26/2009

Annettu: 08.05.2009

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä toinen pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 26 päivänä marraskuuta 2002 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 20 päivänä joulukuuta 2002 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 26 päivänä helmikuuta 2003, tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 20 päivänä joulukuuta 2002 annettu laki (1191/2002) tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2009.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2009

NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1997,

Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä toisen pöytäkirjan tekemisestä

(97/C 221/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

unionin tavoitteiden toteuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavan rikollisuuden torjuntaa yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan,

neuvosto on ensimmäisenä sopimustoimenpiteenä tehnyt 26 päivänä heinäkuuta 1995 antamallaan säädöksellä (1) yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen, jolla pyritään erityisesti torjumaan näihin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia,

neuvosto on 27 päivänä syyskuuta 1996 antamallaan säädöksellä (2) toisessa vaiheessa laatinut yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan, jolla pyritään erityisesti torjumaan sellaista lahjontaa, jossa on osallisina kansallisia tai yhteisöjen virkamiehiä ja joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja, on tarpeen edelleen täydentää tätä yleissopimusta toisella pöytäkirjalla, jossa käsitellään erityisesti oikeushenkilöiden vastuuta, takavarikointia, rahanpesua sekä jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi ja näihin asioihin liittyvien henkilötietojen suojaamiseksi,

PÄÄTTÄÄ, että toinen pöytäkirja, jonka teksti on tämän liitteenä ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, katsotaan tehdyksi,

SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän pöytäkirjan hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 1997.

Neuvoston puolesta

M. DE BOER

Puheenjohtaja

___________________

(1) EYVL N:o C 316, 27.11.1995, s. 48.
(2) EYVL N:o C 313, 23.10.1996, s. 1.

LIITE

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä

TOINEN PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja jotka

VIITTAAVAT 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädökseen,

HALUAVAT pitää huolen siitä, että niiden rikoslain säädöksillä edistetään tehokkaasti Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista,

TUNNUSTAVAT Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn yleissopimuksen merkityksen yhteisöjen tuloihin ja menoihin kohdistuvien petosten torjunnassa,

TUNNUSTAVAT mainittuun yleissopimukseen liittyvän, 27 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn pöytäkirjan merkityksen sellaisen lahjonnan torjunnassa, joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja,

OVAT TIETOISIA siitä, että oikeushenkilön lukuun tehdyt teot ja teot, joihin liittyy rahanpesu, saattavat vahingoittaa tai uhata Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja,

OVAT VAKUUTTUNEITA tarpeesta mukauttaa jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä tarvittaessa niin, että niissä säädetään, että oikeushenkilöt voidaan asettaa vastuuseen silloin kun niiden lukuun on tehty petos, annettu lahjus tai harjoitettu rahanpesua, mikä vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on mukautettava siten, että säädetään tarvittaessa rangaistavaksi teoksi petoksella tai lahjonnalla saatuun hyötyyn kohdistuva rahanpesu, joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja, sekä säädetään mahdolliseksi tällaisella petoksella tai lahjonnalla saadun hyödyn tuomitseminen menetetyksi,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on mukautettava tarvittaessa, jotta estetään keskinäisestä avunannosta kieltäytyminen pelkästään siksi, että tähän pöytäkirjaan kuuluvat rikokset koskevat vero- tai tullirikoksia tai niitä pidetään sellaisina,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa määrätään jo jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä, mutta että on tarpeen säätää myös jäsenvaltioiden ja komission välisestä yhteistyöstä, jotta varmistetaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavien tai mahdollisesti vahingoittavien petosten, lahjuksen antamisen tai ottamisen ja niihin liittyvän rahanpesun vastainen tehokas toiminta, mukaanlukien tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä, sanotun rajoittamatta yhteisöoikeuden mukaisia velvoitteita.

