20/2013

Annettu: 14.02.2013

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (946/2012) 3 §:n nojalla:

1 §

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Pietarissa 12 päivänä joulukuuta 2010 tehty täytäntöönpanopöytäkirja tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt täytäntöönpanopöytäkirjan 16 päivänä lokakuuta 2012 ja tasavallan presidentti 21 päivänä joulukuuta 2012. Suomi on ilmoittanut hyväksymisestä täytäntöönpanopöytäkirjan 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti Venäjälle 30 päivänä tammikuuta 2013 ja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti takaisinoton sekakomitealle 8 päivänä helmikuuta 2013, mihin perustuen täytäntöönpanopöytäkirja tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013.

2 §

Täytäntöönpanopöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (946/2012) tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2013

Pöytäkirjan teksti

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLINEN

TÄYTÄNTÖÖNPANOPÖYTÄKIRJA

EUROOPAN YHTEISÖN JA VENÄJÄN FEDERAATION VÄLILLÄ

25 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2006 TEHDYN

TAKAISINOTTOA KOSKEVAN SOPIMUKSEN

TOTEUTTAMISMENETTELYISTÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joista jäljempänä käytetään nimitystä sopimuspuolet,

jotka haluavat luoda tarvittavat edellytykset Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä 25 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen (jäljempänä takaisinottosopimus) toteuttamiselle,

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain liiton hallituksen kesken Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä 23 päivänä kesäkuuta 1960 allekirjoitetun sopimuksen (jäljempänä rajajärjestyssopimus),

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Takaisinottosopimuksen toteuttamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ovat:

Suomen tasavallan sopimuspuoli:

Toimivaltaiset viranomaiset -Maahanmuuttovirasto, Poliisi ja Rajavartiolaitos

Venäjän federaation sopimuspuoli:

Toimivaltainen keskusviranomainen - Federaation Maahanmuuttopalvelu;

Toimivaltaiset viranomaiset - Venäjän federaation ulkoasiainministeriö ja Venäjän federaation turvallisuuspalvelu.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivyttelemättä diplomaattiteitse 1 kappaleessa mainittujen toimivaltaisten viranomaisten luettelossa tapahtuneista muutoksista.

3. Tämän täytäntöönpanopöytäkirjan toteuttamiseksi sopimuspuolet vaihtavat diplomaattiteitse tietoja toimivaltaisten viranomaistensa vastuunjaosta ja yhteystiedoista 30 päivän kuluessa sen voimaantulopäivästä.

4. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viivyttelemättä diplomaattiteitse toimivaltaisten viranomaistensa vastuunjaon ja yhteystietojen muutoksista.

2 artikla
Takaisinottopyynnön toimittaminen ja siihen vastaaminen

1. Takaisinottopyyntö ja vastaus siihen lähetetään ja vastaanotetaan Suomen tasavallan toimivaltaisen viranomaisen ja Venäjän federaation toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä.

2. Takaisinottopyyntö toimitetaan postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen. Vastaus siihen toimitetaan postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen ja lisäksi asiakirjojen siirtoon tarkoitetuilla teknisillä välineillä. Takaisinottopyyntö ja vastaus siihen vahvistetaan saaduksi kuittauksella.

3. Nopeutetussa menettelyssä pyynnön esittävän sopimuspuolen raja-alueella Venäjän ja Suomen välisen valtakunnanrajan laittoman ylittämisen jälkeen pidätettyä henkilöä koskeva takaisinottopyyntö lähetetään Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnanrajalla rajajärjestyssopimuksen nojalla toimivien rajavaltuutettujen välillä takaisinottosopimuksen 6 artiklan 3 kohdan määräämässä ajassa ja vastaus siihen takaisinottosopimuksen 11 artiklan 3 kohdan määräämässä ajassa. Muissa tapauksissa nopeutetussa menettelyssä laadittu takaisinottopyyntö ja vastaus siihen toimitetaan Suomen tasavallan toimivaltaisen viranomaisen ja Venäjän federaation toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä.

3 artikla
Muut asiakirjat

1. Jos pyynnön esittävän sopimuspuolen mielestä takaisinottosopimuksen liitteissä 2 – 5 mainitsemattomilla muilla asiakirjoilla saattaa olla olennaista merkitystä takaisinotettavan henkilön kansalaisuuden määrittelemisessä tai kolmansien valtioiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoperusteiden toteamisessa, voidaan kyseiset asiakirjat liittää pyynnön vastaanottavalle sopimuspuolelle lähetettävään takaisinottopyyntöön.

