21/2009

(Suomennos)

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA GUERNSEYN ALUEEN VÄLILLÄ TIETOJEN VAIHTAMISESTA VEROASIOISSA

Ottaen huomioon, että Suomen tasavallan hallitus ja Guernseyn alue ("osapuolet") tunnistavat, että Guernseyn nykyinen lainsäädäntö jo säätää yhteistyöstä ja tietojen vaihtamisesta verorikosasioissa;

Ottaen huomioon, että osapuolet ovat jo kauan osallistuneet kansainvälisiin ponnisteluihin taistelussa talous- ja muita rikoksia vastaan mukaan lukien terrorismin rahoitus;

Ottaen huomioon, että Guernseyn alueella Yhdistyneen kuningaskunnan sille antaman valtuutuksen ehtojen mukaan on oikeus neuvotella, tehdä, toteuttaa ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti irtisanoa verotietojen vaihtamista koskeva sopimus Suomen tasavallan kanssa;

Ottaen huomioon, että Guernseyn alue on 21 päivänä helmikuuta 2002 poliittisesti sitoutunut tehokasta tietojenvaihtoa koskeviin OECD:n periaatteisiin;

Ottaen huomioon, että osapuolet haluavat parantaa ja helpottaa verotietojen vaihtamisen ehtoja ja edellytyksiä;

Sen vuoksi osapuolet ovat sopineet seuraavan sopimuksen tekemisestä, joka sisältää vain osapuolia koskevia velvollisuuksia:

1 artikla
Sopimuksen soveltamisala

Osapuolten on annettava virka-apua vaihtamalla tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia osapuolten tämän sopimuksen piiriin kuuluvia veroja koskevien kansallisten lakien hallinnoinnissa ja toimeenpanossa, mukaan lukien tiedot, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia veron määrittämisessä, määräämisessä, täytäntöönpanossa tai kantamisessa niiden henkilöiden osalta, jotka ovat velvolliset suorittamaan näitä veroja, tai tällaisia henkilöitä koskevien veroasioiden tutkinnassa tai rikosoikeudellisessa syytteeseenpanossa. Pyynnön vastaanottanut osapuoli ei ole velvollinen antamaan tietoja, jotka eivät ole sen viranomaisilla tai sen alueellisen toimivallan alaisten henkilöiden hallussa tai saatavilla. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen lakien tai hallintokäytännön henkilöille takaamat oikeudet ja suojatoimet pysyvät sovellettavina siltä osin kuin ne eivät asiattomasti estä tai viivytä tehokasta tiedonvaihtoa.

2 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tätä sopimusta sovelletaan seuraaviin osapuolten määräämiin veroihin:

a) Guernseyssä:

1) tulovero;

2) asuntotulovero;

b) Suomessa:

1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero;

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

7) ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin veroihin, joita määrätään sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Jos osapuolet niin sopivat, tätä sopimusta sovelletaan myös sellaisiin pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen määrätään nykyisten verojen ohella tai asemesta. Kummankin osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toiselle sellaisista merkittävistä muutoksista lainsäädännössään, jotka voivat vaikuttaa tämän osapuolen tämän sopimuksen mukaisiin velvollisuuksiin.

3 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "Guernsey" tarkoittaa Guernseytä, Alderneytä ja Hermiä mukaan lukien näihin saariin kansainvälisen oikeuden mukaisesti rajoittuva aluemeri;

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

c) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

d) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa Guernseyssä the Administrator of Income Tax -nimistä viranomaista tai hänen valtuutettuaan, ja Suomessa valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

e) "rikoslait" tarkoittaa kaikkia niitä rikoslakeja, joita kansallisen lainsäädännön mukaan nimitetään sellaisiksi siitä riippumatta, sisältyvätkö ne verolakeihin, rikoslakiin tai muihin säädöksiin;

f) "verorikosasiat" tarkoittaa veroasioita, joihin sisältyy sellainen tahallinen menettely joko ennen tai jälkeen tämän sopimuksen voimaantulon, josta tietoja pyytävän osapuolen rikoslakien mukaan voidaan nostaa syyte;

g) "tiedonhankintakeinot" tarkoittaa lakeja ja hallinnollisia menettelyjä tai tuomioistuinmenettelyjä, jotka mahdollistavat sen, että pyynnön vastaanottanut osapuoli voi hankkia ja antaa pyydetyt tiedot;

h) "tiedot" tarkoittaa kaikkia missä tahansa muodossa olevia tosiseikkoja, ilmoituksia, dokumentteja tai pöytäkirjoja;

i) "henkilö" tarkoittaa luonnollista henkilöä, yhtiötä tai muuta henkilöiden yhteenliittymää tai ryhmää;

