27/2009

Annettu: 30.04.2009

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisesta lisäpöytäkirjasta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että tämän ilmoituksen liitteenä julkaistaan Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisessa lisäpöytäkirjassa (SopS 72-73/2005) tarkoitettu, Pariisissa 28 päivänä elokuuta 1952 tehty pöytäkirja Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2009

(Suomennos)

PÖYTÄKIRJA

POHJOIS-ATLANTIN SOPIMUKSEN MUKAISESTI PERUSTETTUJEN KANSAINVÄLISTEN SOTILASESIKUNTIEN ASEMASTA

Washingtonissa 4 päivänä huhtikuuta 1949 allekirjoitetun Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolet, jotka

katsovat, että niiden alueille voidaan Pohjois-Atlantin sopimuksen nojalla tehtävällä erillisellä järjestelyllä perustaa kansainvälisiä esikuntia, ja

haluavat määritellä sellaisten esikuntien ja niiden henkilöstön aseman Pohjois-Atlantin sopimuksen alueella;

ovat sopineet Lontoossa 19 päivänä kesäkuuta 1951 niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjasta:

1 artikla

Tässä pöytäkirjassa ilmaisu

a. "sopimus" tarkoittaa Lontoossa 19 päivänä kesäkuuta 1951 Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehtyä sopimusta;

b. "strategisen tason esikunta" tarkoittaa liittouman joukkojen esikuntaa Euroopassa (SHAPE), liittouman ylimmän Atlantin komentajan (SACLANT) esikuntaa tai muuta vastaavaa kansainvälistä sotilasesikuntaa, joka on perustettu Pohjois-Atlantin sopimuksen nojalla;

c. "liittouman esikunta" tarkoittaa strategisen tason esikuntaa ja muuta Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettua kansainvälistä sotilasesikuntaa, joka on suoraa strategisen tason esikunnan alaisuudessa;

d. "Pohjois-Atlantin neuvosto" tarkoittaa Pohjois-Atlantin sopimuksen 9 artiklan nojalla perustettua neuvostoa tai mitä tahansa sen apuelintä, jolla on valta toimia sen puolesta.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan tämän pöytäkirjan sopimuspuolen alueella seuraavien määräysten mukaisesti liittouman esikuntaan Pohjois-Atlantin sopimuksen alueella ja sellaisen esikunnan sotilas- ja siviilihenkilöstöön ja niiden huollettaviin, jotka sisältyvät tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kappaleen a, b ja c kohdan määritelmiin, kun mainittu henkilöstö on sellaisella alueella virkatehtäviensä yhteydessä tai kun huollettavat ovat sellaisella alueella puolisonsa tai vanhempiensa virkatehtävien yhteydessä.

3 artikla

1. Sovellettaessa sopimusta liittouman esikuntaan ilmaisuilla "joukko", "siviilihenkilöstö" ja "huollettava" on sopimuksessa esiintyessään seuraavat merkitykset:

a. "joukko" tarkoittaa liittouman esikunnassa palvelevaa henkilöstöä, joka kuuluu jonkun Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolen maa-, meri- tai ilmavoimiin;

b. "siviilihenkilöstö" tarkoittaa siviilihenkilöstöä, joka ei ole kansalaisuudeton eikä muun kuin Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolen kansalainen eikä vastaanottajavaltion kansalainen tai henkilö, jolla on kotipaikka vastaanottajavaltiossa ja joka i) palvelee liittouman esikunnassa ja on jonkun Pohjois-Atlantin sopimuspuolen armeijan palveluksessa tai ii) kuuluu liittouman esikuntien palveluksessa oleviin siviilihenkilöstöluokkiin siten kuin Pohjois-Atlantin neuvosto päättää;

c. "huollettava" tarkoittaa tämän kappaleen a ja b kohdassa määritellyn joukon tai siviilihenkilöstön jäsenen puolisoa tai sellaisen jäsenen lasta, joka saa häneltä elatuksensa.

2. Liittouman esikuntaa pidetään joukkona sopimuksen II artiklaa, V artiklan 2 kappaletta, VII artiklan 10 kappaletta ja IX artiklan 2-4, 7 ja 8 kappaletta sekä XIII artiklaa sovellettaessa.