2. Päätöksen tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen asiakirjojen ottamisesta huomioon takaisinottopyynnön käsittelyssä tekee pyynnön vastaanottava sopimuspuoli.

4 artikla
Kuuleminen

1. Mikäli pyynnön esittävä sopimuspuoli ei voi esittää yhtään takaisinottosopimuksen liitteissä 2 ja 3 luetelluista asiakirjoista, pyynnön vastaanottava sopimuspuoli toteuttaa pyynnön esittävän sopimuspuolen pyynnöstä, joka on esitetty takaisinottopyynnön kohdassa D, takaisinotettavan henkilön kuulemisen hänen kansalaisuutensa selvittämiseksi.

2. Kuulemisen toteuttaminen:

Suomen sopimuspuoli - Suomen tasavallan Venäjän federaatiossa sijaitseva diplomaatti- tai konsuliedustuston tai toimivaltaisen viranomaisen edustaja toteuttaa kuulemisen;

Venäjän sopimuspuoli - kuulemisen toteuttaa Venäjän federaation Suomen tasavallassa sijaitsevassa diplomaattiedustustossa tai konsulaatissa oleva toimivaltaisen keskusviranomaisen edustaja. Jos tällaista edustajaa ei ole, kuulemisen toteuttaa Venäjän federaation Suomen tasavallassa sijaitsevan diplomaattiedustuston tai konsulaatin virkailija.

3. Saatuaan takaisinottopyynnön ja samanaikaisesti esitetyn kuulemispyynnön pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli järjestää kuulemisen 7 kalenteripäivän kuluessa. Takaisinottopyynnön käsittelyn määräajat alkavat tällöin kulua siitä päivästä, jona pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on ilmoittanut kuulemisen tuloksista, kuitenkin viimeistään 10 kalenteripäivän kuluttua takaisinottopyynnön vastaanottamisesta.

4. Jos kuulemisen tulokset eivät vahvista takaisinotettavan henkilön olevan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalainen, tämän artiklan 3 kappaleessa mainittu takaisinottopyyntö lähetetään takaisin pyynnön lähettäneelle sopimuspuolelle suorittamatta jatkoselvitystä ja ilmoittamalla kuulemisen tuloksista.

5 artikla
Kauttakulkupyynnön toimittaminen ja siihen vastaaminen

1. Kauttakulkupyyntö toimitetaan Suomen tasavallan toimivaltaisen viranomaisen ja Venäjän federaation toimivaltaisen keskusviranomaisen välillä postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen vähintään kymmenen työpäivää ennen suunniteltua kauttakulkua. Kauttakulkupyyntö vahvistetaan saaduksi kuittauksella.

2. Suomen toimivaltainen viranomainen tai Venäjän federaation toimivaltainen keskusviranomainen vastaa kauttakulkupyyntöön postitse tai lähettiyhteyttä käyttäen ja lisäksi asiakirjojen siirtoon tarkoitettuja teknisiä välineitä käyttäen viimeistään viisi työpäivää ennen suunniteltua kauttakulkua. Vastaus kauttakulkupyyntöön vahvistetaan saaduksi kuittauksella. Vastauksesta on käytävä ilmi, hyväksyykö pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli kauttakulun ja sille suunnitellun ajan, nimetyn valtakunnanrajan ylityspaikan ja kuljetustavan sekä mahdollisen saattajien käytön.

6 artikla
Takaisinottaminen ja kauttakulku

1. Sopimuspuolet määrittelevät takaisinottamista ja kauttakulkua varten seuraavat rajanylityspaikat:

Suomen sopimuspuoli - Helsinki–Vantaan kansainvälinen lentoasema, Helsingin ja Kotkan satamat, kaikki rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnanrajalla;

Venäjän sopimuspuoli - kaikki rajanylityspaikat Venäjän ja Suomen välisellä valtakunnanrajalla, kaikki kansainväliset lentoasemat ja kaikki merisatamat.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen muuttumisesta sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viipymättä diplomaattiteitse.

3. Takaisinotettavan henkilön siirtopäivämäärästä, kellonajasta, tavasta ja henkilön luovuttamiseen käytettävästä valtakunnanrajan ylityspaikasta ja kauttakulkua koskevista järjestelyistä sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat kussakin tapauksessa. Nopeutetussa menettelyssä Suomen ja Venäjän välisellä valtakunnanrajalla takaisinottosopimuksen 13 artiklassa kohdassa 1 mainituista asioista sovitaan rajajärjestyssopimuksen nojalla toimivien rajavaltuutettujen kesken.