j) "julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö" tarkoittaa yhtiötä, jonka pääosakeluokka noteerataan hyväksytyssä arvopaperipörssissä edellyttäen, että yleisö voi helposti ostaa tai myydä sen noteerattuja osakkeita. "Yleisö" voi ostaa tai myydä osakkeita, jos osakkeiden ostamista tai myymistä ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

k) "pääosakeluokka" tarkoittaa sitä osakeluokkaa tai niitä osakeluokkia, jotka edustavat yhtiön äänivallan ja arvon enemmistöä;

l) "julkinen kollektiivinen sijoitusjärjestelmä" tarkoittaa järjestelmää tai rahastoa, jossa osakkeiden tai muiden oikeuksien ostamista, myymistä tai lunastamista ei ole epäsuorasti tai nimenomaisesti rajattu koskemaan rajoitettua sijoittajaryhmää;

m) "hyväksytty arvopaperipörssi" tarkoittaa arvopaperipörssiä, josta osapuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet;

n) "pyynnön vastaanottanut osapuoli" tarkoittaa sitä tämän sopimuksen osapuolta, jota pyydetään antamaan tietoja tai joka on antanut tietoja vastauksena pyyntöön;

o) "tietoja pyytävä osapuoli" tarkoittaa sitä tämän sopimuksen osapuolta, joka pyytää tietoja tai joka on saanut tietoja pyynnön vastaanottaneelta osapuolelta;

p) "vero" tarkoittaa tämän sopimuksen kattamia veroja.

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen lainsäädännön mukaan, ja tämän osapuolen sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

4 artikla
Pyynnöstä tapahtuva tiedonvaihto

1. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on tietoja pyytävän osapuolen pyynnöstä annettava tietoja 1 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja on vaihdettava siitä riippumatta, tarvitseeko pyynnön vastaanottanut osapuoli tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa tai olisiko tutkittavana oleva menettely rikos pyynnön vastaanottaneen osapuolen lakien mukaan, jos menettely olisi tapahtunut pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella. Tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä tämän artiklan mukainen pyyntö vain silloin, kun se ei voi saada pyydettyjä tietoja muilla keinoin, paitsi jos turvautuminen näihin keinoihin aiheuttaisi suhteettoman suuria vaikeuksia.

2. Jos pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevat tiedot eivät riitä tietopyynnön täyttämiseen, pyynnön vastaanottaneen osapuolen on harkintansa mukaan käytettävä kaikki relevantit tiedonhankintakeinot, jotka ovat tarpeen pyydettyjen tietojen antamiseksi tietoja pyytävälle osapuolelle, sen estämättä, että pyynnön vastaanottanut osapuoli ei ehkä tarvitse näitä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa.

3. Jos tietoja pyytävän osapuolen toimivaltainen viranomainen sitä erityisesti pyytää, pyynnön vastaanottaneen osapuolen on, siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sen kansallisten lakien mukaan, annettava tämän artiklan mukaiset tiedot kirjallisten todistajanlausuntojen ja alkuperäisten pöytäkirjojen oikeaksi todistettujen jäljennösten muodossa.

4. Kummankin osapuolen on varmistettava, että sillä on valta toimivaltaisen viranomaisensa välityksellä ja pyynnöstä hankkia ja antaa 1 artiklan ehtojen mukaisesti:

a) tietoja, jotka ovat pankkien, muiden rahoituslaitosten ja edustuksen tai luottamuksen perusteella toimivien henkilöiden, mukaan lukien nimellisedustajat ja trustinhoitajat (trustees), hallussa;

b) 1) tietoja, jotka koskevat yhtiöiden, yhtymien, säätiöiden ja muiden henkilöiden oikeudellista ja edun tuottavaa omistusta, mukaan lukien kollektiivisten sijoitusjärjestelmien osalta tiedot osakkeista, osuuksista ja muista oikeuksista;

2) trustien osalta tiedot niiden asettajista, hoitajista, suojelijoista ja edunsaajista; säätiöiden osalta tiedot perustajista, säätiön hallituksen jäsenistä ja edunsaajista.

Edellyttäen, että tämä sopimus ei luo osapuolelle velvollisuutta hankkia tai antaa omistustietoja julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä tai julkisista kollektiivisista sijoitusjärjestelmistä, paitsi jos nämä tiedot voidaan hankkia ilman, että siitä aiheutuu suhteettoman suuria vaikeuksia.

