63/2012

Annettu: 20.07.2012

Valtioneuvoston asetus yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n nojalla:

1 §

Yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä Washingtonissa 17 päivänä maaliskuuta 2010 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä huhtikuuta 2012 ja tasavallan presidentti 15 päivänä kesäkuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (312/2012) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012

Sopimusteksti

Suomen tasavallan hallituksen

ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen

välinen sopimus

yhteistyön tehostamisesta

rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi

Suomen tasavallan hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus (jäljempänä "sopimuspuolet"), jotka

haluavat tehdä yhteistyötä rikollisuuden, erityisesti terrorismin estämiseksi ja torjumiseksi entistä tehokkaammin,

toteavat, että tiedonvaihto on olennainen osa rikollisuuden, erityisesti terrorismin torjuntaa,

toteavat, että on tärkeää estää ja torjua rikollisuutta, erityisesti terrorismia kunnioittaen samalla perusoikeuksia ja -vapauksia, varsinkin yksityisyyttä,

ottavat huomioon rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi Prümissä 27 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan unionin neuvoston 23 päivänä heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen,

pyrkivät tehostamaan ja edistämään sopimuspuolten välistä yhteistyötä kumppanuuden hengessä,

ovat sopineet seuraavaa:

1artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

1. "DNA-tunnisteilla" tarkoitetaan kirjain- tai numerokoodia, joka esittää ihmisen analysoidun DNA-näytteen koodaamattoman osan tunnistamisen mahdollistavia ominaisuuksia eli erityistä kemiallista muotoa DNA:n eri kohdissa (lokuksissa);

2. "henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä ("rekisteröity") koskevia tietoja;

3. "henkilötietojen käsittelyllä" tarkoitetaan kaikkea henkilötietojen käsittelyä tai käsittelysarjaa riippumatta siitä, suoritetaanko se automaattisin menetelmin, kuten henkilötietojen kerääminen, kirjaaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, valikointi, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen toimittamalla, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä lukitseminen, poistaminen tai hävittäminen;

4. "viitetiedoilla" tarkoitetaan DNA-tunnistetta ja siihen liittyvää tunnistuskoodia (DNA-viitetiedot) tai sormenjälkitietoja ja niihin liittyviä tunnistuskoodeja (sormenjälkiä koskevat viitetiedot). Viitetiedot eivät saa sisältää rekisteröidyn välittömän tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Viitetiedot, joita ei voida yhdistää kehenkään henkilöön (tuntemattomat tunnisteet), on oltava tunnistettavissa sellaisiksi.

2 artikla

Sopimuksen tarkoitus

1. Tämän sopimuksen tarkoituksena on tehostaa sopimuspuolten välistä yhteistyötä rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi.

2. Tämän sopimuksen mukaisia hakujen tekemistä koskevia valtuuksia käytetään ainoastaan rikollisuuden estämiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi silloin, kun tiettyjen tosiseikkojen perusteella on aihetta selvittää, tekevätkö tai ovatko rekisteröidyt tehneet 3 kappaleessa tarkoitettuja rikoksia

3. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat teot, jotka täyttävät sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön nojalla sellaisen rikoksen tunnusmerkistön, josta langetettava enimmäisrangaistus on enemmän kuin yksi vuosi vankeutta tai ankarampi rangaistus.

3 artikla

Sormenjälkitiedot

Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet varmistavat, että rikosten estämiseksi ja tutkimiseksi perustettujen kansallisten sormenjälkien automaattisten tunnistusjärjestelmien tietokannan viitetiedot ovat saatavilla. Viitetiedot sisältävät ainoastaan sormenjälkitiedot ja tunnistuskoodit.

4 artikla

Sormenjälkitietojen automaattinen haku

1. Kumpikin sopimuspuoli antaa toisen sopimuspuolen 6 artiklan mukaisille kansallisille yhteyspisteille rikosten estämistä ja tutkimista varten pääsyn tätä tarkoitusta varten perustamiensa sormenjälkien automaattisten tunnistusjärjestelmien viitetietoihin ja antavat oikeuden tehdä niistä automaattisia hakuja sormenjälkitietoja vertailemalla. Hakuja voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja haun tekevän sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

2. Hakuja tekevät kansalliset yhteyspisteet vertaavat sormenjälkitietoja tietokannasta vastaavalta sopimuspuolelta automaattisesti saatujen viitetietojen perusteella vastaavuuden todentamiseksi.

