121/2011

Annettu: 22.12.2011

Tasavallan presidentin asetus vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 27 päivänä tammikuuta 2006 tehty vuoden 2006 kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus on voimassa 7 päivästä joulukuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 28 päivänä toukokuuta 2008 ja tasavallan presidentti 12 päivänä kesäkuuta 2008. Hyväksymisasiakirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 17 päivänä joulukuuta 2009.

2 §

Vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (409/2008) tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2011.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Sopimusteksti

VUODEN 2006 KANSAINVÄLINEN TROOPPISTA PUUTA KOSKEVA SOPIMUS

JOHDANTO

SOPIMUSPUOLET, JOTKA

a) PALAUTTAVAT MIELIIN uuden kansainvälisen talousjärjestyksen perustamista koskevan julistuksen ja toimintaohjelman, integroidun perushyödykeohjelman, uuden kehityskumppanuuden, Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin 11:nnessä istunnossa (Unctad XI) hyväksytyt asiakirjat Spirit of São Paulo ja São Paulo Consensus;

b) PALAUTTAVAT MYÖS MIELIIN vuoden 1983 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen ja vuoden 1994 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen sekä tunnustavat Kansainvälisen trooppisen puun järjestön työn ja saavutukset sen toiminnan alusta alkaen, mukaan luettuna strategia, jonka päämääränä on, että kaikki kansainvälisesti kaupattava trooppinen puu olisi lähtöisin kestävästi hoidetuista metsistä;

c) PALAUTTAVAT LISÄKSI MIELIIN maailman kestävän kehityksen huippukokouksessa syyskuussa 2002 hyväksytyn Johannesburgin julistuksen ja toimeenpanosuunnitelman, lokakuussa 2000 perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien metsäfoorumin ja sen yhteydessä perustetun metsäkumppanuuden (Collaborative Partnership on Forests), jonka jäsen Kansainvälinen trooppisen puun järjestö on, sekä Rion ympäristö- ja kehitysjulistuksen, oikeudellisesti sitomattoman, mutta velvoittavan periaatejulistuksen periaatteiksi kaikentyyppisten metsien hoidon, suojelun ja kestävän kehityksen maailmanlaajuiselle konsensukselle, Agenda 21:n asiaa koskevat luvut sellaisina kuin Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssi ne hyväksyi kesäkuussa 1992, Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskevan sopimuksen sekä aavikoitumisen estämiseksi tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen;

d) TUNNUSTAVAT, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti valtioilla on täysivaltainen oikeus hyödyntää luonnonvarojaan oman ympäristöpolitiikkansa mukaisesti sekä velvollisuus varmistaa, että niiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ja valvonnassa tapahtuvat toimet eivät aiheuta vahinkoa muiden valtioiden ympäristölle tai muuten niiden kansallisen lainkäyttövallan rajojen ulkopuolella sijaitsevien alueiden ympäristölle, kuten vahvistetaan oikeudellisesti sitomattoman, mutta velvoittavan periaatejulistuksen sisältämässä 1 a periaatteessa kaikentyyppisten metsien hoidon, suojelun ja kestävän kehityksen maailmanlaajuiseksi konsensukseksi;

e) TUNNUSTAVAT puun ja siihen liittyvän kaupan merkityksen puuntuottajamaiden talouksille;

f) TUNNUSTAVAT MYÖS metsien, mukaan luettuina puu ja muut metsän tuotteet ja ympäristöpalvelut, tarjoamien monien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien etujen tärkeyden kestävässä metsänhoidossa paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä kestävän metsänhoidon osuuden kestävässä kehityksessä, köyhyyden vähentämisessä ja kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden, mukaan luettuina vuosituhatjulistuksen tavoitteet, saavuttamisessa;

g) TUNNUSTAVAT EDELLEEN tarpeen edistää ja soveltaa vertailukelpoisia kestävän metsänhoidon arviointiperusteita ja mittareita välineinä, joiden avulla kaikki jäsenet voivat arvioida, seurata ja vauhdittaa kehitystä metsänhoitonsa saattamiseksi kestävälle pohjalle;

h) OTTAVAT HUOMIOON trooppisen puun kaupan ja kansainvälisten puumarkkinoiden yhteydet ja maailmantalouden laajemmin sekä tarpeen omaksua maailmanlaajuinen näkökulma kansainvälisen puukaupan avoimuuden lisäämiseksi;

i) VAHVISTAVAT UUDELLEEN sitoumuksensa edetä mahdollisimman nopeasti Kansainvälisen trooppisen puun järjestön vuoden 2000 tavoitteeseen (ITTO Objective 2000), joka koskee kestävästi tuotetun trooppisen puun ja puutuotteiden vientiä, sekä palauttavat mieliin Bali-yhteistyörahaston perustamisen;

j) PALAUTTAVAT MIELIIN kuluttajajäsenten tammikuussa 1994 tekemän sitoumuksen, jonka mukaan ne ylläpitävät metsiensä kestävää hoitoa tai pyrkivät saavuttamaan tämän tavoitteen;

k) PANEVAT MERKILLE hyvän hallintotavan, selkeiden maanhallintaoikeusjärjestelyjen ja monialaisen yhteensovittamisen osuuden pyrittäessä kestävään metsänhoitoon ja laillisista lähteistä hankitun puun vientiin;

l) TUNNUSTAVAT jäsenten, kansainvälisten järjestöjen, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan, alkuperäis- ja paikallisyhteisöt mukaan luettuina, sekä muiden asianosaisten yhteistyön merkityksen kestävän metsänhoidon edistämisessä;

m) TUNNUSTAVAT MYÖS tällaisen yhteistyön merkityksen metsälainsäädännön taytäntöönpanon parantamisessa ja laillisesti korjatun puun kaupan edistämisessä;

n) PANEVAT MERKILLE, että metsistä riippuvaisten alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen, metsänomistajat ja -hoitajat mukaan luettuina, valmiuksia parantamalla voidaan edistää tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista;

o) PANEVAT MYÖS MERKILLE tarpeen parantaa metsäalan elintasoa ja työolosuhteita ottaen huomioon näitä asioita koskevat kansainvälisesti tunnustetut periaatteet sekä Kansainvälisen työjärjestön asiaa koskevat yleissopimukset ja välineet;

p) PANEVAT MERKILLE, että puu on energiatehokas, uusiutuva ja ympäristöystävällinen raaka-aine verrattuna kilpaileviin tuotteisiin;

q) TUNNUSTAVAT tarpeen lisätä investointeja kestävään metsänhoitoon, muun muassa investoimalla uudelleen metsien, mukaan luettuna puuhun liittyvän kaupan, tuottamia tuloja;

r) TUNNUSTAVAT MYÖS kestävän metsänhoidon kustannuksia heijastavien markkinahintojen edut;

s) TUNNUSTAVAT EDELLEEN tarpeen lisätä ja ennakoida laajalta avunantajayhteisöltä saatavaa rahoitusta tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

t) PANEVAT MERKILLE vähiten kehittyneiden trooppisen puun tuottajamaiden erityistarpeet,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I LUKU

TAVOITTEET

1 artikla
Tavoitteet

Vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen, jäljempänä "tämä sopimus", tavoitteina on edistää kestävästi hoidetuista ja laillisesti korjatuista metsistä lähtöisin olevan trooppisen puun kansainvälisen kaupan laajentamista ja monipuolistamista sekä edistää trooppista puuta tuottavien metsien kestävää hoitoa seuraavilla keinoilla:

a) luodaan tehokkaat puitteet kaikkien jäsenten välisille neuvotteluille, kansainväliselle yhteistyölle ja toimintapolitiikkojen kehittämiselle ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat maailman puutaloutta koskevat näkökohdat;

b) tarjotaan puitteet neuvotteluille puukaupan tasapuolisuuden edistämiseksi;

c) edistetään kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä;

d) parannetaan jäsenten valmiuksia panna täytäntöön strategioita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että vientiin tarkoitettu trooppinen puu ja puutuotteet ovat lähtöisin kestävällä tavalla hoidetuista metsistä;

e) edistetään kansainvälisten markkinoiden rakenteellisten ominaisuuksien ymmärtämystä mukaan luettuina kulutuksen ja tuotannon pitkän aikavälin kehityssuunnat, markkinoille pääsyyn vaikuttavat tekijät, kuluttajamieltymykset ja hinnat sekä edellytykset hinnoittelulle, joka heijastaa kestävän metsänhoidon kuluja;

f) edistetään ja tuetaan tutkimus- ja kehitystyötä metsänhoidon parantamiseksi ja puunkäytön tehostamiseksi, puutuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi muihin raaka-aineisiin verrattuna sekä muiden metsään liittyvien arvojen säilyttämiseksi ja edistämiseksi trooppisissa puuntuotantometsissä;