KATSOVAT, että tietojenvaihdon edistämiseksi ja helpottamiseksi on tarpeellista varmistaa riittävä henkilötietojen suoja,

KATSOVAT, ettei tietojen vaihto saisi olla käynnissä olevien tutkimusten esteenä, minkä vuoksi on huolehdittava tutkintasalaisuuden suojaamisesta,

KATSOVAT että on laadittava asianmukaiset määräykset Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta,

KATSOVAT lopuksi, että tiettyihin tässä pöytäkirjassa tarkoitettuihin tekoihin olisi voitava soveltaa Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn yleissopimuksen asiaa koskevia määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a) "yleissopimuksella" Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan nojalla 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyä yleissopimusta yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (1);

b) "petoksella" yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettua tekoa,

c) - "lahjuksen ottamisella" Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan nojalla 27 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettua tekoa (2) ja

- "lahjuksen antamisella" mainitun pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettua tekoa,

d) "oikeushenkilöllä" mitä tahansa muodostumaa, jolla on oikeushenkilön asema sovellettavan kansallisten lainsäädännön mukaan, lukuun ottamatta valtioita tai muita julkisia elimiä niiden käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

e) "rahanpesulla" rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY (3), 1 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa määriteltyjä tekoja, jotka liittyvät petoksella ainakin törkeissä tapauksissa ja lahjuksen antamisella tai ottamisella saatuun hyötyyn.

2 artikla
Rahanpesu

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet saattaakseen rahanpesun rangaistavaksi teoksi.

3 artikla
Oikeushenkilöiden vastuu

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen petoksesta, lahjuksen antamisesta ja rahanpesusta, jotka on oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai oikeushenkilön toimielimen osana toimien henkilö, jonka johtava asema oikeushenkilössä perustuu

_______________
(1) EYVL N:o C 316, 27.11.1995, s. 49.
(2) EYVL N:o C 313, 23.10.1996, s. 2.
(3) EYVL N:o L 166, 28.6.1991, s. 77

- valtaan edustaa oikeushenkilöä, tai

- valtaan tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta, tai

- valtuuksiin harjoittaa valvontaa oikeushenkilössä,

sekä osallistumisesta tällaiseen petokseen, lahjuksen antamiseen tai rahanpesuun avunantajana tai yllyttäjänä tai tällaisen petoksen yrittämisestä.

2. 1 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, jos 1 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut oikeushenkilön alaisena toimivan henkilön kyseisen oikeushenkilön hyväksi tekemän petoksen, lahjuksen antamisen tai rahanpesun.

3. 1 ja 2 kohdan mukainen oikeushenkilön vastuu ei estä rikosoikeudenkäyntiä sellaisia luonnollisia henkilöitä vastaan, jotka ovat tekijöitä, yllyttäjiä tai avunantajia petoksessa, lahjuksen antamisessa tai rahanpesussa.

4 artikla
Oikeushenkilöihin kohdistuvat seuraamukset

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastuulliseksi todetulle oikeushenkilölle voidaan langettaa tehokkaita, suhteellisia ja vakuuttavia seuraamuksia, joihin kuuluu rikosoikeudellisia tai muita sakkoja ja joihin voi kuulua muita seuraamuksia, kuten

a) oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettyjen etuuksien tai tuen saamiseen,

b) väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa,

c) oikeudelliseen valvontaan asettaminen,

d) oikeudellinen määräys lopettaa toiminta.

2. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti vastuulliseksi todettua oikeushenkilöä voidaan rangaista tehokkailla, suhteellisilla ja vakuuttavilla rangaistusseuraamuksilla tai toimenpiteillä.

5 artikla
Menetetyksi tuomitseminen

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet mahdollistaakseen petoksen, lahjuksen antamisen tai ottamisen ja rahanpesun tekovälineiden sekä hyödyn tai mainitun hyödyn arvoa vastaavien varojen takavarikon ja, sen rajoittamatta vilpittömässä mielessä toimineiden sivullisten oikeuksia, menetetyksi tuomitsemisen tai haltuunoton. Jäsenvaltio käsittelee takavarikoituja tai menetetyksi tuomittuja tekovälineitä, hyötyä tai muita varoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

6 artikla
Vero- ja tullirikokset

Jäsenvaltio ei voi kieltäytyä petos-, lahjuksen antamis- ja ottamis- sekä rahanpesurikoksiin liittyvän keskinäisen oikeusavun antamisesta vain siitä syystä, että teko koskee vero- tai tullirikosta tai sitä pidetään vero- tai tullirikoksena.

7 artikla
Yhteistyö Euroopan yhteisöjen komission kanssa

1. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät keskinäistä yhteistyötä petosten, lahjusten antamisen ja ottamisen sekä rahanpesun torjunnassa.

