59/2011

Annettu: 06.05.2011

Tasavallan presidentin asetus eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan hallituksen ja Brittiläisten Neitsytsaarien hallituksen välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehty sopimus, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus ovat voimassa 20 päivästä toukokuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimukset 10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä huhtikuuta 2010.

2 §

Eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (916/2009) tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2011.

3 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2011.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011

Sopimustekstit

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN VÄLILLÄ VEROJA KOSKEVIEN TIETOJEN VAIHTAMISESTA

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallitus ja Brittiläisten Neitsytsaarien hallitus ("sopimuspuolet") ovat tietoisia tarpeesta tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja verorikosasioissa ja tavallisissa veroasioissa;

Ottaen huomioon, että sopimuspuolet ovat jo kauan osallistuneet kansainvälisiin ponnisteluihin taistelussa talous- ja muita rikoksia vastaan mukaan lukien terrorismin rahoitus;

Ottaen huomioon, että sopimuspuolet tunnistavat sen, että ne ovat toimivaltaiset neuvottelemaan ja tekemään verotiedonvaihtosopimuksen;

Ottaen huomioon, että Brittiläiset Neitsytsaaret 2 päivänä huhtikuuta 2002 muodollisesti kirjallisesti sitoutui Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) avoimuus- ja tietojenvaihtoperiaatteisiin ja on sen jälkeen aktiivisesti osallistunut OECD:n Global Forum on Taxationiin;

Ottaen huomioon, että sopimuspuolet haluavat parantaa ja helpottaa veroja koskevien tietojen vaihtamisen ehtoja ja edellytyksiä;

Ottaen huomioon, että sopimuspuolet myöntävät, etteivät ne koskaan ryhdy "kalastelemaan tietoja";

Sen vuoksi sopimuspuolet ovat tehneet seuraavan sopimuksen, joka sisältää vain sopimuspuolia koskevia velvollisuuksia.

1 artikla
Sopimuksen soveltamisala

Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on annettava virka-apua vaihtamalla tietoja, jotka ovat ennalta katsoen olennaisia sopimuspuolten tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja ja veroasioita koskevien kansallisten lakien hallinnoinnissa tai toimeenpanossa, mukaan lukien tiedot, jotka ovat ennalta katsoen olennaisia verosaamisten määrittämisessä, määräämisessä, todentamisessa, täytäntöönpanossa, kantamisessa tai perinnässä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat velvolliset suorittamaan näitä veroja, tai näitä henkilöitä koskevien veroasioiden tutkinnassa tai syytteeseenpanossa. Tietoja on vaihdettava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja käsiteltävä salaisina 8 artiklassa määrätyllä tavalla.

2 artikla
Toimivalta

Jotta tämä sopimus voitaisiin toimeenpanna asianmukaisesti, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on annettava tietoja tämän sopimuksen mukaisesti:

a) ottamatta huomioon sitä, onko henkilö, jota tiedot koskevat, sopimuspuolessa asuva tai sopimuspuolen kansalainen, tai onko henkilö, jonka hallussa tiedot ovat, sopimuspuolessa asuva tai sopimuspuolen kansalainen; ja

b) edellyttäen, että tiedot ovat pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella tai pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivallan piiriin kuuluvan henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alaisia.

3 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat verot ovat:

a) Brittiläisillä Neitsytsaarilla,

1) tulovero;

2) yrityksen maksamien palkkojen yhteismäärän perusteella suoritettava vero; ja

3) omaisuusvero

b) Suomessa,

1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero;

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

7) ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero;

8) arvonlisävero.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita jompikumpi sopimuspuoli tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen määrää tämän artiklan 1 kappaleessa lueteltujen verojen ohella tai asemesta. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen olennaisista muutoksista, jotka koskevat tämän sopimuksen piiriin kuuluvia verotustoimenpiteitä ja niihin liittyviä tiedonhankintakeinoja.

4 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tässä sopimuksessa:

a) "Brittiläiset Neitsytsaaret" tarkoittaa Neitsytsaarien aluetta sellaisena kuin se mainitaan Virgin Islands Constitution Order 2007:ssä;

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

c) "kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa yhdistettyä sijoittamisvälinettä sen oikeudellisesta muodosta riippumatta;

d) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

e) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa

1) Brittiläisten Neitsytsaarien osalta the Financial Secretary tai hänen kirjallisesti nimeämänsä henkilö tai viranomainen;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

f) "sopimuspuoli" tarkoittaa Brittiläisiä Neitsytsaaria tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

g) "rikoslait" tarkoittaa kaikkia niitä rikoslakeja, jotka on kansallisessa lainsäädännössä sellaisiksi tarkoitettu, siitä riippumatta, sisältyvätkö ne verolakeihin, rikoslakiin tai muihin säädöksiin.

