56/2010

Annettu: 14.05.2010

Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen tasavallan puolustusministeriön Arlingtonissa 7 päivänä lokakuuta 2009, Saksan liittotasavallan puolustusministeriön Koblenzissa 28 päivänä lokakuuta 2009 ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön Arlingtonissa 1 päivänä lokakuuta 2009 allekirjoittama sopimus tulee Suomen osalta voimaan 23 päivänä toukokuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 13 päivänä huhtikuuta 2010 ja tasavallan presidentti 23 päivänä huhtikuuta 2010. Hyväksymisestä on ilmoitettu sopimuksen osapuolille 23 päivänä huhtikuuta 2010.

2 §

Pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2010 annettu laki (311/2010) tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2010.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2010

Sopimusteksti

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

JA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

JA

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

VÄLILLÄ

PINTATAISTELUALUSTEN ALUMIINIRAKENNESUUNNITTELUSTA

JOHDANTO

Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimiva puolustusministeriö (Suomen puolustusministeriö), Saksan liittotasavallan puolustusministeriö (Saksan puolustusministeriö) ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriö (Yhdysvaltojen puolustusministeriö), jäljempänä "osapuolet", jotka

jakavat yhteisen kiinnostuksen puolustukseen,

tunnistavat puolustustarvikkeiden standardoinnin, järkiperäistämisen ja yhteentoimivuuden tuomat edut,

tahtovat parantaa keskinäistä tavanomaista puolustuskykyään soveltamalla kehitteillä olevaa teknologiaa,

jakavat keskinäisen tarpeen ymmärtää paremmin alumiinirakenteiden suunnitteluun ja materiaaliin liittyviä mahdollisuuksia,

tahtovat testata alumiinirakenteita täyttääkseen yhteiset operatiiviset vaatimukset ja

tunnustavat pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelua koskevaan hankkeeseen liittyvät yhteistyön edut tehtyään itsenäisesti eri teknologioiden sovelluksia koskevaa tutkimusta, tutkivaa kehitystyötä ja testausta,

ovat sopineet seuraavaa:

I ARTIKLA

MÄÄRITELMÄT

Osapuolet ovat sopineet seuraavista tässä pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelua koskevassa sopimuksessa (tämä sopimus) käytettyjen termien määritelmistä:

Alumiinirakenne Alumiiniseosmateriaalista valmistetut laivanosat, joilla on merkitystä aluksen rakenteellisen kokoonpanon kannalta.

Turvallisuusluokiteltu tieto Virallinen tieto, joka on suojattava kansallisen turvallisuuden vuoksi ja joka on osoitettu sellaiseksi turvallisuusluokitusmerkinnällä. Tämä tieto voi olla suullisessa, visuaalisessa, magneettisessa tai asiakirjan muodossa taikka välineistön tai teknologian muodossa.

Sopimus Kansallisen lainsäädännön mukainen keskinäisesti sitova oikeussuhde, joka velvoittaa toimeksisaajan toimittamaan tarvikkeita tai palveluja ja jotkin tai kaikki osapuolet maksamaan niistä.

Sopimuksen tekeminen Tarvikkeiden tai palvelujen hankinta sopimuksella osapuolten valtio-organisaatioiden ulkopuolisista lähteistä. Sopimuksen tekemiseen sisältyy tarvittavien tarvikkeiden ja palvelujen määrittely (mutta ei niistä päättäminen), niiden hankintojen kilpailuttaminen ja hankintalähteiden valitseminen, sopimusten laadinta ja tekeminen sekä kaikki sopimushallinnon vaiheet.

Sopijavirasto Osapuolen valtio-organisaatioon kuuluva yhteisö, jolla on valtuudet tehdä, hallinnoida ja irtisanoa sopimuksia.

Sopijavirkamies Osapuolen sopijavirastoa edustava henkilö, jolla on valtuudet tehdä, hallinnoida ja irtisanoa sopimuksia.

Toimeksisaaja Yhteisö, jonka kanssa osapuolen sopijavirasto on tehnyt sopimuksen.

Toimeksisaajan tukihenkilöstö

Henkilöt, jotka on nimenomaisesti nimetty antamaan osapuolelle hallinnollisia, johtamiseen liittyviä, tieteellisiä tai teknisiä tukipalveluja tukisopimuksen perusteella.

Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto

Turvallisuusluokittelematon tieto, jonka saatavuutta tai jakelua rajoitetaan sovellettavien kansallisten säädösten tai määräysten mukaisesti. Tällaista tietoa voi olla tieto, jonka turvallisuusluokitus on poistettu mutta jota valvotaan edelleen.

Kustannuskatto Rahallisten ja muiden kuin rahallisten suoritusten enimmäissumma, jonka osapuoli voi tehdä tässä hankkeessa.

Puolustustarkoitukset Osapuolen puolustusvoimien suorittama tai niitä varten suoritettava valmistus tai muu käyttö missä tahansa osassa maailmaa.

Määrätty turvallisuusviranomainen (Designated Security Authority, DSA)

Turvallisuusviranomainen, jonka kansalliset viranomaiset ovat nimenneet vastaamaan tämän hankkeen kansallisten yritysturvallisuusnäkökohtien koordinoinnista ja toteuttamisesta.

Rahalliset kustannukset Hankekustannukset, joista vastataan rahallisilla suorituksilla.

Tieto Millä tahansa tavalla välitettävä tietämys riippumatta sen muodosta tai lajista, mukaan lukien mutta ei yksinomaan tieteellinen, tekninen tai liiketoimintaan tai talouteen liittyvä tietämys, ja mukaan lukien myös valokuvat, raportit, käsikirjat, uhkatieto, kokeilutieto, testitieto, ohjelmistot, mallit, spesifikaatiot, prosessit, tekniikat, keksinnöt, piirustukset, tekniset tekstit, äänitallenteet, kuvitukset ja muut graafiset esitykset, riippumatta siitä, onko ne tallennettu magneettinauhalle, tietokonemuistiin vai muuhun muotoon ja ovatko ne teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyn Maailman kauppajärjestön sopimuksen mukaisesti kaikki tekijänoikeudet ja niihin liittyvät oikeudet, kaikki keksintöihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien patenttioikeudet), kaikki rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien palvelumerkit), rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallit, julkistamaton tieto (mukaan lukien ammattisalaisuudet ja taitotieto), integroitujen piirien piirimallit, maantieteelliset merkinnät ja muut oikeudet, jotka perustuvat luovaan toimintaan yritystoiminnan, tieteen, kirjallisen ilmaisun ja taiteen aloilla.

Muut kuin rahalliset kustannukset

Hankekustannukset, joista vastataan muilla kuin rahallisilla suorituksilla.

Osapuoli Tämän sopimuksen allekirjoittaja, jota edustavat sen sotilas- ja siviilihenkilöstö. Tätä sopimusta sovellettaessa toimeksisaajat ja toimeksisaajien tukihenkilöstö eivät ole osapuolten edustajia.

Patentti Valtion myöntämä tai yhtä useamman valtion puolesta toimivan alueellisen viraston myöntämä oikeus estää muita valmistamasta, käyttämästä, tuomasta maahan, myymästä tai tarjoutumasta myymään keksintöä.

Hanke Osapuolten tähän sopimukseen perustuva yhteistyö, jonka tarkoituksena on saavuttaa II artiklan (Tavoitteet) mukaiset tavoitteet ja toteuttaa III artiklan (Toiminnan laajuus) mukainen toiminta.

Hankkeen taustatieto Tieto, jota ei tuoteta hankkeessa.

Hankemateriaali Tässä hankkeessa käytettäväksi luovutetut materiaalit, varusteet, lopputuotteet, alajärjestelmät, komponentit, erikoistyövälineet tai testauslaitteet.

Hankkeen tulostieto Hankkeessa tuotettu tieto.

Hanketieto Hanketta varten luovutettu tai siinä tuotettu tai käytetty tieto.

Hankekeksintö Minkä tahansa tekniikan alan keksintö, joka on uusi ja keksinnöllinen, jota voidaan käyttää teollisesti ja joka on keksitty tai tehty (kehitetty tai "ensimmäisenä sovellettu käyttöön") hankkeessa tehdyssä työssä. Ilmauksella "ensimmäisenä sovellettu käyttöön" tarkoitetaan ensimmäistä esittelyä, joka riittää osoittamaan keksinnön alan ammattilaiselle, että keksintö on käyttökelpoinen aiottuun tarkoitukseen aiotussa ympäristössä.

Hankesuunnitelma Hankejohtajien laatima ja ohjauskomitean hyväksymä suunnitelma, jossa kuvataan hankkeen toimitusvaatimukset ja vaiheet.

Mahdollinen toimeksisaaja Yhteisö, joka tekee tarjouksen osapuolen sopijaviraston kilpailuttaessa sopimuksen ja jolla on oikeus saada vientivalvonnan alaista tietoa, jos kilpailuttamiseen sisältyy tällaisen tiedon luovuttaminen.

Kolmas osapuoli Muu valtio kuin osapuolen valtio ja luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka valtio ei ole osapuolen valtio.