3. Pyyntöjä vastaanottavat kansalliset yhteyspisteet tekevät tarvittaessa lisäanalyysin varmistaakseen sormenjälkitietojen vastaavuuden tietokannasta vastaavalta sopimuspuolelta saatujen viitetietojen kanssa.

5 artikla

Muiden henkilötietojen ja muiden tietojen toimittaminen

Jos sormenjälkitietojen vastaavuus todetaan 4 artiklan mukaisessa menettelyssä, viitetietoihin liittyvien muiden henkilötietojen ja muiden tietojen toimittamisessa noudatetaan pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua koskevat säännökset, ja tiedot toimitetaan 6 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Kansalliset yhteyspisteet ja täytäntöönpanosopimukset

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten ja edellä 5 artiklassa tarkoitettua muiden henkilötietojen myöhempää toimittamista varten kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden tai useamman kansallisen yhteyspisteen. Yhteyspiste toimittaa kyseiset tiedot sen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, joka nimesi yhteyspisteen. Muita käytettävissä olevia oikeusavun kanavia ei tarvitse käyttää, ellei se ole tarpeellista esimerkiksi kyseisten tietojen todentamiseksi sitä varten, että tietoja voidaan käyttää pyynnön esittävän sopimuspuolen oikeudellisissa menettelyissä.

2. Edellä olevan 4 artiklan nojalla tehtyjen hakujen teknisistä ja menettelyllisistä yksityiskohdista määrätään yhdessä tai useammassa täytäntöönpanosopimuksessa tai -järjestelyssä.

7 artikla

DNA-tunnisteiden automaattinen haku

1. Sopimuspuolet voivat antaa 9 artiklassa tarkoitetuille toisen sopimuspuolen kansallisille yhteyspisteille rikosten tutkintaa varten pääsyn omien DNA-analyysitietokantojensa viitetietoihin ja valtuudet tehdä niistä automaattisia hakuja DNA-tunnisteita vertailemalla, jos tämä on sallittua kummankin sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön nojalla ja vastavuoroisuuden perusteella. Hakuja voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja haun tekevän sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

2. Jos automaattisen haun yhteydessä todetaan välitetyn DNA-tunnisteen vastaavuus toisen sopimuspuolen tietokantaan tallennetun DNA-tunnisteen kanssa, haun tekevä kansallinen yhteyspiste saa automaattisesti ilmoituksen osuman kohteena olleista viitetiedoista. Jos vastaavuutta ei todeta, siitä annetaan automaattinen ilmoitus.

8 artikla

Muiden henkilötietojen ja muiden tietojen toimittaminen

Jos DNA-tunnisteiden vastaavuus todetaan 7 artiklan mukaisessa menettelyssä, viitetietoihin liittyvien muiden henkilötietojen ja muiden tietojen toimittamisessa noudatetaan pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua koskevat säännökset, ja tiedot toimitetaan 9 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Kansalliset yhteyspisteet ja täytäntöönpanosopimukset

1. Edellä 7 artiklassa tarkoitettua tietojen toimittamista varten ja edellä 8 artiklassa tarkoitettua muiden henkilötietojen myöhempää toimittamista varten kumpikin sopimuspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen. Yhteyspiste toimittaa kyseiset tiedot sen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, joka nimesi yhteyspisteen. Muita käytettävissä olevia oikeusavun kanavia ei tarvitse käyttää, ellei se ole tarpeellista esimerkiksi kyseisten tietojen todentamiseksi sitä varten, että tietoja voidaan käyttää pyynnön esittävän sopimuspuolen oikeudellisissa menettelyissä.

2. Edellä olevan 7 artiklan nojalla tehtyjen hakujen teknisistä ja menettelyllisistä yksityiskohdista määrätään yhdessä tai useammassa täytäntöönpanosopimuksessa tai -järjestelyssä.

10 artikla

Henkilötietojen ja muiden tietojen toimittaminen vakavien rikosten ja terrorismirikosten estämiseksi

1. Sopimuspuolet voivat toimittaa 6 kappaleessa tarkoitetulle toisen sopimuspuolen kansalliselle yhteyspisteelle vakavien rikosten ja terrorismirikosten estämiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi kansallista lainsäädäntöä noudattaen yksittäistapauksissa ja myös ilman pyyntöä 2 kappaleessa tarkoitettuja henkilötietoja, jos tämä on tarpeen silloin, kun tiettyjen tosiseikkojen perusteella voidaan olettaa, että rekisteröidyt:

a. tekevät tai ovat tehneet terrorismi- tai terrorismiin liittyviä rikoksia tai terrorismiryhmän tai -järjestön toimintaan liittyviä rikoksia, sellaisina kuin tällaiset rikokset on määritelty tiedot toimittavan sopimuspuolen kansallisessa lainsäädännössä;

b. saavat tai ovat saaneet koulutusta a kohdassa tarkoitettujen rikosten suorittamiseksi; tai

c. tekevät tai ovat tehneet vakavan rikoksen tai osallistuvat järjestäytyneen rikollisryhmän tai -järjestön toimintaan.