h) "verorikosasiat" tarkoittaa veroasioita, joihin sisältyy tahallinen menettely, josta tietoja pyytävän sopimuspuolen rikoslakien mukaan voidaan nostaa syyte;

i) "tiedot" tarkoittaa kaikkia missä tahansa muodossa olevia tosiseikkoja, ilmoituksia, dokumentteja tai pöytäkirjoja;

j) "tiedonhankintakeinot" tarkoittaa lakeja, säännöksiä ja hallinnollisia tai lainkäyttömenettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi hankkia ja antaa pyydetyt tiedot;

k) "kansalainen" tarkoittaa:

1) Brittiläisten Neitsytsaarien osalta henkilöä, joka kuuluu Brittiläisille Neitsytsaarille Virgin Islands Constitution Order 2007:n (Statutory Instrument 2007 No. 1678) perusteella tai jolla on Brittiläisten Neitsytsaarien asuinpaikkatodistus the Immigration and Passport Ordinancen (Cap.130) perusteella; ja oikeushenkilöä, yhtymää, yhteenliittymää tai muuta yksikköä, joka on muodostettu Brittiläisillä Neitsytsaarilla voimassa olevan lainsäädännön mukaan;

2) Suomen osalta A) Suomen kansalaista ja B) oikeushenkilöä, yhtymää, yhteenliittymää tai muuta yksikköä, joka on muodostettu Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan;

l) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän tai ryhmän;

m) "pääosakeluokka" tarkoittaa sitä osakeluokkaa tai niitä osakeluokkia, jotka edustavat yhtiön äänivallan ja arvon enemmistöä;

n) "julkinen kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa kollektiivista sijoitusrahastoa tai -järjestelmää, jossa osuuksien tai muiden oikeuksien ostamista, myymistä tai lunastamista ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

o) "julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö" tarkoittaa yhtiötä, jonka pääosakeluokka noteerataan hyväksytyssä arvopaperipörssissä edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa tai myydä sen noteerattuja osakkeita. "Yleisö" voi ostaa tai myydä osakkeita, jos osakkeiden ostamista tai myymistä ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

p) "hyväksytty arvopaperipörssi" tarkoittaa arvopaperipörssiä, josta sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet;

q) "pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli" tarkoittaa sitä tämän sopimuksen sopimuspuolta, jota pyydetään antamaan tietoja tai joka on antanut tietoja vastauksena pyyntöön;

r) "tietoja pyytävä sopimuspuoli" tarkoittaa sitä tämän sopimuksen sopimuspuolta, joka esittää tietopyynnön tai joka on saanut tietoja pyynnön vastaanottaneelta sopimuspuolelta;

s) "vero" tarkoittaa tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja.

Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tämän sopimuspuolen sovellettavien verolakien mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

5 artikla
Pyynnöstä tapahtuva tiedonvaihto

1. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on tietoja pyytävän sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä annettava tietoja 1 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja on vaihdettava siitä riippumatta, olisiko tutkittavana oleva menettely rikos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lakien mukaan, jos se tapahtuisi pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella. Jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen saamat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämiseen, viranomaisen on 7 a) kappaleessa määrättyjen ehtojen mukaisesti ilmoitettava tästä tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja pyydettävä sellaiset lisätiedot, jotka mahdollisesti tarvitaan, jotta pyyntö voitaisiin käsitellä tehokkaasti.

2. Jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämiseen, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen on käytettävä kaikki relevantit tiedonhankintakeinot pyydettyjen tietojen antamiseksi tietoja pyytävälle sopimuspuolelle, sen estämättä, että pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa.

3. Jos tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen sitä erityisesti pyytää, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen on, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sen kansallisen lainsäädännön mukaan, annettava tämän artiklan mukaiset tiedot kirjallisten todistajanlausuntojen ja alkuperäisten pöytäkirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten muodossa.

4. Kummankin sopimuspuolen on varmistettava, että sen toimivaltaisella viranomaisella on tätä sopimusta sovellettaessa valta pyynnöstä hankkia ja antaa:

a) tietoja, jotka ovat pankkien, muiden rahoituslaitosten ja edustuksen tai luottamuksen perusteella toimivien henkilöiden, mukaan lukien nimellisedustajat ja trustinhoitajat (trustees), hallussa;

b) tietoja, jotka koskevat yhtiöiden, yhtymien ja muiden henkilöiden oikeudellista ja edun tuottavaa omistusta, mukaan lukien, 2 artiklan rajoitusten puitteissa, omistustiedot kaikista näistä henkilöistä omistusketjussa; ja trustien osalta tiedot asettajista, hoitajista, edunsaajista ja suojelijoista; ja säätiöiden osalta tiedot perustajista, säätiön hallituksen jäsenistä ja edunsaajista, ja vastaavat tiedot niiden yksiköiden osalta, jotka eivät ole trusteja eivätkä säätiöitä.

