38/2011

Annettu: 08.04.2011

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kampalassa 1 päivänä kesäkuuta 2010 Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välillä tehty sopimus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2011 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25 päivänä tammikuuta 2011 ja tasavallan presidentti 25 päivänä maaliskuuta 2011. Sopimuksen hyväksymisestä on ilmoitettu Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 25 päivänä maaliskuuta 2011.    

2 §

Ilmoittaessaan sopimuksen hyväksymisestä Suomi on antanut Kansainväliselle rikostuomioistuimelle seuraavan ilmoituksen:

"Sopimuksen 19 artiklan 3 kappaleen mukaisesti Suomen tasavalta ilmoittaa, että sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä voidaan ottaa esiin joko diplomaattiteitse, Alankomaissa sijaitsevan Suomen suurlähetystön välityksellä, ulkoasiainministeriön kanssa tai suoraan oikeusministeriön kanssa, joka on toimivaltainen viranomainen päättämään rangaistusten täytäntöönpanosta Suomen vankiloissa. Tuomioistuin voi myös tarvittaessa olla suoraan yhteydessä muihin Suomen toimivaltaisiin viranomaisiin."    

3 §

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (279/2011) tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2011.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2011.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Sopimusteksti

(Suomennos)

SOPIMUS

KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN JA SUOMEN HALLITUKSEN VÄLILLÄ

KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN TUOMIOIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Kansainvälinen rikostuomioistuin (jäljempänä "tuomioistuin") ja

Suomen hallitus (jäljempänä "Suomi"), jotka

PALAUTTAVAT MIELEEN Yhdistyneiden Kansakuntien täysivaltaisten edustajien diplomaattisen konferenssin 17 päivänä heinäkuuta 1998 hyväksymän Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (jäljempänä "Rooman perussääntö") 103 artiklan, jonka mukaan tuomioistuimen määräämä vankeusrangaistus suoritetaan valtiossa, jonka tuomioistuin on valinnut sellaisten valtioiden luettelosta, jotka ovat ilmoittaneet tuomioistuimelle halukkuudestaan ottaa vastaan tuomittuja henkilöitä,

PALAUTTAVAT MIELEEN tuomioistuimen oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen (jäljempänä "säännöt") säännön 200, jonka mukaan tuomioistuin voi tehdä valtioiden kanssa kahdenvälisiä järjestelyjä luodakseen Rooman perussäännön mukaiset puitteet tuomioistuimen tuomitsemien henkilöiden vastaanottamiselle,

PALAUTTAVAT MIELEEN laajalti hyväksytyt kansainväliset vankien kohtelua koskevat vaatimukset, joihin sisältyvät Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston 31 päivänä heinäkuuta 1957 antamalla päätöslauselmalla 663 C (XXIV) ja 13 päivänä toukokuuta 1977 antamalla päätöslauselmalla 2067 (LXII) hyväksytyt vankien kohtelua koskevat minimisäännöt, yleiskokouksen 9 päivänä joulukuuta 1988 antamalla päätöslauselmalla 43/173 hyväksytyt pidätettyjen tai vangittujen henkilöiden suojelua koskevat periaatteet, yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1990 antamalla päätöslauselmalla 45/111 hyväksytyt vankien kohtelua koskevat perusperiaatteet, sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen Rec (2006) 2 jäsenvaltioille Euroopan vankilasäännöistä,

PANEVAT MERKILLE Suomen halukkuuden ottaa vastaan tuomioistuimen tuomitsemia henkilöitä, ja

HALUAVAT LUODA puitteet tuomioistuimen tuomitsemien henkilöiden vastaanottamiselle sekä määrätä olosuhteista, joissa rangaistukset pannaan täytäntöön Suomen alueella,

OVAT SOPINEET seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

Tällä sopimuksella säännellään asioita, jotka liittyvät tuomioistuimen määräämien rangaistusten täytäntöönpanoon Suomen tarjoamissa vankiloissa tai johtuvat tästä rangaistusten täytäntöönpanosta.