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät siihen, että kauttakulku toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

5. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli voi tarvittaessa pyytää pyynnön vastaanottanutta sopimuspuolta avustamaan kauttakulussa. Tällöin pyynnön esittäneen sopimuspuolen on mainittava kauttakulkupyyntölomakkeen kohdassa D (takaisinottosopimuksen liite 6), millaista apua se tarvitsee. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen on tässä tapauksessa ilmaistava vastauksessaan, voiko se antaa pyydettyä apua.

7 artikla
Takaisinotettavan tai kauttakulkevan henkilön saattaminen

1. Takaisinottosopimuksen liitteiden 1 ja 6 mukaisen takaisinottopyynnön D-kohdassa ja kauttakulkupyynnön D-kohdassa pyynnön esittävä sopimuspuoli ilmoittaa, mikäli henkilö joudutaan luovuttamaan saatettuna, saattajien täydelliset nimet, virka-asemat ja passin tiedot.

2. Mikäli 1 kappaleessa mainittuja saattajia koskevat tiedot muuttuvat, pyynnön esittänyt sopimuspuoli ilmoittaa tästä viipymättä pyynnön vastaanottaneelle sopimuspuolelle kirjallisessa muodossa ja lisäksi asiakirjojen siirtämiseen tarkoitettuja teknisiä välineitä käyttäen.

3. Saattajien on takaisinottopyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen valtion alueella oleskellessaan noudatettava pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen lainsäädäntöä.

4. Saattajien on suoritettava tehtävänsä siviiliasuisina. Saattajilla ei saa olla mukana aseita eikä muita esineitä, joiden hallussapitoa on rajoitettu pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen valtion alueella. Saattajilla on oltava mukanaan asiakirjat, joista käy ilmi, että takaisinotosta tai kauttakulusta on sovittu, sekä asiakirjat, jotka todistavat heidän henkilöllisyytensä, virka-asemansa ja saattamista koskevat valtuutensa.

5. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset toimivat keskenään yhteistoiminnassa kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät saattajien oleskeluun pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen valtion alueella. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset avustavat tarvittaessa saattajia mahdollisuuksiensa mukaan.

8 artikla
Kustannukset

Pyynnön esittävä sopimuspuoli korvaa pyynnön vastaanottavalle sopimuspuolelle takaisinottamisen ja kauttakulun toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka takaisinottosopimuksen 16 artiklan mukaisesti kuuluvat pyynnön esittävän sopimuspuolen maksettaviksi, euromääräisinä 30 päivän kuluessa kulutositteiden esittämisestä.

9 artikla
Kieli

Tämän täytäntöönpanopöytäkirjan määräysten toteuttamiseksi täytäntöönpanopöytäkirjan 3 artiklassa ja takaisinottosopimuksen III ja IV jaksoissa mainitut asiakirjat laaditaan:

Suomen sopimuspuoli - suomen kielellä, liitteenä käännös venäjän kielelle;

Venäjän sopimuspuoli - venäjän kielellä, liitteenä käännös suomen kielelle.

10 artikla
Asiantuntijakonsultaatiot ja -tapaamiset

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisymmärryksessä järjestää asiantuntijoiden työtapaamisia ja konsultaatioita tämän täytäntöönpanopöytäkirjan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä.

2. Kappaleessa 1 mainituissa konsultaatioissa ja tapaamisissa sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset käyttävät englannin kieltä, mikäli ei toisin sovita.

11 artikla
Muutokset

Tähän täytäntöönpanopöytäkirjaan voidaan tehdä muutoksia sopimuspuolten välisellä sopimuksella.

12 artikla
Voimaantulo ja päättyminen

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun täytäntöönpanopöytäkirjan voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt on suoritettu.

2. Täytäntöönpanopöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivämäärästä kun takaisinoton sekakomitealle on ilmoitettu takaisinottosopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tästä täytäntöönpanopöytäkirjasta ja siitä, että sopimuspuolet ovat suorittaneet tämän täytäntöönpanopöytäkirjan voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

3. Täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolo lakkaa takaisinottosopimuksen lakatessa olemasta voimassa.

Tehty Pietarissa 10 päivänä joulukuuta 2010 kahtena kappaleena suomen ja venäjän kielillä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan Venäjän federaation

hallituksen puolesta hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.