g) kehitetään ja tuetaan uusien rahoituslähteiden hankintamekanismeja, jotta tuottajajäsenmaat saavat riittävästi ja ennakoitavasti käyttöönsä tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemaansa rahoitusta ja asiantuntemusta;

h) parannetaan markkinatietoutta ja kannustetaan kansainvälisiä puumarkkinoita koskevien tietojen vaihtoon avoimuuden ja markkinoita ja markkinasuuntauksia koskevan tiedon lisäämiseksi, myös kauppaan liittyviä tietoja, mukaan luettuna myytäviä lajeja koskevia tietoja, keräämällä, kokoamalla ja jakelemalla;

i) edistetään kestävällä tavalla tuotetun trooppisen puun jalostamista ja jatkojalostusta tuottajajäsenmaissa niiden teollistumisasteen parantamiseksi ja siten työllistämismahdollisuuksien ja vientitulojen lisäämiseksi;

j) rohkaistaan jäseniä tukemaan ja kehittämään trooppisen puun istutusta sekä rappeutuneen metsämaan kunnostamista ottaen erityisesti huomioon metsävaroista riippuvaisten paikallisyhteisöjen edut;

k) parannetaan kestävällä tavalla tuotetun, laillisesti korjatun ja laillisesti kaupatun trooppisen puun ja puutuotteiden viennin markkinointia ja jakelua, muun muassa valistamalla kuluttajia;

l) parannetaan jäsenten valmiuksia kerätä, käsitellä ja jakaa puukauppaansa koskevia tilastoja ja trooppisten metsiensä kestävää hoitoa koskevia tietoja;

m) rohkaistaan jäseniä kehittämään kansallisia politiikkoja, joilla pyritään puuntuotantometsien kestävään hyödyntämiseen ja suojeluun sekä ekologisen tasapainon säilyttämiseen trooppisen puun kaupan yhteydessä;

n) lujitetaan jäsenten valmiuksia parantaa metsälainsäädännön lainvalvontaa ja hallinnointia sekä puuttua laittomiin hakkuisiin ja niihin liittyvään trooppisen puun kauppaan;

o) rohkaistaan vapaaehtoisten mekanismien kuten sertifioinnin ymmärtämistä lisäävään tietojen vaihtoon trooppisten metsien kestävän hoidon edistämiseksi sekä tuetaan jäseniä tämän alan pyrkimyksissä;

p) edistetään teknologian saantia ja siirtoa sekä teknistä yhteistyötä tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, muun muassa antamalla myönnytyksiä ja etuuksia yhteisesti sovituin tavoin;

q) parannetaan ymmärrystä muiden metsätuotteiden kuin puun ja ympäristöpalveluiden merkityksestä trooppisten metsien kestävässä hoidossa, jotta voidaan parantaa jäsenten valmiuksia laatia strategioita näiden tuotteiden ja palveluiden osuuden lisäämiseksi kestävässä metsänhoidossa ja tehdä yhteistyötä alan instituutioiden kanssa ja tähän tavoitteeseen tähtäävien prosessien puitteissa;

r) kannustetaan jäseniä tunnustamaan metsistä riippuvaisten alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen rooli kestävään metsänhoitoon pyrittäessä ja laatimaan strategioita tällaisten yhteisöjen valmiuksien parantamiseksi, jotta ne voivat hoitaa puuta tuottavia trooppisia metsiä kestävällä tavalla; ja

s) yksilöidään ja käsitellään tähän aiheeseen liittyviä uusia esille tulevia aiheita.

II LUKU

MÄÄRITELMÄT

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1. "trooppisella puulla" teolliseen käyttöön tarkoitettua trooppista puuta, joka kasvaa tai jota tuotetaan Kravun kääntöpiirin ja Kauriin kääntöpiirin välissä sijaitsevissa maissa. Ilmaisu kattaa tukit, sahatavaran, vaneriviilun ja vanerin;

2. "kestävällä metsänhoidolla" järjestön asiaa koskevien toimintapoliittisten asiakirjojen ja teknisten ohjeiden mukaista metsänhoitoa;

3. "jäsenellä" hallitusta, Euroopan yhteisöä tai mitä tahansa 5 artiklassa tarkoitettua kansainvälistä järjestöä, joka on sitoutunut noudattamaan tätä sopimusta, kun se on voimassa väliaikaisesti tai pysyvästi;

4. "tuottajajäsenellä" jäsentä, joka sijaitsee Kravun kääntöpiirin ja Kauriin kääntöpiirin välissä ja jolla on trooppisia metsävaroja ja/tai joka on tilavuuden mukaan ilmaistuna liitteessä A tarkoitettu trooppisen puun nettoviejä ja josta tulee tämän sopimuksen osapuoli, tai luettelossa mainitsematonta jäsentä, jolla on trooppisia metsävaroja ja/tai joka on tilavuuden mukaan ilmaistuna trooppisen puun nettoviejä, josta tulee tämän sopimuksen osapuoli ja jonka neuvosto tämän maan suostumuksella ilmoittaa olevan tuottajajäsen;

5. "kuluttajajäsenellä" jäsentä, joka on liitteen B luettelossa mainittu trooppisen puun tuoja ja josta tulee tämän sopimuksen osapuoli, tai luettelossa mainitsematonta maata, joka tuo trooppista puuta, josta tulee tämän sopimuksen osapuoli ja jonka neuvosto tämän maan suostumuksella ilmoittaa olevan kuluttajajäsen;

6. "järjestöllä" 3 artiklan mukaisesti perustettua Kansainvälistä trooppisen puun järjestöä;

7. "neuvostolla" 6 artiklan mukaisesti perustettua Trooppisen puun neuvostoa;

8. "äänten määräenemmistöllä" läsnäolevien äänestykseen osallistuvien tuottajajäsenten äänten vähintään kahden kolmasosan enemmistöä sekä vähintään 60 prosenttia läsnäolevien äänestykseen osallistuvien kuluttajajäsenten äänistä erikseen laskettuina edellyttäen, että näihin enemmistöihin sisältyy vähintään puolet läsnäolevista äänestykseen osallistuvista tuottajajäsenistä ja vähintään puolet läsnäolevista ja äänestykseen osallistuvista kuluttajajäsenistä;

9. "jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä" läsnäolevien äänestykseen osallistuvien tuottajajäsenten ääntenenemmistöä ja läsnäolevien äänestykseen osallistuvien kuluttajajäsenten ääntenenemmistöä erikseen laskettuina;

10. "varainhoitojaksolla" jaksoa 1 päivästä tammikuuta seuraavan vuoden 31 päivään joulukuuta;

11. "vapaasti vaihdettavilla valuutoilla" euroa, Japanin jeniä, Englannin puntaa, Sveitsin frangia, Yhdysvaltain dollaria ja mitä tahansa muuta valuuttaa, jonka toimivaltainen kansainvälinen valuuttajärjestö on toistuvasti katsonut olevan tosiasiallisesti laajassa käytössä kansainvälisessä maksuliikenteessä ja laajalti vaihdossa merkittävillä valuuttamarkkinoilla;

12. jäljempänä 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainittua äänten jakautumista laskettaessa "trooppisilla metsävaroilla" tarkoitetaan Kravun kääntöpiirin ja Kauriin kääntöpiirin välissä sijaitsevia sulkeutuneita luonnonmetsiä ja istutusmetsiä.

III LUKU

ORGANISAATIO JA HALLINTO

3 artikla
Kansainvälisen trooppisen puun järjestön päätoimipaikka ja rakenne

1. Kansainvälinen trooppisen puun järjestö, joka perustettiin vuoden 1983 kansainvälisellä trooppista puuta koskevalla sopimuksella, jatkaa toimintaansa tämän sopimuksen määräysten toteuttamiseksi ja sen toiminnan valvomiseksi.

2. Järjestön toiminnasta vastaavat 6 artiklan mukaisesti perustettu neuvosto, 26 artiklassa tarkoitetut komiteat ja muut elimet sekä toimitusjohtaja ja henkilöstö.

3. Järjestön päätoimipaikka on aina jonkin jäsenen alueella.

4. Järjestön päätoimipaikka on Jokohamassa, jollei neuvosto 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä toisin päätä.

5. Järjestölle voidaan perustaa aluetoimistoja, jos neuvosto 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä niin päättää.

4 artikla
Järjestön jäsenyys

Järjestössä on seuraavat kaksi jäsenryhmää:

a) tuottajat; ja

b) kuluttajat.

