39/2010

Sopimus

Suomen tasavallan

ja

Espanjan kuningaskunnan välillä

turvallisuusluokitellun tiedon

vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavalta ja Espanjan kuningaskunta, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka haluavat sopia turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet välittävät toisilleen ulko-, puolustus- ja turvallisuusasioissa sekä teollisuusasioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanon tai valmistelun yhteydessä taikka jota syntyy tai tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) turvallisuusluokitellulla tiedolla missä tahansa muodossa olevaa, minkä tahansa luonteista tai millä tahansa menetelmällä välitettävää tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, jonka sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle ja joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä kansallisten määräysten mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja merkitty asianmukaisesti;

b) turvallisuusluokitellulla sopimuksella sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien hankeosapuolten kanssa tai välillä käytyä sopimusta edeltävää neuvottelua tai tehtyä sopimusta, alihankintasopimusta tai muuta hyväksyttyä järjestelyä, joka koskee tuotteiden toimittamista tai urakoiden taikka palvelujen suorittamista ja johon sisältyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai tällaisen tiedon tuottaminen;

c) lähettävällä sopimuspuolella sopimuspuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa muuta valtion laitosta tai julkisoikeudellista taikka yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, joka välittää turvallisuusluokiteltua tietoa;

d) vastaanottavalla sopimuspuolella sopimuspuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa muuta valtion laitosta tai julkisoikeudellista taikka yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, jolle turvallisuusluokiteltua tietoa välitetään;

e) henkilöturvallisuusselvityksellä toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen tekemää arviota, jonka mukaan henkilölle voidaan sallia pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon kansallisten määräysten mukaisesti ja hänelle on selostettu hänen velvollisuutensa ja vastuunsa;

f) yhteisöturvallisuusselvityksellä toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen tekemää arviota, jonka mukaan organisaatiolla on turvallisuuden kannalta asianmukaiset fyysiset ja organisatoriset valmiudet turvallisuusluokitellun tiedon käsittelemiseen kansallisten määräysten mukaisesti.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset vastaamaan tämän sopimuksen kaikkien näkökohtien yleisestä täytäntöönpanosta ja asiaankuuluvasta valvonnasta:

Suomen tasavallassa:

Ulkoasiainministeriö

Kansallinen turvallisuusviranomainen

Kanavakatu 3A

PL 453, 00023 Valtioneuvosto

SUOMI – FINLAND

Espanjan kuningaskunnassa:

Secretary of State, Director of the National Intelligence Centre

National Office of Security

Avda. Padre Huidobro s/n

28023 Madrid

SPAIN

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen kirjallisesti tiedoksi kansallisia turvallisuusviranomaisia koskevat muutokset.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

4 artikla
Turvallisuusluokitus

1. Turvallisuusluokituksen tasot vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta Espanjan kuningaskunta Englanninkielinen käännös
ERITTÄIN SALAINEN SECRETO TOP SECRET
SALAINEN RESERVADO SECRET
LUOTTAMUKSELLINEN CONFIDENCIAL CONFIDENTIAL
KÄYTTÖ RAJOITETTU DIFUSIÓN LIMITADA RESTRICTED

2. Vastaanottava sopimuspuoli voi muuttaa turvallisuusluokituksen tasoa tai poistaa välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon luokituksen ainoastaan, jos lähettävä sopimuspuoli on ennakolta antanut siihen kirjallisen suostumuksen.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokitusta tai ilmoittamaan perusteet tietyn luokitustason valitsemiselle.

5 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroinen suojaaminen

1. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisten määräystensä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle saman suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Sopimuspuolet eivät luovuta turvallisuusluokiteltua tietoa kansainvälisille järjestöille tai kolmansien maiden virkamiehille, oikeushenkilöille tai kansalaisille, ellei lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ole ennakolta antanut siihen kirjallista suostumusta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on välitetty.

4. Turvallisuusluokiteltua tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on työtehtäväänsä perustuva tiedonsaantitarve, joista on tehty kansallisten määräysten mukainen turvallisuusselvitys ja joille on annettu sekä lupa saada tällaista tietoa että asianmukaiset ohjeet.

5. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan kansallisten määräystensä mukaisesti toisen sopimuspuolen alueella asuvien kansalaistensa henkilöturvallisuusselvityksiin liittyvissä menettelyissä.

6. Sopimuspuolet varmistavat alueillaan, että tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittava valvonta toteutetaan asianmukaisesti.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen aikoo sallia neuvottelut turvallisuusluokitellun sopimuksen tekemiseksi vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan hankeosapuolen kanssa, sen tulee pyynnöstä ja viipymättä saada vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselta turvallisuusviranomaiselta asiaankuuluvat turvallisuustodistukset.

Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asiaankuuluvat turvallisuustodistukset ilman virallista pyyntöä.

2. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen

a) varmistaa, että hankeosapuolen toimitiloista ja henkilöstöstä on tehty asianmukaiset yhteisö- ja henkilöturvallisuusselvitykset;

b) suorittaa hankeosapuolen toimitilojen turvallisuustarkastukset.

3. Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia, mukaan lukien asianmukaiset todistukset, kuin turvallisuusluokitellun pääsopimuksen tehneeseen hankeosapuoleen.

4. Jotta turvallisuutta voitaisiin valvoa ja ohjata riittävästi, turvallisuusluokitellussa sopimuksessa on oltava asianmukainen turvallisuusosio, joka sisältää luokitusohjeet. Kopio turvallisuusosiosta toimitetaan sen sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, jonka lainkäyttöalueella työ tehdään.

5. Toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten edustajat voivat vierailla toistensa luona analysoidakseen niiden toimenpiteiden tehokkuutta, jotka hankeosapuoli on toteuttanut suojatakseen turvallisuusluokiteltua tietoa.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/CONFIDENCIAL tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluva tieto välitetään diplomaattiteitse, jollei tämän artiklan 2 tai 3 kappaleen mukaisesti muuta sovita. Vastaanottava sopimuspuoli vahvistaa kirjallisesti vastaanottaneensa tällaisen tiedon.

2. Kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat sopia muusta turvallisuusluokitellun tiedon välityskeinosta, jolla varmistetaan tiedon suojaaminen luvattomalta paljastamiselta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa välittää sähköisesti ainoastaan täysin salatussa muodossa, käyttäen salausmenetelmiä ja -laitteita, jotka toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet.

4. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/DIFUSIÓN LIMITADA kuuluvaa tietoa voidaan välittää myös postin tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, ottaen asianmukaisesti huomioon lähettävän sopimuspuolen kansallisten määräysten vaatimukset.

5. Molempien kansallisten turvallisuusviranomaisten on hyväksyttävä tapauskohtaisesti järjestettävät turvallisuusluokitellun tiedon suurten erien tai määrien toimitukset.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/SECRETO tai SALAINEN/RESERVADO kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan. Muuta turvallisuusluokiteltua tietoa käännettäessä ja kopioitaessa noudatetaan vastaanottavan sopimuspuolen kansallisia määräyksiä.

2. Turvallisuusluokitellusta tiedosta tai sen käännöksestä saa ottaa kopioita ainoastaan työtehtäviin tarvittavan määrän.

3. Kaikki turvallisuusluokitellun tiedon käännökset on teetettävä henkilöillä, joista on tehty 5 artiklan 4 kappaleen mukainen turvallisuusselvitys.

4. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/SECRETO kuuluvaa tietoa ei hävitetä. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle 6 artiklan mukaisesti sen jälkeen, kun sitä ei enää katsota tarvittavan, ottaen huomioon kansalliset määräykset.

5. Merkinnällä SALAINEN/RESERVADO varustettu turvallisuusluokiteltu tieto voidaan hävittää ainoastaan, jos lähettävä sopimuspuoli on ennakolta antanut siihen kirjallisen suostumuksen.

6. Merkinnällä LUOTTAMUKSELLINEN/CONFIDENCIAL tai sitä alemman luokitustason merkinnällä varustettu turvallisuusluokiteltu tieto hävitetään kansallisten määräysten mukaisesti.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailuihin, joihin liittyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon, vaaditaan kirjallinen lupa, jonka vierailijat vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen antaa ennakolta.

Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/DIFUSIÓN LIMITADA kuuluvaan tietoon liittyvät vierailut järjestetään suoraan lähettävän organisaation ja vierailun kohteena olevan organisaation kesken.

2. Vierailut, joihin liittyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon, voidaan sallia edellyttäen, että vierailijalla on työtehtäväänsä perustuva tiedonsaantitarve, asianmukainen henkilöturvallisuusselvitys ja lupa saada turvallisuusluokiteltua tietoa tai päästä siihen käsiksi kansallisten määräysten mukaisesti.

3. Vierailut, joihin liittyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan kolmannen maan kansalaisille sopimuspuolten keskinäisellä sopimuksella.

4. Vierailijat lähettävän sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen ilmoittaa suunnitellusta vierailusta vastaanottavan sopimuspuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle vierailupyynnöllä, joka vastaanottajan on saatava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen vierailua tai vierailuja.

Kiireellisissä tapauksissa vierailupyyntö toimitetaan vähintään kymmenen päivää (10) ennen vierailua tai vierailuja.

5. Vierailupyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) vierailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka, kansallisuus ja passin tai henkilöllisyystodistuksen numero;

b) sen laitoksen, yrityksen tai organisaation nimi, jota vierailija edustaa tai johon hän kuuluu;

c) vierailun kohteena olevan laitoksen, yrityksen tai organisaation nimi ja osoite;

d) todistus vierailijan henkilöturvallisuusselvityksestä ja sen voimassaolosta;

e) vierailun tai vierailujen kohde ja tarkoitus;

f) pyydettävän yhden tai useamman vierailun oletettu ajankohta ja kesto. Jos kyse on toistuvista vierailuista, ilmoitetaan ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat;

g) vierailun kohteena olevien laitoksen tai toimitilojen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, aiemmat yhteydenotot ja muut tiedot, jotka ovat hyödyksi päätettäessä vierailun tai vierailujen aiheellisuudesta;

h) asianomaisen turvallisuusviranomaisen päiväys, allekirjoitus ja virallinen leima.

6. Vierailulupa on voimassa enintään yhden vuoden.

7. Hanketta, ohjelmaa tai sopimusta varten sopimuspuolet voivat sopia laativansa luettelot henkilöistä, joille on annettu lupa toistuviin vierailuihin. Nämä luettelot ovat aluksi voimassa kaksitoista (12) kuukautta.

Kun sopimuspuolet ovat hyväksyneet nämä luettelot, yksittäisten vierailujen yksityiskohdat järjestetään suoraan näiden henkilöiden vierailun kohteena olevien organisaatioiden vastuuviranomaisten kanssa, sovittuja ehtoja noudattaen.

10 artikla
Ilmoitukset ja neuvottelut

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asiaa koskevat kansalliset määräyksensä ja niiden muutokset.

2. Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään jommankumman viranomaisen pyynnöstä.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät yksityiskohtaiset menettelyt tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. Sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen edustajien vierailla alueellaan keskustelemassa menettelyistä toisen sopimuspuolen välittämän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

11 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.

12 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa viipymättä toiselle sopimuspuolelle epäillystä tai todetusta turvallisuusluokitellun tiedon suojan loukkaamisesta tai vaarantamisesta.

2. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, toteuttaa kansallisten määräystensä mukaisesti kaikki mahdolliset asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen tietoturvaloukkausten seurauksia ja estääkseen loukkausten jatkumisen. Toinen sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksista sekä tietoturvaloukkauksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

13 artikla
Kustannukset

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpano ei pääsääntöisesti aiheuta kustannuksia.

2. Sopimuspuolet eivät korvaa toisilleen mahdollisesti syntyneitä kustannuksia.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet on toteutettu. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen. Jos sopimuspuoli sitä ehdottaa, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta.

3. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse, kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos sopimus irtisanotaan, jo välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa ja tämän sopimuksen johdosta syntyvää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut sopimuspuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Madridissa 9 päivänä kesäkuuta 2009

kahtena alkuperäiskappaleena suomen, espanjan ja englannin kielellä, kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen tasavallan puolesta

Maija Lähteenmäki

Espanjan kuningaskunnan puolesta

Alberto Sainz Cortés

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.