87/2009

(Suomennos)

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA BERMUDAN (ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HALLITUKSEN VALTUUTTAMANA) VÄLILLÄ VEROJA KOSKEVIEN TIETOJEN VAIHTAMISESTA

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallitus tervehtii ilolla sitä, että Bermudan hallituksen kanssa tehdään tämä sopimus, joka on tärkeä askel Bermudan OECD:lle vuonna 2000 antaman avoimuuden ja tietojenvaihdon periaatteiden noudattamista koskevan sitoumuksen toteuttamisessa. Suomen tasavallan hallitus katsoo tämän sopimuksen osoittavan, että Bermuda sitoutuu sekä verorikos- että veroasioita koskevan tehokkaan tietojenvaihdon korkeatasoisiin standardeihin hyväksyttävässä aikataulussa, joka vastaa OECD:n Global Forum on Taxationin tavoitteita ja päämääriä. Suomen tasavallan hallitus on tietoinen siitä, että Bermuda on sitoutunut taistelemaan veroihin liittyvää väärinkäyttöä vastaan luomalla avoimuutta lisääviä mekanismeja;

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallitus on tietoinen siitä, että tämä sopimus merkittävästi edistää sen mailla olevan tarpeen täyttämistä, että kehitetään globaali tietojenvaihtoverkosto taistelemaan tehokkaasti kansainvälistä veropakoa vastaan;

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallitus sopimuksen tehdessään on tietoinen siitä, että Bermudan ei OECD:n kriteerien mukaan katsota harjoittavan haitallisia verokäytäntöjä eikä sen katsota olevan veroparatiisi Suomen tasavallan hallituksen kannalta;

Suomen tasavallan hallitus ja Bermudan hallitus, jotka haluavat helpottaa veroja koskevien tietojen vaihtamista,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen kohde ja soveltamisala

Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on annettava toisilleen virka-apua vaihtamalla sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia osapuolten tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja koskevien kansallisten lakien hallinnoinnissa tai toimeenpanossa. Näihin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka ovat olennaisia näiden verojen määrittämisessä, määräämisessä ja kantamisessa, verosaamisten perimisessä ja täytäntöönpanossa, tai veroasioiden tutkinnassa tai syytteeseenpanossa. Tietoja on vaihdettava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja käsiteltävä salaisina 8 artiklassa määrätyllä tavalla.

2 artikla
Toimivalta

Pyynnön vastaanottanut osapuoli ei ole velvollinen antamaan tietoja, jotka eivät ole sen viranomaisilla tai sen alueellisen toimivallan piiriin kuuluvien henkilöiden hallussa tai heidän kontrollinsa alaisia.

3 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tällä hetkellä suoritettavia veroja, joita tämä sopimus koskee, ovat kaikenlaatuiset osapuolissa määrätyt välittömät verot.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen määrätään tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen merkittävistä muutoksista, jotka koskevat tämän sopimuksen kattamia verotustoimenpiteitä ja niihin liittyviä tiedonhankintakeinoja.

4 artikla
Määritelmät

1. Tätä sopimusta sovellettaessa, jollei toisin ole määritelty:

a) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

b) "Bermuda" tarkoittaa Bermudan saaria;

c) ilmaisu "tietoja pyytävä osapuoli" tarkoittaa sitä osapuolta, joka tietoja pyytää;

d) ilmaisu "kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa yhdistettyä sijoittamisvälinettä sen oikeudellisesta muodosta riippumatta. Ilmaisu julkinen kollektiivinen sijoitusrahasto tai -järjestelmä" tarkoittaa jokaista kollektiivista sijoitusrahastoa tai -järjestelmää edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia. "Yleisö" voi helposti ostaa, myydä tai lunastaa rahaston tai järjestelmän yksiköitä, osuuksia tai muita oikeuksia, jos ostamista, myymistä tai lunastamista ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajoitettu koskemaan rajattua sijoittajaryhmää;

e) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

f) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi, ja Bermudan osalta the Minister of Finance tai ministerin valtuutettu edustaja;

g) "osapuoli" tarkoittaa Suomea tai Bermudaa sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

h) "tiedot" tarkoittaa kaikkia missä tahansa muodossa olevia tosiseikkoja, ilmoituksia tai pöytäkirjoja;

i) "tiedonhankintakeinot" tarkoittaa lakeja ja hallinnollisia tai lainkäyttömenettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että osapuoli voi hankkia ja antaa pyydetyt tiedot;

j) "kansalainen" tarkoittaa:

1) Suomen osalta,

A) Suomen kansalaista, ja

B) oikeushenkilöä, yhtymää, yhteenliittymää tai muuta yksikköä, joka on muodostettu Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan; ja