5 artikla
Kansainvälisten järjestöjen jäsenyys

1. Tässä sopimuksessa olevaa viittausta hallitukseen pidetään myös viittauksena Euroopan yhteisöön ja kaikkiin hallitustenvälisiin järjestöihin, joilla on vastaavat velvollisuudet kansainvälisiä sopimuksia, erityisesti perushyödykesopimuksia, koskevien neuvottelujen sekä näiden sopimusten tekemisen ja soveltamisen osalta. Tästä johtuen katsotaan, että tässä sopimuksessa olevat viittaukset allekirjoittamiseen, ratifiointiin, hyväksymiseen tai ilmoitukseen väliaikaisesta soveltamisesta taikka liittymiseen sisältävät tällaisen järjestön ollessa kyseessä viittauksen kyseisen järjestön suorittamaan allekirjoittamiseen, ratifiointiin, hyväksymiseen tai ilmoitukseen väliaikaisesta soveltamisesta taikka liittymiseen.

2. Euroopan yhteisö ja muut 1 kohdassa tarkoitetut hallitustenväliset järjestöt äänestävät toimivaltaansa kuuluvissa asioissa äänimäärällä, joka vastaa niiden tämän sopimuksen osapuolina oleville jäsenvaltioille 10 artiklan mukaisesti kuuluvien äänten kokonaismäärää. Tällaisissa tapauksissa näiden järjestöjen jäsenvaltioilla ei ole oikeutta käyttää yksilöllistä äänioikeuttaan.

IV LUKU

KANSAINVÄLINEN TROOPPISEN PUUN NEUVOSTO

6 artikla
Kansainvälisen trooppisen puun neuvoston kokoonpano

1. Järjestön ylin toimielin on Kansainvälinen trooppisen puun neuvosto, johon kuuluvat kaikki järjestön jäsenet.

2. Kutakin jäsentä edustaa neuvostossa yksi edustaja, jolle jäsen voi nimetä varaedustajia tai neuvonantajia osallistumaan neuvoston istuntoihin.

3. Varaedustaja on valtuutettu toimimaan ja äänestämään edustajan puolesta tämän poissaollessa tai erityisissä olosuhteissa.

7 artikla
Neuvoston toimivalta ja tehtävät

Neuvostolla on toimivalta suorittaa tai suorituttaa ne tehtävät, jotka tarvitaan tämän sopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi. Erityisesti se

a) hyväksyy 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä tämän sopimuksen mukaiset ja sen toteuttamiseksi tarvittavat säännöt ja määräykset, mukaan luettuina oman työjärjestyksensä sekä järjestön varainhoitoa ja henkilöstöä koskevat säännöt. Varainhoitosäännöillä säännellään muun muassa 18 artiklan mukaisesti perustettujen tilien tuloja ja menoja. Neuvosto voi työjärjestyksessään määrätä menettelystä, jonka mukaan se voi päättää tietyistä kysymyksistä kokoontumatta;

b) tekee järjestön tehokkaan ja tuloksekkaan toiminnan kannalta välttämättömät päätökset;

c) pitää tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavia arkistoja.

8 artikla
Neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

1. Neuvosto valitsee kullekin kalenterivuodelle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka eivät saa palkkaa järjestöltä.

2. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan siten, että toinen on tuottajajäsenien ja toinen kuluttajajäsenien edustaja.

3. Nämä tehtävät vaihtuvat vuorovuosin jäsenluokkien välillä, kuitenkin niin, ettei tämä estä toisen tai molempien uudelleenvalintaa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

4. Puheenjohtajan ollessa tilapäisesti estynyt varapuheenjohtaja toimii hänen sijaisenaan. Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan ollessa tilapäisesti estyneitä tai jommankumman tai molempien ollessa estyneenä sen kauden loppuun asti, joksi heidät oli valittu, neuvosto voi valita uudet toimihenkilöt tuottajajäsenten ja/tai kuluttajajäsenten edustajista tarpeen mukaan joko tilapäisesti tai sen kauden loppuun, joksi heidän edeltäjänsä oli valittu.

9 artikla
Neuvoston istunnot

1. Neuvosto pitää pääsääntöisesti vähintään yhden säännöllisen istunnon vuodessa.

2. Neuvosto kokoontuu ylimääräiseen istuntoon niin päättäessään tai jos sitä pyytää jokin jäsen tai toimitusjohtaja yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä:

a) tuottajajäsenten tai kuluttajajäsenten enemmistön tai

b) jäsenten enemmistön kanssa.

3. Neuvoston istunnot pidetään järjestön päätoimipaikassa, jollei neuvosto 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä toisin päätä. Neuvosto pyrkii kutsumaan neuvoston ylimääräisiin istuntoihin päätoimipaikan ulkopuolelle, ensisijaisesti johonkin tuottajamaahan.

4. Istuntojensa tiheyttä ja sijaintia harkitessaan neuvosto pyrkii varmistumaan siitä, että varoja on käytettävissä riittävästi.

5. Toimitusjohtaja toimittaa kutsun istuntoihin ja niiden asialistan jäsenille vähintään kuusi viikkoa ennen istuntoa lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia, jolloin kutsu toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen istuntoa.

10 artikla
Äänten jakautuminen

1. Tuottajajäsenillä on yhteensä 1 000 ääntä, ja kuluttajajäsenillä on yhteensä 1 000 ääntä.

2. Tuottajajäsenten äänet jakautuvat seuraavasti:

a) 400 ääntä jaetaan tasan kolmen Afrikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella sijaitsevan tuottaja-alueen kesken. Kullekin kolmelle alueelle näin jaetut äänet jaetaan tasan kunkin alueen sisällä tuottajajäsenten kesken;

b) 300 ääntä jaetaan tuottajajäsenten kesken suhteessa kunkin osuuteen kaikkien tuottajajäsenten trooppisten metsien kokonaisvaroista; ja

c) 300 ääntä jaetaan tuottajajäsenten kesken suhteessa niiden trooppisen puun nettoviennin keskimääräisen arvoon viimeisimpänä kolmivuotiskautena, jolta lopulliset luvut ovat käytettävissä.

3. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa määrätään, Afrikan alueen tuottajajäsenille jaettu kokonaisäänimäärä, joka on laskettu tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, jaetaan tasan Afrikan alueen kaikkien tuottajajäsenten kesken. Mikäli ääniä jää jakamatta, kukin näistä äänistä jaetaan Afrikan tuottajajäsenille seuraavasti: ensimmäinen tuottajajäsenelle, jolla on suurin äänimäärä laskettuna tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, toinen tuottajajäsenelle, jolla on toiseksi suurin äänimäärä ja niin edelleen, kunnes kaikki jäljellä olevat äänet on jaettu.

4. Jollei tämän artiklan 5 kohdan soveltamisesta muuta johdu, kuluttajajäsenten äänet jakautuvat seuraavasti: kullakin kuluttajajäsenellä on 10 perusääntä; jäljellä olevat äänet jaetaan kuluttajajäsenten kesken suhteessa niiden trooppisen puun nettotuonnin keskimääräiseen tilavuuteen kuusi kalenterivuotta ennen äänten jakamista alkaneena viisivuotiskautena.

5. Kuluttajajäsenelle kaksivuotiskaudeksi jaetut äänet eivät saa ylittää yli viidellä prosentilla samalle jäsenelle edellisenä kaksivuotiskautena jaettuja ääniä. Jäljellä olevat äänet jaetaan kuluttajajäsenten kesken suhteessa niiden trooppisen puun nettotuonnin keskimääräiseen tilavuuteen kuusi kalenterivuotta ennen äänten jakamista alkaneena viisivuotiskautena.

6. Neuvosto voi 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä mukauttaa vähimmäisprosenttimäärää, joka vaaditaan kuluttajajäsenten äänten määräenemmistöä varten, jos se katsoo tämän välttämättömäksi.

7. Neuvosto jakaa äänet kutakin varainhoitojaksoa varten kyseisen jakson ensimmäisen istunnon alussa tämän artiklan määräysten mukaisesti. Jako on voimassa kyseisen jakson loppuun, jollei tämän artiklan 8 kohdasta muuta johdu.

8. Kun järjestön jäsenkunta muuttuu tai kun jäsenen äänioikeus peruutetaan tai palautetaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, neuvosto jakaa äänet uudelleen kyseisessä jäsenluokassa tai kyseisissä jäsenluokissa tämän artiklan määräysten mukaisesti. Neuvosto päättää tässä tapauksessa uuden ääntenjaon voimaantulosta.

9. Ääniä ei saa jakaa osiin.