5. Kaikki tietopyynnöt on muotoiltava mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja niissä on ilmoitettava kirjallisesti:

a) tarkastuksen tai tutkinnan kohteena olevan henkilön henkilöllisyys;

b) ajanjakso, jolta tietoja pyydetään;

c) pyydettyjen tietojen laji ja se muoto, jossa tietoja pyytävä osapuoli haluaisi tiedot saada;

d) se verotuksellinen tarkoitus, johon tietoja haetaan;

e) syyt, jotka antavat aiheen olettaa, että pyydetyt tiedot ovat ennalta arvioiden olennaisia tietoja pyytävän osapuolen verohallinnolle ja täytäntöönpanolle tämän kappaleen a) kohdassa tunnistetun henkilön osalta;

f) syyt, jotka antavat aiheen olettaa, että pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneessa osapuolessa tai pyynnön vastaanottaneen osapuolen lainkäyttöalueella olevan henkilön hallussa tai saatavilla;

g) siltä osin kuin ne ovat tunnetut, sellaisen henkilön nimi ja osoite, jonka uskotaan pitävän pyydettyjä tietoja hallussaan tai kontrolloivan niitä;

h) ilmoitus siitä, että pyyntö on tietoja pyytävän osapuolen lainsäädännön ja hallintokäytännön mukainen, että jos pyydetyt tiedot olisivat tietoja pyytävän osapuolen lainkäyttöalueella, tietoja pyytävän osapuolen toimivaltainen viranomainen pystyisi tietoja pyytävän osapuolen lainsäädännön mukaan tai sen tavanomaisen hallintomenettelyn puitteissa hankkimaan tiedot ja että pyyntö on tämän sopimuksen mukainen;

i) ilmoitus siitä, että tietoja pyytävä osapuoli on käyttänyt tietojen hankkimiseksi kaikki omalla alueellaan käytettävissä olevat keinot paitsi jos tästä aiheutuisi suhteettoman suuria vaikeuksia.

6. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön vastaanottaminen ja ponnisteltava kaikin tavoin pyydettyjen tietojen lähettämiseksi tietoja pyytävälle osapuolelle mahdollisimman pian.

5 artikla
Verotarkastukset ulkomailla

1. Tietoja pyytävä osapuoli voi, kohtuullisella varoitusajalla, pyytää, että pyynnön vastaanottanut osapuoli sallii tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien tulla pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueelle, sen kansallisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa, haastattelemaan luonnollisia henkilöitä ja tutkimaan asiakirjoja näiden luonnollisten henkilöiden tai muiden asianomaisten henkilöiden kirjallisella suostumuksella. Tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisten luonnollisten henkilöiden tapaamisaika ja -paikka.

2. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltainen viranomainen voi tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä sallia tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajien olla läsnä verotarkastuksessa pyynnön vastaanottaneen osapuolen alueella.

3. Jos 2 kappaleessa tarkoitettuun pyyntöön suostutaan, tarkastuksen suorittavan pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ilmoitettava tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tarkastuksen aika ja paikka, tarkastuksen tekemiseen valtuutettu viranomainen tai henkilö sekä ne menettelytavat ja ehdot, jotka pyynnön vastaanottanut osapuoli on tarkastuksen suorittamiselle asettanut. Kaikki tarkastuksen suorittamista koskevat päätökset tekee tarkastuksen suorittava pyynnön vastaanottanut osapuoli.

6 artikla
Pyynnön hylkäämismahdollisuus

1. Pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta virka-apua:

a) jos pyyntöä ei ole tehty tämän sopimuksen mukaisesti;

b) jos tietoja pyytävä osapuoli ei ole käyttänyt kaikkia omalla alueellaan käytettävissä olevia tiedonhankintakeinoja, paitsi jos turvautuminen niihin aiheuttaisi suhteettoman suuria vaikeuksia; tai

c) jos pyydettyjen tietojen paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä (ordre public).

2. Tämä sopimus ei luo pyynnön vastaanottaneelle osapuolelle velvollisuutta antaa tietoja, joita koskee "legal privilege" tai liikesalaisuus taikka teollinen, kaupallinen tai ammatillinen salaisuus tai elinkeinotoiminnassa käytettyä menettelytapaa koskeva salaisuus, edellyttäen, että 4 artiklan 4 kappaleessa kuvattuja tietoja ei käsitellä tällaisena salaisuutena tai menettelytapana pelkästään tällä perusteella.

3. Tietopyynnöstä ei saada kieltäytyä sillä perusteella, että pyynnön aiheuttava verosaaminen kiistetään.

4. Pyynnön vastaanottanutta osapuolta ei voida vaatia hankkimaan ja antamaan tietoja, joita tietoja pyytävän osapuolen toimivaltainen viranomainen ei pystyisi hankkimaan lainsäädäntönsä mukaan tai tavanomaisen hallintomenettelynsä puitteissa, jos pyydetyt tiedot kuuluisivat tietoja pyytävän osapuolen toimivallan piiriin.

5. Pyynnön vastaanottanut osapuoli voi hylätä tietopyynnön, jos tietoja pyytävä osapuoli pyytää tietoja tietoja pyytävän osapuolen verolainsäädännön sellaisen säännöksen tai siihen liittyvän velvoituksen hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, joka syrjii pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansalaista verrattuna tietoja pyytävän osapuolen kansalaiseen samoissa olosuhteissa.