II ARTIKLA

TAVOITTEET

2.1. Tämän hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

2.1.1. kehittää ja validoida Helsinki-luokan ohjusveneen testauksesta ja analysoinnista saatujen tulosten perusteella teoreettiset menetelmät, joiden avulla ennustetaan alumiinista valmistettujen alusten reagointi fyysisiin vaikutuksiin niiden käyttöiän aikana,

2.1.2. valmistautua yhden Helsinki-luokan ohjusveneen testaukseen ja suorittaa testaus,

2.1.3. analysoida Helsinki-luokan ohjusveneen testitulokset,

2.1.4. selvittää alumiinirakenteen edut ja rajoitukset pintataistelualuksissa.

III ARTIKLA

TOIMINNAN LAAJUUS

3.1. Tämän sopimuksen perusteella suoritettava yksityiskohtainen työ kuvataan hankesuunnitelmassa. Tähän sopimukseen perustuva työ sisältää yleisesti seuraavat tehtävät:

3.1.1. Saksan puolustusministeriön ja Suomen puolustusministeriön suorittamaa Helsinki-luokan ohjusveneen testausta koskevien tulosten ja muiden tietojen vaihto ja analysointi. Saksan puolustusministeriö ja Suomen puolustusministeriö toimittavat tulokset ja tiedon Yhdysvaltain puolustusministeriölle, ja kaikki kolme osapuolta analysoivat ne yhdessä.

3.1.2. Suomen puolustusministeriön järjestämän Suomen merivoimien yhden (1) käytöstä poistetun Helsinki-luokan ohjusveneen testauksen valmistelu ja suorittaminen. Ohjusveneen testaus vesioloissa suoritetaan Suomen aluevesillä. Saksan puolustusministeriö ja Yhdysvaltojen puolustusministeriö vastaavat testauslaitteiden toimittamisesta, asentamisesta ja poistamisesta. Suomen puolustusministeriö vastaa testialueen tarjoamisesta ja testauksen suorittamisesta.

3.1.3. Tietojen analyysit ja vertailut numeerisiin ennusteisiin. Yhdysvaltojen puolustusministeriö laatii testausta tukevat numeeriset ennusteet. Kaikki kolme osapuolta ovat itsenäisesti vastuussa tästä analysoinnista ja vertailusta.

3.1.4. Pintataistelualusten alumiinirakenteita koskevien alkuvaiheen suunnittelumenetelmien kehittäminen ja validointi. Suomen puolustusministeriö ja Yhdysvaltojen puolustusministeriö laativat yhdessä alkuvaiheen suunnittelumenetelmät.

3.1.5. Pintataistelualusten luotettavuuspohjaisten rakenteellisten suunnittelumenetelmien arviointi. Kaikki kolme osapuolta arvioivat yhdessä luotettavuuspohjaiset suunnittelumenetelmät.

3.1.6. Aluksen materiaalin testaus käyttöiän loppuun liittyvän väsymisen ja äärilujuutta koskevien materiaaliominaisuuksien osalta. Suomen puolustusministeriö luovuttaa asianomaista Helsinki-luokan ohjusvenettä koskevan materiaalin Saksan puolustusministeriölle ja Yhdysvaltojen puolustusministeriölle testausta ja tulosten toimittamista varten.

3.1.7. Aluksen käyttöiän kuormitusten ja rakenteellisen vasteen arviointi. Suomen puolustusministeriö ja Yhdysvaltojen puolustusministeriö suorittavat arvioinnin yhdessä.

3.1.8. Suunnittelun tarkastaminen standardeja ja julkaisuja varten sekä sellaisten suositusten laatiminen, joilla menettelyjä päivitetään tarvittaessa siten, että ne kattavat alumiinista valmistettujen pintataistelualusten testauksen. Kaikki kolme osapuolta käyvät läpi ja laativat suositukset yhdessä.

3.2. Osapuolet vaihtavat ja jakavat kaiken tässä hankkeessa tuotetun tiedon tämän sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.

IV ARTIKLA

HALLINTO (ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT)

4.1. Tätä hanketta johtaa ja hallinnoi osapuolten puolesta organisaatio, joka koostuu ohjauskomiteasta ja osapuolten nimeämistä hankejohtajista. Hankejohtajat toimivat ohjauskomitean alaisuudessa tämän sopimuksen mukaisesti. Hankejohtajilla on ensisijainen vastuu hankkeen tehokkaasta toteuttamisesta, tehokkaasta hallinnoinnista ja johtamisesta tämän sopimuksen mukaisesti. Osapuolet ylläpitävät ja rahoittavat omia tätä hanketta hallinnoivia organisaatioitaan.

4.2. Kukin osapuoli nimeää ohjauskomiteaan yhden äänivaltaisen edustajan. Ohjauskomitea kokoontuu kenen tahansa edustajan pyynnöstä. Ohjauskomitean kokousten puheenjohtajana toimii kokouksen isäntänä toimivan osapuolen edustaja. Ohjauskomitean päätökset tehdään yksimielisesti. Jollei ohjauskomitea pysty tekemään päätöstä oikea-aikaisesti, kukin ohjauskomiteassa oleva edustaja saattaa päätettävän asian valtionsa ylemmän viranomaisen ratkaistavaksi. Hyväksytyn hankesuunnitelman toteuttamista jatketaan keskeytyksettä hankejohtajien johdolla, kunnes ylempi viranomainen on ratkaissut asian.

4.3. Ohjauskomitean tehtävänä on

4.3.1. valvoa hanketta johtotasolla,

4.3.2. tarkistaa tämän sopimuksen II artiklan (Tavoitteet) ja III artiklan (Toiminnan laajuus) toteutumisen eteneminen,

4.3.3. hyväksyä hankejohtajien tämän artiklan 4.6.2. kappaleen ja sen muutosten mukaisesti ohjauskomitean käsiteltäväksi saattama hankesuunnitelma sekä tarkastaa hankkeen tekninen eteneminen hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma sisältää niihin kuitenkaan rajoittumatta yksityiskohtaisesti määritetyn toiminnan laajuuden ja vastaavan toiminta-aikataulun, kuten tarkoituksenmukaista.

4.3.4. tarkastaa hankkeen taloudellinen tilanne, jotta varmistetaan tämän sopimuksen V artiklan (Taloutta koskevat määräykset) määräysten täyttäminen,

4.3.5. ratkaista asiat, jotka hankejohtajat saattavat ohjauskomitean käsiteltäviksi,

4.3.6. tehdä osapuolille ehdotukset tämän sopimuksen muuttamisesta tämän sopimuksen XVI artiklan (Muuttaminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo) mukaisesti,

4.3.7. hyväksyä hallinnointi- ja valvontasuunnitelmat, jotka koskevat sellaisen hankemateriaalin siirtoa, jonka osapuolet luovuttavat hankkeen toteuttamisen tueksi tämän sopimuksen VII artiklan (Hankemateriaali) mukaisesti,

4.3.8. ylläpitää hankkeen turvallisuusnäkökohtien valvontaa, mukaan lukien hankkeen turvallisuusohjeiden mukaisen määrätyn turvallisuusviranomaisen antaman hyväksynnän tarkastaminen ja hankkiminen ennen turvallisuusluokitellun tiedon tai valvotun turvallisuusluokittelemattoman tiedon siirtoa,

4.3.9. ratkaista mahdollisimman tehokkaasti yhdessä asianomaisen osapuolen vientivalvontaviranomaisten kanssa sellaiset vientivalvonta-asiat, jotka kuka tahansa hankejohtaja saattaa käsiteltäviksi tämän artiklan 4.6.8. kappaleen mukaisesti tai jotka osapuolen edustaja ohjauskomiteassa saattaa käsiteltäviksi tämän sopimuksen VIII artiklan (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) 8.1.2.4. kappaleen mukaisesti,

4.3.10. seurata tämän sopimuksen XII artiklan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) mukaisesti sallittuja kolmansille osapuolille tehtyjä myyntejä ja siirtoja,

4.3.11. tarkastaa hankejohtajien ohjauskomitean käsiteltäväksi saattama puolivuosittainen tilanneraportti.

4.4. Hankkeen hallinnointia varten perustetaan hanketoimistot Washington D.C.:hen, Espooseen Suomeen ja Eckernfördeen Saksaan. Yhdysvaltain laivasto valitsee Yhdysvaltojen puolustusministeriön hankejohtajan, Suomen Merivoimien Tutkimuslaitos valitsee Suomen puolustusministeriön hankejohtajan ja Saksan Technical Center For Ships and Naval Weapons WTD71 valitsee Saksan puolustusministeriön hankejohtajan, ja nämä hankejohtajat vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja hankkeen toteuttamisesta.

4.5. Hankejohtajat vastaavat niiden tehtävien hallinnoinnista, joista heidän edustamansa osapuoli on vastuussa tämän sopimuksen III artiklan (Toiminnan laajuus) mukaisesti.

