42/2013

Sopimusteksti SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

JA

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN

HALLITUKSEN VÄLILLÄ

TURVALLISUUSTOIMENPITEISTÄ TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON SUOJAAMISEKSI

Johdanto

Suomen tasavallan hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus (jäljempänä "osapuolet"), jotka

ottavat huomioon, että osapuolet toimivat yhteistyössä esimerkiksi, mutta eivät yksinomaan, ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioissa varmistaakseen sellaisten turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisen, joita vaihdetaan luottamuksellisesti suoraan osapuolten välillä, ja

jakavat yhteisen edun, joka liittyy turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Seuraanto

1. Suomen hallituksen ja Yhdysvaltojen hallituksen 11 päivänä lokakuuta 1991 allekirjoittama sotilastiedon turvallisuutta koskeva sopimus ("tietoturvallisuussopimus") lakkaa olemasta voimassa sinä päivänä, jona tämä sopimus tulee voimaan.

2. Tietoturvallisuussopimuksen voimassaolon päätyttyä tiedot, jotka ovat olleet suojattuina tietoturvallisuussopimuksen mukaisesti, suojataan tämän sopimuksen mukaisesti. Kaikki osapuolten välillä voimassa olevissa sopimuksissa tai järjestelyissä esiintyvät viittaukset tietoturvallisuussopimukseen katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

3. Tätä sopimusta ei sovelleta sellaisen käytöltään rajoitetun tiedon (Restricted Data) vaihtoon, joka on määritelty Yhdysvaltojen vuoden 1954 atomienergialaissa (Atomic Energy Act of 1954, AEA), sellaisena kuin se on muutettuna, eikä entiseen käytöltään rajoitettuun tietoon (Formerly Restricted Data), joka on poistettu käytöltään rajoitetun tiedon luokasta atomienergialain mukaisesti mutta jonka Yhdysvaltojen hallitus edelleen katsoo puolustustiedoksi.

2 artikla
Sitoumus turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen

1. Kumpikin osapuoli suojaa toiselta osapuolelta suoraan tai välillisesti saamansa turvallisuusluokitellut tiedot tässä sopimuksessa määrättyjen vaatimusten sekä lakiensa ja määräystensä mukaisesti.

2. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle viipymättä lakeihinsa tai määräyksiinsä ehdotetuista muutoksista, jotka vaikuttaisivat tämän sopimuksen mukaiseen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen. Tällaisessa tapauksessa osapuolet neuvottelevat keskenään käsitelläkseen tähän sopimukseen mahdollisesti tehtäviä muutoksia. Tänä aikana turvallisuusluokitellut tiedot suojataan edelleen tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla, elleivät osapuolet sovi kirjallisesti toisin.

3 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a. Turvallisuusluokiteltu tieto: Tieto, jonka Suomen tasavallan hallitus tai Yhdysvaltojen hallitus tuottaa tai joka tuotetaan näiden hallitusten puolesta tai kuuluu jommankumman hallituksen lainkäyttövaltaan tai määräysvaltaan ja joka on suojattava kyseisen hallituksen kansallisen turvallisuuden vuoksi ja on osoitettu sellaiseksi tiedoksi kyseisen hallituksen määräämällä turvallisuusluokituksella. Tieto voi olla suullisessa, visuaalisessa, elektronisessa tai asiakirjan muodossa, tai se voi olla aineiston, kuten laitteitten tai teknologian, muodossa.

b. Turvallisuusluokiteltu sopimus: Sopimus, joka edellyttää tai tulee edellyttämään hankeosapuolen tai sen työntekijöiden pääsyä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sopimusta täytäntöön pantaessa.

c. Hankeosapuoli: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on oikeudellinen kelpoisuus tehdä sopimuksia, ja/tai tämän sopimuksen mukaisen turvallisuusluokitellun sopimuksen osapuoli.

d. Yhteisöturvallisuusselvitys (Facility Security Clearance, FSC): Toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen lainkäyttövaltaansa kuuluvalle hankeosapuolen organisaatiolle antama todistus, josta ilmenee, että organisaatiosta on tehty tietyn tason turvallisuusselvitys ja että se on myös toteuttanut asianmukaiset tietyn tason turvallisuustoimet turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi. Todistus merkitsee myös sitä, että hankeosapuoli, jolle on myönnetty yhteisöturvallisuusselvitys, suojaa turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvat tiedot tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja että toimivaltainen turvallisuusviranomainen valvoo ja varmistaa, että hankeosapuoli noudattaa tätä sopimusta. Hankeosapuolelta ei vaadita yhteisöturvallisuusselvitystä sellaisten turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanoa varten, jotka edellyttävät käytöltään rajoitetun (Restricted) turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottamista tai tuottamista.