2. Toimitettavia henkilötietoja voivat olla sukunimi, etunimet, entiset nimet, muut nimet, peitenimet, nimien vaihtoehtoiset kirjoitusasut, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja aiempi kansalaisuus, passin numero, muiden henkilöllisyysasiakirjojen numerot ja sormenjälkitiedot sekä kuvaus siitä, mitkä seikat tai olosuhteet antavat aihetta 1 kappaleessa tarkoitettuun olettamukseen.

3. Tiedot toimittava sopimuspuoli voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määritellä ehdot, joiden mukaisesti tiedot vastaanottava sopimuspuoli voi käyttää näitä tietoja. Jos vastaanottava sopimuspuoli ottaa tiedot vastaan, nämä ehdot sitovat sitä.

4. Tiedot toimittava sopimuspuoli ei voi kuitenkaan asettaa 3 kappaleen nojalla tietojen toimittamiselle tiedot vastaanottavan sopimuspuolen henkilötietojen käsittelyä koskeviin oikeudellisiin normeihin liittyviä yleisiä rajoituksia.

5. Edellä 2 kappaleessa tarkoitettujen henkilötietojen lisäksi sopimuspuolet voivat toimittaa toisilleen 1 kappaleessa tarkoitettuihin rikoksiin liittyviä muita kuin henkilötietoja.

6. Kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden tai useamman kansallisen yhteyspisteen tämän artiklan mukaisten henkilötietojen ja muiden tietojen vaihtamiseksi toisen sopimuspuolen yhteyspisteiden kanssa. Kansallisten yhteyspisteiden toimivaltuudet määräytyvät sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

11 artikla

Yksityisyys ja tietosuoja

1. Sopimuspuolet toteavat, että niiden toisiltaan saamien henkilötietojen asianmukainen käsittely on erityisen tärkeää, jotta säilytetään luottamus tämän sopimuksen täytäntöönpanoon.

2. Tämä sopimus ei anna yksityishenkilöille oikeuksia esimerkiksi hankkia, salata tai jättää pois todisteita tai estää henkilötietojen vaihtoa. Oikeuksiin, jotka ovat olemassa tästä sopimuksesta riippumatta, ei kuitenkaan puututa.

3. Henkilötietojen toimittamisen, vastaanottamisen, käsittelyn ja kirjaamisen oikeudellista valvonnasta vastaavat ja sitä suorittavat sopimuspuolten riippumattomat tietosuojaviranomaiset tai tarvittaessa valvontaelimet, erityiset tietosuojavaltuutetut tai oikeusviranomaiset siten kuin sopimuspuolten kansallisessa lainsäädännössä määritellään.

12 artikla

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet

Sopimuspuolet sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja lainsäädäntöään noudattaen ja:

1. varmistamaan, että toimitetut henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia suhteessa siirron nimenomaiseen tarkoitukseen;

2. säilyttämään henkilötiedot ainoastaan sen ajan, kuin on tarpeen sen nimenomaisen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten tiedot toimitettiin tai jossa niitä myöhemmin käsitellään tämän sopimuksen mukaisesti; ja

3. varmistamaan, että mahdolliset virheelliset henkilötiedot saatetaan vastaanottavan sopimuspuolen tietoon pikaisesti, jotta asianmukaiset toimet tilanteen korjaamiseksi voidaan toteuttaa.

13 artikla

Käsittelyä koskevat rajoitukset henkilötietojen ja muiden tietojen suojaamiseksi

1. Kumpikin sopimuspuoli voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 3 kappaleen soveltamista, käsitellä tämän sopimuksen nojalla saamiaan tietoja:

a. rikostutkinnassa;

b. yleistä turvallisuutta koskevan vakavan uhkan estämiseksi;

c. sen muissa kuin rikosoikeudellisissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä, jotka liittyvät suoraan a kohdassa tarkoitettuun tutkintaan; tai

d. mihin tahansa muuhun tarkoitukseen vain, jos tiedot toimittanut sopimuspuoli antaa ennakolta suostumuksensa.

