8/2013

Sopimustekstit(käännös)

HALLINNOLLINEN JÄRJESTELY SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA POHJOIS-ATLANTIN LIITON KESKEN VAIHDETTAVAN TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON SUOJAAMISEKSI

1. JOHDANTO

Suomen tasavallan hallitus ja Pohjois-Atlantin liitto (Nato) (jäljempänä "osapuolet"), jotka ovat tehneet tietoturvallisuussopimuksen Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä ja toimivat tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti, ovat tällä hallinnollisella järjestelyllä määränneet turvallisuuskäytännöistä ja -menettelyistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

2. TURVALLISUUSVIRANOMAISET

2.1 Osapuolten turvallisuusviranomaiset vastaavat tästä täytäntöönpanojärjestelystä. Osapuolten turvallisuusviranomaiset ovat

2.1.1 Pohjois-Atlantin liiton osalta

NATO Office of Security (NOS, Naton turvallisuustoimisto)

NATO HQ

Boulevard Leopold III

B-1110 Brussels

BELGIUM

2.1.2 Suomen tasavallan hallituksen osalta

Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Security Authority, NSA).

2.2 Osapuolet toimittavat toisilleen edellä mainittuja viranomaisia koskevat tiedot.

3. MÄÄRITELMÄT

3.1 Tässä järjestelyssä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

3.1.1 "turvallisuusluokiteltu tieto" tarkoittaa kaikkea jommaltakummalta osapuolelta peräisin olevaa tai jommankumman osapuolen tuottamaa tai vaihtamaa tietoa ja aineistoa, johon sovelletaan turvallisuusluokitusta (mukaan lukien asiakirjat, laitteet, aineet ja muut esineet kaikissa muodoissaan sekä kaikki tällaisen tiedon tai aineiston jäljennökset ja käännökset), riippumatta siitä, välitetäänkö tämä tieto tai aineisto suullisesti, kuvallisesti, kirjallisesti vai muussa muodossa vai muulla tavalla; 3.1.2 "luovuttava osapuoli" tarkoittaa tiedon luovuttavaa osapuolta;

3.1.3 "välittävä osapuoli" tarkoittaa tiedon välittävää osapuolta;

3.1.4 "vastaanottava osapuoli" tarkoittaa osapuolta, joka saa tiedon välittävältä osapuolelta; 3.1.5 "kolmas osapuoli" tarkoittaa muuta henkilöä tai yhteisöä kuin osapuolia.

4. TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON MERKITSEMINEN

4.1 Luovuttava osapuoli merkitsee kaikkeen turvallisuusluokiteltuun tietoon asianmukaisen 4.3 kohdassa mainitun turvallisuusluokan. Jos merkinnän tekeminen on käytännössä mahdotonta, luovuttava osapuoli ilmoittaa luokan erikseen vastaanottavalle osapuolelle.

4.2 Luovuttavan osapuolen vastaanottavalle osapuolelle luovuttaman turvallisuusluokitellun tiedon omistajuus, leima ja turvallisuusluokka säilyvät muuttumattomina.

4.3 Osapuolten turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Naton osalta/For NATO Suomen osalta/For Finland
NATO SECRET SALAINEN or HEMLIG
NATO CONFIDENTIAL LUOTTAMUKSELLINEN or KONFIDENTIELL
NATO RESTRICTED KÄYTTÖ RAJOITETTU or BEGRÄNSAD TILLGÅNG

4.4 Osapuolen tuottamaan turvallisuusluokiteltuun tietoon, joka sisältää myös toisen osapuolen antamaa turvallisuusluokiteltua tietoa, merkitään etuliitteeksi SUOMI/NATO tai NATO/SUOMI ja sen jälkeen asianmukainen turvallisuusluokka, jotta asiakirjan voidaan todeta sisältävän yhteisesti omistettua turvallisuusluokiteltua tietoa.

5. TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON SUOJAAMINEN JA KÄYTTÖ

5.1. Osapuolet soveltavat turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen ja käyttöön seuraavia määräyksiä:

5.1.1 vastaanottava osapuoli antaa kaikelle turvallisuusluokitellulle tiedolle vähintään samantasoisen fyysisen ja oikeudellisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen;

5.1.2 vastaanottava osapuoli ei salli turvallisuusluokitellun tiedon käyttämistä muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten se annetaan, ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta;

5.1.3 ennen kuin kolmannelle osapuolelle paljastetaan ja luovutetaan tämän järjestelyn mukaisesti saatua turvallisuusluokiteltua tietoa tai sille annetaan pääsy tällaiseen tietoon, asiaan on saatava luovuttavan osapuolen kirjallinen ennakkosuostumus;