e. Henkilöturvallisuusselvitys (Personnel Security Clearance, PSC):

(1) Toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antama todistus sellaisen luonnollisen henkilön henkilöturvallisuusselvityksen tasosta, joka on osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan valtion viraston tai hankeosapuolen organisaation palveluksessa.

(2) Jos luonnollinen henkilö on yhden osapuolen kansalainen mutta hänen on määrä työskennellä toisen osapuolen tai sen hankeosapuolten palveluksessa, kyseisen henkilön kansalaisuusvaltion toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antama lausunto tämän henkilön edellytyksistä saada henkilöturvallisuusselvitys, joka vastaa tätä selvitystä pyytävän osapuolen ilmoittamaa tasoa.

f. Tiedonsaantitarve: Turvallisuusluokitellun tiedon valtuutetun haltijan päätös, jonka mukaan tiedon mahdollinen vastaanottaja tarvitsee pääsyä tiettyyn turvallisuusluokiteltuun tietoon toimiakseen laillisessa ja sallitussa valtion tehtävässä tai avustaakseen siinä.

4 artikla
Turvallisuusviranomaiset

Osapuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti ne turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, sekä näiden turvallisuusviranomaisten mahdolliset myöhemmät muutokset.

5 artikla
Turvallisuusluokiteltujen tietojen merkitseminen

1. Turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään toisiaan vastaavat kansalliset turvallisuusluokat seuraavasti

Suomi/Finland* United States/Yhdysvallat
ERITTÄIN SALAINEN TOP SECRET
SALAINEN SECRET
LUOTTAMUKSELLINEN CONFIDENTIAL
** KÄYTTÖ RAJOITETTU *** No equivalent/Ei vastaavaa

* Ruotsiksi kirjoitetuissa tai käännetyissä asiakirjoissa voi olla ruotsinkieliset turvallisuusluokitusmerkinnät. Ruotsinkielisiä turvallisuusluokitusmerkintöjä voidaan käyttää myös muissa tapauksissa, jos Suomen valtion viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Suomenkielisiä turvallisuusluokitusmerkintöjä vastaavat ruotsinkieliset merkinnät ovat seuraavat: "YTTERST HEMLIG", joka vastaa luokkaa ERITTÄIN SALAINEN, "HEMLIG", joka vastaa luokkaa SALAINEN, "KONFIDENTIELL", joka vastaa luokkaa LUOTTAMUKSELLINEN ja "BEGRÄNSAD TILLGÅNG", joka vastaa luokkaa KÄYTTÖ RAJOITETTU.

** Kaikki asiakirjat tai aineisto, joissa on Yhdysvaltojen merkintä siitä, että se on valvottua luokittelematonta tietoa (Controlled Unclassified Information, CUI), merkitään, käsitellään, siirretään ja säilytetään Suomessa kuten turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluva tieto.

*** Turvallisuusluokiteltuja tietoja, joihin on merkitty suomenkielinen turvallisuusluokka KÄYTTÖ RAJOITETTU, käsitellään Yhdysvalloissa samoin kuin Yhdysvaltojen luokittelemattomia (U.S. UNCLASSIFIED) tietoja, jotka yhden tai useamman Yhdysvaltojen lain mukaan eivät ole julkisia. Näihin lakeihin kuuluvat tiedonvapauslaki (Freedom of Information Act, FOIA) ja Yhdysvaltojen lakikokoelman 10 osan §130c, joka koskee salassa pidettäviä tietoja sekä ulkomaisia hallituksia ja kansainvälisiä järjestöjä koskevia tiettyjä arkaluonteisia tietoja (Title 10 U.S.C. §130c "Nondisclosure of Information: Certain Sensitive Information of Foreign Government and International Organizations"). Turvallisuusluokitelluiksi merkityt tiedot käsitellään, siirretään ja säilytetään asianmukaisin suojaustoimin, jotka estävät luvattomien henkilöiden pääsyn tietoihin. Tämän sopimuksen liite sisältää Yhdysvalloissa noudatettavat määräykset suomalaisista turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvista tiedoista.

