54/2013

Sopimusteksti

Suomen tasavallan

Kosovon tasavallan

välinen sopimus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

Suomen tasavalta ja Kosovon tasavalta,

jäljempänä osapuolet, jotka haluavat edistää ja vahvistaa yhteistyötään kansainvälisessä toiminnassa laittoman maahanmuuton torjumiseksi kansainvälisten sopimusten ja vastavuoroisuuden nojalla, tunnustavat ihmisoikeuksien ja vapauksien noudattamisen välttämättömyyden ja korostavat, että tämä sopimus ei rajoita niiden oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamista Suomen tasavaltaan ja Kosovon tasavaltaan, jotka johtuvat 10 päivänä joulukuuta 1948 annetusta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta ja kansainvälisestä oikeudesta, erityisesti 4 päivänä marraskuuta 1950 annetusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevasta eurooppalaisesta yleissopimuksesta, 28 päivänä heinäkuuta 1951 annetusta pakolaisten asemaa koskevasta sopimuksesta ja siihen liittyvästä 31 päivänä tammikuuta 1967 annetusta pöytäkirjasta, 16 päivänä joulukuuta 1966 annetusta kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta ja kansainvälisistä luovuttamista koskevista asiakirjoista, ovat sopineet seuraavasta:

MÄÄRITELMÄT

1 ARTIKLA

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "takaisinotolla" pyynnön esittävän osapuolen alueelle laittomasti tulleiden tai siellä laittomasti olevien tai asuvien henkilöiden (pyynnön vastaanottavan osapuolen kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden) siirtämistä pyynnön esittävän osapuolen alueelta ja vastaanottamista pyynnön vastaanottavan osapuolen alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

b) "Suomen tasavallan kansalaisella" henkilöä, jolla on Suomen tasavallan lainsäädännön mukainen Suomen tasavallan kansalaisuus;

c) "Kosovon tasavallan kansalaisella" henkilöä, jolla on Kosovon tasavallan lainsäädännön mukainen Kosovon tasavallan kansalaisuus;

d) "kolmannen maan kansalaisella" henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan kansalaisuus;

e) "kansalaisuudettomalla henkilöllä" henkilöä, jolla ei ole Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan kansalaisuutta ja joka ei voi osoittaa olevansa minkään muun valtion kansalainen;

f) "oleskeluluvalla" minkä tahansa tyyppistä Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan myöntämää virallista lupa-asiakirjaa, joka oikeuttaa sen haltijan oleskelemaan Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan alueella. Ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisten valtioiden alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

g) "viisumilla" Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, joka vaaditaan maahantuloon Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan alueelle tai näiden kauttakulkua varten. Ilmaisulla ei tarkoiteta lentokentän kauttakulkuviisumia.

h) "pyynnön esittävällä osapuolella" osapuolta, joka on tämän sopimuksen I tai II jakson mukaisen takaisinottopyynnön tai IV jakson mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

i) "pyynnön vastaanottavalla osapuolella" osapuolta, jolle tämän sopimuksen I tai II jakson mukainen takaisinottopyyntö tai IV jakson mukainen kauttakulkupyyntö osoitetaan;

j) "toimivaltaisella viranomaisella" Suomen tasavallan tai Kosovon tasavallan kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta tämän sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

k) "kauttakululla" kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueen kautta tämän matkustaessa pyynnön esittäneen osapuolen alueelta kohdemaahan.

I jakso

OSAPUOLTEN KANSALAISTEN TAKAISINOTTO
2 ARTIKLA

1) Kumpikin osapuoli ottaa toisen osapuolen pyynnöstä ja ilman muodollisuuksia alueelleen henkilön, joka ei täytä tai ei enää täytä pyynnön esittävän osapuolen alueella sovellettavia maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä, edellyttäen, että voidaan todistaa tai perustellusti olettaa, että henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansalaisuus.

2) Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan, jos kansalaisuus todistetaan tai voidaan perustellusti olettaa alla lueteltujen asiakirjojen perusteella.

2.1 Henkilön kansalaisuus voidaan todistaa seuraavien voimassa olevien asiakirjojen avulla:

Suomen tasavalta:

- passi;

- poliisiviranomaisten antama henkilökortti.