2 artikla
Menettely

1. Ilmoittaessaan Suomelle valinneensa Suomen panemaan täytäntöön yksittäisessä asiassa määrätyn rangaistuksen tuomioistuimen puheenjohtajisto (jäljempänä "puheenjohtajisto") toimittaa Suomelle muun muassa seuraavat tiedot ja asiakirjat:

a) tuomitun nimi, kansallisuus sekä syntymäaika ja -paikka sekä oikeaksi todistetut jäljennökset tuomioistuimen hallussa olevista tuomitun henkilöllisyysasiakirjoista,

b) jäljennös lainvoimaisesta tuomiosta ja määrätty rangaistus,

c) rangaistuksen kesto ja alkamispäivä, mukaan lukien tiedot mahdollisesta tutkintavankeudesta, sekä jäljellä oleva rangaistusaika,

d) tarpeen vaatiessa ja sen jälkeen, kun puheenjohtajisto on kuullut tuomitun mielipiteet asiasta, mahdollisesti tarvittavat tiedot tuomitun terveydentilasta, mukaan lukien häntä koskevat lääkärinlausunnot tai psykologiset lausunnot, suositukset hänen jatkohoidostaan sekä mahdolliset muut tiedot, joilla on merkitystä rangaistuksen täytäntöönpanon kannalta.

2. Suomi välittää valintaa koskevan ilmoituksen toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

3. Suomen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset päättävät viipymättä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, hyväksyvätkö ne tuomioistuimen tekemän valinnan, ja ilmoittavat päätöksensä puheenjohtajistolle.

4. Suomi voi milloin tahansa ilmoittaa kirjaajalle vetäytyvänsä sellaisten valtioiden luettelosta, jotka ovat ilmoittaneet halukkuudestaan ottaa vastaan tuomittuja, tai asettavansa vastaanottamista koskevia ehtoja. Nämä ehdot sekä niiden muutokset tai lisäykset on puheenjohtajiston vahvistettava. Vetäytyminen täytäntöönpanovaltioiden luettelosta tai uudet tai muutetut ehdot eivät vaikuta Suomen jo vastaanottamien henkilöiden rangaistusten täytäntöönpanoon.

3 artikla
Tuomittujen siirtäminen

Tuomioistuimen kirjaaja suorittaa Suomen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa neuvotellen tarvittavat järjestelyt tuomitun siirtämiseksi asianmukaisesti tuomioistuimesta Suomen alueelle.

4 artikla
Täytäntöönpano

1. Jollei tämän sopimuksen ehdoista muuta johdu, vankeusrangaistus sitoo Suomea, joka ei missään tapauksessa muuta sitä.

2. Tuomioistuin valvoo vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa, jonka tulee vastata laajalti hyväksyttyjä kansainvälisiä vankien kohtelua koskevia vaatimuksia.

3. Jos tuomioistuin siirrettyään tuomitun Suomen alueelle määrää Rooman perussäännön ja sääntöjen mukaisesti, että tuomitun on oltava läsnä tuomioistuimen oikeudenkäynnissä, tuomittu siirretään väliaikaisesti tuomioistuimeen sillä ehdolla, että hänet palautetaan Suomen alueelle tuomioistuimen määräämässä ajassa. Väliaikaisen siirron kesto vähennetään Suomessa suoritettavasta kokonaisrangaistusajasta.

4. Tuomioistuin välittää tuomitun väliaikaista siirtämistä koskevan määräyksen Suomelle. Tuomioistuimen kirjaaja suorittaa Suomen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa neuvotellen tarvittavat järjestelyt tuomitun siirtämiseksi asianmukaisesti Suomesta tuomioistuimeen ja takaisin Suomeen vankeusrangaistuksen jatkamista varten sen jälkeen, kun tuomioistuimen määräämä väliaikainen siirto on päättynyt.