2. Kumpikin osapuoli leimaa, merkitsee tai liittää kaikkiin toiselta osapuolelta saamiinsa turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tiedot luovuttaneen hallituksen nimen. Tietoihin leimataan, merkitään tai liitetään vastaanottavan osapuolen kansallinen turvallisuusluokka, joka ei saa olla alhaisempi kuin tiedot luovuttaneen hallituksen määräämä vastaava turvallisuusluokka ja joka antaa vähintään samantasoisen suojan kuin tiedot luovuttaneen osapuolen määräämä turvallisuusluokka.

6 artikla
Vastuu turvallisuusluokitellusta tiedosta

Kumpikin osapuoli on vastuussa kaikista toisen osapuolen turvallisuusluokitelluista tiedoista sinä aikana, jona tiedot ovat sen lainkäyttöalueella ja määräysvallassa. Tietojen kuljetuksen aikana tiedot lähettänyt osapuoli on vastuussa kaikista turvallisuusluokitelluista tiedoista, kunnes tiedot ovat virallisesti siirtyneet toisen osapuolen hallintaan.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

Luonnollisella henkilöllä ei ole oikeutta päästä toiselta osapuolelta saatuihin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin pelkästään arvonsa, asemansa tai turvallisuusselvityksensä nojalla. Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sallitaan ainoastaan niille henkilöille, joiden viralliset tehtävät edellyttävät sitä ja joista on tehty henkilöturvallisuusselvitys osapuolten ennalta määräämien vaatimusten mukaisesti. Osapuolet varmistavat, että:

a. turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottava osapuoli ei anna tätä tietoa kolmannen valtion hallitukselle, henkilölle, yritykselle, laitokselle, järjestölle tai muulle yhteisölle ilman tiedon luovuttaneen osapuolen kirjallista ennakkolupaa;

b. turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottava osapuoli antaa tälle tiedolle samantasoisen suojan kuin luovuttanut osapuoli;

c. turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottava osapuoli ei käytä tätä tietoa eikä salli sitä käytettävän muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten tieto on luovutettu, ilman luovuttaneen osapuolen kirjallista ennakkolupaa;

d. turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottava osapuoli kunnioittaa tähän tietoon sisältyviä tai liittyviä yksityisiä oikeuksia, kuten patentteja, tekijänoikeuksia tai liikesalaisuuksia, eikä luovuta, käytä, vaihda tai paljasta turvallisuusluokiteltua tietoa, johon liittyy immateriaalioikeuksia, ennen kuin näiden oikeuksien omistajalta on ensin saatu siihen nimenomainen kirjallinen lupa;

e. jokainen turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevä organisaatio tai laitos pitää luetteloa niistä organisaation tai laitoksen henkilöistä, joilla on lupa päästä kyseiseen tietoon;

f. luodaan vastuu- ja valvontamenettelyt turvallisuusluokitellun tiedon levityksen ja tähän tietoon pääsyn hallintaa varten; ja

g. turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottava osapuoli noudattaa kaikkia lisärajoituksia, jotka tämän tiedon luovuttanut osapuoli mahdollisesti määrää tiedon käytölle, paljastamiselle tai luovuttamiselle tai tietoon pääsylle.

8 artikla
Henkilöturvallisuusselvitys

1. Kumpikin osapuoli suorittaa asianmukaisen ja riittävän yksityiskohtaisen tutkinnan päättääkseen, onko henkilöllä edellytykset päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon. Päätös henkilöturvallisuusselvityksen myöntämisestä tehdään osapuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

2. Ennen kuin osapuolen edustaja luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa toisen osapuolen työntekijälle tai edustajalle, tiedon vastaanottava osapuoli antaa tiedon luovuttavalle osapuolelle vakuutuksen siitä, että kyseisestä työntekijästä tai edustajasta on tehty tarvittavan tason turvallisuusselvitys, että hän tarvitsee pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon virallisessa tehtävässään ja että toinen osapuoli suojaa tiedon.