7 artikla
Salassapito

1. Kaikki osapuolten toimivaltaisten viranomaisten antamat ja vastaanottamat tiedot on pidettävä salassa.

2. Tällaisia tietoja saadaan paljastaa vain henkilöille tai viranomaisille (niihin luettuina tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka hoitavat 1 artiklassa ilmoitettuja tehtäviä, ja nämä henkilöt ja viranomaiset saavat käyttää niitä vain tällaisiin tarkoituksiin mukaan lukien valitusten ratkaiseminen. Tietoja saadaan näissä tarkoituksissa ilmaista julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa.

3. Tietoja ei saada käyttää muihin kuin 1 artiklassa todettuihin tarkoituksiin ilman pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen nimenomaista kirjallista suostumusta.

4. Tietoja pyytävälle osapuolelle tämän sopimuksen perusteella annettuja tietoja ei saa paljastaa muille oikeudenkäyttöalueille.

8 artikla
Kulut

Jolleivät osapuolten toimivaltaiset viranomaiset toisin sovi, virka-avun antamisessa syntyneistä tavanomaisista kuluista vastaa pyynnön vastaanottanut osapuoli ja epätavanomaisista kuluista (mukaan lukien kulut siitä, että on käytetty ulkopuolisia neuvonantajia riita-asioiden hoitamisen yhteydessä tai muutoin) tietoja pyytävä osapuoli. Asianosaisten toimivaltaisten viranomaisten on ajoittain neuvoteltava keskenään tämän artiklan perusteella ja erityisesti pyynnön vastaanottaneen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen on neuvoteltava tietoja pyytävän osapuolen toimivaltaisten viranomaisen kanssa etukäteen, jos erityistä pyyntöä koskevan tietojen antamisen kulujen odotetaan olevan huomattavat.

9 artikla
Kieli

Virka-apupyynnöt ja vastaukset niihin on laadittava englanniksi.

10 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Milloin osapuolten välille syntyy vaikeuksia tai epävarmuutta tämän sopimuksen soveltamisessa tai tulkinnassa, toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä parhaansa mukaan ratkaisemaan asia keskinäisellä sopimuksella.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen sopimusten lisäksi osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia 4, 5 ja 8 artiklaa sovellettaessa käytettävistä menettelytavoista.

3. Muodollinen yhteydenpito, mukaan lukien tietopyynnöt, joka tapahtuu tehtyjen sopimusten määräyksiin liittyen tai niiden mukaan, tapahtuu kirjallisesti suoraan toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle osoitteeseen, jonka osapuoli voi ajoittain ilmoittaa toiselle osapuolelle. Kaikki myöhempi tietopyyntöjä koskeva yhteydenpito tapahtuu joko kirjallisesti tai suullisesti, sen mukaan mikä on käytännöllisintä, aikaisemmin mainittujen toimivaltaisten viranomaisten tai niiden valtuutettujen edustajien välillä.

11 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien suorittamisesta. Sopimusta sovelletaan:

a) verorikosasioiden osalta siitä päivästä alkaen; ja

b) kaikissa muissa 1 artiklan piiriin kuuluvissa asioissa siitä päivästä alkaen, mutta ainoastaan niiden verovuosien osalta, jotka alkavat tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen, tai jos verovuotta ei ole, kaikkiin niihin veroihin, jotka määrätään sinä päivänä tai sen jälkeen.

12 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen.

2. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kolmen kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen. Kaikki irtisanomisen voimaantuloon mennessä vastaanotetut pyynnöt käsitellään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3. Jos sopimus irtisanotaan, 7 artiklan määräykset sitovat edelleen osapuolia tämän sopimuksen perusteella saatujen tietojen osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, osapuolien asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA:

GUERNSEYN ALUEEN PUOLESTA:

(Suomennos)

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA GUERNSEYN ALUEEN VÄLILLÄ KESKINÄISESTÄ SOPIMUSMENETTELYSTÄ ETUYHTEYDESSÄ KESKENÄÄN OLEVIEN YRITYSTEN TULON OIKAISEMISEN YHTEYDESSÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Guernseyn alue ("osapuolet"),

jotka haluavat tehdä sopimuksen keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

Tätä sopimusta sovelletaan tulosta ja voitosta kannettaviin veroihin.

2 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:

a) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

b) "Guernsey" tarkoittaa Guernseytä, Alderneytä ja Hermiä mukaan lukien näihin saariin kansainvälisen oikeuden mukaisesti rajoittuva aluemeri;

c) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2) Guernseyssä the Administrator of Income Tax -nimistä viranomaista tai hänen valtuutettuaan.