2) Bermudan osalta oikeushenkilöä, yhtymää, yhtiötä, trustia, valtiota (state), yhteenliittymää tai muuta yksikköä, joka on muodostettu Bermudalla voimassa olevan lainsäädännön mukaan;

k) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;

l) "pääosakeluokka" tarkoittaa sitä osakeluokkaa tai niitä osakeluokkia, jotka edustavat yhtiön äänivallan ja arvon enemmistöä;

m) "julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö" tarkoittaa yhtiötä, jonka pääosakeluokka noteerataan hyväksytyssä arvopaperipörssissä edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa tai myydä sen noteerattuja osakkeita. "Yleisö" voi ostaa tai myydä osakkeita, jos osakkeiden ostamista tai myymistä ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

n) "hyväksytty arvopaperipörssi" tarkoittaa arvopaperipörssiä, josta osapuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet;

o) ilmaisu "pyynnön vastaanottanut osapuoli" tarkoittaa sitä osapuolta, jota pyydetään antamaan tietoja;

p) "osapuolessa asuva henkilö" tarkoittaa:

1) Suomen osalta henkilöä, joka Suomen lainsäädännön mukaan on siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, rekisteröintipaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella, ja ilmaisu käsittää myös itse valtion ja sen valtiollisen osan tai paikallisviranomaisen. Tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

2) Bermudan osalta luonnollista henkilöä, joka on vakinaisesti Bermudalla asuva, ja yhtiötä, yhtymää, trustia tai yhteenliittymää, joka on luotu Bermudan lainsäädännön mukaan;

q) "vakava veronkierto" tarkoittaa tahallista, epärehellisessä tarkoituksessa tapahtuvaa tulon huijaamista julkiselta vallalta kiertämällä tai yrittämällä kiertää veroa, milloin on tapahtunut teko tai laiminlyönti, joka on veron kiertämistä tai sen yritys. Siihen kuuluu myös virkamiesten tahallinen estäminen, pidätteleminen, pelottelu tai vastustaminen. Verovelvollisuuden pitää koskea huomattavaa tai olennaista määrää, joko absoluuttisesti tai suhteessa vuotuiseen verovelvollisuuteen, ja kyseisen menettelyn pitää olla joko järjestelmällinen pyrkimys tai toimintamalli, joka on suunniteltu tai omiaan kätkemään olennaisia tosiasioita jommankumman osapuolen veroviranomaisilta tai toimittamaan niille virheellisiä tosiasioita, tai menettelyn pitää luoda väärennetty tai salattu henkilöllisyys. Toimivaltaisten viranomaisten on sovittava tämän määritelmän piiriin kuuluvien asioiden alasta ja laajuudesta; ja

r) "vero" tarkoittaa kaikkia veroja, joihin tätä sopimusta sovelletaan.

2. Kun tässä sopimuksessa missä tahansa kohdassa käytetään tietojen osalta ilmaisua "olennainen", se pitää tulkita tavalla, joka varmistaa sen, että tietoja pidetään olennaisina siitä huolimatta, että tietojen merkittävyys meneillään olevan tutkimuksen kannalta voidaan arvioida lopullisesti vasta näiden tietojen vastaanottamisen jälkeen.

3. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen lainsäädännön mukaan, ja tämän osapuolen sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

5 artikla
Pyynnöstä tapahtuva tiedonvaihto

1. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä annettava tietoja 1 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja on vaihdettava siitä riippumatta, olisiko tutkittavana oleva menettely rikos pyynnön vastaanottaneen osapuolen lakien mukaan, jos tällainen menettely tapahtuisi pyynnön vastaanottaneessa osapuolessa.

2. Jos pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämiseen, pyynnön vastaanottaneen osapuolen on käytettävä kaikki relevantit tiedonhankintakeinot pyydettyjen tietojen antamiseksi tietoja pyytävälle osapuolelle, sen estämättä, että pyynnön vastaanottanut osapuoli ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa.

3. Jos tietoja pyytävän osapuolen toimivaltainen sitä erityisesti pyytää, pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sen kansallisten lakien mukaan, annettava tämän artiklan mukaiset tiedot kirjallisten todistajanlausuntojen ja alkuperäisten pöytäkirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten muodossa.

4. Kummankin osapuolen on varmistettava, että sen toimivaltaisella viranomaisella on tätä sopimusta sovellettaessa valta pyynnöstä hankkia ja antaa:

a) tietoja, jotka ovat pankkien, muiden rahoituslaitosten ja edustuksen tai luottamuksen perusteella toimivien henkilöiden, mukaan lukien nimellisedustajat ja trustinhoitajat (trustees), hallussa;

b) tietoja, jotka koskevat yhtiöiden, yhtymien, ja muiden henkilöiden omistusta, mukaan lukien, 2 artiklan rajoitusten puitteissa, omistustiedot kaikista tällaisista henkilöistä omistusketjussa; trustien osalta tiedot asettajista, hoitajista, edunsaajista ja asema omistusketjussa; ja säätiöiden osalta tiedot perustajista, säätiön hallituksen jäsenistä ja edunsaajista ja asema omistusketjussa.

