83/2009

Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA

SUOMEN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

AUSTRALIAN PUOLUSTUS- MINISTERIÖN,

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIN,

ITALIAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN,

RANSKAN TASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIN,

RUOTSIN PUOLUSTUSVOIMIEN

JA

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN

VÄLILLÄ

OHJELMISTORADIOTEKNOLOGIAA KOSKEVASTA COALWNW-OHJELMASTA

JOHDANTO

Suomen hallituksen puolesta toimiva Suomen puolustusministeriö, Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriö, Australian puolustusministeriö, Espanjan kuningaskunnan puolustusministeriö, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeri, Italian tasavallan puolustusministeriö, Ranskan tasavallan puolustusministeri, Ruotsin puolustusvoimat ja Saksan liittotasavallan puolustusministeriö, jotka

jakavat yhteisen kiinnostuksen puolustukseen,

tunnistavat puolustustarvikkeiden standardoinnin, järkiperäistämisen ja yhteentoimivuuden tuomat edut,

tahtovat parantaa keskinäistä tavanomaista puolustuskykyään soveltamalla kehitteillä olevaa teknologiaa,

jakavat keskinäisen tarpeen tehostaa yhteenliittymän yhteistoimintaa hyödyntämällä kehitteillä olevaa teknologiaa, joka tarjoaa uusia viestintäpalveluja,

haluavat koekäyttää selkeitä, helppokäyttöisiä ja turvallisia, saumattomasti toimivia keskinäisiä sotilasviestintäyhteyksiä, jotka perustuvat yhteenliittymän laajakaistaisella aaltomuodolla toimivaan COALWNW-teknologiaan (Coalition Wideband Networking Waveform, COALWNW), ja

tunnustavat COALWNW-yhteistyön edut tehtyään ohjelmistoradioteknologiaa koskevia selvityksiä, tutkimuksia ja tutkivaa kehittämistyötä,

ovat sopineet seuraavaa:

I JAKSO

TERMIEN JA LYHENTEIDEN MÄÄRITELMÄT

Osapuolet ovat yhdessä sopineet seuraavista tässä pöytäkirjassa käytettyjen termien ja lyhenteiden määritelmistä:

COALWNW 
Yhteenliittymän laajakaistainen aaltomuoto (Coalition Wideband Networking Waveform) 
Hanke 
Hankesopimuksessa kuvattu erityinen yhteistyö. 
Hankekeksintö  
Minkä tahansa tekniikan alan keksintö, joka on uusi ja keksinnöllinen, jota voidaan käyttää teollisesti ja joka on keksitty tai tehty (kehitetty tai "ensimmäisenä sovellettu käyttöön") hankkeessa tehdyssä työssä. Ilmauksella "ensimmäisenä sovellettu käyttöön" tarkoitetaan ensimmäistä esittelyä, joka riittää osoittamaan keksinnön alan ammattilaiselle, että keksintö on käyttökelpoinen aiottuun tarkoitukseen aiotussa ympäristössä. 
Hankemateriaali 
Hankkeessa yhteisesti hankitut tai käytettäväksi luovutetut materiaalit, varusteet, lopputuotteet, alajärjestelmät, komponentit, erikoistyövälineet tai testauslaitteet. 
Hankesopimus  
Pöytäkirjan mukainen täytäntöönpanojärjestely, jossa määritellään yksityiskohtaisesti yksittäisen hankkeen yhteistyön ehdot.  
Hanketieto 
Hanketta varten luovutettu tai siinä tuotettu tai käytetty tieto. 
Hankkeen taustatieto 
 Tieto, jota ei tuoteta hankkeessa. 
Hankkeen tulostieto  
Hankkeessa tuotettu tieto.  
Kolmas osapuoli 
Muu valtio kuin osapuolen valtio ja luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka valtio ei ole osapuolen valtio. 
Lataaminen 
Aaltomuodolla toimivan ohjelmiston muuntaminen tai mukauttaminen täysin käyttökelpoiseksi eri ohjelmistoradioiden kohdealustalla. 
Mahdollinen toimeksisaaja 
Yhteisö, joka tekee tarjouksen osapuolen sopijaviraston kilpailuttaessa sopimuksen ja jolla on oikeus saada vientivalvonnan alaista tietoa, jos kilpailuttamiseen sisältyy tällaisen tiedon luovuttaminen. 
Muut kuin rahalliset kustannukset 
Hankekustannukset, joista vastataan muilla kuin rahallisilla suorituksilla. 
Määrätty turvallisuus- viranomainen (Designated Security Authority, DSA)  
Turvallisuusviranomainen, jonka kansalliset viranomaiset ovat nimenneet vastaamaan tämän ohjelman kansallisten yritysturvallisuusnäkökohtien koordinoinnista ja toteuttamisesta. 
Ohjelma 
Tähän pöytäkirjaan perustuva toiminta kokonaisuudessaan. 
Osapuoli 
Tämän pöytäkirjan allekirjoittaja, jota edustavat sen sotilas- ja siviilihenkilöstö. Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa toimeksisaajat ja toimeksisaajien tukihenkilöstö eivät ole osapuolten edustajia. 
Patentti 
Valtion myöntämä tai yhtä useamman valtion puolesta toimivan alueellisen viraston myöntämä oikeus estää muita valmistamasta, käyttämästä, tuomasta maahan, myymästä tai tarjoutumasta myymään keksintöä. Patentilla tarkoitetaan mitä tahansa kansallisessa laissa määriteltyä patenttia tai vastaavaa lakiin perustuvaa suojaa, mukaan lukien jaetut, jatketut, uudistetut ja laajennetut patentit niiden osapuolten osalta, joita asia koskee.  
Puolustustarkoitukset 
Osapuolen puolustusvoimien suorittama tai niitä varten suoritettava valmistus tai muu käyttö missä tahansa osassa maailmaa. 
Rahalliset kustannukset 
Hankekustannukset, joista vastataan rahallisilla suorituksilla. 
Sopijavirasto 
Osapuolen valtio-organisaatioon kuuluva yhteisö, jolla on valtuudet tehdä, hallinnoida ja irtisanoa sopimuksia. 
Sopijavirkamies 
Osapuolen sopijavirastoa edustava henkilö, jolla on valtuudet tehdä, hallinnoida ja irtisanoa sopimuksia. 
Sopimuksen tekeminen 
Tarvikkeiden tai palvelujen hankinta sopimuksella osapuolten valtio-organisaatioiden ulkopuolisista lähteistä. Sopimuksen tekemiseen sisältyy tarvittavien tarvikkeiden ja palvelujen määrittely (mutta ei niistä päättäminen), niiden hankintojen kilpailuttaminen ja hankintalähteiden valitseminen, sopimusten laadinta ja tekeminen sekä kaikki sopimushallinnon vaiheet. 
Sopimus 
Kansallisen lainsäädännön mukainen keskinäisesti sitova oikeussuhde, joka velvoittaa toimeksisaajan toimittamaan tarvikkeita tai palveluja ja jotkin tai kaikki osapuolet maksamaan niistä. 
Teollis- ja tekijänoikeudet 
Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyn Maailman kauppajärjestön sopimuksen mukaisesti kaikki tekijänoikeudet ja niihin liittyvät oikeudet, kaikki keksintöihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien patenttioikeudet), kaikki rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin liittyvät oikeudet (mukaan lukien palvelumerkit), rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallit, julkistamaton tieto (mukaan lukien ammattisalaisuudet ja taitotieto), integroitujen piirien piirimallit, maantieteelliset merkinnät ja muut oikeudet, jotka perustuvat luovaan toimintaan yritystoiminnan, tieteen, kirjallisen ilmaisun ja taiteen aloilla. 
Tieto 
Millä tahansa tavalla välitettävä tietämys riippumatta sen muodosta tai lajista, mukaan lukien mutta ei yksinomaan tieteellinen, tekninen tai liiketoimintaan tai talouteen liittyvä tietämys, ja mukaan lukien myös valokuvat, raportit, käsikirjat, uhkatieto, kokeilutieto, testitieto, ohjelmistot, mallit, spesifikaatiot, prosessit, tekniikat, keksinnöt, piirustukset, tekniset tekstit, äänitallenteet, kuvitukset ja muut graafiset esitykset, riippumatta siitä, onko ne tallennettu magneettinauhalle, tietokonemuistiin vai muuhun muotoon ja ovatko ne teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia. 
Toimeksisaaja 
Yhteisö, jonka kanssa osapuolen sopijavirasto on tehnyt sopimuksen. 
Toimeksisaajan tuki- henkilöstö 
Henkilöt, jotka on nimenomaisesti nimetty antamaan osapuolelle hallinnollisia, johtamiseen liittyviä, tieteellisiä tai teknisiä tukipalveluja tukisopimuksen perusteella. 
Toiminnallisen tason dokumentaatio 
Dokumentaatio, jossa määritellään tuotteen toiminnalliset ominaisuudet (eli tuotevaatimukset) ja menetelmä kyseisten vaatimusten mukaisuuden osoittamiseksi. 
Toiminta- ja vaihesuunnitelma  
Hankesopimuksen liite, jossa kuvataan hankkeen toimitusvaatimukset ja vaiheet. 
Turvallisuusluokiteltu tieto 
Virallinen tieto, joka on suojattava kansallisen turvallisuuden vuoksi ja joka on osoitettu sellaiseksi turvallisuusluokitusmerkinnällä. Tämä tieto voi olla suullisessa, visuaalisessa, magneettisessa tai asiakirjan muodossa tai välineistön taikka teknologian muodossa. 
Vaihetason dokumentaatio 
Dokumentaatio, jossa määritellään alajärjestelmän toiminnalliset ominaisuudet ja rajapinnan ominaisuudet suhteessa yleisiin järjestelmävaatimuksiin, mukaan lukien suunnittelun reunaehdot ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat todentamismenetelmät. 
Valvottu turvallisuusluokittele- maton tieto 
Turvallisuusluokittelematon tieto, jonka saatavuutta tai jakelua rajoitetaan sovellettavien kansallisten säädösten tai määräysten mukaisesti. Tällaista tietoa voi olla tieto, jonka turvallisuusluokitus on poistettu mutta jota valvotaan edelleen.  
Virtuaalinen hanke- toimisto  
Toimisto, jossa käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa hankkeen hallinnointiin ja päivittäiseen työskentelyyn eri puolilla maata tai maailmaa työskentelevän hankehenkilöstön kanssa. 
Yhteentoimivuus Kahden tai useamman järjestelmän tai komponentin kyky tehokkaasti vaihtaa ja käyttää uudelleen tietoainesta ja muuta tietoa sekä käyttää vaihdettua tietoainesta ja muuta tietoa ilman operaattorin erityisiä toimenpiteitä. 