11 artikla
Neuvoston äänestysmenettely

1. Kukin jäsen on oikeutettu äänestämään sille kuuluvalla äänimäärällä, eikä sillä ole oikeutta jakaa ääniään. Jäsen voi kuitenkin äänestää eri tavalla sellaisilla äänillä, joita se on oikeutettu käyttämään tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Tuottajajäsen voi kirjallisesta ilmoituksesta neuvoston puheenjohtajalle valtuuttaa omalla vastuullaan toisen tuottajajäsenen ja kuluttajajäsen voi valtuuttaa omalla vastuullaan toisen kuluttajajäsenen valvomaan etujaan ja äänestämään sen äänillä neuvoston kokouksissa.

3. Jäsenen, joka pidättyy äänestämästä, ei katsota käyttäneen äänioikeuttaan.

12 artikla
Neuvoston päätökset ja suositukset

1. Neuvosto pyrkii tekemään päätöksensä ja antamaan suosituksensa yhteisymmärryksessä.

2. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, neuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset jaetulla yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jolleivät tämän sopimuksen määräykset edellytä määräenemmistöä.

3. Kun jäsen soveltaa 11 artiklan 2 kohdan määräyksiä ja sen ääniä käytetään neuvoston kokouksessa, tällaista jäsentä pidetään tämän artiklan 1 kohtaa sovellettaessa läsnäolevana ja äänioikeuttaan käyttävänä.

13 artikla
Neuvoston päätösvaltaisuus

1. Neuvoston kokous on päätösvaltainen, kun kummankin 4 artiklassa tarkoitetun ryhmän jäsenten enemmistö on läsnä edellyttäen, että näillä jäsenillä on vähintään kaksi kolmasosaa jäsenluokkansa kokonaisäänimäärästä.

2. Jos tämän artiklan 1 kohdassa määriteltyä päätösvaltaisuutta ei saavuteta kokouspäiväksi määrättynä päivänä eikä sitä seuraavana päivänä, on kokous päätösvaltainen istunnon seuraavina päivinä, jos kumpaankin 4 artiklassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvien jäsenten enemmistö on läsnä edellyttäen, että näillä jäsenillä on enemmistö jäsenluokkansa kokonaisäänimäärästä.

3. Jäsentä, joka on edustettuna 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, pidetään läsnäolevana.

14 artikla
Toimitusjohtaja ja henkilöstö

1. Neuvosto nimittää toimitusjohtajan 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä.

2. Neuvosto vahvistaa toimitusjohtajan työsuhteen ehdot.

3. Toimitusjohtaja on järjestön ylin hallinnollinen virkamies; hän on neuvostolle vastuussa tämän sopimuksen hallinnoinnista ja toiminnasta neuvoston päätösten mukaisesti.

4. Toimitusjohtaja nimittää henkilöstön neuvoston vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Henkilöstö on vastuussa toimitusjohtajalle.

5. Toimitusjohtajalla ja henkilöstön jäsenillä ei saa olla mitään taloudellisia etuja valvottavanaan puuteollisuudessa tai -kaupassa tai näihin liittyvissä kaupallisissa toimissa.

6. Toimitusjohtaja tai henkilöstö eivät saa tehtäviään hoitaessaan pyytää tai vastaanottaa ohjeita miltään jäseneltä tai järjestön ulkopuoliselta taholta. Heidän on pidättäydyttävä kaikista sellaisista toimenpiteistä, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti heidän asemaansa ainoastaan neuvostolle vastuussa olevina kansainvälisinä virkamiehinä. Jokainen jäsen sitoutuu kunnioittamaan toimitusjohtajan ja henkilöstön velvollisuuksien yksinomaisesti kansainvälistä luonnetta pyrkimättä vaikuttamaan heihin heidän täyttäessään velvollisuuksiaan.

15 artikla
Yhteistyö ja yhteensovittaminen muiden järjestöjen kanssa

1. Tämän sopimuksen tavoitteisiin pyrkiessään neuvosto toteuttaa tarvittavat järjestelyt neuvotteluja ja yhteistyötä varten Yhdistyneiden Kansakuntien, sen elinten ja erityisjärjestöjen, mukaan luettuna YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (Unctad), ja muiden alalla toimivien kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja toimielinten sekä yksityissektorin, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

2. Järjestö hyödyntää mahdollisimman suuressa määrin hallitustenvälisten, valtiollisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin palveluja ja asiantuntemusta, jotta tämän sopimuksen tavoitteisiin pyrittäessä vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä ja lisättäisiin niiden toimenpiteiden täydentävyyttä ja tehokkuutta.

3. Järjestö hyödyntää täysimääräisesti perushyödykkeiden yhteisrahaston tarjoamia mahdollisuuksia.

16 artikla
Ulkopuoliset tarkkailijat

Neuvosto voi kutsua minkä tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltion tai tarkkailijajäsenen, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli, tai minkä tahansa 15 artiklassa tarkoitetun järjestön, joka on kiinnostunut Kansainvälisen trooppisen puun järjestön toiminnasta, osallistumaan neuvoston istuntoihin tarkkailijana.

V LUKU

ERIOIKEUDET JA -VAPAUDET

17 artikla

Erioikeudet ja -vapaudet

1. Yhteisö on oikeushenkilö. Sillä on erityisesti kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynnissä.

2. Japanin hallituksen ja Kansainvälisen trooppisen puun järjestön Tokiossa 27 päivänä helmikuuta 1988 allekirjoittamassa päätoimipaikkaa koskevassa sopimuksessa määritellään edelleen järjestön, sen toimitusjohtajan, henkilöstön ja asiantuntijoiden sekä jäsenten edustajien asema, oikeudet ja vapaudet Japanin alueella sellaisin muutoksin, jotka ovat välttämättömiä tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kannalta.

3. Järjestö voi tehdä yhden tai useamman maan kanssa asemaa, erioikeuksia ja vapauksia koskevia sopimuksia, jotka saattavat osoittautua välttämättömiksi tämän sopimuksen moitteettoman toiminnan kannalta; neuvoston on vahvistettava nämä sopimukset.

4. Jos järjestön päätoimipaikka siirretään toiseen maahan, kyseisen jäsenmaan on niin pian kuin mahdollista tehtävä järjestön kanssa päätoimipaikkaa koskeva sopimus, joka neuvoston on hyväksyttävä. Tällaisen sopimuksen tekemiseen saakka järjestö pyytää uutta isäntävaltiota myöntämään kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa verovapauden järjestön työntekijöilleen maksamille palkoille sekä järjestön varoille, tuloille ja muulle omaisuudelle.

5. Päätoimipaikkaa koskeva sopimus on itsenäinen tähän sopimukseen nähden. Sen voimassaolo lakkaa kuitenkin:

a) isäntävaltion ja järjestön välisellä sopimuksella;

b) jos järjestön päätoimipaikka siirretään pois isäntämaasta; tai

c) jos järjestö lopettaa toimintansa.

VI LUKU

VARAINHOITO

18 artikla

Varainhoitotilit

1. Järjestölle perustetaan:

a) hallinnollinen tili, joka on vahvistettujen maksuosuuksien tili;

b) erityistili ja Bali-yhteistyörahasto, jotka ovat vapaaehtoisten maksujen tilejä; ja

c) muita tilejä, joita neuvosto pitää aiheellisina ja tarpeellisina.

2. Neuvosto laatii 7 artiklan mukaisesti varainhoitosäännöt, joissa määrätään tilien käytön ja hallinnoinnin avoimuudesta, mukaan luettuina säännöt tilien selvittämisestä tämän sopimuksen päättämisen tai voimassaolon päättymisen yhteydessä.

3. Toimitusjohtaja vastaa ja raportoi neuvostolle varainhoitotilien hallinnoinnista.

19 artikla
Hallinnollinen tili

1. Tämän sopimuksen hallinnoinnista johtuvat menot suoritetaan hallinnolliselta tililtä, ja ne katetaan jäsenten vuotuisilla maksuosuuksilla, jotka kukin jäsen suorittaa valtiosääntönsä tai oikeusjärjestyksensä edellyttämien menettelytapojen mukaisesti ja jotka vahvistetaan tämän artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti.

2. Hallinnolliselta tililtä katetaan:

a) hallinnolliset perusmenot kuten palkat ja edut, asettautumiskorvaukset sekä virkamatkat; ja

b) keskeiset toimintamenot kuten viestintä- ja tiedotusmenot, neuvoston koolle kutsumat asiantuntijakokoukset sekä tämän sopimuksen 24, 27 ja 28 artiklan mukaisten tutkimusten ja selvitysten valmistelu ja julkaisu.

3. Kukin jäsen kattaa valtuuskuntansa osallistumisesta neuvoston, komiteoiden ja 26 artiklassa mainittujen neuvoston muiden elinten kokouksiin aiheutuvat kustannukset. Jos jäsen pyytää järjestöltä erityisiä palveluksia, neuvosto velvoittaa tämän jäsenen maksamaan näistä palveluksista aiheutuvat kustannukset.

