50/2013

Sopimusteksti

Sopimus

Suomen tasavallan hallituksen

ja

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen

välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet";, jotka

ottavat huomioon, että sopimuspuolet toimivat yhteistyössä muun muassa, mutta eivät yksinomaan, ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioissa,

varmistaakseen sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, jota vaihdetaan luottamuksellisesti suoraan sopimuspuolten kesken tai sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on edistää sopimuspuolten välistä yhteistyötä varmistamalla sopimuspuolten kesken tai sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien julkis- tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa

a) turvallisuusluokiteltu tieto tarkoittaa missä tahansa muodossa välitettävää tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen turvallisuusluokitusmerkintä sopimuspuolten kansallisten lakien tai määräysten mukaisesti;

b) sopimus tarkoittaa kahden tai useamman osapuolen välistä yhteisymmärrystä, jolla luodaan ja määritellään niiden kesken täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja velvoitteita;

c) hankeosapuoli tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on oikeudellinen kelpoisuus tehdä sopimuksia;

d) turvallisuusluokiteltu sopimus tarkoittaa sopimusta tai alihankintasopimusta, mukaan lukien tällaista sopimusta edeltävät neuvottelut, joka sisältää tai johon liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa;

e) lähettäjä tarkoittaa sopimuspuolta, jolta turvallisuusluokiteltu tieto on peräisin tai joka omistaa tai luovuttaa sen;

f) vastaanottaja tarkoittaa sopimuspuolta tai sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, jolle lähettäjä luovuttaa turvallisuusluokitellun tiedon;

g) yhteisöturvallisuusselvitys tarkoittaa sopimuspuolen lausuntoa siitä, että hankeosapuolella on organisaatiossaan käytössä asianmukaiset turvallisuustoimet, jotka liittyvät turvallisuusluokitellun tiedon saantiin ja suojaamiseen sen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti;

h) toimivaltainen turvallisuusviranomainen tarkoittaa määrättyä turvallisuusviranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, joka on sopimuspuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti valtuutettu vastaamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

3 artikla

Turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset vastaamaan viime kädessä tämän sopimuksen valvonnasta kaikilta osin:

Suomen tasavallassa

Ulkoasiainministeriö

Kansallinen turvallisuusviranomainen

Helsinki

Suomi

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin

yhdistyneessä kuningaskunnassa

Government Security Secretariat

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

United Kingdom

2. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaisensa, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta kultakin osin. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset myöhemmät toimivaltaisten turvallisuusviranomaistensa muutokset.

4 artikla

Turvallisuusluokitukset

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettuun turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään lähettäjän kansallisten lakien ja määräysten mukainen turvallisuusluokka.

2. Sopimuspuolet sopivat, että turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti ja katsotaan toisiaan vastaaviksi:

Suomen tasavallassa/

In the Republic of Finland

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

3. Jos on tarpeen vaihtaa turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / UK TOP SECRET kuuluvaa tietoa, kansalliset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään täydentävistä täytäntöönpanojärjestelyistä.

4. Vastaanottaja varmistaa, ettei turvallisuusluokituksia muuteta eikä kumota ilman lähettäjän antamaa kirjallista lupaa. Lähettäjä voi poikkeustapauksissa pyytää vastaanottajaa suojaamaan tiedot niihin merkittyä turvallisuusluokkaa ylemmän, mutta ei alemman, turvallisuusluokan mukaisesti.

5 artikla

Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaiset toimenpiteet suojatakseen tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon. Ne antavat tälle tiedolle samantasoisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki lainsäädäntönsä mahdollistamat toimet noudattaakseen luovuttajan suostumuksen periaatetta perustuslakiensa vaatimusten sekä kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti.

3. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettua turvallisuusluokiteltua tietoa ei ilmaista tämän sopimuksen 1 artiklan soveltamisalaan kuulumattomalle laitokselle, kansainväliselle järjestölle, oikeushenkilölle tai valtiolle eikä luonnolliselle henkilölle, joka ei ole kummankaan sopimuspuolen valtion kansalainen, kuulematta lähettäjää asiasta ennakolta kirjallisesti ja ilman lähettäjän kirjallista suostumusta.

4. Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty asianmukainen henkilöturvallisuusselvitys kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti ja joille on myönnetty pääsy tällaiseen tietoon. Näille henkilöille selvitetään heidän vastuunsa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta.

5. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

6. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / UK RESTRICTED kuuluvan turvallisuusluokitellun tiedon saanti ei edellytä henkilöturvallisuusselvitystä.