5. Edellä olevien kappaleiden estämättä tämä sopimus ei velvoita sopimuspuolia hankkimaan tai antamaan:

a) omistustietoja julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä tai julkisista kollektiivisista sijoitusrahastoista tai -järjestelmistä, paitsi jos nämä tiedot voidaan hankkia ilman, että siitä aiheutuu suhteettoman suuria vaikeuksia;

b) tietoja, jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan verokauteen nähden yli kuusi vuotta aikaisempaan ajanjaksoon;

c) tietoja, jotka ovat muun henkilön kuin verovelvollisen hallussa tai kontrollin alaisena ja jotka eivät liity välittömästi verovelvolliseen.

6. Tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on tämän sopimuksen mukaisen tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot sen osoittamiseksi, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön kannalta ennalta katsoen olennaisia:

a) tarkastuksen tai tutkinnan kohteena olevan henkilön henkilöllisyys;

b) ajanjakso, jolta tietoja pyydetään;

c) pyydettyjen tietojen luonne ja laji mukaan lukien kuvaus etsityistä erityisistä todisteista ja siitä muodosta, jossa tietoja pyytävä sopimuspuoli haluaisi tiedot saada;

d) ne verotukselliset tarkoitukset, joihin tietoja haetaan, ja syyt siihen, miksi pyydetyt tiedot ovat ennalta katsoen olennaisia tietoja pyytävän sopimuspuolen kansallisten lakien hallinnoinnin ja toimeenpanon kannalta;

e) syyt, jotka antavat aiheen uskoa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella tai pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivallan piiriin kuuluvan henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alaisia;

f) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, sellaisen henkilön nimi ja osoite, jonka uskotaan pitävän pyydettyjä tietoja hallussaan tai kontrolloivan niitä;

g) ilmoitus siitä, että pyyntö on tämän sopimuksen ja tietoja pyytävän sopimuspuolen lainsäädännön ja hallintokäytännön mukainen ja että jos pyydetyt tiedot olisivat tietoja pyytävän sopimuspuolen lainkäyttöalueella, tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen pystyisi tietoja pyytävän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan tai sen tavanomaisen hallintomenettelyn puitteissa hankkimaan tiedot;

h) ilmoitus siitä, että tietoja pyytävä sopimuspuoli on käyttänyt tietojen hankkimiseksi kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot paitsi ne, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia.

7. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyydetyt tiedot tietoja pyytävälle sopimuspuolelle mahdollisimman pian. Nopean vastauksen varmistamiseksi:

a) pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen on kirjallisesti vahvistettava pyynnön vastaanottaminen tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön mahdollisista puutteista 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta; ja

b) jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ei ole voinut hankkia ja antaa pyydettyjä tietoja 90 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, tai jos tietojen toimittamisessa kohdataan esteitä tai jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen kieltäytyy toimittamasta tietoja, välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, selitettävä syyt, joiden vuoksi se ei ole voinut hankkia ja antaa tietoja, tai kohdatut esteet tai kieltäytymisensä syyt.

6 artikla
Verotutkimukset tai -tarkastukset ulkomailla

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi, kansallisten lakiensa sallimassa laajuudessa, ja noudattaen tietoja pyytävän sopimuspuolen kohtuullisella varoitusajalla esittämää ilmoitusta, sallia tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien tulla pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueelle pyyntöön liittyen haastattelemaan henkilöitä ja tutkimaan asiakirjoja kyseisten henkilöiden kirjallisella suostumuksella. Tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisten henkilöiden tapaamisaika ja -paikka.

2. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, kansallisten lakiensa mukaisesti, sallia tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien olla läsnä verotarkastuksen sopivassa osassa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella.

3. Jos tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuun pyyntöön suostutaan, tarkastuksen suorittavan pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ilmoitettava tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksen aika ja paikka, tarkastuksen tekemiseen valtuutettu viranomainen tai henkilö sekä ne menettelytavat ja ehdot, jotka pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on tarkastuksen suorittamiselle asettanut. Kaikki tarkastuksen suorittamista koskevat päätökset tekee tarkastuksen kansallisten lakiensa mukaisesti suorittava pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli.

7 artikla
Pyynnön hylkäämismahdollisuus

1. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta virka-apua:

a) jos pyyntöä ei ole tehty tämän sopimuksen mukaisesti; tai

b) jos tietoja pyytävä sopimuspuoli ei ole käyttänyt kaikkia omalla alueellaan käytettävissä olevia keinoja tietojen hankkimiseksi, paitsi jos turvautuminen niihin aiheuttaisi suhteettoman suuria vaikeuksia; tai

c) jos pyydettyjen tietojen paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta hankkimaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan. Artiklan 5 4 kappaleessa kuvatut tiedot eivät pelkän tämän tosiasian vuoksi ole tällaisia salaisuuksia tai menettelytapoja.