SECTION I

DEFINITIONS OF TERMS AND ABBREVIATIONS

The Participants have decided jointly upon the following definitions of terms and abbreviations used in this Memorandum of Understanding (MOU):

Allocated Baseline 
The documentation defining a subsystem"s functional and interface characteristics in relation to the overall system requirements, including design constraints and verification methods required to demonstrate that requirements have been met. 
Classified Information 
Official Information that requires protection in the interests of national security and is so designated by the application of a security classification marking. This Information may be in oral, visual, magnetic, or documentary form or in the form of equipment or technology. 
COALWNW 
Coalition Wideband Networking Waveform 
CICG 
COALWNW Information Control Guide 
Contract 
Any mutually binding legal relationship under national laws that obligates a Contractor to furnish supplies or services, and obligates any or all of the Participants to pay for them. 
Contracting 
The obtaining of supplies or services by Contract from sources outside the governmental organizations of the Participants. Contracting includes a description (but not determination) of supplies and services required, solicitation and selection of sources, preparation and award of Contracts, and all phases of Contract administration. 
Contracting Agency 
The entity within the governmental organization of a Participant that has authority to enter into, administer, or terminate Contracts. 
Contracting Officer 
A person representing a Contracting Agency of a Participant who has the authority to enter into, administer, or terminate Contracts. 
Contractor 
Any entity awarded a Contract by a Participant"s Contracting Agency. 
Contractor Support Personnel 
Persons specifically identified as providing administrative, managerial, scientific, or technical support services to a Participant under a support Contract. 
Controlled Unclassified Information 
Unclassified Information to which access or distribution limitations have been applied in accordance with applicable national laws or regulations. It could include Information that has been declassified but remains controlled.  
Defense Purposes 
Manufacture or other use in any part of the world by or for the armed forces of any of the Participants. 
Designated Security Authority (DSA) 
The security authority designated by national authorities to be responsible for the coordination and implementation of national industrial security aspects of this Project. 
Functional Baseline 
The documentation describing a product"s functional characteristics (that is, the product requirements) and the method used to demonstrate that those requirements have been met. 
Financial Costs 
Project costs met with monetary contributions. 
IA 
Information Assurance 
ICD 
Interface Control Document  
Information 
Knowledge that can be communicated by any means, regardless of form or type, including, but not limited to, that of a scientific, technical, business, or financial nature, and also including photographs, reports, manuals, threat data, experimental data, test data, computer software, designs, specifications, processes, techniques, inventions, drawings, technical writings, sound recordings, pictorial representations, and other graphical presentations, whether in magnetic tape, computer memory, or any other form, and whether or not subject to Intellectual Property rights. 
Intellectual 
Property  In accordance with the World Trade Organization Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights of April 15, 1994, all copyright and related rights, all rights in relation to inventions (including Patent rights), all rights in registered and unregistered trademarks (including service marks), registered and unregistered designs, undisclosed Information (including trade secrets and know-how), layout designs of integrated circuits, geographical indications, and any other rights resulting from creative activity in the industrial, scientific, literary, and artistic fields. 
Interoperability 
The ability of two or more systems or components to effectively exchange and reuse data and other Information and to use the data and Information that has been exchanged without special effort by the operator. 
Non-financial Costs 
Project costs met with non-monetary contributions. 
NPO 
National Project Officer  
Participant 
A signatory to this MOU represented by its military and civilian personnel. Contractors and Contractor Support Personnel will not be representatives of a Participant under this MOU. 
Patent 
Grant by any Government or a regional office acting for more than one Government of the right to exclude others from making, using, importing, selling, or offering to sell an invention. The term refers to any and all patents as defined by national law or like statutory protection, including for those Participants concerned, divisions, continuations, renewals, and extensions of any of these.  
Plan of Action and Milestones (POA & M) 
An Annex to a PA that provides a description of the Project"s delivery requirements and milestones. 
Port 
The modification or adaptation of WF software to be fully operable on a different SDR target platform. 
Program 
The entire effort to be pursued under this MOU. 
Project 
Specific collaborative activity described in a Project Arrangement. 
Project Arrangement (PA) 
An implementing arrangement under the MOU which specifically details the terms of collaboration on a specific Project.  
Project Background Information 
Information not generated in the performance of a Project. 
Project Equipment 
Any material, equipment, end item, subsystem, component, special tooling, or test equipment jointly acquired or provided for use in a Project. 
Project Foreground Information 
Information generated in the performance of a Project. 
Project Information 
Any Information provided to, generated in, or used in a Project. 
Project Invention 
Any invention in any field of technology, provided it is new, involves an inventive step, is capable of industrial application, and is formulated or made (conceived or "first actually reduced to practice") in the course of work performed under a Project. The term "first actually reduced to practice" means the first demonstration, sufficient to establish to one skilled in the art to which the invention pertains, of the operability of an invention for its intended purpose and in its intended environment. 
Prospective Contractor 
Any entity that seeks to enter into a Contract to be awarded by a Participant"s Contracting Agency and that, in the case of a solicitation involving the release of export-controlled Information, is eligible to receive such Information. 
SDR 
Software Defined Radio 
STANAG 
NATO Standardization Agreement 
SC 
Steering Committee 
TPO 
Team Project Officer defined as the Virtual Project Office team leader who is selected by the NPOs. 
Third Party 
A government other than the Government of a Participant and any person or other entity whose government is not the Government of a Participant. 
Virtual Project Office (VPO) 
An office that uses computer and telecommunications technologies to manage the Project and to routinely work with Project personnel located throughout a country or the world. 
WF 
Waveform 

II JAKSO

TAVOITTEET

2.1. Tämän COALWNW-ohjelman tavoitteena on luoda yleiset periaatteet, joita sovelletaan tämän pöytäkirjan mukaisten hankkeiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja hallinnointiin. Toteuttaakseen COALWNW-ohjelman kunkin vaiheen osapuolet tekevät tämän pöytäkirjan mukaiset hankesopimukset. Hankesopimus on vähintään kahden osapuolen allekirjoitettava.

2.2. Kutakin hankesopimusta koskevat yksityiskohtaiset määräykset ovat tämän pöytäkirjan mukaiset, ja niihin sisältyy määräykset hankesopimuksen tavoitteista, toiminnan laajuudesta, tehtävänjaosta, talousjärjestelyistä ja turvallisuusluokituksesta sekä tarpeen mukaan muita määräyksiä.

2.3. COALWNW-ohjelma toteutetaan kolmessa vaiheessa:

2.3.1. Vaihe 1: Määritellään yhteenliittymän yhteistoimintaa koskevat yhteiset operatiiviset vaatimukset, laaditaan COALWNW-tuotteen operatiivisia vaatimuksia koskeva asiakirja ja luonnostellaan toiminnallisen tason ja vaihetason dokumentaatioon kuuluvat spesifikaatiot sekä muut tässä vaiheessa tarvittavat spesifikaatiot.

2.3.2. Vaihe 2: Vaiheen 1 tulosten perusteella suunnitellaan ja kehitetään yksi tai useampi ohjelmistoradion aaltomuotosovellus, jonka osapuolet voivat ladata kansallisiin radioihinsa. Tämän vaiheen aikana aaltomuoto integroidaan kaupalliseen kryptografiaan, jotta varma yhteentoimivuus voidaan osoittaa kansallisella tasolla.

2.3.3. Vaihe 3: Testataan yhteentoimivuutta käyttämällä osapuolten ohjelmistoradioita. Vaiheen 3 aikana osapuolet lisäksi

2.3.3.1. selvittävät yhteisiä koetoimintoja ja toimintaratkaisuja,

2.3.3.2. varmistavat osapuolten yrityskumppanien koodaamien eri aaltomuotojen yhteentoimivuuden,

2.3.3.3. validoivat COALWNW-turvallisuusarkkitehtuurin koekäyttämällä ja sertifioimalla toimintavarmat, yhteentoimivat viestintäyhteydet.

2.4. Ne osapuolet, jotka eivät allekirjoita hankesopimusta, eivät saa siihen perustuvia etuja, ja ne katsotaan kolmansiksi osapuoliksi hankesopimukseen nähden.

2.5. Tämä pöytäkirja ei estä osapuolia tekemästä muita kahdenvälisiä tai monenvälisiä ohjelmistoradiojärjestelyjä.

III JAKSO

TOIMINNAN LAAJUUS

3.1. Tähän ohjelmaan perustuva työ sisältää yleisesti seuraavat tehtävät:

3.1.1. Kootaan, järjestetään ja hyväksytään yhteistyössä yhteentoimivuusvaatimukset yhteenliittymän yhteisten toimintojen tukemiseksi, ja dokumentoidaan nämä operatiiviset ja tekniset vaatimukset perustan luomiseksi yhteenliittymän aaltomuodon toiminnalliselle määrittelylle.

3.1.2. Laaditaan toiminnallisen tason ja vaihetason dokumentaatioon kuuluvat spesifikaatiot yhteenliittymän olemassa olevien ja tulevien operatiivisten vaatimusten täyttämiseksi. Spesifikaatioiden on oltava riittävän perusteelliset, jotta osapuolet voivat tukeutua niihin suunnitellessaan ja kehittäessään yhteenliittymän laajakaistaista aaltomuotoa. Osapuolet laativat spesifikaatiot COALWNW-aaltomuodon kohdealustan vaatimuksista varmistaakseen, että osapuolten kohdealustat pystyvät tukemaan COALWNW-aaltomuodon toimintavarmaa soveltamista tämän pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti.