4. Ennen kunkin varainhoitojakson päättymistä neuvosto hyväksyy järjestön hallinnollisen talousarvion seuraavaa varainhoitojaksoa varten ja vahvistaa kunkin jäsenen maksuosuuden kyseiseen talousarvioon.

5. Maksuosuudet kunkin varainhoitojakson hallinnolliselle tilille arvioidaan seuraavasti:

a) tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut menot jaetaan tasan tuottaja- ja kuluttajajäsenten kesken, ja maksuosuudet vahvistetaan kunkin jäsenen äänimäärän mukaisessa suhteessa kyseisen jäsenryhmän kokonaisäänimäärään;

b) tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut menot jaetaan jäsenten kesken siten, että tuottajajäsenet maksavat niistä 20 prosenttia ja kuluttajajäsenet 80 prosenttia, ja maksuosuudet vahvistetaan kunkin jäsenen äänimäärän mukaisessa suhteessa kyseisen jäsenryhmän kokonaisäänimäärään;

c) tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut menot eivät saa ylittää kolmannesta tämän artiklan a alakohdassa tarkoitetuista menoista. Neuvosto voi yhteisymmärryksessä päättää muuttaa tätä rajaa tiettyä varainhoitojaksoa varten;

d) neuvosto voi tarkastella hallinnollisen tilin ja vapaaehtoisten maksujen tilien vaikutusta järjestön tehokkaan ja tuloksekkaan toiminnan kannalta 33 artiklassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä; ja

e) maksuosuuksia vahvistettaessa lasketaan kunkin jäsenen äänet ottamatta huomioon mahdollisia jäsenten äänioikeuden peruuttamisia tai niistä johtunutta äänten uudelleen jakamista.

6. Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen järjestöön liittyvän jäsenen ensimmäisen maksuosuuden vahvistaa neuvosto jäsenelle annettavan äänimäärän ja kuluvasta varainhoitojaksosta jäljellä olevan ajan perusteella kuitenkaan muuttamatta muille jäsenille kuluvaa varainhoitojaksoa varten vahvistettuja maksuosuuksia.

7. Maksuosuudet hallinnollista tiliä varten erääntyvät maksettaviksi kunkin varainhoitovuoden ensimmäisenä päivänä. Järjestöön liittyvien jäsenten kuluvaa varainhoitojaksoa koskevat maksuosuudet erääntyvät jäseneksitulopäivänä.

8. Jos jäsen ei ole maksanut koko maksuosuuttaan hallinnolliselle tilille neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona maksuosuus erääntyi maksettavaksi tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti, toimitusjohtaja pyytää tätä jäsentä suorittamaan maksuosuutensa mahdollisimman pian. Mikäli jäsen ei ole suorittanut maksuosuuttaan vielä kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä, sitä pyydetään antamaan selitys maksukyvyttömyytensä syistä. Jos jäsen ei seitsemän kuukauden kuluttua eräpäivästä ole vieläkään suorittanut maksuosuuttaan, sen äänioikeus peruutetaan siihen saakka, kunnes se on maksanut koko maksuosuutensa, jollei neuvosto 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä toisin päätä. Jos jäsen ei ole suorittanut koko maksuosuuttaan kahden peräkkäisen vuoden aikana, se menettää, 30 artiklan määräykset huomioon ottaen, oikeutensa esittää 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja rahoitettavia hanke- tai esihanke-ehdotuksia.

9. Jos jäsen on maksanut koko maksuosuutensa hallinnolliselle tilille neljän kuukauden kuluessa maksuosuuden erääntymisestä tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti, se saa maksuosuudestaan alennuksen, jonka neuvosto voi vahvistaa järjestön varainhoitoa koskevissa säännöissä.

10. Jäsen, jonka oikeudet on peruutettu tämän artiklan 8 kohdan perusteella, on kuitenkin edelleen vastuussa maksuosuutensa suorittamisesta.

20 artikla
Erityistili

1. Erityistiliin kuuluu kaksi alatiliä:

a) teemaohjelmien alatili;

b) hankkeiden alatili.

2. Erityistilin mahdollisia rahoituslähteitä ovat:

a) perushyödykkeiden yhteisrahasto;

b) alueelliset ja kansainväliset rahoituslaitokset;

c) jäsenten vapaaehtoiset maksut;

d) muut rahoituslähteet.

3. Neuvosto vahvistaa erityistilin käytön avoimuutta koskevat periaatteet ja menettelyt. Menettelyissä otetaan huomioon tarve jäsenten, mukaan luettuina maksavat jäsenet, tasapainoiseen edustukseen teemaohjelmien alatilin ja hankkeiden alatilin toiminnassa.

4. Teemaohjelmien alatilin tarkoitus on helpottaa ennalta kohdentamattomien maksujen suorittamista neuvoston laatimien teemaohjelmien mukaisten hyväksyttyjen esihankkeiden, hankkeiden ja toimien rahoitusta varten 24 ja 25 artiklan mukaisesti yksilöityjen toimintapolitiikkaa ja hankkeita koskevien ensisijaisten tavoitteiden perusteella.

5. Rahoittajat voivat kohdentaa maksunsa tiettyihin teemaohjelmiin tai pyytää toimitusjohtajaa tekemään ehdotuksia maksujen kohdentamiseksi.

6. Toimitusjohtaja raportoi neuvostolle säännöllisesti teemaohjelmien alatilin varojen kohdentamisesta ja käytöstä sekä esihankkeiden, hankkeiden ja toimien täytäntöönpanosta, seurannasta ja arvioinnista sekä teemaohjelmien menestyksekästä toteuttamista varten tarvittavasta rahoituksesta.

7. Hankkeiden alatilin tarkoitus on helpottaa ennalta kohdennettujen maksujen suorittamista 24 ja 25 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen esihankkeiden, hankkeiden ja toimien rahoitusta varten.

8. Hankkeiden alatilille suoritettuja ennalta kohdennettuja maksuja käytetään ainoastaan esihankkeisiin, hankkeisiin ja toimiin, joihin ne on tarkoitettu, jollei rahoittaja toimitusjohtajaa kuultuaan toisin päätä. Esihankkeen, hankkeen tai toimen loppuun saattamisen tai päättämisen jälkeen jäljellä olevien varojen käytöstä päättää rahoittaja.

9. Erityistilille suoritettavien varojen välttämättömän ennakoitavuuden varmistamiseksi ja maksujen vapaaehtoisuuden huomioon ottaen jäsenet pyrkivät täydentämään tilin varoja pitääkseen yllä riittävää rahoitustasoa neuvoston hyväksymien esihankkeiden, hankkeiden ja toimien toteuttamiseksi kokonaisuudessaan.

10. Kaikki hankkeiden alatilin tai teemaohjelmien alatilin alaisiin esihankkeisiin, hankkeisiin ja toimiin liittyvät tulot suoritetaan asianomaiselle alatilille. Kaikki näistä esihankkeista, hankkeista tai toimista aiheutuvat menot, mukaan luettuina konsulttien ja asiantuntijoiden palkkiot ja matkakustannukset, suoritetaan samalta alatililtä.

11. Jäsen ei ole järjestön jäsenyytensä perusteella vastuussa velvoitteista, jotka aiheutuvat toisen jäsenen tai muun yhteisön esihankkeisiin, hankkeisiin tai toimiin liittyvästä toiminnasta.

12. Toimitusjohtaja antaa apua 24 ja 25 artiklan mukaisia esihankkeita, hankkeita ja toimia koskevien ehdotusten laatimisessa sekä pyrkii neuvoston vahvistamin ehdoin ja edellytyksin hankkimaan riittävän ja varman rahoituksen hyväksytyille esihankkeille, hankkeille ja toimille.

21 artikla
Bali-yhteistyörahasto

1. Perustetaan trooppisten puuntuotantometsien kestävää hoitoa varten rahasto, jolla autetaan tuottajajäseniä tekemään tämän sopimuksen 1 artiklan d alakohdan mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia investointeja.

2. Rahaston muodostavat:

a) rahoittajajäsenten maksut;

b) 50 prosenttia erityistiliin liittyvien toimintojen tuloksena ansaituista tuloista;

c) muut yksityisistä ja julkisista lähteistä saadut varat, jotka järjestö voi hyväksyä omien varainhoitosääntöjensä mukaisina; ja

d) muut neuvoston hyväksymät lähteet.