3. a) Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta hankkimaan tai antamaan tietoja, jotka paljastaisivat luottamuksellista yhteydenpitoa asiakkaan ja oikeudenkäyntiasiamiehen tai muun oikeusavustajan välillä, jos tällainen yhteydenpito:

1) tapahtuu oikeudellisten neuvojen hakemiseksi tai antamiseksi; tai

2) tapahtuu tietojen käyttämiseksi vireillä tai harkinnan alaisena olevissa oikeudellisissa toimenpiteissä.

b) Oikeudellisen neuvonantajan ja hänen asiakkaansa välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden periaate (legal privilege) ei koske tietoja, joita pidetään hallussa rikoksen edistämistarkoituksessa, eikä mikään tässä artiklassa estä oikeudenkäyntiasiamiestä tai muuta oikeusavustajaa antamasta asiakkaan nimeä ja osoitetta, jos niiden antaminen ei olisi mainitun periaatteen rikkomista.

4. Tietopyynnöstä ei voida kieltäytyä sillä perusteella, että verovelvollinen kiistää pyynnön perusteena olevan verovelvollisuuden.

5. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen ei tarvitse hankkia ja antaa tietoja, joita tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ei pystyisi hankkimaan lainsäädäntönsä mukaan tai tavanomaisen hallintomenettelynsä puitteissa, mikäli pyydetyt tiedot kuuluisivat tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivallan piiriin.

6. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi torjua tietopyynnön, jos tietoja pyytävä sopimuspuoli pyytää tietoja pyytävän sopimuspuolen verolainsäädännön sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän velvoituksen hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, joka syrjii pyynnön vastaanottaneessa sopimuspuolessa asuvaa tai pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalaista verrattuna tietoja pyytävässä sopimuspuolessa asuvaan tai tietoja pyytävän sopimuspuolen kansalaiseen samoissa olosuhteissa.

8 artikla
Salassapito

1. Kaikki sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten antamat ja vastaanottamat tiedot on pidettävä salassa ja ne saadaan paljastaa vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka hoitavat 1 artiklassa mainittuja tehtäviä, ja nämä henkilöt tai viranomaiset saavat käyttää niitä vain tällaisiin tarkoituksiin mukaan lukien valitusten ratkaiseminen tai edellä tarkoitettujen tehtävien valvonta. Tietoja saadaan näissä tarkoituksissa ilmaista julkisissa tuomioistuimessa tapahtuvissa menettelyissä tai oikeudenkäynneissä.

2. Tietoja ei saada ilmaista muulle henkilölle tai yksikölle tai viranomaiselle ilman pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen erityistä kirjallista suostumusta.

3. Tietoja pyytävälle sopimuspuolelle annettuja tietoja ei saa paljastaa muille oikeudenkäyttöalueille.

9 artikla
Suojatoimet

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta niihin oikeuksiin ja suojatoimiin, jotka pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädäntö tai hallintokäytäntö henkilöille takaa. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei kuitenkaan saa soveltaa näitä oikeuksia ja suojatoimia tavalla, joka asiattomasti estää tai viivyttää tehokasta tiedonvaihtoa.

10 artikla
Hallinnolliset kulut

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli vastaa niistä tavanomaisista kuluista, jotka tietopyyntöön vastaamisen aikana syntyvät. Nämä tavanomaiset kulut kattavat yleensä sisäiset hallintokulut ja vähäiset ulkoiset kulut.

2. Kaikki muut kulut, jotka eivät ole tavanomaisia kuluja, katsotaan epätavanomaisiksi kuluiksi, ja niistä vastaa tietoja pyytävä sopimuspuoli. Epätavanomaisiin kuluihin kuuluvat, muiden kulujen ohella, seuraavat:

a) kolmansien osapuolien tekemistään tutkimuksista veloittamat kohtuulliset maksut;

b) kolmansien osapuolien asiakirjojen kopioinnista veloittamat kohtuulliset maksut;

c) asiantuntijoiden, tulkkien tai kääntäjien palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut;

d) kohtuulliset kulut, jotka syntyvät toimitettaessa asiakirjoja tietoja pyytävälle sopimuspuolelle;

e) erityistä tietopyyntöä koskevat pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut; ja

f) valaehtoisten kirjallisten todistusten tai todistajalausuntojen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat keskenään yksittäistapauksissa, joissa epätavanomaiset kulut todennäköisesti ylittävät 500 Yhdysvaltain dollaria päättääkseen siitä, haluaako tietoja pyytävä sopimuspuoli pitää pyynnön voimassa ja vastata kuluista.

11 artikla
Kielto vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä vastaan

1. Niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa ja sovellettavana, sopimuspuolten tarkoituksena on, että ne eivät jommassakummassa sopimuspuolessa asuvien henkilöiden tai jommankumman sopimuspuolen kansalaisten osalta sovella tai ota käyttöön haitallisiin verokäytäntöihin perustuvia vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä. Jos sopimuspuolella on syy olettaa, että toinen sopimuspuoli on ottanut käyttöön tällaisia vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä, kummankin sopimuspuolen pitää välittömästi aloittaa menettely asian ratkaisemiseksi.

