42/2011

Annettu: 08.04.2011

Tasavallan presidentin asetus Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pariisissa 14 päivänä joulukuuta 2009 Suomen tasavallan hallituksen ja Anguillan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista tehty sopimus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 2 päivänä maaliskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 12 päivänä maaliskuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 11 päivänä maaliskuuta 2011.

2 §

Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2010 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (159/2010) tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2011.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Sopimusteksti

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA ANGUILLAN HALLITUKSEN

VÄLILLÄ VEROASIOITA

KOSKEVISTA TIEDOISTA

Suomen tasavallan hallitus ja Anguillan hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen veroasioita koskevista tiedoista, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Sopimuksen kohde ja soveltamisala

1. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen virka-apua vaihtamalla sellaisia tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia sopimuspuolten tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja koskevien kansallisten lakien hallinnoinnissa ja toimeenpanossa. Näihin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia näiden verojen määrittämisessä, määräämisessä ja kantamisessa, verosaatavien perinnässä ja täytäntöönpanossa, tai veroasioiden tutkinnassa tai syytteeseenpanossa. Tietoja on vaihdettava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja käsiteltävä salaisina 8 artiklassa määrätyllä tavalla.

2. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lakien tai hallintokäytännön henkilöille takaamat oikeudet ja suojatoimet pysyvät sovellettavina siltä osin kuin ne eivät asiattomasti estä tai viivytä tehokasta tiedonvaihtoa.

2 artikla
Toimivalta

Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ole velvollinen antamaan tietoja, jotka eivät ole sen viranomaisilla tai sen alueellisen toimivallan piiriin kuuluvien henkilöiden hallussa tai heidän kontrollinsa alaisia.

3 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tätä sopimusta sovelletaan seuraaviin sopimuspuolten määräämiin veroihin:

Suomessa:

1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero;

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

7) ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero; ja

8) arvonlisävero.

Anguillassa:

1) omaisuusvero;

2) leimavero;

3) majoitusvero; ja

4) loma-asuntovarallisuudesta kannettava maksu.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen määrätään tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen merkittävistä muutoksista, jotka koskevat sopimuksen kattamia verotustoimenpiteitä ja niihin liittyviä tiedonhankintakeinoja.

4 artikla
Määritelmät

1. Tätä sopimusta sovellettaessa, jollei toisin ole määritelty:

a) "sopimuspuoli" tarkoittaa Suomea tai Anguillaa sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

b) "Anguilla" tarkoittaa Anguillan aluetta;

c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Anguillassa the Permanent Secretary on the Ministry of Finance tai hänen kirjallisesti nimeämänsä henkilö tai viranomainen;

2) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

e) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;

f) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

g) "julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö" tarkoittaa yhtiötä, jonka pääosakeluokka noteerataan hyväksytyssä arvopaperipörssissä edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa tai myydä sen noteerattuja osakkeita. "Yleisö" voi ostaa tai myydä osakkeita, jos osakkeiden ostamista tai myymistä ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

h) "pääosakeluokka" tarkoittaa sitä osakeluokkaa tai niitä osakeluokkia, jotka edustavat yhtiön äänivallan ja arvon enemmistöä;

i) "hyväksytty arvopaperipörssi" tarkoittaa arvopaperipörssiä, josta sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet;

j) "kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa yhdistettyä sijoittamisvälinettä sen oikeudellisesta muodosta riippumatta. "Julkinen kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa jokaista kollektiivista sijoitusrahastoa tai -järjestelmää edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia. "Yleisö" voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia, jos ostamista, myymistä tai lunastamista ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajoitettu koskemaan rajattua sijoittajaryhmää;

k) "vero" tarkoittaa kaikkia veroja, joihin sopimusta sovelletaan;

l) "tietoja pyytävä sopimuspuoli" tarkoittaa sitä sopimuspuolta, joka tietoja pyytää;

m) "pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli" tarkoittaa sitä sopimuspuolta, jota pyydetään antamaan tietoja;

n) "tiedonhankintakeinot" tarkoittaa lakeja ja hallinnollisia tai lainkäytöllisiä menettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että sopimuspuoli voi hankkia ja antaa pyydetyt tiedot;

o) "tiedot" tarkoittaa kaikkia tosiasioita, merkintöjä tai asiakirjoja missä tahansa muodossa;

p) "verorikosasiat" tarkoittaa veroasioita, joihin liittyy tahallinen menettely, josta tietoja pyytävän sopimuspuolen rikoslakien mukaan voidaan nostaa syyte;

q) "rikoslait" tarkoittaa kaikkia niitä rikoslakeja, jotka on kansallisessa lainsäädännössä sellaisiksi tarkoitettu, siitä riippumatta, sisältyvätkö ne verolakeihin, rikoslakiin tai muihin säädöksiin.