4.6. Hankejohtajien tehtävänä on vastuullaan olevien asioiden osalta

4.6.1. hallinnoida tässä sopimuksessa kuvatun hankkeen kustannuksia, aikataulua ja suoritusvaatimuksia sekä teknisiä ja turvallisuus- ja talousasioita,

4.6.2. laatia hankesuunnitelma ja sen tarvittavat muutokset tämän artiklan 4.3.3. kappaleessa kuvatun mukaisesti, esittää hankesuunnitelma ja sen mahdolliset muutokset ohjauskomitean hyväksyttäviksi ja toteuttaa ohjauskomitean hyväksymä suunnitelma ja sen mahdolliset muutokset,

4.6.3. toteuttaa hankkeen taloudelliset seikat tämän sopimuksen V artiklan (Taloutta koskevat määräykset) mukaisesti,

4.6.4. saattaa ohjauskomitean käsiteltäviksi asiat, joita hankejohtaja ei voi ratkaista,

4.6.5. laatia tähän sopimukseen liittyvät muutokset ja tehdä ohjauskomitealle ehdotukset tämän sopimuksen muuttamisesta,

4.6.6. laatia ja toteuttaa ohjauskomitean hyväksyminä suunnitelmat, jotka koskevat minkä tahansa osapuolen tämän sopimuksen VII artiklan (Hankemateriaali) mukaisesti luovuttaman hankemateriaalin siirron hallinnointia ja valvontaa,

4.6.7. laatia hankkeen turvallisuusohjeet ja hankkeen turvallisuusluokitusopas ja esittää ne ohjauskomitealle kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta sekä soveltaa niitä ohjauskomitean hyväksyttyä ne lopullisesti,

4.6.8. seurata tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia vientivalvontajärjestelyjä sekä saattaa tarpeen mukaan välittömästi ohjauskomitean käsiteltäviksi tämän sopimuksen täytäntöönpanoa mahdollisesti haittaavat vientivalvonta-asiat,

4.6.9. toimittaa ohjauskomitealle puolivuosittainen tilanneraportti sekä muut vastaavat ohjauskomitean määräämät raportit,

4.6.10. valita hankkeen turvallisuusvastaava.

V ARTIKLA

TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

5.1. Kukin osapuoli vastaa täysimääräisesti rahallisista kustannuksista ja muista kuin rahallisista kustannuksista, jotka sille aiheutuvat tämän sopimuksen mukaisten toimintojen suorittamisesta, johtamisesta ja hallinnoinnista, ja kaikki tällaiset kustannukset katsotaan osaksi kunkin osapuolen panosta hankkeeseen. Näihin kustannuksiin sisältyvät rahalliset ja muut kuin rahalliset suoritukset (esim. kunkin osapuolen hankehenkilöstön palkat, matkakulut ja päivärahat) sekä sopimuksiin liittyvät kustannukset.

5.2. Osapuolet ovat keskenään määrittäneet seuraavien, muiden kuin rahallisten suoritusten arvot:

5.2.1. Suomen puolustusministeriön muihin kuin rahallisiin suorituksiin sisältyvät niihin kuitenkaan rajoittumatta yhden Helsinki-luokan ohjusveneen käyttö sekä taustatieto, joka on peräisin yhdessä Saksan puolustusministeriön kanssa tehdyistä Helsinki-luokan ohjusveneen testeistä.

5.2.2. Saksan puolustusministeriön muihin kuin rahallisiin suorituksiin sisältyvät niihin kuitenkaan rajoittumatta Helsinki-luokan ohjusveneen testauksessa käytettävät testauslaitteet sekä taustatieto, joka on peräisin yhdessä Suomen puolustusministeriön kanssa tehdyistä Helsinki-luokan ohjusveneen testeistä, ja muu materiaalia koskeva testitieto.

5.2.3. Yhdysvaltojen puolustusministeriön muihin kuin rahallisiin suorituksiin sisältyvät Helsinki-luokan ohjusveneen testauksessa käytettävät testauslaitteet.

5.3. Kukin osapuoli rahoittaa täysimääräisesti osallistumisensa tähän hankkeeseen. Osapuolet arvioivat, että niiden tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden suorittaminen (eli niiden rahalliset ja muut kuin rahalliset suoritukset) ei ylitä seuraavia kustannuskattoja:

Yhdysvaltojen puolustusministeriö: 3,000 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Suomen puolustusministeriö: 2,207 miljoonaa euroa

Saksan puolustusministeriö: 2,207 miljoonaa euroa

Kunkin osapuolen rahalliset ja muut kuin rahalliset suoritukset vastaavat kolmannesta hankkeen rahallisista ja muista kuin rahallisista kokonaiskustannuksista.

5.4. Osapuolet suorittavat parhaansa mukaan tai antavat suorittaa puolestaan tämän sopimuksen III artiklassa (Toiminnan laajuus) määritetyn työn ja suorittavat kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa tämän artiklan 5.3. kappaleessa määritettyjen kustannuskattojen rajoissa.

5.5. Edellä kuvatun mukaisesti kukin osapuoli vastaa tasapuolisella osuudella hankkeen kaikista rahallisista kustannuksista ja muista kuin rahallisista kustannuksista, mukaan lukien yleiskustannukset, hallintokustannukset ja vaateista aiheutuvat kustannukset. Työn määräytyminen tarkoittaa hankkeen työnjakoa, ja kukin osapuoli saa tasapuolisen osuuden hankkeen tuloksista tässä sopimuksessa, mukaan lukien VIII artikla (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), määritetyn mukaisesti.

5.6. Osapuolten yhteistyö, joka ylittää yhteisesti sovitun tämän sopimuksen III artiklassa (Toiminnan laajuus) määritetyn toiminnan, edellyttää osapuolten keskinäistä suostumusta.

5.7. Seuraavista kustannuksista vastaa kokonaan se osapuoli, jolle kustannukset aiheutuvat, eikä niiden katsota kuuluvan kyseisen osapuolen tämän artiklan 5.3. kappaleessa määritetyn kustannuskaton alaisiin kustannuksiin:

5.7.1. kustannukset, jotka aiheutuvat osapuolelle yksinomaan sen määrittämistä kansallisista vaatimuksista

5.7.2. kaikki muut tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomat kustannukset.

5.8. Osapuoli ilmoittaa viipymättä muille osapuolille, jolleivät käytettävissä olevat varat riitä sen tehtävien suorittamiseen tämän sopimuksen mukaisesti. Jos osapuoli ilmoittaa muille osapuolille, että se lopettaa tämän hankkeen rahoituksen tai vähentää sitä, kaikki osapuolet neuvottelevat välittömästi keskenään, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa mukautettuna.

VI ARTIKLA

SOPIMUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

6.1. Mikäli jokin osapuoli katsoo, että sen velvoitteiden suorittamiseksi tämän sopimuksen III artiklan (Toiminnan laajuus) mukaisesti on välttämätöntä tehdä sopimus, kyseinen osapuoli tekee sopimuksen kansallisia lakejaan, määräyksiään ja menettelyjään noudattaen.

6.2. Kun osapuoli tekee yksin sopimuksen tämän sopimuksen mukaisen tehtävän suorittamisesta, se vastaa yksin sopimuksen tekemisestä, eikä muilla osapuolilla ole tällaisistä sopimuksista johtuvia vastuita.

6.3. Hankejohtajille toimitetaan pyynnöstä osapuolten suorittamien kaikkien sopimustoimien osalta kopio kaikista työselvityksistä ennen tarjouspyyntöjen esittämistä.

6.4. Kunkin osapuolen sopijavirasto käy tarvittavat neuvottelut saadakseen tämän sopimuksen VIII artiklassa (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) edellytettävät oikeudet käyttää ja luovuttaa hanketietoa. Kunkin osapuolen sopijavirasto sisällyttää mahdollisiin sopimuksiinsa (ja vaatii alihankkijoitaan sisällyttämään alihankintasopimuksiin) asianmukaiset määräykset tämän sopimuksen vaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien tämän sopimuksen VIII artikla (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), IX artikla (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto), XI artikla (Turvallisuus), XII artikla (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) ja XVI artikla (Muuttaminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo) ja mukaan lukien tämän sopimuksen, erityisesti tämän artiklan 6.5. ja 6.6. kappaleen, mukaiset vientivalvontamääräykset. Sopimusta tehtäessä kunkin osapuolen sopijavirkamies tiedottaa mahdollisille toimeksisaajille niiden velvollisuudesta ilmoittaa välittömästi sopijavirastolle ennen sopimuksen tekemistä, koskeeko niitä mahdollisesti lupa tai sopimus, joka rajoittaa kyseisen osapuolen vapautta luovuttaa tietoa tai sallia sen käyttö. Lisäksi sopijavirkamies kehottaa mahdollisia toimeksisaajia välttämään parhaansa mukaan tekemästä uusia sopimuksia tai järjestelyjä, jotka aiheuttavat rajoituksia.

6.5. Kukin osapuoli velvoittaa toimeksisaajansa oikeudellisesti olemaan siirtämättä edelleen tai muutoin käyttämättä muiden osapuolten luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tässä sopimuksessa sallittuihin tarkoituksiin. Toimeksisaajat velvoitetaan oikeudellisesti myös olemaan siirtämättä vientivalvonnan alaista tietoa edelleen toiselle toimeksisaajalle tai alihankkijalle, ellei tätä toimeksisaajaa tai alihankkijaa ole velvoitettu oikeudellisesti rajaamaan tiedon käyttö tässä sopimuksessa sallittuihin tarkoituksiin. Muut osapuolet saavat siirtää osapuolen tämän sopimuksen mukaisesti luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa edelleen toimeksisaajilleen ainoastaan, jos tässä kappaleessa edellytetyt oikeudelliset velvoitteet on saatettu voimaan.