Tässä tarkoituksessa komissio antaa toimivaltaisille kansallisille virnaomaisille sellaista teknistä ja toiminnallista apua, jota ne saattavat tarvita tutkimustensa yhteensovittamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja komission kanssa tosiasioiden selvittämisen helpottamiseksi ja petosten, lahjuksen antamisen ja ottamisen sekä rahanpesun vastaisen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Komissio ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ottavat huomioon kussakin yksittäistapauksessa tutkintasalaisuuden ja tietosuojan vaatimukset. Komissiolle tietoja toimittaessaan jäsenvaltio voi tässä tarkoituksessa asettaa tietojen käyttämistä koskevia erityisehtoja komissiolle tai toiselle jäsenvaltiolle, jolle kyseinen tieto voidaan välittää.

8 artikla
Komission vastuu tietosuojasta

Komissio varmistaa, että 7 artiklan 2 kohdan nojalla tapahtuvassa tietojenvaihdossa se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä suojelun tasoa, joka vastaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY määriteltyä suojelun tasoa (1).

9 artikla
Tietosuojasääntöjen julkaiseminen

8 artiklan mukaisia velvoitteita koskevat säännöt julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 artikla
Tietojen luovutus muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

1. Niillä edellytyksillä, joihin 7 artiklan 2 kohdassa viitataan, komissio voi 7 artiklan mukaisia tehtäviään täyttäessään luovuttaa jäsenvaltioilta saamiaan henkilötietoja mille tahansa muulle jäsenvaltiolle. Komissio ilmoittaa tiedot antaneelle jäsenvaltiolle tällaisesta aikomuksestaan.

2. Komissio voi samoin edellytyksin luovuttaa jäsenvaltiolta saamiaan henkilötietoja 7 artiklan mukaisia tehtäviä täyttäessään mille tahansa kolmannelle maalle edellyttäen, että jäsenvaltio, joka on antanut tiedot, on antanut suostumuksensa siihen.

11 artikla
Valvontaviranomainen

Viranomainen, joka on määrätty tai perustettu harjoittamaan sellaisten henkilötietojen riippumatonta tietosuojavalvontaa, joita komissio pitää hallussaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisten tehtäviensä nojalla, on toimivaltainen harjoittamaan samaa valvontaa komission tämän pöytäkirjan nojalla hallussaan pitämien henkilötietojen suhteen.

12 artikla
Suhde yleissopimukseen

1. Yleissopimuksen 3, 5 ja 6 artiklan määräyksiä sovelletaan myös tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettuihin tekoihin.

2. Seuraavia yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan myös tähän pöytäkirjaan:

- 4 artiklaa siten, että sen 2 kohdassa tarkoitetut julistukset koskevat myös tätä pöytäkirjaa, ellei tämän pöytäkirjan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta annettaessa toisin ilmoiteta,

- 7 artikla siten, että "ne bis in idem" –periaatetta sovelletaan myös oikeushenkilöihin, ja siten, että yleissopimuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut julistukset koskevat myös tätä pöytäkirjaa, ellei tämän pöytäkirjan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta annettaessa toisin ilmoiteta,

- 9 artiklaa,

- 10 artiklaa.

____________
(1) EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 31
13 artikla
Yhteisöjen tuomioistuin

1. Tämän pöytäkirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat jäsenvaltioiden väliset riidat on ratkaisun löytämiseksi ensi vaiheessa tutkittava neuvostossa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen.

Jollei ratkaisuun ole päästy kuuden kuukauden kuluessa, jokin riidan osapuolista voi saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

2. Kaikki yhden tai useamman jäsenvaltion ja komission väliset riidat, jotka koskevat tämän pöytäkirjan 2 artiklan soveltamista suhteessa 1 artiklan e alakohtaan sekä 7, 8 ja 10 artiklan ja 12 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan soveltamista ja joita ei ole voitu sopia neuvotteluilla, voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistaviksi kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jompikumpi riidan osapuolista on ilmoittanut toiselle osapuolelle riidan olemassaolosta.

3. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan nojalla 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyä pöytäkirjaa (1), joka koskee Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuin antamaa tulkintaa Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdystä yleissopimuksesta, sovelletaan tähän pöytäkirjaan siten, että jäsenvaltion tuon pöytäkirjan 2 artiklan nojalla antama julistus koskee myös tätä pöytäkirjaa, ellei kyseinen jäsenvaltio tämän pöytäkirjan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta antaessaan toisin ilmoita.