3.1.3. Suunnitellaan ja kehitetään COALWNW-aaltomuoto yhteisten konfiguraationhallintaprosessien avulla, ja viimeistellään toiminnallisen tason ja vaihetason dokumentaatioon kuuluvat spesifikaatiot.

3.1.4. Kehitetään yhteinen konfiguraationhallintamenettely ja tehdään testaus- ja sertifiointiteknistä yhteistyötä koko ohjelman ajan. Yhteinen testaus suoritetaan sovituissa kehitysvaiheissa.

3.1.5. Integroidaan COALWNW-aaltomuoto kaupalliseen kryptografiaan. Osapuolet päättävät yhteisistä turvallisuustestauksen suunnitelmista, tekniikasta ja sertifiointivaatimuksista.

3.1.6. Suoritetaan koekäyttöä, kokeiluja ja testejä kunkin hankkeen sovituissa vaiheissa COALWNW-tuotteen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

3.1.7. Kun COALWNW-aaltomuodon suunnittelu, kehittäminen ja sertifiointi on saatettu onnistuneesti päätökseen, tarkistetaan hankkeen spesifikaatiot ja toimitetaan ne Natolle harkittaviksi Naton standardointisopimukseksi.

IV JAKSO

HALLINTO (ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT)

4.1. Tätä ohjelmaa johtaa ja hallinnoi osapuolten puolesta organisaatio, joka koostuu ohjauskomiteasta ja COALWNW-ohjelman virtuaalisesta hanketoimistosta, jota johtaa hankkeen pääjohtaja. Virtuaalinen hanketoimisto toimii ohjauskomitean alaisuudessa tämän pöytäkirjan mukaisesti. Hankkeen pääjohtajalla on ensisijainen vastuu hankkeen tehokkaasta toteuttamisesta, tehokkaasta hallinnoinnista ja johtamisesta tämän pöytäkirjan mukaisesti.

4.2. Kukin osapuoli nimeää ohjauskomiteaan edustajan ja tälle varahenkilön. Ohjauskomitea kokoontuu tarvittaessa tai edustajan pyynnöstä. Ohjauskomitea käsittelee tähän pöytäkirjaan liittyvät asiat täysistunnossa ja yksittäisiin hankesopimuksiin liittyvät asiat hankekohtaisissa istunnoissa. Ohjauskomitean kokousten puheenjohtajana toimii Yhdysvaltojen puolustusministeriön edustaja tai tämän varahenkilö. Ohjauskomitean päätökset tehdään yksimielisesti. Jollei ohjauskomitea pysty tekemään päätöstä oikea-aikaisesti, kukin ohjauskomiteassa oleva edustaja saattaa päätettävän asian valtionsa ylemmän viranomaisen ratkaistavaksi. Ohjelman ja hankesopimuksen hyväksytyn toiminta- ja vaihesuunnitelman toteuttamista jatketaan keskeytyksettä hankkeen pääjohtajan johdolla, kunnes ylempi viranomainen on ratkaissut asian. Osapuolten kansallisten turvallisuusvirastojen toimivaltaan kuuluvat turvallisuuteen liittyvät päätökset eivät kuulu ohjauskomitean toimivaltaan.

4.3. Ohjauskomitea vastaa seuraavista:

4.3.1. Tämän pöytäkirjan valvonta johtotasolla.

4.3.2. Tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten muuttamista koskevien ehdotusten käsittely ja toimittaminen eteenpäin tämän pöytäkirjan XVIII jakson (Muuttaminen, luopuminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo) mukaisesti.

4.3.3. Ohjelman turvallisuusnäkökohtien valvonnan ylläpitäminen, mukaan lukien COALWNW-tiedon valvontaoppaan käsittely ja hyväksyminen ennen valvotun turvallisuusluokittelemattoman tiedon välittämistä.

4.3.4. Ehdotusten tekeminen osapuolille uusien osapuolten lisäämiseksi tämän pöytäkirjan XV jakson (Uusien osapuolten osallistuminen) mukaisesti.

4.3.5. Tämän pöytäkirjan XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) mukaisesti sallittujen kolmansille osapuolille tehtyjen myyntien ja siirtojen seuranta.

4.4. Ohjauskomiteassa toimivat hankesopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten edustajat muodostavat hankesopimuksen ohjauskomitean ja kokoontuvat hankesopimuksen ohjauskomiteana, ja niiden tehtävänä on

4.4.1. hyväksyä hankesopimuksen toiminta- ja vaihesuunnitelma, jonka hankkeen pääjohtaja saattaa ohjauskomitean käsiteltäväksi. Hankesopimuksen toiminta- ja vaihesuunnitelma sisältää, ei kuitenkaan yksinomaan, seuraavat osat:

4.4.1.1. hankkeen päävaiheet ja niihin liittyvät määräaikaistavoitteet.

4.4.1.2. valtioiden toimittama hanketieto ja hankemateriaali.

4.4.1.3. kriittisen polun toiminnat.

4.4.1.4. vaihtoehtoiset keinot vähentää riskejä,

4.4.2. tarkastaa hankkeen toteuttamisen etenemistä hankesopimuksessa määriteltyjen hankevaatimusten täyttämiseksi,

4.4.3. tarkastaa hankesopimuksen taloudellista tilannetta, jotta varmistetaan tämän pöytäkirjan V jakson (Taloutta koskevat määräykset) määräysten täyttäminen,

4.4.4. varmistaa kansalliset voimavarat ja rahoitus hankkeelle tämän pöytäkirjan V jakson (Taloutta koskevat määräykset) mukaisesti, jotta hanke voidaan toteuttaa. Tarvittaessa hyväksytään maksuaikataulut ja rahoitusmenettelyt. Kussakin hankesopimuksessa määriteltyjä kustannuksia seurataan, ja hankesopimuksen ohjauskomitea tarkistaa niitä tarvittaessa yksimielisellä päätöksellä hankesopimuksen kustannusten enimmäismäärän rajoissa.

4.4.5. ratkaista asiat, jotka hankkeen pääjohtaja saattaa ohjauskomitean käsiteltäviksi,

4.4.6. hyväksyä hallinnointi- ja valvontasuunnitelmat, jotka koskevat sellaisen hankemateriaalin siirtoa, jonka osapuolet luovuttavat hankkeen toteuttamisen tueksi tämän pöytäkirjan VIII jakson (Hankemateriaali) mukaisesti,

4.4.7. ratkaista mahdollisimman tehokkaasti yhdessä asianomaisen yhden tai useamman osapuolen vientivalvontaviranomaisten kanssa sellaiset vientivalvonta-asiat, jotka hankkeen pääjohtaja tai osapuolen edustaja ohjauskomiteassa saattaa käsiteltäviksi tämän pöytäkirjan IX jakson (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) 9.1.2.4. kohdan mukaisesti,

4.4.8. toimittaa hankkeen johdon ajantasaiset tiedot niille ohjauskomiteassa edustetuille pöytäkirjan osapuolille, jotka eivät osallistu hankesopimukseen.

4.4.9. Jollei Yhdysvaltojen puolustusministeriö osallistu hankesopimukseen, hankesopimuksen osapuolet valitsevat hankesopimuksen ohjauskomitealle puheenjohtajan osapuolten yksimielisellä päätöksellä.

4.5. Ohjelmaa hallinnoimaan perustetaan virtuaalinen hanketoimisto. Kukin osapuoli järjestää virtuaaliseen hanketoimistoon kansallisen edustuksen nimeämällä kansallisen hankejohtajan. Kansallisten hankejohtajien tehtävänä on

4.5.1. luovuttaa oikea-aikaiset, täsmälliset kansalliset tiedot ja toimintapanos ohjelmaa toteutettaessa,

4.5.2. tukea ohjelmaa koordinoimalla toimintoja kansallisten turvallisuusvirastojen kanssa,

4.5.3. kartoittaa/koordinoida kansallisia voimavaroja ja taustatietoa,

4.5.4. koordinoida hankkeessa toimivien kansallisten asiantuntijoiden toimintapanoksia,

4.5.5. laatia tähän pöytäkirjaan perustuvat hankesopimukset ja tehdä hankkeen pääjohtajalle ehdotukset hankesopimusten muuttamiseksi,

4.5.6. seurata tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavia vientivalvontajärjestelyjä sekä saattaa tarpeen mukaan hankkeen pääjohtajan käsiteltäviksi tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten täytäntöönpanoa mahdollisesti haittaavat vientivalvonta-asiat,

4.5.7. antaa määräaikaisia tilanneraportteja kansallisille edustajille,

4.5.8. koordinoida hankkeen pääjohtajan kanssa ehdotuksia osapuolten lisäämisestä tämän pöytäkirjan XV jakson (Uusien osapuolten osallistuminen) mukaisesti.

4.6. Kansalliset hankejohtajat valitsevat hankkeen pääjohtajan vastaamaan virtuaalisen hanketoimiston päällikkönä tämän pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja tähän pöytäkirjaan perustuvien hankkeiden päivittäisestä hallinnoinnista. Hankkeen pääjohtajan ja kansallisten hankejohtajien tehtävänä on yhdessä

4.6.1. hallinnoida tässä pöytäkirjassa kuvatun ohjelman kustannuksia, aikataulua ja suoritusvaatimuksia sekä teknisiä ja turvallisuus- ja talousasioita,

4.6.2. johtaa virtuaalista hanketoimistoa valmisteltaessa tämän jakson 4.4.1. kohdassa kuvattua hankesopimuksen toiminta- ja vaihesuunnitelmaa ja siihen tarvittavia muutoksia sekä laatia hankesuunnitelma kutakin hankesopimusta varten, esittää hankesuunnitelmat ohjauskomitean hyväksyttäviksi ja toteuttaa ohjauskomitean hyväksymät hankesuunnitelmat ja niiden muutokset,

4.6.3. hallinnoida virtuaalisen hanketoimiston toiminnan vaiheita/aikatauluja, hankkeen suoritusvaatimuksia, teknisiä riskejä ja turvallisuusvaatimusten mukaisuutta ohjauskomitean hyväksymän hankesopimuksen toiminta- ja vaihesuunnitelman perusteella,

4.6.4. saattaa ohjauskomitean käsiteltäviksi asiat, joita virtuaalinen hanketoimisto ei voi ratkaista,

4.6.5. tehdä ohjauskomitealle ehdotukset tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten muuttamisesta,

4.6.6. seurata tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavia vientivalvontajärjestelyjä sekä saattaa tarpeen ohjauskomitean käsiteltäviksi mukaan tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten täytäntöönpanoa mahdollisesti haittaavat vientivalvonta-asiat,

4.6.7. laatia ja toteuttaa ohjauskomitean hyväksyminä suunnitelmat, jotka koskevat osapuolten tämän pöytäkirjan VIII jakson (Hankemateriaali) mukaisesti luovuttaman hankemateriaalin siirron hallinnointia ja valvontaa,

4.6.8. laatia ohjelmaa koskeva COALWNW-tiedon valvontaopas ja esittää se ohjauskomitealle pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen sekä soveltaa valvontaopasta ohjauskomitean hyväksyttyä sen lopullisesti,

4.6.9. tehdä ohjauskomitealle ehdotukset osapuolten lisäämisestä tämän pöytäkirjan XV jakson (Uusien osapuolten osallistuminen) mukaisesti,

4.6.10. antaa ohjauskomitealle määräaikaiset tilanneraportit.