Kosovon tasavalta:

- passi;

- henkilökortti;

- kansalaisuustodistus;

- syntymätodistus.

2.2 Henkilön kansalaisuus voidaan perustellusti olettaa seuraavien asiakirjojen perusteella:

- jokin kappaleessa 2.1 luetelluista asiakirjoista, jonka voimassaolo on päättynyt;

- pyynnön vastaanottaneen osapuolen viranomaisten myöntämä asiakirja, jonka perusteella asianomaisen henkilön henkilöllisyys voidaan perustellusti olettaa (esimerkiksi ajokortti, merimieskirja, sotilaspassi tai jokin muu puolustusvoimien myöntämä asiakirja);

- matkustusasiakirja tai henkilökortti, jonka on myöntänyt Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikainen hallinto Kosovossa (UNMIK);

- UNMIK:n myöntämä syntymätodistus;

- todistus ilmoittautumisesta konsuliedustustoon tai ote väestörekisteristä;

- pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä muu asiakirja;

- valokopio tässä artiklassa mainitusta asiakirjasta;

- hallinto- tai oikeusviranomaisen asianmukaisesti tallentamat tiedot kyseisestä henkilöstä;

- toimivaltaisen kansallisen viranomaisen asianmukaisesti tallentamat vilpittömässä mielessä toimivien todistajien lausunnot;

- asianomaisen henkilön kielitaito tämän käyttämässä kielessä;

- jokin muu asiakirja tai tieto (valokuva, sähköinen tai biometrinen), jonka pyynnön vastaanottanut osapuoli hyväksyy.

3) Pyynnön esittänyt osapuoli ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen osapuolen takaisin ottaman henkilön, jos kolmen (3) kuukauden kuluessa kyseisen henkilön siirrosta osoittautuu todeksi, että tässä artiklassa määrätyt vaatimukset eivät täyty.

3 ARTIKLA

1) Jos kansalaisuus on perustellusti oletettu 2 artiklan 2.2 kappaleen mukaisesti, pyynnön vastaanottaneen osapuolen diplomaattinen edustusto tai konsuliedustusto myöntää viipymättä tarvittavan matkustusasiakirjan kyseessä olevan henkilön palauttamista varten.

2) Jos esitettyjä asiakirjoja tai todisteita, joiden perusteella kansalaisuus on tarkoitus perustellusti olettaa, ei hyväksytä tai niitä ei ole saatavilla, pyynnön vastaanottaneen osapuolen diplomaattinen edustusto tai konsuliedustusto toimittaa asianomaisen henkilön kuulemisen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kuulemisen järjestää pyynnön esittänyt osapuoli pyynnön vastaanottaneen osapuolen diplomaattisen edustuston tai konsuliedustuston avustuksella.

3) Jos kuulemisen perusteella voidaan osoittaa, että asianomainen henkilö on pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansalainen, diplomaattinen edustusto tai konsuliedustusto myöntää viiden (5) työpäivän kuluessa pyynnön esittäneen osapuolen pyynnöstä tarvittavan matkustusasiakirjan asianomaisen henkilön palauttamista varten.

II jakso

KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTTO
4 ARTIKLA

1) Kumpikin osapuoli ottaa toisen osapuolen pyynnöstä ja ilman muodollisuuksia takaisin alueelleen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön, joka ei tai ei enää täytä ehtoja, jotka koskevat maahantuloa tai oleskelua pyynnön esittäneen osapuolen alueella, jos todistetaan tai voidaan perustellusti olettaa, että kyseinen henkilö on tullut pyynnön esittäneen osapuolen alueelle oleskeltuaan tai asuttuaan pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella tai kuljettuaan sen kautta kahdentoista (12) kuukauden aikana välittömästi ennen sitä ajankohtaa, jona pyynnön esittäneen osapuolen viranomaiset havaitsivat asianomaisen henkilön laittoman maahantulon tai oleskelun.

2) Tämän artiklan 1 kappaletta sovelletaan, jos kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tulo pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueelle tai oleskelu siellä voidaan todistaa tai perustellusti olettaa jäljempänä mainitun asiakirjan tai todisteen perusteella.

