80/2009

(Suomennos)

SUOMEN HALLITUKSEN

JA

SIERRA LEONEN ERITYISTUOMIOISTUIMEN

VÄLINEN SOPIMUS

ERITYISTUOMIOISTUIMEN

TUOMIOIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Sierra Leonen hallituksen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen perustamisesta 16 päivänä tammikuuta 2002 tehdyllä sopimuksella perustettu SIERRA LEONEN ERITYISTUOMIOISTUIN (jäljempänä "erityistuomioistuin") ja

SUOMEN HALLITUS (jäljempänä "täytäntöönpanovaltio"), jotka

PALAUTTAVAT MIELEEN Yhdistyneiden Kansakuntien ja Sierra Leonen hallituksen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen perustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn erityistuomioistuimen perussäännön 22 artiklan, jonka mukaan erityistuomioistuimen tuomitsemat henkilöt suorittavat vankeusrangaistuksensa Sierra Leonessa tai, jos olosuhteet sitä edellyttävät, sellaisessa valtiossa, joka on tehnyt Ruandan kansainvälisen rikostuomioistuimen tai entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa sopimuksen tuomioiden täytäntöönpanosta ja ilmoittanut erityistuomioistuimelle halukkuutensa ottaa vastaan tuomittuja, tai vaihtoehtoisesti valtiossa, jonka kanssa erityistuomioistuin on tehnyt vastaavan sopimuksen,

PALAUTTAVAT MIELEEN Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 28 päivänä maaliskuuta 2003 antaman päätöslauselman 1470 (2003), jossa kehotetaan kaikkia valtioita toimimaan täysimittaisessa yhteistyössä erityistuomioistuimen kanssa,

PANEVAT MERKILLE täytäntöönpanovaltion halukkuuden panna täytäntöön erityistuomioistuimen tuomioita,

PALAUTTAVAT MIELEEN laajalti hyväksytyt kansainväliset vankien kohtelua koskevat vaatimukset, joihin sisältyvät Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston 31 päivänä heinäkuuta 1957 antamalla päätöslauselmalla 663 C (XXIV) ja 13 päivänä toukokuuta 1977 antamalla päätöslauselmalla 2067 (LXII) hyväksytyt vankien kohtelua koskevat minimisäännöt, yleiskokouksen 9 päivänä joulukuuta 1988 antamalla päätöslauselmalla 43/173 hyväksytyt pidätettyjen tai vangittujen henkilöiden suojelua koskevat periaatteet, yleiskokouksen 14 päivänä joulukuuta 1990 antamalla päätöslauselmalla 45/111 hyväksytyt vankien kohtelua koskevat perusperiaatteet, sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen Rec (2006) 2 jäsenvaltioille Euroopan vankilasäännöistä, ja

PANNAKSEEN täytäntöön erityistuomioistuimen tuomiot ja rangaistukset,

OVAT SOPINEET seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

Tällä sopimuksella säännellään asioita, jotka liittyvät kaikkiin täytäntöönpanovaltiolle esitettyihin pyyntöihin panna täytäntöön erityistuomioistuimen antamia tuomioita tai johtuvat näistä pyynnöistä.

2 artikla
Menettely

1. Pyynnön panna tuomio täytäntöön esittää täytäntöönpanovaltiolle erityistuomioistuimen kirjaaja (jäljempänä "kirjaaja") erityistuomioistuimen presidentin suostumuksella.

2. Kirjaaja toimittaa pyynnön yhteydessä täytäntöönpanovaltiolle seuraavat asiakirjat:

a. oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta,

b. lausunto siitä, kuinka suuri osa rangaistuksesta on jo suoritettu, mukaan lukien mahdollista tutkintavankeutta koskevat tiedot,

c. tarpeen vaatiessa mahdolliset tuomittua koskevat lääkärinlausunnot tai psykologiset lausunnot, suositukset hänen jatkohoidostaan täytäntöönpanovaltiossa sekä muut tiedot, joilla on merkitystä tuomion täytäntöönpanon kannalta, ja

d. oikeaksi todistetut jäljennökset erityistuomioistuimen hallussa olevista tuomitun henkilöasiakirjoista.