2. Sopimuspuolet eivät saa ilmoittaa tämän sopimuksen nojalla annettuja tietoja kolmansille valtioille, kansainvälisille elimille tai yksityisille tahoille ilman tiedot toimittaneen sopimuspuolen suostumusta ja ilman asianmukaisia suojaustoimia.

3. Sopimuspuoli voi tehdä automaattisen haun toisen sopimuspuolen sormenjälki- tai DNA-tietokantoihin 4 tai 7 artiklan nojalla ja käsitellä haun tuloksena saamiaan tietoja, mukaan lukien ilmoitus siitä, onko saatu osuma vai ei, ainoastaan

a. vertailtujen DNA-tunnisteiden tai sormenjälkitietojen vastaavuuden toteamiseen;

b. lisäpyynnön valmisteluun ja esittämiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien oikeusapua koskevat säännökset, jos nämä tiedot ovat toisiaan vastaavat; tai

c. kirjaamiseen siten kuin sen kansallinen lainsäädäntö vaatii tai sallii.

Tietokantaa hallinnoiva sopimuspuoli saa käsitellä haun tekevän sopimuspuolen sille 4 ja 7 artiklan mukaisesti automaattisen haun aikana toimittamia tietoja ainoastaan silloin, kun se on tarpeen vertailun suorittamista, automaattista hakuun vastaamista tai 15 artiklan mukaista kirjaamista varten. Tietojen vertailun päätyttyä tai automaattisen hakuun vastaamisen jälkeen on vertailua varten toimitetut tiedot poistettava välittömästi, jollei niiden jatkokäsittely ole tarpeen tämän artiklan 3 kappaleen b tai c kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

14 artikla

Tietojen oikaiseminen, lukitseminen ja poistaminen

1. Tiedot toimittaneen sopimuspuolen pyynnöstä tiedot vastaanottavan sopimuspuolen on sen kansallisen lainsäädännön puitteissa oikaistava, lukittava tai poistettava tämän sopimuksen nojalla vastaanotetut tiedot, jotka ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jos niiden kerääminen tai jatkokäsittely on ristiriidassa tämän sopimuksen tai tiedot toimittaneen sopimuspuoleen sovellettavien sääntöjen kanssa.

2. Jos sopimuspuoli saa tietää, että sen tämän sopimuksen nojalla toiselta sopimuspuolelta saamat tiedot ovat virheellisiä, se toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, jotta vältyttäisiin luottamasta erheellisesti tällaisiin tietoihin, mukaan lukien erityisesti tällaisten tietojen täydentäminen, poistaminen tai korjaaminen.

3. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle, jos se saa tietää, että jokin olennainen tieto, jonka se on toimittanut toiselle sopimuspuolelle tai saanut toiselta sopimuspuolelta tämän sopimuksen nojalla, on virheellinen tai epäluotettava tai antaa aihetta huomattavaan epäilyyn.

15 artikla

Kirjaaminen

1. Kumpikin sopimuspuoli kirjaa tämän sopimuksen mukaisesti toiselle sopimuspuolelle toimitettujen tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen. Tämän kirjaamisen tarkoituksena on:

a. varmistaa tehokas tietosuojan valvonta asianomaisen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

b. antaa sopimuspuolille mahdollisuus käyttää tehokkaasti niille 13 ja 17 artiklan mukaan annettuja oikeuksia; ja

c. varmistaa tietoturvallisuus.

2. Tämä kirjaaminen sisältää:

a. tiedon toimitetuista tiedoista;

b. toimituspäivän; ja

c. tiedon vastaanottajan, jos tiedot on toimitettu muille viranomaisille.

3. Kirjatut tiedot suojataan sopivilla toimenpiteillä epäasialliselta käytöltä ja muulta väärinkäytöltä ja säilytetään kahden vuoden ajan. Säilytysajan päätyttyä kirjatut tiedot poistetaan viipymättä, ellei tämä ole ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa, mukaan lukien sovellettavat tietosuojaa ja tietojen säilyttämistä koskevat säännöt.

16 artikla

Tietoturvallisuus

1. Sopimuspuolet varmistavat, että tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä toteutetaan henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai luvattomalta hävittämiseltä, tahattomalta häviämiseltä tai luvattomalta julkistamiselta, muuttamiselta, pääsyltä tai kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä. Sopimuspuolet toteuttavat erityisesti kohtuullisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että vain valtuutetut henkilöt voivat saada pääsyn henkilötietoihin.

