47/2011

Annettu: 08.04.2011

Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Taloudellisesta yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2010 tehty sopimus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä tammikuuta 2011 ja tasavallan presidentti 11 päivänä helmikuuta 2011. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä maaliskuuta 2011.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tällä asetuksella kumotaan Intian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (668/1968) ja Intian kanssa tehdyn suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (290/1979).

4 §

Tämä asetus ja laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (135/2011) tulevat voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2011.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

JA

INTIAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ

TALOUDELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Intian tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välisten perinteisten ystävyyssiteiden ja lämpimien suhteiden innoittamina ja vapaan markkinatalouden periaatteisiin sitoutuneina,

haluavat kehittää ja vahvistaa taloudellista yhteistyötään vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta,

ovat tietoisia siitä, että Suomen ja Intian välisillä suhteilla on oltava asianmukainen oikeudellinen kehys näiden maiden sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, ja

ottavat huomioon sopimuspuolten tekemät kansainväliset taloudellista yhteistyötä koskevat sopimukset sekä Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla
Tavoitteet

Sopimuspuolet sopivat, että sopimuksen tavoitteina on niiden maiden voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti

- edistää kahdenvälisen taloudellisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettua toimintaa,

- tukea ja kehittää elinkeinoelämän yhteyksiä,

- helpottaa kahdenvälisen kaupan ja sijoitustoiminnan laajentamista sekä edistää taloudellisen ja sijoitustoiminnan mahdollisuuksia niiden maissa,

- vahvistaa yhteistyötä sopimuspuolten välisten taloussuhteiden parantamiseksi.

II artikla
Taloudellinen yhteistyö

Sopimuspuolet edistävät suotuisia kaupan ja taloudellisen yhteistyön edellytyksiä kummankin maan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tätä varten ne sopivat

(i) vaihtavansa tietoja taloudellisesta kehityksestä ja kahdenvälisestä kaupasta, taloudellisista suunnitelmista, ennusteista ja strategioista,

(ii) vaihtavansa tietoja kauppaa ja talousyhteistyötä koskevista laeista ja määräyksistä,

(iii) tiedottavansa toisilleen olemassa olevista mahdollisuuksista, jotka liittyvät kaupallisiin messuihin, näyttelyihin, kauppavaltuuskuntien vierailuihin ja muuhun edistämistoimintaan,

(iv) helpottavansa julkisen ja yksityisen sektorin teknisten ja muiden asiantuntijoiden, sijoittajien ja elinkeinoelämän edustajien vaihtoa,

(v) selvittävänsä ja edistävänsä mahdollisuuksia suomalais- ja intialaisyritysten väliseen kumppanuuteen perustuvaan elinkeinoelämän yhteistyöhön kolmansissa maissa ja

(vi) käsittelevänsä mahdollisia muita sopimuspuolten välisten kauppa- ja taloussuhteiden ylläpitämisen ja vahvistamisen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä.

Sopimuspuolet voivat sopia keskenään muista yhteistyön muodoista.

III artikla
Toimielimet

1. Tällä sopimuksella perustetaan sekakomissio edistämään, valvomaan ja sovittamaan yhteen tämän sopimuksen sopimuspuolten välistä yhteistyötä.

2. Sekakomission tehtävänä on

- keskustella kahdenvälisten taloussuhteiden kehittämisestä,

- selvittää uusia mahdollisuuksia taloudellisen yhteistyön kehittämiseksi edelleen,

- laatia ehdotuksia sopimuspuolten yritysten välisen taloudellisen yhteistyön ehtojen parantamiseksi,

- keskustella ongelmista, jotka voivat estää kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehittämistä, sekä muista tätä sopimusta täytäntöön pantaessa esiin tulevista asioista ja

- antaa suosituksia tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

3. Sekakomissio koostuu sopimuspuolten asiantuntijoista sekä Suomen ja Intian asianmukaisten organisaatioiden ja toimielinten edustajista.

4. Kumpikin sopimuspuoli nimeää hallituksensa virkamiehen sovittamaan yhteen sekakomission toimintaa.

5. Sekakomission yhteyteen voidaan perustaa yhteisiä työryhmiä sopimuspuolten välisillä järjestelyillä.

6. Sekakomissio kokoontuu istuntoon kahden vuoden välein tai tarvittaessa useammin vuorotellen Suomessa ja Intiassa, ja sopimuspuolten edustajat sopivat keskenään istuntojen ajasta ja paikasta.

7. Kunkin istunnon päättyessä sopimuspuolten valtuuskuntien puheenjohtajat hyväksyvät yhteisesti ja allekirjoittavat isäntävaltuuskunnan laatiman yhteisesti hyväksyttävän pöytäkirjan.

8. Sekakomission työskentelykieli on englanti.

IV artikla
Loppumääräykset

1. Tätä sopimusta ei saa tulkita siten, että se vaikuttaa oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat yhdeltä puolen Euroopan unionin tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toiselta puolen Intian välillä tehtyihin tai tehtäviin sopimuksiin tai järjestelyihin, tai oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat Suomen tasavallan jäsenyyteen Euroopan unionissa.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä viimeisen sellaisen diplomaattisen nootin vastaanottamisesta, jolla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kumotaan Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1967 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen kauppasopimus sekä noottienvaihdolla vuonna 1974 tehty suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskeva sopimus.

3. Tämä sopimus on voimassa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun jompikumpi sopimuspuoli vastaanottaa toisen sopimuspuolen kirjallisen ilmoituksen siitä, että se aikoo irtisanoa sopimuksen. Jos tämä sopimus irtisanotaan, sen määräysten soveltamista jatketaan tarvittavilta osin sopimuksen voimassa ollessa tehtyihin kauppa- ja yhteistyösopimuksiin perustuvien täyttämättömien velvoitteiden osalta sekä niiden velvoitteiden osalta, jotka perustuvat Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1967 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välisen kauppasopimuksen voimassa ollessa tehtyihin sopimuksiin.

4. Tätä sopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan tämän sopimuksen voimaantulomääräysten mukaisesti.

Tämän vakuudeksi seuraavat edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2010 kolmena alkuperäiskappaleena, suomen, hindin ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Tri. Paavo Väyrynen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri

Intian tasavallan hallituksen puolesta

Anand Sharma

Kauppa- ja teollisuusministeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.