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä osapuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

3 artikla
Etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemiseen sovellettavat periaatteet

1. Milloin:

a) osapuolen yritys välittömästi tai välillisesti osallistuu toisen osapuolen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta, taikka

b) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat sekä osapuolen yrityksen että toisen osapuolen yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan niiden pääomasta,

noudatetaan seuraavaa:

Jos jommassakummassa tapauksessa yritysten välillä kauppa- tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt toiselle näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole kertynyt yritykselle, lukea tämän yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän mukaisesti.

2. Milloin osapuoli lukee tämän osapuolen yrityksen tuloon "ja tämän mukaisesti verottaa" tuloa, josta toisen osapuolen yritystä on verotettu tässä toisessa osapuolessa, ja näin mukaan luettu tulo on tuloa, joka olisi kertynyt ensiksi mainitun osapuolen yritykselle, jos yritysten välillä sovitut ehdot olisivat olleet sellaisia, joista riippumattomien yritysten välillä olisi sovittu, tämän toisen osapuolen on asianmukaisesti oikaistava tästä tulosta siellä määrätyn veron määrä, jos tämä toinen osapuoli pitää oikaisua oikeutettuna. Tällaista oikaisua tehtäessä on otettava huomioon tämän sopimuksen muut määräykset.

4 artikla
Yleinen määräys

Jos osapuoli aikoo oikaista yrityksen tuloa 3 artiklassa esitettyjä periaatteita noudattaen, osapuolen on lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoitettava aiotusta toimenpiteestä yritykselle hyvissä ajoin ja annettava yritykselle mahdollisuus ilmoittaa asiasta toiselle yritykselle, jotta tälle annettaisiin mahdollisuus vuorostaan ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle. Tällaisen tiedon antava osapuoli ei kuitenkaan ole estynyt tekemästä aiottua oikaisua.

5 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos yritys katsoo, että tapauksessa, johon tätä sopimusta sovelletaan, osapuolen tai molempien osapuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan sen osalta kaksinkertaiseen verotukseen, se voi, kyseisen osapuolen sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa sen kotipaikka on. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun se toimenpide annettiin tiedoksi, joka on tai joka todennäköisesti on 3 artiklassa esitettyjen periaatteiden vastainen. Toimivaltaisen viranomaisen on sitten viipymättä ilmoitettava asiasta toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

6 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien suorittamisesta. Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tätä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta sovelletaan.

7 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kolmen kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomisilmoituksen antamista sinä päivänä, jona 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA:

GUERNSEYN ALUEEN PUOLESTA:

(Suomennos)

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA GUERNSEYN ALUEEN VÄLILLÄ LAIVOJA TAI ILMA-ALUKSIA KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ KÄYTTÄVIEN YRITYSTEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI

Suomen tasavallan hallitus ja Guernseyn alue ("osapuolet"),

jotka haluavat tehdä sopimuksen laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:

a) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

b) "Guernsey" tarkoittaa Guernseytä, Alderneytä ja Hermiä mukaan lukien näihin saariin kansainvälisen oikeuden mukaisesti rajoittuva aluemeri;

c) "henkilö" käsittää luonnollisen henkilön, yhtiön ja muun henkilöiden yhteenliittymän;

d) "yhtiö" tarkoittaa oikeushenkilöä tai muuta, jota verotuksessa käsitellään oikeushenkilönä;

e) "osapuolessa asuva henkilö" tarkoittaa henkilöä, joka on tämän osapuolen lainsäädännön mukaan siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, johdon sijaintipaikan, perustamispaikan tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella;

f) "osapuolen yritys" tarkoittaa yritystä, jonka toimintaa osapuolessa asuva henkilö harjoittaa;

g) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota osapuolen yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa osapuolessa olevien paikkojen välillä;

h) "laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämisestä saatu tulo" tarkoittaa tuloja, bruttotuloja ja voittoja, jotka kertyvät:

1) tällaisesta laivojen tai ilma-alusten käyttämisestä matkustajien tai lastin kuljettamiseen;

2) laivojen tai ilma-alusten tilausperusteisesta (charter) vuokralle antamisesta, jos vuokralle antaminen on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

3) lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynnistä ja palvelujen suorittamisesta tällaisen käyttämisen yhteydessä joko yritystä itseään varten tai jotakin muuta yritystä varten, jos tällainen lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynti tai palvelujen suorittaminen välittömästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

4) tavarankuljetukseen käytetyn kontin (siihen luettuna perävaunu ja vastaavanlainen kontinkuljetuskalusto) käytöstä, kunnossapidosta tai vuokralleannosta, jos käyttö, kunnossapito tai vuokralleanto välittömästi liittyy laivojen tai ilma-alusten käyttämiseen kansainväliseen liikenteeseen tai on laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen nähden vähämerkityksistä;

5) korosta varoille, jotka on talletettu välittömästi laivojen tai ilma-alusten kansainväliseen liikenteeseen käyttämisen yhteydessä.

i) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2) Guernseyssä the Administrator of Income Tax -nimistä viranomaista tai hänen valtuutettuaan.

