3/2013

Annettu: 17.01.2013

Valtioneuvoston asetus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (412/2012) 2 §:n nojalla:

1 §

Lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella Nuukissa 12 päivänä toukokuuta 2011 tehty sopimus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 12 päivänä kesäkuuta 2012 ja tasavallan presidentti 29 päivänä kesäkuuta 2012. Hyväksymiskirja on talletettu Kanadan hallituksen huostaan 13 päivänä elokuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (412/2012) tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2013

SopimustekstiSOPIMUS LENTO- JA MERIPELASTUSYHTEISTYÖSTÄ ARKTISELLA ALUEELLA

Kanadan hallitus, Tanskan kuningaskunnan hallitus, Suomen tasavallan hallitus, Islannin hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus, Venäjän federaation hallitus, Ruotsin kuningaskunnan hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus, jäljempänä "osapuolet", jotka

ottavat huomioon vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen asiaa koskevat määräykset,

ovat osapuolina vuoden 1979 kansainvälisessä yleissopimuksessa etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, jäljempänä "SAR-yleissopimus", ja vuonna 1944 tehdyssä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa, jäljempänä "Chicagon yleissopimus",

panevat merkille kansainvälisen lento- ja meripelastuskäsikirjan, jäljempänä "IAMSAR-käsikirja",

palauttavat mieliin vuonna 1996 annetun Ottawan julistuksen Arktisen neuvoston perustamisesta,

korostavat vuoden 2009 Tromssan julistusta, joka annettiin kuudennessa Arktisen neuvoston ministerikokouksessa, jossa hyväksyttiin työryhmän perustaminen arktisen alueen etsintä- ja pelastusoperaatioyhteistyötä koskevan kansainvälisen sopimuksen kehittämistä ja neuvottelujen loppuun saattamista varten,

ovat tietoisia haasteista, joita vaikeat arktiset olosuhteet aiheuttavat etsintä- ja pelastusoperaatioille, ja siitä, että on ehdottoman tärkeää antaa nopeasti apua hädässä oleville henkilöille sellaisissa olosuhteissa,

ottavat huomioon lento- ja meriliikenteen sekä ihmisen muun toiminnan lisääntymisen arktisella alueella, mukaan lukien arktisen alueen asukkaiden ja alueelle tulevien ihmisten toiminnan,

toteavat, että osapuolten yhteistyöllä on suuri merkitys etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamisessa,

korostavat tietojen ja kokemusten vaihdon hyödyllisyyttä etsintä- ja pelastustoiminnassa ja yhteisten koulutusten ja harjoitusten hyödyllisyyttä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Termit ja määritelmät

1. Tässä sopimuksessa käytetään SAR-yleissopimuksen liitteessä olevan 1 luvun ja Chicagon yleissopimuksen liitteessä 12 olevan 1 luvun mukaisia termejä ja määritelmiä.

2. Tätä sopimusta sovellettaessa "osapuolen alueella" tarkoitetaan valtion maa-aluetta ja sisä- ja aluevesiä, mukaan lukien näiden alueiden yläpuolella oleva ilmatila.

2 artikla
Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa lento- ja meripelastusyhteistyötä ja -koordinointia arktisella alueella.

3 artikla
Sopimuksen soveltamisala

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettujen ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun sekä meripelastustoimen vastuualueiden (jäljempänä lento- ja meripelastusvastuualueet) rajat määritetään tämän sopimuksen liitteen 1 kohdassa. Alue, jolla kukin osapuoli soveltaa tätä sopimusta, määritetään tämän sopimuksen liitteen 2 kohdassa.

2. Etsintä- ja pelastuspalvelun vastuualueiden (jäljempänä pelastusvastuualueet) rajojen määrittäminen ei liity eikä vaikuta valtioiden välisten rajojen määrittämiseen tai niiden täysivaltaisuuteen, täysivaltaisiin oikeuksiin tai lainkäyttövaltaan.

3. Kukin osapuoli edistää riittävän ja tehokkaan etsintä- ja pelastusvalmiuden luomista, toimintaa ja ylläpitoa tämän sopimuksen liitteen 2 kohdassa määritetyllä alueellaan.