5 artikla
Täytäntöönpanon valvonta

Puheenjohtajisto voi vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa valvoakseen muun muassa tarvittaessa

a) pyytää Suomelta tietoja, raportteja tai asiantuntijalausuntoja,

b) nimetä tuomioistuimen tuomarin tai tuomioistuimen henkilöstön jäsenen vastaamaan, Suomelle asiasta ilmoitettuaan, tuomitun tapaamisesta ja hänen mielipiteidensä kuulemisesta Suomen kansallisten viranomaisten olematta läsnä,

c) varata Suomelle tilaisuuden esittää huomautuksensa tuomitun mielipiteistä, jotka hän on ilmaissut tämän artiklan b kappaleen mukaisesti.

6 artikla
Vankeusolosuhteet

1. Vankeusolosuhteet ovat Suomen lainsäädännön mukaiset, ja niiden on vastattava laajalti hyväksyttyjä kansainvälisiä vankien kohtelua koskevia vaatimuksia; vankeusolosuhteet eivät saa missään tapauksessa poiketa niistä, joita sovelletaan Suomessa vastaavista rikoksista tuomittuihin vankeihin.

2. Suomi ilmoittaa puheenjohtajistolle olosuhteista, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa vankeusrangaistuksen ehtoihin tai kestoon. Puheenjohtajistolle ilmoitetaan vähintään 45 vuorokautta etukäteen tällaisista tiedossa olevista tai ennakoitavista olosuhteista. Tänä aikana Suomi ei ryhdy toimiin, jotka voisivat vaikuttaa sen velvoitteisiin. Jos puheenjohtajisto ei voi hyväksyä edellä mainittuja olosuhteita, se ilmoittaa tästä Suomelle ja siirtää tuomitun toisen valtion vankilaan.

3. Jos tuomittu voi Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan olla oikeutettu vankilatoimintaan tai etuuteen, johon voi liittyä vankilan ulkopuolista toimintaa, Suomi ilmoittaa asiasta puheenjohtajistolle ja välittää tälle mahdolliset muut asiaankuuluvat tiedot tai havainnot, jotta tuomioistuin voi harjoittaa valvontatehtäväänsä.

7 artikla
Tarkastukset

1. Suomen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset sallivat Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (jäljempänä "komitea") tarkastaa vankeusolosuhteita ja tuomittujen kohtelua milloin tahansa määräajoin, jolloin komitea päättää tarkastusten tiheydestä. Komitea antaa näiden tarkastusten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella luottamuksellisen raportin Suomelle ja puheenjohtajistolle.

2. Suomi ja puheenjohtajisto neuvottelevat keskenään tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen raporttien sisältämistä havainnoista. Puheenjohtajisto voi sen jälkeen pyytää Suomea raportoimaan sille mahdollisista vankeusolosuhteiden muutoksista, joita on tehty komitean ehdotusten mukaisesti.

8 artikla
Yhteydenpito

Tuomitun ja tuomioistuimen välistä yhteydenpitoa ei estetä, ja se on luottamuksellista.

9 artikla
Ne bis in idem

Tuomittua ei saa syyttää uudelleen suomalaisessa tuomioistuimessa toiminnasta, johon perustuvan syytteen osalta Kansainvälinen rikostuomioistuin on aiemmin tuominnut tai vapauttanut hänet.

10 artikla
Erityissääntö

1. Suomen hallussa olevaa tuomittua ei aseteta syytteeseen, rangaista tai luovuteta rikoksen johdosta kolmanteen valtioon sellaisen toiminnan perusteella, johon hän on syyllistynyt ennen kuin hänet on siirretty Suomen alueelle, ellei puheenjohtajisto ole Suomen pyynnöstä hyväksynyt syytteeseen asettamista, rankaisemista tai rikoksen johdosta luovuttamista.