5.1.4 vastaanottava osapuoli noudattaa niitä lisärajoituksia, joita luovuttava osapuoli tai joku muu tämän puolesta voi asettaa turvallisuusluokitellun tiedon käyttämiselle, paljastamiselle ja luovuttamiselle sekä pääsylle tähän tietoon;

5.1.5 vastaanottava osapuoli ei alenna luovuttavan osapuolen antamaa turvallisuusluokkaa vastaavaa turvallisuusluokkaa ilman luovuttavan osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta;

5.1.6 luovuttava osapuoli ilmoittaa vastaanottavalle osapuolelle turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuusluokan muuttumisesta (esimerkiksi luokan alentamisesta tai tiedon uudelleenluokittelusta); ja

5.1.7 vastaanottava osapuoli toteuttaa kaikki tarvittavat toimet suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa luvattomalta paljastamiselta.

5.2 Kumpikin osapuoli on tietoinen kummankin osapuolen vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä. Naton osalta nämä vaatimukset esitetään asiakirjassa C-M(2002)49, "Security within the North Atlantic Treaty Organisation", ja sitä tukevissa ohjeissa, erityisesti ohjeessa AC/35-D/1038, "Supporting Document on the Security Protection of NATO Information Released to Non-NATO Nations and International Organisations". Suomen osalta nämä vaatimukset esitetään asiaa koskevissa Suomen säädöksissä ja määräyksissä.

5.3 Kun tietoa ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten se on annettu, vastaanottava osapuoli joko palauttaa tiedon luovuttavalle osapuolelle siten kuin nämä osapuolet keskenään sopivat tai hävittää tiedon vastaanottavan osapuolen menettelyjä noudattaen.

5.4. Osapuolet voivat keskenään päättää asianmukaisiksi katsomistaan lisävaatimuksista, jotka koskevat turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista.

5.5 Luovuttava osapuoli pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä välittämästä turvallisuusluokiteltua tietoaan.

6. PÄÄSY TURVALLISUUSLUOKITELTUUN TIETOON

6.1 Jollei luovuttava osapuoli ole toisin määrännyt, pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan sellaisille Suomen kansalaisille ja Naton virkamiehille,

6.1.2 joilla on todistus asianmukaisen tason turvallisuusselvityksestä;

6.1.3 jotka tarvitsevat tietoa työtehtäviensä suorittamiseen (tiedonsaantitarpeen periaate); ja

6.1.4 joille on selostettu noudatettavat turvallisuusmenettelyt ja jotka ovat tunnustaneet turvallisuusvelvoitteensa.

7. TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON VÄLITTÄMINEN

7.1 Osapuolet välittävät turvallisuusluokitellun tiedon toisilleen välittävän osapuolen turvallisuusmääräysten ja -menettelyjen mukaisesti.

7.2 Jolleivät osapuolet keskenään toisin päätä, turvallisuusluokiteltu tieto välitetään Suomen tai Naton virallisia kanavia käyttäen.

7.3 Osapuolet voivat välittää turvallisuusluokiteltua tietoa sähköisesti. Tätä varten Naton turvallisuustoimisto ja Suomen kansallinen tietoturvaviranomainen luovat keskenään erityiset menettelyt.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET

Mikään tämän hallinnollisen järjestelyn määräys ei vähennä tai rajoita kummankaan osapuolen olemassa olevia tai myöhemmin saatavia immateriaalioikeuksia (mukaan lukien patentit ja tekijänoikeudet), jotka liittyvät turvallisuusluokiteltuun tietoon.

9. TURVALLISUUSVAATIMUSTEN YKSITYISKOHDAT

Osapuolet antavat toisilleen tiedot turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista turvallisuusvaatimuksistaan, -käytännöistään ja -menettelyistään. Osapuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti turvallisuusvaatimustensa, -käytäntöjensä ja -menettelyjensä muutoksista, jotka vaikuttavat siihen, miten turvallisuusluokiteltua tietoa suojataan.

10. JÄRJESTELYN NOUDATTAMINEN JA TURVALLISUUSTARKASTUKSET

10.1 Kumpikin osapuoli vastaa sen varmistamisesta, että sen laitokset, organisaatiot ja henkilöstö noudattavat tätä hallinnollista järjestelyä.

10.2 Osapuolet suorittavat tarvittavat turvallisuustarkastukset varmistaakseen, että asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä ja -menettelyjä noudatetaan.

11. VIERAILUT – YLEISTÄ

11.1 Vierailut, jotka edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon tai turvallisuusselvitystä edellyttävään laitokseen, sallitaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on voimassa oleva todistus asianmukaisen tason turvallisuusselvityksestä ja jotka tarvitsevat pääsyä kyseiseen tietoon tai laitokseen suorittaakseen työtehtäviään.