4 artikla
Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset

1. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset määritetään tämän sopimuksen lisäyksessä I.

2. Kukin osapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti diplomaattiteitse muille osapuolille toimivaltaisia viranomaisiaan koskevista muutoksista.

5 artikla
Lento- ja meripelastuksesta vastaavat viranomaiset

1. Lento- ja meripelastuksesta vastaavat viranomaiset, jäljempänä "lento- ja meripelastuksen vastuuviranomaiset", määritetään tämän sopimuksen lisäyksessä II.

2. Kukin osapuoli ilmoittaa viipymättä toimivaltaisten viranomaistensa välityksellä muille osapuolille lento- ja meripelastuksen vastuuviranomaisiaan koskevista muutoksista.

6 artikla
Pelastuskeskukset

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettujen osapuolten lento- ja/tai meripelastuskeskusten, jäljempänä "pelastuskeskukset", luettelo on tämän sopimuksen lisäyksessä III.

2. Kukin osapuoli ilmoittaa viipymättä toimivaltaisten viranomaistensa välityksellä muille osapuolille pelastuskeskuksiaan koskevista muutoksista.

7 artikla
Lento- ja meripelastusoperaatioiden toteuttaminen

1. SAR-yleissopimusta ja Chicagon yleissopimusta noudatetaan tämän sopimuksen mukaisten etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamisessa.

2. IAMSAR-käsikirja tarjoaa lisäohjeita tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

3. Sanotun rajoittamatta 1 kohdan soveltamista osapuolet toteuttavat tämän sopimuksen mukaiset lento- ja meripelastusoperaatiot seuraavien määräysten mukaisesti:

(a) osapuolen alueella tämän sopimuksen mukaisesti toteutettavissa etsintä- ja pelastusoperaatioissa noudatetaan kyseisen osapuolen lakeja ja määräyksiä;

(b) jos osapuolen lento- ja meripelastuksen vastuuviranomainen ja/tai pelastuskeskus saa tiedon, jonka mukaan henkilö on tai näyttää olevan hädässä, osapuoli ryhtyy pikaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että tarvittava apu annetaan;

(c) osapuoli, jolla on syytä epäillä, että henkilö, laiva tai muu alus tai ilma-alus on hätätilassa liitteen 2 kohdassa määritetyllä toisen osapuolen alueella, toimittaa mahdollisimman pian kaikki saatavilla olevat tiedot asianomaiselle osapuolelle tai asianomaisille osapuolille;

(d) osapuolen lento- ja meripelastuksen vastuuviranomainen, ja/tai pelastuskeskus, joka on saanut tiedon tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tilanteesta, voi pyytää apua muilta osapuolilta;

(e) osapuoli, jolle avunpyyntö lähetetään, päättää viipymättä ja ilmoittaa pyynnön esittäneelle osapuolelle, voiko se antaa pyydettyä apua, ja ilmoittaa viipymättä, missä määrin ja millä ehdoilla apua voidaan antaa;

(f) osapuolet varmistavat, että apua annetaan kaikille hädässä oleville henkilöille, riippumatta tällaisen henkilön kansalaisuudesta tai asemasta tai olosuhteista, joista henkilö löydetään; ja

(g) osapuoli toimittaa viipymättä kaikki henkilön etsintää ja pelastusta koskevat asiaankuuluvat tiedot asianomaisille diplomaatti- tai konsuliviranomaisille.

8 artikla
Pyyntö päästä osapuolen alueelle etsintä- ja pelastusoperaatioon kuuluvassa tarkoituksessa

1. Osapuolen, joka pyytää lupaa päästä yhden tai useamman toisen osapuolen alueelle etsintä- ja pelastusoperaatioon kuuluvassa tarkoituksessa, mukaan lukien tankkaus, tulee lähettää pyyntönsä asianomaisten osapuolten lento- ja meripelastuksen vastuuviranomaiselle ja/tai pelastuskeskukselle.