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä osapuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

2 artikla
Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

1. Tulosta, jonka osapuolen yritys saa laivan tai ilma-aluksen käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen, verotetaan vain tässä osapuolessa.

2. Voitosta, jonka osapuolen yritys saa laivan tai ilma-aluksen tai laivan tai ilma-aluksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämiseen liittyvän irtaimen omaisuuden luovutuksesta, verotetaan vain tässä osapuolessa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös tuloon ja voittoon, jonka osapuolen yritys saa osallistumisesta pooliin, yhteiseen liiketoimintaan tai kansainväliseen kuljetusjärjestöön.

3 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos henkilö katsoo, että osapuolen tai molempien osapuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi, näiden osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

4 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien suorittamisesta. Sopimusta sovelletaan veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tätä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta sovelletaan.

5 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kolmen kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomisilmoituksen antamista sinä päivänä, jona 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA:

GUERNSEYN ALUEEN PUOLESTA:

(Suomennos)

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN JA GUERNSEYN ALUEEN VÄLILLÄ LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN

VÄLTTÄMISEKSI

Suomen tasavallan hallitus ja Guernseyn alue ("osapuolet"),

jotka haluavat täydentää 28 päivänä lokakuuta 2008 tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta tekemällä sopimuksen luonnollisten henkilöiden tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat luonnolliset henkilöt

Tätä sopimusta sovelletaan luonnollisiin henkilöihin, jotka asuvat yhdessä osapuolessa tai molemmissa osapuolissa.

2 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Guernseyssä:

tulovero;

(jäljempänä "Guernseyn vero").

b) Suomessa:

1) valtion tulovero (ansiotulo);

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero;

(jäljempänä "Suomen vero").

2. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita sopimuksen allekirjoittamisajankohdan jälkeen määrätään suoritettavaksi tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen sellaisista luonnollisia henkilöitä koskevaan verolainsäädäntöönsä tehdyistä merkittävistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa sopimukseen piiriin kuuluviin asioihin.

3 artikla
Yleiset määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:

a) "Guernsey" tarkoittaa Guernseytä, Alderneytä ja Hermiä mukaan lukien näihin saariin kansainvälisen oikeuden mukaisesti rajoittuva aluemeri;

b) "Suomi" tarkoittaa Suomen tasavaltaa ja, maantieteellisessä merkityksessä käytettynä, Suomen tasavallan aluetta ja Suomen tasavallan aluevesiin rajoittuvia alueita, joilla Suomi lainsäädäntönsä mukaan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti saa käyttää oikeuksiaan merenpohjan ja sen sisustan sekä niiden yläpuolella olevien vesien luonnonvarojen tutkimiseen ja hyväksikäyttöön;

c) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Guernseyssä the Administrator of Income Tax -nimistä viranomaista tai hänen valtuutettuaan.

2) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

d) sanontaa "yritys" sovelletaan kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen;

e) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta sellaisella laivalla tai ilma-aluksella, jota osapuolen yritys käyttää, paitsi milloin laivaa tai ilma-alusta käytetään ainoastaan toisessa osapuolessa olevien paikkojen välillä;

2. Kun osapuoli jonakin ajankohtana soveltaa tätä sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän osapuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan, johon sopimusta sovelletaan, ja tässä osapuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän osapuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

4 artikla
Osapuolessa asuva henkilö

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonta "osapuolessa asuva henkilö" tarkoittaa, kun kyseessä on luonnollinen henkilö, sellaista luonnollista henkilöä, joka tämän osapuolen lainsäädännön mukaan on siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen tai muun luonteeltaan samanlaisen kriteerin perusteella. Sanonta ei kuitenkaan käsitä luonnollista henkilöä, joka on tässä osapuolessa verovelvollinen vain tässä osapuolessa olevista lähteistä saadun tulon perusteella.

2. Milloin luonnollinen henkilö 1 kappaleen määräysten mukaan asuu kummassakin osapuolessa, hänen asemansa määritetään seuraavasti:

a) hänen katsotaan asuvan vain siinä osapuolessa, jossa hänen käytettävänään on vakinainen asunto; jos hänen käytettävänään on vakinainen asunto molemmissa osapuolissa, hänen katsotaan asuvan vain siinä osapuolessa, johon hänen henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteensa ovat kiinteämmät (elinetujen keskus);

b) jos ei voida ratkaista, kummassa osapuolessa hänen elinetujensa keskus on, tai jos hänen käytettävänään ei ole vakinaista asuntoa kummassakaan osapuolessa, hänen katsotaan asuvan vain siinä osapuolessa, jossa hän oleskelee pysyvästi;

c) jos hän oleskelee pysyvästi molemmissa osapuolissa tai ei oleskele pysyvästi kummassakaan niistä, osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on ratkaistava asia keskinäisin sopimuksin.