V JAKSO

TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

5.1. Tällä pöytäkirjalla ei luoda taloudellisia vastuita eikä muita kuin taloudellisia vastuita. Pöytäkirjaan perustuvissa hankesopimuksissa määrätään yksityiskohtaisesti yksittäisen hankkeen talousjärjestelyistä, ainakin hankkeen kokonaiskustannuksista ja kunkin osapuolen kustannusosuudesta.

5.2. Kukin osapuoli vastaa tasapuolisella osuudella kaikista rahallisista kustannuksista ja muista kuin rahallisista kustannuksista, jotka aiheutuvat sen suorittaessa, johtaessa ja hallinnoidessa kunkin hankesopimuksen mukaisia tehtäviään, mukaan lukien yleiskustannukset ja hallintokustannukset, ja kukin osapuoli saa tasapuolisen osuuden hankkeen tuloksista. Tässä pöytäkirjassa tasapuolinen osuus hankkeen tuloksista tarkoittaa hanketietojen saamista pöytäkirjan IX jakson (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) ja hankesopimuksen mukaisesti. Osapuolelle kuuluvat tehtävät määritellään hankesopimuksissa.

5.3. Osapuolet vastaavat niistä kustannuksista, jotka niille aiheutuu tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten mukaisten toimintojensa suorittamisesta, johtamisesta ja hallinnoinnista, ja kaikki tällaiset kustannukset katsotaan osaksi kunkin osapuolen panosta ohjelmaan. Näihin kustannuksiin sisältyvät osapuolten hankehenkilöstön palkat, matkakulut ja päivärahat sekä sopimuksiin liittyvät kustannukset.

5.4. Kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat osapuolelle yksinomaan sen kansallisista vaatimuksista, vastaa osapuoli itse.

5.5. Kaikista muista tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuulumattomista kustannuksista vastaa se osapuoli, jolle kustannukset aiheutuvat.

VI JAKSO

SOPIMUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

6.1. Jos osapuoli katsoo, että sen tehtävien suorittamiseksi tähän pöytäkirjaan perustuvan hankesopimuksen Toiminnan laajuus -jakson mukaisesti on välttämätöntä tehdä sopimus, se tekee sopimuksen kansallisia lakejaan, määräyksiään ja menettelyjään noudattaen.

6.2. Kun osapuoli tekee yksin sopimuksen tämän pöytäkirjan mukaisen tehtävän suorittamisesta, se vastaa yksin sopimuksen tekemisestä, eikä muilla osapuolilla ole tällaisesta sopimuksesta johtuvia vastuita.

6.3. Kunkin osapuolen sopijavirasto käy tarvittavat neuvottelut saadakseen oikeudet käyttää ja luovuttaa tämän pöytäkirjan IX jaksossa (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) edellytettävää hanketietoa. Kunkin osapuolen sopijavirasto sisällyttää mahdollisiin sopimuksiinsa (ja vaatii toimeksisaajiaan sisällyttämään alihankintasopimuksiin) asianmukaiset määräykset tämän pöytäkirjan vaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien pöytäkirjan IX jakso (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), X jakso (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto), XII jakso (Turvallisuus), XIII jakso (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) ja XVIII jakso (Muuttaminen, luopuminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo) ja mukaan lukien tämän pöytäkirjan, erityisesti tämän jakson 6.5. ja 6.6. kappaleen, mukaiset vientivalvontamääräykset. Sopimusta tehtäessä kunkin osapuolen sopijavirkamies tiedottaa mahdollisille toimeksisaajille niiden velvollisuudesta ilmoittaa välittömästi sopijavirastolle ennen sopimuksen tekemistä, koskeeko niitä mahdollisesti lupa tai sopimus, joka rajoittaa kyseisen osapuolen vapautta luovuttaa tietoa tai sallia sen käyttö. Lisäksi sopijavirkamies kehottaa mahdollisia toimeksisaajia välttämään parhaansa mukaan tekemästä uusia sopimuksia tai hankesopimuksia, jotka aiheuttavat rajoituksia.

6.4. Kukin osapuoli velvoittaa toimeksisaajansa oikeudellisesti olemaan siirtämättä edelleen tai muutoin käyttämättä muiden osapuolten luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tässä pöytäkirjassa ja siihen perustuvissa hankesopimuksissa sallittuihin tarkoituksiin. Toimeksisaajat velvoitetaan oikeudellisesti myös olemaan siirtämättä vientivalvonnan alaista tietoa edelleen toiselle toimeksisaajalle tai alihankkijalle, ellei tätä toimeksisaajaa tai alihankkijaa ole velvoitettu oikeudellisesti rajaamaan tiedon käyttö tässä pöytäkirjassa ja siihen perustuvissa hankesopimuksissa sallittuihin tarkoituksiin. Muut osapuolet saavat siirtää osapuolen tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten mukaisesti luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa edelleen toimeksisaajilleen ainoastaan, jos tässä kappaleessa edellytetyt oikeudelliset järjestelyt on tehty.

6.5. Kukin osapuoli velvoittaa mahdolliset toimeksisaajansa oikeudellisesti olemaan siirtämättä edelleen tai muutoin käyttämättä muun osapuolen luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen tekemiseen kilpailutettaessa sopimuksia, joilla edistetään tässä pöytäkirjassa ja siihen perustuvissa hankesopimuksissa sallittuja tarkoituksia. Mahdolliset toimeksisaajat eivät saa käyttää tällaista tietoa muuhun tarkoitukseen, ellei niiden kanssa tehdä sopimusta. Lisäksi mahdolliset toimeksisaajat velvoitetaan oikeudellisesti olemaan siirtämättä vientivalvonnan alaista tietoa edelleen mahdolliselle alihankkijalle, ellei tätä ole velvoitettu oikeudellisesti rajaamaan vientivalvonnan alaisen tiedon käyttöä tarjouksen tekemiseen kilpailutettaessa sopimuksia. Muut osapuolet saavat siirtää osapuolen tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten mukaisesti luovuttamaa vientivalvonnan alaista tietoa edelleen mahdollisille toimeksisaajilleen ainoastaan, jos tässä kappaleessa edellytetyt oikeudelliset järjestelyt on tehty. Tiedot vastaanottavat osapuolet ilmoittavat tiedot luovuttavan osapuolen pyynnöstä mahdolliset toimeksisaajansa ja mahdolliset alihankkijansa, jotka vastaanottavat tällaista vientivalvonnan alaista tietoa.

6.6. Jollei osapuolen sopijavirasto pysty hankkimaan riittäviä oikeuksia käyttää ja luovuttaa tämän pöytäkirjan IX jaksossa (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) edellytettävää hanketietoa tai jos sen toimeksisaajat tai mahdolliset toimeksisaajat ilmoittavat sille tiedon luovuttamisen ja käytön rajoituksista, ohjauskomiteassa toimiva kyseisen osapuolen jäsen ilmoittaa näistä rajoituksista muille ohjauskomitean jäsenille, jolloin ohjauskomitea voi kieltää hanketiedon siirtämisen kyseiselle toimeksisaajalle.

6.7. Osapuolten kansalliset hankejohtajat ilmoittavat viipymättä hankkeen pääjohtajalle ja ohjauskomiteassa toimiville osapuoltensa edustajille mahdollisista kasvaneista kustannuksista, aikataulun viivästymisistä tai suoritusongelmista, jotka liittyvät kyseisen osapuolen sopijaviraston vastuulla olevaan sopimukseen.

VII JAKSO

TYÖOSUUDET

7.1. Tämän ohjelman yhteydessä osapuolet eivät aseta työosuuksia tai muuta tuotannollista tai kaupallista vastiketta koskevia vaatimuksia, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten mukaisia.

VIII JAKSO

HANKEMATERIAALI

8.1. Osapuolet voivat lakiensa, määräystensä ja menettelytapojensa mukaisesti luovuttaa muille osapuolille hankemateriaalia, joka katsotaan tarvittavan hankesopimuksen täytäntöön panemiseksi. Hankemateriaali jää sen luovuttavan osapuolen omistukseen. Hankkeen pääjohtaja laatii ja hankesopimuksen ohjauskomitea hyväksyy luettelon kaikesta hankemateriaalista, jonka osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle hankesopimusta täytäntöön pantaessa, ja hankkeen pääjohtaja ylläpitää tätä luetteloa.