4 artikla

Oikeudet ja velvollisuudet, jotka sopimuksella annetaan tai asetetaan lähettäjävaltiolle tai sen viranomaisille sen joukkojen, siviilihenkilöstön tai huollettavien osalta, uskotaan tai annetaan liittouman esikunnan ja sen henkilöstön ja huollettavien osalta, joihin sopimusta sovelletaan tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti, asianomaiselle strategisen tason esikunnalle ja sen alaisille viranomaisille seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

a. oikeus käyttää rikoslainkäyttö- ja kurinpitovaltaa, joka annetaan lähettäjävaltion sotilasviranomaisille sopimuksen VII artiklan mukaisesti, uskotaan sen valtion sotilasviranomaisille, jonka asevoimia koskevan oikeuden alaisena henkilö mahdollisesti on;

b. velvollisuudet, jotka asetetaan lähettäjävaltiolle tai sen viranomaisille sopimuksen II artiklan, III artiklan 4 kappaleen, VII artiklan 5 kappaleen a kohdan ja 6 kappaleen a kohdan, VIII artiklan 9 ja 10 kappaleen sekä XIII artiklan mukaisesti, annetaan sekä liittouman esikunnalle että sille valtiolle, jonka armeijasta tai sen jäsenestä tai työntekijästä tai sellaisen huollettavasta on kysymys;

c. sopimuksen III artiklan 2 kappaleen a kohdan ja 5 kappaleen sekä XIV artiklan tarkoittamassa tapauksessa lähettäjävaltiona on joukon jäsenten ja heidän huollettaviensa osalta valtio, jonka armeijaan jäsen kuuluu, ja siviilihenkilöstön jäsenten ja heidän huollettaviensa osalta valtio, jonka armeijan palveluksessa jäsen mahdollisesti on;

d. velvollisuudet, jotka asetetaan lähettäjävaltiolle sopimuksen VIII artiklan 6 ja 7 kappaleen nojalla, asetetaan valtiolle, jonka armeijaan kuuluu henkilö, jonka toimesta tai laiminlyönnistä vaatimus johtuu, tai siviilihenkilöstön jäsenen osalta, valtiolle, jonka armeijan palveluksessa hän on, tai jos sellaista valtiota ei ole, sille liittouman esikunnalle, jonka jäsen kysymyksessä oleva henkilö on.

Sekä mahdollisella valtiolla, jolle tämän kappaleen mukaiset velvollisuudet asetetaan, että kysymyksessä olevalla liittouman esikunnalla on lähettäjävaltion oikeudet VIII artiklan 8 kappaleen mukaista välimiestä nimitettäessä.

5 artikla

Liittouman esikunnan jokaisella jäsenellä tulee olla esikunnan antama valokuvallinen henkilötodistus, josta ilmenevät henkilön nimet, syntymäaika, sotilasarvo tai -taso ja mahdollinen numero sekä voimassaoloaika. Todistus on esitettävä pyydettäessä.

6 artikla

1. Sopimuspuolille asetetut velvollisuudet luopua vaatimuksista sopimuksen VIII artiklan mukaisesti koskevat sekä liittouman esikuntaa että jokaista tämän pöytäkirjan sopimuspuolta.

2. Sopimuksen VIII artiklan 1 ja 2 kappaleessa

a. liittouman esikunnan tai tämän pöytäkirjan sopimuspuolen omistamaa omaisuutta, jota liittouman esikunta käyttää, on pidettävä sopimuspuolen omistamana ja sen asevoimien käyttämänä omaisuutena;

b. tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kappaleessa määritellyn joukon tai siviilihenkilöstön jäsenen tai liittouman esikunnan muun työntekijän aiheuttamaa vahinkoa on pidettävä sopimuspuolen asevoimien jäsenen tai työntekijän aiheuttamana vahinkona;

c. ilmaisun "sopimuspuolen omistama" määritelmä VIII artiklan 3 kappaleessa kattaa liittouman esikunnan.

3. Vaatimukset, joihin sovelletaan sopimuksen VIII artiklan 5 kappaletta, sisältävät vaatimukset (muut kuin sopimusperusteiset vaatimukset ja vaatimukset, joihin sovelletaan saman artiklan 6 ja 7 kappaletta), jotka johtuvat liittouman esikunnan työntekijän toimista tai laiminlyönneistä tai muista toimista tai laiminlyönneistä, joiden tapahtumisesta liittouman esikunta on oikeudellisesti vastuussa, ja jotka aiheuttavat vahinkoa vastaanottajavaltion alueella kolmansille osapuolille, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan sopimuspuolia.

7 artikla

1. Sopimuksen X artiklan mukaisesti joukon tai siviilihenkilöstön jäsenille palkoista ja palkkioista myönnettävä verovapaus koskee tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kappaleen a kohdassa ja b kohdan i alakohdassa määritellyn liittouman esikunnan henkilöstön osalta heidän siinä ominaisuudessa saamia palkkoja ja palkkioita, jotka maksavat asevoimat, joihin he kuuluvat tai joiden palveluksessa he ovat. Tämä kappale ei vapauta tällaista jäsentä tai työntekijää sen valtion verotuksesta, jonka kansalainen hän on.

