107/2011

Annettu: 29.11.2011

Valtiovarainministeriön ilmoitus tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen rautateiden kansainvälisten tavarankuljetusten rajanylitysmenettelyiden helpottamista koskevan liitteen 9 voimaantulosta

Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 64/1985) rautateiden kansainvälisten tavarankuljetusten rajanylitysmenettelyiden helpottamista koskeva liite 9 on valmisteltu ja hyväksytty yleissopimuksen 22 artiklan mukaisessa komiteassa. Yleissopimuksen 22 artiklan mukaan liite tulee voimaan kaikkia sopimuspuolia sitovasti kolmen kuukauden kuluttua ehdotetun liitteen 9 tiedottamispäivää seuraavan 12 kuukauden ajanjakson päättymisestä edellyttäen, ettei sanotun ajanjakson aikana mikään sopimusvaltioista tai sopimuspuolena oleva alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka tällöin toimii yleissopimuksen 16 artiklan 2 kappaleessa määrättyjen ehtojen mukaisesti, ole tehnyt ehdotettua liitettä 9 koskevaa vastalausetta Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on tiedottanut uudesta liitteestä 31.8.2010 eikä mikään yleissopimuksen osapuoli ilmoittanut vastustuksestaan 31.8.2011 mennessä. Näin ollen liite 9 tulee kaikkia osapuolia sitovasti voimaan 30.11.2011.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2011

Sopimusliitteen teksti

LIITE 9

RAUTATEIDEN KANSAINVÄLISTEN TAVARAKULJETUSTEN RAJANYLITYSMENETTELYJEN HELPOTTAMINEN

1 artikla
Periaatteet

1. Tämän liitteen, joka täydentää yleissopimuksen määräyksiä, tarkoituksena on määrittää toteutettavat toimet rautateiden kansainvälisten tavarakuljetusten rajanylityksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä normittaakseen mahdollisimman pitkälle asiakirjoja ja menettelyjä koskevat muodollisuudet ja vaatimukset kaikilla aloilla, jotka liittyvät rautateiden tavarakuljetuksiin.

2 artikla
Määritelmä

Ilmaisulla "raja-asema (vaihtoasema)" tarkoitetaan rautatieasemaa, jolla suoritetaan operatiiviset tai hallinnolliset menettelyt tavaroiden rautatiekuljetusten rajanylityksen mahdollistamiseksi. Tällainen rautatieasema voi sijaita joko rajalla tai sen läheisyydessä.

3 artikla
Viranomaisten ja kansainväliseen rautatieliikenteeseen osallistuvien muiden henkilöiden rajanylitys

1. Sopimuspuolet pyrkivät kaikkia viisumin hakijoita koskevien kansallisten parhaiden käytänteiden mukaisesti helpottamaan menettelyjä, joilla myönnetään viisumit veturin ja kylmäkuljetusyksikön henkilöstölle, tavaralähetysten mukana matkustaville henkilöille ja kansainväliseen rautatieliikenteeseen osallistuvalle raja-asemien (vaihtoasemien) henkilöstölle.

2. Edellä 1 kohdassa lueteltuja henkilöitä koskevat rajanylitysmenettelyt, mukaan lukien heidän asemansa vahvistavat viralliset asiakirjat, määritetään kahdenvälisillä sopimuksilla.

3. Kun kyseessä on yhteinen tarkastus, raja-asemilla (vaihtoasemilla) tarkastuksia tekevät raja-, tulli- ja muiden laitosten virkailijat ylittävät virallisia tehtäviä hoitaessaan valtion rajan käyttäen asiakirjoja, jotka sopimuspuolet ovat määränneet kansalaisilleen.

4 artikla
Raja-asemia (vaihtoasemia) koskevat vaatimukset

Raja-asemilla (vaihtoasemilla) vaadittavien muodollisuuksien järkiperäistämiseksi ja nopeuttamiseksi sopimuspuolet noudattavat rautateiden kansainvälisille tavarakuljetuksille avoimilla raja-asemilla (vaihtoasemilla) seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

1) raja-asemilla (vaihtoasemilla) on oltava rakennuksia (tiloja), koneita, laitteita ja teknisiä varusteita, joiden avulla siellä voidaan tehdä päivittäiset ja ympärivuorokautiset tarkastukset, jos ne ovat perusteltuja ja oikeasuhteisia tavaraliikenteen määrään nähden;

2) raja-asemilla (vaihtoasemilla), joilla tehdään kasvien terveystarkastuksia sekä eläinlääkintä- ja muita tarkastuksia, on oltava teknisiä varusteita;

3) raja-asemien (vaihtoasemien) ja viereisten ratojen kuljetuskapasiteetin ja liikenteen välityskyvyn on oltava riittävä liikennemäärän kannalta;

4) käytettävissä on oltava tarkastusalueet ja varastotilat sellaisten tavaroiden väliaikaista varastointia varten, joille tehdään tullitarkastus tai muunlainen tarkastus;

5) käytettävissä on oltava varusteet, tilat, tietotekniikka ja viestintäjärjestelmät, jotta rahtikirjassa ja tulli-ilmoituksessa olevat tiedot voidaan vaihtaa etukäteen muun muassa raja-asemille (vaihtoasemille) saapumassa olevista tavaroista;