8.2. Hankemateriaalin vastaanottanut yksi tai useampi osapuoli pitää hankemateriaalin hyvässä ja käyttökelpoisessa kunnossa. Jollei hankemateriaalin luovuttanut osapuoli ole sallinut sen kuluttamista tai muuta käyttämistä ilman luovuttaneelle osapuolelle suoritettavaa korvausta, hankemateriaalin vastaanottanut yksi tai useampi osapuoli palauttaa sen luovuttaneelle osapuolelle yhtä hyvässä kunnossa kuin se on vastaanotettu, lukuun ottamatta odotettavissa olevaa tavanomaista kulumista, tai palauttaa hankemateriaalin ja maksaa sen kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset. Jos hankemateriaali vahingoittuu siten, ettei sitä kannata korjata, hankemateriaalin vastaanottanut osapuoli palauttaa sen luovuttaneelle osapuolelle (jollei luovuttanut osapuoli ole kirjallisesti toisin määrännyt) ja maksaa siitä luovuttaneen osapuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti laskettavan jälleenhankintahinnan kyseistä hankesopimusta noudattaen. Jos hankemateriaali menetetään sen ollessa yhden tai useamman vastaanottaneen osapuolen hallussa, vastaanottaneet osapuolet antavat luovuttaneelle osapuolelle menetystä koskevan todistuksen ja maksaa hankemateriaalista luovuttaneen osapuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti laskettavan jälleenhankintahinnan. Jos hankemateriaalin jälleenhankintahinta on tiedossa hankesopimuksen tullessa voimaan, se todetaan hankesopimuksessa.

8.3. Luovuttava osapuoli toimittaa hankemateriaalin yhdelle tai useammalle vastaanottavalle osapuolelle keskinäisesti sovitussa paikassa. Hankemateriaali siirtyy luovuttavan osapuolen hallinnasta vastaanottavien osapuolten hallintaan, kun hankemateriaali vastaanotetaan. Hankemateriaalin siirtäminen edelleen on vastaanottavien osapuolten vastuulla.

8.4. Vastaanottavat osapuolet käyttävät kaikkea siirrettävää hankemateriaalia ainoastaan hankesopimuksen täytäntöön panemiseen, jollei luovuttanut yksi tai useampi osapuoli ole antanut muuhun kirjallista suostumustaan. Lisäksi tämän pöytäkirjan XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) mukaisesti hankemateriaalia ei siirretä edelleen eikä myydä kolmannelle osapuolelle ilman luovuttaneen osapuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

8.5. Osapuolelle hankesopimuksen mukaisesti siirretty hankemateriaali palautetaan luovuttaneelle osapuolelle ennen hankesopimuksen ja/tai tämän pöytäkirjan irtisanomista tai voimassaolon päättymistä.

IX JAKSO

HANKETIEDON LUOVUTTAMINEN JA KÄYTTÖ

9.1. Yleistä

9.1.1. Kaikki osapuolet ovat tietoisia siitä, että onnistunut yhteistyö riippuu tämän ohjelman toteuttamiseksi tarvittavan tiedon täysimittaisesta ja nopeasta vaihtamisesta. Osapuolet hankkivat riittävän hanketiedon ja riittävät oikeudet sen käyttämiseen, jotta COALWNW-aaltomuoto voidaan kehittää. Vaihdettavan ja/tai hankittavan hanketiedon luonne ja määrä ovat tämän pöytäkirjan II jakson (Tavoitteet), III jakson (Toiminnan laajuus) ja VI jakson (Sopimuksia koskevat määräykset) sekä pöytäkirjaan perustuvien hankesopimusten mukaiset. Hanketietoa luovutetaan ja käytetään osapuolten lakien ja määräysten mukaisesti.

9.1.2. Hanketiedon siirtoon sovelletaan seuraavia vientivalvontamääräyksiä:

9.1.2.1. Hanketietoa siirrettäessä noudatetaan luovuttavan osapuolen sovellettavia vientivalvontasäännöksiä ja -määräyksiä.

9.1.2.2. Jolleivät luovuttavan osapuolen asianmukaisesti valtuutetut viranomaiset määrää muita rajoituksia ajankohtana, jolloin hanketieto siirretään yhdelle tai useammalle muulle osapuolelle, kaikki luovuttavan osapuolen muille osapuolille luovuttama vientivalvonnan alainen tieto voidaan siirtää edelleen muiden osapuolten toimeksisaajille, alihankkijoille, mahdollisille toimeksisaajille ja mahdollisille alihankkijoille, jollei tämän pöytäkirjan VI jakson (Sopimuksia koskevat määräykset) 6.4. ja 6.5. kappaleen määräyksistä muuta johdu.

9.1.2.3. Vientivalvonnan alaista tietoa voivat luovuttaa yhden osapuolen valtion toimeksisaajat, alihankkijat, mahdolliset toimeksisaajat ja mahdolliset alihankkijat muiden osapuolten valtioiden toimeksisaajille, alihankkijoille, mahdollisille toimeksisaajille ja mahdollisille alihankkijoille tämän pöytäkirjan mukaisesti, jollei muuta johdu sellaisiin lupiin tai muihin hyväksyntöihin sisältyvistä ehdoista, jotka ensin mainitun osapuolen valtio on antanut sovellettavien vientivalvontasäännöstensä ja määräystensä mukaisesti.

9.1.2.4. Jos osapuoli katsoo tarpeelliseksi rajoittaa vientivalvonnan alaisen tiedon siirtämistä edelleen tämän jakson 9.1.2.2. kohdan mukaisesti, se ilmoittaa asiasta viipymättä muille osapuolille. Jos rajoitusta sovelletaan ja sen kohteena oleva yksi tai useampi osapuoli vastustaa sitä, ohjauskomiteassa toimivat kyseisten osapuolten edustajat ilmoittavat asiasta viipymättä ohjauskomiteassa toimiville muiden osapuolten edustajille, ja nämä neuvottelevat välittömästi keskenään keinoista ratkaista nämä asiat tai lieventää niiden haittavaikutuksia.

9.1.2.5. Tiedon suojaamiseen liittyvien tämän pöytäkirjan määräysten, erityisesti IX jakson (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), X jakson (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto), XII jakson (Turvallisuus), ja XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille), estämättä VI jakson (Sopimuksia koskevat määräykset) ja tämän IX jakson erityisiä vientivalvontamääräyksiä ei sovelleta tiedon siirtämiseen, jos siirron toisena osapuolena ei ole Yhdysvallat, ja jos tähän tiedon vaihtoon ei sisälly Yhdysvaltojen vientivalvonnan alaista tietoa.

9.2. Valtion tulostieto

9.2.1. Luovuttaminen: Kaikki osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön tuottama hankkeen tulostieto (jäljempänä "valtion tulostieto") luovutetaan viipymättä ja osapuolille maksutta.

9.2.2. Käyttö: Kukin osapuoli saa käyttää tai antaa käytettäväksi kaikkea valtion tulostietoa maksutta puolustustarkoituksiin. Osapuolella, joka on tuottanut valtion tulostiedon, säilyvät lisäksi kaikki oikeudet tiedon käyttöön. Tiedon myymiseen tai muuhun siirtämiseen kolmannelle osapuolelle sovelletaan tämän pöytäkirjan XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määräyksiä.

9.3. Valtion taustatieto

9.3.1. Luovuttaminen: Kukin osapuoli luovuttaa pyynnöstä viipymättä ja muille osapuolille maksutta sotilas- tai siviilihenkilöstönsä tuottaman merkityksellisen valtion taustatiedon sillä edellytyksellä, että

9.3.1.1. tämä valtion taustatieto on välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle; tällöin se osapuoli, jonka hallussa tieto on, päättää tietoa pyytävän yhden tai useamman osapuolen kanssa neuvoteltuaan, onko tieto välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle,

9.3.1.2. tämän valtion taustatiedon saa saattaa saataville ainoastaan, jos tällöin ei loukata teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia,

9.3.1.3. tämän valtion taustatiedon luovuttaminen on tiedon luovuttavan osapuolen tiedon luovuttamista koskevien kansallisten toimintaperiaatteiden ja määräysten mukaista,

9.3.1.4. tämän valtion taustatiedon luovuttaminen tai siirtäminen toimeksisaajalle on luovuttavan osapuolen vientivalvontasäännösten ja – määräysten mukaista.

9.3.2. Käyttö: Valtion taustatietoa pyytänyt osapuoli saa käyttää tai antaa käytettäväksi tällaista toisen osapuolen sille luovuttamaa tietoa maksutta hankkeen tarkoituksiin. Jollei muiden yhteisöjen kuin osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksista muuta johdu, valtion taustatietoa pyytänyt osapuoli saa kuitenkin käyttää tätä tietoa maksutta hankkeen tarkoituksiin, jos tämä tieto on välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi. Tiedon luovuttava osapuoli päättää muiden osapuolten kanssa neuvoteltuaan, onko valtion taustatieto välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi. Tiedon luovuttavalla osapuolilla säilyvät kaikki valtion taustatietoon liittyvät oikeudet.

9.4. Toimeksisaajan tulostieto

9.4.1. Luovuttaminen: Toimeksisaajien tuottama ja luovuttama hankkeen tulostieto (jäljempänä "toimeksisaajan tulostieto") luovutetaan viipymättä ja osapuolille maksutta.

9.4.2. Käyttö: Kukin osapuoli voi käyttää tai antaa käytettäväksi maksutta puolustustarkoituksiin kaikkea toimeksisaajan tulostietoa, jota osapuolten toimeksisaajat tuottavat ja luovuttavat. Osapuolilla, jonka toimeksisaajat tuottavat ja luovuttavat toimeksisaajan tulostietoa, säilyy lisäksi kaikki oikeudet käyttää tätä tietoa sovellettavien sopimusten mukaisesti. Toimeksisaajan tulostiedon myymiseen tai muuhun siirtämiseen kolmannelle osapuolelle sovelletaan tämän pöytäkirjan XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määräyksiä.

