126/2011

Sopimusliitteen teksti

LIITE 9

Korvataan liitteessä 9 oleva ensimmäisen osa seuraavasti:

"I OSA

YHDISTYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ LUPA ANTAA TIR-CARNET"ITA JA TOIMIA

TAKUUNANTAJINA

EDELLYTYKSET JA VAATIMUKSET

1. Edellytykset ja vaatimukset, jotka yhdistysten on täytettävä, jotta sopimuspuolet

voivat myöntää niille luvan antaa TIR-carnet"ita ja toimia yleissopimuksen

6 artiklassa tarkoitettuina takuunantajina, ovat seuraavat:

a) vähintään yhden vuoden todistettu toiminta siihen sopimuspuoleen

sijoittautuneena yhdistyksenä, jossa lupa myönnetään;

b) todisteet sellaisesta vakavaraisuudesta ja järjestelykyvystä, että yhdistys pystyy

täyttämään yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa;

c) tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen ei ole

syyllistytty;

d) yhdistyksen ja sen sijoittautumispaikkana olevan sopimuspuolen

toimivaltaisten viranomaisten välinen kirjallinen sopimus tai muu

oikeudellinen asiakirja, mukaan lukien yhdistyksen antama hyväksyntä sille

3 kohdassa vahvistetuille tehtäville.

2. Oikeaksi todistettu kappale kirjallisesta sopimuksesta tai muusta 1 kohdan

d alakohdassa tarkoitetusta oikeudellisesta asiakirjasta ja tarvittaessa oikeaksi

todistettu englannin-, ranskan- tai venäjänkielinen käännös talletetaan TIR:n

toimeenpanevan neuvoston huostaan. Mahdollisista muutoksista on ilmoitettava

viipymättä TIR:n toimeenpanevalle neuvostolle.

3. Yhdistyksen tehtävänä on

i) noudattaa yleissopimuksen 8 artiklassa määrättyjä velvoitteita;

ii) hyväksyä sopimuspuolen TIR-carnet"lle määräämän enimmäisrahamäärän, joka

voidaan vaatia yhdistykseltä yleissopimuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

iii) varmistaa jatkuvasti ja erityisesti ennen luvan pyytämistä henkilöiden

hyväksymiseksi TIR-menettelyyn, että nämä henkilöt täyttävät tämän liitteen

toisen osan mukaiset vähimmäisedellytykset ja -vaatimukset;

iv) taata kaikki vastuut, joita sen sijoittautumismaassa on syntynyt sen itsensä tai

samaan kansainväliseen järjestöön kuuluvien ulkomaisten yhdistysten

antamilla TIR-carnet"illa tapahtuvien kuljetusten yhteydessä;

v) taata vastuunsa vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen tai rahoituslaitoksen

avulla sijoittautumispaikkanaan olevan sopimuspuolen toimivaltaisia

viranomaisia tyydyttävällä tavalla. Vakuutus- tai rahoitustakuusopimuksen tai

-sopimusten on katettava kokonaisuudessaan yhdistyksen vastuut, joita syntyy

sen itsensä tai samaan kansainväliseen järjestöön kuuluvien ulkomaisten

yhdistysten antamilla TIR-carnet"illa tapahtuvien kuljetusten yhteydessä.

Määräaika ilmoituksen antamiselle vakuutus- tai rahoitustakuusopimuksen tai

-sopimusten päättymisestä on vähintään sama kuin 1 kohdan d alakohdassa

tarkoitetun kirjallisen sopimuksen tai muun oikeudellisen asiakirjan

voimassaolon päättymistä koskevan ilmoituksen antamiselle. Vakuutus- tai

rahoitustakuusopimuksen tai -sopimusten oikeaksi todistetut kappaleet ja

niiden myöhemmät muutokset sekä tarvittaessa oikeaksi todistettu englannin-,

ranskan- tai venäjänkielinen käännös talletetaan TIR:n toimeenpanevan

neuvoston huostaan;

vi) ilmoittaa vuosittain TIR:n toimeenpanevalle neuvostolle kaikkien antamiensa

TIR-carnet"n tyyppien 1 päivänä maaliskuuta voimassa olevat hinnat;

vii) sallii toimivaltaisten viranomaisten tarkastaa kaikki TIR-menettelyn hallintoon

liittyvät kirjanpidot ja tilit;

viii) hyväksyy tehokkaan menettelyn sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, jotka

johtuvat TIR-carnet"iden epäasianmukaisesta tai vilpillisestä käytöstä,

mahdollisuuksien mukaan saattamatta asiaa tuomioistuimen käsittelyyn;

ix) noudattaa tarkasti sijoittautumispaikkanaan olevan sopimuspuolen

toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä, jotka koskevat luvan peruuttamista tai

henkilöiden toiminnan kieltämistä yleissopimuksen 6 ja 38 artiklan ja tämän

liitteen toisen osan mukaisesti;

x) suostuu panemaan huolellisesti täytäntöön kaikki hallinnollisen komitean ja

TIR:n toimeenpanevan neuvoston päätökset siinä määrin kuin sen

sijoittautumispaikkana olevan sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ovat

hyväksyneet ne.

4. Kun takaajayhdistystä pyydetään 11 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen

maksamaan 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut määrät, sen on 6 artiklan 2 a kohtaa

koskevassa selittävässä huomautuksessa 0.6.2 a-1 tarkoitetun kirjallisen sopimuksen

mukaisesti ilmoitettava kansainväliselle järjestölle vaatimuksen vastaanottamisesta.

5. Sopimuspuoli, jonka alueelle yhdistys on sijoittautunut, peruuttaa luvan antaa TIRcarnet"ita

ja toimia takuunantajana, jos näitä vähimmäisedellytyksiä ja -vaatimuksia

ei ole noudatettu. Jos sopimuspuoli päättää peruuttaa luvan, päätös tulee voimaan

aikaisintaan kolme (3) kuukautta peruuttamisen jälkeen.

6. Yhdistyksen edellä mainittujen ehtojen mukainen lupa ei vaikuta kyseisen

yhdistyksen velvoitteisiin ja vastuisiin, jotka perustuvat yleissopimukseen.

7. Edellä määrätyt edellytykset ja vaatimukset eivät estä sopimuspuolia vahvistamasta muita edellytyksiä ja vaatimuksia."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.