6) raja-asemilla (vaihtoasemilla) on oltava riittävän pätevää henkilöstöä rautatie-, tulli-, rajaja muista laitoksista käsittelemään asianomaisia rahtimääriä;

7) raja-asemilla (vaihtoasemilla) on oltava tekniset varusteet, tilat, tietotekniikka ja viestintäjärjestelmät, jotta ennen liikkuvan kaluston saapumista rajalle voidaan vastaanottaa ja käyttää tietoja, jotka koskevat kyseisen liikkuvan kaluston teknistä hyväksyntää sekä viranomaisten ja rautateiden toimivaltuuksiensa rajoissa tekemiä teknisiä tarkastuksia, jolleivät sopimuspuolet ota käyttöön vaihtoehtoisia järjestelyjä näiden tehtävien hoitamiseksi.

5 artikla
Naapurimaiden välinen yhteistyö raja-asemilla (vaihtoasemilla)

Yleissopimuksen 7 artiklan määräysten mukaisesti sopimuspuolet sovittavat yhteen toimiaan, jotka liittyvät liikkuvalle kalustolle, konteille, rautatievaunuun lastatuille puoliperävaunuille ja tavaroille tehtäviin tarkastuksiin sekä lähetys- ja liiteasiakirjojen käsittelyyn ja pyrkivät järjestämään kaikenlaiset yhteiset tarkastukset kahdenvälisten sopimusten perusteella.

6 artikla
Tarkastukset

Sopimuspuolet

1) perustavat järjestelmän, jossa liikkuvalle kalustolle, konteille, rautatievaunuun lastatuille puoliperävaunuille ja tavaroille tehtävät kaikenlaiset tarkastukset tunnustetaan vastavuoroisesti, edellyttäen että tarkastusten tavoitteet soveltuvat yhteen;

2) tekevät riskinarviointiin ja -hallintaan perustuvat tullitarkastukset valintaperiaatetta noudattaen. Jos tavaroista on annettu vaadittavat tiedot ja tavarat ovat asianmukaisesti suljetussa ja sinetöidyssä kalustoyksikössä, kontissa, rautatievaunuun lastatussa puoliperävaunussa tai junavaunussa, fyysistä tarkastusta yleensä ei tehdä;

3) tekevät raja-asemilla (vaihtoasemilla) yksinkertaistetut tarkastukset ja siirtävät mahdollisuuksien mukaan tietyntyyppisten tarkastusten tekemisen lähtö- ja määräasemille;

4) tarkastavat kauttakuljetettavat tavarat ainoastaan, jos tämä on tarpeen tosiasiallisten olosuhteiden tai riskien vuoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleissopimuksen 10 artiklan, liitteessä 2 olevan 4 artiklan, liitteessä 3 olevan 5 artiklan ja liitteessä 4 olevan 5 artiklan soveltamista.

7 artikla
Määräajat

1. Sopimuspuolet varmistavat, että raja-asemilla (vaihtoasemilla) tapahtuvaan junien vastaanottoon ja siirtoon liittyville teknisille toimille, mukaan lukien kaikentyyppiset tarkastukset, kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistettuja määräaikoja noudatetaan, ja pyrkivät lyhentämään näitä määräaikoja parantamalla käytettävää teknologiaa ja varustusta. Sopimuspuolet sitoutuvat lyhentämään määräaikoja mahdollisimman paljon tulevina vuosina.

2. Sopimuspuolet kirjaavat junien tai vaunujen viivästymät raja-asemilla (vaihtoasemilla) ja toimittavat nämä tiedot asianomaisille osapuolille, jotka analysoivat ne ja ehdottavat toimenpiteitä viivästymien lyhentämiseksi.

8 artikla
Asiakirja-aineisto

1. Sopimuspuolet varmistavat, että lähetys- ja liiteasiakirjat on laadittu moitteettomasti tuoja- ja kauttakulkumaiden lainsäädännön mukaisesti.

2. Sopimuspuolet pyrkivät keskinäisissä suhteissaan vähentämään paperisia asiakirjoja ja yksinkertaistamaan asiakirjamenettelyjä käyttämällä sähköisiä järjestelmiä vaihtaessaan tavaroiden mukana olevissa, sopimuspuolten lainsäädännön mukaisesti laadituissa rahtikirjoissa ja tulli-ilmoituksissa olevia tietoja.

3. Sopimuspuolet pyrkivät antamaan tulliviranomaisille etukäteen rahtikirjassa ja tulli-ilmoituksessa olevat tiedot raja-asemalle (vaihtoasemalle) saapuvista tavaroista.

Sopimuspuolet määrittävät annettavien tietojen muodon ja tietojen antamisessa noudatettavat menettelyt ja määräajat.

9 artikla
CIM/SMGS-rahtikirjan käyttö

Sopimuspuolet voivat kansainvälisissä sopimuksissa tällä hetkellä määrättyjen muiden lähetysasiakirjojen sijasta käyttää CIM/SMGS-rahtikirjaa, joka voi samanaikaisesti olla myös tulliasiakirja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.