3. Täytäntöönpanovaltio välittää pyynnön ja kaikki tiedonannot tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

4. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset kansalliset viranomaiset tekevät viipymättä kansallisen lainsäädännön mukaisesti kirjaajan pyyntöä koskevan päätöksen ja ilmoittavat kirjaajalle kirjallisesti päätöksestään ottaa tuomittu vastaan tai kieltäytyä vastaanottamisesta.

3 artikla
Täytäntöönpano

1. Erityistuomioistuimen antaman tuomion pituus sitoo täytäntöönpanovaltiota sen pannessa tuomiota täytäntöön.

2. Täytäntöönpanovaltion lainsäädäntö sääntelee vankeusolosuhteita, joita erityistuomioistuin valvoo siten kuin 7–9 artiklassa ja 10 artiklan 2 ja 3 kappaleessa määrätään.

3. Vankeusolosuhteiden on vastattava laajalti hyväksyttyjä kansainvälisiä vankien kohtelua koskevia vaatimuksia; vankeusolosuhteet eivät missään tapauksessa saa olla suotuisammat tai epäsuotuisammat kuin vastaavista rikoksista täytäntöönpanovaltiossa tuomittujen vankien vankeusolosuhteet.

4. Jos tuomittu henkilö voi täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön mukaan osallistua toimintaan vankilassa tai olla oikeutettu etuuteen, johon voi liittyä vankilan ulkopuolista toimintaa, täytäntöönpanovaltio ilmoittaa asiasta erityistuomioistuimen kirjaajalle ja välittää tälle mahdolliset muut asiaankuuluvat tiedot tai havainnot, jotta erityistuomioistuin voi harjoittaa valvontatehtäväänsä.

4 artikla
Tuomitun siirtäminen

1. Kirjaaja suorittaa tarvittavat järjestelyt tuomitun siirtämiseksi erityistuomioistuimesta täytäntöönpanovaltion toimivaltaisille viranomaisille. Ennen tuomitun siirtämistä kirjaaja tiedottaa hänelle tämän sopimuksen sisällöstä.

2. Jos erityistuomioistuin sen jälkeen, kun tuomittu on siirretty täytäntöönpanovaltioon, määrää oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjensä mukaisesti, että tuomitun on oltava läsnä erityistuomioistuimen oikeudenkäynnissä, tuomittu siirretään tätä tarkoitusta varten väliaikaisesti erityistuomioistuimeen sillä ehdolla, että hänet palautetaan täytäntöönpanovaltioon erityis-tuomioistuimen määräämässä ajassa.

3. Kirjaaja välittää tuomitun väliaikaista siirtämistä koskevan määräyksen täytäntöönpanovaltion kansallisille viranomaisille. Kirjaaja varmistaa tuomitun asianmukaisen siirtämisen täytäntöönpanovaltiosta erityistuomioistuimeen ja takaisin täytäntöönpanovaltioon vankeusrangaistuksen jatkamista varten sen jälkeen, kun erityistuomioistuimen väliaikaista siirtoa varten määräämä ajanjakso on päättynyt. Väliaikaisen siirron kesto vähennetään täytäntöönpanovaltiossa suoritettavasta kokonaisrangaistusajasta.

5 artikla
Non bis in idem

Tuomittua ei saa syyttää uudelleen täytäntöönpanovaltion tuomioistuimessa erityistuomioistuimen toimivaltaan kuuluvaksi rikokseksi katsottavasta teosta, josta hänet on jo tuomittu erityistuomioistuimessa.