3. Neuvosto myöntää rahaston varoja vain tämän artiklan 1 kohdan mukaisille esihankkeille ja hankkeille, jotka on hyväksytty 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

4. Neuvosto vahvistaa rahaston varojen myöntämistä varten rahaston varojen käyttöä koskevat periaatteet ja ensisijaiset tavoitteet ottaen huomioon:

a) jäsenten avuntarpeet pyrittäessä siihen, että vientiin tarkoitettu trooppinen puu ja puutuotteet ovat lähtöisin kestävällä tavalla hoidetuista metsistä;

b) jäsenten tarpeet perustaa ja hallinnoida merkittäviä suojeluohjelmia puuta tuottavissa metsissä;

c) jäsenten tarpeet panna täytäntöön kestäviä metsänhoitoohjelmia.

5. Toimitusjohtaja avustaa 25 artiklan mukaisten hankeehdotusten laatimisessa sekä pyrkii neuvoston vahvistamin ehdoin ja edellytyksin hankkimaan riittävän ja varman rahoituksen neuvoston hyväksymille hankkeille.

6. Jäsenet pyrkivät täydentämään Bali-yhteistyörahaston varoja pitääkseen yllä riittävää rahoitustasoa rahaston tavoitteiden edistämiseksi.

7. Neuvosto tarkastelee säännöllisesti rahaston käytettävissä olevien varojen riittävyyttä ja pyrkii hankkimaan tuottajajäsenille lisävaroja, joita ne tarvitsevat täyttääkseen rahaston tavoitteet.

22 artikla
Maksutavat

1. Maksut 18 artiklan mukaisesti perustetuille tileille on suoritettava vapaasti vaihdettavissa valuutoissa, ja niiden on oltava vapaita valuutanvaihtorajoituksista.

2. Neuvosto voi hyväksyä muunkinlaisia avustuksia muille 18 artiklan mukaisesti perustetuille tileille paitsi hallinnolliselle tilille, mukaan luettuina tieteellistä ja teknistä laitteistoa tai työvoimaa, joita tarvitaan hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamiseksi.

23 artikla
Tilintarkastus ja tilien julkistaminen

1. Neuvosto nimittää riippumattomat tilintarkastajat järjestön kirjanpidon tarkastamista varten.

2. Jäsenille esitetään mahdollisimman pian varainhoitovuoden päättymisen jälkeen ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen päättymisestä riippumattomat tilintarkastuskertomukset 18 artiklan mukaisesti perustetuista tileistä, ja ne annetaan mahdollisuuksien mukaan neuvoston hyväksyttäväksi sen seuraavassa istunnossa. Tämän jälkeen julkaistaan yhteenveto tarkastetuista tileistä ja taseesta.

VII LUKU

TOIMINNALLISET TEHTÄVÄT

24 artikla
Järjestön toimintapoliittinen työ

1. Järjestö toteuttaa 1 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi kokonaisvaltaista toimintapolitiikkaa ja hanketoimintaa.

2. Järjestön toimintapoliittisella työllä edistetään tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista yleisesti Kansainvälisen trooppisen puun järjestön jäsenten osalta.

3. Neuvosto laatii säännöllisesti toimintapoliittista työtä ohjaavan toimintasuunnitelman, jossa määritellään ensisijaiset tavoitteet. Lisäksi se laatii tämän sopimuksen 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut teemaohjelmat. Toimintasuunnitelmassa määritellyt ensisijaiset tavoitteet otetaan huomioon myös neuvoston hyväksymissä työohjelmissa. Toimintapoliittiseen työhön voi sisältyä ohjeiden, käsikirjojen, tutkimusten ja kertomusten sekä tiedotuksen ja valistuksen perusvälineiden valmistelua ja laadintaa sekä vastaavia järjestön toimintasuunnitelmassa yksilöityjä tehtäviä.

25 artikla
Järjestön hanketoiminta

1. Jäsenet ja toimitusjohtaja voivat tehdä esihanke- ja hankeehdotuksia, joilla pyritään edistämään tämän sopimuksen tavoitteita ja yhtä tai useampaa työ- tai teemaohjelman ensisijaista alaa, jotka on määritelty neuvoston 24 artiklan mukaisesti hyväksymässä toimintasuunnitelmassa.

2. Neuvosto vahvistaa perusteet hankkeiden ja esihankkeiden hyväksynnälle ottaen huomioon muun muassa niiden merkityksen tämän sopimuksen tavoitteiden ja työ- ja teemaohjelmien ensisijaisten tavoitteiden kannalta, ympäristö- ja sosiaalivaikutukset, suhteen kansallisiin metsäohjelmiin ja -strategioihin, kustannustehokkuuden, tekniset ja alueelliset tarpeet, päällekkäisyyksien välttämisen ja aikaisemmat kokemukset.

3. Neuvosto vahvistaa aikataulun ja menettelyn järjestöltä rahoitusta hakevien esihankkeiden ja hankkeiden esittämistä, tarkastelua, hyväksymistä ja tärkeysjärjestykseen asettamista sekä niiden toteuttamista, seurantaa ja arviointia varten.

4. Toimitusjohtaja voi keskeyttää järjestön varoista esihankkeille tai hankkeille myönnetyn rahoituksen, jos sitä käytetään vastoin hankesuunnitelmaa tai mikäli on kyse petoksesta, tuhlauksesta, laiminlyönneistä tai huonosta hallinnosta. Toimitusjohtaja esittää neuvostolle asiasta kertomuksen sen seuraavassa istunnossa käsittelyä varten. Neuvosto toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

5. Neuvosto voi sovittujen perusteiden mukaisesti vahvistaa enimmäismäärän hankkeille ja esihankkeille, joita jäsen tai toimitusjohtaja voi ehdottaa kunkin hankekierron kuluessa. Neuvosto voi myös toimitusjohtajan kertomuksen perusteella toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, mukaan luettuna minkä tahansa esihankkeen tai hankkeen tuen keskeyttäminen tai päättäminen.

26 artikla
Komiteat ja muut elimet

1. Järjestölle perustetaan seuraavat kaikille jäsenille avoimet komiteat:

a) metsäteollisuuskomitea;

b) talous-, tilasto- ja markkinakomitea;

c) metsänistutus- ja metsänhoitokomitea;

d) rahoitus- ja hallintokomitea.

2. Neuvosto voi 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä tarpeen mukaan perustaa tai lakkauttaa komiteoita tai muita elimiä.

3. Neuvosto määrittelee komiteoiden ja muiden elinten toimialan. Komiteat ja muut elimet ovat vastuussa neuvostolle, ja ne toimivat sen alaisuudessa.

VIII LUKU

TILASTOT, TUTKIMUKSET JA TIEDOT

27 artikla

Tilastot, tutkimukset ja tiedot

1. Neuvosto valtuuttaa toimitusjohtajan luomaan ja ylläpitämään läheisiä suhteita asianomaisiin hallitustenvälisiin, valtiollisiin ja valtiosta riippumattomiin järjestöihin tuoreen ja luotettavan tiedon saannin varmistamiseksi muun muassa trooppisen puun tuotannosta ja kaupasta, suuntauksista ja tietojen ristiriitaisuuksista samoin kuin hyödyllisen tiedon saannin varmistamiseksi ei-trooppisesta puusta ja puuntuotantometsien hoidosta. Järjestö kerää, kokoaa, analysoi ja julkaisee tällaisia tietoja yhteistyössä edellä mainittujen järjestöjen kanssa siten kuin katsotaan sopimuksen toiminnan kannalta välttämättömäksi.

2. Järjestö osallistuu pyrkimyksiin standardoida ja yhdenmukaistaa kansainvälistä raportointia metsäasioista välttäen tiedon keruussa päällekkäisyyttä eri järjestöjen kanssa.

3. Jäsenten on toimitettava kansallisen lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa neuvoston pyytämät puuhun, sen kauppaan ja puuntuotantometsien kestävään hoitoon pyrkimiseen liittyvät tilastot ja tiedot sekä muut tarvittavat tiedot toimitusjohtajan vahvistamassa määräajassa. Neuvosto päättää, mitä tietoa tämän kohdan perusteella on annettava ja missä muodossa tiedot on esitettävä.

4. Neuvosto pyrkii pyynnöstä tai tarvittaessa lisäämään jäsenmaiden, erityisesti kehitysmaajäsenten, teknistä valmiutta tämän sopimuksen tilastointia ja raportointia koskevien vaatimusten täyttämiseen.

5. Jos jäsen ei ole kahden peräkkäisen vuoden aikana toimittanut 3 kohdassa tarkoitettuja tilastoja ja tietoja eikä pyytänyt toimitusjohtajalta apua, toimitusjohtaja pyytää jäseneltä ensiksi selitystä vahvistetussa määräajassa. Jos tyydyttävää selitystä ei saada, neuvosto toteuttaa aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet.

6. Neuvosto teettää tarvittavia tutkimuksia kansainvälisten puumarkkinoiden kehityssuunnista, pitkän ja lyhyen aikavälin ongelmista sekä kehityksestä tuotantometsien kestävän hoidon saavuttamiseksi.