6 artikla

Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Jos kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen aikoo tehdä tai sallia lainkäyttövaltaansa kuuluvan hankeosapuolen tehdä toisen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan hankeosapuolen kanssa turvallisuusluokitellun sopimuksen, johon liittyy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / UK CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa, sen on saatava toisen sopimuspuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai asianomaisen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen kirjallinen vahvistus siitä, että toisen sopimuspuolen hankeosapuolesta on tehty kyseistä turvallisuusluokkaa vastaava yhteisöturvallisuusselvitys,

2. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / UK CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvissa turvallisuusluokitelluissa sopimuksissa on viitattava tähän sopimukseen, ja niihin on sisällyttävä ohjeet turvallisuusluokitellun sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä turvallisuusvaatimuksista, joissa määritetään kyseisen sopimuksen kunkin aihealueen tai osan turvallisuusluokka. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ohjeet sisällytetään erityisiin turvallisuuslausekkeisiin ja turvallisuutta koskevaan lisälausekkeeseen (Security Aspects Letter, SAL). Suomen tasavallassa ohjeet annetaan hanketurvallisuusohjeistuksessa (Programme Security Instructions, PSI) tai turvallisuutta koskevassa lisälausekkeessa (Security Aspects Letter, SAL), ja kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen hyväksyy ohjeet kirjallisesti. Ohjeissa määritetään kukin turvallisuusluokitellun sopimuksen turvallisuusluokiteltu aihealue tai kyseisellä sopimuksella luotava turvallisuusluokiteltu aihealue ja määrätään tälle aihealueelle erityinen turvallisuusluokka.

3. Ehdotukset turvallisuusvaatimusten tai turvallisuusluokitellun sopimuksen aihealueiden tai osien muuttamisesta toimitetaan toiselle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle tai asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, ja muutoksista sovitaan kirjallisesti. Tiedot lähettänyt kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa vastaanottajalle, kun kaikkien tietojen turvallisuusluokitus on poistettu.

4. Yhteisöturvallisuusselvitystä ei vaadita sellaisten turvallisuusluokiteltujen sopimusten osalta, joihin liittyy ainoastaan turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / UK RESTRICTED kuuluvaa tietoa.

7 artikla

Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / UK CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluva tieto välitetään sopimuspuolten välillä pääsääntöisesti hallitusten välisiä kanavia käyttäen. Kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat kuitenkin sopia muista kanavista kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

2. Jos sopimuspuoli haluaa siirtää toiselta sopimuspuolelta peräisin olevaa turvallisuusluokiteltua tietoa alueensa ulkopuolelle, siirtoon on saatava ennakolta lähettäjän lupa.

3. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / UK RESTRICTED kuuluva turvallisuusluokiteltu tieto välitetään lähettäjän kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, mihin voi sisältyä kaupallisten kuriiriyritysten käyttö.

8 artikla

Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon käännöksiin ja kopioihin tehdään samat turvallisuusluokitusmerkinnät, ja ne suojataan näiden mukaisesti. Kopioita otetaan ainoastaan se vähimmäismäärä, joka tarvitaan viralliseen tarkoitukseen tai turvallisuusluokitellun sopimuksen täytäntöönpanoon.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät lähettäjän turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / UK SECRET tai sitä alempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään kansallisen lakien tai määräysten mukaisesti, kun ei enää katsota tarpeelliseksi säilyttää tätä tietoa siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu.

4. Jos kriisitilanne estää tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottaja ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä kansalliselle turvallisuusviranomaiselle tai asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle mahdollisimman pian.

9 artikla

Vierailut

1. Vierailuihin, joihin liittyy pääsy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / UK CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaan tietoon, vaaditaan vieraat vastaanottavan sopimuspuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai asianomaisen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen ennakolta antama kirjallinen lupa. Vierailijoille sallitaan pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon ainoastaan, jos

a. vieraat lähettävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on tehnyt heistä asianmukaisen henkilöturvallisuusselvityksen ja heille on myönnetty pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon isäntäsopimuspuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, ja;

b. vierailua pyytävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut heille luvan yhteen tai useampaan vierailuun.

2. Vierailua pyytävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta vierailun kohteena olevan sopimuspuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle tai asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle tämän artiklan määräysten sekä kansallisten turvallisuusviranomaisten välisen täytäntöönpanojärjestelyn määräysten mukaisesti. Vierailua pyytävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen varmistaa, että isäntäsopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai asianomainen toimivaltainen turvallisuusviranomainen saa vierailupyynnön vähintään 15 työpäivää ennen kuin vierailun on määrä alkaa. Kiireellisissä tapauksissa kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä määräajasta.