9 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon luovuttaminen hankeosapuolille

Ennen toiselta osapuolelta saadun turvallisuusluokitellun tiedon luovuttamista hankeosapuolelle tai mahdolliselle hankeosapuolelle vastaanottava osapuoli.

a. varmistaa, että kyseisellä hankeosapuolella tai mahdollisella hankeosapuolella ja hankeosapuolen organisaatiolla on valmiudet suojata turvallisuusluokiteltu tieto;

b. antaa hankeosapuolen organisaatiolle asianmukaisen yhteisöturvallisuusselvityksen;

c. antaa asianmukaiset henkilöturvallisuusselvitykset kaikille henkilöille, joiden tehtävät edellyttävät pääsyä kyseiseen turvallisuusluokiteltuun tietoon;

d. varmistaa, että kaikille henkilöille, joilla on pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon, on selitetty heidän velvollisuutensa suojata tämä tieto sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti;

e. suorittaa turvallisuusselvityksen saaneessa organisaatiossa määräaikaisia turvallisuustarkastuksia varmistaakseen, että turvallisuusluokiteltu tieto suojataan tässä sopimuksessa määrättyjen vaatimusten mukaisesti; ja

f. varmistaa, että pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon rajoitetaan vain niihin henkilöihin, joilla on tiedonsaantitarve virallisia tarkoituksia varten.

10 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Kun osapuoli aikoo tehdä tai valtuuttaa valtiossaan toimivan hankeosapuolen tekemään toisen osapuolen valtiossa toimivan hankeosapuolen kanssa sopimuksen, johon liittyy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa, se osapuoli, joka tekee tai valtuuttaa hankeosapuolen tekemään sopimuksen, pyytää vakuutuksen siitä, että toisen osapuolen toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ovat antaneet yhteisöturvallisuusselvityksen. Vakuutukseen liittyy vastuu siitä, että yhteisöturvallisuusselvityksen saaneen hankeosapuolen turvallisuustoiminnassa noudatetaan kansallisia turvallisuuslakeja ja -määräyksiä ja että toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset valvovat sitä.

2. Sen osapuolen vastuuviranomainen, joka on ryhtynyt neuvottelemaan toisessa valtiossa täytäntöön pantavasta turvallisuusluokitellusta sopimuksesta, ja jokainen hankeosapuoli, jonka kanssa on tehty toisessa valtiossa täytäntöön pantava turvallisuusluokiteltu sopimus tai joka on ryhtynyt neuvottelemaan toisessa valtiossa täytäntöön pantavasta turvallisuusluokitellusta alihankintasopimuksesta, sisällyttää sopimukseen, tarjouspyyntöön tai alihankintasopimusta koskevaan asiakirjaan asianmukaiset turvallisuuslausekkeet sekä muut asianmukaiset määräykset, myös turvallisuuskustannuksia koskevat määräykset.

11 artikla
Vastuu organisaatioista

Kumpikin osapuoli vastaa kaikkien sellaisten valtion ja yksityisten organisaatioiden ja laitosten turvallisuudesta, joissa säilytetään toisen osapuolen turvallisuusluokiteltua tietoa, ja varmistaa, että kuhunkin tällaiseen organisaatioon tai laitokseen nimetään pätevät henkilöt, joilla on vastuu tiedon valvonnasta ja suojaamisesta ja valtuudet siihen.

12 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon säilyttäminen

Turvallisuusluokiteltu tieto säilytetään siten, että siihen pääsevät vain ne henkilöt, joilla on siihen lupa.

13 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokiteltu tieto välitetään osapuolten välillä hallituskanavien tai etukäteen kirjallisesti sovittujen kanavien kautta.

2. Tietoa välitettäessä noudatetaan seuraavia tiedon turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia:

a. Asiakirjat:

(1) Turvallisuusluokiteltua tietoa sisältävät asiakirjat tai muut tietovälineet välitetään kaksinkertaisissa, suljetuissa postikuorissa. Sisimpään postikuoreen merkitään vain asiakirjojen tai muiden tietovälineiden turvallisuusluokka ja aiotun vastaanottajan organisaation osoite, ja uloimpaan postikuoreen merkitään vastaanottajan organisaation osoite sekä lähettäjän organisaation osoite ja rekisterinumero, jos sellainen on olemassa.

(2) Uloimpaan postikuoreen ei tehdä mitään merkintää postikuoressa olevien asiakirjojen tai muiden tietovälineiden turvallisuusluokasta. Suljettu postikuori kuljetetaan sen jälkeen osapuolten määräämien menettelyjen mukaisesti.

