23/2009

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Slovenian tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka kansallisten etujen ja turvallisuuden vuoksi haluavat varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen, jota sopimuspuolet tai niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt vaihtavat keskenään,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa seuraavilla käsitteillä on seuraava merkitys:

turvallisuusluokiteltu tieto: tieto, asiakirja tai aineisto, jota sopimuspuolet välittävät tai tuottavat keskenään missä tahansa muodossa jommankumman sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja joka on suojattava luvattomalta ilmaisemiselta, väärinkäytöltä tai katoamiselta ja on nimetty sellaiseksi sekä merkitty asianmukaisesti;

turvallisuusluokiteltu sopimus: sopimus tai alihankintasopimus, sopimusta edeltävät neuvottelut mukaan lukien, johon sisältyy turvallisuusluokiteltua tietoa tai liittyy pääsy tällaiseen tietoon;

lähettävä sopimuspuoli: sopimuspuoli, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, joka luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa vastaanottavalle sopimuspuolelle;

vastaanottava sopimuspuoli: sopimuspuoli, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, joka vastaanottaa turvallisuusluokiteltua tietoa lähettävältä sopimuspuolelta;

kolmas osapuoli: valtio, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, tai kansainvälinen järjestö, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuolena;

tiedonsaantitarve: periaate, jonka mukaan pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon voidaan sallia henkilölle ainoastaan hänen virallisten velvoitteidensa tai tehtäviensä yhteydessä.

2 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet antavat toisilleen pääasiassa ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä teollisuus- tai teknologia-asioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanon taikka valmistelun yhteydessä tai jota syntyy taikka tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat kansalliset turvallisuusviranomaiset vastaamaan tämän sopimuksen kaikkien näkökohtien yleisestä täytäntöönpanosta ja asiaankuuluvasta valvonnasta:

Suomen tasavallassa:

Ulkoasiainministeriö, turvallisuusyksikkö

Slovenian tasavallassa:

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

2. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

3. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kansallisten turvallisuusviranomaistensa mahdolliset myöhemmät muutokset.

4 artikla
Turvallisuusluokitukset

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon merkitään asianmukainen turvallisuusluokka sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Kansalliset turvallisuusluokitusmerkinnät vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta Slovenian tasavalta Englanninkielinen käännös 
ERITTÄIN SALAINEN STROGO TAJNO TOP SECRET 
SALAINEN TAJNO SECRET 
LUOTTAMUKSELLINEN ZAUPNO CONFIDENTIAL 
KÄYTTÖ RAJOITETTU INTERNO RESTRICTED 
5 artikla
Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon

1. Pääsy turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/INTERNO kuuluvaan tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve ja joille on selostettu heidän vastuunsa ja velvollisuutensa.

2. Pääsy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/ZAUPNO ja sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaan tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve, joista on tehty kansallisen lainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys ja joille on annettu lupa saada tällaista tietoa sekä selostettu heidän vastuunsa ja velvollisuutensa.

3. Sopimuspuolet tunnustavat vastavuoroisesti toistensa turvallisuusselvitykset. Sopimuksen 4 artiklan 2 kappaletta sovelletaan tämän mukaisesti.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen

1. Sopimuspuolet antavat tässä sopimuksessa tarkoitetulle turvallisuusluokitellulle tiedolle samantasoisen suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen

a) varmistaa, että turvallisuusluokiteltuun tietoon tehdään asianmukainen turvallisuusluokitusmerkintä sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja

b) ilmoittaa vastaanottavalle sopimuspuolelle

– mahdollisista tietoa koskevista luovutusehdoista tai käyttörajoituksista ja

– mahdollisista myöhemmistä luokituksen muutoksista.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen

a) varmistaa, että turvallisuusluokiteltuun tietoon tehdään vastaavat turvallisuusluokitusmerkinnät 4 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, ja

b) varmistaa, ettei turvallisuusluokkaa muuteta muutoin kuin lähettävän sopimuspuolen kirjallisella luvalla.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon käytön rajoitukset

1. Vastaanottava sopimuspuoli saa käyttää turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on luovutettu, ja lähettävän sopimuspuolen määräämiä rajoituksia noudattaen.

2. Vastaanottava sopimuspuoli ei saa luovuttaa turvallisuusluokiteltua tietoa kolmannelle osapuolelle ilman lähettävän sopimuspuolen kirjallista suostumusta.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Sopimuspuolet välittävät turvallisuusluokitellun tiedon diplomaattiteitse tai sotilaskanavia taikka muita toimivaltaisten turvallisuusviranomaistensa hyväksymiä kanavia käyttäen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/INTERNO kuuluva tieto voidaan välittää myös postitse tai käyttäen muuta välityspalvelua kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kopiointi, kääntäminen ja hävittäminen

1. Kaikkiin turvallisuusluokitellun tiedon kopioihin ja käännöksiin tehdään asianmukainen turvallisuusluokitusmerkintä, ja ne suojataan kuten alkuperäinen turvallisuusluokiteltu tieto. Käännöksiä ja kopioita tehdään ainoastaan viralliseen tarkoitukseen tarvittava vähimmäismäärä.

2. Kaikkiin käännöksiin tehdään asianmukainen käännöskielinen merkintä siitä, että käännökset sisältävät lähettävän sopimuspuolen turvallisuusluokiteltua tietoa.

3. Merkinnällä ERITTÄIN SALAINEN/STROGO TAJNO varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan lähettävän sopimuspuolen kirjallisella luvalla.

4. Merkinnällä ERITTÄIN SALAINEN/ STROGO TAJNO varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa ei hävitetä. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle sen jälkeen, kun sopimuspuolet eivät enää katso sitä tarvittavan.