2. Tällaisen pyynnön vastaanottavan osapuolen tulee vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa pyynnön. Pyynnön vastaanottavan osapuolen tulee ilmoittaa pelastuskeskuksensa välityksellä mahdollisimman pian, sallitaanko pääsy sen alueelle, ja mahdolliset ehdot, joiden mukaisesti tehtävä voidaan toteuttaa.

3. Tällaisen pyynnön vastaanottava osapuoli ja kaikki osapuolet, joiden aluetta varten tarvitaan kauttakulkulupa, noudattavat mahdollisimman nopeaa rajanylitysmenettelyä lainsäädäntönsä ja kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti.

9 artikla
Osapuolten välinen yhteistyö

1. Osapuolet kehittävät keskinäistä yhteistyötään tähän sopimukseen liittyvissä asioissa.

2. Osapuolet vaihtavat tietoja, joilla voidaan parantaa etsintä- ja pelastusoperaatioiden tehokkuutta. Nämä voivat olla muun muassa:

(a) yhteystietoja;

(b) etsintä- ja pelastuspalveluja koskevia tietoja;

(c) luetteloja käytössä olevista lentokentistä ja satamista ja niiden tankkaus- ja varastojen täydennysvalmiuksista;

(d) tankkaus-, varastojen täydennys- ja sairaanhoitopalveluita koskevia tietoja; ja

(e) tietoja, jotka ovat hyödyllisiä etsintä- ja pelastushenkilöstön koulutuksessa.

3. Osapuolet edistävät keskinäistä etsintä- ja pelastusyhteistyötään kiinnittämällä asianmukaista huomiota yhteisiin toimiin, joita ovat muun muassa:

(a) kokemusten vaihto;

(b) reaaliaikaisten meteorologisten ja oseanografisten havaintojen, analyysien, ennusteiden ja varoitusten jakaminen;

(c) etsintä- ja pelastushenkilöstön välisten vierailujen järjestäminen;

(d) yhteisten etsintä- ja pelastusharjoitusten ja -koulutusten toteuttaminen;

(e) alusten ilmoitusjärjestelmien käyttö etsintä- ja pelastustarkoituksiin;

(f) tietojärjestelmien, etsintä- ja pelastusmenetelmien, -tekniikoiden ja välineiden sekä muiden voimavarojen jakaminen;

(g) etsintä- ja pelastusoperaatioita tukevien palveluiden tarjoaminen;

(h) yhteisen edun mukaisia etsintä- ja pelastusasioita koskevien kansallisten kantojen vaihto tämän sopimuksen soveltamisalalla;

(i) sellaisten yhteisten tutkimus- ja kehittämisaloitteiden tukeminen ja toteuttaminen, joilla pyritään muun muassa vähentämään etsintäaikaa, parantamaan pelastustoiminnan tehokkuutta sekä minimoimaan etsintä- ja pelastushenkilöstölle aiheutuvia riskejä; ja

(j) säännöllisten viestiyhteyskokeilujen ja harjoitusten järjestäminen, mukaan lukien vaihtoehtoisten viestintävälineiden käyttö viestintäjärjestelmien ylikuormitustilanteissa suurten etsintä- ja pelastusoperaatioiden aikana.

4. Osapuolten tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa tämän sopimuksen periaatteita järjestäessään yhteisiä harjoituksia.

10 artikla
Osapuolten kokoukset

Osapuolet kokoontuvat säännöllisesti käsitelläkseen ja ratkaistakseen käytännön yhteistyötä koskevia asioita. Näissä kokouksissa osapuolten olisi käsiteltävä muun muassa:

(a) etsintä- ja pelastusasiantuntijoiden vastavuoroisia vierailuja;

(b) yhteisten etsintä- ja pelastusharjoitusten ja -koulutusten toteuttamista;

(c) etsintä- ja pelastusasiantuntijoiden mahdollista osallistumista tarkkailijoina muiden osapuolten kansallisiin etsintä- ja pelastusharjoituksiin;

(d) tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön kehittämiseen liittyvien ehdotusten valmistelua;

(e) viestintäjärjestelmien suunnittelua, kehittämistä ja käyttöä;

(f) mekanismeja, joilla arvioidaan ja tarvittaessa parannetaan arktisen alueen etsintä- ja pelastustoimintaa koskevia asioita käsittelevien kansainvälisten ohjeiden soveltamista; ja

(g) arktisen alueen sääpalveluja koskevien asiaankuuluvien ohjeiden arviointia.