(3) Osapuolten välillä välitettäviin turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja tai muita tietovälineitä sisältäviin paketteihin liitetään tositteet, ja lopullinen vastaanottaja allekirjoittaa paketin sisältämiä asiakirjoja tai muita tietovälineitä koskevan tositteen ja palauttaa sen lähettäjälle.

b. Turvallisuusluokiteltu aineisto:

(1) Turvallisuusluokiteltu aineisto, mukaan lukien laitteisto, kuljetetaan suljetuissa, peitetyissä ajoneuvoissa, tai se pakataan tai suojataan muutoin huolellisesti siten, että sen yksityiskohtien tunnistaminen estetään, ja sitä valvotaan jatkuvasti, jotta luvattomat henkilöt eivät pääse siihen.

(2) Turvallisuusluokiteltu aineisto, mukaan lukien laitteisto, jota on säilytettävä väliaikaisesti kuljetusta odotettaessa, sijoitetaan suojatulle varastoalueelle. Tällaisilla alueilla on oltava tunkeutumisenhavaitsemislaitteet tai turvallisuusselvityksen saaneet vartijat, jotka valvovat varastoalueita jatkuvasti. Vain asianmukaisen turvallisuus-selvityksen saaneilla valtuutetuilla henkilöillä saa olla pääsy varastoalueille.

(3) Jokaisesta tapahtumasta, jossa turvallisuusluokiteltu aineisto, laitteisto mukaan lukien, siirretään toiselle haltijalle kuljetuksen aikana, on saatava tosite, ja lopullinen vastaanottaja allekirjoittaa tositteen ja palauttaa sen lähettäjälle.

c. Sähköinen tiedonsiirto:

(1) Sähköisesti siirrettävä turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/ CONFIDENTIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluva tieto lähetetään turvallisin menetelmin, jotka kummankin osapuolen viestintäturvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet.

(2) Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluva tieto lähetetään Yhdysvalloissa liitteessä olevien määräysten mukaisesti.

14 artikla
Vierailut

1. Sellaiset osapuolen edustajien vierailut toisen osapuolen organisaatioihin ja laitoksiin, jotka edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, tai vierailut, joissa pääsy vierailun kohteeseen edellyttää turvallisuusselvitystä, rajoitetaan virallisen tarkoituksen kannalta välttämättömiin vierailuihin. Vierailulupa annetaan vain edustajille, joilla on voimassa oleva turvallisuusselvitys.

2. Vierailuluvan organisaatioihin ja laitoksiin myöntävät vain se osapuoli, jonka alueella vierailun kohteena oleva organisaatio tai laitos sijaitsee, tai tämän osapuolen nimeämät valtion viranomaiset. Vierailun kohteena oleva osapuoli tai sen nimeämät viranomaiset vastaavat siitä, että ehdotetun vierailun kohteena olevalle organisaatiolle tai laitokselle tiedotetaan ehdotetusta vierailusta sekä vieraalle mahdollisesti annettavan turvallisuusluokitellun tiedon laajuudesta ja korkeimmasta turvallisuusluokasta.

3. Osapuolten edustajien vierailupyynnöt esitetään suomalaisten vieraiden kyseessä ollessa Suomen Washingtonin-suurlähetystölle ja yhdysvaltalaisten vieraiden kyseessä ollessa Yhdysvaltojen Helsingin-suurlähetystölle.

15 artikla
Turvallisuusvierailut

Sopimuksessa määrättyjen turvallisuusvaatimusten täytäntöönpanoa voidaan edistää osapuolten turvallisuushenkilöstön keskinäisillä vierailuilla. Sen vuoksi kummankin osapuolen turvallisuusedustajien sallitaan ennakkoneuvottelujen jälkeen vierailla toisen osapuolen luona keskustelemassa ja tarkkailemassa toisen osapuolen täytäntöönpanomenettelyjä, jotta turvallisuusjärjestelmät saataisiin vastaamaan toisiaan kohtuullisessa määrin. Kumpikin osapuoli auttaa turvallisuusedustajia määrittämään, suojataanko toiselta osapuolelta saatua turvallisuusluokiteltua tietoa riittävästi.

16 artikla
Turvallisuusstandardit

Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle pyydettäessä tietoja omista turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen soveltamistaan turvallisuusstandardeista, -menettelyistä ja -käytännöistä.