5 artikla
Työtulo

1. Jollei 6, 7 ja 8 artiklan määräyksistä muuta johdu, verotetaan palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä (eläkettä lukuunottamatta), jonka osapuolessa asuva henkilö saa epäitsenäisestä työstä, vain tässä osapuolessa, jollei työtä tehdä toisessa osapuolessa. Jos työ tehdään tässä toisessa osapuolessa, työstä saadusta hyvityksestä voidaan verottaa tässä toisessa osapuolessa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä verotetaan hyvityksestä, jonka osapuolessa asuva henkilö saa toisessa osapuolessa tekemästään epäitsenäisestä työstä, vain ensiksi mainitussa osapuolessa, jos:

a) saaja oleskelee toisessa osapuolessa yhdessä jaksossa, tai useassa jaksossa yhteensä, enintään 183 päivää 12 kuukauden ajanjaksona, joka alkaa tai päättyy kyseisen verovuoden aikana; ja

b) hyvityksen maksaa sellainen työnantaja tai se maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei ole toisessa osapuolessa asuva; ja

c) hyvityksellä ei rasiteta kiinteää liikepaikkaa, joka työnantajalla on toisessa osapuolessa ja josta liiketoimintaa kokonaan tai osittain harjoitetaan.

3. Tämän artiklan 2 kappaletta ei sovelleta hyvitykseen, jonka osapuolessa asuva henkilö saa toisessa osapuolessa tekemästään epäitsenäisestä työstä ja jonka maksaa sellainen työnantaja tai joka maksetaan sellaisen työnantajan puolesta, joka ei asu tässä toisessa osapuolessa, jos:

a) saaja suorittaa tämän työn aikana palveluja muulle henkilölle kuin työnantajalle ja tämä henkilö välittömästi tai välillisesti valvoo, ohjaa tai kontrolloi tapaa, jolla nämä palvelut suoritetaan, ja

b) nämä palvelut ovat olennainen osa tämän henkilön harjoittamaa liiketoimintaa.

4. Edellä tässä artiklassa olevien määräysten estämättä voidaan hyvityksestä, joka saadaan osapuolen yrityksen kansainväliseen liikenteeseen käyttämässä laivassa tai ilma-aluksessa tehdystä epäitsenäisestä työstä, verottaa tässä osapuolessa.

6 artikla
Johtokunnan jäsenen palkkio

Johtokunnan jäsenen palkkiosta ja muusta samanlaisesta suorituksesta, jonka osapuolessa asuva henkilö saa toisessa osapuolessa asuvan yhtiön hallituksen tai muun sellaisen toimielimen jäsenenä, voidaan verottaa tässä toisessa osapuolessa.

7 artikla
Taiteilijat ja urheilijat

1. Tulosta, jonka osapuolessa asuva henkilö saa viihdetaiteilijana, kuten teatteri- tai elokuvanäyttelijänä, radio- tai televisiotaiteilijana, muusikkona tai urheilijana, toisessa osapuolessa harjoittamastaan henkilökohtaisesta toiminnasta, voidaan verottaa tässä toisessa osapuolessa.

2. Milloin tulo, joka saadaan viihdetaiteilijan tai urheilijan tässä ominaisuudessaan harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta, ei tule viihdetaiteilijalle tai urheilijalle itselleen, vaan toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, voidaan tästä tulosta verottaa siinä osapuolessa, jossa viihdetaiteilija tai urheilija harjoittaa toimintaansa.

8 artikla
Julkinen palvelus

1. a) Palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä (eläkettä lukuun ottamatta), jonka osapuoli, sen valtiollinen osa tai julkisyhteisö tai paikallisviranomainen maksaa luonnolliselle henkilölle työstä, joka tehdään tämän osapuolen, osan tai yhteisön tai viranomaisen palveluksessa, verotetaan vain tässä osapuolessa.

b) Tällaisesta palkasta ja muusta samanlaisesta hyvityksestä verotetaan kuitenkin vain toisessa osapuolessa, jos työ tehdään tässä osapuolessa ja luonnollinen henkilö on tässä osapuolessa asuva eikä hänestä tullut tässä osapuolessa asuvaa vain tämän työn tekemiseksi.

2. Tämän sopimuksen 5, 6 ja 7 artiklan määräyksiä sovelletaan palkkaan ja muuhun samanlaiseen hyvitykseen, joka maksetaan osapuolen, sen valtiollisen osan, julkisyhteisön tai paikallisviranomaisen harjoittaman liiketoiminnan yhteydessä tehdystä työstä.