11 artikla
Etsintä- ja pelastuspalveluiden yhteinen arviointi

Mittavan yhteisen etsintä- ja pelastusoperaation jälkeen osapuolten lento- ja meripelastuksen vastuuviranomaiset voivat yhdessä arvioida operaatiota sen osapuolen johdolla, joka on koordinoinut operaatiota.

12 artikla
Rahoitus

1. Jollei toisin sovita, kukin osapuoli vastaa kuluista, joita sille aiheutuu tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

2. Tämän sopimuksen täytäntöönpano riippuu käytettävissä olevista voimavaroista.

13 artikla
Liite

Tämän sopimuksen liite on erottamaton osa sopimusta. Kaikkien tähän sopimukseen kohdistuvien viittausten katsotaan kohdistuvan myös liitteeseen.

14 artikla
Muutokset

1. Tätä sopimusta voidaan muuttaa kaikkien osapuolten kirjallisella suostumuksella.

2. Muutos tulee voimaan 120 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut diplomaattiteitse viimeisen kirjallisen ilmoituksen siitä, että osapuolet ovat saattaneet päätökseen muutoksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

15 artikla
Liitettä koskeva muutosmenettely

1. Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 14 artiklassa määrätään, kaksi osapuolta, joilla on vierekkäiset pelastusvastuualueet, voivat yhteisestä sopimuksesta muuttaa tämän sopimuksen liitteen 1 kohdassa olevia tietoja, jotka määrittävät näiden alueiden välisen rajan. Tällainen muutos tulee voimaan 120 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut diplomaattiteitse molemmilta osapuolilta vahvistuksen siitä, että tällainen yhteinen sopimus on tullut voimaan.

2. Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 14 artiklassa määrätään, kukin osapuoli voi muuttaa tämän sopimuksen liitteen 2 kohdan sellaista osaa, joka ei vaikuta minkään toisen osapuolen alueeseen; kyseinen osapuoli ilmoittaa tällaisesta muutoksesta tallettajalle diplomaattiteitse. Muutos tulee voimaan 120 päivän kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitus on tehty.

16 artikla
Suhde muihin sopimuksiin

Lukuun ottamatta tämän sopimuksen liitteen 1 kohtaa tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sellaisiin osapuolten oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat niiden välillä tämän sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa oleviin sopimuksiin.

17 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Osapuolet ratkaisevat tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevat riidat suorin neuvotteluin.

18 artikla
Sopimuksen ulkopuoliset valtiot

Tämän sopimuksen osapuolet voivat tarvittaessa pyrkiä tekemään yhteistyötä sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole tämän sopimuksen osapuolia mutta voivat mahdollisesti avustaa voimassa olevien kansainvälisten sopimusten mukaisten etsintä- ja pelastusoperaatioiden toteuttamisessa.

19 artikla
Väliaikainen soveltaminen, voimaantulo ja irtisanominen

1. Kukin allekirjoittaja voi soveltaa tätä sopimusta väliaikaisesti, jos se ilmoittaa tallettajalle aikeestaan kirjallisesti. Kukin tällainen allekirjoittaja soveltaa sopimusta väliaikaisesti ilmoituspäivästä tai ilmoituksessa tarkoitetusta muusta ajankohdasta lukien.

2. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut diplomaattiteitse viimeisen kirjallisen ilmoituksen siitä, että osapuolet ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

3. Kukin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä tallettajalle kirjallisesti diplomaattiteitse vähintään kuusi kuukautta etukäteen, mainiten irtisanomisen voimaantulopäivän. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta siihen, miten muut osapuolet soveltavat sopimusta.

20 artikla
Tallettaja

Kanadan hallitus on tämän sopimuksen tallettaja.

Tehty________ _________ päivänä _______kuuta 20__ englannin, ranskan ja venäjän kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tämän sopimuksen työkieli on englanti eli kieli, jolla sopimus neuvoteltiin.

