85/2013

Annettu: 14.11.2013

Valtioneuvoston asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta vuonna 1990 tehtyyn sopimukseen (SopS 27-28/1991) 30 päivänä syyskuuta 2011 hyväksytyt 1 artiklan muutokset ovat voimassa 12 päivästä syyskuuta 2013 ja 18 artiklan muutokset 22 päivästä elokuuta 2012, niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 9 päivänä helmikuuta 2012 ja muutosten hyväksymisestä on ilmoitettu EBRD:lle 27 päivänä helmikuuta 2012.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

EUROOPAN JÄLLEENRAKENNUS- JA KEHITYSPANKIN (EBRD) PERUSTAMISSOPIMUKSEN 1 ja 18 ARTIKLAT

1 artikla
Tarkoitus

Taloudellisen kasvun ja jälleenrakennustoiminnan tukemiseksi pankki pyrkii huolehtimaan avoimeen markkinatalouteen siirtymisestä sekä edistämään yksityistä aloitteellisuutta ja yrittäjätoimintaa niissä Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa, jotka sitoutuvat noudattamaan monipuoluedemokratian, moniarvoisuuden ja markkinatalouden periaatteita ja soveltavat niitä. Samoin edellytyksin pankki voi toimia tarkoituksensa mukaisesti myös Mongoliassa ja eteläisen ja itäisen Välimeren alueella sijaitsevissa jäsenvaltioissa pankin määräämällä tavalla, jos vähintään kahden kolmasosan enemmistö hallintoneuvoston jäsenistä edustaen vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänimäärästä kannattaa tätä. Tämän mukaisesti kaikilla tässä sopimuksessa ja sen liitteissä olevilla viittauksilla "Keski- ja Itä-Euroopan valtioihin", "lainansaajavaltioon (tai –valtioihin)" tai "vastaanottajajäsenmaahan (tai –maihin)" tarkoitetaan myös Mongoliaa ja jokaista sellaista eteläisen ja itäisen Välimeren valtiota.

18 artikla
Erityisrahastot

1. (i) Pankki voi suostua hallinnoimaan erityisrahastoja, joiden tarkoituksena on palvella pankin tavoitteita ja jotka liittyvät pankin toimialaan sen lainansaajavaltioissa ja mahdollisissa lainansaajavaltioissa. Kunkin erityisrahaston hallintokulut kokonaisuudessaan laskutetaan kyseiseltä erityisrahastolta.

(ii) Sovellettaessa i alakohtaa hallintoneuvosto voi päättää muun jäsenen kuin lainansaajavaltion pyynnöstä, että tällainen jäsen hyväksytään mahdolliseksi lainansaajavaltioksi sellaiseksi määräajaksi ja sellaisin ehdoin, jotka katsotaan sopiviksi. Tällainen päätös edellyttää, että vähintään kahden kolmasosan enemmistö hallintoneuvoston jäsenistä edustaen vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänimäärästä kannattaa sitä.

(iii) Päätös hyväksyä jäsen mahdolliseksi lainansaajavaltioksi voidaan tehdä vain, jos kyseinen jäsen pystyy täyttämään lainansaajavaltiolle asetetut vaatimukset. Nämä vaatimukset on määritelty tämän sopimuksen 1 artiklassa sellaisena kuin se on kyseistä päätöstä tehtäessä tai sellaisena kuin se on silloin, kun hallintoneuvoston kyseistä päätöstä tehtäessä jo hyväksymä muutos tulee voimaan.

(iv) Jos mahdollisesta lainansaajavaltiosta ei ole tullut lainansaajavaltiota ii alakohdassa tarkoitetun määräajan loppuun mennessä, pankki lopettaa välittömästi kaikki erityistoimintansa tässä valtiossa lukuun ottamatta niitä toimintoja, jotka liittyvät erityisrahaston varojen rahaksimuuttoon, suojeluun ja säilyttämiseen sekä tämän yhteydessä syntyneiden velkasuhteiden selvittelyyn.

2. Pankin hyväksymiä erityisrahastoja voidaan käyttää lainansaajavaltioissa ja mahdollisissa lainansaajavaltioissa millä tahansa tavalla ja millä tahansa ehdoilla ja edellytyksillä, jotka vastaavat pankin tavoitteita ja tehtäviä, tämän sopimuksen muita soveltuvia määräyksiä ja sopimusta tai sopimuksia, jotka koskevat tällaisia rahastoja.

3. Pankin tulee hyväksyä kunkin erityisrahaston perustamisen, hallinnon ja käytön edellyttämät säännöt. Nämä ohjeet ja säännöt eivät saa olla ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, joita sovelletaan nimenomaan vain pankin varsinaiseen toimintaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.