25/2014

Annettu: 13.03.2014

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Tukholmassa 13 päivänä tammikuuta 2014 tehty sopimus maiden välisen valtakunnanrajan hoidosta tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 31 päivänä tammikuuta 2014. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä helmikuuta 2014.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2014.        

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS MAIDEN

VÄLISEN VALTAKUNNANRAJAN HOIDOSTA

1 artikla

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisellä valtakunnanrajalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa raja, joka on määritelty maiden välisessä viimeisimmässä säännönmukaisessa rajankäynnissä.

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat tällä sopimuksella huolehtimaan rajan teknisestä määrittelystä, tarkastuksesta ja hoidosta sekä suorittamaan tarpeelliset tehtävät pitääkseen rajan ja merkinnän sellaisena kuin se on rajankäynnin tuloksena. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa:

- rajan teknisen määrittelyn ylläpito,

- vahingoittuneiden rajamerkkien korjaus,

- rajamerkkien maalauksen kunnossapito,

- näkemien raivaus rajamerkkien luona ja raja-aukoilla

- työt uusien rajamerkkien tekemiseksi tai vanhojen merkintöjen kuntoonlaittamiseksi tapauksissa, joissa tekniset työt tai muut muutokset maastossa rajoitetulla alueella aiheuttavat tarvetta muuttaa tai parantaa valtakunnanrajan merkintää.

Työt suoritetaan Suomen ja vastaavasti Ruotsin valtuuskunnalle annettujen viimeisimmän rajankäynnin ohjeiden mukaan ja niiden kyseisen rajankäynnin teknisissä töissä noudatettujen suuntalinjojen mukaisesti, jotka on esitetty tällöin laadituissa asiakirjoissa.

3 artikla

Rajan ja rajamerkkien hoito jaetaan osuuksittain molempien maiden kesken siten, että kustannukset jakautuvat tasan maiden kesken sopimalla siitä valtakunnanrajan hoidosta vastuullisten viranomaisten kesken.

4 artikla

Ennen valtakunnanrajan tai rajamerkkien hoitotöiden aloittamista on kyseisen maan hoitotyöstä vastuullisen viranomaisen ilmoitettava töistä toisen maan vastuulliselle viranomaiselle. Toisen maan vastuullisen viranomaisen edustajilla on oikeus olla läsnä töiden suorituksessa.

5 artikla

Jos viranomainen, jolla toisessa maassa on vastuu rajamerkkien ja valtakunnanrajan kunnossapidosta, huomaa, että tehtävät toisen maan hoitamalla raja-osuudella tai rajamerkeillä ovat tarpeen, tulee siitä ilmoittaa tälle hoitotöistä vastuulliselle viranomaiselle.

6 artikla

Suoritetuista valtakunnanrajan ja rajamerkkien hoitotöistä laaditaan muistiot, joista toimitetaan jäljennökset toisen maan hoidosta vastaavalle viranomaiselle.

7 artikla

Edellä olevien artiklojen mukainen rajamerkkien hoidosta vastuullinen viranomainen on Suomessa nimetty Suomen rajanhoitovaltuuskunta ja Ruotsissa Maanmittauslaitos.

8 artikla

Kumpikin sopijapuoli vastaa itse kustannuksista niissä rajamerkkien kunnostustöissä, joista on sovittu 3 artiklan mukaisesti.

Lähemmin sovittavalla tavalla jaetaan maiden kesken ne kustannukset, jotka aiheutuvat sellaisista rajan merkinnän muutoksista tai parannuksista, jotka tehdään teknisten töiden tai maaston muiden muutosten takia rajoitetulla alueella.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopijapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että voimaantulon edellyttämät maassa voimassa olevien säädösten mukaiset toimenpiteet on suoritettu.

10 artikla

Artiklassa 7 mainittujen rajan hoidoista vastuullisten viranomaisten tulee hyvissä ajoin valmistella ja tehdä ehdotus koskien seuraavaa säännönmukaista rajankäyntiä.

Tehty päivänä kuuta 200 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä

kappaleena, joiden tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Tämän vakuudeksi asianomaisten valtioiden valtuutetut ovat allekirjoittaneet

tämän sopimuksen.

Suomen tasavallan puolesta

Ruotsin kuningaskunnan puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.