17 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kopiointi

Kun turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja tai muita turvallisuusluokiteltua tietoa sisältäviä tietovälineitä kopioidaan, kaikki niissä olleet alkuperäiset turvallisuusmerkinnät kopioidaan tai merkitään myös jokaiseen kopioon. Tällaisia kopioituja asiakirjoja tai tietovälineitä valvotaan samalla tavoin kuin alkuperäisiä asiakirjoja tai tietovälineitä. Kopioiden lukumäärä rajoitetaan viralliseen tarkoitukseen vaadittavaan määrään.

18 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon hävittäminen

1. Toiselta osapuolelta saadut turvallisuusluokitellut asiakirjat ja muut turvallisuusluokiteltua tietoa sisältävät tietovälineet hävitetään polttamalla, silppuamalla, sulputtamalla tai muulla tavalla, joka estää niiden sisältämän turvallisuusluokitellun tiedon palauttamisen ennalleen.

2. Turvallisuusluokiteltua tietoa sisältävä turvallisuusluokiteltu aineisto, laitteet mukaan luettuina, hävitetään siten, ettei se enää ole tunnistettavissa, ja siten, että estetään kaiken siirretyn turvallisuusluokitellun tiedon tai sen osan palauttaminen ennalleen.

19 artikla
Turvallisuusluokituksen alentaminen tai poistaminen

1. Osapuolet sopivat, että turvallisuusluokiteltu tieto olisi luokiteltava alempaan turvallisuusluokkaan tai sen turvallisuusluokitus olisi poistettava heti, kun tietoa koskeva suojaamisvaatimus lievenee tai tietoa ei enää tarvitse suojata millään tavoin luvattomalta paljastamiselta.

2. Tiedon luovuttaneella osapuolella on täysi harkintavalta oman turvallisuusluokitellun tietonsa turvallisuusluokituksen alentamiseen tai poistamiseen nähden. Vastaanottava osapuoli ei saa alentaa toiselta osapuolelta saadun turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuusluokitusta ilman tiedon luovuttaneen osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

20 artikla
Tiedon katoaminen tai vaarantuminen

Tiedon luovuttaneelle osapuolelle ilmoitetaan viipymättä kaikesta sen turvallisuusluokitellun tiedon todetusta tai mahdollisesta katoamisesta tai vaarantumisesta, ja tiedon vastaanottava osapuoli käynnistää tutkinnan tapauksen tosiseikkojen selvittämiseksi. Tiedon luovuttaneelle osapuolelle ilmoitetaan tutkinnan tulokset sekä tiedot tilanteen uusiutumisen estämiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

21 artikla
Riidat

Tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät osapuolten väliset riidat ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla, eikä niitä saateta kansallisen eikä kansainvälisen tuomioistuimen eikä muun henkilön tai yhteisön ratkaistavaksi.

22 artikla
Kulut

Kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

23 artikla
Loppumääräykset

1. Kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut tämän sopimuksen, sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun Suomen tasavallan hallitus on ilmoittanut Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle diplomaattiteitse, että kaikki sopimuksen voimaan saattamiseksi Suomessa tarvittavat kansalliset menettelyt on saatettu päätökseen.

2. Osapuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat tehdä täydentäviä järjestelyjä tämän sopimuksen mukaisesti.

3. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla aikomuksestaan irtisanoa sopimus toiselle osapuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse yhdeksänkymmentä päivää etukäteen.

4. Ellei tätä sopimusta irtisanota tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, sopimus pysyy voimassa kaksikymmentäviisi vuotta ja sen jälkeen ilman eri toimenpiteitä viisi vuotta kerrallaan.

5. Tämän sopimuksen irtisanomisen estämättä kaikki tämän sopimuksen mukaisesti luovutettu turvallisuusluokiteltu tieto suojataan edelleen tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2012 kahtena kappaleena suomen ja englannin kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

ulkoasiainministeri

Erkki Tuomioja

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

ulkoministeri

Hillary Clinton

Liite

Liite

Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU (Restricted) kuuluvan suomalaisen turvallisuusluokitellun tiedon käsittelymenettely Yhdysvalloissa