9.5. Toimeksisaajan taustatieto

9.5.1. Luovuttaminen: Sopimuksen tehnyt osapuoli saattaa viipymättä ja maksutta muiden osapuolten saataville kaiken toimeksisaajien tuottaman toimeksisaajan taustatiedon, joka luovutetaan tämän pöytäkirjan mukaisesti tehtyjen sopimusten perusteella. Muu osapuolen hallussa oleva toimeksisaajien tuottama hankkeen taustatieto saatetaan pyynnöstä viipymättä ja maksutta muiden osapuolten saataville sillä edellytyksellä, että

9.5.1.1. tämä toimeksisaajan taustatieto on välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle; tällöin se osapuoli, jonka hallussa tieto on, päättää tietoa pyytäneen osapuolen kanssa neuvoteltuaan, onko tieto välttämätöntä tai hyödyllistä hankkeelle,

9.5.1.2. tämän toimeksisaajan taustatiedon saa saattaa saataville ainoastaan, jos tällöin ei loukata teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia,

9.5.1.3. tämän toimeksisaajan taustatiedon luovuttaminen on tiedon luovuttavan osapuolen tiedon luovuttamista koskevien kansallisten toimintaperiaatteiden ja määräysten mukaista,

9.5.1.4. tämän toimeksisaajan taustatiedon luovuttaminen tai siirtäminen toimeksisaajalle on luovuttavan osapuolen vientivalvontasäännösten ja – määräysten mukaista.

9.5.2. Käyttö: Osapuolet, jotka vastaanottavat toimeksisaajien tähän pöytäkirjaan perustuvien sopimusten perusteella luovuttamaa toimeksisaajan taustatietoa, saavat käyttää tai antaa käytettäväksi kaikkea tätä tietoa maksutta hankkeen tarkoituksiin, jollei muiden teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden kuin osapuolten määräämistä rajoituksista muuta johdu. Muuta osapuolen toimeksisaajien luovuttamaa ja sitä pyytäneelle yhdelle tai useammalle osapuolelle luovutettua toimeksisaajan taustatietoa saavat sitä pyytäneet osapuolet käyttää maksutta hankkeen tarkoituksiin, jollei muiden teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden kuin osapuolten määräämistä rajoituksista muuta johdu; tietoa pyytäneet osapuolet saavat käyttää tätä tietoa hankkeen tarkoituksiin myös silloin, kun se on välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi, jollei muuta johdu sellaisista oikeudenmukaisista ja kohtuullisista ehdoista, joista on mahdollisesti sovittava toimeksisaajien kanssa. Tiedon luovuttava osapuoli päättää tietoa pyytäneiden osapuolten kanssa neuvoteltuaan, onko tämä muu toimeksisaajan taustatieto välttämätöntä hankkeen tulostiedon käyttämiseksi.

9.6. Hanketiedon muu käyttö

9.6.1. Muut osapuolet saavat käyttää osapuolen luovuttamaa hankkeen taustatietoa ainoastaan tämän pöytäkirjan mukaisiin tarkoituksiin, jollei luovuttanut osapuoli ole antanut kirjallista suostumustaan muuhun.

9.7. Teollis- ja tekijänoikeuksien alainen hanketieto

9.7.1. Kaikki teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien luovutus- ja käyttörajoitusten alainen hanketieto kartoitetaan ja merkitään, ja sitä käsitellään turvallisuusluokituksensa mukaan joko valvottuna turvallisuusluokittelemattomana tietona tai turvallisuusluokiteltuna tietona.

9.7.2. COALWNW-tiedon valvontaopas sisältää määräykset, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että teollis- ja tekijänoikeuksien alainen hanketieto välitetään suojattuna.

9.8. Patentit

9.8.1. Osapuolet sisällyttävät kaikkiin hanketta koskeviin sopimuksiinsa hankekeksintöihin liittyvien patenttioikeuksien ja muiden oikeuksien käyttöä koskevan määräyksen, jonka mukaan

9.8.1.1. osapuoli omistaa kaikki hankekeksinnöt sekä oikeuden hakea niille patenttia kyseisen toimeksisaajan esittämättä niitä koskevia vaateita; tai

9.8.1.2. toimeksisaaja omistaa sekä kaikki tällaiset hankekeksinnöt (tai voi päättää pidättää itsellään omistusoikeuden niihin) että oikeuden hakea niille patenttia mutta antaa samalla osapuolille luvan käyttää hankekeksintöjä ja niihin perustuvia patentteja tämän jakson 9.8.2. kohdan määräysten mukaisin ehdoin.

9.8.2. Jos toimeksisaaja omistaa hankekeksinnön (tai päättää pidättää itsellään omistusoikeuden siihen), sopimuksen tehnyt osapuoli antaa muille osapuolille kaikkia kyseiseen keksintöön perustuvia patentteja koskevan ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja tekijänpalkkioista vapautetun luvan käyttää patentoitua hankekeksintöä tai antaa sen käytettäväksi puolustustarkoituksiin kaikkialla maailmassa.

9.8.3. Jäljempänä olevien 9.8.4.-9.8.6. kohdan määräyksiä sovelletaan kaikkiin osapuolten sotilas- tai siviilihenkilöstön tekemiin hankekeksintöihin liittyviin patenttioikeuksiin, mukaan lukien valtion laitoksissa tehdyt keksinnöt, ja kaikkiin sellaisiin toimeksisaajien tekemiin hankekeksintöihin liittyviin patenttioikeuksiin, jotka sopimuksen tehnyt osapuoli omistaa tai joihin se on oikeutettu hankkimaan omistusoikeuden.

9.8.4. Jos osapuolella on oikeus tai hän voi saada oikeuden hakea patenttia hankekeksinnölle, osapuoli neuvottelee muiden osapuolten kanssa patentin hakemisesta. Osapuoli, joka omistaa tällaisen hankekeksinnön tai saa siihen omistusoikeuden, hakee tai antaa hakea muissa maissa patenttia kyseiselle hankekeksinnölle tai antaa muille osapuolille mahdollisuuden hakea patenttia tälle hankekeksinnölle sen omistavan osapuolen puolesta. Osapuoli ilmoittaa viipymättä muille osapuolille, kun patenttia on haettu. Jos osapuoli haettuaan tai annettuaan hakea patenttia luopuu patenttihakemukseen liittyvistä vaateista tai lakkaa pitämästä voimassa hakemuksen perusteella myönnettyä patenttia, osapuoli ilmoittaa tästä päätöksestä muille osapuolille ja sallii muiden osapuolten jatkaa tapauksen mukaan joko vaateiden ajamista tai patentin pitämistä voimassa.

9.8.5. Kaikille osapuolille toimitetaan kopiot hankekeksintöjen perusteella tehdyistä patenttihakemuksista ja myönnetyistä patenteista.

9.8.6. Osapuolet antavat muille osapuolille hankekeksintöihin perustuvia patenttejaan koskevan ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja tekijänpalkkioista vapautetun luvan käyttää tai antaa käytettäväksi patentoitua hankekeksintöä puolustustarkoituksiin kaikkialla maailmassa.

9.9. Hankesopimuksen mukaisesti tehdyt patenttihakemukset suojataan noudattaen sovellettavia monenvälisiä ja kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä.

9.10. Osapuoli ilmoittaa muille osapuolille kyseiseen osapuoleen kohdistetuista teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevista vaateista, jotka ovat syntyneet tehtäessä hankkeeseen kuuluvaa työtä muiden osapuolten puolesta. Mahdollisuuksien mukaan muut osapuolet, joita asia koskee, luovuttavat tälle osapuolelle käytettävissään olevan tiedon, josta voi olla hyötyä puolustauduttaessa näitä vaateita vastaan. Kukin osapuoli vastaa itseensä kohdistettujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevien vaateiden käsittelystä ja neuvottelee muiden osapuolten kanssa näiden vaateiden käsittelyn aikana ja ennen niiden ratkaisemista. Osapuolet jakavat tällaisten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia koskevien vaateiden ratkaisemisesta aiheutuvat kustannukset niiden rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa, jotka hankesopimuksen taloutta koskevissa määräyksissä määrätään osapuolten maksettaviksi kyseistä työtä varten.

9.11. Osapuolet antavat kansallisten lakiensa, määräystensä ja käytäntöjensä mukaisesti luvan ja suostumuksen kaikkeen patentoitujen keksintöjen käyttämiseen hankkeeseen kuuluvassa työssä, tai jos se katsotaan tarpeelliseksi hankkeeseen kuuluvassa työssä, ne antavat luvan ja suostumuksen muuhun kuin kaupalliseen tekijänoikeuteen, jonka niiden valtiot myöntävät tai muutoin antavat.

X JAKSO

VALVOTTU TURVALLISUUSLUOKITTELEMATON TIETO

10.1. Jollei tässä pöytäkirjassa toisin määrätä tai jollei tiedot luovuttava osapuoli anna kirjallista lupaa muuhun, tämän pöytäkirjan mukaisesti luovutettua tai tuotettua valvottua turvallisuusluokittelematonta tietoa valvotaan seuraavasti:

10.1.1. Tietoa käytetään ainoastaan tämän pöytäkirjan IX jakson (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö) perusteella sallittuihin hanketiedon käyttötarkoituksiin.

10.1.2. Tiedon saanti rajoitetaan henkilöstöön, jonka on välttämättä saatava sitä tämän jakson 10.1.1. kohdan mukaista sallittua käyttöä varten, ja tiedon saantiin sovelletaan tämän pöytäkirjan XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) määräyksiä.

10.1.3. Osapuolet toteuttavat kaikki käytettävissään olevat asianmukaiset lailliset toimenpiteet, mukaan lukien kansallinen luokittelu, suojatakseen tämän tiedon muulta luovuttamiselta (mukaan lukien lainsäädäntöön perustuvat pyynnöt), lukuun ottamatta tämän jakson 10.1.2. kohdassa tarkoitettuja tapauksia, jollei tiedot luovuttava osapuoli suostu tähän luovuttamiseen. Jos tietoa luovutetaan luvatta tai on todennäköistä, että tietoa saatetaan joutua luovuttamaan muutoin lainsäädännön nojalla, tiedot lähettävälle osapuolille ilmoitetaan asiasta viipymättä.

10.2. Avustaakseen asianmukaisen valvonnan järjestämisessä tiedot luovuttava osapuoli varmistaa, että valvottu turvallisuusluokittelematon tieto merkitään asianmukaisesti sen luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Osapuolten vientivalvonnan alainen tieto merkitään niiden vientivalvontamerkintöjen mukaisesti siten kuin COALWNW-tiedon valvontaoppaassa määrätään. Lisäksi osapuolet sopivat etukäteen kirjallisesti muuhun valvottuun turvallisuusluokittelemattomaan tietoon tehtävistä merkinnöistä ja selittävät nämä merkinnät COALWNW-tiedon valvontaoppaassa.