11.2 Vierailevan osapuolen toimivaltainen turvallisuuselin, jonka asianomainen turvallisuusviranomainen nimeää, toimittaa vierailupyynnöt hyväksyttäväksi isäntänä toimivan osapuolen toimivaltaiselle turvallisuuselimelle, jonka asianomainen turvallisuusviranomainen nimeää, vähintään kaksikymmentä (20) työpäivää ennen ehdotetun vierailun ajankohtaa. 11.3 Näissä hyväksyntäpyynnöissä annetaan seuraavat tiedot:

11.3.1 ehdotetun vierailun tarkoitus;

11.3.2 vierailun ehdotettu ajankohta ja kesto;

11.3.3 yksityiskohtaiset tiedot vierailun kohteena olevista laitoksista, organisaatioista ja henkilöstöstä;

11.3.4 sen vierailevan osapuolen virkamiehen henkilötiedot ja puhelinnumero, joka voi antaa lisätietoja vierailusta;

11.3.5 mahdollisuuksien mukaan vierailun kohteena olevien laitosten, toimitilojen ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötiedot ja puhelinnumerot;

11.3.6 vierailuun liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon arvioitu taso; ja

11.3.7 seuraavat tiedot vierailijoista:

11.3.7.1 koko nimi;

11.3.7.2 syntymäaika ja -paikka;

11.3.7.3 kansalaisuus ja passin numero;

11.3.7.4 vierailijoiden edustama virasto, yritys tai organisaatio, heidän nykyinen tehtävänsä ja tarvittaessa arvoasemansa; ja

11.3.7.5 kunkin vierailijan todistus henkilöturvallisuusselvityksestä, sen antamispäivä, voimassaoloaika ja mahdolliset rajoitukset.

11.4 Vierailupyyntöjen tueksi toimitetaan todistukset kunkin vierailijan turvallisuusselvityksen tasosta.

11.5 Kaikki vierailijat noudattavat asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä ja isäntänä toimivan osapuolen sovellettavia laitoskohtaisia ohjeita.

11.6 Mikään tämän artiklan määräys ei rajoita kummankaan osapuolen oikeutta sallia toisen osapuolen vierailijoiden pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai kulku valvotuille alueille tai muihin laitoksiin milloin tahansa hyväksytyn vierailun aikana, jos isäntänä toimiva osapuoli haluaa sallia tällaisen pääsyn tai kulun.

12. TARKASTUSVIERAILUT

Tarkastaakseen, että turvallisuusluokiteltua tietoa säilytetään ja käsitellään keskinäisesti päätettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti, Naton turvallisuustoimisto ja Suomen kansallinen turvallisuusviranomainen päättävät keskenään tämän järjestelyn 11 artiklan mukaisesti järjestettävistä vastavuoroisista vierailuista ja suorittavat niitä.

13. KATOAMINEN TAI VAARANTUMINEN

13.1 Jos turvallisuusluokiteltua tietoa katoaa tai vaarantuu tai sen epäillään kadonneen tai vaarantuneen, vastaanottava osapuoli ilmoittaa asiasta välittömästi luovuttavalle osapuolelle ja/tai välittävälle osapuolelle.

13.2 Vastaanottava osapuoli tutkii välittömästi tällaisen katoamisen tai vaarantumisen ja ilmoittaa luovuttavalle osapuolelle ja/tai välittävälle osapuolelle viipymättä tutkinnan tuloksista ja toteutetuista tai toteutettavista korjaustoimista.

14. KUSTANNUKSET

Osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan, jotka niille aiheutuvat tämän hallinnollisen järjestelyn täytäntöönpanosta.

15. RIITOJEN RATKAISEMINEN

Riidat, jotka koskevat tämän hallinnollisen järjestelyn tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan osapuolten välisin kuulemisin ja neuvotteluin, eikä niitä saateta kansallisten tai kansainvälisten tuomioistuinten tai kolmansien osapuolten ratkaistaviksi.

16. JÄRJESTELYN VOIMAANTULO, UUDELLEENTARKASTELU, MUUTTAMINEN, KESTO JA PÄÄTTYMINEN

16. 1 Suomi ilmoittaa Natolle, kun kansalliset hyväksymistoimet on suoritettu. Hallinnollinen järjestely tulee voimaan Suomen ilmoittamana päivänä.

16.2 Järjestelyä ja sen soveltuvuutta voidaan tarkastella uudelleen jommankumman osapuolen pyynnöstä, ja sitä voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella.

