19/2009

Annettu: 27.03.2009

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Lontoossa 10 päivänä joulukuuta 2006 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.211(81) tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 10 päivänä maaliskuuta 2009 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 27 päivänä maaliskuuta 2009, tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 27 päivänä maaliskuuta 2009 annettu laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

3 §

Muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009

LIITE 2

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC 202(81)

(annettu 19 päivänä toukokuuta 2006)

MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHTYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPI-MUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

MERITURVALLISUUSKOMITEA, joka

PALAUTTAA MIELIIN Kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen 28 artiklan b kappaleen, jossa määrätään komitean tehtävistä,

PALAUTTAA LISÄKSI MIELIIN ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS, 1974) (jäljempänä "yleissopimus") VIII artiklan b kappaleen, joka koskee yleissopimuksen liitteen muiden kuin I luvun määräysten muuttamismenettelyä,

ON KÄSITELLYT kahdeksannessakymmenennessäensimmäisessä istunnossaan yleissopimuksen muutoksia, joita on ehdotettu ja jotka on jaettu VIII artiklan b kappaleen i kohdan mukaisesti,

1. HYVÄKSYY yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen iv kohdan mukaisesti yleissopimuksen muutokset, joiden teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;

2. PÄÄTTÄÄ yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen vi kohdan 2 alakohdan bb alakohdan mukaisesti, että mainitut muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 2007, ellei ennen tätä päivää joko enemmän kuin yksi kolmannes sopimushallituksista tai sopimushallitukset, joiden yhteinen kauppalaivasto tonnistoltaan on vähintään 50 prosenttia koko maailman kauppalaivastosta, ole ilmoittanut järjestön pääsihteerille, että ne vastustavat muutoksia;

3. KEHOTTAA SOLAS-sopimushallituksia panemaan merkille, että muutokset tulevat yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen vii kohdan 2 alakohdan mukaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, kun ne on hyväksytty edellä 2 kappaleen mukaisesti;

4. PYYTÄÄ pääsihteeriä yleissopimuksen VIII artiklan b kappaleen v kohdan mukaisesti toimittamaan oikeaksi todistetut jäljennökset tästä päätöslauselmasta ja sen liitteessä olevista muutoksista kaikille yleissopimuksen sopimushallituksille;

5. PYYTÄÄ LISÄKSI pääsihteeriä toimittamaan tämän päätöslauselman ja sen liitteen jäljennökset niille järjestön jäsenille, jotka eivät ole yleissopimuksen sopimushallituksia.

LIITE

MUUTOKSET IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHTYYN KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA

V LUKU

MERENKULUN TURVALLISUUS

Sääntö 2 – Määritelmät1

1 Seuraava teksti lisätään nykyisen 5 kappaleen jälkeen:

"6 Suurnopeusalus on säännön X/1.3 määritelmän mukainen alus.

7 Rannikon edustalla oleva liikkuva porausyksikkö on säännön XI-2/1.1.5 määritelmän mukainen liikkuva porausyksikkö."

2 Seuraava uusi sääntö 19-1 lisätään nykyisen säännön 19 jälkeen:

"19-1 sääntö

Alusten kaukotunnistus ja –seuranta

1 Mikään tässä säännössä tai järjestön hyväksymissä alusten kaukotunnistamiseen ja -seurantaan liittyviä suoritusstandardeja ja toimintavaatimuksia2koskevissa määräyksissä ei rajoita valtioiden oikeuksia, lainkäyttövaltaa tai velvoitteita kansainvälisen oikeuden mukaisesti, erityisesti aavaa merta, talousvyöhykettä, lisävyöhykettä, aluevesiä ja kansainväliseen merenkulkuun käytettäviä salmia sekä kauttakulkua saaristovesien merireiteillä koskevien oikeudellisten järjestelyjen mukaisesti.

2.1 Ellei 4.1 ja 4.2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, tätä sääntöä sovelletaan seuraavanlaisiin kansainvälisiä matkoja tekeviin aluksiin:

.1 matkustaja-alukset, myös suurnopeusmatkustaja-alukset;

.2 vetoisuudeltaan3vähintään 300 tonnin lastialukset, myös suurnopeusalukset; ja

.3 rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt.

2.2 Edellä 3–11.2 kappaleessa käytetty ilmaus "alus" käsittää tämän säännön soveltamisalaan kuuluvat matkustaja- ja lastialukset, suurnopeusalukset sekä rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt.

3 Tällä säännöllä vahvistetaan määräykset, joiden avulla sopimushallitukset voivat ottaa käyttöön alusten kaukotunnistus- ja -seurantajärjestelmät.

