11/2014

Annettu: 08.11.2012

Valtioneuvoston asetus kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 9 §:n nojalla:

1 §

Kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskeva Ruotsin kanssa Reykjavikissa 29 päivänä elokuuta 2011 tehty sopimus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen ja lain mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 2 päivänä lokakuuta 2012 ja tasavallan presidentti 19 päivänä lokakuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (559/2012) tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2012.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2012.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2012

Sopimusteksti

Sopimus

Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä

Suomen tasavallan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka haluavat tukea maidensa välistä kehitystä edistämällä taksiliikennettä tiellä, ovat sopineet seuraavaa:

Luku 1

Yleiset määräykset

1 artikla
Soveltamisala

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuspuolten alueiden väliseen kansainväliseen taksiliikenteeseen.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

1. taksiliikenteellä sellaista aikatauluun sitomatonta taksiyrityksen harjoittamaa ammattimaista henkilökuljetusliikennettä, jota suoritetaan joko autolla, joka on tarkoitettu enintään kahdeksan henkilön kuljettamiseen kuljettajaa lukuun ottamatta tai muulla ajoneuvolla, jota saa käyttää taksiliikenteeseen sen sopimuspuolen, johon yritys on sijoittunut, kansallisen lainsäädännön mukaisesti; ajoneuvon on oltava rekisteröity Suomeen tai Ruotsiin;

2. taksiyrityksellä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on sijoittunut toisen sopimuspuolen alueelle ja jolla on oikeus harjoittaa taksiliikennettä siellä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan;

3. kotivaltiolla sopimuspuolen aluetta, jossa taksiyrityksellä on oikeus harjoittaa taksiliikennettä siellä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Luku II

Taksiliikenne

3 artikla
Sallittu taksiliikenne

Taksiyritys saa harjoittaa taksiliikennettä sopimuspuolten alueiden välillä ja niiden sisällä seuraavasti:

a) taksiyritys saa kuljettaa matkustajia kotivaltiosta toisen sopimusvaltion alueelle;

b) taksiyritys saa kuljettaa matkustajia toisen sopimusvaltion alueelta kotivaltioon, jos kuljetus on tilattu ennakkoon tai paikallista taksia ei ole saatavilla;

c) taksiyritys saa harjoittaa taksiliikennettä toisen sopimuspuolen alueen kautta kolmanteen maahan ottamatta uusia matkustajia kauttakulkumatkan aikana;

d) taksiyritys saa suorittaa tilapäisiä paikallisia retkiä kahden paikan välillä toisen sopimuspuolen alueella, jos retket liittyvät välittömästi a kohdassa tarkoitettuun sallittuun kuljetukseen ja retket tapahtuvat samalla ajoneuvolla ja ne on tarkoitettu samoille matkustajille.

4 artikla
Taksiliikenne, joka ei ole sallittua

Taksiyritys ei saa harjoittaa taksiliikennettä

a) toisen sopimuspuolen alueella kahden paikan välillä (kabotaasi) ellei kuljetus ole 3 artiklan d kohdassa tarkoitettu kuljetus;

b) toisen sopimuspuolen alueelta kolmanteen maahan eikä päinvastoin.

5 artikla
Taksiliikennettä hoitavan velvollisuudet

Sen, joka hoitaa taksiliikennettä tämän sopimuksen mukaisesti, on:

a) rekisteröitävä kuljetus taksamittariin taksiyrityksen kotivaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

b) pidettävä ajoneuvossa 6 artiklassa mainitut asiakirjat,

c) pyydettäessä esitettävä edellä b kohdassa tarkoitetut asiakirjat 9 artiklassa mainituille toimivaltaisille viranomaisille.

6 artikla
Asiakirjat

Edellä 5 artiklan b ja c kohdassa mainituilla asiakirjoilla tarkoitetaan Suomessa kotipaikkaansa pitävien taksiyritysten osalta seuraavia asiakirjoja:

1. alkuperäinen taksilupa;

2. taksinkuljettajan ajolupa tai vastaava henkilöauton ammattiajolupa tai henkilöauton ammattiajolupa, joka on rajoitettu invataksin kuljettamiseen;

3. auton rekisteriotteen osa I tai rekisteröintitodistuksen osa I, todisteena siitä, että ajoneuvoa saa käyttää ulkomailla;

4. taksamittarin sinetöintitodistus;

5. kuljettajan henkilökohtainen ajopäiväkirja;

6. jos autossa on turvakamera, kameran rekisteriseloste; ja

7. valtioneuvoston voimassa oleva asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista tai vastaava hinnasto tai selvitys maksujen määräytymisperusteista.