6 artikla
Erityissääntö

1. Täytäntöönpanovaltion hallussa olevaa tuomittua ei aseteta syytteeseen, rangaista tai luovuteta rikoksen johdosta kolmanteen valtioon sellaisen toiminnan perusteella, johon hän on syyllistynyt ennen kuin hänet siirrettiin täytäntöönpanovaltion alueelle, ellei erityistuomioistuimen presidentti ole täytäntöönpanovaltion pyynnöstä hyväksynyt syytteeseen asettamista, rankaisemista tai rikoksen johdosta luovuttamista.

2. Kun täytäntöönpanovaltio aikoo asettaa tuomitun syytteeseen tai panna täytäntöön hänelle annetun tuomion, se ilmoittaa aikomuksestaan erityistuomioistuimen kirjaajalle ja välittää hänelle seuraavat asiakirjat:

a. kuvaus asian tosiseikoista ja niiden oikeudellinen luonnehdinta,

b. jäljennös sovellettavista säännöksistä, mukaan lukien vanhentumis- ja rangaistussäännökset,

c. jäljennös tuomiosta, vangitsemismääräyksestä tai muusta oikeusvoimaltaan vastaavasta asiakirjasta tai muusta sellaisesta tuomioistuimen asiakirjasta, jonka täytäntöönpanovaltio aikoo panna täytäntöön,

d. pöytäkirja tuomitun mielipiteistä, jotka hän on ilmaissut sen jälkeen, kun hänelle on annettu riittävät tiedot menettelystä.

3. Jos kolmas valtio pyytää tuomitun luovuttamista rikoksen johdosta, täytäntöönpanovaltio välittää pyynnön kokonaisuudessaan erityistuomioistuimen kirjaajalle ja liittää siihen pöytäkirjan tuomitun mielipiteistä, jotka hän on ilmaissut sen jälkeen, kun hänelle on annettu riittävät tiedot luovutus-pyynnöstä.

4. Erityistuomioistuimen kirjaaja voi tämän artiklan 2 ja 3 kappaletta sovellettaessa pyytää asiakirjaa tai lisätietoja täytäntöönpanovaltiolta tai luovutusta rikoksen johdosta pyytävältä kolmannelta valtiolta.

5. Kirjaaja tekee päätöksensä mahdollisimman pian, neuvoteltuaan asiasta erityistuomioistuimen presidentin kanssa. Päätös annetaan tiedoksi kaikille, jotka ovat olleet osallisina menettelyssä. Jos tämän artiklan 2 ja 3 kappaleen soveltamisalaan kuuluva pyyntö koskee tuomion täytäntöönpanoa, tuomittu voi suorittaa rangaistuksen täytäntöönpanovaltiossa tai hänet voidaan luovuttaa rikoksen johdosta kolmanteen valtioon vasta, kun erityistuomioistuimen antaman rangaistuksen täytäntöönpano on päättynyt.

6. Kirjaaja voi erityistuomioistuimen presidentin kanssa neuvoteltuaan sallia tuomitun väliaikaisen luovuttamisen rikoksen johdosta kolmanteen valtioon syytteeseen asetettavaksi ainoastaan, jos hän on saanut riittäviksi katsomansa takeet siitä, että tuomittu pidetään vangittuna kolmannessa valtiossa syytetoimien ajan ja siirretään takaisin täytäntöönpanovaltioon syytetoimien jälkeen siihen asti, kun erityistuomioistuimen antaman rangaistuksen täytäntöönpano on päättynyt.

7. Tämän artiklan 1 kappaletta ei enää sovelleta, jos tuomittu sen jälkeen, kun erityistuomioistuimen antaman rangaistuksen täytäntöönpano on päättynyt, pysyy vapaaehtoisesti yli 30 vuorokautta täytäntöönpanovaltion alueella tai palaa täytäntöönpanovaltion alueelle lähdettyään sieltä.

7 artikla
Tarkastukset

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset viranomaiset sallivat Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (jäljempänä "komitea") tarkastaa vankeusolosuhteita ja vankien kohtelua. Komitea päättää tarkastusten tiheydestä. Erityistuomioistuin voi myös pyytää komiteaa suorittamaan tarkastuksen. Komitea antaa näiden tarkastusten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella luottamuksellisen raportin täytäntöönpanovaltiolle sekä erityistuomioistuimen presidentille ja kirjaajalle.