4.1 Seuraavanlaiset alukset on varustettava järjestelmällä, joka välittää automaattisesti 5 kappaleessa määritetyt tiedot:

.1 31 päivänä joulukuuta 2008 tai sen jälkeen rakennetut alukset;

.2 ennen 31 päivää joulukuuta 2008 rakennetut alukset, jotka on tyyppihyväksytty toimimaan

.1 säännössä IV/2.1.12 ja IV/2.1.13 määritellyillä merialueilla A1 ja A2, tai

.2 säännössä IV/2.1.12, IV/2.1.13 ja IV/2.1.14 määritellyillä merialueilla A1, A2 ja A3,

viimeistään ensimmäiseen 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen tehtävään radiolaitteiden katsastukseen mennessä;

.3 ennen 31 päivää 2008 rakennetut alukset, jotka on tyyppihyväksytty toimimaan säännössä IV/2.1.12, IV/2.1.13, IV/2.1.14 ja IV/2.1.15 määritellyillä merialueilla Al, A2, A3 ja A4, viimeistään ensimmäiseen 1 päivän heinäkuuta 2009 jälkeen tehtävään radiolaitteiden katsastukseen mennessä. Näiden alusten on kuitenkin noudatettava .2 kohdan määräyksiä toimiessaan merialueilla A1, A2 ja A3.

4.2 Rakentamispäivämäärästä riippumatta säännössä 19.2.4 määritellyllä alusten automaattisella tunnistusjärjestelmällä (AIS) varustettujen alusten, jotka toimivat yksinomaan säännössä IV/2.1.12 määritellyllä merialueella A1, ei edellytetä noudattavan tämän säännön määräyksiä.

5 Ellei 4.1 kappaleen määräyksistä muuta johdu, alusten on automaattisesti välitettävä seuraavat kaukotunnistus- ja -seurantatiedot:

.1 aluksen tunnistetiedot;

.2 aluksen sijainti (leveys- ja pituusasteet); ja

.3 ilmoitetun sijainnin päivämäärä ja kellonaika.

6 Tämän säännön noudattamiseksi käytettävien järjestelmien ja laitteiden on oltava vähintään järjestön hyväksymien suoritusstandardien ja toimintavaatimusten4tasoisia. Kaikkien aluksella käytettävien laitteiden on oltava hallinnon hyväksymää tyyppiä.

7 Tämän säännön määräysten noudattamiseksi käytettävät järjestelmät ja laitteet on voitava kytkeä pois käytöstä aluksella tai kaukotunnistus- ja seurantatietojen jakelu on voitava lopettaa seuraavissa tapauksissa:

.1 jos kansainvälisissä sopimuksissa, säännöissä tai normeissa määrätään navigointitietojen suojasta; tai

.2 poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollisimman lyhyeksi aikaa, jos päällikkö katsoo niiden käytön vaarantavan aluksen turvallisuuden. Tässä tapauksessa päällikön on viipymättä ilmoitettava asiasta hallinnolle ja tehtävä asiasta säännön 28 mukaisesti pidettyyn navigointitoimia ja -tapahtumia koskevaan kirjaan merkintä, jossa selitetään päätöksen syyt ja ilmoitetaan ajanjakso, jonka järjestelmä tai laite oli kytketty pois käytöstä.

8.1 Ellei 8.2–11.2 kappaleen määräyksistä muuta johdu, sopimushallitukset voivat ottaa vastaan alusten kaukotunnistus- ja -seurantatietoja turvallisuuden takia ja muihin järjestön sopimiin tarkoituksiin seuraavasti:

.1 hallinnolla on oikeus ottaa vastaan tällaista tietoa sen lippua käyttävistä aluksista riippumatta siitä, missä alukset sijaitsevat;

.2 sopimushallituksella on oikeus ottaa vastaan tällaisia tietoja aluksista, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa saapua säännössä XI-2/1.1.9 määriteltyyn satamarakenteeseen tai muuhun kyseisen sopimushallituksen lainkäyttövaltaan kuuluvaan paikkaan, riippumatta alusten sijainnista edellyttäen, että alukset eivät ole kansainvälisen oikeuden mukaisesti vahvistettujen toisen sopimushallituksen aluevesien perusviivojen sisäpuolella; ja

.3 sopimushallituksella on oikeus saada tällaisia tietoja aluksista, jotka käyttävät toisen sopimushallituksen lippua ja jotka eivät aio saapua kyseisen sopimushallituksen satamarakenteeseen tai muuhun sen lainkäyttövaltaan kuuluvaan paikkaan mutta jotka purjehtivat alle 1 000 meripeninkulman etäisyydellä sen rannikosta, edellyttäen, että tällaiset alukset eivät ole kansainvälisen oikeuden mukaisesti vahvistettujen toisen sopimushallituksen aluevesien perusviivojen sisäpuolella; ja

.4 sopimushallituksella ei ole oikeutta ottaa 3 kohdan mukaisesti vastaan tällaisia tietoja aluksesta, joka on sen sopimushallituksen aluevesillä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään.

