31/2009

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC 203(81)

(annettu 18 päivänä toukokuuta 2006)

MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN KANSAINVÄLISEEN MERENKULKIJOIDEN KOULUTUSTA, PÄTEVYYSKIRJOJA JA VAHDINPITOA KOSKEVAAN VUODEN 1978 YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

MERITURVALLISUUSKOMITEA, joka

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen 28 artiklan b kappaleen, jossa määrätään komitean tehtävistä,

PALAUTTAA LISÄKSI MIELIIN Kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen (jäljempänä "STCW-yleissopimus") XII artiklan, joka koskee menettelyjä kyseisen yleissopimuksen muuttamiseksi,

ON KÄSITELLYT kahdeksannessakymmenennessäensimmäisessä istunnossaan STCW-yleissopimuksen muutoksia, joita on ehdotettu ja jotka on jaettu XII artiklan 1 kappaleen a kohdan i alakohdan mukaisesti,

1. HYVÄKSYY STCW-yleissopimuksen XII artiklan 1 kappaleen a kohdan iv alakohdan mukaisesti yleissopimuksen muutokset, joiden teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;

2. PÄÄTTÄÄ STCW-yleissopimuksen XII artiklan 1 kappaleen a kohdan vii alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, että mainitut muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2007, ellei ennen tätä päivää joko enemmän kuin kolmasosa sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden kauppalaivastot yhteensä muodostavat vähintään viisikymmentä prosenttia maailman kauppalaivaston 100 bruttorekisteritonnin suuruisista tai sitä suuremmista aluksista, ole ilmoittanut vastustavansa muutoksia;

3. KEHOTTAA sopimuspuolia panemaan merkille, että muutokset tulevat STCW-yleissopimuksen XII artiklan 1 kappaleen a kohdan viii alakohdan mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, kun ne on hyväksytty edellä 2 kappaleen mukaisesti;

4. PYYTÄÄ pääsihteeriä XII artiklan 1 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille STCW-yleissopimuksen sopimuspuolille;

5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimittamaan tämän päätöslauselman ja sen liitteen jäljennökset niille järjestön jäsenille, jotka eivät ole STCW-yleissopimuksen sopimuspuolia.

LIITE

MUUTOKSET KANSAINVÄLISEEN MERENKULKIJOIDEN KOULUTUSTA, PÄTEVYYSKIRJOJA JA VAHDINPITOA KOSKEVAAN VUODEN 1978 YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

I/1 sääntö -Määritelmät ja tarkennukset

1 Tämän säännön 1 kappaleen .25 kohdan lopussa oleva piste "." korvataan puolipisteellä ";".

2 Seuraavat uudet .26 ja .27 kohdat lisätään 1 kappaleeseen nykyisen .25 kohdan jälkeen.

".26 ISPS-säännöstö tarkoittaa alusten ja satamarakenteiden kansainvälistä turvasäännöstöä, joka hyväksyttiin 12 päivänä joulukuuta 2002 ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) sopimushallitusten konferenssin antamalla päätöslauselmalla 2.

.27 Aluksen turvapäällikkö tarkoittaa aluksella olevaa aluksen päällikön alaisuudessa toimivaa henkilöä, jonka yhtiö on nimennyt vastaamaan aluksen turvatoimista, mukaan luettuina aluksen turvasuunnitelman toteuttaminen ja pitäminen ajan tasalla sekä yhteydenpito yhtiön turvapäällikköön ja satamien turvapäälliköihin."

VI LUKU

HÄTÄ-, TYÖTURVALLISUUS-, TERVEYDENHOITO- JA PELASTAUTUMISTEHTÄVÄT

3 VI luvun nykyinen otsikko korvataan seuraavasti:

"Hätä-, työturvallisuus-, turva-, terveydenhoito- ja pelastautumistehtävät"

4 Seuraava uusi VI/5 sääntö lisätään nykyisen VI/4 säännön jälkeen:

"VI/5 sääntö

Aluksen turvapäällikön pätevyyskirjan myöntämisen pakolliset vähimmäisvaatimukset

1 Jokaisen aluksen turvapäällikön pätevyyskirjaa hakevan ehdokkaan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

.1 hyväksyttyä kokemusta meripalveluksesta vähintään 12 kuukauden ajalta tai asianmukaista kokemusta meripalveluksesta ja tietämystä aluksen toiminnoista; ja

.2 merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva säännöstön A-VI/5 osaston 1-4 kappaleen mukainen aluksen turvapäällikön pätevyyskirjan edellyttämä pätevyys.

2 Hallintojen on varmistettava, että jokaiselle, joka todetaan tämän säännön määräysten mukaisesti päteväksi, annetaan pätevyyskirja.

3 Jokaisen sopimuspuolen on verrattava niitä pätevyysvaatimuksia, joita se edellytti ennen tämän säännön voimaantuloa alusten turvapäälliköiltä, joille on myönnetty pätevyyskirjat tai jotka voivat osoittaa pätevyytensä asiakirjalla, merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva säännöstön A-VI/5 osastossa määritettyihin pätevyysvaatimuksiin, ja päätettävä sen perusteella, onko tarvetta edellyttää näiltä henkilöiltä pätevyyden saattamista ajan tasalle.

4 Sopimuspuoli saa 1 päivään heinäkuuta 2009 asti tunnustaa päteviksi henkilöt, joilla oli ennen tämän säännön voimaantuloa pätevyyskirja tai muu pätevyyden vahvistava asiakirja."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.