2.1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tulo pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueelle tai oleskelu siellä voidaan todistaa jonkin alla luetellun todisteen perusteella:

- aidoissa, väärennetyissä tai väärissä matkustusasiakirjoissa tai henkilöllisyystodis-tuksissa olevat maahantulo- tai maastapoistumisleimat tai vastaavat merkinnät;

- oleskelulupa, jonka voimassaolo on päättynyt enintään kolme (3) kuukautta aiemmin;

- viisumi, jonka voimassaolo on päättynyt enintään kolme (3) kuukautta aiemmin;

- henkilökohtainen matkalippu.

2.2 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tulo pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle tai oleskelu siellä voidaan perustellusti olettaa erityisesti jonkin alla luetellun asiakirjan tai merkinnän perusteella;

- oleskelulupa, jonka voimassaolo on päättynyt yli kolme (3) kuukautta aiemmin;

- pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä asiakirja, jonka perusteella asianomaisen henkilön henkilöllisyys voidaan perustellusti olettaa, kuten ajokortti, merimieskirja tai ampuma-aselupa;

- valokopio tässä artiklassa mainitusta asiakirjasta;

- asianomaisen henkilön sormenjäljet, jotka pyynnön vastaanottanut osapuoli on aiemmin ottanut;

- pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella rekisteröidyn ajoneuvon käyttöön liittyvät asiakirjat;

- matkaliput;

- lääkärin, hammaslääkärin tai vastaavan ajanvarauskortit;

- tositteet valuutanvaihdosta;

- julkisten tai yksityisten laitosten kulkulupakortit;

- tositteet hotellilaskun, lääkärinlaskun tai muiden palvelujen maksamisesta;

- ostokuitit;

- kirjeet, jotka asianomainen henkilö on kirjoittanut oleskellessaan pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella;

- valtion virkamiesten tai muiden henkilöiden lausunnot;

- kansainvälisten viranomaisten tai kansalaisjärjestön antama henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvä tieto;

- asianomaisen henkilön antamat johdonmukaiset ja riittävän täsmälliset selvitykset, joiden sisältämät tiedot ovat puolueettomasti todennettavissa ja pyynnön vas-taanottaneen sopimuspuolen tarkistettavissa;

- todennettavissa olevat tiedot, jotka osoittavat, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkatoimiston tai kuljetusliikkeen palveluja;

- jokin muu asiakirja tai tieto, jonka pyynnön vastaanottanut osapuoli hyväksyy.

3) Kosovo ottaa myös Suomen hakemuksesta takaisin entisen Jugoslavian liittotasavallan entiset kansalaiset, jotka eivät ole saaneet muuta kansalaisuutta ja joiden syntymäpaikka ja vakinainen asuinpaikka olivat 1 päivänä tammikuuta 1998 Kosovon alueella, edellyttäen, että Kosovon viranomaiset voivat vahvistaa jälkimmäisen tiedon sinä ajankohtana, jolloin takaisinottopyyntö esitetään.

4) Tämän artiklan 3 kappaletta sovelletaan, jos henkilön tulo Suomen alueelle tai hänen oleskelunsa Suomessa voidaan todistaa jollakin seuraavista todisteista, jos asiakirjat on myönnetty ennen kesäkuun 10 päivää 1999:

- Entisen Jugoslavian liittotasavallan Kosovon alueella myöntämät syntymätodistukset tai niiden valokopiot;

- Kosovon tai entisen Jugoslavian liittotasavallan myöntämät julkiset asiakirjat tai niiden valokopiot, joissa todetaan tämän artiklan 3 kappaleessa vaaditut syntymäpaikka ja/tai vakinainen asuinpaikka.

Tämän artiklan 3 kappaletta sovelletaan, jos tällaisten henkilöiden tulo Suomen alueelle tai heidän oleskelunsa siellä voidaan perustellusti olettaa seuraavassa lueteltujen asiakirjojen näytön perusteella, jos asiakirjat on myönnetty ennen kesäkuun 10 päivää 1999:

- muut asiakirjat tai todistukset tai niiden valokopiot, jotka osoittavat syntymäpaikaksi Kosovon alueen;

- asianomaisen henkilön oikeudenkäynnin tai hallinnollisen asian käsittelyn yhteydessä antama lausunto.