5. Tämä sopimus ei velvoita osapuolia hankkimaan tai antamaan:

a) omistustietoja julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä tai julkisista kollektiivisista sijoitusrahastoista tai -järjestelmistä, paitsi jos nämä tiedot voidaan hankkia ilman, että siitä aiheutuu suhteettoman suuria vaikeuksia;

b) tietoja, jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan verokauteen nähden yli kuusi vuotta aikaisempaan ajanjaksoon;

c) tietoja, jos tietoja pyytävä osapuoli ei ole käyttänyt kaikkia omassa osapuolessaan käytettävissä tiedonhankintakeinoja, pois lukien ne, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia;

d) tietoja, jotka ovat muun henkilön kuin verovelvollisen hallussa tai kontrollin alaisena ja jotka eivät liity välittömästi verovelvolliseen.

6. Jos tietoja pyytävä osapuoli pyytää tietoja sellaisesta asiassa, joka ei ole vakavaa veronkiertoa, sen toimivaltaisen viranomaisen vanhemman virkamiehen on vahvistettava, että pyyntö on olennainen ja välttämätön verovelvollisella tietoja pyytävän osapuolen lakien mukaan olevan verovelvollisuuden määrittämiselle.

7. Jos pyydetään sellaista henkilöä koskevia tietoja, joka ei ole kummassakaan osapuolessa asuva tai kummankaan osapuolen kansalainen, pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle on sitä tyydyttävällä tavalla myös osoitettava, että tällaiset tiedot ovat välttämättömät tietoja pyytävän osapuolen verolakien asianmukaista hallinnointia ja toimeenpanoa varten.

8. Tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on tämän sopimuksen mukaisen tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot sen osoittamiseksi, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön kannalta olennaisia:

a) tarkastuksen tai tutkinnan kohteena olevan verovelvollisen henkilöllisyys;

b) syyt, jotka antavat aiheen uskoa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivallan piiriin kuuluvan henkilön hallussa tai hänen kontrollinsa alaisia;

c) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, sellaisen henkilön nimi ja osoite, jonka uskotaan pitävän pyydettyjä tietoja hallussaan tai kontrolloivan niitä;

d) ilmoitus siitä, että pyyntö on tietoja pyytävän osapuolen lainsäädännön ja hallintokäytännön mukainen ja että tiedot olisivat tietoja pyytävän osapuolen saatavissa samanlaisissa olosuhteissa sen lainsäädännön mukaan sekä sen omia verotuksellisia tarkoituksia varten että vastauksena pyynnön vastaanottaneen osapuolen pätevään tämän sopimuksen mukaiseen pyyntöön;

e) ilmoitus siitä, että tietoja pyytävä osapuoli on käyttänyt kaikki omassa osapuolessaan käytettävissä olevat keinot tietojen hankkimiseksi, pois lukien ne, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia;

ja mahdollisimman laajasti:

f) pyydettyjen tietojen luonne ja laji mukaan lukien kuvaus erityisistä todisteista, tiedoista tai muusta haetusta virka-avusta ja siitä muodosta, jossa tietoja pyytävä osapuoli mieluiten haluaisi tiedot saada;

g) ne verotukselliset tarkoitukset, joihin tietoja haetaan, ja se miksi tiedot ovat olennaisia verovelvollisella tietoja pyytävän osapuolen lakien mukaan olevan verovelvollisuuden määrittämiseksi;

h) tiedot siitä, että tällainen verovelvollinen asuu yhdessä näistä osapuolista tai on yhden osapuolen kansalainen tai että tiedot ovat välttämättömiä verovelvollisella tietoja pyytävän osapuolen lakien mukaan olevan verovelvollisuuden määrittämiseksi;

i) se ajanjakso, jonka osalta tietoja tarvitaan verotuksellisiin tarkoituksiin.

9. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä pyydetyt tiedot tietoja pyytävälle osapuolelle mahdollisimman pian. Nopean vastauksen varmistamiseksi pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on:

a) kirjallisesti vahvistettava pyynnön vastaanottaminen tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön mahdollisista puutteista 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta; ja

b) jos pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltainen viranomainen ei ole voinut hankkia ja antaa tietoja 90 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, mukaan lukien se, että se kohtaa esteitä tietojen antamisessa tai kieltäytyy antamasta niitä, välittömästi ilmoitettava asiasta tietoja pyytävälle osapuolelle, selitettävä syy siihen, ettei se voi hankkia ja antaa tietoja, esteiden laatu tai kieltäytymisensä syyt.

6 artikla
Verotarkastukset ulkomailla

1. Pyynnön vastaanottanut osapuoli voi, kansallisen lainsäädäntönsä mahdollistamassa laajuudessa, sallia tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien tulla pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueelle haastattelemaan luonnollisia henkilöitä ja tutkimaan asiakirjoja kyseisten henkilöiden kirjallisella suostumuksella. Tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisten luonnollisten henkilöiden tapaamisaika ja -paikka.

2. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltainen viranomainen voi tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä sallia tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien olla läsnä verotarkastuksen sopivassa osassa pyynnön vastaanottaneessa osapuolessa.

3. Jos 2 kappaleessa tarkoitettuun pyyntöön suostutaan, tarkastuksen suorittavan pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ilmoitettava tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksen aika ja paikka, tarkastuksen tekemiseen nimetty viranomainen tai virkamies ja ne menettelytavat ja ehdot, joita pyynnön vastaanottanut osapuoli on tarkastuksen suorittamiseksi vaatii. Kaikki verotarkastuksen suorittamista koskevat päätökset tekee tarkastuksen suorittava pyynnön vastaanottanut osapuoli.