6.6. Kukin osapuoli velvoittaa mahdolliset toimeksisaajansa oikeudellisesti olemaan siirtämättä edelleen tai muutoin käyttämättä muun osapuolen luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen tekemiseen kilpailutettaessa sopimuksia, joilla edistetään tässä sopimuksessa sallittuja tarkoituksia. Mahdolliset toimeksisaajat eivät saa käyttää tällaista tietoa muuhun tarkoitukseen, ellei niiden kanssa tehdä sopimusta. Lisäksi mahdolliset toimeksisaajat velvoitetaan oikeudellisesti olemaan siirtämättä vientivalvonnan alaista tietoa edelleen mahdolliselle alihankkijalle, ellei tätä ole velvoitettu oikeudellisesti rajaamaan vientivalvonnan alaisen tiedon käyttöä tarjouksen tekemiseen kilpailutettaessa sopimuksia. Muut osapuolet saavat siirtää osapuolen tämän sopimuksen mukaisesti luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa edelleen mahdollisille toimeksisaajilleen ainoastaan, jos tässä kappaleessa edellytetyt oikeudelliset velvoitteet on saatettu voimaan. Tiedot vastaanottava osapuoli ilmoittaa tiedot luovuttavan osapuolen pyynnöstä mahdolliset toimeksisaajansa ja mahdolliset alihankkijansa, jotka vastaanottavat tällaista vientivalvonnan alaista tietoa.

6.7. Jollei osapuolen sopijavirasto pysty hankkimaan riittäviä tämän sopimuksen VIII artiklassa (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) edellytettyjä oikeuksia käyttää ja luovuttaa hanketietoa tai jos sen toimeksisaajat tai mahdolliset toimeksisaajat ilmoittavat sille tiedon luovuttamisen ja käytön rajoituksista, kyseisen osapuolen hankejohtaja ilmoittaa näistä rajoituksista muiden osapuolten hankejohtajille.

6.8. Kunkin osapuolen hankejohtaja ilmoittaa viipymättä muiden osapuolten hankejohtajille mahdollisista kasvaneista kustannuksista, aikataulun viivästymisistä tai suoritusongelmista, jotka liittyvät kyseisen osapuolen sopijaviraston vastuulla olevaan sopimukseen.

VII ARTIKLA

HANKEMATERIAALI

7.1. Kukin osapuoli voi luovuttaa muille osapuolille hankemateriaalia, joka katsotaan tarvittavan tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Hankemateriaali jää sen luovuttavan osapuolen omistukseen. Hankejohtajat laativat luettelon kaikesta hankemateriaalista, jonka osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle, ja ylläpitävät sitä, ja ohjauskomitea hyväksyy tämän luettelon.

7.2. Hankemateriaalin vastaanottanut osapuoli pitää hankemateriaalin hyvässä ja käyttökelpoisessa kunnossa. Jollei hankemateriaalin luovuttanut osapuoli ole sallinut sen kuluttamista tai muuta käyttämistä ilman luovuttaneelle osapuolelle suoritettavaa korvausta, hankemateriaalin vastaanottanut osapuoli palauttaa sen luovuttaneelle osapuolelle yhtä hyvässä kunnossa kuin se on vastaanotettu, lukuun ottamatta odotettavissa olevaa tavanomaista kulumista, tai palauttaa hankemateriaalin ja maksaa sen kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset. Jos hankemateriaali vahingoittuu siten, ettei sitä kannata korjata, hankemateriaalin vastaanottanut osapuoli palauttaa sen luovuttaneelle osapuolelle (jollei luovuttanut osapuoli ole kirjallisesti toisin määrännyt) ja maksaa siitä luovuttaneen osapuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti laskettavan jälleenhankintahinnan. Mikäli hankemateriaali menetetään sen ollessa vastaanottaneen osapuolen hallussa, vastaanottanut osapuoli antaa luovuttaneelle osapuolelle menetystä koskevan todistuksen ja maksaa jälleenhankintahinnan.

7.3. Luovuttava osapuoli toimittaa hankemateriaalin vastaanottavalle osapuolelle keskinäisesti sovitussa paikassa. Hankemateriaali siirtyy luovuttavan osapuolen hallinnasta vastaanottavien osapuolen hallintaan, kun hankemateriaali vastaanotetaan. Hankemateriaalin siirtäminen edelleen on vastaanottavan osapuolen vastuulla.

7.4. Vastaanottava osapuoli käyttää kaikkea siirrettävää hankemateriaalia ainoastaan tämän sopimuksen täytäntöön panemiseen, jollei luovuttanut osapuoli ole antanut muuhun kirjallista suostumustaan. Lisäksi tämän sopimuksen XII artiklan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) mukaisesti hankemateriaalia ei siirretä edelleen eikä myydä kolmannelle osapuolelle ilman luovuttaneen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7.5. Osapuolelle tämän sopimuksen mukaisesti siirretty hankemateriaali palautetaan luovuttaneelle osapuolelle ennen tämän sopimuksen irtisanomista tai voimassaolon päättymistä.

7.6. Suomen puolustusministeriön Helsinki-luokan ohjusvenettä, Saksan puolustusministeriön testauslaitteita ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön testauslaitteita ei siirretä toiselle osapuolelle. Näin ollen tämän artiklan 7.1.–7.5. kappaleen määräyksiä ei sovelleta Helsinki-luokan ohjusveneeseen ja testauslaitteisiin. Vaikka osapuolten tarkoituksena ei ole hankkeen aikana vahingoittaa eikä tuhota Suomen puolustusministeriön Helsinki-luokan ohjusvenettä ja siinä olevia Saksan puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön testauslaitteita, osapuolet ovat tietoisia siitä, että tällainen vahingoittuminen tai tuhoutuminen voi tapahtua testin valmistelun tai suorittamisen aikana. Kaikki osapuolet hyväksyvät Helsinki-luokan ohjusveneen testauksessa käytettävien laitteidensa vahingoittumisen tai menettämisen riskin, eivätkä hae muilta osapuolilta korvausta tällaisesta vahingoittumisesta tai menetyksestä.

VIII ARTIKLA

HANKETIEDON LUOVUTTAMINEN JA KÄYTTÖ

8.1. Yleistä

8.1.1. Kaikki osapuolet ovat tietoisia siitä, että onnistunut yhteistyö riippuu tämän hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan tiedon täysimittaisesta ja nopeasta vaihtamisesta. Osapuolet hankkivat riittävän hanketiedon ja riittävät oikeudet sen käyttämiseen, jotta tämän sopimuksen II artikla (Tavoitteet) ja III artikla (Toiminnan laajuus) voidaan toteuttaa. Hankittavan hanketiedon luonne ja määrä ovat tämän sopimuksen II artiklan (Tavoitteet) ja III artiklan (Toiminnan laajuus) tavoitteiden mukaiset. Osapuolet hyväksyvät VI artiklan (Sopimuksia koskevat määräykset) 6.7. kappaleeseen perustuvat velvollisuutensa tilanteissa, joissa ne eivät pysty hankkimaan riittäviä tämän sopimuksen VIII artiklassa (Hanketietojen luovuttaminen ja käyttö) edellytettyjä oikeuksia käyttää ja luovuttaa hanketietoa.

8.1.2. Hanketiedon siirtoon sovelletaan seuraavia vientivalvontamääräyksiä:

8.1.2.1. Hanketietoa siirrettäessä noudatetaan luovuttavan osapuolen sovellettavia vientivalvontalakeja ja määräyksiä.

8.1.2.2. Jolleivät luovuttavan osapuolen asianmukaisesti valtuutetut viranomaiset määrää muita rajoituksia ajankohtana, jolloin hanketieto siirretään toiselle osapuolelle, kaikki luovuttavan osapuolen muille osapuolille luovuttama vientivalvonnan alainen tieto voidaan siirtää edelleen muiden osapuolten toimeksisaajille, alihankkijoille, mahdollisille toimeksisaajille ja mahdollisille alihankkijoille, tämän sopimuksen VI artiklan (Sopimuksia koskevat määräykset) 6.5. ja 6.6. kappaleiden määräysten mukaisesti.

8.1.2.3. Vientivalvonnan alaista tietoa voivat luovuttaa yhden osapuolen valtion toimeksisaajat, alihankkijat, mahdolliset toimeksisaajat ja mahdolliset alihankkijat muiden osapuolten valtioiden toimeksisaajille, alihankkijoille, mahdollisille toimeksisaajille ja mahdollisille alihankkijoille tämän sopimuksen mukaisesti, jollei muuta johdu sellaisiin lupiin tai muihin hyväksyntöihin sisältyvistä ehdoista, jotka ensin mainitun osapuolen valtio on antanut sovellettavien vientivalvontasäännöstensä ja määräystensä mukaisesti.

8.1.2.4. Jos osapuoli katsoo tarpeelliseksi rajoittaa vientivalvonnan alaisen tiedon siirtämistä edelleen tämän artiklan 8.1.2.2. kappaleen mukaisesti, se ilmoittaa asiasta viipymättä muille osapuolille. Jos rajoitusta sovelletaan ja sen kohteena oleva yksi tai useampi osapuoli vastustaa sitä, ohjauskomiteassa toimiva kyseisen osapuolen edustaja ilmoittaa asiasta viipymättä ohjauskomiteassa toimiville muiden osapuolten edustajille, ja nämä neuvottelevat välittömästi keskenään keinoista ratkaista nämä asiat tai lieventää niiden haittavaikutuksia.