10.3. Käsiteltäessä tämän pöytäkirjan mukaisesti luovutettua tai tuotettua valvottua turvallisuusluokittelematonta tietoa varmistetaan tämän jakson 10.1. kappaleessa tarkoitettu valvonta.

10.4. Ennen kuin osapuolet sallivat valvotun turvallisuusluokittelemattoman tiedon luovuttamisen toimeksisaajille, ne varmistavat, että toimeksisaajat on velvoitettu oikeudellisesti valvomaan tätä tietoa tämän jakson määräysten mukaisesti.

XI JAKSO

VIERAILUT LAITOKSISSA

11.1. Osapuolet sallivat muiden osapuolten työntekijöiden tai muiden osapuolten toimeksisaajien työntekijöiden vierailut valtioidensa laitoksissa, virastoissa ja laboratorioissa sekä toimeksisaajien toimitiloissa edellyttäen, että kyseiset osapuolet sallivat nämä vierailut ja että työntekijöillä on tarvittavat ja asianmukaiset todistukset turvallisuusselvityksistä sekä tiedonsaantitarve.

11.2. Kaikkien vierailijoiden on noudatettava isäntänä toimivan osapuolen turvallisuusmääräyksiä. Vierailijoille luovutettavaa tai heidän saatavilleen saatettavaa tietoa käsitellään siten kuin se olisi luovutettu vierailijat lähettäneelle osapuolille, ja tähän tietoon sovelletaan tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten määräyksiä.

11.3. Pyynnöt, jotka koskevat osapuolen henkilöstön vierailua toisen osapuolen toimitiloissa, koordinoidaan virallisten kanavien välityksellä, ja ne vastaavat isäntänä toimivan osapuolen vakiintuneita vierailumenettelyjä. Vierailupyynnöissä mainitaan ohjelman nimi.

11.4. Luettelot kunkin osapuolen henkilöstöstä, jonka edellytetään vierailevan toistuvasti toisen osapuolen toimitiloissa, toimitetaan virallisten kanavien välityksellä toistuvia kansainvälisiä vierailuja koskevia menettelyjä noudattaen.

XII JAKSO

TURVALLISUUS

12.1. Osapuolten tarkoituksena on toteuttaa tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten mukainen ohjelma turvallisuusluokittelemattomalla tasolla. Tätä pöytäkirjaa täytäntöön pantaessa ei luovuteta eikä tuoteta turvallisuusluokiteltua tietoa.

XIII JAKSO

MYYNNIT JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

13.1. Tämän jakson 13.2. kappaleessa sallittua toimintaa lukuun ottamatta osapuolet eivät myy tai luovuta hankkeen tulostietoa tai sen perusteella kokonaan tai osittain tuotettua tietoerää eivätkä siirrä niihin kohdistuvaa omistusoikeutta tai hallintaa kolmannelle osapuolelle ilman muiden osapuolten hallitusten kirjallista ennakkosuostumusta. Osapuolet eivät myöskään salli tällaista myyntiä, luovutusta tai siirtoa, tulostiedon tai tietoerän omistajan suorittamanakaan, ilman muiden osapuolten hallitusten kirjallista ennakkosuostumusta. Tätä suostumusta ei anneta, ellei aiotun vastaanottajan hallitus vahvista osapuolille kirjallisesti, että se

13.1.1. ei siirrä luovutettua materiaalia tai tietoa edelleen eikä salli niitä siirrettävän edelleen,

13.1.2. käyttää tai sallii käytettävän luovutettua materiaalia tai tietoa ainoastaan osapuolten yksilöimiin tarkoituksiin.

13.2. Osapuolilla säilyy oikeus myydä tai luovuttaa hankkeen tulostieto tai sen perusteella kokonaan tuotettu tietoerä taikka siirtää niihin kohdistuva omistusoikeus tai hallinta, jos

13.2.1. tiedon tai tietoerän ovat tuottaneet yksinomaan osapuoli tai sen toimeksisaajat suoritettaessa tämän osapuolen tämän pöytäkirjan III jaksoon (Toiminnan laajuus) perustuvaa työosuutta,

13.2.2. tieto tai tietoerä ei sisällä muille osapuolille kuuluvaa hankkeen tulostietoa tai hankkeen taustatietoa eikä sen tuottamisessa, testaamisessa tai arvioinnissa ole käytetty muiden osapuolten hankemateriaalia.

13.3. Mahdollinen kysymys siitä, kuuluuko sellainen hankkeen tulostieto (tai sen perusteella kokonaan tai osittain tuotettu tietoerä), jonka osapuoli aikoo myydä tai luovuttaa tai johon kohdistuvan omistusoikeuden tai hallinnan se aikoo siirtää kolmannelle osapuolelle, tämän jakson 13.2. kappaleen soveltamisalaan, saatetaan välittömästi muiden osapuolten kansallisten hankejohtajien tietoon. Osapuolet ratkaisevat asian ennen kuin tällainen hankkeen tulostieto (tai sen perusteella kokonaan tai osittain tuotettu tietoerä) myydään tai muutoin siirretään kolmannelle osapuolelle.

13.4. Osapuoli ei myy tai luovuta muiden osapuolten luovuttamaa hankemateriaalia tai hankkeen taustatietoa eikä siirrä niihin kohdistuvaa omistusoikeutta tai hallintaa kolmannelle osapuolelle ilman materiaalin tai tiedon luovuttaneiden muiden osapuolten hallitusten kirjallista ennakkosuostumusta. Luovuttavan osapuolen hallitus vastaa yksin tällaisten siirtojen sallimisesta ja tapauksen mukaan niiden toteuttamista koskevien määräysten ja menetelmien määrittelystä.

XIV JAKSO

VASTUUT JA VAATEET

14.1. Jos pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä virallisia tehtäviä suoritettaessa syntyy tai tähän toimintaan liittyy vastuita, sovelletaan seuraavia määräyksiä.

14.1.1. Osapuolen tai sen sotilas- tai siviilihenkilöstöön kohdistuvat vaateet käsitellään noudattaen osapuolten sovellettavien monenvälisten tai kahdenvälisten sopimusten ehtoja.

14.1.2. Monenvälisten tai kahdenvälisten sopimusten soveltamisalan ulkopuolisiin vaateisiin sovelletaan seuraavia määräyksiä:

14.1.2.1. Lukuun ottamatta tämän pöytäkirjan VIII jaksossa (Hankemateriaali) tarkoitettuja vaateita, jotka koskevat hankemateriaalin menettämistä tai vahingoittumista, osapuolet luopuvat kaikista sotilas- tai siviilihenkilöstönsä henkilövahinkoja tai kuolemaa tai omaisuutensa vahingoittumista tai menettämistä (mukaan lukien osapuolen osuus yhteisesti hankitusta materiaalista) koskevista muihin osapuoliin kohdistuvista vaateista, jotka perustuvat muiden osapuolten sotilas- tai siviilihenkilöstön aiheuttamiin vahinkoihin. Jos kuitenkin osapuolet keskenään katsovat, että tällainen henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen johtuu osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön piittaamattomista teoista tai piittaamattomista laiminlyönneistä, tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä huolimattomuudesta, vastuukustannuksista vastaa kyseinen osapuoli yksin.

14.1.2.2. Muun henkilön esittämät vaateet, jotka koskevat osapuolten sotilas- tai siviilihenkilöstön aiheuttamia henkilövahinkoja tai kuolemaa tai omaisuuden vahingoittumista tai menettämistä, käsittelee tarkoituksenmukaisin osapuoli siten kuin osapuolet keskenään päättävät. Kuluista, joihin vahingonkärsineen katsotaan olevan oikeutettu, vastaavat osapuolet sovellettavassa hankesopimuksessa määriteltyjen rahallisten ja muiden kuin rahallisten suorituksiensa mukaisessa suhteessa. Jos kuitenkin osapuolet keskenään katsovat, että tällainen henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen johtuu osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstön piittaamattomista teoista tai piittaamattomista laiminlyönneistä, tahallisesta väärinkäytöksestä tai törkeästä huolimattomuudesta, vastuukustannuksista vastaa kyseinen osapuoli yksin.

14.2. Jos henkilö tai yhteisö, joka ei kuulu osapuolen sotilas- tai siviilihenkilöstöön, vahingoittaa yhteisesti hankittua materiaalia eikä korvausta tästä vahingosta saada kyseiseltä henkilöltä tai yhteisöltä, osapuolet vastaavat korvauskustannuksista sovellettavassa hankesopimuksessa määriteltyjen rahallisten ja muiden kuin rahallisten suoritustensa mukaisessa suhteessa.

14.3. Tämän pöytäkirjan mukaisesti tehtyyn sopimukseen perustuvat vaateet ratkaistaan sopimuksen määräyksiä noudattaen.

14.4. Tätä jaksoa sovellettaessa ei toimeksisaajien työntekijöitä ja edustajia katsota osapuolen siviilihenkilöstöksi.

XV JAKSO

UUSIEN OSAPUOLTEN OSALLISTUMINEN

15.1. Osapuolet ovat tietoisia siitä, että muut kansalliset puolustusorganisaatiot saattavat haluta liittyä ohjelmaan.

15.2. Neuvotteluihin mahdollisten uusien osapuolten kanssa tarvitaan osapuolten keskinäinen suostumus. Osapuolet neuvottelevat järjestelyistä, jotka tarvitaan, jotta mahdolliset uudet osapuolet voivat liittyä ohjelmaan, mukaan lukien luovutettavissa olevan hanketiedon luovuttaminen liittymistä edeltävää arviointia varten. Jos hanketiedon luovuttaminen on välttämätöntä neuvottelujen kannalta, tieto luovutetaan tämän pöytäkirjan IX jakson (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), X jakson (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto) ja XIII jakson (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille) mukaisesti.