2. Täytäntöönpanosopimuksissa tai -järjestelyissä, joissa täsmennetään 4 ja 7 artiklan mukaista sormenjälki- ja DNA-tietokantojen automaattista hakua koskevia menettelyjä, määrätään:

a. että modernia tekniikkaa käytetään asianmukaisesti tietosuojan, tietoturvallisuuden ja tietojen luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden varmistamiseksi;

b. että käytettäessä verkkoja, joihin on yleinen pääsy, käytetään toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä salaus- ja valtuutusmenetelmiä; ja

c. järjestelmästä, jolla varmistetaan ainoastaan sallittujen hakujen tekeminen.

17 artikla

Avoimuus – Tietojen antaminen rekisteröidyille

1. Sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että niillä puututaan sopimuspuolten niiden lainsäädännössä säädettyihin oikeudellisiin velvollisuuksiin toimittaa rekisteröidyille tiedot käsittelyn tarkoituksista ja rekisterinpitäjän henkilöllisyydestä, vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, tieto siitä, onko rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevia tietoja ja oikeus niiden oikaisuun, sekä mahdolliset lisätiedot, kuten sen käsittelyn oikeusperusta, johon tiedot on tarkoitettu, tietojen säilyttämisen aikarajat sekä muutoksenhakuoikeus, siltä osin kuin nämä lisätiedot ovat tarpeen rekisteröidyn kannalta asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi ottaen huomioon tietojenkäsittelyn tarkoitus ja erityiset olosuhteet.

2. Tiedonsaanti voidaan kieltää sopimuspuolten lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien, jos tiedon antaminen voi vaarantaa:

a. käsittelyn tarkoitukset;

b. Suomen tai Yhdysvaltojen toimivaltaisten viranomaisten suorittamia tutkinta- tai syytetoimia;

c. kolmansien osapuolten oikeuksia ja vapauksia.

18 artikla

Tiedot

Tiedot vastaanottava sopimuspuoli antaa tiedot toimittaneelle sopimuspuolelle pyynnöstä tietoja toimitettujen tietojen käsittelystä ja siitä saaduista tuloksista. Tiedot vastaanottava sopimuspuoli varmistaa, että se vastaa tiedot toimittaneelle sopimuspuolelle kohtuullisessa ajassa.

19 artikla

Suhde muihin sopimuksiin

Sopimus ei rajoita tai estä soveltamasta sellaisten muiden sopimusten tai kansallisen lainsäädännön säännöksiä, jotka sallivat Suomen ja Yhdysvaltojen välisen tiedonvaihdon.

20 artikla

Neuvottelut

1. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään säännöllisesti tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanosta.

2. Jos tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy erimielisyyksiä, sopimuspuolet neuvottelevat keskenään erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

21 artikla

Kustannukset

Kumpikin sopimuspuoli vastaa kustannuksista, joita sen viranomaisille aiheutuu tämän sopimuksen täytäntöönpanosta. Erityistapauksissa sopimuspuolet voivat sopia poikkeavista järjestelyistä.

22 artikla

Muutokset

1. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen muuttamisesta kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä.

2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on vastaanotettu viimeinen sopimuspuolten välisistä diplomaattisista nooteista, joissa ilmoitetaan, että kyseisten muutosten voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on saatettu päätökseen.

23 artikla

Sopimuksen päättäminen

Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen toiselle sopimuspuolelle antamallaan kirjallisella ilmoituksella noudattaen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen tietoihin, jotka on toimitettu ennen kyseistä sopimuksen päättämistä.

24 artikla

Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on vastaanotettu viimeinen sopimuspuolten välisistä diplomaattisista nooteista, joissa ilmoitetaan, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on saatettu päätökseen.

2. Tämän sopimuksen 4-6 artiklat pannaan täytäntöön vasta 6 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosopimusten ja -järjestelyjen tekemisen jälkeen.

3. Tämän sopimuksen 7-9 artiklat pannaan täytäntöön ainoastaan siinä tapauksessa, että molempien sopimuspuolten lainsäädäntö sallii 7-9 artiklassa tarkoitetun DNA-seulonnan, ja sen jälkeen, kun on vaihdettu sopimuspuolten väliset diplomaattiset nootit, joissa ilmoitetaan, että kumpikin sopimuspuoli voi panna täytäntöön kyseiset artiklat vastavuoroisesti, ja kun on tehty 9 artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanosopimukset tai -järjestelyt.

Tehty Washingtonissa 17 päivänä maaliskuuta 2010 kahtena englannin- ja suomenkielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

Anne Holmlund

Sisäasiainministeri

Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen puolesta:

Janet A. Napolitano

Sisäisen turvallisuuden ministeri

Eric H. Holder, Jr

Oikeusministeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.