8.1.2.5. Tiedon suojaamiseen liittyvien tämän sopimuksen velvoitteiden, erityisesti VIII artiklan (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), IX artiklan (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto), XI artiklan (Turvallisuus) ja XII artiklan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille), estämättä VI artiklan (Sopimuksia koskevat määräykset) ja tämän artiklan erityisiä vientivalvontamääräyksiä ei sovelleta tiedon siirtämiseen, jos siirron toisena osapuolena ei ole Yhdysvaltojen puolustusministeriö ja tähän tiedon vaihtoon ei sisälly Yhdysvaltojen vientivalvonnan alaista tietoa.

8.2. Valtion tulostieto

8.2.1. Luovuttaminen: Kaikki osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön tuottama hankkeen tulostieto (jäljempänä "valtion tulostieto") luovutetaan viipymättä ja maksutta osapuolille.

8.2.2. Käyttö: Kukin osapuoli saa käyttää tai antaa käytettäväksi kaikkea valtion tulostietoa maksutta puolustustarkoituksiin. Valtion tulostiedon tuottaneella osapuolella säilyvät lisäksi kaikki oikeudet tiedon käyttöön. Tiedon myymiseen tai muuhun siirtämiseen kolmannelle osapuolelle sovelletaan tämän sopimuksen XII artiklan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määräyksiä.

8.3. Valtion taustatieto

8.3.1. Luovuttaminen: Kukin osapuoli luovuttaa pyynnöstä viipymättä ja maksutta muille osapuolilla sotilas- tai siviilihenkilöstönsä tuottaman merkityksellisen valtion taustatiedon sillä edellytyksellä, että

8.3.1.1. tämä valtion taustatieto on välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle; tällöin se osapuoli, jonka hallussa tieto on, päättää tietoa pyytäneen osapuolen kanssa neuvoteltuaan, onko tieto välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle,

8.3.1.2. tämän valtion taustatiedon saa saattaa saataville ainoastaan, jos tällöin ei loukata teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia,

8.3.1.3. tämän valtion taustatiedon luovuttaminen on tiedon luovuttavan osapuolen kansallisen tiedon luovuttamista koskevien toimintaperiaatteiden ja määräyksien mukaista,

8.3.1.4. tämän valtion taustatiedon luouvuttaminen tai siirtäminen toimeksisaajalle on luovuttavan osapuolen vientivalvontasäännöksien ja määräyksien mukaista.

8.3.2. Käyttö: Valtion taustatietoa pyytänyt yksi tai useampi osapuoli saa käyttää tai antaa käytettäväksi tällaista toisen osapuolen sille luovuttamaa tietoa maksutta hankkeen tarkoituksiin. Jollei muiden yhteisöjen kuin osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksista muuta johdu, valtion taustatietoa pyytänyt yksi tai useampi osapuoli saa kuitenkin käyttää tätä tietoa maksutta puolustustarkoituksiin, jos tämä tieto on välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi. Tiedon luovuttava osapuoli päättää muiden osapuolten kanssa neuvoteltuaan, onko valtion taustatieto välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi. Tiedon luovuttavalla osapuolella säilyvät kaikki valtion taustatietoon liittyvät oikeudet.

8.4. Toimeksisaajan tulostieto

8.4.1. Luovuttaminen: Toimeksisaajien tuottama ja luovuttama hankkeen tulostieto (jäljempänä "toimeksisaajan tulostieto") luovutetaan viipymättä ja maksutta kaikille osapuolille.

8.4.2. Käyttö: Kukin osapuoli voi käyttää tai antaa käytettäväksi maksutta puolustustarkoituksiin kaikkea toimeksisaajan tulostietoa, jota osapuolten toimeksisaajat tuottavat ja luovuttavat. Osapuolella, jonka toimeksisaajat tuottavat ja luovuttavat toimeksisaajan tulostietoa, säilyvät lisäksi kaikki oikeudet käyttää tätä tietoa sovellettavien sopimusten mukaisesti. Toimeksisaajan tulostiedon myymiseen tai muuhun siirtämiseen kolmannelle osapuolelle sovelletaan tämän sopimuksen XII artiklan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määräyksiä.

8.5. Toimeksisaajan taustatieto

8.5.1. Luovuttaminen: Sopimuksen tehnyt osapuoli saattaa viipymättä ja maksutta toisen osapuolen saataville kaiken toimeksisaajien tuottaman toimeksisaajan taustatiedon, joka luovutetaan tämän sopimuksen mukaisesti tehtyjen sopimusten perusteella. Muu osapuolen hallussa oleva toimeksisaajien tuottama hankkeen taustatieto saatetaan pyynnöstä viipymättä ja maksutta muiden osapuolten saataville sillä edellytyksellä, että

8.5.1.1. tämä toimeksisaajan taustatieto on välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle; tällöin se osapuoli, jonka hallussa tieto on, päättää tietoa pyytäneen osapuolen kanssa neuvoteltuaan, onko tieto välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle,

8.5.1.2. tämän toimeksisaajan taustatiedon saa saattaa saataville ainoastaan, jos tällöin ei loukata teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia,

8.5.1.3. tämän toimeksisaajan taustatiedon luovuttaminen on tiedon luovuttavan osapuolen kansallisen tiedon luovuttamista koskevien toimintaperiaatteiden ja määräysten mukaista,

8.5.1.4. tämän toimeksisaajan taustatiedon luovuttaminen tai siirtäminen on tiedon luovuttavan osapuolen vientivalvontasäännösten ja määräyksien mukaista.

8.5.2. Käyttö: Osapuolet, jotka vastaanottavat toimeksisaajien tähän sopimukseen perustuvien sopimusten perusteella luovuttamaa toimeksisaajan taustatietoa, saavat käyttää tai antaa käytettäväksi kaikkea tätä tietoa maksutta puolustustarkoituksiin muiden teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden kuin osapuolten määräämien rajoitusten mukaisesti. Muuta osapuolen toimeksisaajien luovuttamaa ja sitä pyytäneelle osapuolelle luovutettua toimeksisaajan taustatietoa saavat sitä pyytäneet osapuolet käyttää tai antaa käytettäväksi maksutta hankkeen tarkoituksiin muiden teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden kuin osapuolten määräämien rajoituksista mukaisesti; tietoa pyytäneet osapuolet saavat käyttää tai antaa käytettäväksi tätä tietoa puolustustarkoituksiin myös silloin, kun se on välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi, jollei muuta johdu sellaisista oikeudenmukaisista ja kohtuullisista ehdoista, joista on mahdollisesti sovittava toimeksisaajien kanssa. Tiedon luovuttava osapuoli päättää tietoa pyytäneen yhden tai useamman osapuolen kanssa neuvoteltuaan, onko tämä muu toimeksisaajan taustatieto välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi. Tiedon luovuttavalla osapuolella säilyvät kaikki toimeksisaajan taustatietoon liittyvät oikeudet.

8.6. Hanketiedon muu käyttö

8.6.1. Muut osapuolet saavat käyttää osapuolen luovuttamaa hankkeen taustatietoa ainoastaan tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin, jollei luovuttanut osapuoli ole antanut kirjallista suostumustaan muuhun.

8.6.2. Hankkeen tulostietojen käyttö muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin edellyttää kunkin osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

8.7. Yksinoikeuden alainen hanketieto

8.7.1. Kaikki teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien luovutus- ja käyttörajoitusten alainen hanketieto kartoitetaan ja merkitään ja sitä käsitellään turvallisuusluokituksensa mukaan joko valvottuna turvallisuusluokittelemattomana tietona tai turvallisuusluokiteltuna tietona.

8.7.2. Hankkeen turvallisuusohjeet sisältävät määräykset, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että teollis- ja tekijänoikeuksien alainen hanketieto välitetään suojattuna.

8.8. Patentit

8.8.1. Kukin osapuoli sisällyttää kaikkiin hanketta koskeviin sopimuksiinsa hankekeksintöihin ja patenttioikeuksiin liittyvää oikeuksien käyttöä koskevan määräyksen, jonka mukaan

8.8.1.1. osapuoli omistaa kaikki hankekeksinnöt sekä oikeuden hakea niille patenttia kyseisen toimeksisaajan esittämättä niitä koskevia vaateita; tai

8.8.1.2. toimeksisaaja omistaa sekä kaikki tällaiset hankekeksinnöt (tai voi päättää pidättää itsellään omistusoikeuden niihin) että oikeuden hakea niille patenttia mutta antaa samalla osapuolille luvan käyttää hankekeksintöjä ja niihin perustuvia patentteja tämän artiklan 8.8.2. kappaleen määräysten mukaisin ehdoin.

8.8.2. Jos toimeksisaaja omistaa hankekeksinnön (tai päättää pidättää itsellään omistusoikeuden siihen), sopimuksen tehnyt osapuoli antaa muille osapuolille kaikkia kyseiseen keksintöön perustuvia patentteja koskevat ei-yksinomaiset, peruuttamattomat ja tekijänpalkkioista vapautetut luvat käyttää patentoitua hankekeksintöä tai antaa sen käytettäväksi puolustustarkoituksiin kaikkialla maailmassa.