2. Haitallisiin verokäytäntöihin perustuva vahingoittava tai rajoittava toimenpide tarkoittaa toimenpidettä, jota toinen sopimuspuoli soveltaa toisessa sopimuspuolessa asuviin tai toisen sopimuspuolen kansalaisiin sen vuoksi, että toinen sopimuspuoli ei myötävaikuta tehokkaaseen tietojenvaihtoon tai sen lakien, säännösten tai hallinnollisten käytäntöjen soveltamisesta puuttuu avoimuutta tai se ei kanna mitään veroja tai kantaa vain nimellisiä veroja ja yksi edellisistä kriteereistä.

3. Ilmaisu "vahingoittava tai rajoittava toimenpide" käsittää, sen yleistä sisältöä rajoittamatta, vähennyksen, hyvityksen tai vapautuksen epäämisen, veron, taksan tai maksun määräämisen tai erityiset ilmoittamisvaatimukset. Tällaiset toimenpiteet käsittävät kaikki toimenpiteet, jotka välittömästi tai välillisesti liittyvät verotusasioihin. Ne eivät kuitenkaan käsitä mitään yleisesti sovellettavaa toimenpidettä, jota jompikumpi sopimuspuoli soveltaa muun muassa OECD:n jäseniä vastaan yleisesti.

12 artikla
Toimeenpanolainsäädäntö

Sopimuspuolten on säädettävä (mikäli ne eivät jo ole tehneet niin) sellainen lainsäädäntö, joka on tarpeen tämän sopimuksen ehtojen noudattamiseksi ja soveltamiseksi.

13 artikla
Kieli

Virka-apupyynnöt ja vastaukset niihin on laadittava englanniksi.

14 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Milloin sopimuspuolten välille syntyy vaikeuksia tai epävarmuutta tämän sopimuksen soveltamisessa tai tulkinnassa, toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan ratkaisemaan asia keskinäisellä sopimuksella.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen ponnistusten lisäksi sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhdessä päättää 5, 6 ja 10 artiklaa sovellettaessa käytettävistä menettelytavoista.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa tämän artiklan mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

15 artikla
Voimaantulo

1. Kummankin sopimuspuolen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle niiden toimien loppuunsaattamisesta, joita sen lainsäädäntö tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi edellyttää.

2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun myöhempi näistä ilmoituksista vastaanotetaan, ja sitä sovelletaan:

a) verorikosasioiden osalta tämän sopimuksen tultua voimaan; ja

b) kaikkien muiden 1 artiklan piiriin kuuluvien asioiden osalta verokausilta, jotka alkavat tämän sopimuksen voimaantuloajankohtana tai sen jälkeen.

16 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Sopimusta lakataan soveltamasta sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, kun kolme kuukautta on kulunut siitä ajankohdasta, jona toinen sopimuspuoli vastaanotti irtisanomisilmoituksen.

3. Jos sopimus irtisanotaan, 8 artiklan määräykset sitovat edelleen sopimuspuolia tämän sopimuksen perusteella saatujen tietojen osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, sopimuspuolten asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Sopimuspuolten Kööpenhaminassa 18 päivänä toukokuuta 2009 kahtena englanninkielisenä kappaleena allekirjoittama.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN HALLITUKSEN PUOLESTA

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN VÄLILLÄ LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI

Suomen tasavallan hallitus ja Brittiläisten Neitsytsaarien hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen luonnollisten henkilöiden tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat luonnolliset henkilöt

Tätä sopimusta sovelletaan luonnollisiin henkilöihin, jotka asuvat yhdessä sopimuspuolessa tai molemmissa sopimuspuolissa.

2 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Brittiläisillä Neitsytsaarilla tulovero (jäljempänä "Brittiläisten Neitsytsaarien vero");

b) Suomessa:

1) valtion tulovero (ansiotulo);

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

(jäljempänä "Suomen vero").

2. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita määrätään sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen luonnollisia henkilöitä koskevaan verolainsäädäntöönsä tehdyistä merkittävistä muutoksista.

3 artikla
Yleiset määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Brittiläisiä Neitsytsaaria tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää; "sopimuspuolet" tarkoittaa Brittiläisiä Neitsytsaaria ja Suomea;

b) "Brittiläiset Neitsytsaaret" tarkoittaa Neitsytsaarien aluetta sellaisena kuin se mainitaan Virgin Islands Constitution Order 2007:ssä;

c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Brittiläisten Neitsytsaarien osalta the Financial Secretary tai hänen kirjallisesti nimeämänsä henkilö tai viranomainen;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

e) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

f) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota sopimuspuolen yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa sopimuspuolessa olevien paikkojen välillä.