Kanadan hallituksen puolesta:

____________________________________

Tanskan kuningaskunnan hallituksen puolesta, yhdessä Färsaarten hallituksen ja Grönlannin hallituksen kanssa:

____________________________________

____________________________________

Färsaarten hallituksen puolesta

____________________________________

Grönlannin hallituksen puolesta

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

____________________________________

Islannin hallituksen puolesta:

____________________________________

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta:

____________________________________

Venäjän federaation hallituksen puolesta:

____________________________________

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta:

____________________________________

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta:

___________________________________

Liite

Sopimuksen soveltamisala

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetut pelastusvastuualueet on rajattu seuraavasti: 1

Kanada–Tanska

Kanadan ja Tanskan lento- ja meripelastusvastuualueita rajaa yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 043°00"00" läntistä pituutta

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 050°00"00" läntistä pituutta

· 63°00"00" pohjoista leveyttä ja 055°40"00" läntistä pituutta

· 65°00"00" pohjoista leveyttä ja 057°45"00" läntistä pituutta

· 76°00"00" pohjoista leveyttä ja 076°00"00" läntistä pituutta

· 78°00"00" pohjoista leveyttä ja 075°00"00" läntistä pituutta

· 82°00"00" pohjoista leveyttä ja 060°00"00" läntistä pituutta

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

Kanada–Amerikan yhdysvallat

Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen lento- ja meripelastusvastuualueita rajaa yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 48°20"00" pohjoista leveyttä ja 145°00"00" läntistä pituutta

________________

1) Tässä liitteessä luetellut koordinaatit ovat maailman geodeettisen koordinaatiojärjestelmän (World Geodetic System1984,WGS 84) mukaiset. Kaikkia koordinaatteja yhdistävät geodeettiset linjat. Pohjoisnapa viittaa maantieteelliseen pohjoisnapaan, joka sijaitsee 90 astetta pohjoista leveyttä, ja pohjoinen napapiiri viittaa leveyspiiriin 66°33"44" pohjoista leveyttä.

· 54°40"00" pohjoista leveyttä ja 140°00"00" läntistä pituutta

· 54°40"00" pohjoista leveyttä ja

· 136°00"00" läntistä pituutta

· 54°00"00" pohjoista leveyttä ja 136°00"00" läntistä pituutta

· 54°13"00" pohjoista leveyttä ja 134°57"00" läntistä pituutta

· 54°39"27" pohjoista leveyttä ja 132°41"00" läntistä pituutta

· 54°42"30" pohjoista leveyttä ja 130°36"30" läntistä pituutta

· pohjoiseen maarajaa pitkin Beaufortinmerelle ja sieltä pohjoisnavalle.

Tanska–Islanti

Tanskan ja Islannin lento- ja meripelastusvastuualueita rajaa yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 043°00"00" läntistä pituutta

· 63°30"00" pohjoista leveyttä ja 039°00"00" läntistä pituutta

· 70°00"00" pohjoista leveyttä ja 020°00"00" läntistä pituutta

· 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 020°00"00" läntistä pituutta

· 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta.

Tanska–Norja

Tanskan ja Norjan lento- ja meripelastusvastuualueita rajaa yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00"itäistä/läntistä pituutta

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

Suomi–Norja

Suomen ja Norjan välinen maaraja on niiden pelastusvastuualueiden välisenä rajana.

Suomi–Ruotsi

Suomen ja Ruotsin välinen maaraja on niiden pelastusvastuualueiden välisenä rajana.

Suomi–Venäjän federaatio

Suomen ja Venäjän federaation välinen maaraja on niiden pelastusvastuualueiden välisenä rajana.

Islanti–Norja

Islannin ja Norjan lento- ja meripelastusvastuualueita rajaa yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 66°33"44" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta.

Norja–Ruotsi

Norjan ja Ruotsin välinen maaraja on niiden pelastusvastuualueiden välisenä rajana.