8.8.3. Tämän artiklan 8.8.4.–8.8.7. kappaleen määräyksiä sovelletaan kaikkiin osapuolten sotilas- tai siviilihenkilöstön tekemiin hankekeksintöihin liittyviin patenttioikeuksiin, mukaan lukien valtion laitoksissa tehdyt keksinnöt, ja kaikkiin sellaisiin toimeksisaajien tekemiin hankekeksintöihin liittyviin patenttioikeuksiin, jotka sopimuksen tehnyt osapuoli omistaa tai joihin se on oikeutettu hankkimaan omistusoikeuden.

8.8.4. Jos osapuolella on oikeus tai osapuoli voi saada oikeuden hakea patenttia hankekeksinnölle, osapuoli neuvottelee muiden osapuolten kanssa patentin hakemisesta. Osapuoli, joka omistaa tällaisen hankekeksinnön tai saa siihen omistusoikeuden, hakee tai antaa hakea muissa maissa patenttia kyseiselle hankekeksinnölle tai antaa muille osapuolille mahdollisuuden hakea patenttia tälle hankekeksinnölle sen omistavan osapuolen puolesta. Osapuoli ilmoittaa viipymättä muille osapuolille, kun patenttia on haettu. Jos osapuoli haettuaan tai annettuaan hakea patenttia luopuu patenttihakemukseen liittyvistä vaateista tai lakkaa pitämästä voimassa hakemuksen perusteella myönnettyä patenttia, osapuoli ilmoittaa tästä päätöksestä muille osapuolille ja sallii muiden osapuolten jatkaa tapauksen mukaan joko kanteiden ajamista tai patentin pitämistä voimassa.

8.8.5. Kaikille osapuolille toimitetaan kopiot hankekeksintöjen perusteella tehdyistä patenttihakemuksista ja myönnetyistä patenteista.

8.8.6. Kukin osapuoli antaa muille osapuolille hankekeksintöihin perustuvia patenttejaan koskevan ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja tekijänpalkkioista vapautetun luvan käyttää tai antaa käytettäväksi patentoitua hankekeksintöä puolustustarkoituksiin kaikkialla maailmassa.

8.8.7. Tämän sopimuksen mukaisesti tehtävät patenttihakemukset tai muiden teollis- ja tekijänoikeuksien voimaansaattamiset, jotka sisältävät turvallisuusluokiteltua tietoa, suojataan noudattaen osapuolten kahdenvälisiä ja monenvälisiä sopimuksia ja XI artiklaa (Turvallisuus).

8.9. Osapuoli ilmoittaa muille osapuolille kyseiseen osapuoleen kohdistetuista teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevista vaateista, jotka ovat syntyneet tehtäessä hankkeeseen kuuluvaa työtä muiden osapuolten puolesta. Mahdollisuuksien mukaan muut osapuolet, joita asia koskee, luovuttavat tälle osapuolelle käytettävissään olevan tiedon, josta voi olla hyötyä puolustauduttaessa näitä vaateita vastaan. Kukin osapuoli vastaa itseensä kohdistettujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevien vaateiden käsittelystä ja neuvottelee muiden osapuolten kanssa näiden vaateiden käsittelyn aikana ja ennen niiden ratkaisemista. Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevan vaateen syntyessä osapuolet neuvottelevat sopivasta tavasta jakaa tällaisesta vaateesta aiheutuvat kustannukset. Yleisesti osapuolet olettavat jakavansa tällaisten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevien vaateiden ratkaisemisesta aiheutuvat kustannukset niiden rahallisten ja muiden kuin rahallisten suoritusten mukaisessa suhteessa, jotka tämän sopimuksen V artiklassa (Taloutta koskevat määräykset) määrätään osapuolten maksettaviksi kyseisen työn osalta.

IX ARTIKLA

VALVOTTU TURVALLISUUSLUOKITTELEMATON TIETO

9.1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä tai jollei tiedot luovuttava osapuoli anna kirjallista lupaa muuhun, tämän sopimuksen mukaisesti luovutettua tai tuotettua valvottua turvallisuusluokittelematonta tietoa valvotaan seuraavasti:

9.1.1. Tietoa käytetään ainoastaan tämän sopimuksen VII artiklan (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) perusteella sallittuihin hanketiedon käyttötarkoituksiin.

9.1.2. Tiedon saanti rajoitetaan henkilöstöön, jonka on välttämättä saatava sitä tämän artiklan 9.1.1. kappaleen mukaista sallittua käyttöä varten, ja tiedon saantiin sovelletaan tämän sopimuksen XI artiklan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määräyksiä.

9.1.3. Osapuolet toteuttavat kaikki käytettävissään olevat lailliset toimenpiteet, mukaan lukien kansallinen luokittelu, suojatakseen tämän tiedon muulta luovuttamiselta (mukaan lukien lainsäädäntöön perustuvat pyynnöt), lukuun ottamatta tämän artiklan 9.1.2. kohdassa tarkoitettuja tapauksia, jollei tiedot luovuttava osapuoli suostu tähän luovuttamiseen. Jos tietoa luovutetaan luvatta tai on todennäköistä, että tietoa saatetaan joutua luovuttamaan muutoin lainsäädännön nojalla, tiedot luovuttavalle osapuolelle ilmoitetaan asiasta viipymättä.

9.2. Avustaakseen asianmukaisen valvonnan järjestämisessä tiedot luovuttava osapuoli varmistaa, että valvottu turvallisuusluokittelematon tieto merkitään asianmukaisesti sen luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Osapuolten vientivalvonnan alainen tieto merkitään asianomaisen osapuolen vientivalvontamerkintöjen mukaisesti siten kuin turvallisuusluokitusoppaassa määrätään. Lisäksi osapuolet sopivat etukäteen kirjallisesti muuhun valvottuun turvallisuusluokittelemattomaan tietoon tehtävistä merkinnöistä ja selittävät nämä merkinnät hankkeen turvallisuusohjeissa.

9.3. Käsiteltäessä tämän sopimuksen mukaisesti luovutettua tai tuotettua valvottua turvallisuusluokittelematonta tietoa on varmistettava tämän artiklan 9.1. kappaleessa tarkoitettu valvonta.

9.4. Ennen kuin osapuolet sallivat valvotun turvallisuusluokittelemattoman tiedon luovuttamisen toimeksisaajille, ne varmistavat, että toimeksisaajat on velvoitettu oikeudellisesti valvomaan tätä tietoa tämän artiklan määräysten mukaisesti.

X ARTIKLA

VIERAILUT LAITOKSISSA

10.1. Osapuolet sallivat muiden osapuolten työntekijöiden tai muiden osapuolten toimeksisaajien työntekijöiden vierailut valtioidensa laitoksissa, virastoissa ja laboratorioissa sekä toimeksisaajien teollisuuslaitoksissa edellyttäen, että kyseiset osapuolet sallivat nämä vierailut ja että työntekijöillä on tarvittavat ja asianmukaiset todistukset turvallisuusselvityksistä sekä tiedonsaantitarve.

10.2. Kaikkien vierailijoiden on noudatettava isäntänä toimivan osapuolen turvallisuusmääräyksiä. Vierailijoille luovutettavaa tai heidän saatavilleen saatettavaa tietoa käsitellään siten kuin se olisi luovutettu vierailijat lähettäneelle osapuolelle, ja tähän tietoon sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä.

10.3. Pyynnöt, jotka koskevat osapuolen henkilöstön vierailua toisen osapuolen toimitiloissa, koordinoidaan virallisten kanavien kautta, ja niiden on noudatettava isäntänä toimivan osapuolen vakiintuneita vierailumenettelyjä. Vierailupyynnöissä mainitaan hankkeen nimi.

10.4. Luettelot kunkin osapuolen henkilöstöstä, jonka edellytetään vierailevan toistuvasti toisen osapuolen toimitiloissa, toimitetaan virallisten kanavien välityksellä toistuvia kansainvälisiä vierailuja koskevia menettelyjä noudattaen.

XI ARTIKLA

TURVALLISUUS

11.1. Kaikkea tämän sopimuksen mukaisesti luovutettua tai tuotettua turvallisuusluokiteltua tietoa säilytetään, käsitellään, siirretään ja suojataan osapuolten kahdenvälisten tai monenvälisten turvallisuussopimusten mukaisesti. Yhdenmukaisesti yllä mainittujen kahdenvälisten ja monenvälisten turvallisuussopimusten kanssa osapuolet sopivat seuraavista turvallisuusmääräyksistä:

11.2. Turvallisuusluokiteltua tietoa siirretään ainoastaan valtioiden välisten virallisten kanavien välityksellä tai osapuolten määrättyjen turvallisuusviranomaisten hyväksymien kanavien välityksellä. Tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon yhteydessä mainitaan turvallisuusluokituksen taso ja tiedon alkuperämaa, luovuttamista koskevat määräykset sekä se, että tieto liittyy tähän sopimukseen.

11.3. Osapuolet ryhtyvät kaikkiin käytettävissään oleviin laillisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämän sopimuksen mukaisesti luovutettu tai tuotettu turvallisuusluokiteltu tieto suojataan muulta luovuttamiselta, lukuun ottamatta tässä artiklassa sallittuja tapauksia, jolleivät muut osapuolet suostu tähän luovuttamiseen. Näin ollen osapuolet varmistavat, että vastaanottajat

11.3.1. eivät luovuta turvallisuusluokiteltua tietoa millekään valtiolliselle yhteisölle, kansalliselle yhteisölle, organisaatiolle tai muulle kolmannen osapuolen yhteisölle ilman tiedot luovuttavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tämän sopimuksen XII artiklassa (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määrättyjen menettelyjen mukaisesti,

11.3.2. eivät käytä turvallisuusluokiteltua tietoa muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin,

11.3.3. noudattavat kaikkia tämän sopimuksen mukaisia turvallisuusluokiteltuun tietoon liittyviä jakelua ja saatavuutta koskevia rajoituksia.