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä sopimuspuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

4 artikla
Sopimuspuolessa asuva henkilö

1. Tätä sopimusta sovellettaessa ilmaisu "sopimuspuolessa asuva henkilö" tarkoittaa:

a) Brittiläisillä Neitsytsaarilla, kun kyseessä on luonnollinen henkilö, sitä joka Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaan on siellä vakinaisesti asuva;

b) Suomessa, kun kyseessä on luonnollinen henkilö, sellaista luonnollista henkilöä, joka on Suomen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella. Tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappaleen määräysten mukaan asuu kummassakin sopimuspuolessa, hänen asemansa määritetään seuraavasti:

a) hänen katsotaan asuvan vain siinä sopimuspuolessa, jossa hänen käytettävänään on vakinainen asunto; jos hänen käytettävänään on vakinainen asunto molemmissa sopimuspuolissa, hänen katsotaan asuvan vain siinä sopimuspuolessa, johon hänen henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteensa ovat kiinteämmät (elinetujen keskus);

b) jos ei voida ratkaista, kummassa sopimuspuolessa hänen elinetujensa keskus on, tai jos hänen käytettävänään ei ole vakinaista asuntoa kummassakaan sopimuspuolessa, hänen katsotaan asuvan vain siinä sopimuspuolessa, jossa hän oleskelee pysyvästi;

c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa sopimuspuolissa tai ei oleskele pysyvästi kummassakaan niistä, sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on ratkaistava asia keskinäisin sopimuksin.

5 artikla
Työtulo

1. Jollei 6, 7, 8 ja 9 artiklan määräyksistä muuta johdu, verotetaan palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä, jonka sopimuspuolessa asuva henkilö saa epäitsenäisestä työstä, vain tässä sopimuspuolessa, jollei työtä tehdä toisessa sopimuspuolessa. Jos työ tehdään tässä toisessa sopimuspuolessa, työstä saadusta hyvityksestä voidaan verottaa tässä toisessa sopimuspuolessa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka sopimuspuolessa asuva henkilö saa toisessa sopimuspuolessa tekemästään epäitsenäisestä työstä, vain ensiksi mainitussa sopimuspuolessa, jos:

a) saaja oleskelee toisessa sopimuspuolessa yhdessä jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä, enintään 183 päivää 12 kuukauden ajanjaksona, joka alkaa tai päättyy kyseisen verovuoden aikana; ja

b) hyvityksen maksaa sellainen työnantaja tai se maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei ole toisessa sopimuspuolessa asuva; ja

c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää liikepaikkaa, joka työnantajalla on toisessa sopimuspuolessa ja josta liiketoimintaa kokonaan tai osittain harjoitetaan.

3. Tämän artiklan 2 kappaletta ei sovelleta hyvitykseen, jonka sopimuspuolessa asuva henkilö saa toisessa sopimuspuolessa tekemästään epäitsenäisestä työstä ja jonka maksaa sellainen työnantaja tai joka maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei asu tässä toisessa sopimuspuolessa, jos:

a) saaja suorittaa tämän työn aikana palveluja muulle henkilölle kuin työnantajalle ja tämä henkilö välittömästi tai välillisesti valvoo, ohjaa tai kontrolloi tapaa, jolla nämä palvelut suoritetaan, ja;

b) nämä palvelut ovat olennainen osa tämän henkilön harjoittamaa liiketoimintaa.

4. Edellä tässä artiklassa olevien määräysten estämättä voidaan hyvityksestä, joka saadaan sopimuspuolen yrityksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämässä laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä epäitsenäisestä työstä, verottaa tässä sopimuspuolessa.

6 artikla
Johtokunnan jäsenen palkkio

Johtokunnan jäsenen palkkiosta ja muusta samanlaisesta suorituksesta, jonka sopimuspuolessa asuva henkilö saa toisessa sopimuspuolessa asuvan yhtiön hallituksen tai muun sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verottaa tässä toisessa sopimuspuolessa.

7 artikla
Taiteilijat ja urheilijat

1. Tulosta, jonka sopimuspuolessa asuva henkilö saa viihdetaiteilijana, kuten teatteri- tai elokuvanäyttelijänä, radio- tai televisiotaiteilijana, muusikkona tai urheilijana, toisessa sopimuspuolessa harjoittamastaan henkilökohtaisesta toiminnasta, voidaan verottaa tässä toisessa sopimuspuolessa.

2. Milloin tulo, joka saadaan viihdetaiteilijan tai urheilijan tässä ominaisuudessaan harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta, ei tule viihdetaiteilijalle tai urheilijalle itselleen, vaan toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, voidaan tästä tulosta verottaa siinä sopimuspuolessa, jossa viihdetaiteilija tai urheilija harjoittaa toimintaansa.

8 artikla
Eläkkeet

1. Eläkkeestä ja muusta etuudesta, joka toistuvasti tai kertakorvauksena suoritetaan sopimuspuolen sosiaalivakuutuslainsäädännön tai sopimuspuolen järjestämän muun julkisen sosiaaliturvan mukaan, tai elinkorosta, joka kertyy sopimuspuolesta, voidaan verottaa tässä sopimuspuolessa.