Norja–Venäjän federaatio

Norjan ja Venäjän federaation lento- ja meripelastusvastuualueita rajaavat Norjan ja Venäjän federaation välinen maaraja sekä yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 69°47"41.42" pohjoista leveyttä ja 030°49"03.55" itäistä pituutta

· 69°58"45.49" pohjoista leveyttä ja 031°06"15.58" itäistä pituutta

· 70°05"58.84" pohjoista leveyttä ja 031°26"41.28" itäistä pituutta

· 70°07"15.20" pohjoista leveyttä ja 031°30"19.43" itäistä pituutta

· 70°11"51.68" pohjoista leveyttä ja 031°46"33.57" itäistä pituutta

· 70°16"28.95" pohjoista leveyttä ja 032°04"23.00" itäistä pituutta

· 72°27"51.00" pohjoista leveyttä ja 035°00"00.00" itäistä pituutta

· sieltä pohjoisnavalle.

Venäjän federaatio–Amerikan yhdysvallat

Venäjän federaation ja Amerikan yhdysvaltojen lento- ja meripelastusvastuualueita rajaa yhtäjaksoinen linja, joka yhdistää seuraavat koordinaatit:

· 50°05"00" pohjoista leveyttä ja 159°00"00" itäistä pituutta

· 54°00"00" pohjoista leveyttä ja 169°00"00" itäistä pituutta

· 54°49"00" pohjoista leveyttä ja 170°12"00" itäistä pituutta

· 60°00"00" pohjoista leveyttä ja 180°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· 64°03"00" pohjoista leveyttä ja 172°12"00" läntistä pituutta

· 65°00"00" pohjoista leveyttä ja 168°58"24" läntistä pituutta

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

2. Kukin osapuoli soveltaa tätä sopimusta seuraavilla yhtäjaksoisen linjan rajaamilla alueilla:

Kanada

· Pohjoisnavalta etelään pisteeseen 82°00"00" pohjoista leveyttä ja 060°00"00" läntistä pituutta

· 78°00"00" pohjoista leveyttä ja 075°00"00" läntistä pituutta

· 76°00"00" pohjoista leveyttä ja 076°00"00" läntistä pituutta

· 65°00"00" pohjoista leveyttä ja 057°45"00" läntistä pituutta

· 63°00"00" pohjoista leveyttä ja 055°40"00" läntistä pituutta

· pisteeseen, jossa linja leikkaa leveyspiirin 60°00"00" pohjoista leveyttä

· länteen pitkin leveyspiiriä 60°00"00" pohjoista leveyttä, kunnes linja leikkaa Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen välisen maarajan

· pohjoiseen maarajaa pitkin Beaufortinmerelle

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

Tanska

· Pohjoisnavalta pisteeseen 82°00"00" pohjoista leveyttä ja 060°00"00" läntistä pituutta

· 78°00"00" pohjoista leveyttä ja 075°00"00" läntistä pituutta

· 76°00"00" pohjoista leveyttä ja 076°00"00" läntistä pituutta

· 65°00"00" pohjoista leveyttä ja 057°45"00" läntistä pituutta

· 63°00"00" pohjoista leveyttä ja 055°40"00" läntistä pituutta

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 050°00"00" läntistä pituutta

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 043°00"00" läntistä pituutta

· 63°30"00" pohjoista leveyttä ja 039°00"00" läntistä pituutta

· 70°00"00" pohjoista leveyttä ja 020°00"00" läntistä pituutta

· 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 020°00"00" läntistä pituutta

· 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

Suomi

· Pisteestä, jossa Suomen, Norjan ja Ruotsin maarajat kohtaavat, etelään Suomen ja Ruotsin välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa kyseinen raja leikkaa pohjoisen napapiirin

· itään pohjoista napapiiriä pitkin pisteeseen, jossa pohjoinen napapiiri leikkaa Suomen ja Venäjän federaation välisen maarajan

· pohjoiseen Suomen ja Venäjän federaation välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa Suomen, Norjan ja Venäjän federaation maarajat kohtaavat

· sieltä pisteeseen, jossa Suomen, Norjan ja Ruotsin maarajat kohtaavat.

