54/2009

Sopimus

Suomen tasavallan

ja

Tsekin tasavallan

välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta

ja

vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavalta ja Tsekin tasavalta, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

haluavat varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, jota ne tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt vaihtavat keskenään, ovat toistensa kansallisia etuja ja turvallisuutta kunnioittaen sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet vaihtavat keskenään ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja yritysturvallisuusasioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanon tai valmistelun yhteydessä taikka tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalalla.

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

"turvallisuusluokitellulla tiedolla" sopimuspuolten kesken välitettävää tai tuotettavaa tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on sen muodosta riippumatta jommankumman sopimuspuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti suojattava luvattomalta ilmaisemiselta, väärinkäytöltä tai katoamiselta ja joka on nimetty sellaiseksi ja merkitty asianmukaisesti;

"turvallisuusluokitellulla sopimuksella" sopimusta tai alihankintasopimusta, johon sisältyy tai liittyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon;

"lähettävällä sopimuspuolella" sopimuspuolta, joka luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa, mukaan lukien tämän sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt;

"vastaanottavalla sopimuspuolella" sopimuspuolta, joka vastaanottaa turvallisuusluokiteltua tietoa, mukaan lukien tämän sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt;

"kolmannella osapuolella" sellaista valtiota, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt tai luonnolliset henkilöt, tai kansainvälistä järjestöä, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuolena.

3 artikla
Turvallisuusviranomaiset

1. Turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta ja tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat:

Suomen tasavallassa:

ULKOASIAINMINISTERIÖ

Tsekin tasavallassa:

NÁRODNÍ BEZPECNOSTNÍ ÙRAD

2. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen viralliset yhteystietonsa.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen muut turvallisuusviranomaiset, jotka on nimetty vastaamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

4 artikla
Turvallisuusluokituksen tasot

Kansalliset merkinnät turvallisuusluokituksen tasosta vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

5 artikla
Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon

Pääsy tämän sopimuksen mukaisesti luovutettuun turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan sellaisille luonnollisille henkilöille, joille on annettu siihen asianmukainen lupa kyseisen sopimuspuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon käytön rajoitukset

1. Vastaanottava sopimuspuoli ei saa luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa kolmannelle osapuolelle ilman lähettävän sopimuspuolen kirjallista ennakkosuostumusta.

2. Vastaanottava sopimuspuoli saa käyttää turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu, ja lähettävän sopimuspuolen määräämiä käsittelyvaatimuksia noudattaen.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon käsittely

1. Lähettävä sopimuspuoli

a) varmistaa, että turvallisuusluokiteltuun tietoon tehdään asianmukaiset merkinnät turvallisuusluokituksesta kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti;

b) ilmoittaa vastaanottavalle sopimuspuolelle mahdollisista luovutusehdoista;

c) ilmoittaa vastaanottavalle sopimuspuolelle mahdollisista myöhemmistä luokituksen muutoksista.

2. Vastaanottava sopimuspuoli

a) varmistaa, että turvallisuusluokiteltuun tietoon tehdään vastaavat merkinnät turvallisuusluokituksen tasosta tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti;

b) antaa turvallisuusluokitellulle tiedolle samantasoisen suojan kuin vastaavaan turvallisuusluokituksen tasoon kuuluvalle kansalliselle turvallisuusluokitellulle tiedolle;

c) varmistaa, ettei turvallisuusluokitellun tiedon luokitusta poisteta tai muuteta muutoin kuin lähettävän sopimuspuolen kirjallisella luvalla.

8 artikla
Turvallisuusyhteistyö

1. Turvallisuusnormien pitämiseksi vertailukelpoisina kansalliset turvallisuus-viranomaiset ilmoittavat pyynnöstä toisilleen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisessa sovellettavat kansalliset turvallisuusnorminsa, -menettelynsä ja -käytäntönsä.

2. Turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan henkilö- ja yhteisöturvallisuusselvityksiin liittyvissä menettelyissä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

3. Sopimuspuolet tunnustavat toistensa henkilö- ja yhteisöturvallisuusselvitykset kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän sopimuksen 4 artiklaa sovelletaan vastaavasti.

4. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen muutoksista, jotka koskevat tunnustettuja henkilö- ja yhteisöturvallisuusselvityksiin perustuvia turvallisuustodistuksia, erityisesti näiden todistusten peruuttamisesta tai niiden voimassaolon päättymisestä.

5. Tämän sopimuksen mukaisessa yhteistyössä käytetään englannin kieltä.

9 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Kansalliset turvallisuusviranomaiset vahvistavat pyynnöstä, että ehdotetuilla hankeosapuolilla ja alihankkijoilla sekä sopimuksia edeltäviin neuvotteluihin tai turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanoon osallistuvilla luonnollisilla henkilöillä on asianmukaiset turvallisuusselvityksiin perustuvat turvallisuustodistukset.

2. Avoimen tarjouskilpailun yhteydessä kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat vahvistaa asianmukaisten turvallisuusselvityksiin perustuvien turvallisuustodistusten olemassaolon ilman virallista pyyntöä.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat pyytää, että organisaatiossa tehdään turvallisuustarkastus, jolla varmistetaan, että turvallisuusnormeja noudatetaan jatkuvasti kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

4. Turvallisuusluokitelluissa sopimuksissa on oltava hanketurvallisuusohjeistus (programme security instructions, PSI) noudatettavista turvallisuusvaatimuksista ja sopimuksen eri näkökohtien tai osien luokituksesta. Kopio hanketurvallisuusohjeistuksesta toimitetaan sen sopimuspuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle, jonka lainkäyttöalueella turvallisuusluokiteltu sopimus pannaan täytäntöön.