7 artikla
Pyynnön hylkäämismahdollisuus

1. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta virka-apua, jos:

a) pyyntöä ei ole tehty tämän sopimuksen mukaisesti;

b) pyydettyjen tietojen paljastaminen olisi vastoin pyynnön vastaanottaneen osapuolen yleistä etua;

c) tietoja pyytävä osapuoli ei voisi hankkia tietoja

1) omien lakiensa mukaan omien verolakiensa hallinnointia tai toimeenpanoa varten tai

2) vastauksena pyynnön vastaanottaneen osapuolen pätevään tämän sopimuksen mukaiseen pyyntöön.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita osapuolta hankkimaan tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden taikka teollisen, kaupallisen tai ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan. Edellä olevan estämättä 5 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettua tyyppiä olevia tietoja ei ole käsiteltävä tällaisena salaisuutena tai menettelytapana vain sen vuoksi, että ne täyttävät siinä kappaleessa olevat kriteerit.

3. Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita osapuolta hankkimaan tai antamaan tietoja, jotka paljastaisivat luottamuksellista yhteydenpitoa asiakkaan ja oikeudenkäyntiasiamiehen tai muun hyväksytyn oikeusavustajan välillä, jos tällainen yhteydenpito:

a) on oikeudellisen ammattineuvonantajan ja hänen asiakkaansa välistä yhteydenpitoa, joka tapahtuu siinä yhteydessä, kun asiakkaalle annetaan oikeudellisia neuvoja;

b) on yhteydenpitoa, joka tapahtuu oikeudellisen ammattineuvonantajan ja asiakkaan välillä, asiakkaan puolesta toimivan oikeudellisen ammattineuvonantajan ja toisen henkilön välillä tai asiakkaan ja muun henkilön välillä oikeudellisten toimenpiteiden yhteydessä tai niitä harkittaessa ja niitä varten; ja

c) sisältää tietoja, jotka on oheistettu tällaiseen yhteydenpitoon tai joihin on viitattu tällaisessa yhteydenpidossa:

1) oikeudellisten neuvojen antamisen yhteydessä; tai

2) oikeudellisten toimenpiteiden yhteydessä tai niitä harkittaessa ja niitä varten, kun tiedot ovat sellaisen henkilön hallussa, jolla on oikeus pitää niitä hallussaan.

4. Tietopyynnöstä ei saada kieltäytyä sillä perusteella, että pyynnön perusteena oleva verosaaminen kiistetään.

5. Pyynnön vastaanottanut osapuoli voi torjua tietopyynnön, jos tietoja pyytävä osapuoli pyytää tietoja oman verolainsäädäntönsä sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän vaatimuksen hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, joka syrjii pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansalaista verrattuna tietoja pyytävän osapuolen kansalaiseen samoissa olosuhteissa.

8 artikla
Salassapito

Osapuolen tämän sopimuksen perusteella vastaanottamia tietoja on käsiteltävä salaisina ja niitä saadaan ilmaista vain niille kyseisen osapuolen toimivalta-alueeseen kuuluville henkilöille tai viranomaisille (mukaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat tai perivät tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja tai käsittelevät niitä koskevia syytteitä tai valituksia, ja henkilöille, jotka osallistuvat tietojen ilmaisemisen ja käytön säätelyyn. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain tällaisiin tarkoituksiin. Ne saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa. Tietoja ei saada ilmaista muulle henkilölle tai yksikölle tai viranomaiselle tai muulle oikeudenkäyttöalueelle ilman pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen erityistä kirjallista suostumusta.

9 artikla
Suojatoimet

Pyynnön vastaanottaneen osapuolen lakien tai hallintokäytännön henkilöille takaamat oikeudet ja suojatoimet pysyvät sovellettavina. Pyynnön vastaanottanut osapuoli ei saa soveltaa oikeuksia ja suojatoimia tavalla, joka asiattomasti estää tai viivyttää tehokasta tiedonvaihtoa.

10 artikla
Kulut

Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on sovittava virka-avun antamisessa syntyneiden kulujen (mukaan lukien kolmansien osapuolten ja ulkopuolisten neuvonantajien kohtuulliset kulut riita-asioiden yhteydessä tai muutoin) jakautumisesta.

11 artikla
Kielto vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä vastaan

1. Jos osapuolella on syy olettaa, että toinen osapuoli on toisessa osapuolessa asuvien tai toisen osapuolen kansalaisten osalta ottanut käyttöön haitallisiin verokäytäntöihin perustuvia vahingoittavia tai rajoittavia toimenpiteitä, kummankin osapuolen pitää välittömästi aloittaa toimivaltaisten viranomaisten välinen menettely asian ratkaisemiseksi.