2. Ilmaisulla "elinkorko" tarkoitetaan tässä artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka vahvistettuina ajankohtina joko elinkautena tai yksilöitynä taikka määritettävissä olevana aikana toistuvasti maksetaan ja joka perustuu velvoitukseen toimeenpanna maksut täyden raha- tai rahanarvoisen suorituksen (muun kuin tehdyn työn) vastikkeeksi.

9 artikla
Julkinen palvelus

1. a) Palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä (eläkettä lukuun ottamatta), jonka sopimuspuoli, sen valtiollinen osa tai julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa luonnolliselle henkilölle työstä, joka tehdään tämän sopimuspuolen, osan tai yhteisön tai viranomaisen palveluksessa, verotetaan vain tässä sopimuspuolessa.

b) Tällaisesta palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain toisessa sopimuspuolessa, jos työ tehdään tässä sopimuspuolessa ja luonnollinen henkilö on tässä sopimuspuolessa asuva eikä hänestä tullut tässä sopimuspuolessa asuvaa vain tämän työn tekemiseksi.

2. Tämän sopimuksen 5, 6 ja 7 artiklan määräyksiä sovelletaan palkkaan ja muuhun samanlaiseen hyvitykseen, joka maksetaan sopimuspuolen, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä.

10 artikla
Opiskelijat

Rahamääristä, jotka opiskelija tai liikealan harjoittelija, joka asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan sopimuspuolessa asui toisessa sopimuspuolessa ja joka oleskelee ensiksi mainitussa sopimuspuolessa yksinomaan koulutuksensa tai harjoittelunsa vuoksi, saa elatustaan, koulutustaan tai harjoitteluaan varten, ei veroteta tässä sopimuspuolessa, edellyttäen, että rahamäärät kertyvät tämän sopimuspuolen ulkopuolella olevista lähteistä.

11 artikla
Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

1. Brittiläisillä Neitsytsaarilla kaksinkertainen verotus vältetään Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaisesti.

2. Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka koskee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista, muuta johdu (sikäli kuin tämä lainsäädäntö ei vaikuta tässä esitettyyn yleiseen periaatteeseen), kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa seuraavasti:

a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Brittiläisillä Neitsytsaarilla, Suomen on vähennettävä tämän henkilön Suomen verosta Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua Brittiläisten Neitsytsaarien veroa vastaava määrä, joka lasketaan saman tulon perusteella kuin minkä perusteella Suomen vero lasketaan.

b) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo on sopimuksen määräyksen mukaan vapautettu verosta Suomessa, Suomi voi kuitenkin tämän henkilön muusta tulosta suoritettavan veron määrää laskiessaan ottaa lukuun sen tulon, joka on vapautettu verosta.

12 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos luonnollinen henkilö katsoo, että sopimuspuolen tai molempien sopimuspuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi, näiden sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai ensimmäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

13 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta.

2. Sopimusta sovelletaan:

a) Brittiläisillä Neitsytsaarilla:

Brittiläisten Neitsytsaarien veron osalta veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta;

b) Suomessa:

Suomen veron osalta, veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen estämättä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehtyä sopimusta sovelletaan.

14 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista sinä päivänä, jona 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 18 päivänä toukokuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN HALLITUKSEN PUOLESTA

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN VÄLILLÄ LAIVOJA TAI ILMA-ALUKSIA KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ KÄYTTÄVIEN YRITYSTEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI

Suomen tasavallan hallitus ja Brittiläisten Neitsytsaarien hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Brittiläisiä Neitsytsaaria tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää; "sopimuspuolet" tarkoittaa Brittiläisiä Neitsytsaaria ja Suomea;

b) "Brittiläiset Neitsytsaaret" tarkoittaa Neitsytsaarien aluetta sellaisena kuin se mainitaan Virgin Islands Constitution Order 2007:ssä;

c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

d) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;

e) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

f) "sopimuspuolessa asuva henkilö" tarkoittaa

1) Brittiläisillä Neitsytsaarilla luonnollista henkilöä, joka on vakinaisesti Brittiläisillä Neitsytsaarilla asuva, ja yhtiötä, yhtymää tai muuta yksikköä, joka on luotu Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaan; edellytyksenä on, että Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaan luotua yksikköä ei ole katsottava Brittiläisillä Neitsytsaarilla asuvaksi, jos sitä ei tosiasiallisesti johdeta Brittiläisillä Neitsytsaarilla;

2) Suomessa henkilöä, joka on tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, rekisteröintipaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella; tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on tässä sopimuspuolessa verovelvollinen vain tässä sopimuspuolessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

g) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

h) "sopimuspuolen yritys" tarkoittaa yritystä, jonka toimintaa sopimuspuolessa asuva henkilö harjoittaa;

i) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota sopimuspuolen yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa sopimuspuolessa olevien paikkojen välillä;

j) "laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämisestä saatu tulo" tarkoittaa tuloja, bruttotuloja ja voittoja, jotka kertyvät:

1) tällaisesta laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä matkustajien tai lastin kuljettamiseen;