5) Kumpikin osapuoli ottaa toisen osapuolen pyynnöstä ja ilman muodollisuuksia takaisin kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön, joka ei tai ei enää täytä ehtoja, jotka koskevat maahantuloa tai oleskelua pyynnön esittäneen osapuolen alueella, jos asianomaisella henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen osapuolen myöntämä voimassaoleva viisumi tai oleskelulupa.

6) Pyynnön esittänyt osapuoli ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen osapuolen takaisinottaman henkilön, jos kolmen (3) kuukauden kuluessa kyseisen henkilön siirrosta osoittautuu todeksi, että tässä artiklassa määrätyt ehdot eivät täyty.

5 ARTIKLA

Tämän sopimuksen 4 artiklassa määrättyä takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta:

- kolmannen maan kansalaiseen tai kansalaisuudettomaan henkilöön, jolla on pyynnön esittäneen osapuolen myöntämä viisumi tai oleskelulupa, paitsi siinä tapauksessa, että henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin;

- kolmannen maan kansalaiseen tai kansalaisuudettomaan henkilöön tai henkilöön, jonka pyynnön esittänyt osapuoli on tunnustanut pakolaiseksi 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, tai valtiottomaksi henkilöksi 28 päivänä syyskuuta 1954 tehdyn valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan New Yorkin yleissopimuksen mukaisesti;

- kolmannen maan kansalaiseen tai kansalaisuudettomaan henkilöön, joka on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansainvälisen lentoaseman kautta.

III jakso

TAKAISINOTTOMENETTELY
6 ARTIKLA

1) Takaisinottopyyntö esitetään kirjallisesti. Pyyntöön sisällytettävistä tiedoista ja pyynnön esittämistavoista sovitaan 15 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

- Pyynnön esittävä osapuoli toimittaa tiedot lääketieteellisen tai muun erityishoidon, valvonnan tai ambulanssikuljetuksen tarpeesta, jos asianomainen henkilö tarvitsee sairaanhoitoa ja tämä on henkilön oman edun mukaista.

- Jos poliisi saattaa asianomaisen henkilön, on noudatettava 9 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

2) Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun pyynnön esittävän osapuolen viranomaiset havaitsivat asianomaisen henkilön laittoman maahantulon tai maassa oleskelun.

3) Pyynnön vastaanottanut osapuoli vastaa takaisinottopyyntöön mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tätä määräaikaa voidaan pidentää viidellätoista (15) työpäivällä 3 artiklan 2 kappaleen mukaisessa tapauksessa. Takaisinottopyynnön epääminen on perusteltava kirjallisesti.

Edellä tarkoitettujen määräaikojen umpeutuessa takaisinotto katsotaan hyväksytyksi.

4) Takaisinotto on suoritettava kolmenkymmenen (30) työpäivän kuluessa takaisinoton hyväksymisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää tosiasiallisten tai oikeudellisten esteiden vuoksi 60 työpäivään.

5) Jos takaisinotolle on tosiasiallisia tai laillisia esteitä, määräaikaa jatketaan pyynnöstä siihen asti, että esteet poistuvat.

6) Takaisinottopyynnön kohteena olevaa henkilöä ei saa luovuttaa ennen kuin pyynnön vastaanottanut osapuoli on hyväksynyt takaisinoton ja pyynnön esittänyt osapuoli on saanut tästä ilmoituksen.

7) Pyynnön esittänyt osapuoli vastaa henkilön takaisinotosta aiheutuvista kustannuksista sekä 2 artiklan 3 kappaleen ja 4 artiklan 6 kappaleen mukaisista takaisinoton aiheuttamista kuluista pyynnön vastaanottaneen osapuolen rajalle asti.

IV jakso

KAUTTAKULKU
7 ARTIKLA

1) Kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen pyynnöstä sellaisen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kauttakulun alueensa läpi, jonka pyynnön esittänyt osapuoli on poistanut maasta tai jolta pyynnön esittänyt osapuoli on evännyt maahantulon. Kauttakulku tapahtuu lentoteitse.

2) Pyynnön esittänyt osapuoli vastaa täysimääräisesti kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön matkasta kohdemaahan ja ottaa kyseisen henkilön takaisin, jos matkanteko jostain syystä keskeytyy tai henkilöltä evätään tulo kohdemaahan.