5. Turvallisuusluokkaan SALAINEN/ TAJNO tai sitä alempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään sen jälkeen, kun vastaanottava sopimuspuoli ei enää katso sitä tarvittavan, kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

10 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1. Jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen aikoo sallia neuvottelut turvallisuusluokitellun sopimuksen tekemiseksi vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan hankeosapuolen kanssa, tämän viranomaisen on pyynnöstä saatava kaikki asiaankuuluvat turvallisuustodistukset vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselta turvallisuusviranomaiselta.

2. Jos on kyse avoimesta turvallisuusluokitellusta tarjouskilpailusta, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa asiaankuuluvat turvallisuustodistukset lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle myös pyytämättä.

3. Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia, mukaan lukien asianmukaiset todistukset, kuin turvallisuusluokitellun pääsopimuksen tehneeseen hankeosapuoleen.

4. Lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi ehdottaa, että vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen tekee organisaatioissa turvallisuustarkastuksia, joilla varmistetaan organisaatioiden olevan tämän sopimuksen mukaisia, ja se voi osallistua näihin tarkastuksiin.

11 artikla
Vierailut

1. Vierailut, jotka edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon, sallitaan isäntä-sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen ennakolta antamalla luvalla.

2. Vierailupyyntö esitetään asianomaiselle toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle vähintään 20 päivää ennen vierailun alkamista, ja siinä ilmoitetaan seuraavat tiedot:

a) vierailijan nimi, syntymäaika ja -paikka, kansallisuus ja henkilöllisyystodistuksen tai passin numero;

b) vierailijan asema ja tiedot vierailijan edustamasta työnantajasta;

c) tiedot hankkeesta, johon vierailija osallistuu;

d) tarvittaessa vierailijan turvallisuusselvityksen voimassaoloaika ja taso;

e) vierailun kohteena olevan organisaation nimi, osoite, puhelin- tai telefaxnumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö;

f) vierailun tarkoitus sekä siihen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon korkein turvallisuusluokituksen taso;

g) vierailun ajankohta ja kesto; toistuvien vierailujen osalta ajanjakso, jolle vierailut ajoittuvat;

h) päiväys ja lähettävän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen allekirjoitus.

3. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä vierailupyynnön esittämisen määräajasta.

4. Turvallisuusviranomaiset voivat sopia sellaisten vierailijoiden luettelosta, joilla on oikeus toistuviin vierailuihin. Luettelo on aluksi voimassa enintään 12 kuukautta, ja sen voimassaoloa voidaan pidentää enintään 12 kuukaudella. Toistuvia vierailuja koskeva pyyntö esitetään tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Kun luettelo on hyväksytty, asianomaiset organisaatiot voivat järjestää vierailuja suoraan keskenään.

5. Vierailijan saama turvallisuusluokiteltu tieto katsotaan tämän sopimuksen mukaiseksi turvallisuusluokitelluksi tiedoksi.

12 artikla
Turvallisuusyhteistyö

1. Saavuttaakseen keskenään vertailukelpoiset turvallisuustasot ja säilyttääkseen ne vertailukelpoisina toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat pyynnöstä toisilleen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen sovellettavat kansalliset turvallisuusnorminsa, menettelynsä ja käytäntönsä. Tätä varten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat vierailla toistensa luona.

2. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen poikkeuksellisista turvallisuusriskeistä, jotka voivat vaarantaa luovutetun turvallisuusluokitellun tiedon.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan turvallisuusselvityksiin liittyvissä menettelyissä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toisilleen muutoksista, jotka koskevat vastavuoroisesti tunnustettuja turvallisuusselvityksiä.

5. Sopimuspuolten turvallisuusviranomaiset voivat vaihtaa suoraan keskenään operatiivisia tietoja ja/tai tiedustelutietoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6. Tämän sopimuksen mukaisessa yhteistyössä käytetään englannin kieltä.

13 artikla
Tietoturvaloukkaus

1. Sopimuspuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen epäillystä tai todetusta turvallisuusluokitellun tiedon tietoturvan loukkaamisesta tai vaarantumisesta.

2. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, toteuttaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikki mahdolliset asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tietoturvan loukkaamisen tai vaarantumisen seurauksia ja estääkseen tietoturvaloukkauksen jatkumisen. Toinen sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua; sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksista sekä tietoturvaloukkauksen johdosta toteutetuista toimenpiteistä.

14 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet vastaavat omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

15 artikla
Tulkitseminen ja riitojen ratkaiseminen

Sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.

16 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Se on hyväksyttävä sopimuspuolten kansallisia oikeudellisia menettelyjä noudattaen ja tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolista jälkimmäinen on saanut ilmoituksen siitä, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty.

2. Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti. Tällöin sopimus lakkaa olemasta voimasta 6 kuukauden kuluttua päivästä, jona toinen sopimuspuoli saa irtisanomisilmoituksen.

3. Tämän sopimuksen irtisanomisesta riippumatta kaikki sopimuksen mukaisesti luovutettu turvallisuusluokiteltu tieto suojataan edelleen sopimuksen määräyksiä noudattaen, kunnes lähettävä sopimuspuoli vapauttaa vastaanottavan sopimuspuolen tästä velvoitteesta.

4. Tätä sopimusta voidaan milloin tahansa muuttaa sopimuspuolten kirjallisella suostumuksella. Muutokset tulevat voimaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

5. Tämä sopimus ei rajoita sopimuspuolten oikeuksia ja velvoitteita, jotka perustuvat muihin kansainvälisiin sopimuksiin.

6. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi voidaan tehdä täytäntöönpanojärjestelyjä.

Tehty Ljubljanassa 6 päivänä toukokuuta 2008 kahtena alkuperäiskappaleena, suomen, sloveenin ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Slovenian tasavallan

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.