9 artikla
Opiskelijat

Rahamääristä, jotka opiskelija tai liikealan harjoittelija, joka asuu tai välittömästi ennen oleskeluaan osapuolessa asui toisessa osapuolessa ja joka oleskelee ensiksi mainitussa osapuolessa yksinomaan koulutuksensa tai harjoittelunsa vuoksi, saa elatustaan, koulutustaan tai harjoitteluaan varten, ei veroteta tässä osapuolessa, edellyttäen, että rahamäärät kertyvät tämän osapuolen ulkopuolella olevista lähteistä.

10 artikla
Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

1. Guernseyssä kaksinkertainen verotus vältetään seuraavasti:

Jollei Guernseyn lainsäädännön niistä säännöksistä muuta johdu, jotka koskevat Guernseyn ulkopuolella olevalla alueella maksettavan veron hyvittämistä Guernseyn veroa vastaan (ilman että ne vaikuttavat yleiseen periaatteeseen);

1) Jollei 3) kohdan määräyksistä muuta johdu, milloin Guernseyssä asuva henkilö saa tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Suomessa, Guernseyn on vähennettävä tulosta kannettavasta verosta Suomessa maksettua tuloveroa vastaava määrä;

2) vähennyksen määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se ennen vähennyksen tekemistä lasketun tuloveron osa, joka kohdistuu tuloon, josta voidaan verottaa Suomessa;

3) milloin Guernseyssä asuva henkilö saa tuloa, josta tämän sopimuksen määräysten mukaan verotetaan vain Suomessa, Guernsey voi lukea tämän tulon mukaan laskiessaan tämän henkilön muusta tulosta kannettavan veron määrää.

2. Suomessa kaksinkertainen verotus vältetään seuraavasti:

Jollei Suomen lainsäädännöstä, joka koskee kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista, muuta johdu (sikäli kuin tämä lainsäädäntö ei vaikuta tässä esitettyyn yleiseen periaatteeseen):

a) Milloin Suomessa asuva henkilö saa tuloa, josta sopimuksen määräysten mukaan voidaan verottaa Guernseyssä, Suomen on vähennettävä tämän henkilön Suomen verosta Guernseyn lainsäädännön mukaan ja sopimuksen mukaisesti maksettua Guernseyn veroa vastaava määrä, joka lasketaan saman tulon perusteella kuin minkä perusteella Suomen vero lasketaan.

b) Jos Suomessa asuvan henkilön tulo on sopimuksen määräyksen mukaan vapautettu verosta Suomessa, Suomi voi kuitenkin määrätessään tämän henkilön muusta tulosta suoritettavan veron määrää ottaa lukuun sen tulon, joka on vapautettu verosta.

11 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

1. Jos luonnollinen henkilö katsoo, että osapuolen tai molempien osapuolten toimenpiteet johtavat tai tulevat johtamaan hänen osaltaan verotukseen, joka on tämän sopimuksen määräysten vastainen, hän voi, näiden osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista oikeusturvakeinoista riippumatta, saattaa asiansa sen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jossa hän asuu. Asia on saatettava käsiteltäväksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon toimenpiteestä, joka aiheuttaa sopimuksen määräysten vastaisen verotuksen.

2. Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee huomautuksen perustelluksi, mutta ei itse voi saada aikaan tyydyttävää ratkaisua, viranomaisen on pyrittävä toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan asia sopimuksenvastaisen verotuksen välttämiseksi. Tehty sopimus pannaan täytäntöön osapuolten sisäisessä lainsäädännössä olevista aikarajoista riippumatta.

3. Osapuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät vaikeudet tai epätietoisuutta aiheuttavat kysymykset.

4. Osapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa edellisten kappaleiden mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

12 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen myöhemmän päivän jälkeen, jona kumpikin osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle osapuolelle lainsäädäntönsä edellyttämien toimien suorittamisesta.

2. Sopimusta sovelletaan:

a) Guernseyssä:

Guernseyn veron osalta veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta;

b) Suomessa:

Suomen veron osalta veroihin, jotka määrätään tämän sopimuksen voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen estämättä tätä sopimusta sovelletaan vain silloin, kun 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehtyä sopimusta sovelletaan.

13 artikla
Päättyminen

1. Tämä sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Tällaisessa tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta veroihin, jotka määrätään verovuosilta, jotka alkavat kolmen kuukauden ajanjakson loppua lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämä sopimus päättyy ilman irtisanomisilmoituksen antamista sinä päivänä, jona 28 päivänä lokakuuta 2008 Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa tehty sopimus päättyy.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2008, kahtena englanninkielisenä kappaleena.

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN PUOLESTA:

GUERNSEYN ALUEEN PUOLESTA:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.