16.3 Järjestelyn päättymisen estämättä jatketaan niiden voimassa olevien vastuiden ja velvoitteiden soveltamista, jotka liittyvät välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen ja käyttöön.

Suomen hallitus ja Pohjois-Atlantin liitto ovat allekirjoittaneet tämän järjestelyn.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2012 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Charles Murto

Suomen kansallinen turvallisuusviranomaisen päällikkö

Pohjois-Atlantin liiton puolesta

Stephen F. Smith

johtaja, Naton turvallisuustoimisto

(käännös)

TIETOTURVALLISUUSSOPIMUS SUOMEN JA POHJOIS-ATLANTIN LIITON VÄLILLÄ

TIETOTURVALLISUUSSOPIMUS

Suomen hallitus,

edustajanaan suurlähettiläs Olli Mennander, pysyvä yhteysvirkamies Pohjois-Atlantin liiton päämajassa,

ja

Pohjois-Atlantin liitto (Nato),

edustajanaan Pohjois-Atlantin liiton pääsihteerin sijainen Sergio Balanzino,

jotka

ottavat huomioon, että Suomi toimii Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston/Naton rauhankumppanuuden kumppanivaltiona;

ovat sopineet neuvottelevansa keskenään poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä laajentavansa ja vahvistavansa poliittista ja sotilaallista yhteistyötä kaikkialla Euroopassa,

ymmärtävät, että tehokas yhteistyö näissä asioissa edellyttää arkaluonteisten ja/tai salassa pidettävien tietojen vaihtamista osapuolten kesken,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Osapuolet

(i) suojaavat ja turvaavat toisen osapuolen tiedot ja aineistot;

(ii) pyrkivät kaikin keinoin varmistamaan, että jos tällaiset tiedot ja aineistot on turvallisuusluokiteltu, niillä säilytetään ne turvallisuusluokat, jotka jompikumpi osapuoli on määrännyt siltä peräisin oleville tiedoille ja aineistoille, sekä suojaavat tällaiset tiedot ja aineistot sovittuja yhteisiä vaatimuksia noudattaen;

(iii) eivät käytä vaihdettuja tietoja ja aineistoja muihin kuin niihin tarkoituksiin, joista on määrätty asianomaisissa ohjelmissa ja näitä ohjelmia koskevissa päätöksissä ja päätöslauselmissa;

(iv) eivät paljasta tällaisia tietoja ja aineistoja kolmansille osapuolille ilman luovuttajan suostumusta.

2 artikla

(i) Suomen hallitus hyväksyy sitoumuksen tehdä kaikista kansalaisistaan, jotka työtehtäviään suorittaessaan tarvitsevat pääsyä Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston tai rauhankumppanuuden ohjelmien mukaisesti vaihdettaviin tietoihin tai aineistoihin tai saattavat päästä niihin, asianmukainen turvallisuusselvitys ennen kuin heille annetaan pääsy tällaisiin tietoihin ja aineistoihin.

(ii) Turvallisuusselvitysmenettelyt olisi suunniteltava sellaisiksi, että niissä määritetään, voidaanko henkilölle hänen lainkuuliaisuutensa ja luotettavuutensa huomioon ottaen sallia pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin vaarantamatta niiden turvallisuutta.

3 artikla

Naton turvallisuustoimisto, joka toimii pääsihteerin ja Naton sotilaskomitean puheenjohtajan johdolla ja puolesta, puheenjohtajan toimiessa Naton neuvoston ja Naton sotilaskomitean nimissä ja alaisuudessa, vastaa yhteistyöneuvosto- tai rauhankumppanuusyhteistyössä vaihdettavia turvallisuusluokiteltuja tietoja koskevista turvallisuusjärjestelyistä.

4 artikla

Suomen hallitus ilmoittaa Naton turvallisuustoimistolle turvallisuusviranomaisensa, jolla on vastaava kansallinen vastuu. Suomen hallituksen ja Naton välillä tehdään erilliset hallinnolliset järjestelyt, jotka koskevat muun muassa vaihdettavien tietojen vastavuoroisen suojaamisen vaatimuksia sekä Suomen turvallisuusviranomaisen ja Naton turvallisuustoimiston välisiä yhteyksiä.

5 artikla

Ennen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtamista Suomen hallituksen ja Naton välillä vastuullisten turvallisuusviranomaisten on vastavuoroisesti todettava hyväksymällään tavalla, että tiedot vastaanottava osapuoli on valmis suojaamaan saamansa tiedot luovuttajan edellyttämällä tavalla.

Tämän vakuudeksi edellä mainitut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 1994 kahtena englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, joiden molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen hallituksen puolesta

Olli Mennander

Pohjois-Atlantin liiton puolesta

Sergio Balanzino

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.