11.4. Osapuolet tutkivat kaikki tapaukset, joiden osalta on tiedossa tai syytä epäillä, että tämän sopimuksen mukaisesti luovutettua tai tuotettua turvallisuusluokiteltua tietoa on menetetty tai luovutettu valtuuttamattomille henkilöille. Osapuolet myös ilmoittavat muille osapuolille viipymättä ja täysimittaisesti tällaisen tapahtuman tarkat tiedot sekä tutkinnan lopulliset tulokset ja korjaavat toimenpiteet, joihin on ryhdytty tapahtuman toistumisen estämiseksi.

11.5. Hankejohtajat laativat hanketta varten hankkeen turvallisuusohjeet ja turvallisuusluokitusoppaan. Hankkeen turvallisuusohjeissa ja turvallisuusluokitusoppaassa kuvataan menetelmät, joiden mukaan hanketieto luokitellaan, merkitään ja suojataan ja joiden mukaan sitä käytetään ja siirretään, ja niissä edellytetään, että vientivalvonnan alaiseen turvallisuusluokiteltuun tietoon tehtäviin merkintöihin sisältyvät hankkeen turvallisuusohjeissa määrätyt soveltuvat vientivalvontamerkinnät tämän sopimuksen IX artiklan 9.2. kappaleen (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto) mukaisesti. Hankejohtaja laatii hankkeen turvallisuusohjeet ja turvallisuusluokitusoppaan kolmen kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Ne tarkastetaan ja toimitetaan eteenpäin osapuolten määrätyille turvallisuusviranomaisille hyväksyttäviksi, ja ne koskevat hankkeeseen osallistuvaa valtion ja toimeksisaajan koko henkilöstöä. Turvallisuusluokitusopas tarkastetaan säännöllisesti ja siihen tehdään muutoksia, joiden tarkoituksena on luokituksen alentaminen tarpeen mukaan. Soveltuva määrätty turvallisuusviranomainen hyväksyy hankkeen turvallisuusohjeet ja turvallisuusluokitusoppaan ennen minkään turvallisuusluokitellun tiedon tai valvotun turvallisuusluokittelemattoman tiedon siirtämistä.

11.6. Sen osapuolen määrätty turvallisuusviranomainen, joka tekee turvallisuusluokiteltua tietoa sisältävän sopimuksen, vastaa turvallisuustoimenpiteiden soveltamisesta alueellaan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi lakiensa ja määräystensä mukaisesti. Ennen kuin mitään tämän sopimuksen perusteella saatua turvallisuusluokiteltua tietoa paljastetaan toimeksisaajalle, mahdolliselle toimeksisaajalle tai alihankkijalle, määrätyt turvallisuusviranomaiset tai niiden valitsemat henkilöt

11.6.1. varmistavat, että kyseinen toimeksisaaja, mahdollinen toimeksisaaja tai alihankkija (ja niiden toimitilat) pystyvät suojaamaan turvallisuusluokiteltua tietoa riittävän hyvin,

11.6.2. myöntävät toimitiloille tarvittaessa turvallisuusselvitykset,

11.6.3. myöntävät tarvittaessa todistuksen turvallisuusselvityksestä henkilöstölle, jonka tehtävät edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon,

11.6.4. varmistavat, että kaikki henkilöt, joiden saatavilla turvallisuusluokiteltu tieto on, ovat selvillä velvollisuuksistaan suojata turvallisuusluokiteltua tietoa turvallisuutta koskevien kansallisten lakien ja määräysten sekä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti,

11.6.5. toteuttavat säännöllisiä turvatarkastuksia todistuksen turvallisuusselvityksestä saaneisiin toimitiloihin varmistaakseen, että turvallisuusluokiteltu tieto suojataan asianmukaisesti,

11.6.6. varmistavat, että turvallisuusluokiteltu tieto on ainoastaan sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on sopimuksen tarkoituksiin liittyvä tiedonsaantitarve.

11.7. Toimeksisaajat, mahdolliset toimeksisaajat tai alihankkijat, joiden määrätyt turvallisuusviranomaiset katsovat olevan kolmannen osapuolen kansalaisten tai yhteisöjen taloudellisessa, hallinnollisessa, poliittisessa tai johtamiseen liittyvässä valvonnassa, voivat olla osallisia sopimuksessa tai alihankintasopimuksessa, joka edellyttää tämän sopimuksen mukaisesti luovutetun tai tuotetun turvallisuusluokitellun tiedon käyttömahdollisuutta, ainoastaan silloin, kun täytäntöönpanokelpoiset toimet ovat olemassa sen varmistamiseksi, ettei turvallisuusluokiteltu tieto ole kolmannen osapuolen kansalaisten tai muiden yhteisöjen saatavilla. Jollei käytössä ole täytäntöönpanokelpoisia toimia, joiden avulla estetään kolmannen osapuolen kansalaisten tai muiden yhteisöjen pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon, muita osapuolia on kuultava hyväksynnän saamiseksi ennen tällaisen saatavuuden sallimista.

11.8. Vastuullinen osapuoli tai toimeksisaaja hyväksyy kaikkien sellaisten toimitilojen osalta, joissa turvallisuusluokiteltua tietoa on määrä käyttää, yhden tai useamman sellaisen henkilön nimittämisen, jonka tehtävänä on suorittaa tehokkaasti tähän sopimukseen liittyvän tiedon suojaamiseen kyseisissä toimitiloissa liittyvät velvoitteet. Nämä henkilöt vastaavat siitä, että tähän sopimukseen sisältyvä turvallisuusluokiteltu tieto on ainoastaan sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on tiedon saantia koskeva asianmukainen hyväksyntä ja tiedontarve.

11.9. Osapuolet varmistavat, että turvallisuusluokiteltu tieto on ainoastaan sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on tarvittava todistus turvallisuusselvityksestä ja erityinen tarve käyttää turvallisuusluokiteltua tietoa hankkeeseen osallistuakseen.

11.10. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettu tai tuotettu tieto voidaan luokitella enintään luottamukselliseksi. Tätä sopimusta ja sen sisältöä ei ole turvallisuusluokiteltu.

XII ARTIKLA

MYYNNIT JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

12.1. Osapuolet eivät myy tai luovuta hankkeen tulostietoa tai sen perusteella kokonaan tai osittain tuotettua tietoerää eivätkä siirrä niihin kohdistuvaa omistusoikeutta tai hallintaa kolmannelle osapuolelle ilman muiden osapuolten hallitusten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Osapuolet eivät myöskään salli tällaista myyntiä, luovuttamista tai siirtoa, tietoerän omistajan suorittamanakaan, ilman muiden osapuolten hallitusten kirjallista ennakkosuostumusta. Tätä suostumusta ei anneta, ellei aiotun vastaanottajan hallitus vahvista muille osapuolille kirjallisesti, että se

12.1.1. ei siirrä luovutettua materiaalia tai tietoa edelleen eikä salli niitä siirrettävän edelleen,

12.1.2. käyttää tai sallii käytettävän luovutettua materiaalia tai tietoa ainoastaan osapuolten yksilöimiin tarkoituksiin.

12.2. Osapuolet eivät myy tai luovuta muiden osapuolten luovuttamaa hankkeen taustatietoa tai hankemateriaalia eivätkä siirrä niihin kohdistuvaa omistusoikeutta tai hallintaa kolmannelle osapuolelle ilman materiaalin tai tiedon luovuttaneen muun osapuolen hallituksen kirjallista ennakkosuostumusta. Luovuttavan osapuolen hallitus vastaa yksin tällaisten siirtojen sallimisesta ja tapauksen mukaan niiden toteuttamista koskevien määräysten ja menetelmien määrittelystä.

XIII ARTIKLA

VASTUUT JA VAATEET

13.1. Jos tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä virallisia tehtäviä suoritettaessa syntyy tai tähän toimintaan liittyy vastuita, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

13.1.1. Osapuoleen tai sen sotilas- tai siviilihenkilöstöön kohdistuvat vaateet käsitellään noudattaen osapuolten sovellettavien monenvälisten tai kahdenvälisten sopimusten ehtoja.

13.1.2. Monenvälisten tai kahdenvälisten sopimusten soveltamisalan ulkopuolisiin vaateisiin sovelletaan seuraavia määräyksiä:

13.1.2.1. Lukuun ottamatta VII artiklassa (Hankemateriaali) tarkoitettuja vaateita, jotka koskevat hankemateriaalin sekä Helsinki-luokan ohjusveneen ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön ja Saksan puolustusministeriön testauslaitteiden menettämistä tai vahingoittumista, osapuolet luopuvat kaikista sotilas- tai siviilihenkilöstönsä henkilövahinkoja tai kuolemaa tai omaisuutensa vahingoittumista tai menettämistä koskevista muihin osapuoliin kohdistuvista vaateista, jotka perustuvat toisen osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön aiheuttamiin vahinkoihin. Jos kuitenkin osapuolet katsovat, että tällainen henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen johtuu osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön piittaamattomista teoista tai piittaamattomista laiminlyönneistä, tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä huolimattomuudesta, vastuukustannuksista vastaa kyseinen osapuoli yksin.