2. Pohjois-Atlantin neuvoston määräämiin luokkiin kuuluvat liittouman esikunnan työntekijät ovat vapautetut veroista palkkojen ja palkkioiden osalta, jotka liittouman esikunta maksaa heille siinä ominaisuudessa. Tämän pöytäkirjan sopimuspuoli voi kuitenkin sopia liittouman esikunnan kanssa järjestelystä, jonka mukaan kyseinen sopimuspuoli ottaa palvelukseen ja osoittaa liittouman esikunnalle kansalaisensa (paitsi, jos kyseinen sopimuspuoli niin haluaa, sellaiset henkilöt, joilla ei ole kotipaikkaa sen alueella), jotka palvelevat liittouman esikunnan henkilöstössä, ja maksaa sellaisen henkilöstön palkat ja palkkiot omista varoistaan ja määrittelemänsä taulukon mukaisesti. Kyseinen sopimuspuoli voi verottaa näin maksettuja palkkoja ja palkkioita, mutta ne ovat vapautettuja muiden sopimuspuolten veroista. Jos tämän pöytäkirjan sopimuspuoli sopii tällaisesta järjestelystä ja järjestelyä myöhemmin muutetaan tai se lakkautetaan, tämän pöytäkirjan sopimuspuolia ei enää sido tämän kappaleen ensimmäinen virke, jonka mukaan niiden kansalaisille maksetut palkat ja palkkiot ovat vapautettuja veroista.

8 artikla

1. Liittouman esikunnan perustamisen, rakentamisen, ylläpitämisen ja toiminnan helpottamiseksi esikunta vapautetaan mahdollisuuksien mukaan tulleista ja veroista, jotka vaikuttavat sen kuluihin yhteisen puolustuksen järjestämiseksi ja sen viralliseksi ja yksinomaiseksi hyödyksi. Kukin tämän pöytäkirjan sopimuspuoli ryhtyy neuvotteluihin sen alueella mahdollisesti toimivan liittouman esikunnan kanssa tehdäkseen sopimuksen tämän määräyksen täytäntöön panemisesta.

2. Liittouman esikunnalla on samoilla ehdoilla oikeudet, jotka myönnetään sopimuksen XI artiklan mukaan joukolle.

3. Sopimuksen XI artiklan 5 ja 6 kappaleen määräykset eivät koske vastaanottajavaltion kansalaisia, elleivät sellaiset kansalaiset kuulu tämän pöytäkirjan sopimuspuolen, joka ei ole vastaanottajavaltio, asevoimiin.

4. Tässä artiklassa ilmaisu "tullit ja verot" ei tarkoita maksuja saaduista palveluista.

9 artikla

Ellei Pohjois-Atlantin neuvosto toisin päätä,

a. liittouman esikunnan kansainvälisestä rahastosta pääomabudjetin mukaisesti hankittu omaisuus, jota esikunta ei enää tarvitse, luovutetaan Pohjois-Atlantin neuvoston hyväksymällä järjestelyllä ja kertyneet tuotot jaetaan tai hyvitetään Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten kesken siinä suhteessa niin kuin ne ovat osallistuneet esikunnan pääomakustannuksiin. Vastaanottajavaltiolla on etuoikeus hankkia sen alueella sijaitseva luovutettava kiinteä omaisuus edellyttäen, että sen tarjoamat ehdot eivät ole epäedullisemmat kuin kolmannen osapuolen tarjoamat ehdot;

b. maaomaisuus, rakennukset tai kiinteät rakennelmat, jotka vastaanottajavaltio on antanut liittouman esikunnan käyttöön ja josta ei ole veloitettu esikuntaa (nimellistä veloitusta lukuun ottamatta) ka jota esikunta ei enää tarvitse, palautetaan vastaanottajavaltiolle. Pohjois-Atlantin neuvosto määrittelee esikunnan käytöstä vastaanottajavaltion antamalle omaisuudelle aiheutuneen arvonnousun tai -laskun (ottaen huomioon vastaanottajavaltiossa sovellettavan lain) ja jakaa, hyvittää tai veloittaa sen Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten kesken siinä suhteessa kuin ne ovat osallistuneet esikunnan pääomakustannuksiin.