2. Kun Suomi aikoo asettaa tuomitun syytteeseen tai panna täytäntöön hänelle määrätyn rangaistuksen, se ilmoittaa aikomuksestaan puheenjohtajistolle ja välittää sille seuraavat asiakirjat:

a) kuvaus asian tosiseikoista ja niiden oikeudellinen luonnehdinta,

b) jäljennös sovellettavista säännöksistä, mukaan lukien vanhentumis- ja rangaistussäännökset,

c) jäljennös tuomiosta, vangitsemismääräyksestä tai muusta oikeusvoimaltaan vastaavasta asiakirjasta tai muusta sellaisesta tuomioistuimen asiakirjasta, jonka Suomi (tai, tapauksen mukaan, kolmas valtio) aikoo panna täytäntöön,

d) pöytäkirja tuomitun mielipiteistä, jotka hän on ilmaissut sen jälkeen, kun hänelle on annettu riittävät tiedot menettelystä.

3. Jos kolmas valtio pyytää tuomitun luovuttamista rikoksen johdosta, Suomi välittää pyynnön kokonaisuudessaan puheenjohtajistolle ja liittää siihen pöytäkirjan tuomitun mielipiteistä, jotka hän on ilmaissut sen jälkeen, kun hänelle on annettu riittävät tiedot luovutuspyynnöstä.

4. Puheenjohtajisto voi tämän artiklan 2 ja 3 kappaletta sovellettaessa pyytää asiakirjaa tai lisätietoja Suomelta tai kolmannelta valtiolta, joka pyytää luovutusta rikoksen johdosta.

5. Puheenjohtajisto tekee päätöksensä mahdollisimman pian. Päätös annetaan tiedoksi Suomelle ja, tapauksen mukaan, kolmannelle valtiolle. Jos tämän artiklan 2 ja 3 kappaleen soveltamisalaan kuuluva pyyntö koskee rangaistuksen täytäntöönpanoa, tuomittu voi suorittaa rangaistuksen Suomessa tai hänet voidaan luovuttaa rikoksen johdosta kolmanteen valtioon vasta, kun tuomioistuimen määräämän rangaistuksen täytäntöönpano on päättynyt.

6. Puheenjohtajisto voi sallia tuomitun väliaikaisen luovuttamisen rikoksen johdosta kolmanteen valtioon syytteeseen asetettavaksi ainoastaan, jos se on saanut riittäviksi katsomansa takeet siitä, että tuomittu pidetään vangittuna kolmannessa valtiossa ja siirretään takaisin Suomeen syytetoimien jälkeen.

7. Tämän artiklan 1 kappaletta ei enää sovelleta, jos tuomittu sen jälkeen, kun tuomioistuimen määräämän rangaistuksen täytäntöönpano on päättynyt, jää vapaaehtoisesti yli 30 vuorokaudeksi Suomen alueelle tai palaa Suomen alueelle lähdettyään sieltä.

11 artikla
Valitus, ylimääräinen muutoksenhaku ja rangaistuksen lyhentäminen

1. Ainoastaan tuomioistuimella on oikeus päättää valitusta ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevasta hakemuksesta. Suomi ei estä tuomittua tekemästä tällaista hakemusta.

2. Suomi ei vapauta tuomittua ennen tuomioistuimen määräämän rangaistusajan päättymistä.

3. Ainoastaan tuomioistuimella on oikeus päättää rangaistuksen lyhentämisestä, ja se päättää asiasta kuultuaan tuomittua.

12 artikla
Karkaaminen

1. Jos tuomittu on karannut vankilasta, Suomi ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian kirjaajalle millä tahansa keinolla, joka mahdollistaa kirjallisen tulostamisen.

2. Jos tuomittu karkaa vankilasta ja pakenee Suomen alueelta, Suomi voi puheenjohtajiston kanssa neuvoteltuaan pyytää tuomitun luovuttamista olemassa olevien kahdenvälisten tai monenvälisten järjestelyjen mukaisesti valtiosta, jossa hänet tavataan, tai pyytää puheenjohtajistoa pyytämään tuomitun luovuttamista Rooman perussäännön 9 osan määräysten mukaisesti.