2. Haitallisiin verokäytäntöihin perustuva vahingoittava tai rajoittava toimenpide tarkoittaa toimenpidettä, jota toinen osapuoli soveltaa jommassakummassa osapuolessa asuviin tai jommankumman osapuolen kansalaisiin sen vuoksi, että toinen osapuoli ei myötävaikuta tehokkaaseen tietojenvaihtoon tai sen lakien, säännösten tai hallinnollisten käytäntöjen soveltamisesta puuttuu avoimuutta tai sillä perusteella, että mitään veroja ei kanneta tai kannetaan vain nimellisiä veroja ja yksi edellisistä kriteereistä.

3. Ilmaisu "vahingoittavat tai rajoittavat toimenpiteet" käsittää, sen yleisluontoisuutta rajoittamatta, vähennyksen, hyvityksen tai vapautuksen epäämisen, veron, taksan tai maksun määräämisen tai erityiset ilmoittamisvaatimukset. Tällaiset toimenpiteet käsittävät kaikki toimenpiteet, jotka välittömästi tai välillisesti liittyvät verotusasioihin. Ne eivät kuitenkaan käsitä mitään yleisesti sovellettavissa olevaa toimenpidettä, jota jompikumpi osapuoli soveltaa muun muassa OECD:n jäseniä vastaan yleisesti.

12 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä pyrittävä ratkaisemaan tämän sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen ponnistusten lisäksi osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat yhdessä päättää 5 ja 6 artiklaa sovellettaessa käytettävistä menettelytavoista.

3. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa tätä artiklaa sovellettaessa.

13 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle, että osapuolessa perustuslain mukaan tai muutoin edellytetyt muodollisuudet on suoritettu. Voimaantulopäivästä alkaen sitä sovelletaan:

a) Verorikosasioissa siitä päivästä alkaen; ei kuitenkaan aikaisemmin kuin tammikuun 1 päivänä 2010; ja

b) Kaikissa muissa 1 artiklan piiriin kuuluvissa asioissa siitä päivästä alkaen; ei kuitenkaan aikaisemmin kuin tammikuun 1 päivänä 2010, mutta ainoastaan sinä ajankohtana tai sen jälkeen alkavien verokausien osalta, tai jos verokautta ei ole, kaikkiin niihin veroihin, jotka määrätään sinä päivänä tai sen jälkeen.

14 artikla
Päättyminen

1. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla irtisanomisilmoituksen tiedoksi toiselle osapuolelle.

2. Sopimusta lakataan soveltamasta sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa kuuden kuukauden kuluttua ajankohdasta, jona toinen osapuoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

3. Jos sopimus irtisanotaan, 8 artiklan määräykset sitovat edelleen kumpaakin osapuolta tämän sopimuksen perusteella saatujen tietojen osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, osapuolten asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washingtonissa 16 päivänä huhtikuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BERMUDAN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA BERMUDAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ SUOMEN TASAVALLAN JA BERMUDAN (YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA POHJOIS-IRLANNIN VALTUUTTAMANA) VÄLILLÄ VEROJA KOSKEVIEN TIETOJEN VAIHTAMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN TULKINNASTA JA SOVELTAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus ja Bermudan hallitus ("osapuolet"), jotka haluavat helpottaa veroja koskevien tietojen vaihtamista, ovat päässeet yhteisymmärrykseen seuraavasta:

Tämä pöytäkirja on sopimuksen erottamaton osa ja tulee 13 artiklan mukaisesti voimaan samanaikaisesti kun sopimus tulee voimaan.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa kirjallisesti keskinäisellä sopimuksella muuttaa tätä pöytäkirjaa. Muutettu pöytäkirja tulee sovellettavaksi sen lopullisen kirjeen päivämääränä, jolla muutos tehdään.

Bermudan hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä sen sisäisen lainsäädännön niiden säännösten kumoamiseksi, jotka edellyttävät tietojen fyysistä paikalla sijaintia tämän sopimuksen täyttämiseksi. Suomen tasavallan hallitus puolestaan käyttää kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot tietojen hankkimiseksi, pois lukien keinot, jotka aiheuttaisivat suhteettoman suuria vaikeuksia.

Ilmaisun "välttämätön" ei pidä 5 artiklan 6, 7 ja 8 h) kappaleen osalta tulkita rajoittavan yleisiä tavoitteita niin kuin ne on asetettu 1 artiklassa. Vanhemman virkamiehen vahvistus on riittävä näiden määräysten vaatimusten täyttämiseksi.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, osapuolten asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Washingtonissa 16 päivänä huhtikuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BERMUDAN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA BERMUDAN VÄLILLÄ LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI

Suomen tasavallan hallitus ja Bermudan hallitus, jotka haluavat täydentää 16 päivänä huhtikuuta 2009 tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta tekemällä sopimuksen luonnollisten henkilöiden tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat luonnolliset henkilöt

Tätä sopimusta sovelletaan luonnollisiin henkilöihin, jotka asuvat yhdessä osapuolessa tai molemmissa osapuolissa.