Islanti

· Pisteestä 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta länteen pisteeseen 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 020°00"00" läntistä pituutta

· 70°00"00" pohjoista leveyttä ja 020°00"00" läntistä pituutta

· 63°30"00" pohjoista leveyttä ja 039°00"00" läntistä pituutta

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 043°00"00" läntistä pituutta

· 58°30"00" pohjoista leveyttä ja 030°00"00" läntistä pituutta

· 61°00"00" pohjoista leveyttä ja 030°00"00" läntistä pituutta

· 61°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· sieltä pohjoiseen pisteeseen 73°00"00" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta.

Norja

· Pisteestä 66°33"44" pohjoista leveyttä ja 000°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· itään pohjoista napapiiriä pitkin pisteeseen, jossa pohjoinen napapiiri leikkaa Ruotsin ja Norjan välisen maarajan

· pohjoiseen Ruotsin ja Norjan välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa Ruotsin, Norjan ja Suomen maarajat kohtaavat

· itään Suomen ja Norjan välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa Suomen, Norjan ja Venäjän federaation maarajat kohtaavat

· pohjoiseen maarajaa pitkin Barentsinmerelle

· 69°47"41.42" pohjoista leveyttä ja 030°49"03.55" itäistä pituutta

· 69°58"45.49" pohjoista leveyttä ja 031°06"15.58" itäistä pituutta

· 70°05"58.84" pohjoista leveyttä ja 031°26"41.28" itäistä pituutta

· 70°07"15.20" pohjoista leveyttä ja 031°30"19.43" itäistä pituutta

· 70°11"51.68" pohjoista leveyttä ja 031°46"33.57" itäistä pituutta

· 70°16"28.95" pohjoista leveyttä ja 032°04"23.00" itäistä pituutta

· 72°27"51.00" pohjoista leveyttä ja 035°00"00.00" itäistä pituutta

· sieltä pohjoisnavalle.

Venäjän federaatio

· Pohjoisnavalta etelään pisteeseen 72°27"51.00" pohjoista leveyttä ja 035°00"00.00" itäistä pituutta

· 70°16"28.95" pohjoista leveyttä ja 032°04"23.00" itäistä pituutta

· 70°11"51.68" pohjoista leveyttä ja 031°46"33.57" itäistä pituutta

· 70°07"15.20" pohjoista leveyttä ja 031°30"19.43" itäistä pituutta

· 70°05"58.84" pohjoista leveyttä ja 031°26"41.28" itäistä pituutta

· 69°58"45.49" pohjoista leveyttä ja 031°06"15.58" itäistä pituutta

· pisteestä 69°47"41.42" pohjoista leveyttä ja 030°49"03.55" itäistä pituutta etelään pisteeseen, jossa kyseinen pituuspiiri kohtaa Venäjän federaation ja Norjan välisen maarajan

· etelään Venäjän federaation ja Norjan välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa Venäjän federaation, Suomen ja Norjan maarajat kohtaavat

· etelään Venäjän federaation ja Suomen välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa kyseinen raja leikkaa pohjoisen napapiirin

· itään pohjoista napapiiriä pitkin, kunnes pohjoinen napapiiri leikkaa pituuspiirin 180°00"00"

· 50°05"00" pohjoista leveyttä ja 159°00"00" itäistä pituutta

· 54°00"00" pohjoista leveyttä ja 169°00"00" itäistä pituutta

· 54°49"00" pohjoista leveyttä ja 170°12"00" itäistä pituutta,

· 60°00"00" pohjoista leveyttä ja 180°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· 64°03"00" pohjoista leveyttä ja 172°12"00" läntistä pituutta

· 65°00"00" pohjoista leveyttä ja 168°58"24" läntistä pituutta

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

Ruotsi

· Pisteestä, jossa Ruotsin, Norjan ja Suomen maarajat kohtaavat

· etelään Ruotsin ja Norjan välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa kyseinen raja leikkaa pohjoisen napapiirin

· itään pohjoista napapiiriä pitkin pisteeseen, jossa pohjoinen napapiiri leikkaa Ruotsin ja Suomen välisen maarajan

· pohjoiseen Ruotsin ja Suomen välistä maarajaa pitkin pisteeseen, jossa Ruotsin, Norjan ja Suomen maarajat kohtaavat.