10 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokiteltu tieto välitetään diplomaattiteitse tai sotilaskanavia käyttäen taikka siten kuin kansalliset turvallisuusviranomaiset muutoin sopivat.

2. Sopimuspuolet voivat välittää turvallisuusluokiteltua tietoa sähköisesti kansallisten turvallisuusviranomaisten hyväksymiä turvallisuusmenettelyjä noudattaen.

11 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kopiointi, kääntäminen ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin ja käännöksiin tehdään asianmukainen merkintä turvallisuusluokituksesta, ja ne suojataan kuten alkuperäinen turvallisuusluokiteltu tieto. Käännöksiä ja kopioita tehdään ainoastaan tarvittava vähimmäismäärä.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään käännöskielinen merkintä siitä, että käännös sisältää lähettävän sopimuspuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Merkinnällä ERITTÄIN SALAINEN/ PRÍSNE TAJNÉ tai SALAINEN/TAJNÉ varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan lähettävän sopimuspuolen kirjallisella ennakkosuostumuksella.

4. Merkinnällä ERITTÄIN SALAINEN/ PRÍSNE TAJNÉ varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa ei hävitetä, vaan se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle sen jälkeen, kun sitä ei enää katsota tarvittavan, kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

12 artikla
Vierailut

1. Vierailut, jotka edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon, sallitaan kyseisen turvallisuusviranomaisen kirjallisella ennakkosuostumuksella, jolleivät turvallisuusviranomaiset keskenään muuta sovi.

2. Vierailupyyntö esitetään turvallisuusviranomaisten välityksellä vähintään kaksikymmentä päivää ennen vierailua. Kiireellisissä tapauksissa vierailupyyntö voidaan esittää lyhyempääkin määräaikaa noudattaen, jos turvallisuusviranomaiset sopivat asiasta keskenään etukäteen.

3. Vierailupyyntöön on sisällyttävä:

a) vierailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka, kansallisuus ja passin tai henkilöllisyystodistuksen numero;

b) vierailijan asema ja tiedot vierailijan edustamasta organisaatiosta;

c) vierailijan henkilöturvallisuusselvityksen taso ja voimassaoloaika;

d) vierailun ajankohta ja kesto; toistuvien vierailujen osalta ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat;

e) vierailun tarkoitus sekä siihen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkein turvallisuusluokituksen taso;

f) vierailun kohteena olevan organisaation nimi, osoite, puhelin- tai telefaxnumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö;

g) päiväys, turvallisuusviranomaisen allekirjoitus ja sen virallinen leima.

4. Turvallisuusviranomaiset voivat sopia sellaisten vierailijoiden luettelosta, joilla on oikeus toistuviin vierailuihin. Turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään toistuvien vierailujen yksityiskohdista.

5. Vierailijan saama turvallisuusluokiteltu tieto katsotaan tämän sopimuksen mukaisesti luovutetuksi turvallisuusluokitelluksi tiedoksi.

13 artikla
Tietoturvan loukkaaminen

1. Sopimuspuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen kirjallisesti, jos ne ovat todenneet tietoturvan loukkaamisen, joka johtaa turvallisuusluokitellun tiedon katoamiseen, väärinkäyttöön tai luvattomaan ilmaisemiseen, tai epäilevät tällaista loukkaamista.

2. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, tutkii tapahtuman viipymättä. Tarvittaessa toinen sopimuspuoli avustaa tutkinnassa.

3. Kaikissa tapauksissa se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti tietoturvan loukkaamisen teko-olosuhteista, vahingon laajuudesta, sen lieventämiseksi toteutetuista toimista ja tutkinnan tuloksesta.

14 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet vastaavat omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

15 artikla
Tulkitseminen ja riidat

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla, eikä niitä saateta kansallisen tai kansainvälisen tuomioistuimen taikka kolmannen osapuolen ratkaistavaksi.

16 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolista jälkimmäinen on diplomaattiteitse saanut ilmoituksen siitä, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset oikeudelliset menettelyt on täytetty.

2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä suostumuksella. Muutokset tulevat voimaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

3. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti. Tällöin sopimus lakkaa olemasta voimasta kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona toinen sopimuspuoli saa kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

4. Tämän sopimuksen irtisanomisesta riippumatta kaikki tämän sopimuksen mukaisesti luovutettu tai tuotettu turvallisuusluokiteltu tieto suojataan sopimuksen määräysten mukaisesti, kunnes lähettävä sopimuspuoli vapauttaa vastaanottavan sopimuspuolen tästä velvoitteesta.

5. Se sopimuspuoli, jonka alueella tämä sopimus tehdään, ryhtyy sopimuksen voimaantulon jälkeen välittömiin toimiin saattaakseen sopimuksen Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristölle kirjattavaksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Toiselle sopimuspuolelle ilmoitetaan kirjaaminen ja Yhdistyneiden kansakuntien sopimussarjan kirjaamisnumero heti, kun Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristö on antanut tämän numeron.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Prahassa 26 päivänä toukokuuta 2008 kahtena alkuperäiskappaleena, suomen, tsekin ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan puolesta

Tsekin tasavallan puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.