28 artikla
Vuosikertomus ja kaksivuotistarkastelu

1. Neuvosto julkaisee toimistaan vuosikertomuksen ja muita aiheellisiksi katsomiaan tietoja.

2. Neuvosto tarkastelee ja arvioi kahden vuoden välein:

a) kansainvälistä puutilannetta; ja

b) muita tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävinä pidettäviä tekijöitä, aiheita ja kehityssuuntauksia.

3. Tarkastelussa otetaan huomioon:

a) jäsenten puun kansallisesta tuotannosta, kaupasta, tarjonnasta, varastoista, kulutuksesta ja hinnoista antamat tiedot;

b) muut tilastotiedot ja erityiset indikaattorit, jotka jäsenet ovat neuvoston pyynnöstä ilmoittaneet;

c) tiedot, jotka jäsenet ovat antaneet edistymisestään kohti puuntuotantometsiensä kestävää hoitoa;

d) muu sellainen asiaa koskeva tieto, jonka neuvosto saa joko suoraan tai Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen tai hallitustenvälisten, valtiollisten tai valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta; ja

e) jäsenten toimittamat tiedot edistymisestään trooppisen puun ja muiden metsätuotteiden laitonta korjuuta ja kauppaa koskevien valvonta- ja tietomekanismien perustamisessa.

4. Neuvosto edistää näkemysten vaihtoa jäsenmaiden välillä seuraavista kysymyksistä:

a) puuntuotantometsien kestävän hoidon tilanne ja siihen liittyvät asiat jäsenmaissa; ja

b) voimavaravirrat ja -vaatimukset suhteessa järjestön asettamiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja suuntaviivoihin.

5. Neuvosto pyrkii pyynnöstä lisäämään jäsenmaiden, erityisesti kehitysmaajäsenten, teknistä valmiutta riittävää tiedon jakamista varten tarvittavien tietojen hankkimiseen, muun muassa antamalla jäsenten käyttöön koulutukseen ja tarvikkeisiin tarvittavia voimavaroja.

6. Tarkastelun tulokset sisällytetään kyseisiin neuvoston istuntokertomuksiin.

IX LUKU

MUUT MÄÄRÄYKSET

29 artikla

Jäsenten yleiset velvoitteet

1. Jäsenet pyrkivät tämän sopimuksen voimassaoloaikana kaikin tavoin toimimaan yhteistyössä edistääkseen tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamista sekä välttämään näiden tavoitteiden vastaisia toimia.

2. Jäsenet sitoutuvat hyväksymään ja panemaan täytäntöön neuvoston tämän sopimuksen nojalla tekemät päätökset ja välttävät toimenpiteitä, jotka rajoittaisivat näiden päätösten vaikutusta tai olisivat niiden vastaisia.

30 artikla
Velvoitteista vapauttaminen

1. Neuvosto voi tarvittaessa poikkeuksellisissa olosuhteissa, hätätilanteessa tai sellaisen ylivoimaisen esteen sattuessa, josta ei erikseen tässä sopimuksessa määrätä, 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä vapauttaa jäsenen tämän sopimuksen mukaisesta velvoitteesta, mikäli kyseisen jäsenen selvitys siitä, miksi se ei voi velvoitettaan täyttää, on neuvostoa tyydyttävä.

2. Myöntäessään jäsenelle tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vapautuksen neuvosto nimenomaisesti mainitsee, millä ehdoilla ja miksi ajaksi jäsen vapautetaan kyseisestä velvoitteesta sekä ne seikat, joiden perusteella vapautus myönnetään.

31 artikla
Valitukset ja erimielisyydet

Jäsen voi tehdä neuvostolle valituksen, jos jokin jäsen ei ole täyttänyt tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai antaa sen käsiteltäväksi minkä tahansa tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden. Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen muissa määräyksissä määrätään, neuvoston näissä asioissa tekemät päätökset tehdään yhteisymmärryksessä ja ne ovat lopullisia ja sitovia.

32 artikla

Eriytetyt ja korjaavat toimenpiteet sekä erityistoimenpiteet

1. Kuluttajajäsenet, jotka ovat kehitysmaita ja joiden etuihin tämän sopimuksen nojalla toteutetuilla toimenpiteillä on kielteinen vaikutus, voivat vedota neuvostoon, jotta tämä ryhtyisi eriytettyihin korjaaviin toimiin. Neuvosto harkitsee sopivia toimenpiteitä Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin 93 IV päätöslauselman III osan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien määrittelemään vähiten kehittyneiden maiden luokkaan kuuluvat jäsenet voivat vedota neuvostoon, jotta tämä ryhtyisi erityisiin toimenpiteisiin 93 IV päätöslauselman III osan 4 kohdan, Pariisin julistuksen 56 ja 57 kappaleiden ja "Heikoimmin kehittyneitä maita koskevan 1990- luvun toimintaohjelman" mukaisesti.

33 artikla
Tarkastelu

Neuvosto tarkastelee tämän sopimuksen soveltamista, sen tavoitteet ja rahoitusmekanismit mukaan luettuina, viiden vuoden kuluttua sen voimaan tulosta.

34 artikla
Syrjimättömyys

Tämän sopimuksen määräyksillä ei luoda oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin kansainvälisen puu- ja puutuotekaupan rajoittamiseksi tai kieltämiseksi, etenkään puun maahantuonnin ja käytön osalta.

X LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

35 artik
Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettajaksi nimetään Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri.

36 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi ja hyväksyminen

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa 3 päivästä huhtikuuta 2006 siihen saakka, kun sen voimaantulosta on kulunut kuukausi, kaikille hallituksille, jotka on kutsuttu Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssiin neuvottelemaan vuoden 1994 trooppista puuta koskevan sopimuksen jatkosopimuksesta.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hallitus voi

a) allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilmoittaa, että se allekirjoituksellaan ilmaisee hyväksyvänsä tämän sopimuksen sitovan itseään (lopullinen allekirjoittaminen); tai

b) allekirjoitettuaan tämän sopimuksen ratifioida tai hyväksyä sen tallettamalla tätä koskevan asiakirjan tallettajan huostaan.

3. Allekirjoittamisen ja ratifioinnin, hyväksymisen, liittymisen tai väliaikaisen soveltamisen yhteydessä Euroopan yhteisö tai muu 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hallitustenvälinen järjestö tallettaa kyseisen järjestön toimivaltaisen viranomaisen antaman ilmoituksen, jossa yksilöidään sen toimivallan luonne ja laajuus tämän sopimuksen soveltamisalalla, ja ilmoittaa tallettajalle tämän toimivallan myöhemmistä merkittävistä muutoksista. Jos tällainen järjestö ilmoittaa käyttävänsä yksinomaista toimivaltaa kaikissa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, kyseisen järjestön jäsenvaltiot eivät toteuta 36 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan ja 38 artiklan mukaisia toimia tai toteuttavat 41 artiklan mukaisen toimen taikka peruuttavat 38 artiklan mukaisen ilmoituksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta.

37 artikla
Liittyminen sopimukseen

1. Hallitukset voivat liittyä tähän sopimukseen neuvoston määräämin ehdoin, jotka sisältävät aikarajoituksen liittymiskirjojen tallettamiselle. Neuvosto toimittaa nämä ehdot tallettajalle. Neuvosto voi kuitenkin myöntää määräajan pidennyksen hallituksille, jotka eivät voi tallettaa liittymiskirjaansa liittymisehdoissa määrätyssä ajassa.

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja tallettajan huostaan.

38 artikla

Ilmoitus sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Allekirjoittajahallitus, joka aikoo ratifioida tai hyväksyä tämän sopimuksen, tai hallitus, jonka liittymisehdot neuvosto on vahvistanut mutta joka ei vielä ole voinut tallettaa tätä koskevaa asiakirjaansa, voi milloin tahansa ilmoittaa tallettajalle soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti lakiensa ja säädöstensä mukaisesti joko sen tullessa voimaan 39 artiklan mukaisesti tai, jos se jo on voimassa, tarkemmin määrätystä päivästä.

39 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee lopullisesti voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008 tai jonakin muuna päivänä sen jälkeen, jos 12 tuottajajäsentä, joilla on yhteensä vähintään 60 prosenttia tämän sopimuksen liitteessä A esitetystä kokonaisäänimäärästä, ja 10 liitteessä B lueteltua kuluttajajäsentä, joiden osuus maailmanlaajuisesta trooppisen puun tuonnista viitevuonna 2005 on yhteensä 60 prosenttia, ovat lopullisesti allekirjoittaneet tämän sopimuksen tai ratifioineet tai hyväksyneet sen 36 artiklan 2 kohdan tai 37 artiklan mukaisesti.