3) Pyynnön esittänyt osapuoli ilmoittaa pyynnön vastaanottaneelle osapuolelle, onko kauttakulkevalla henkilöllä oltava saattajia. Pyynnön vastaanottanut osapuoli voi

- järjestää saattamisen itse, jolloin pyynnön esittänyt osapuoli korvaa tästä aiheutuvat kustannukset;

- järjestää saattamisen yhteistyössä pyynnön esittäneen osapuolen kanssa; tai

- valtuuttaa pyynnön esittäneen osapuolen järjestämään saattamisen omalla alueellaan.

8 ARTIKLA

Pyyntö, joka koskee kauttakulkulupaa henkilön maasta poistamisen tai maahantulon epäämisen vuoksi, toimitetaan suoraan toimivaltaiselta viranomaiselta toiselle 15 artiklan 2 kappaleen mukaisesti sovittavien ehtojen mukaisesti.

9 ARTIKLA

1) Jos kauttakulku tapahtuu poliisin saattamana, pyynnön esittäneen osapuolen järjestämät saattajat ovat siviiliasuissa ja aseistamattomia ja heillä on kauttakulkulupa mukanaan.

2) Pyynnön esittäneen osapuolen järjestämien saattajien, jotka toteuttavat tämän sopimuksen mukaisesti kauttakulun pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella, on milloin tahansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, tehtävänsä luonne sekä virka-asemansa pyynnön vastaanottaneen osapuolen myöntämää kauttakulkulupaa näyttämällä.

3) Saattajat vastaavat kauttakulun aikana kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön valvonnasta ja varmistavat, että kyseinen henkilö nousee lentokoneeseen. Osapuolet myöntävät niille toisen osapuolen viranomaisia edustaville saattajille, jotka toteuttavat tämän sopimuksen mukaisia tehtäviään, samanlaisen suojan ja tuen kuin ne myöntäisivät omille virkamiehilleen. Saattajat toteuttavat tehtävänsä pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten määräysvallassa.

4) Pyynnön vastaanottanut osapuoli voi tarvittaessa ottaa vastuulleen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön valvonnan sekä sen varmistamisen, että tämä nousee lentokoneeseen.

5) Pyynnön esittäneen osapuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö kulkee mahdollisimman nopeasti pyynnön vastaanottaneen osapuolen lentoaseman läpi.

6) Osapuolet vaihtavat keskenään kaikki hallussaan olevat tiedot kaikista kauttakulkuun liittyvistä tapahtumista.

10 ARTIKLA

Jos maasta poistettua henkilöä tai henkilöä, jonka maahantulo on evätty, ei kauttakulun yhteydessä päästetä lentokoneeseen tai lentokoneeseen nouseminen ei ole mahdollista, pyynnön esittänyt osapuoli ottaa kyseisen henkilön takaisin välittömästi ensimmäisellä käytettävissä olevalla lennol-la.

11 ARTIKLA

Saattajiin sovelletaan pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella kyseisen osapuolen kansallista lainsäädäntöä.

12 ARTIKLA

Maasta poistamisesta tai maahantulon epäämisestä johtuva kauttakulku voidaan kieltää erityisesti seuraavissa tapauksissa:

1. kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä uhkaa kohdemaassa kuolemantuomio, kidutus tai jokin muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus tai joutuminen vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen perusteella;

2. kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö muodostaa uhkan pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansalliselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle tai kansanterveydelle.

13 ARTIKLA

Pyynnön esittänyt osapuoli vastaa kauttakulkukustannuksista kohdemaan rajalle asti sekä henkilön mahdollisesta palauttamisesta johtuvista kustannuksista.

V jakso

TIETOSUOJA
14 ARTIKLA

1) Tämän sopimuksen täytäntöönpano edellyttää henkilötietojen välittämistä palauttamisen yhteydessä. Välitetyt tiedot voivat koskea vain seuraavia asioita:

- takaisinotettavan henkilön ja tarvittaessa tämän perheenjäsenten henkilötiedot (sukunimi, etunimi, isän nimi, aikaisemmat nimet, kutsuma-, sala- tai peitenimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli sekä nykyinen ja mahdollinen aiempi kansalaisuus);

- henkilökortti tai passi;

- muut sellaiset tiedot, joita tarvitaan palautettavan henkilön tunnistamisessa;

- pysähdykset ja kulkureitit; sekä

- tiedot lääketieteellisen tai muun erityishoidon tai valvonnan tai ambulanssikuljetuksen tarpeesta, jos asianomainen henkilö tarvitsee sairaanhoitoa ja tämä on henkilön oman edun mukaista.

2) Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset vain tähän sopimukseen liittyvissä tarkoituksissa. Tiedot välittävä osapuoli varmistaa, että tiedot ovat virheettömiä ja tarpeellisia eivätkä ylitä sen tarkoituksen vaatimuksia, jota varten ne välitetään. Tiedot vastaanottaneelle osapuolelle ilmoitetaan välittömästi, jos tiedot ovat virheellisiä tai ne on välitetty laittomasti, ja tämä korjaa tai tuhoaa tiedot. Tiedot välittävän osapuolen on annettava kirjallinen suostumuksensa ennen kuin tietoja voi välittää muille tahoille. Henkilötiedot voidaan säilyttää vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten tiedot on välitetty.

3) Kumpikin osapuoli tiedottaa pyynnöstä toiselle osapuolelle tietojen käytöstä ja käytön yhteydessä saaduista tuloksista.

4) Kummankin osapuolen kansallista tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröityjen oikeuksiin. Kansalliset tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käsittelyä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

VI jakso

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPPUMÄÄRÄYKSET
15 ARTIKLA

1) Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset tekevät tarvittaessa yhteistyötä ja konsultoivat toisiaan tämän sopimuksen täytäntöönpanossa ja soveltamisessa.

2) Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat toimivaltuuksiensa rajoissa sopia tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä.

2) Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiiviistä yhteistyötä korvausvaatimusten käsittelyn yksinkertaistamiseksi. Osapuolet vaihtavat keskenään etenkin kaikki hallussaan olevat tiedot vahinkotapauksista tämän artiklan mukaisesti.

3) Toimivaltainen viranomainen voi pyytää kokouksen kutsumista koolle jonkin tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvän kysymyksen ratkaisemiseksi.

16 ARTIKLA

1) Osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten tiedot.

2) Osapuolet ilmoittavat välittömästi toisilleen diplomaattiteitse kaikista tämän artiklan 1 kappaleessa mainituissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

17 ARTIKLA

1) Tämä sopimus ei vaikuta sellaisiin osapuolten velvollisuuksiin, jotka perustuvat seuraaviin sopimuksiin:

- 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehty pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla;

- 4 päivänä marraskuuta 1950 tehty Eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi;

- 10 päivänä joulukuuta 1984 tehty kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus;

- osapuolten ratifioimat sopimukset ihmisoikeuksien suojelemiseksi;

- kansainväliset sopimukset turvapaikkahakemusten käsittelystä vastuussa olevien valtioiden määrittämiseksi;

- kansainväliset sopimukset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta ja kauttakulusta;

- monenkeskiset kansainväliset yleissopimukset ja sopimukset ulkomaan kansalaisten takaisinotosta.

2) Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muiden muodollisten tai epävirallisten järjestelyjen puitteissa.

18 ARTIKLA

1) Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, jona on vastaanotettu jälkimmäinen niistä ilmoituksista, joilla osapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on saatettu päätökseen.

2) Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti diplomaattiteitse kolme (3) kuukautta aiemmin.

19 ARTIKLA

1) Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen 1 artiklaa lukuun ottamatta, jos jokin tärkeä syy kuten kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai kansanterveyden suojaaminen edellyttää sitä. Keskeyttämisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle välittömästi diplomaattiteitse. Osapuolet ilmoittavat toisilleen viipymättä diplomaattiteitse tällaisten toimenpiteiden peruuttamisesta.

2) Keskeyttäminen tulee voimaan toisen sopimuspuolen tekemän ilmoituksen vastaanottamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tehty Pristinassa 29 päivänä marraskuuta 2011 kahtena alkuperäiskappaleena suomen, albanian, serbian ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Sopimusta koskevien tulkintojen poiketessa toisistaan englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan puolesta

Kosovon tasavallan puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.