2. Täytäntöönpanovaltio sekä erityistuomioistuimen presidentti ja kirjaaja neuvottelevat keskenään edellisessä kappaleessa tarkoitettujen raporttien sisältämistä havainnoista. Erityistuomioistuimen presidentti voi sen jälkeen pyytää täytäntöönpanovaltiota raportoimaan hänelle mahdollisista vankeusolosuhteiden muutoksista, joita on tehty komitean ehdotusten mukaisesti.

8 artikla
Ilmoitukset

1. Täytäntöönpanovaltio ilmoittaa välittömästi kirjaajalle,

a. kun tuomittu on suorittanut rangaistuksensa loppuun; tällöin ilmoitus tehdään kaksi kuukautta tai mahdollisimman pian ennen rangaistuksen loppuun suorittamista,

b. jos tuomittu on karannut säilöstä,

c. jos tuomittu on kuollut, ja

d. jos tuomittu voidaan vapauttaa ennen rangaistusajan päättymistä tai armahtaa tai hänen rangaistustaan voidaan lieventää; tällöin ilmoitus tehdään kuusi kuukautta tai mahdollisimman aikaisin ennen tällaista toimenpidettä.

2. Sen estämättä, mitä edellisessä kappaleessa määrätään, erityistuomioistuimen kirjaaja ja täytäntöönpanovaltio neuvottelevat kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä keskenään kaikista asioista, jotka liittyvät tuomion täytäntöönpanoon.

9 artikla
Vapauttaminen ennen rangaistusajan päättymistä, armahtaminen ja rangaistuksen lieventäminen

1. Jos tuomittu voitaisiin täytäntöönpanovaltion sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan vapauttaa ennen rangaistusajan päättymistä tai armahtaa tai jos hänen rangaistustaan voidaan lieventää, täytäntöönpanovaltio ilmoittaa asiasta erityistuomioistuimen kirjaajalle ennen kuin tällainen toimenpide tulee mahdolliseksi ja antaa tämän ilmoituksen yhteydessä tiedoksi kaikki seikat, jotka liittyvät niihin perusteisiin, joilla tuomittu voidaan vapauttaa ennen rangaistusajan päättymistä tai armahtaa tai hänen rangaistustaan voidaan lieventää.

2. Erityistuomioistuimen presidentti päättää erityistuomioistuimen tuomareiden kanssa neuvoteltuaan, onko tuomitun vapauttaminen ennen rangaistusajan päättymistä tai armahtaminen tai hänen rangaistuksensa lieventäminen oikeudenmukaista ja yleisten oikeusperiaatteiden mukaista. Kirjaaja antaa presidentin päätöksen tiedoksi täytäntöönpanovaltiolle. Jos presidentti päättää, ettei tuomittua voida vapauttaa ennen rangaistusajan päättymistä tai armahtaa tai ettei hänen rangaistustaan voida lieventää, täytäntöönpanovaltio toimii sen mukaisesti.

10 artikla
Täytäntöönpanon päättyminen

1. Tuomion täytäntöönpano päättyy, kun:

a. tuomittu on suorittanut rangaistuksensa loppuun,

b. tuomittu on kuollut,

c. tuomittu on vapautettu ennen rangaistusajan päättymistä tai armahduksen tai rangaistuksen lieventämisen johdosta, tai

d. erityistuomioistuin on tehnyt 2 kappaleessa tarkoitetun päätöksen.

2. Erityistuomioistuin voi milloin tahansa päättää pyytää tuomion täytäntöönpanon lopettamista täytäntöönpanovaltiossa ja siirtää tuomitun toiseen valtioon tai erityistuomioistuimeen.

3. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset viranomaiset lopettavat tuomion täytäntöönpanon heti, kun kirjaaja on ilmoittanut päätöksestä tai toimenpiteestä, jonka johdosta tuomion täytäntöönpanoa ei enää voida jatkaa.

4. Tuomion täytäntöönpanon päättyessä kirjaaja suorittaa täytäntöönpanovaltion kanssa neuvoteltuaan asianmukaiset järjestelyt tuomitun siirtämiseksi, tai jos tuomittu on kuollut, hänen ruumiinsa kotiuttamiseksi täytäntöönpanovaltiosta.

11 artikla
Tuomion täytäntöönpanon mahdottomuus

Jos tuomion täytäntöönpano on milloin tahansa sitä koskevan päätöksen tekemisen jälkeen tullut mahdottomaksi oikeudellisista tai käytännöllisistä syistä, täytäntöönpanovaltio ilmoittaa tästä viipymättä erityistuomioistuimen kirjaajalle. Tämän jälkeen kirjaaja suorittaa tarvittavat järjestelyt tuomitun siirtämiseksi. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset viranomaiset odottavat vähintään kuusikymmentä päivää kirjaajalle tehdyn ilmoituksen jälkeen ennen muihin asiaa koskeviin toimenpiteisiin ryhtymistä.

12 artikla
Kulut

1. Elleivät sopimuspuolet toisin sovi, erityistuomioistuin vastaa kuluista, jotka ovat aiheutuneet

a. tuomitun siirtämisestä täytäntöönpanovaltioon ja -valtiosta, mukaan lukien väliaikainen siirtäminen erityistuomioistuimeen olemaan läsnä sen oikeudenkäynnissä ja tämän jälkeinen siirtäminen erityistuomioistuimesta, ja

b. jos tuomittu on kuollut, hänen ruumiinsa kotiuttamisesta.

2. Täytäntöönpanovaltio vastaa kaikista muista tuomion täytäntöönpanoon liittyvistä kuluista, mukaan lukien mutta ei yksinomaan tuomitun tarvitsemasta lääketieteellisestä hoidosta aiheutuneet kulut.

13 artikla
Sijaantulolauseke

Kun Sierra Leonen erityistuomioistuimen perussäännön 1 artiklassa määrätty erityistuomioistuimen tehtävä päättyy Yhdistyneiden Kansakuntien ja Sierra Leonen hallituksen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen perustamisesta tehdyn sopimuksen 23 artiklan mukaisesti, se toimielin, joka nimetään erityistuomioistuimen seuraajaksi suorittamaan kaikki sen jäljellä olevat tehtävät, vastaa kaikista presidentin, kirjaajan ja tuomarien tehtävistä, jotka liittyvät tämän sopimuksen täytäntöönpanoon.

14 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun erityistuomioistuin on saanut täytäntöönpanovaltion ilmoituksen siitä, että sen valtiosäännön mukaiset vaatimukset tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

15 artikla
Sopimuksen voimassaolo

1. Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin täytäntöönpanovaltio jatkaa erityistuomioistuimen antamien tuomioiden täytäntöönpanoa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2. Neuvoteltuaan asiasta kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuutta kuukautta aikaisemmin. Tämän sopimuksen voimassaolo ei kuitenkaan pääty, ennen kuin niiden tuomioiden, joihin tätä sopimusta sovelletaan, täytäntöönpano on päättynyt, eikä, tapauksen mukaan, ennen kuin 11 artiklassa tarkoitettu tuomitun siirtäminen on suoritettu.

16 artikla
Sopimuksen muuttaminen

Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä suostumuksella.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 29 päivänä kesäkuuta 2009 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SIERRA LEONEN

ERITYISTUOMIOISTUIMEN

PUOLESTA

Binta Mansaray

Sierra Leonen erityistuomioistuimen

virkaatekevä kirjaaja

SUOMEN HALLITUKSEN

PUOLESTA

Mikko Jokela

Suomen Alankomaiden-suurlähettiläs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.