3. Toistuvia vierailuja koskevat luvat ovat voimassa enintään kaksitoista (12) kuukautta luvan antamispäivästä.

4. Vierailut, joihin liittyy turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / UK RESTRICTED kuuluvaa tietoa, järjestetään suoraan vieraat lähettävän organisaation ja vierailun kohteena olevan organisaation kesken.

10 artikla

Turvallisuusyhteistyö

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi sovellettavat turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevat kansalliset lakinsa ja määräyksensä sekä niiden mahdolliset myöhemmät muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi toiselta sopimuspuolelta saadun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tätä sopimusta täytäntöön pantaessa kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat tarvittaessa keskenään ja antavat pyynnöstä toisilleen tietoa turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista turvallisuusnormeistaan, menettelyistään ja käytännöistään.

3. Sopimuspuolet sallivat toisen sopimuspuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai asianomaisen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen edustajien vierailla alueellaan keskustelemassa menettelyistä toisen sopimuspuolen luovuttaman turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

4. Kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti yhteisö- ja henkilöturvallisuusselvitysten tekemisessä.

5. Kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen päätöksistä kumota henkilö- tai yhteisöturvallisuusselvitys, keskeyttää sen voimassaolo tai alentaa sen tasoa, jos luonnollisella henkilöllä on pääsy tähän sopimukseen liittyvään toisen sopimuspuolen turvallisuusluokiteltuun tietoon tai yhteisöllä on hallussaan tällaista tietoa.

11 artikla

Tietoturvaloukkaus tai tietoturvallisuuden vaarantuminen

1. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa viipymättä toiselle sopimuspuolelle todetusta tai epäillystä tietoturvallisuuden loukkaamisesta tai vaarantumisesta, joka kohdistuu tämän sopimuksen mukaisesti vaihdettuun turvallisuusluokiteltuun tietoon.

2. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen lainkäyttövaltaansa kuuluvan tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tietoturvaloukkauksen tai tietoturvallisuuden vaarantumisen seurauksia. Kumpikin sopimuspuoli tutkii myös välittömästi tietoturvaloukkauksen tai tietoturvallisuuden vaarantumisen tosiseikat, tarvittaessa toisen sopimuspuolen avustamana. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, ilmoittaa mahdollisimman pian toiselle sopimuspuolelle tutkinnan tuloksesta sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu tarkoituksena estää tietoturvaloukkauksen tai tietoturvallisuuden vaarantumisen jatkuminen.

12 artikla

Kustannukset

Sopimuspuolet vastaavat omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat niiden tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisestä.

13 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla, eikä niitä saateta kansallisten tai kansainvälisten tuomioistuinten tai muiden elinten ratkaistaviksi.

14 artikla

Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa tämän sopimuksen muuttamista. Jos jompikumpi sopimuspuoli sitä ehdottaa, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset tai asianomaiset toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia täytäntöönpanojärjestelyistä tämän sopimuksen mukaisesti.

4. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuspuolet käsittelevät jo välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa sekä tämän sopimuksen perusteella syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen.

5. Tämän sopimuksen tullessa voimaan lakkaa Suomen puolustusministerin ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministerin välillä 1 päivänä elokuuta 2005 tehty kahdenvälinen turvallisuusluokitellun sotilastiedon vastavuoroista suojaamista koskeva järjestelyasiakirja (General Security Arrangement) olemasta voimassa. Aiemmin välitetty turvallisuusluokiteltu tieto suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

6. Tämän sopimuksen tultua voimaan se sopimuspuoli, jonka alueella sopimus on tehty, toteuttaa viipymättä tarvittavat toimenpiteet sopimuksen rekisteröimiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristöön Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Rekisteröinti ja vastaava Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarjan rekisterinumero annetaan tiedoksi toiselle sopimuspuolelle heti, kun sihteeristö on antanut numeron.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut sopimuspuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lontoossa 7 päivänä kesäkuuta 2012

kahtena suomen- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

suurlähettiläs

Pekka Huhtaniemi

For the Government of the Republic of Finland

Ambassador

Pekka Huhtaniemi

Ruotsin kielellä kirjoitettuihin tai ruotsiksi käännettyihin asiakirjoihin tehdään ruotsinkieliset turvallisuusluokitusmerkinnät. Ruotsinkieliset luokitusmerkinnät voidaan tehdä myös muissa tapauksissa, jos Suomen valtion viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Suomenkielisiä turvallisuusluokitusmerkintöjä vastaavat ruotsinkieliset merkinnät ovat: ERITTÄIN SALAINEN – YTTERST HEMLIG, SALAINEN – HEMLIG, LUOTTAMUKSELLINEN – KONFIDENTIELL ja KÄYTTÖ RAJOITETTU – BEGRÄNSAD TILLGÅNG.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.