2. Jos tämä sopimus ei ole tullut lopullisesti voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008, se tulee voimaan väliaikaisesti tuona päivänä tai kuuden kuukauden kuluessa jonakin muuna päivänä sen jälkeen, jos 10 tuottajajäsentä, joilla on yhteensä vähintään 50 prosenttia tämän sopimuksen liitteessä A esitetystä kokonaisäänimäärästä, ja 7 liitteessä B lueteltua kuluttajajäsentä, joiden osuus maailmanlaajuisesta trooppisen puun tuonnista viitevuonna 2005 on yhteensä 50 prosenttia, ovat lopullisesti allekirjoittaneet tämän sopimuksen tai ratifioineet tai hyväksyneet sen 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai ilmoittaneet tallettajalle 38 artiklan mukaisesti soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti.

3. Jos tämän artiklan 1 tai 2 kohdassa voimaantuloa varten määrättyjä vaatimuksia ei ole täytetty 1 päivään syyskuuta 2008 mennessä, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kutsuu ne hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen lopullisesti tai ratifioineet tai hyväksyneet sen 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai ilmoittaneet tallettajalle soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti, kokoukseen aikaisimpana mahdollisena päivänä päättämään sopimuksen voimaantulosta kokonaisuudessaan tai osittain näiden hallitusten kesken, joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Ne hallitukset, jotka ovat päättäneet saattaa tämän sopimuksen voimaan välillään väliaikaisesti, voivat kokoontua aika ajoin tarkastelemaan tilannetta ja päättämään, olisiko tämän sopimuksen tultava voimaan lopullisesti niiden välillä.

4. Hallituksen osalta, joka ei ole ilmoittanut tallettajalle 38 artiklan mukaisesti soveltavansa tätä sopimusta väliaikaisesti ja joka tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, sopimus tulee voimaan tallettamisesta lukien.

5. Järjestön toimitusjohtaja kutsuu neuvoston koolle mahdollisimman pian tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

40 artikla
Muutokset

1. Neuvosto voi 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä tehdä jäsenille suosituksia sopimuksen muuttamisesta.

2. Neuvosto vahvistaa päivämäärän, johon mennessä jäsenten on ilmoitettava tallettajalle hyväksyneensä muutoksen.

3. Muutos tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen muutoksen hyväksymisestä jäseniltä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa tuottajajäsenistä ja vähintään 75:tä prosenttia tuottajajäsenten äänistä, sekä jäseniltä, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa kuluttajajäsenistä ja vähintään 75:tä prosenttia kuluttajajäsenten äänistä.

4. Tallettajan ilmoitettua neuvostolle muutoksen voimaantuloa varten määrättyjen vaatimusten täyttymisestä ja sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa neuvoston vahvistamasta päivämäärästä määrätään, jäsen voi vielä ilmoittaa tallettajalle hyväksymisestään edellyttäen, että ilmoitus annetaan ennen muutoksen voimaantuloa.

5. Jäsen, joka ei muutoksen voimaantulopäivään mennessä ole ilmoittanut hyväksymisestään, lakkaa kyseisenä päivänä olemasta tämän sopimuksen osapuoli, jollei se ole tyydyttävästi selvittänyt neuvostolle, ettei hyväksymistä voitu ajoissa suorittaa maan valtiosäännön tai oikeusjärjestyksen edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamiseen liittyneiden vaikeuksien vuoksi ja jollei neuvosto päätä pidentää tämän jäsenen osalta hyväksymiselle määrättyä aikaa. Muutos ei sido tällaista jäsentä, ennen kuin se on jättänyt sen hyväksymistä koskevan ilmoituksen.

6. Jos muutoksen voimaantuloa koskevia vaatimuksia ei ole täytetty neuvoston tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistamaan päivämäärään mennessä, muutosta pidetään peruuntuneena.

41 artikla
Luopuminen

1. Jäsen voi luopua tästä sopimuksesta milloin tahansa sopimuksen voimaantulon jälkeen ilmoittamalla luopumisesta kirjallisesti tallettajalle. Kyseisen jäsenen on samalla ilmoitettava toimenpiteestään neuvostolle.

2. Luopuminen tulee voimaan 90 päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut luopumisilmoituksen.

3. Luopuminen ei vapauta jäsentä sille tämän sopimuksen mukaan kuuluvista taloudellisista velvoitteista järjestöä kohtaan.

42 artikla
Erottaminen

Jos neuvosto katsoo, ettei jokin jäsen ole täyttänyt sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan ja että tällä laiminlyönnillä on huomattavan haitallinen vaikutus sopimuksen toimintaan, se voi 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä erottaa tällaisen jäsenen sopimuksesta. Neuvosto ilmoittaa tästä viipymättä tallettajalle. Kyseinen jäsen lakkaa olemasta tämän sopimuksen sopimuspuoli kuuden kuukauden kuluttua neuvoston päätöksestä.

43 artikla
Luopuneiden tai erotettujen jäsenten tai muutoksen hyväksymättä jättäneiden jäsenten kanssa tehtävät loppuselvitykset

1. Neuvosto toteuttaa sellaisen jäsenen kanssa tehtävät loppuselvitykset, joka lakkaa olemasta tämän sopimuksen sopimuspuoli seuraavista syistä:

a) 40 artiklan mukainen tämän sopimuksen muutoksen hyväksymättä jättäminen;

b) 41 artiklan mukainen tästä sopimuksesta luopuminen; tai

c) 42 artiklan mukainen tästä sopimuksesta erottaminen.

2. Neuvosto pitää kaikki sellaisen jäsenen, joka lakkaa olemasta tämän sopimuksen osapuoli, 18 artiklalla perustetulle tilille suorittamat maksut.

3. Jäsen, joka on lakannut olemasta tämän sopimuksen osapuoli, ei saa mitään osuutta järjestön lopettamisen yhteydessä suoritetussa selvityksessä syntyneisiin tai muihin varoihin. Tällainen jäsen ei myöskään ole miltään osin vastuussa järjestön mahdollisesta alijäämästä tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä.

44 artikla
Voimassaoloaika, sen pidennys ja päättäminen

1. Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta voimaantulonsa jälkeen, jollei neuvosto 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä päätä pidentää sen voimassaoloaikaa, neuvotella sitä uudestaan tai päättää sitä tämän artiklan määräysten mukaisesti.

2. Neuvosto voi 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä päättää pidentää tämän sopimuksen voimassaoloa kahdella jaksolla, joista ensimmäisen pituus on viisi vuotta ja jälkimmäisen pituus kolme vuotta.

3. Mikäli uusi, tämän sopimuksen korvaava sopimus on neuvoteltu ennen tämän artiklan 1 kappaleessa mainitun kymmenen vuoden päättymistä tai ennen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun voimassaoloajan pidennyksen päättymistä, mutta uusi sopimus ei vielä ole tullut voimaan pysyvästi tai väliaikaisesti, neuvosto voi 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä pidentää tämän sopimuksen voimassaoloa, kunnes uusi sopimus tulee voimaan joko lopullisesti tai väliaikaisesti.

4. Mikäli uusi sopimus on neuvoteltu ja se tulee voimaan tämän artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisen tämän sopimuksen voimassaoloajan pidennyksen aikana, tämä pidennetty sopimus päättyy uuden sopimuksen tullessa voimaan.

5. Neuvosto voi milloin tahansa 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä päättää tämän sopimuksen päättymisestä määräämästään päivästä lukien.

6. Tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta neuvosto jatkaa toimintaansa enintään 18 kuukauden ajan järjestön purkamiseksi ja sen tilien selvittämiseksi, ja sillä on tänä aikana tätä varten tarvittavat valtuudet ja tehtävät, jollei toisin ole päätetty 12 artiklan mukaisella äänten määräenemmistöllä tehdyin asiaa koskevin päätöksin.

7. Neuvosto ilmoittaa kaikista tämän artiklan nojalla tekemistään päätöksistä tallettajalle.

45 artikla
Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi tehdä varaumia.

46 artikla
Täydentävät ja siirtymäkauden määräykset

1. Tämä sopimus on vuoden 1994 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen seuraaja.

2. Kaikki ne järjestön tai sen elinten vuoden 1983 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen ja/tai vuoden 1994 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen nojalla toteuttamat tai niiden puolesta toteutetut toimenpiteet, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulohetkellä ja joiden voimassaolo ei pääty tuona päivänä, jäävät voimaan, jollei niitä muuteta tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tehty Genevessä 27 päivänä tammikuuta 2006. Tämän sopimuksen arabian-, kiinan-, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

SOPIMUS PDF-tiedostona

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.