2 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Bermudan osalta: kaikki Bermudan määräämät verot, jotka ovat pääasiallisesti samanluonteisia kuin ne Suomessa tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan, pois lukien yrityksen maksamien palkkojen yhteismäärän perusteella suoritettava vero;

(jäljempänä "Bermudan vero");

b) Suomen osalta:

1) valtion tulovero (ansiotulo);

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

(jäljempänä "Suomen vero")

2. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita määrätään sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen luonnollisia henkilöitä koskevaan verolainsäädäntöönsä tehdyistä merkittävistä muutoksista.

3 artikla
Yleiset määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "osapuoli" tarkoittaa Bermudaa tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää; "osapuolet" tarkoittaa Bermudaa ja Suomea;

b) "Bermuda" tarkoittaa Bermudan saaria;

c) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Bermudan osalta the Minister of Finance tai ministerin valtuutettu edustaja;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

e) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

f) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota osapuolen yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa osapuolessa olevien paikkojen välillä.

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä osapuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

4 artikla
Osapuolessa asuva henkilö

1. Tätä sopimusta sovellettaessa ilmaisu "osapuolessa asuva henkilö" tarkoittaa:

a) Suomessa, kun kyseessä on luonnollinen henkilö, sellaista luonnollista henkilöä, joka on Suomen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella. Tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

b) Bermudalla, kun kyseessä on luonnollinen henkilö, sitä joka Bermudan lainsäädännön mukaan on siellä vakinaisesti asuva;

2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappaleen määräysten mukaan asuu kummassakin osapuolessa, hänen asemansa määritetään seuraavasti:

a) hänen katsotaan asuvan vain siinä osapuolessa, jossa hänen käytettävänään on vakinainen asunto; jos hänen käytettävänään on vakinainen asunto molemmissa osapuolissa, hänen katsotaan asuvan vain siinä osapuolessa, johon hänen henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteensa ovat kiinteämmät (elinetujen keskus);

b) jos ei voida ratkaista, kummassa osapuolessa hänen elinetujensa keskus on, tai jos hänen käytettävänään ei ole vakinaista asuntoa kummassakaan osapuolessa, hänen katsotaan asuvan vain siinä osapuolessa, jossa hän oleskelee pysyvästi;

c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa osapuolissa tai ei oleskele pysyvästi kummassakaan niistä, osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ratkaistava asia keskinäisin sopimuksin.

5 artikla
Työtulo

1. Jollei 6, 7, 8 ja 9 artiklan määräyksistä muuta johdu, verotetaan palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä, jonka osapuolessa asuva henkilö saa epäitsenäisestä työstä, vain tässä osapuolessa, jollei työtä tehdä toisessa osapuolessa. Jos työ tehdään tässä toisessa osapuolessa, työstä saadusta hyvityksestä voidaan verottaa tässä toisessa osapuolessa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka osapuolessa asuva henkilö saa toisessa osapuolessa tekemästään epäitsenäisestä työstä, vain ensiksi mainitussa osapuolessa, jos:

a) saaja oleskelee toisessa osapuolessa yhdessä jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä, enintään 183 päivää 12 kuukauden ajanjaksona, joka alkaa tai päättyy kyseisen verovuoden aikana; ja

b) hyvityksen maksaa sellainen työnantaja tai se maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei ole toisessa osapuolessa asuva; ja

c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää liikepaikkaa, joka työnantajalla on toisessa osapuolessa ja josta liiketoimintaa kokonaan tai osittain harjoitetaan.

3. Tämän artiklan 2 kappaletta ei sovelleta hyvitykseen, jonka osapuolessa asuva henkilö saa toisessa osapuolessa tekemästään epäitsenäisestä työstä ja jonka maksaa sellainen työnantaja tai joka maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei asu tässä toisessa osapuolessa, jos:

a) saaja suorittaa tämän työn aikana palveluja muulle henkilölle kuin työnantajalle ja tämä henkilö välittömästi tai välillisesti valvoo, ohjaa tai kontrolloi tapaa, jolla nämä palvelut suoritetaan, ja;

b) nämä palvelut ovat olennainen osa tämän henkilön harjoittamaa liiketoimintaa.

4. Edellä tässä artiklassa olevien määräysten estämättä voidaan hyvityksestä, joka saadaan osapuolen yrityksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämässä laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä epäitsenäisestä työstä, verottaa tässä osapuolessa.

6 artikla
Johtokunnan jäsenen palkkio

Johtokunnan jäsenen palkkiosta ja muusta samanlaisesta suorituksesta, jonka osapuolessa asuva henkilö saa toisessa osapuolessa asuvan yhtiön hallituksen tai muun sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verottaa tässä toisessa osapuolessa.

7 artikla
Taiteilijat ja urheilijat

1. Tulosta, jonka osapuolessa asuva henkilö saa viihdetaiteilijana, kuten teatteri- tai elokuvanäyttelijänä, radio- tai televisiotaiteilijana, muusikkona tai urheilijana, toisessa osapuolessa harjoittamastaan henkilökohtaisesta toiminnasta, voidaan verottaa tässä toisessa osapuolessa.