15.3.Osapuolet laativat yhdessä määräykset uusien osapuolten liittymisestä ohjelmaan. Uusien osapuolten liittyminen ohjelmaan edellyttää, että osapuolet muuttavat tätä pöytäkirjaa.

XVI

TULLIT, VEROT JA VASTAAVAT MAKSUT

16.1. Tulleja, tuonti- ja vientiveroja, arvonlisäveroa ja vastaavia maksuja hallinnoidaan kunkin osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti. Jos voimassa olevat kansalliset lait ja määräykset sen sallivat, osapuolet pyrkivät varmistamaan, ettei tämän ohjelman mukaisesti suoritettavan työn yhteydessä määrätä helposti tunnistettavia tulleja, tuonti- ja vientiveroja ja vastaavia maksuja tai tuonnin ja viennin määrällisiä tai muita rajoituksia.

16.2. Osapuolet varmistavat parhaansa mukaan, että tulleja, tuonti- ja vientiveroja, arvonlisäveroa ja vastaavia maksuja hallinnoitaessa edistetään tämän ohjelman mukaisen työn suorittamista tehokkaasti ja taloudellisesti. Jos tulleja, tuonti- ja vientiveroja tai vastaavia maksuja kannetaan, se osapuoli, jonka valtiossa ne kannetaan, vastaa sellaisista kustannuksista hankkeen kustannustensa lisäksi.

16.3. Jos on tarpeen kantaa tulleja Euroopan unionin (EU) säännösten noudattamiseksi, niiden suorittamisesta vastaa se EU:n jäsenvaltio, joka on tavaroiden lopullinen saaja. Tätä varten EU:n ulkopuolelta tuodun materiaalin komponenttien osat kuljetetaan lopulliseen määräpaikkaan varustettuna asianmukaisella tulliasiakirjalla, joka mahdollistaa niiden tullauksen. Kyseisenä osapuolena oleva EU-jäsenvaltio maksaa tullit hankkeen kustannustensa lisäksi.

XVII JAKSO

RIITOJEN RATKAISEMINEN

17.1. Tätä pöytäkirjaa ja siihen perustuvia hankesopimuksia täytäntöön pantaessa syntyvät tai niihin liittyvät riidat osapuolten välillä ratkaistaan yksinomaan neuvotteluilla osapuolten kesken, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen eikä muun henkilön tai yhteisön ratkaistavaksi.

XVIII JAKSO

MUUTTAMINEN, LUOPUMINEN, IRTISANOMINEN, VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

18.1. Kaikessa osapuolten toiminnassa, joka perustuu tähän pöytäkirjaan ja siihen perustuviin hankesopimuksiin, noudatetaan osapuolten kansallisia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien niiden vientivalvontasäännökset ja -määräykset. Osapuolten tehtävät edellyttävät, että niiden suorittamiseen on käytettävissä tarvittavat varat. Osapuoli ilmoittaa viipymättä muille osapuolille, jolleivät käytettävissä olevat varat riitä sen tehtävien suorittamiseen tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten mukaisesti. Jos osapuoli ilmoittaa muille osapuolille, että se lopettaa hankesopimukseen perustuvan rahoituksensa tai vähentää sitä, osapuolet neuvottelevat välittömästi keskenään, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa mukautettuna.

18.2. Jos tämän pöytäkirjan jakson, mahdollisen hankesopimuksen ja sen tähän pöytäkirjaan perustuvan liitteen välillä on ristiriita, sovelletaan kyseistä pöytäkirjan jaksoa.

18.3. Jollei toisin määrätä, tätä pöytäkirjaa voidaan muuttaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella. Tähän pöytäkirjaan perustuvaa hankesopimusta voidaan muuttaa hankesopimuksen osapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.

18.4. Tämän pöytäkirja voidaan irtisanoa milloin tahansa osapuolten kirjallisella suostumuksella. Tähän pöytäkirjaan perustuva hankesopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa hankesopimuksen osapuolten kirjallisella suostumuksella. Jos kaikki osapuolet suostuvat irtisanomaan tämän pöytäkirjan tai jos kaikki hankesopimuksen osapuolet suostuvat irtisanomaan hankesopimuksen, pöytäkirjan tai hankesopimuksen osapuolet neuvottelevat keskenään ennen irtisanomisen ajankohtaa varmistaakseen, että irtisanominen tehdään mahdollisimman taloudellisella ja tasapuolisella tavalla. Jollei tämän pöytäkirjan 18.5 kappaleesta muuta johdu, osapuolen irtisanoessa tämän pöytäkirjan tai luopuessa siitä myös tämän osapuolen osallistuminen pöytäkirjaan perustuvaan hankesopimukseen päättyy, jos hankesopimuksessa on useita osapuolia, tai hankesopimuksen voimassaolo päättyy kokonaan, jos hankesopimus on kahdenvälinen.

18.5. Osapuoli voi luopua tästä pöytäkirjasta tai siihen perustuvasta hankesopimuksesta ilmoittamalla luopumisaikomuksestaan muille osapuolille kirjallisesti 120 päivää etukäteen. Ohjauskomitea keskustelee ilmoituksesta välittömästi päättääkseen asianmukaisesta menettelystä, jolla pöytäkirjan tai siihen perustuvan hankesopimuksen mukainen toiminta lopetetaan. Päätettäessä pöytäkirjan tai hankesopimuksen voimassaolo tällä tavoin sovelletaan seuraavia määräyksiä:

18.5.1. Luopuva osapuoli jatkaa osallistumistaan rahallisin tai muin suorituksin tosiasialliseen luopumisajankohtaan saakka.

18.5.2. Kukin osapuoli vastaa omista ohjelman voimassaolon päättymiseen liittyvistä hankekustannuksistaan.

18.5.3. Jollei tämän pöytäkirjan määräyksistä muuta johdu, osapuolet pitävät itsellään kaiken sellaisen hanketiedon ja siihen liittyvät oikeudet, jotka on saatu tämän pöytäkirjan ja siihen perustuvien hankesopimusten määräysten mukaisesti ennen pöytäkirjan ja hankesopimusten voimassaolon päättymistä.

18.6. Osapuolten edut ja vastuut, jotka perustuvat tämän pöytäkirjan johdantoon, VIII jaksoon (Hankemateriaali), IX jaksoon (Hanketiedon luovuttaminen ja käyttö), X jaksoon (Valvottu turvallisuusluokittelematon tieto), XII jaksoon (Turvallisuus), XIII jaksoon (Myynnit ja siirrot kolmansille osapuolille), XIV jaksoon (Vastuut ja vaateet), XVII jaksoon (Riitojen ratkaiseminen) ja XVIII jaksoon (Muuttaminen, luopuminen, irtisanominen, voimaantulo ja voimassaolo), ovat voimassa tämän pöytäkirjan irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen estämättä.

18.7. Tämä pöytäkirja, jossa on kahdeksantoista (18) jaksoa ja yksi (1) liite, tulee voimaan kahden osapuolen allekirjoitettua sen ja on voimassa kymmenen (10) vuotta. Sellaiseen osapuoleen nähden, joka on allekirjoittanut pöytäkirjan sen voimaantulon jälkeen, ei pöytäkirjan aiemmin allekirjoittaneilla osapuolilla ole vastuita, eikä tällä pöytäkirjan myöhemmällä osapuolella ole tämän pöytäkirjan mukaisia vastuita tai etuja ennen kuin se on allekirjoittanut pöytäkirjan. Jos kahdentoista (12) kuukauden kuluessa pöytäkirjan voimaantulosta Suomen hallituksen puolesta toimiva Suomen puolustusministeriö, Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriö, Australian puolustusministeriö, Espanjan kuningaskunnan puolustusministeriö, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministeri, Italian tasavallan puolustusministeriö, Ranskan tasavallan puolustusministeri, Ruotsin puolustusvoimat ja Saksan liittotasavallan puolustusministeriö eivät ole allekirjoittaneet pöytäkirjaa, pöytäkirjan allekirjoittaneet osapuolet ryhtyvät välittömästi neuvottelemaan pöytäkirjan muuttamisesta osapuolten odotetun määrän vähenemisen edellyttämällä tavalla. Tämän pöytäkirjan voimassaoloa voidaan jatkaa osapuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina osapuolten edustajina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY yhdeksänä (9) kappaleena englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

**Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimiva Suomen puolustusministeriö ilmoittaa osapuolille, kun tämän pöytäkirjan voimaantulon edellyttämät kansalliset toimenpiteet, mukaan lukien eduskunnan hyväksyminen, on toteutettu. Tämä pöytäkirja tulee voimaan Suomen hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön osalta kyseisessä ilmoituksessa mainittuna päivänä.

SUOMEN HALLITUKSEN PUOLESTA TOIMIVAN SUOMEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

Arto Koski

_____________________________

Nimi

29 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Helsinki, Suomi

_____________________________

Paikka

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

Alfred G. Volkman

_____________________________

Nimi

26 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Washington, DC, Amerikan yhdysvallat

_____________________________

Paikka

AUSTRALIAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

SJ Dunn AM

_____________________________

Nimi

25 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Canberra, Australia

_____________________________

Paikka

ESPANJAN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

_____________________________

Nimi

_____________________________

Päiväys

_____________________________

Paikka

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PUOLUSTUSMINISTERIN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

R N Clapp

_____________________________

Nimi

30 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Lontoo, Iso-Britannia

_____________________________

Paikka

ITALIAN TASAVALLAN

PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

Aldo Cinelli

_____________________________

Nimi

30 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Rooma, Italia

_____________________________

Paikka

RANSKAN TASAVALLAN

PUOLUSTUSMINISTERIN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

Laurent Collet-Billon

_____________________________

Nimi

25 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Bagneux, Ranska

_____________________________

Paikka

RUOTSIN PUOLUSTUSVOIMIEN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

Leif Nylander

_____________________________

Nimi

24 päivänä kesäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Tukholma, Ruotsi

_____________________________

Paikka

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

_____________________________

Allekirjoitus

Ute Zöller

_____________________________

Nimi

6 päivänä heinäkuuta 2009

_____________________________

Päiväys

Koblenz, Saksa

_____________________________

Paikka

LIITE A (PDF-tiedostona)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.