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, ja tämän sopimuspuolen sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

5 artikla
Pyynnöstä tapahtuva tiedonvaihto

1. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä annettava tietoja 1 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja on vaihdettava siitä riippumatta, olisiko tutkittavana oleva menettely rikos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lakien mukaan, jos menettely tapahtuisi pyynnön vastaanottaneessa sopimuspuolessa.

2. Jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämiseen, sopimuspuolen on käytettävä kaikki relevantit tiedonhankintakeinot pyydettyjen tietojen antamiseksi tietoja pyytävälle sopimuspuolelle, siitä riippumatta, että pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa.

3. Jos tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltainen sitä erityisesti pyytää, pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sen kansallisen lainsäädännön mukaan, annettava tämän artiklan mukaiset tiedot kirjallisten todistajanlausuntojen ja alkuperäisten pöytäkirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten muodossa.

4. Kummankin sopimuspuolen on varmistettava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on sopimuksen 1 artiklassa mainittuja tarkoituksia varten valta hankkia ja pyynnöstä antaa:

a) tietoja, jotka ovat pankkien, muiden rahoituslaitosten ja edustukseen tai luottamukseen perustuvassa ominaisuudessa toimivien henkilöiden, mukaan lukien nimellisedustajat ja trustinhoitajat (trustees), hallussa;

b) tietoja, jotka koskevat yhtiöiden, yhtymien, trustien, säätiöiden, "Anstalten" -yksiköiden ja muiden henkilöiden omistusta, mukaan lukien, 2 artiklan rajoitusten puitteissa, omistustiedot kaikista näistä henkilöistä omistusketjussa; trustien osalta tiedot trustin asettajista, hoitajista ja edunsaajista; säätiöiden osalta tiedot perustajista, säätiön hallituksen jäsenistä ja edunsaajista. Lisäksi tämä sopimus ei velvoita sopimuspuolia hankkimaan tai antamaan omistustietoja julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä tai julkisista kollektiivisista sijoitusrahastoista tai -järjestelmistä, paitsi jos nämä tiedot voidaan hankkia ilman, että siitä aiheutuu suhteettoman suuria vaikeuksia.

5. Tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on sopimuksen mukaisen tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot sen osoittamiseksi, että tiedot ovat pyynnön kannalta ennalta arvioiden olennaisia:

a) tarkastuksen tai tutkinnan kohteena olevan henkilön henkilöllisyys;

b) selvitys etsityistä tiedoista mukaan lukien niiden luonne ja se, missä muodossa tietoja pyytävä sopimuspuoli haluaa tiedot pyynnön vastaanottaneelta sopimuspuolelta saada;

c) se verotuksellinen tarkoitus, johon tietoja haetaan;

d) syyt, jotka antavat aiheen uskoa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneessa sopimuspuolessa tai pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivallan piiriin kuuluvan henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alaisia;

e) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, jokaisen sellaisen henkilön nimi ja osoite, jolla uskotaan olevan pyydetyt tiedot hallussaan;

f) selvitys siitä, että pyyntö on tietoja pyytävän sopimuspuolen lainsäädännön ja hallintokäytännön mukainen, että jos pyydetyt tiedot kuuluisivat tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivallan piiriin, sen toimivaltainen viranomainen pystyisi hankkimaan tiedot tietoja pyytävän sopimuspuolen lakien mukaan tai sen tavanomaisen hallintomenettelyn puitteissa ja että tietopyyntö on tämän sopimuksen mukainen;

g) selvitys siitä, että tietoja pyytävä sopimuspuoli on käyttänyt kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot tietojen hankkimiseksi, pois lukien keinot, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia.

6. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyydetyt tiedot tietoja pyytävälle sopimuspuolelle mahdollisimman pian. Nopean vastauksen varmistamiseksi pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on:

a) Kirjallisesti vahvistettava pyynnön vastaanottaminen tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava tietoja pyytävän sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön mahdollisista puutteista 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

b) Jos pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ei ole voinut hankkia ja antaa tietoja 90 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta mukaan lukien se, että se on estynyt tai kieltäytyy toimittamasta tietoja, välittömästi ilmoitettava asiasta tietoja pyytävälle sopimuspuolelle, ja selitettävä syy siihen, ettei se voi hankkia ja antaa tietoja, esteiden laatu ja kieltäytymisensä syyt.

6 artikla
Verotarkastukset ulkomailla

1. Sopimuspuoli voi sallia toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien tulla ensiksi mainitun sopimuspuolen alueelle haastattelemaan luonnollisia henkilöitä ja tutkimaan asiakirjoja kyseisten henkilöiden kirjallisella suostumuksella. Viimeksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisten luonnollisten henkilöiden tapaamisaika ja -paikka.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi sallia ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien olla läsnä verotarkastuksen sopivassa osassa jälkimmäisessä sopimuspuolessa.

3. Jos 2 kappaleessa tarkoitettuun pyyntöön suostutaan, tarkastuksen suorittavan sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ilmoitettava toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksen aika ja paikka, tarkastuksen suorittajaksi nimetty viranomainen tai virkamies ja ne menettelytavat ja ehdot, joita ensiksi mainittu sopimuspuoli edellyttää tarkastuksen suorittamiseksi. Kaikki verotarkastuksen suorittamista koskevat päätökset tekee tarkastuksen suorittava sopimuspuoli.

7 artikla
Pyynnön hylkäämismahdollisuus

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli ei ole velvollinen hankkimaan tai antamaan tietoja, joita tietoja pyytävä sopimuspuoli ei pystyisi omien lakiensa mukaan hankkimaan omien verolakiensa hallinnointia tai toimeenpanoa varten. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta virka-apua, jos pyyntöä ei ole tehty tämän sopimuksen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta hankkimaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan. Edellä olevan estämättä 5 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettuja tietoja ei ole käsiteltävä tällaisena salaisuutena tai menettelytapana vain sen vuoksi, että ne täyttävät siinä kappaleessa olevat kriteerit.

3. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta hankkimaan tai antamaan tietoja, jotka paljastaisivat luottamuksellista yhteydenpitoa asiakkaan ja oikeudenkäyntiasiamiehen tai muun hyväksytyn oikeusavustajan välillä, jos tällainen yhteydenpito:

a) tapahtuu oikeudellisten neuvojen hakemiseksi tai antamiseksi; tai

b) tapahtuu tietojen käyttämiseksi vireillä tai harkinnan alaisena olevissa oikeudellisissa menettelyissä.

4. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi torjua tietopyynnön, jos tietojen paljastaminen olisi vastoin yleistä etua (ordre public).

5. Tietopyynnöstä ei saada kieltäytyä sillä perusteella, että pyynnön perusteena oleva verosaaminen kiistetään.

6. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi torjua tietopyynnön, jos tietoja pyytävä sopimuspuoli pyytää tietoja oman verolainsäädäntönsä sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän vaatimuksen hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, joka syrjii pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansalaista verrattuna tietoja pyytävän sopimuspuolen kansalaiseen samoissa olosuhteissa.

8 artikla
Salassapito

Sopimuspuolen tämän sopimuksen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina ja niitä saadaan ilmaista vain niille kyseisen sopimuspuolen toimivalta-alueeseen kuuluville henkilöille tai viranomaisille (mukaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät sopimuspuolen kantamia veroja tai käsittelevät niitä koskevia syytteitä tai valituksia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. Tietoja ei saada ilmaista muulle henkilölle tai yksikölle tai viranomaiselle tai muulle toimivalta-alueelle ilman pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen erityistä kirjallista suostumusta.

9 artikla
Kulut

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli vastaa niistä tavanomaisista kuluista, jotka tietopyyntöön vastaamisen aikana syntyvät. Nämä tavanomaiset kulut kattavat yleensä sisäiset hallintokulut ja vähäiset ulkoiset kulut.