Amerikan yhdysvallat

· Pohjoisnavalta etelään pisteeseen 65°00"00" pohjoista leveyttä ja 168°58"24" läntistä pituutta

· 64°03"00" pohjoista leveyttä ja 172°12"00" läntistä pituutta

· 60°00"00" pohjoista leveyttä ja 180°00"00" itäistä/läntistä pituutta

· 54°49"00" pohjoista leveyttä ja 170°12"00" itäistä pituutta

· 54°00"00" pohjoista leveyttä ja 169°00"00" itäistä pituutta

· 50°05"00" pohjoista leveyttä ja 159°00"00" itäistä pituutta

· 50°05"00" pohjoista leveyttä ja 143°40"00" läntistä pituutta

· 54°40"00" pohjoista leveyttä ja 140°00"00" läntistä pituutta

· 54°40"00" pohjoista leveyttä ja 136°00"00" läntistä pituutta

· 54°00"00" pohjoista leveyttä ja 136°00"00" läntistä pituutta

· 54°13"00" pohjoista leveyttä ja 134°57"00" läntistä pituutta

· 54°39"27" pohjoista leveyttä ja 132°41"00" läntistä pituutta

· 54°42"30" pohjoista leveyttä ja 130°36"30" läntistä pituutta

· pohjoiseen maarajaa pitkin Beaufortinmerelle

· sieltä pohjoiseen pohjoisnavalle.

LISÄYS I

Toimivaltaiset viranomaiset

Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat

Kanada–puolustusministeri;

Tanska–Tanskan merenkulkuviranomainen;

Suomi–sisäasiainministeriö; Liikenteen turvallisuusvirasto;

Islanti–sisäasiainministeriö;

Norja–oikeus- ja poliisiministeriö;

Venäjän federaatio–Venäjän federaation liikenneministeriö; Venäjän federaation väestönsuojelusta, hätätilanteista ja luonnononnettomuuksien seurausten torjunnasta vastaava ministeriö;

Ruotsi–Ruotsin Merenkulkulaitos; ja

Amerikan yhdysvallat–Yhdysvaltojen rannikkovartiosto.

LISÄYS II

Lento- ja meripelastuksen vastuuviranomaiset

Osapuolten lento- ja meripelastuksen vastuuviranomaiset ovat:

Kanada–Kanadan puolustusvoimat; Kanadan rannikkovartiosto;

Tanska–Tanskan merenkulkuviranomainen; Tanskan liikenneviranomainen; Färsaarten kalastus- ja meriministeriö;

Suomi–Suomen Rajavartiolaitos;

Islanti–Islannin rannikkovartiosto;

Norja–Pohjois-Norjan yhteinen pelastuskeskus (JRCC NN BodØ);

Venäjän federaatio–Ilmailuvirasto; meri- ja jokiliikennevirasto;

Ruotsi–Ruotsin Merenkulkulaitos; ja

Amerikan yhdysvallat–Yhdysvaltojen rannikkovartiosto; Yhdysvaltojen puolustusministeriö.

LISÄYS III

Pelastuskeskukset

Osapuolten pelastuskeskukset ovat

Kanada–Trentonin yhteinen pelastuskeskus;

Tanska–GrØnnedalin meripelastuskeskus (MRCC GrØnnedal); SØndrestrØmin/Kangerlussuaqin pelastuskeskus (RCC SØndrestrØm); Torshavnin meripelastuskeskus (MRCC Torshavn);

Suomi–Turun meripelastuskeskus (MRCC Turku); Suomen lentopelastuskeskus (ARCC Finland);

Islanti–Islannin yhteinen pelastuskeskus;

Norja–Pohjois-Norjan yhteinen pelastuskeskus (JRCC NN BodØ);

Venäjän federaatio–valtion meripelastuskeskus (SMRCC); siviili-ilmailun pääpelastuskeskus (MACC);

Ruotsi–Göteborgin yhteinen pelastuskeskus (JRCC Gothenburg); ja

Amerikan yhdysvallat–Juneaun yhteinen pelastuskeskus (JRCC Juneau); Elmendorfin lentopelastuskeskus (ARCC Elmendorf).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.