8.2 Sopimushallitusten on määritettävä asiaankuuluvat tiedot, joita tarvitaan, jotta kaukotunnistus- ja -seurantatiedot saadaan käyttöön 8.1 kappaleen määräysten mukaisesti, ottaen huomioon järjestön5hyväksymät suoritusstandardit ja toimintavaatimukset ja ilmoitettava ne järjestölle.

Asianomainen sopimushallitus voi milloin tahansa myöhemmin muuttaa tätä ilmoitusta tai peruuttaa sen. Järjestö tiedottaa tällaisen ilmoituksen saatuaan asiasta kaikille sopimushallituksille sekä välittää ilmoitukseen sisältyvät tiedot.

9.1 Sen estämättä, mitä 8.1.3 kappaleessa määrätään, hallinnolla on oikeus turvallisuus- tai muista syistä johtuen päättää, että sen lippua käyttävistä aluksista ei anneta 8.1.3 kappaleen määräysten mukaisia kaukotunnistus- ja -seurantatietoja sopimushallituksille. Asianomainen hallinto voi milloin tahansa myöhemmin muuttaa tällaista päätöstä, keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon tai peruuttaa päätöksen.

9.2 Asianomaisen hallinnon on 9.1 kappaleen mukaisesti ilmoitettava tällaisista päätöksistä järjestölle. Järjestö tiedottaa tällaisen ilmoituksen saatuaan asiasta kaikille sopimushallituksille sekä välittää ilmoitukseen sisältyvät tiedot.

9.3 Tällaiset päätökset eivät vaikuta niiden alusten kansainvälisen oikeuden mukaisiin oikeuksiin, tehtäviin ja velvoitteisiin, joiden hallinto on käyttänyt 9.1 kappaleen määräyksiä.

10 Sopimushallitusten on aina

.1 tunnustettava kaukotunnistus- ja –seu-rantatietojen tärkeys;

.2 tunnustettava liikesalaisuudet ja saamiensa kaukotunnistus- ja -seurantatietojen arkaluontoisuus ja kunnioitettava niitä;

.3 suojattava luvattoman käytön tai paljastamisen takia mahdollisesti saamansa tiedot; ja

.4 käytettävä saamiaan tietoja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

11.1 Sopimushallitukset vastaavat kaikista kustannuksista, joita liittyy niiden pyytämiin ja vastaanottamiin kaukotunnistus- ja -seurantatietoihin. Sen estämättä, mitä 11.2 kappaleessa määrätään, sopimushallitukset eivät peri aluksilta maksua kaukotunnistus- ja -seurantatiedoista, joita ne pyrkivät saamaan.

11.2 Ellei hallinnon kansallinen lainsäädäntö toisin määrää, hallinnon lippua käyttämään oikeutetuille aluksille ei aiheudu mitään maksuja siitä, että ne välittävät kaukotunnistus- ja -seurantatietoja tämän säännön mukaisesti.

12 Sen estämättä, mitä 8.1 kappaleessa määrätään, sopimushallitusten meripelastuspalveluilla on oikeus saada maksutta kaukotunnistus- ja -seurantatietoja merihädässä olevien henkilöiden pelastustoimien yhteydessä.

13 Sopimushallitukset voivat ilmoittaa järjestölle kaikista tapauksista, joissa ne katsovat, että tätä sääntöä tai järjestön vahvistamia muita tähän asiaan liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu tai ei noudateta.

14 Meriturvallisuuskomitea päättää perustelut, menettelyt ja järjestelyt, joiden mukaisesti sopimushallitukset perustavat kaukotunnistus- ja -seurantatietojärjestelmän ja tarkastavat sen noudattamista tämän säännön mukaisesti."

1 Sääntöön 2 tehdyissä muutoksissa otetaan huomioon 20 päivänä toukokuuta 2004 päätöslauselmalla MSC 153(78) sääntöön hyväksytyt muutokset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

2 Viitataan alusten kaukotunnistusta ja -seurantaa koskeviin suoritusstandardeihin ja toimintavaatimuksiin (Performance standards and functional requirements for the long-range identification and tracking of ships), jotka järjestön meriturvallisuuskomitea hyväksyi päätöslauselmalla MSC 210(81).

3 Tämän säännön soveltamisalaan kuulumisen ratkaiseva aluksen tai suurnopeusaluksen vetoisuus määritetään vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimuksen määräysten mukaisesti siitä riippumatta, milloin alus tai suurnopeus on rakennettu tai rakennettu.

4 Viitataan alusten kaukotunnistusta ja -seurantaa koskeviin suoritusstandardeihin ja toimintavaatimuksiin (Performance standards and functional requirements for the long-range identification and tracking of ships), jotka järjestön meriturvallisuuskomitea hyväksyi päätöslauselmalla MSC 210(81).

5 Viitataan alusten kaukotunnistusta ja -seurantaa koskeviin suoritusstandardeihin ja toimintavaatimuksiin (Performance standards and functional requirements for the long-range identification and tracking of ships), jotka järjestön meriturvallisuuskomitea hyväksyi päätöslauselmalla MSC 210(81).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.