3. Jos valtio, jossa tuomittu tavataan, suostuu luovuttamaan hänet Suomeen kansainvälisten sopimusten tai kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, Suomi ilmoittaa asiasta kirjallisesti kirjaajalle. Tuomittu luovutetaan Suomeen mahdollisimman pian, tarvittaessa kirjaajan kanssa neuvotellen, säännön 225 mukaisesti.

4. Jos tuomittu luovutetaan tuomioistuimelle, tuomioistuin siirtää hänet Suomeen. Puheenjohtajisto voi kuitenkin omasta aloitteestaan tai syyttäjän tai Suomen pyynnöstä valita toisen valtion, mukaan lukien se valtio, jonka alueelle tuomittu on paennut.

5. Kaikissa tapauksissa tuomitun jäljellä olevasta rangaistusajasta vähennetään koko se aika, jonka hän on karkaamisensa jälkeen ollut vapautensa menettäneenä toisen valtion alueella, ja sovellettaessa tämän artiklan 4 kappaletta se aika, jonka tuomittu on ollut vapautensa menettäneenä tuomioistuimen toimipaikassa hänen tultuaan luovutetuksi valtiosta, jossa hänet on tavattu.

13 artikla
Valitun täytäntöönpanovaltion muutos

1. Puheenjohtajisto voi omasta aloitteestaan tai tuomitun tai syyttäjän pyynnöstä milloin tahansa päättää siirtää tuomitun toisen valtion vankilaan. Tällöin puheenjohtajisto ilmoittaa asiasta tuomitulle, syyttäjälle, kirjaajalle ja Suomelle.

2. Tuomitulla on oikeus milloin tahansa hakea puheenjohtajistolta siirtoa Suomesta.

3. Jos puheenjohtajisto päättää olla vaihtamatta Suomea täytäntöönpanovaltiona, se ilmoittaa asiasta tuomitulle, syyttäjälle, kirjaajalle ja Suomelle.

14 artikla
Täytäntöönpanon päättyminen

1.Rangaistuksen täytäntöönpano päättyy, kun:

a) tuomioistuimen määräämä rangaistus on suoritettu loppuun,

b) tuomittu on kuollut,

c) tuomioistuin on päättänyt siirtää tuomitun toiseen valtioon Rooman perussäännön ja sääntöjen mukaisesti, tai

d) tuomittu on vapautettu 11 artiklan mukaisten menettelyjen johdosta.

2. Suomen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset lopettavat rangaistuksen täytäntöönpanon heti, kun tuomioistuin on ilmoittanut niille päätöksestä tai toimenpiteestä, jonka johdosta rangaistusta ei enää voida panna täytäntöön.

3. Rangaistuksen täytäntöönpanon päättyessä muista syistä kuin rangaistuksen loppuun suorittamisen johdosta tämän artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti kirjaaja suorittaa Suomen kanssa neuvotellen tarvittavat järjestelyt tuomitun siirtämiseksi Suomesta, tai jos tuomittu on kuollut, hänen ruumiinsa kotiuttamiseksi.

15 artikla
Henkilön siirtäminen rangaistuksen loppuun suorittamisen jälkeen

1. Rangaistuksen loppuun suorittamisen jälkeen henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen, voidaan siirtää Suomen lainsäädännön mukaisesti valtioon, joka on velvollinen ottamaan hänet vastaan, tai toiseen valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan, ottaen huomioon kyseiseen valtioon siirrettävän henkilön mahdolliset toivomukset, ellei Suomi salli henkilön pysyvän alueellaan.

2. Jollei 10 artiklassa toisin määrätä, Suomi voi myös luovuttaa henkilön kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti valtioon, joka on pyytänyt kyseisen henkilön luovuttamista oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa varten.