2. Milloin tulo, joka saadaan viihdetaiteilijan tai urheilijan tässä ominaisuudessaan harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta, ei tule viihdetaiteilijalle tai urheilijalle itselleen, vaan toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, voidaan tästä tulosta verottaa siinä osapuolessa, jossa viihdetaiteilija tai urheilija harjoittaa toimintaansa.

8 artikla
Eläkkeet

1. Eläkkeestä ja muusta etuudesta, joka toistuvasti tai kertakorvauksena suoritetaan osapuolen sosiaalivakuutuslainsäädännön tai osapuolen järjestämän muun julkisen sosiaaliturvan mukaan, tai elinkorosta, joka kertyy osapuolesta, voidaan verottaa tässä osapuolessa.

2. Ilmaisulla "elinkorko" tarkoitetaan tässä artiklassa vahvistettua rahamäärää, joka vahvistettuina ajankohtina joko elinkautena tai yksilöitynä taikka määritettävissä olevana aikana toistuvasti maksetaan ja joka perustuu velvoitukseen toimeenpanna maksut täyden raha- tai rahanarvoisen suorituksen (muun kuin tehdyn työn) vastikkeeksi.

9 artikla
Julkinen palvelus

1. a) Palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä (eläkettä lukuun ottamatta), jonka osapuoli, sen valtiollinen osa tai julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa luonnolliselle henkilölle työstä, joka tehdään tämän osapuolen, osan tai yhteisön tai viranomaisen palveluksessa, verotetaan vain tässä osapuolessa.

b) Tällaisesta palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain toisessa osapuolessa, jos työ tehdään tässä osapuolessa ja luonnollinen henkilö on tässä osapuolessa asuva eikä hänestä tullut tässä osapuolessa asuvaa vain tämän työn tekemiseksi.

2. Tämän sopimuksen 5, 6 ja 7 artiklan määräyksiä sovelletaan palkkaan ja muuhun samanlaiseen hyvitykseen, joka maksetaan osapuolen, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä.

10 artikla
Opiskelijat

Rahamääristä, jotka opiskelija tai liikealan harjoittelija, joka asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan osapuolessa asui toisessa osapuolessa ja joka oleskelee ensiksi mainitussa osapuolessa yksinomaan koulutuksensa tai harjoittelunsa vuoksi, saa elatustaan, koulutustaan tai harjoitteluaan varten, ei veroteta tässä osapuolessa, edellyttäen, että rahamäärät kertyvät tämän osapuolen ulkopuolella olevista lähteistä.

11 artikla
Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

1. Bermudalla kaksinkertainen verotus vältetään Bermudan lainsäädännön mukaisesti.

2. Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka koskee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista, muuta johdu (sikäli kuin tämä lainsäädäntö ei vaikuta tässä esitettyyn yleiseen periaatteeseen), kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa seuraavasti:

a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Bermudalla, Suomen on vähennettävä tämän henkilön Suomen verosta Bermudan lainsäädännön mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua Bermudan veroa vastaava määrä, joka lasketaan saman tulon perusteella kuin minkä perusteella Suomen vero lasketaan.

b) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo on sopimuksen määräyksen mukaan vapautettu verosta Suomessa, Suomi voi kuitenkin tämän henkilön muusta tulosta suoritettavan veron määrää laskiessaan ottaa lukuun sen tulon, joka on vapautettu verosta.

12 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos luonnollinen henkilö katsoo, että osapuolen tai molempien osapuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi, näiden osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai ensimmäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

13 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta.

2. Sopimusta sovelletaan:

a) Bermudalla:

Bermudan veron osalta, veroon, joka määrätään miltä tahansa sellaiselta huhtikuun mukaiselta verovuodelta, joka alkaa tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) Suomessa:

Suomen veron osalta, veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen estämättä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 16 päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan ja Bermudan välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta sovelletaan.

14 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista sinä päivänä, jona 16 päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan ja Bermudan välillä päivänä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washingtonissa 16 päivänä huhtikuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BERMUDAN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA BERMUDAN VÄLILLÄ LAIVOJA TAI ILMA-ALUKSIA KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ KÄYTTÄVIEN YRITYSTEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI

Suomen tasavallan hallitus ja Bermudan hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "osapuoli" tarkoittaa Suomea tai Bermudaa sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää; "osapuolet" tarkoittaa Suomea ja Bermudaa;

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

c) "Bermuda" tarkoittaa Bermudan saaria;

d) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;

e) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

f) "osapuolessa asuva henkilö" tarkoittaa

1) Suomessa henkilöä, joka on Suomen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, rekisteröintipaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella; tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

2) Bermudalla luonnollista henkilöä, joka on vakinaisesti Bermudalla asuva, ja yhtiötä, yhtymää tai muuta yksikköä, joka on luotu Bermudan lainsäädännön mukaan; edellytyksenä on, että Bermudan lainsäädännön mukaan luotua yksikköä ei ole katsottava Bermudalla asuvaksi, jos sitä ei tosiasiallisesti johdeta Bermudalla;

g) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

h) "osapuolen yritys" tarkoittaa yritystä, jonka toimintaa osapuolessa asuva henkilö harjoittaa;

i) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota osapuolen yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa osapuolessa olevien paikkojen välillä;

j) "laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämisestä saatu tulo" tarkoittaa tuloja, bruttotuloja ja voittoja, jotka kertyvät:

1) tällaisesta laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä matkustajien tai lastin kuljettamiseen;

2) laivojen tai ilma-alusten tilausperusteisesta (charter) vuokralle antamisesta, jos vuokralle antaminen on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

3) lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynnistä ja palvelujen suorittamisesta tällaisen käyttämisen yhteydessä joko yritystä itseään varten tai jotakin muuta yritystä varten, jos tällainen lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynti tai palvelujen suorittaminen välittömästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

4) tavarankuljetukseen käytetyn kontin (siihen luettuna perävaunu ja vastaavanlainen kontinkuljetuskalusto) käytöstä, kunnossapidosta tai vuokralleannosta, jos käyttö, kunnossapito tai vuokralleanto välittömästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

5) korosta varoille, jotka on talletettu välittömästi laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämisen yhteydessä;

k) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2) Bermudan osalta the Minister of Finance tai valtuutettu edustaja.

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä osapuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

2 artikla
Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

1. Tulosta, jonka osapuolen yritys saa laivan tai ilma-aluksen käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen, verotetaan vain tässä osapuolessa.

2. Voitosta, jonka osapuolen yritys saa laivan tai ilma-aluksen tai laivan tai ilma-aluksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen liittyvän irtaimen omaisuuden luovutuksesta, verotetaan vain tässä osapuolessa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös tuloon ja voittoon, jonka osapuolen yritys saa osallistumisesta pooliin, yhteiseen liiketoimintaan tai kansainväliseen kuljetusjärjestöön.

3 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos henkilö katsoo, että osapuolen tai molempien osapuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi, näiden osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai ensimmäisen kerran tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

4 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta. Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 16 päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan ja Bermudan välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta sovelletaan.

5 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista sinä päivänä, jona 16 päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan ja Bermudan välillä päivänä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washingtonissa 16 päivänä huhtikuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BERMUDAN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA BERMUDAN VÄLILLÄ KESKINÄISESTÄ SOPIMUSMENETTELYSTÄ ETUYHTEYDESSÄ KESKENÄÄN OLEVIEN YRITYSTEN TULON OIKAISEMISEN YHTEYDESSÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Bermudan hallitus, jotka haluavat tehdä sopimuksen keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

Tätä sopimusta sovelletaan tulosta ja voitosta kannettaviin veroihin.

2 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tätä sopimusta sovellettaessa:

a) "osapuoli" tarkoittaa Bermudaa tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

c) "Bermuda" tarkoittaa Bermudan saaria;

d) "osapuolessa asuva henkilö" tarkoittaa

1) Suomessa henkilöä, joka on Suomen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, rekisteröintipaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella; tämä ilmaisu ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on Suomessa verovelvollinen vain Suomessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella;

2) Bermudalla luonnollista henkilöä, joka on vakinaisesti Bermudalla asuva, ja yhtiötä, yhtymää tai muuta yksikköä, joka on luotu Bermudan lainsäädännön mukaan; edellytyksenä on, että Bermudan lainsäädännön mukaan luotua yksikköä ei ole katsottava Bermudalla asuvaksi, jos sitä ei tosiasiallisesti johdeta Bermudalla;

e) ilmaisua "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

f) "osapuolen yritys" tarkoittaa yritystä, jonka toimintaa osapuolessa asuva henkilö harjoittaa;

g) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa

1) Bermudan osalta the Minister of Finance tai valtuutettu edustaja;

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi.

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella ilmaisulla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, joihin sopimusta sovelletaan, ja tässä osapuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija ilmaisulle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

3 artikla
Etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemiseen sovellettavat periaatteet

Milloin:

a) osapuolen yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisen osapuolen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta, taikka

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat sekä osapuolen yrityksen että toisen osapuolen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan niiden pääomasta,

noudatetaan seuraavaa:

Jos jommassakummassa tapauksessa yritysten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän mukaisesti.

4 artikla
Keskinäiset sopimusmenettelyt

1. Jos yritys katsoo, että tapauksessa, johon tätä sopimusta sovelletaan, ei ole noudatettu 3 artiklassa esitettyjä periaatteita, se voi, kyseisen osapuolen sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa sen kotipaikka on. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se toimenpide ensimmäisen kerran annettiin tiedoksi, joka on tai todennäköisesti on 3 artiklassa esitettyjen periaatteiden vastainen. Toimivaltaisen viranomaisen on sitten viipymättä ilmoitettava asiasta toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

5 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien loppuunsaattamisesta. Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tätä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 16 päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan ja Bermudan välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta sovelletaan.

6 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen jonkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kuuden kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista sinä päivänä, jona 16 päivänä huhtikuuta 2009 Suomen tasavallan ja Bermudan välillä päivänä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

N:o 87

Tehty Washingtonissa 16 päivänä huhtikuuta 2009, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN PUOLESTA:

BERMUDAN HALLITUKSEN

PUOLESTA:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.