10 artikla

Kullakin strategisen tason esikunnalla on oikeushenkilöllisyys; sillä on kelpoisuus tehdä sopimuksia ja hankkia ja vallita omaisuutta. Vastaanottajavaltio voi kuitenkin edellyttää, että toimivallan käytöstä sovitaan sen ja strategisen tason esikunnan tai sen alaisen ja sen puolesta toimivan liittouman esikunnan välisellä järjestelyllä.

11 artikla

1. Sopimuksen VIII artiklan määräysten mukaisesti strategisen tason esikunta voi esiintyä oikeudenkäynnissä kantajana tai vastaajana. Vastaanottajavaltio ja strategisen tason esikunta tai sen alainen ja sen puolesta toimiva liittouman esikunta voivat kuitenkin sopia, että vastaanottajavaltio esiintyy strategisen tason esikunnan puolesta vastaanottajavaltion tuomioistuimissa oikeudenkäynneissä, jossa kyseinen esikunta on osapuolena.

2. Liittouman esikunnan omaisuuteen tai varoihin ei voi kohdistaa täytäntöönpanotoimia, takavarikkoa tai kiinnitystä, lukuun ottamatta sopimuksen VII artiklan 6 kappaleen a kohdassa tai XIII artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

12 artikla

1. Liittouman esikunta voi kansainvälisen budjettinsa hoitamiseksi pitää halussaan kaikenlaista valuuttaa ja suorittaa niillä tilisiirtoja.

2. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet helpottavat liittouman esikunnan pyynnöstä esikunnan varojen siirtoa maasta toiseen ja liittouman esikunnan hallussaan olevan valuutan vaihtamista toiseksi valuutaksi, kun se on välttämätöntä liittouman esikunnan tarpeita varten.

13 artikla

Liittouman esikunnan arkistot ja muut esikunnan käytössä olevissa tiloissa olevat tai asianmukaisesti valtuutetun esikunnan jäsenen hallussa olevat viralliset asiakirjat ovat loukkaamattomia, ellei esikunta ole luopunut tästä koskemattomuudesta. Esikunta todentaa vastaanottajavaltion pyynnöstä ja sen edustajan läsnä ollessa asiakirjojen luonteen vahvistaakseen, että ne ovat oikeutettuja tässä artiklassa tarkoitettuun koskemattomuuteen.

14 artikla

1. Tätä pöytäkirjaa tai sopimusta tai niiden osaa voidaan Pohjois-Atlantin neuvoston päätöksellä soveltaa mihin tahansa Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettuun kansainväliseen sotilasesikuntaa tai järjestöön (joka ei sisälly tämän pöytäkirjan 1 artiklan b ja c kappaleen määritelmiin).

2. Kun Euroopan puolustusyhteisö perustetaan, tätä pöytäkirjaa voidaan soveltaa liittouman esikunnan alaisten Euroopan puolustusvoimien henkilöstöön ja heidän huollettaviinsa Pohjois-Atlantin neuvoston määrittelemänä ajankohtana ja sillä tavoin kuin se määrää.

15 artikla

Kaikki erimielisyydet tämän pöytäkirjan sopimuspuolten välillä tai sopimuspuolten ja liittouman esikuntien välillä, jotka koskevat tämän pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista, sovitaan neuvottelemalla ilman ulkopuoliseen tuomiovaltaan turvautumista. Jollei tässä pöytäkirjassa nimenomaisesti toisin määrätä, erimielisyydet, joita ei voida ratkaista välittömillä neuvotteluilla, alistetaan Pohjois-Atlantin neuvoston ratkaistavaksi.

16 artikla

1. Sopimuksen XV ja XVII-XX artiklaa sovelletaan tämän pöytäkirjan osalta siten kuin ne olisivat sen olennainen osa. Pöytäkirjaa voidaan kuitenkin tarkistaa, sen soveltaminen voidaan keskeyttää, se voidaan ratifioida, siihen voidaan liittyä, se voidaan irtisanoa tai sen voimassaoloa voidaan jatkaa sopimuksen määräyksistä riippumatta.

2. Tätä pöytäkirjaa voidaan täydentää vastaanottajavaltion ja strategisen tason esikunnan välillä kahdenvälisellä sopimuksella ja vastaanottajavaltion ja strategisen tason esikunnan viranomaiset voivat sopia pöytäkirjan tai sopimuksen, sellaisena kuin ne sitä soveltavat, minkä tahansa määräyksen täytäntöön panemisesta hallinnollisin toimin ennen pöytäkirjan ratifioimista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Pariisissa 28 päivänä elokuuta 1952 englannin ja ranskan kielillä, jotka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen arkistoihin. Amerikan Yhdysvaltojen hallitus toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikilla allekirjoittajavaltioille ja siihen liittyville valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.