16 artikla
Tuomion täytäntöönpanon mahdottomuus

1. Jos rangaistuksen täytäntöönpano on milloin tahansa sitä koskevan päätöksen tekemisen jälkeen tullut mahdottomaksi oikeudellisista tai käytännöllisistä syistä, jotka ovat riippumattomia toimivaltaisista kansallisista viranomaisista, Suomi ilmoittaa tästä viipymättä puheenjohtajistolle.

2. Tuomioistuin suorittaa tarvittavat järjestelyt tuomitun siirtämiseksi.

3. Suomen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset odottavat vähintään kuusikymmentä päivää sen jälkeen, kun puheenjohtajisto on ilmoittanut siirrosta, ennen kuin ne ryhtyvät muihin asiaa koskeviin toimenpiteisiin.

17 artikla
Ilmoitukset

1. Suomi ilmoittaa välittömästi puheenjohtajistolle,

a) kun tuomittu on suorittanut rangaistuksensa loppuun; tällöin ilmoitus tehdään kaksi kuukautta ennen rangaistuksen loppuun suorittamista,

b) jos tuomittu on karannut vankilasta,

c) jos tuomittu on kuollut, ja

d) jos on pyydetty tuomitun luovuttamista rikoksen johdosta; tällöin toimitetaan myös 10 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

2. Kolmekymmentä päivää ennen kuin rangaistuksen on määrä tulla loppuun suoritetuksi Suomi ilmoittaa puheenjohtajistolle asianmukaiset tiedot Suomen aikomuksesta sallia tuomitun jäädä alueelleen tai paikasta, johon se aikoo siirtää tuomitun.

3. Suomi ilmoittaa puheenjohtajistolle kaikista tuomittua koskevista merkittävistä tapahtumista sekä mahdollisista tuomittuun kohdistuvista syytteistä, jotka koskevat hänen siirtonsa jälkeisiä tapahtumia.

4. Jos puheenjohtajisto aikoo pidentää vankeusaikaa säännön 146 alasäännön 5 mukaisesti, se voi pyytää Suomelta lausuntoa asiasta.

18 artikla
Kulut

1. Suomi vastaa tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat rangaistuksen täytäntöönpanosta sen alueella.

2. Tuomioistuin vastaa muista kuluista, mukaan lukien kulut, jotka aiheutuvat tuomitun kuljettamisesta tuomioistuimen toimipaikasta ja toimipaikkaan sekä Suomen alueelle ja alueelta.

3. Jos tuomittu on karannut vankilasta, tuomioistuin vastaa kuluista, jotka aiheutuvat tuomitun luovuttamisesta tuomioistuimelle, jollei mikään valtio ota vastatakseen niistä.

19 artikla
Yleinen yhteistyö

1. Suomen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon sekä tuomittujen asianmukaisen turvallisuuden ja suojelun.

2. Suomi vastaa viime kädessä tämän sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.

3. Tuomioistuin ja Suomi nimeävät yhteystahon helpottamaan tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa.

20 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun tuomioistuin on saanut Suomen ilmoituksen siitä, että sen valtiosäännön mukaiset vaatimukset tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

21 artikla
Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet voivat muuttaa tätä sopimusta keskinäisellä suostumuksellaan neuvoteltuaan asiasta keskenään.

22 artikla
Sopimuksen voimassaolon päättyminen

Neuvoteltuaan asiasta kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti kaksi kuukautta etukäteen. Irtisanominen ei vaikuta rangaistuksiin, jotka ovat voimassa irtisanomisen ajankohtana, ja tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen, kunnes nämä rangaistukset on suoritettu loppuun, niiden täytäntöönpano on päättynyt tai, tapauksen mukaan, tuomittu on siirretty tämän sopimuksen 13 artiklan mukaisesti.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kampalassa 1 päivänä kesäkuuta 2010 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

TUOMIOISTUIMEN PUOLESTA

Sang-Hyun Song

Kansainvälisen rikostuomioistuimen

presidentti

SUOMEN PUOLESTA

Jaakko Laajava

Alivaltiosihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.