13.1.2.2. Muun henkilön esittämät vaateet, jotka koskevat osapuolten sotilas- tai siviilihenkilöstön aiheuttamia henkilövahinkoja tai kuolemaa tai omaisuuden vahingoittumista tai menettämistä, käsittelee tarkoituksenmukaisin osapuoli siten kuin osapuolet päättävät. Kuluista, joihin vahingonkärsineen katsotaan olevan oikeutettu, vastaavat osapuolet tasapuolisesti. Jos kuitenkin osapuolet katsovat, että tällainen henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen johtuu osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön piittaamattomista teoista tai piittaamattomista laiminlyönneistä, tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä huolimattomuudesta, vastuukustannuksista vastaa kyseinen osapuoli yksin.

13.2. Tämän sopimuksen mukaisesti tehtyihin sopimuksiin perustuvat vaateet ratkaistaan näiden sopimusten määräyksiä noudattaen.

13.3. Tätä artiklaa sovellettaessa ei toimeksisaajien työntekijöitä ja edustajia katsota osapuolen siviilihenkilöstöksi.

XIV ARTIKLA

TULLIT, VEROT JA VASTAAVAT MAKSUT

14.1. Tulleja, tuonti- ja vientiveroja ja vastaavia maksuja hallinnoidaan kunkin osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti. Jos voimassa olevat kansalliset lait ja määräykset sen sallivat, osapuolet pyrkivät varmistamaan, ettei tämän hankkeen mukaisesti suoritettavan työn yhteydessä määrätä helposti tunnistettavia tulleja, tuonti- ja vientiveroja ja vastaavia maksuja tai tuonnin ja viennin määrällisiä tai muita rajoituksia.

14.2. Osapuolet varmistavat parhaansa mukaan, että tulleja, tuonti- ja vientiveroja ja vastaavia maksuja hallinnoitaessa edistetään tämän hankkeen mukaisen työn suorittamista tehokkaasti ja taloudellisesti. Jos tulleja, tuonti- ja vientiveroja tai vastaavia maksuja kannetaan, se osapuoli, jonka valtiossa ne kannetaan, vastaa kustannuksista hankkeen kustannustensa lisäksi.

14.3. Jos on tarpeen kantaa tulleja Euroopan unionin (EU) säännösten noudattamiseksi, niiden kantamisesta vastaa se EU:n jäsenvaltio, joka on tuotteiden lopullinen saaja. Tätä varten EU:n ulkopuolelta tuodun materiaalin komponenttien osat kuljetetaan lopulliseen määräpaikkaan varustettuna asianmukaisella tulliasiakirjalla, joka mahdollistaa niiden tullauksen. Kyseisenä osapuolena oleva EU:n jäsenvaltio maksaa tullit hankkeen kustannustensa lisäksi.

XV ARTIKLA

RIITOJEN RATKAISEMINEN

15.1. Tätä sopimusta täytäntöön pantaessa syntyvät tai siihen liittyvät riidat osapuolten välillä ratkaistaan yksinomaan neuvotteluilla osapuolten kesken, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen eikä muun henkilön tai yhteisön ratkaistavaksi.

XVI ARTIKLA

MUUTTAMINEN, IRTISANOMINEN, VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

16.1. Kaikessa osapuolten toiminnassa, joka perustuu tähän sopimukseen, noudatetaan osapuolten kansallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien niiden vientivalvontasäännökset ja määräykset. Osapuolten velvollisuudet edellyttävät, että niiden suorittamiseen on käytettävissä tarvittavat varat.

16.2. Jollei toisin määrätä, tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.

16.3. Tämä sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Jos kaikki osapuolet suostuvat irtisanomaan tämän sopimuksen, osapuolet neuvottelevat keskenään ennen irtisanomisen ajankohtaa varmistaakseen, että irtisanominen tehdään mahdollisimman taloudellisella ja tasapuolisella tavalla.

16.4. Mikäli sopimuksen voimassaolo päätetään, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

16.4.1. Osapuolet jatkavat osallistumistaan rahallisin tai muin suorituksin irtisanomisen voimaantuloon saakka.

16.4.2. Kukin osapuoli vastaa omista hankkeen voimassaolon päättymiseen liittyvistä hankekustannuksistaan.

16.4.3. Jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu, osapuolet pitävät itsellään kaiken sellaisen hanketiedon ja siihen liittyvät oikeudet, jotka on saatu tämän sopimuksen mukaisesti ennen tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä.

16.5. Osapuoli voi luopua tästä sopimuksesta ilmoittamalla luopumisaikomuksestaan muille osapuolille kirjallisesti 90 päivää etukäteen. Ohjauskomitea keskustelee ilmoituksesta välittömästi päättääkseen asianmukaisesta menettelystä, jolla tämän sopimuksen mukainen toiminta lopetetaan. Mikäli sopimuksesta luovutaan tällä tavoin, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

16.5.1. Tästä sopimuksesta luopuva osapuoli jatkaa osallistumistaan rahallisin tai muin suorituksin luopumisen voimaantuloon saakka.

16.5.2. Luopuvan osapuolen kokonaissuoritus ei ylitä tämän sopimuksen V artiklan (Taloutta koskevat määräykset) 5.3. kappaleen mukaista kustannuskattoa.

16.5.3. Kukin osapuoli vastaa omista hankekustannuksistaan, jotka liittyvät luopuvan osapuolen hankkeesta luopumiseen.

16.5.4. Jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu, osapuolet pitävät itsellään kaiken sellaisen hanketiedon ja siihen liittyvät oikeudet, jotka on saatu tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ennen osapuolen luopumista tästä sopimuksesta.

16.6. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, jotka perustuvat tämän sopimuksen VIII artiklaan (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), IX artiklaan (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto), XI artiklaan (Turvallisuus), XII artiklaan (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille), XIII artiklaan (Vastuut ja vaateet), XV artiklaan (Riitojen ratkaiseminen) ja tähän XVI artiklaan (Muuttaminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo), ovat voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen estämättä.

16.7. Tämä sopimus, jossa on kuusitoista (16) artiklaa, tulee voimaan seuraavasti:

16.7.1. Sopimus tulee voimaan Saksan puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä sinä päivänä, jolloin molemmat ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

16.7.2. Kun Suomen puolustusministeriö on allekirjoittanut sopimuksen, se ilmoittaa Saksan puolustusministeriölle ja Yhdysvaltojen puolustusministeriölle kirjallisesti, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät Suomen puolustusministeriön kansalliset toimenpiteet on toteutettu. Tämä sopimus tulee voimaan Suomen puolustusministeriön osalta kyseisessä kirjallisessa ilmoituksessa määritettynä päivänä, ja kirjallinen ilmoitus liitetään tämän sopimuksen allekirjoitussivuun.

16.7.3. Saksan puolustusministeriöllä ja Yhdysvaltojen puolustusministeriöllä, jotka ovat aikaisemmin allekirjoittaneet sopimuksen, ei ole velvoitteita Suomen puolustusministeriötä kohtaan, eikä Suomen puolustusministeriöllä ole tähän sopimukseen perustuvia velvoitteita eikä se saa tähän sopimukseen perustuvia etuja, ennen kuin tämä sopimus on tullut voimaan Suomen osalta edellä olevan 16.7.2. kappaleen mukaisesti.

16.8. Tämä sopimus on voimassa kolme vuotta siitä päivämäärästä, jolloin Saksan puolustusministeriö ja Yhdysvaltojen puolustusministeriö ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksen voimassaoloa voidaan jatkaa osapuolten kirjallisella suostumuksella.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TEHTY kolmena kappaleena englannin kielellä.

SUOMEN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

Eero Lavonen

_____________________________

Allekirjoitus

Eero Lavonen

_____________________________

Nimi

7 päivänä lokakuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Arlington, Virginia

_____________________________

Paikka

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

Reinhard Schlutte

_____________________________

Allekirjoitus

Reinhard Schlutte

_____________________________

Nimi

28 päivänä lokakuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Koblenz

_____________________________

Paikka

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

S.S. Voetsch

_____________________________

Allekirjoitus

S.S. Voetsch

_____________________________

Nimi

1 päivänä lokakuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Arlington, Virginia

_____________________________

Paikka

ILMOITUS

Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimiva Suomen tasavallan puolustusministeriö ilmoittaa Saksan liittotasavallan puolustusministeriölle ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriölle, että se on suorittanut tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteensä ja että tämä sopimus tulee voimaan _____________[päivämäärä, joka on 30 päivää myöhäisempi kuin Suomen viranomaisen alla oleva allekirjoituspäivämäärä].

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

__________________________Päiväys:_____________Paikka:_________________

NOTIFICATION

The Ministry of Defence of the Republic of Finland acting on behalf of the Government of the Republic of Finland hereby notifies the Federal Ministry of Defense of the Federal Republic of Germany and the Department of Defense for the Unites States of America that it has com-pleted its national measures necessary for this Agreement to enter into force, and that this Agreement shall thereby enter into force on _________________[enter date 30 days after date of signature below by Finnish official].

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND ACTING ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND

__________________________Date:_____________Place:______________________

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.