2) laivojen tai ilma-alusten tilausperusteisesta (charter) vuokralle antamisesta, jos vuokralle antaminen on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

3) lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynnistä ja palvelujen suorittamisesta tällaisen käyttämisen yhteydessä joko yritystä itseään varten tai jotakin muuta yritystä varten, jos tällainen lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynti tai palvelujen suorittaminen välittömästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

4) tavarankuljetukseen käytetyn kontin (siihen luettuna perävaunu ja vastaavanlainen kontinkuljetuskalusto) käytöstä, kunnossapidosta tai vuokralleannosta, jos käyttö, kunnossapito tai vuokralleanto välittömästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

5) korosta varoille, jotka on talletettu välittömästi laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämisen yhteydessä.

k) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Brittiläisten Neitsytsaarien osalta the Financial Secretary tai hänen kirjallisesti nimeämänsä henkilö tai viranomainen;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä sopimuspuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

2 artikla
Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

1. Tulosta, jonka sopimuspuolen yritys saa laivan tai ilma-aluksen käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen, verotetaan vain tässä sopimuspuolessa.

2. Voitosta, jonka sopimuspuolen yritys saa laivan tai ilma-aluksen tai laivan tai ilma-aluksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen liittyvän irtaimen omaisuuden luovutuksesta, verotetaan vain tässä sopimuspuolessa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös tuloon ja luovutusvoittoon, jonka sopimuspuolen yritys saa osallistumisesta pooliin, yhteiseen liiketoimintaan tai kansainväliseen kuljetusjärjestöön.

3 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos henkilö katsoo, että sopimuspuolen tai molempien sopimuspuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi, näiden sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai ensimmäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

4 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta. Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehtyä sopimusta sovelletaan.

5 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista sinä päivänä, jona 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 18 päivänä toukokuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN HALLITUKSEN PUOLESTA

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN VÄLILLÄ KESKINÄISESTÄ SOPIMUSMENETTELYSTÄ ETUYHTEYDESSÄ KESKENÄÄN OLEVIEN YRITYSTEN TULON OIKAISEMISEN YHTEYDESSÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Brittiläisten Neitsytsaarien hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

Tätä sopimusta sovelletaan tulosta ja voitosta kannettaviin veroihin.

2 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Brittiläisiä Neitsytsaaria tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

b) "Brittiläiset Neitsytsaaret" tarkoittaa Neitsytsaarien aluetta sellaisena kuin se mainitaan Virgin Islands Constitution Order 2007:ssä;

c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

d) "sopimuspuolessa asuva henkilö" tarkoittaa

1) Brittiläisillä Neitsytsaarilla luonnollista henkilöä, joka on vakinaisesti Brittiläisillä Neitsytsaarilla asuva, ja yhtiötä, yhtymää tai muuta yksikköä, joka on luotu Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaan; edellytyksenä on, että Brittiläisten Neitsytsaarien lainsäädännön mukaan luotua yksikköä ei ole katsottava Brittiläisillä Neitsytsaarilla asuvaksi, jos sitä ei tosiasiallisesti johdeta Brittiläisillä Neitsytsaarilla;

2) Suomessa henkilöä, joka on Suomen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, rekisteröintipaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella; tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

e) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

f) "sopimuspuolen yritys" tarkoittaa yritystä, jonka toimintaa sopimuspuolessa asuva henkilö harjoittaa;

g) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa

1) Brittiläisten Neitsytsaarien osalta the Financial Secretary tai hänen kirjallisesti nimeämänsä henkilö tai viranomainen;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, joihin sopimusta sovelletaan, ja tässä sopimuspuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

3 artikla
Etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemiseen sovellettavat periaatteet

Milloin:

a) sopimuspuolen yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisen sopimuspuolen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta, taikka

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat sekä sopimuspuolen yrityksen että toisen sopimuspuolen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan niiden pääomasta,

noudatetaan seuraavaa:

Jos jommassakummassa tapauksessa yritysten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän mukaisesti.

4 artikla
Keskinäiset sopimusmenettelyt

1. Jos yritys katsoo, että tapauksessa, johon tätä sopimusta sovelletaan, ei ole noudatettu 3 artiklassa esitettyjä periaatteita, se voi, kyseisen sopimuspuolen sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa sen kotipaikka on. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se toimenpide ensimmäisen kerran annettiin tiedoksi, joka on tai todennäköisesti on 3 artiklassa esitettyjen periaatteiden vastainen. Toimivaltaisen viranomaisen on sitten viipymättä ilmoitettava asiasta toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön sopimuspuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

5 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta. Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Kappaleen 1 estämättä tätä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehtyä sopimusta sovelletaan.

6 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Kappaleen 1 estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista sinä päivänä, jona 18 päivänä toukokuuta 2009 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarien välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 18 päivänä toukokuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BRITTILÄISTEN NEITSYTSAARIEN HALLITUKSEN PUOLESTA

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.