14 artikla
Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa yhteisön sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu määräytyy Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 215 artiklan toisen kappaleen mukaan. Saman sopimuksen 178 artiklaa sovelletaan.

15 artikla
Tuomioistuinvalvonta

1. Yhteisön tuomioistuin on toimivaltainen kanteissa, jotka luonnollinen tai oikeushenkilö on nostanut sellaista komission päätöstä vastaan, joka on osoitettu mainitulle henkilölle tai joka koskee tätä henkilöä välittömästi ja henkilökohtaisesti, 8 artiklan tai minkä tahansa sen nojalla annetun säännön rikkomisen taikka toimivaltuuksien väärinkäytön perusteella.

2. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 168 a artiklan 1 ja 2 kohtaa, 173 artiklan viidettä kappaletta, 174 artiklan ensimmäistä kappaletta, 176 artiklan ensimmäistä ja toista kappaletta sekä 185 ja 186 artiklaa samoin kuin Euroopan yhteisön tuomioistuimen perussääntöä sovelletaan soveltuvin osin.

16 artikla
Voimaantulo

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä pöytäkirja valtiosääntöjen vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille tämän pöytäkirjan hyväksymisen edellyttämien valtiosääntönsä mukaisten menettelyjen loppuunsaattamisesta.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun niistä valtioista, jotka ovat Euroopan unionin jäseniä neuvoston antaessa pöytäkirjan tekemistä koskevan säädöksen, viimeinenkin on antanut 2 kohdan mukaisen ilmoituksen. Jos yleissopimus ei kuitenkaan ole tullut voimaan tuohon päivään mennessä, pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin yleissopimus.

4. Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan soveltaminen kuitenkin keskeytetään, jos ja siksi

_______________
(1) EYVL N:o C 151, 20.5.1997, s. 1.

ajaksi kun asianomainen Euroopan yhteisöjen toimielin ei ole täyttänyt 9 artiklan mukaista velvoitettaan julkaista tietosuojasäännöt tai 11 artiklassa olevia valvontaviranomaisia koskevia ehtoja ei ole täytetty.

17 artikla
Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2. Tämän pöytäkirjan teksti, joka on laadittu unioniin liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvostossa, on todistusvoimainen.

3. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan huostaan.

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan jokaisen siihen liittyneen valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen päivän määräajan päättyessä.

18 artikla
Varaumat

1. Jokainen jäsenvaltio voi varata itselleen oikeuden saattaa lahjuksen antamisesta tai ottamisesta saatavaan hyötyyn liittyvän rahanpesun rangaistavaksi teoksi vain törkeissä lahjuksen antamis- tai ottamistapauksissa. Tällaisen varauman tekevä jäsenvaltio ilmoittaa tästä tallettajalle antamalla tiedot varauman laajuudesta tehdessään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. Tällainen varauma on voimassa viisi vuotta mainitun ilmoituksen tekemisestä. Varauma voidaan uusia kerran toisen viiden vuoden jakson ajaksi.

2. Itävallan tasavalta voi tehdessään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen todeta, etteivät 3 ja 4 artikla velvoita sitä. Tällainen lausuma lakkaa olemasta voimassa viiden vuoden kuluttua tällä säädöksellä tehdyn pöytäkirjan hyväksymispäivästä.

3. Näiden lisäksi ainoastaan 12 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa määrätyt varaumat sallitaan.

19 artikla
Tallettaja

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytäkirjan tallettaja.

2. Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä pöytäkirjan hyväksymiset ja siihen liittymiset, julistukset ja varaumat samoin kuin kaikki tätä pöytäkirjaa koskevat ilmoitukset.

YHTEINEN LAUSUMA 13 ARTIKLAN 2 KOHDASTA

Jäsenvaltiot ilmoittavat, että 13 artiklan 2 kohdan viittausta pöytäkirjan 7 artiklaan sovelletaan ainoastaan komission ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, eikä sillä rajoiteta jäsenvaltioiden harkintavaltaa niiden antaessa tietoja rikostutkintojen yhteydessä.

-----

KOMISSION JULISTUS 7 ARTIKLASTA

Komissio hyväksyy tehtävät, jotka sille on uskottu yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan 7 artiklassa.

-----

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.