettajalle.

26 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpano ei vaikuta sellaisiin osapuolten velvoitteisiin, jotka perustuvat olemassa oleviin tai tuleviin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa tämän sopimuksen osapuolet ovat osapuolina, jos kyseiset velvoitteet ovat sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa.

2. Tähän sopimukseen ei saa vedota perusteena sen osapuolten välisten puolustusyhteistyösopimusten mitätöimiselle.

27 artikla
Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettajana toimii Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri.

28 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, kiinan-, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

TEHTY NEW YORKISSA toisena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.