Edellä 5 artiklan b ja c kohdassa mainituilla asiakirjoilla tarkoitetaan Ruotsissa kotipaikkaansa pitävien taksiyritysten osalta seuraavia asiakirjoja:

1. oikeaksi todistettu jäljennös taksiluvasta;

2. taksinkuljettajatodistus;

3. ajoneuvon rekisteröintitodistus;

4. viimeksi annettu pöytäkirja ajoneuvon valvontakatsastuksesta; ja

5. viimeksi annettu pöytäkirja taksamittarin katsastuksesta.

7 artikla
Verot ja maksut

a) Taksiyritys, joka suorittaa kuljetuksia toisen sopimusvaltion alueella tämän sopimuksen mukaisesti, on vapautettu kaikista veroista ja maksuista, joita peritään tieliikenteestä ja ajoneuvon hallussapidosta tällä alueella, lukuun ottamatta polttoaineveroa. Tämä pätee ainoastaan sillä ehdolla, että käytettäviä ajoneuvoja ei ole rekisteröity toisen sopimuspuolen alueella.

b) Tämän artiklan mukainen verovapaus ei koske teiden ja siltojen käytöstä perittäviä veroja ja maksuja eikä arvonlisäveroja.

8 artikla
Seuraamuksista ilmoittaminen

Jos taksiyritys toisen sopimusvaltion alueella ollessaan rikkoo tämän sopimuksen määräystä tai määräyksiä, on rikkomuspaikan toimivaltaisten viranomaisten alueellaan sovellettavista oikeudellisista seuraamuksista riippumatta ilmoitettava asiasta toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille, jonka tulee ryhtyä kansallisessa lainsäädännössä määrättyihin toimenpiteisiin. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen asiassa päätetyistä seuraamuksista.

Luku III

Loppumääräykset

9 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

Edellä 8 artiklassa mainittuja toimivaltaisia viranomaisia ovat tämän sopimuksen voimaantullessa Suomessa taksiluvan myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja vastaavasti Ruotsissa Transportstyrelsen. Edellä 5 artiklassa mainittuja toimivaltaisia valvontaviranomaisia ovat tämän sopimuksen voimaantullessa Suomen ja Ruotsin poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaiset.

Jäljempänä 10 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat tämän sopimuksen voimaantullessa Suomen tasavallan osalta liikenne- ja viestintäministeriö ja vastaavasti Ruotsin kuningaskunnan osalta elinkeinoministeriö.

Sopimuspuolet ilmoittavat diplomaattista tietä toisilleen, jos tässä sopimuksessa mainitut toimivaltaiset viranomaiset muuttuvat.

10 artikla
Sekakomitea ja riitojen ratkaisu

Toimivaltaiset viranomaiset perustavat sekakomitean käsittelemään sopimuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Sekakomitea kokoontuu säännöllisesti ja jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

Sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvat riidat, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty ratkaisemaan yksimielisesti, ratkaistaan sopimuspuolten kesken.

11 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattista tietä antaneet toisilleen kirjallisen ilmoituksen siitä, että asianomaisen valtion kansalliset vaatimukset sopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

12 artikla
Sopimuksen muutokset

Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella.

Jokainen tätä sopimusta koskeva muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattista tietä antaneet toisilleen kirjallisen ilmoituksen siitä, että asianomaisen valtion kansalliset vaatimukset muutossopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

13 artikla
Irtisanominen

Sopimuspuoli voi sanoa irti tämän sopimuksen antamalla kirjallisen ilmoituksen diplomaattista tietä. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen tai myöhempänä, ilmoituksessa mainittuna ajankohtana.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena Reykjavikissa 29 päivänä elokuuta 2011 suomeksi ja ruotsiksi, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.