1. Suomalaisia asiakirjoja tai aineistoa, joihin on merkitty turvallisuusluokka KÄYTTÖ RAJOITETTU, käsitellään Yhdysvalloissa samoin kuin Yhdysvaltojen luokittelemattomia (U.S. UNCLASSIFIED) tietoja, jotka yhden tai useamman Yhdysvaltojen lain nojalla eivät ole julkisia. Näihin lakeihin kuuluvat tiedonvapauslaki (Freedom of Information Act, FOIA) ja Yhdysvaltojen lakikokoelman 10 osan §130c, joka koskee salassa pidettäviä tietoja sekä ulkomaisia hallituksia ja kansainvälisiä järjestöjä koskevia tiettyjä arkaluonteisia tietoja (Title 10 U.S.C. §130c "Nondisclosure of Information: Certain Sensitive Information of Foreign Government and International Organizations"). Asiakirjoja tai aineistoa, joihin on tehty tämä merkintä, säilytetään asianmukaisen suojan antavissa lukituissa säiliöissä tai suljetuilla alueilla, joille luvattomat henkilöt eivät pääse.

2. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvia asiakirjoja käsitellään siten, että estetään niiden julkaiseminen tai käyttö ja pääsy niihin muita tarkoituksia kuin Yhdysvaltojen hallituksen tai tiedon luovuttaneen valtion virallisia tarkoituksia varten. Näiden asiakirjojen sisältämä tieto on ei-julkista sovellettavien Yhdysvaltojen tiedonvapauslakien nojalla, ellei Suomen hallitus ole antanut kirjallista ennakkosuostumusta sen julkaisemiseen.

3. Yhdysvaltalaisten hankeosapuolten kanssa tehdyissä sopimuksissa, joihin liittyy turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvan turvallisuusluokitellun tiedon säilyttämistä tai tuottamista, on oltava turvallisuusvaatimuslauseke, jossa määrätään turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvan tiedon turvaamiseksi sovellettavista suojatoimista.

4. Ennen kuin minkään viestintä- ja tietojärjestelmän sallitaan tallentaa, käsitellä tai lähettää edelleen turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaa tietoa, sille on saatava turvallisuushyväksyntä, jota kutsutaan akkreditoinniksi. Akkreditointi määritellään viralliseksi lausunnoksi, jolla toimivaltainen viranomainen vahvistaa, että järjestelmän käyttö täyttää asianomaiset turvallisuusvaatimukset eikä aiheuta vaaraa, jota ei voida hyväksyä. Yhdysvaltojen hallituksen ministeriöiden ja virastojen käyttämien pöytätietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden osalta järjestelmän rekisteröintiasiakirja yhdessä turvallisuuskäyttöohjeiden kanssa täyttää akkreditointiin liittyvät vaatimukset. Viestintä- ja tietojärjestelmien käytöstä hankeosapuolille annettavat ohjeet sisältyvät sopimuksen turvallisuusvaatimuslausekkeeseen.

5. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvat asiakirjat lähetetään Yhdysvalloissa ensimmäisen luokan postissa yhdessä turvakuoressa. Yhdysvaltojen ulkopuolelle toimitettavat asiakirjat lähetetään kahdessa turvakuoressa, joista sisemmässä on merkintä KÄYTTÖ RAJOITETTU; tällainen lähetys toimitetaan yhdysvaltalaisen turvallisuusluokitellun tiedon kuljetukselle hyväksytyin menetelmin, kansainvälisessä lentopostissa tai kaupallisen lähettipalvelun avulla.

6. Muutoin luokittelemattomissa yhdysvaltalaisissa asiakirjoissa, jotka on alun perin luovuttanut Yhdysvaltojen hallituksen virasto ja jotka sisältävät Suomen turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU luokittelemaa tietoa, on kansilehdellä ja ensimmäisellä sivulla merkintä "KÄYTTÖ RAJOITETTU – Exempt from Public Disclosure Title 10 U.S.C. §130.c". Asiakirjoihin merkitään, mikä niihin sisältyvä tieto kuuluu turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU.

7. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluva tieto voidaan siirtää tai siihen voi päästä sähköisesti julkisen verkon, kuten Internetin, kautta käyttämällä hallituksen tai kaupallisen toimijan salauslaitteita, jotka molempien osapuolten hallitusten turvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet. Kansainväliset puhelut, videokonferenssit tai faksilähetykset, joissa käsitellään turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaa tietoa, saavat olla ilmitekstiä, jos hyväksyttyä salausjärjestelmää ei ole käytettävissä. Yhdysvalloissa käydyt puhelut, videokonferenssit tai faksilähetykset saavat olla ilmitekstiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.