89/2009

(Suomennos)

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.155(78)

(annettu 20 päivänä toukokuuta 2004)

MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 1979 KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUSTA MERELLÄ, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

MERITURVALLISUUSKOMITEA, joka

palauttaa mieliin Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen 28 artiklan b kohdan, joka koskee komitean tehtäviä,

palauttaa edelleen mieliin etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä yleissopimus, III artiklan 2 kappaleen c kohdan, joka koskee menettelytapoja, joita sovelletaan yleissopimuksen liitteen muiden kuin 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. tai 3.1.3. kohdan määräysten muuttamiseen,

panee merkille päätöslauselman A.920(22), joka koskee merellä pelastettavien henkilöiden kohtelussa noudatettavien turvatoimien ja menettelyjen tarkistamista,

palauttaa mieliin myös ne yleissopimuksen määräykset, jotka koskevat avun antamista jokaiselle merihädässä olevalle henkilölle riippumatta tällaisen henkilön kansalaisuudesta tai asemasta taikka niistä olosuhteista, joissa tämä henkilö tavataan,

panee lisäksi merkille Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen 98 artiklan, joka koskee avunantovelvollisuutta,

panee edelleen merkille pääsihteerin aloitteen, jonka mukaan toimivaltaiset Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöt ja ohjelmat otetaan mukaan käsittelemään tähän päätöslauselmaan sisältyviä kysymyksiä, jotta voidaan sopia yhteisestä lähestymistavasta niiden ratkaisemiseksi tehokkaasti ja yhdenmukaisesti,

tiedostaa tarpeen selkiyttää nykyisiä menettelyjä, joilla pyritään varmistamaan turvallisen paikan järjestäminen merellä pelastettaville henkilöille riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai asemastaan taikka niistä olosuhteista, joissa heidät tavataan,

tiedostaa myös, että tällä päätöslauselmalla muutetun yleissopimuksen liitteen 3.1.9 kohdan tarkoituksena on varmistaa turvallisen paikan järjestäminen kohtuullisessa ajassa kaikissa tapauksissa; lisäksi tarkoituksena on, että turvallisen paikan järjestämisestä tai sen järjestämisen varmistamisesta vastaa siitä etsintä- ja pelastusalueesta vastaava sopimuspuoli, jolta eloonjääneet löydetään, ja

on tarkastellut seitsemännessäkymmenennessäkahdeksannessa istunnossaan yleissopimuksen muutoksia, joita on ehdotettu ja jotka on toimitettu järjestön jäsenille ja sopimusvaltioille yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti,

1. hyväksyy yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen c kohdan mukaisesti yleissopimuksen muutokset, joiden teksti sisältyy tämän päätöslauselman liitteeseen,

2. päättää yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen f kohdan mukaisesti, että muutosten katsotaan tulleen hyväksytyiksi 1 päivänä tammikuuta 2006, jollei enemmän kuin yksi kolmasosa sopimuspuolista ole ennen tätä päivämäärää ilmoittanut vastustavansa muutoksia,

3. kehottaa yleissopimuksen sopimuspuolia ottamaan huomioon, että yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen h kohdan mukaisesti muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006 sen jälkeen, kun ne on hyväksytty edellä olevan 2 kappaleen mukaisesti,

4. pyytää pääsihteeriä yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen d kohdan mukaisesti lähettämään tämän päätöslauselman ja liitteeseen sisältyvän muutostekstin oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen sopimuspuolille,

5. pyytää edelleen pääsihteeriä toimittamaan tämän päätöslauselman ja sen liitteen jäljennökset sellaisille järjestön jäsenille, jotka eivät ole yleissopimuksen sopimuspuolia, ja

6. pyytää lisäksi pääsihteeriä ryhtymään asianmukaisiin toimiin toteuttaakseen edelleen järjestöjen välistä aloitettaan, jonka mukaan meriturvallisuuskomitealle tiedotetaan tapahtuvasta kehityksestä erityisesti niiden menettelyjen osalta, joilla edistetään turvallisen paikan järjestämistä merihätään joutuneille henkilöille, jotta asiassa voidaan ryhtyä komitean tarpeellisiksi katsomiin toimiin.

-----

LIITE

MUUTOKSET VUODEN 1979 KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUSTA MERELLÄ, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

2 LUKU

ORGANISAATIO JA KOORDINOINTI

2.1 Etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämistä ja koordinointia koskevat järjestelyt

1 Lisätään nykyisen 2.1.1 kohdan loppuun virke seuraavasti:

"Merihätään joutuneen henkilön käsite sisältää myös apua tarvitsevat henkilöt, jotka ovat päässeet rantaan kaukana valtamerialueella sijaitsevassa paikassa, jonne muut kuin liitteessä tarkoitetut pelastusresurssit eivät pääse."

3 LUKU

VALTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3.1 Valtioiden välinen yhteistyö

2 Korvataan 3.1.6 kohdan nykyisessä 3 alakohdassa piste ilmauksella "; ja" sekä lisätään 3 alakohdan jälkeen uusi 4 alakohta seuraavasti:

"4 ryhtymään yhteistyössä muiden pelastuskeskusten kanssa tarpeellisiin järjestelyihin, joilla määritetään tarkoituksenmukaisin yksi tai useampi paikka, jossa merihätään joutuneet henkilöt voidaan siirtää maihin."

3 Lisätään nykyisen 3.1.8 kohdan jälkeen uusi 3.1.9 kohta seuraavasti:

"3.1.9 Sopimuspuolet sovittavat toimintansa yhteen ja tekevät yhteistyötä sen varmistamiseksi, että alusten päälliköt, jotka antavat apua merihätään joutuneille henkilöille ottamalla heidät alukseensa, vapautetaan velvollisuuksistaan siten, että alukset joutuvat vain mahdollisimman vähän poikkeamaan lisää alkuperäiseltä reitiltään, edellyttäen, että alusten päälliköiden vapauttaminen näistä velvollisuuksista ei entisestään vaaranna ihmishengen turvallisuutta merellä. Siitä etsintä- ja pelastusalueesta vastaava sopimuspuoli, jolla tällaista apua annetaan, on päävastuussa yhteensovittamisen ja yhteistyön toteutumisesta, jotta apua saaneet eloonjääneet voidaan siirtää maihin apua antaneelta alukselta ja he pääsevät turvalliseen paikkaan, ottaen huomioon tapaukseen liittyvät erityisseikat ja järjestön antamat ohjeet. Tällaisissa tapauksissa asianomaiset sopimuspuolet järjestävät maihin siirtämisen tapahtuvaksi niin pian kuin se on kohtuudella käytännössä mahdollista."

4 LUKU

TOIMINTAMENETELMÄT

4.8 Etsintä- ja pelastustoimien päättäminen ja keskeyttäminen

Lisätään nykyisen 4.8.4 kohdan jälkeen uusi 4.8.5 kohta seuraavasti:

"4.8.5 Kyseinen pelastuskeskus tai pelastuslohkokeskus käynnistää toimet, joilla määritetään tarkoituksenmukaisin yksi tai useampi paikka, jossa merihädässä olevat henkilöt voidaan siirtää maihin. Se ilmoittaa tästä kyseisille aluksille ja muille asianomaisille osapuolille."

-----

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.