2. Kaikki muut kulut, jotka eivät ole tavanomaisia kuluja, katsotaan epätavanomaisiksi kuluiksi, ja niistä vastaa tietoja pyytävä sopimuspuoli. Epätavanomaisiin kuluihin kuuluvat, muiden kulujen ohella, seuraavat:

a) kolmansien osapuolten tekemistään tutkimuksista veloittamat kohtuulliset maksut;

b) kolmansien osapuolien asiakirjojen kopioinnista veloittamat kohtuulliset maksut;

c) asiantuntijoiden, tulkkien tai kääntäjien palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut;

d) kohtuulliset kulut, jotka syntyvät toimitettaessa asiakirjoja tietoja pyytävälle sopimuspuolelle;

e) erityistä tietopyyntöä koskevat pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut; ja

f) valaehtoisten kirjallisten todistusten tai todistajalausuntojen hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat keskenään yksittäistapauksissa, joissa epätavanomaiset kulut todennäköisesti ylittävät 500 Yhdysvaltain dollaria päättääkseen siitä, haluaako tietoja pyytävä sopimuspuoli pitää pyynnön voimassa ja vastata kuluista.

10 artikla
Kielto vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä vastaan

1. Niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa ja sovellettavana, sopimuspuolten tarkoituksena on, että ne eivät sovella jommassakummassa sopimuspuolessa asuviin henkilöihin tai jommankumman sopimuspuolen kansalaisiin haitallisiin verokäytäntöihin perustuvia vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä eivätkä ota näiden henkilöiden tai kansalaisten osalta käyttöön tällaisia toimenpiteitä. Jos sopimuspuolella on syy uskoa toisen sopimuspuolen ottaneen käyttöön tällaisia vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä, kummankin sopimuspuolen pitää kuitenkin välittömästi aloittaa menettely asian ratkaisemiseksi.

2. Haitallisiin verokäytäntöihin perustuva vahingoittava tai rajoittava toimenpide tarkoittaa toimenpidettä, jota toinen sopimuspuoli soveltaa toisessa sopimuspuolessa asuviin henkilöihin tai toisen sopimuspuolen kansalaisiin sillä perusteella, että toinen sopimuspuoli ei harjoita tehokasta tiedonvaihtoa tai koska sen lakeja, säännöksiä tai hallinnollisia käytäntöjä ei sovelleta avoimella tavalla, tai sillä perusteella, että se ei kanna mitään veroja tai kantaa vain nimellisiä veroja ja yksi edellä olevista kriteereistä.

3. Ilmaisu "vahingoittava tai rajoittava toimenpide" käsittää, sen yleisluontoisuutta rajoittamatta, vähennyksen, hyvityksen tai vapautuksen epäämisen, veron, taksan tai maksun määräämisen tai erityiset ilmoittamisvaatimukset. Tällaiset toimenpiteet käsittävät kaikki toimenpiteet, jotka välittömästi tai välillisesti liittyvät verotusasioihin. Ne eivät kuitenkaan käsitä mitään yleisesti sovellettavissa olevaa toimenpidettä, jota jompikumpi sopimuspuoli soveltaa muun muassa OECD:n jäseniä vastaan yleisesti.

11 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Milloin sopimuspuolten välille syntyy vaikeuksia tai epävarmuutta tämän sopimuksen soveltamisessa tai tulkinnassa, toimivaltaisten viranomaisten pitää pyrkiä ratkaisemaan asia keskinäisellä sopimuksella.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen sopimusten lisäksi sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia 5 ja 6 artiklaa sovellettaessa käytettävistä menettelytavoista.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa tämän artiklan mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

12 artikla
Voimaantulo

1. Kummankin sopimuspuolen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle niiden toimien suorittamisesta, joita sen lainsäädäntö tämän sopimuksen voimaantulemiseksi edellyttää.

2. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun myöhempi näistä ilmoituksista vastaanotetaan, ja sitä sovelletaan

a) verorikosasioissa siitä päivästä alkaen;

b) kaikissa muissa 1 artiklan piiriin kuuluvissa asioissa niiden verokausien osalta, jotka alkavat sopimuksen voimaantuloajankohtaa lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, tai jos verokautta ei ole, kaikkiin niihin veroihin, jotka määrätään sopimuksen voimaantuloajankohtaa lähinnä seuraavan tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

13 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli irtisanoo sen. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle sopimuspuolelle. Siinä tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa kuuden kuukauden kuluttua siitä ajankohdasta, jolloin toinen sopimuspuoli vastaanotti irtisanomisilmoituksen.

2. Jos sopimus irtisanotaan, 8 artiklan määräykset sitovat edelleen kumpaakin sopimuspuolta tämän sopimuksen perusteella saatujen tietojen osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 14 päivänä joulukuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen

puolesta:

Anguillan hallituksen puolesta:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.